ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 231/2011 ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4501 Παρασκευή, 24 Ιουνίου Αριθμός 231 Ο ΠΕΡί ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1987) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 6 Ασκώντας τις εξουσίες που έχω βάσει του άρθρου 6 του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου του 1987 εκδίδω το παρόν Διάταγμα το οποίο θα αναφέρεται ως το περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως (Καθορισμός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Διάταγμα του Οι αφαιρέσεις βιολογικών ουσιών, οι ενοφθαλμισμοί και οι μεταμοσχεύσεις θα γίνονται στα Νοσηλευτικά ίδρυματα που καθορίζονται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία γίνονται Αφαιρέσεις / ενοφθαλμισμοί και μεταμοσχεύσεις Βιολογικών ουσιών ανθρώπινης προελεύσεως (α) Αφαιρέσεις βιολογικών ουσιών: Επαρχιακά Νοσοκομεία: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Γ. Ν. Λεμεσού, Γ.Ν, Λάρνακας, Γ. Ν. Πάφου (β) Ενοφθαλμισμοί: Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III (γ) Μεταμοσχεύσεις: Νεφρών: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Πάγκρεας: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δρ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ, Υπουργός Υγείας.

2 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Κ.Δ.Π. 232/2011 Αριθμός 232 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (Ι)του (Ι)του {Ι)του (Ι)του (Ι)τσυ (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες ττου του χορηγούνται από τα άρθρα 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονίσμούς: 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λευκωσίας του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λευκωσίας του 1965 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 2011.

3 1511 Ερμηνεία. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι): Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι): , Στους παρόντες Κανονισμούς ο όρος «ot περί Συντάξεων και ΦιΑοδωρημάτων Κανονισμοί)! σημαίνει τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Πίνακα των βασικών κανονισμών.

4 1512 Τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών. 3. Οι περ! Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί τροποποιούνται με τη διαγραφή, από αυτούς, των Κανονισμών 4, 8, 8 Α, 16(α)(β)(γ)(δ)(ε) και την προσθήκη, μετά τον Κανονισμό 31, των ακόλουθων νέων Κανονισμών 32, 33, 34 και 35: «Περιπτώσεις 32. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σύνταξη, χορήγησης φιλοδώρημα, ή άλλο ωφέλημα αφυπηρέτησης δεν χορηγείται σε υπάλληλο, ωφελημάτων. παρά μόνο κατά την αφυπηρέτησή του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία, ο Δήμος δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, απαιτεί από υπάλληλο ή επιτρέπει σε αυτόν να αφυπηρετήσει όταν συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) ετών προκειμένου για υπάλληλο που διορίσθηκε την ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών, ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, όταν απαιτηθεί από αυτόν ή επιτραπεί σ' αυτόν να αφυπηρετήσει (β) Με την κατάργηση της θέσης του. (γ) Με την αναγκαστική αφυπηρέτησή του, με σκοπό να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή εξοικονόμηση μέσων. (δ) Αν ο Δήμος ικανοποιηθεί, με βάση έκθεση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου, ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη. (ε) Όταν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αφυπηρέτησή του δημοτικού υπαλλήλου γίνεται, για να διορισθεί σε οργανισμό ή στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως προνοείται στον Κανονισμό 27. (στ) Όταν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αφυπηρέτησή του δημοτικού υπαλλήλου καθίσταται αναγκαία, για να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει στη δημοτική υπηρεσία. (ζ) Σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, όπως προνοείται στον Κανονισμό 28. (η) Σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του. (θ) Στην περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του υπαλλήλου για εξειδικευμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς. (ι) Σε περίπτωση επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. Τρόπος υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ ποσού. 33.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σε υπάλληλο ο οποίος έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ή περισσότερων ετών, καταβάλλεται κατά την αφυπηρέτησή του, σε οποιαδήποτε από πς περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 32, ετήσια σύνταξη, με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του, για κάθε συμπληρωμένο

5 1513 μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του, και εφάπαξ ποσό, ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρουμένου του προκύπτοντος ποσού διό τρία (3): Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης; ή παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζεται ότι αυξάνονται ανάλογα, αφού ληφθεί υπόψη η τιμαριθμική αυτή αύξηση: Νοείται περαιτέρω, ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε δημοτικό υπάλληλο, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την αφυπηρέτηση του - (α) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου (61 ου ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων δώδεκα (412) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη, πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό (14,5) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3), (β) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου (62 ου ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων εικοσιτεσσάρων (424) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε (15) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3), και (γ) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63 DU ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό (15%) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). (2) Σε περίπτωση που ο μισθός των υπαλλήλων ευρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο υπάλληλος, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θανάτου του, έχει κερδίσει λιγότερη από το ήμισυ (Υή της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής, όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του; Νοείται ότι, σε περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος μέχρι την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του έχει κερδίσει όχι λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της προσαύξησης. Ανώτατο Ποσό Σύνταξης, Φιλοδώρημα με την αφυπηρέτηση πριν από την συμπλήρωση 5χρονης υπηρεσίας. 34. Σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (%) των ετησίων συντάξιμων απολαβών του, 35. Σε κάθε υπάλληλο που αφυττηρετεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 32, προτού συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ετών, μπορεί να χορηγηθεί με την αφυπηρέτηση του εφάπαξ ίσο με το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.». Έναρξη ίσχύος των παρόντων Κανονισμών. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 27 η Οκτωβρίου 2006.

6 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός Κ.Δ.Π. 233/2011 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δερύνειας ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτό δυνάμεί του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήνησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Δερύνειας του Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Δήμος» σημαίνει το Δήμο Δερύνειας. «Νόμος» σημαίνει τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 και οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. 3. Οι περί Χορήνησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): (α) θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Δερύνειας, και (β) Εφαρμόζονται στο Δήμο Δερύνειας: Συμβούλιο Δήμου 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του ( ) του (1) του (1) του (Ι)του (f) του (1} του (1) του (1) του ( ) του (1) του (1) το" (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (ί) του (1) του (1) του ( ) του Συνοπτικός τίτλος. ΕρμηνΕία. Υιοθέτηση των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών Κανονισμών του Δήμου

7 1515 Νοείται ότι η Λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του Δήμου Λάρνακας αντικαθίσταται με τη λέξη «Δερύνεια». 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονίσμών αυτών αρχίζει την (2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το αξίωμα τους πριν από την 1.1,2011, Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα επιπλέον ποσό σύνταξης αναδρομικά για την περίοδο πριν την Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Δερύνειας του 2005, ΚΔΠ 593/2005, καταργούνται. Λάρνακος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρος (!), , ΚΔΠ 180/2011. Έναρξί\ ισχύος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο,Μέρος (Ι) (Ημερομηνία) ΚΔΠ 593/2005.

8 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ.Π. 234/2011 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 Το Δημοτίκό Συμβούλιο του Δήμου Λαπήθου ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτό δυνάμει του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς, 1. Ot Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λαπήθου του Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Δήμος» σημαίνει τον Δήμο Λαπήθου «Νόμος» σημαίνει τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 καί οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 3. Οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): (α) Θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαπήθου, και 111 του του του του του του του Ζ1 του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ταυ (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ταυ (1) ταυ (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Υιοθέτηση των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών

9 1517 (β) Εφαρμόζονται στο Δήμο Λαπήθου. Νοείται ότι η λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του Δήμου Λάρνακας αντικαθίσταται με τη λέξη «Λαπήθου» 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονισμών αυτών αρχίζει την Κανονισμών του Δήμου Λάρνακας. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρος (Ι), , ΚΔΠ 180/2011. Έναρξη ισχύος. (2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχώρησε! από το αξίωμα τους πριν από την 1, Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα επιπλέον ποσό σύνταξης αναδρομικά νια την περίοδο πριν την Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λαπήθου του 1998 και 2007, ΚΔΠ 248/1998 και 124/2007 (αντίστοιχα), καταργούνται. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα ΤρΙτο,Μέρος (ϊ) 30/10/1998 ΚΔΠ 248/1998. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρας (Ι) 16/03/2007 ΚΔΠ 124/2007.

10 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός ϊ Κ.Δ.Π. 235/2011 Οί ΠΕΡί ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1} του Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 53 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 53 και 87 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. Υιοθέτηση Κανονισμών Λευκωσίας. Επίσημη 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέγειας Κανονισμοί του Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του Δήμου Λευκωσίας του 2000, που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι Κανονισμοί Λευκωσίας» - (α) θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας και ενσωματώνονταί στους παρόντες Κανονισμούς, και

11 1519 Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (!): (0) εφαρμόζονται στο Δήμο Πέγειας: Νοείται ότι η λέξη «Λευκωσία» οπουδήττοτε αυτή απαντάται στους Κανονισμούς Λευκωσίας, αντικαθίσταται με τη λέξη «Πεγεια».

12 Ε.ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός Κ.Δ.Π. 236/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 31(a) 19(1) του Συνοπτικός τίϊλος. Ερμηνεία. 19(1) του Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα Θα αναφέρεται ως το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διάταγμα του (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Νόμος» σημαίνει τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Όροι, που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο. Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας. Πίνακας. 3.(1) Γιο σκοπούς των άρθρων 19(4), 23(1)(α), 24(1)(οτ) και (2)(δ), 30, , 52 και 58 του Νόμου, καθορίζονται οτον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος τα νοσήματα, οι παθήσεις και OJ βλάβες της υγείας, μαζί με την αντίστοιχη ένδειξη για - (α) (β) (γ) την εκτίμηση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία τη χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υττηρεσίας- την ένταξη οε κατηγορία σωματικής ικανότητας- και (δ) την καταλληλότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας, καθώς και αντίστοιχες σχετικές οδηγίες. (2) Για σκοπούς του Πίνακα - (α) (β) (γ) Τα αρχικά «Ε.Σ.Θ.», «Π.Α.Β και «Ο.Α.» σημαίνουν «Ειδική Στρατιωτική Θητεία», «Προσωρινό Απολυτήριο» και «Οριστικό Απολυτήριο», αντίστοιχα οι ενδείξεις «1/1», «1/2», «1/3» και 1/4» σημαίνουν ικανός κατηγορίας πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης, αντίστοιχα- και η ένδειξη «ί/5» σημαίνει ακατάλληλος για στράτευση. Ειδικές διατάξεις. 4.(1) Οι αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου, υγειονομικές επιτροπές κρίνουν τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με τον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος - (α) (β) (γ) εκτός εάν, κατά την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, διαπιστώνονται περισσότερα από ένα νοσήματα ή περισσότερες από μία παθήσεις ή βλάβες της υγείας, οπόταν η σωματική ικανότητα του εν λόγω προσώπου κρίνεται με βάση τη σοβαρότερη αιτία και όλες οι άλλες αιτίες αναγράφονται στη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής- εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήοεις ή βλάβες της υγείας που τυχόν δεν καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος, καθώς και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, οπόταν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται, κατά την κρίση της, για τη σωματική ικανότητα του εξεταζόμενου- και εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος και αναγράφεται η ένδειξη, αλλά δεν προβλέπεται η χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, οπόταν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή δύναται, εάν κρίνει όπ η κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου μπορεί να βελτιωθεί ή θεραπευθεί με το χρόνο, να χορηγεί σ' αυτόν αναβολή, αιτιολογώντας όμως επαρκώς την απόφαση της. (2) Ο εξεταζόμενος, από αρμόδια δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου υγειονομική επιτροπή, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να υποστεί εγχείριση ή οποιαδήποτε θεραπεία, αν δεν το επιθυμεί, αλλά δεν δικαιούται να αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της πάθησης, για την οποία κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του: Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος αρνείται, με υπεύθυνη δήλωση του, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε, η σωματική του ικανότητα κρίνεται με βΰοη την κατάσταση της υγείας του, όπως έχει.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ (Παράγραφος 3) Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΕΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΡΟΣ! - ΓΕΝ!ΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, που οφείλεται σε ασθενή" σωματική διάπλαση ή καχεκτική κατάσταση ή σε επίσημη απϊσχνανση μη οφείλόμενη σε έλλειψη πόρων ζωής ή σε οξεία νόσο που προηγήθηκε, μετά από νοσοκομειακή παρατήρηση. Ετήσια (Π.Α.) Αναβολή χορηγείται εν αναμονή 2. Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μικρότερου βαθμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της. 1/3 ή 1/4 3. Μεγάλη ιδιοπαθής παχυσαρκία {βάρος πάνω από 8/10 του φυσιολογικού), εφόσον προκαλεί σημαντική δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. (Ως φυσιολογικό βάρος θεωρείται το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100). (ΠΑ) Αναβολή χορηγείται με σύσταση για απώλεια βάρους. 4. Σημαντική ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από δ/10 έως 8/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. 1/4 _ 5. Μέτρια ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από 4/10 έως 6/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στή βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. 1/3 6. Ελαφρά παχυσαρκία με βάρος πάνω από 3/10 έως 4/10 του φυσιολογικού. 1/2 7. Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις, όπως παλίνδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύδραρθρος, σαρκοείδωση με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις. 1/3 ή 1/4 Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.

14 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, οζώδης πολύ αρτηρίτιδα, σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcei, γιγσντοκυτταρική αρτηρίτιδα, νεκρωτικές αγγειτπδες, ρευματική πολυμυαλγία, πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren, ηωσινοφιλική περιτονίτιδα, πολυμυοσίτις, δερματομυοσίτις, αγγειίτιδα Wegener, αγγειίτιδα Churg-Strauss, αγγειίτιδα Takayasu, νόσος Still, αντιφωσψολιπιδικό σύνδρομο, υποτροπιάζουσα πολυχανδρίτιδσ), με σοβαρές και εμφανείς λειτουργικές διαταραχές, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο. Οι παθήσεις της παραγράφου 8, χωρίς λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ 10. Γνήσια νόσος του Raynaud Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες των ενδοκρινών αδένων, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν παροδική αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής. Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών αδένων με σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν συνεχή αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής ή δεν θεραπεύονται χειρουργικά. Επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός. Ενδοκρινοπάθειες ελαφρός μορφής χωρίς ουσιαστική διαταραχή του μεταβολισμού, ττου απαιτούν συνεχή θεραπεία. 15. Κακοήθεις νεοπλασίες ενδοκρινών αδένων. _ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. 1/3 ή 1/4 (Ο,Α.) ί/3 ή 1/4 16. Μεγάλου βαθμού βραχυσωμία (νανισμός). 17. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, που βεβαιώθηκε σε νοσοκομείο και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, ανάλογα με το βαθμό ρύθμισης και την παρουσία ή όχι συστηματικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών συνεπεία της νόσου. 1/2 ή 1/3 1/2 ή 1/3 i/5 1/4 ή (Ο,Α.) " ΟΛΗ ΠΕΣ Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 56 και 57, Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης.

15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18. 1S ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου!!, που ρυθμίζεται ικανοποίηπκά με δίαιτα. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου!ι, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ν, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία ή που εμφανίζει βαριές διαβητικές επιπλοκές. Ευμεγέθης πολυαζώδης μη τοξική βρογχοκήλη, που δεν ττροκαλεί πιεστικά φαινόμενα. Υπερθυρεοειδισμός ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος χωρίς σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. Σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, που δεν υποχωρεί στη θεραπεία. Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς, που θεραπεύθηκε ικανοποιητικά και δεν συνοδεύεται από συστηματικές εκδηλώσεις. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΑ Ε.Σ.Θ. 1/2 ή 1/3 1/3 ή 1/4 Ετήσια 25. Αναπλοστικό νεόπλασμα θυρεοειδούς Ήπιος πρωτοπαθής ή μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις. Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια. (ΟΑ) 1/2 ~_ 1/2 ή 1/3 (ΟΑ) Ε/3 (Π.Α.) 1/3 ή 1/4 _ 28. Αφαίρεση του ενός επινεφριδίου. _ 1/3 29. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός. 30. Θεραπευθείς πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 31. Φαίοχρωμοκύτωμα Χειρουργηθέν φαίοχρωμοκύτωμα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που δεν επηρεάζει τη στραπωτ ι κή δ ρα στη ριότητα. (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 1/3 ή ΙΜ ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης και βιοψίας. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Η ιδιοπαθής μικρού και μέτριου βαθμού γυναικομαστία κρίνεται ως 1/1.

16 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που επηρέαζε! τη στρατιωτική δραστηριότητα άνευ θεραπείας. Ιδιοπαθής όποιος διαβήτης, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. Δευτεροπαθής όποιος διαβήτης, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά, ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκάλεσε. Ολική υποφυσιακή ανεπάρκεια πρωτοπαθής ή επίκτητη. Υποφυσιακή ανεπάρκεια, που δεν επηρεάζει την επινεφριδιακή λειτουργία. Υπερπρολακτιναιμία ιδιοπαθής ή συνεπεία μικροαδενώματσς, που αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. Ετήσια ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εν αναμονή θεραπείας. 1/4 Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Ετήσια 40. Σύνδρομο Cushing, μεγαλακρία Θεραπευθέν σύνδρομο Cushing, που δεν απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με κορτιζόνη. Μεγαλακρία συνεπεία αδενώματος υπόφυσης, που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά ή με άλλο τρόπο. Αδένωμα της υπόφυσης, που δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή πϊεστικά φαινόμενα των παρακείμενων ιστών. Λειτουργικά αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος, που προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις. Καλοήθη αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος, που θεραπεύτηκαν. Ιδιοπαθείς λιποδυστροφίες, ανάλογα με τη δυσμορφία που προκαλούν και την επίπτωση τους στις δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής. Ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου, μετά από την αποτυχία της Θεραπείας, όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας. (ΠΑ) 1/3 ή 1/4 1/2-1/4 1/2 ή 1/3 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 1/2 ή 1/3 1/2 ~ 1/4 Ετήσια (ΠΑ) Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση δυνατότητας ρύθμισης της πάθησης. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης της πάθησης. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή

17 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕ!ΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ Κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα. 4S. Πλήρως θεραπευθείσα φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου. 1/2-1/4 Ως κύρια κριτήρια πλήρους ίασης νοούνται ο επαρκής χρόνος αγωγής και ο κατάλληλος συνδυασμός των αντιφυματικών φαρμάκων στις πρέπουσες δόσεις κατά τα εκάστοτε επιστημονικώς ισχύοντα, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα του οργάνου. Η χημειοπροφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα, που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της Mantoux ή για λόγους επαφής με πάσχοντα, δεν αποτελεί λόγο χορήγησης αναβολής κατάταξης. 49. Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξης τους, προκαλούν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία. (Π.Α.) Αναβολή χορηγείται εν αναμονή 50. Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξης τους, προκαλούν μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές. 1/3 ή 3/4 _ 51. Συφιλιδικές βλάβες (κομμιώματα) δέρματος, σκελετού, εσωτερικών οργάνων και νευρικού συστήματος από επίκτητη ή συγγενή σύφιλη, εφόσον προκαλούν μόνιμες καί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση με την ειδική θεραπεία Οι παθήσεις της παραγράφου 51 μικρότερου βαθμού, χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (H.I.V.) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροϊική θεραπεία. 1/3 ή 1/4 1/4 54. Σύνδρομο επίκτητης άνοσα ανεπαρκείας, που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊική θεραπεία. 55. Σύνδρομο Reiter, 1/3 ή 1/4 56. Βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες εν ενεργεία, οπουδήποτε και αν εδράζονται.

18 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΑ Ε.Σ.Θ. 57. Ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας σε πλήρη ύφεση. Διετής 1/3 ή 1/ Καλοήθεις όγκοι (κύστεις, λιπώματα, λειομυώματα, εξοστώσεις κτλ), όταν με τον όγκο και την εντόπιση τους εμποδίζουν τη χρήση της πλήρους στρατιωτικής στολής ή προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές του οργάνου στο οποίο εδράζονται, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. Of παθήσεις της παραγράφου 58, όταν προκαλούν διαταραχές μικρότερου βαθμού ή μετά από επιτυχημένη θεραπεία. Υδατίδες κύστεις σπλάχνων ή σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με βαριές λε:τουργικές διαταραχές. (Π.Α.) _ 1/2-1/4 1/2-1/4 63. Πορφυρίες με κλινική εικόνα ανάλογης βαρύτητας. 64. Ελαφρές ασυμπτωματικές μορφές των παθήσεων της παραγράφου 63. ί/3 ή 1/4 ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται για επιβεβαίωση ύφεσης. Κρίνεται ανάλογα με τη διάρκεια της ύφεσης και την πιθανότητα υποτροπής. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή ΜΕΡΟΣ I! - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 65. Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, κληρονομικοεκφυλιστϊκές, βιοατροφικές κτλ (νόσος του Alzheimer, νόσος του Pick, άλλοι τύποι άνοιας, όπως αρτηριοσκληρυντική, μετατραυματική, μετεγκεφαλιτιδική, μιτοχονδριακή, χορεία Huntington, νόσος Friedreich, οικογενής παρεγκεφαλιδική ατροφία Marie-Foix-Alajouanine, οικογενής σπαστική παραπληγία Strumell-Lorain, νωπαίες μυατροφίες, αισθητικοκινητικές νευροπάθειες, όπως Charcot-Marie- Tooth, Roussy-Levy, Dejerine-Sottas), εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφή εξελικτική τάση. Τ/5

19 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελαφρές ή ατελείς ή ενδιάμεσες μορφές των νόσων της παραγράφου 65, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Όλα τα εξωπυραμιδικά σύνδρομα [νόσος του Parkinson, Παρκινσονικά σύνδρομα, νόσος του Wilson, Haliervorderv-Spatz, Shy-Drager, ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική ατροφία, παραμορφωτική δυστονία, Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob, νόσος πολλαπλών tics (Giiles de la Touretfe), χορεία Sydenham, ημιβαλλισμός κτλ], εφόσον οι εκδηλώσεις τους από την κινητικότητα (τρόμος, χορειοαθέτωση κτλ), το μυϊκό τόνο, καθώς και οι λοιπές νευρολογικές εκδηλώσεις τους, προκαλούν σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφώς εξελικτική τάση. Ελαφρές ή ατελείς μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 67, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Δυστονίες (μυόσπασμα, σπασμωδικές ακούσιες συστολές, ιδιοπαθής τρόμος κτλ), εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που δυσκολεύουν τη στρατιωτική ζωή. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ, 1/3 ή 1/4 (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 ~ 70. Γραφικός σπασμός. 1/2 _ Αττομυελινωτικές νόσοι και λευκοδυστροφίες του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Shilder, οπτική νευρίπδα του Devic, οξεία διάσπαρτος εγκέφαλο μυελίτιδα από εμβολιασμό ή μεταλοιμώδης, οξεία αιμορραγική λευκσεγκεφαλίτιδα, μεταχρωματική λευκοδυστροφίσ, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος των Pelizaeus-Meizbachers κτλ), καθώς και υπολείμματα τους, εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική δυσχέρεια. Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 71, ττου προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια. Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του νευρικού συστήματος. Μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες: πυώδεις, ιογενείς, ειδικές (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, παρασιτικές, καρκινωματώδεις, σύνδρομο Αδαμανπάδη-Bechet κτλ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα), που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή. ί/5 (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 _ (ΟΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ

20 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 73, που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική διαταραχή. Αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρίκου συστήματος (ισχαιμικές, εμβολικές, αιμορραγίες, αιματώματα, αγγειακές δυσπλασίες, θρομβοφλεβίτιδες εγκεφαλικών φλεβών, αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού κτλ), εφόσον μετά από τη θεραπεία εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές ή δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση. Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα αγγειακών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση. Τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση, εμπίεσμα, επισκληρίδια ή υποσκληρίδια αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμορραγία) και του νωτιαίου μυελού (θλάση, διάσχιση, αιμορραγία, ισχαιμία κτλ), εφόσον εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές. Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα τραυματικών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Διαμαρτίες στη διάπλαση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, εφόσον προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές. Οι παθήσεις της παραγράφου 79 μικρότερης βαρύτητας. Αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου και περιγεννητικές βλάβες, φακωματώσεις του νευρικού συστήματος (νευροϊνωμάτωση, υβώδης σκλήρυνση, νόσος των Sturge-Weber, νόσος των Hippel-Lindau), με βαριές λειτουργικές διαταραχές. Οι παθήσεις της παραγράφου 81 μικρότερης βαρύτητας. Επίκτητη, υποξεία, συνδυασμένη σκλήρυνση του νωτιαίου μυελού (συνεπεία ανεπάρκειας Βιταμίνης 812), μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και εφόσον καταλείπει βαριές λειτουργικές διαταραχές. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. 1/2-1/4 ϊ/3 ή 1/4 ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εττί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης (κάτω του έτους) και εν αναμονή. 1/3 ή 1/4 _ Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο. ~ 1/4 _ 1/3 ή 1/4 Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή 84. Οι παθήσεις της παραγράφου 83 μικρότερης έντασης. 1/3 ή 1/4

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133 30 2002 (ΦΕΚ Α

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133 30 2002 (ΦΕΚ Α 7. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 133 της 30 Απρ.-17 Μαϊου 2002 (ΦΕΚ Α 109) «Για την κρίση Σωματικής ικανότητας των στρα-τευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 14(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Υποχρεωτικό κατ επιλογήν μάθημα) Διδάσκων: ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διάρκεια : Ε εξάμηνο Διδασκαλία: Παραδόσεις Εξετάσεις: Σκοπός: Προφορικές Μελέτη των σχέσεων των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων» Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : 26-3-2010 ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: Γ 55/ 749 ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Aγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A.Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Βάρος κοπράνων σε διάφορους λαούς

Βάρος κοπράνων σε διάφορους λαούς Δυσκοιλιότητα Κενώσεις λιγότερες από τρεις την εβδομάδα σε άτομα που σιτίζονται με δίαιτες δυτικού τύπου Δυσκολία κατά την αφόδευση Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμφάνιση δυσκοιλιότητας σε άτομα με φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014 Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας 1 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. Να δώσει στους σπουδαστές τις βασικές γνώσεις παθολογίας, οι οποίες είναι απαραίτητες φυσικοθεραπεία. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : Β3 ΕΞΑΜΗΝΟ : Β ΤΥΠΟΣ : ΜΓΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS : 6 ΓΛΩΣΣΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ : ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ : ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ώρες) : Θ : 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ...... Εισαγωγή. Μετωπορινογενείς δυσπλασίες (δυσπλασίες μέσης γραμμής)... Κρανιοσυνοστώσεις ή κρανιοσυνοστεώσεις.. Βραγχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ. Σελ. Ε.Π.Π.Π.Α. - παράγραφος αναφοράς Α/Α ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ. Σελ. Ε.Π.Π.Π.Α. - παράγραφος αναφοράς Α/Α ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 8 9 ΠΑΘΗΣΕΙΣ / ΒΛΑΒΕΣ που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 Α/Α Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο της συνείδησης

Επίπεδο της συνείδησης Καθηγητής ρ. Λάζαρος Ι. Τσούσκας ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Θεσσαλονίκη 2003: 20-25 Επίπεδο της συνείδησης Η µερική ή ολική απώλεια της συνείδησης του πάσχοντος είναι µια σοβαρή κατάσταση, κατά την οποία διαταράσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Φαρμακα. Θυροξίνη (Τ 4 ), Τριιωδοθυρονίνη (Τ 3 ) Αντιθυρεοειδικά

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Φαρμακα. Θυροξίνη (Τ 4 ), Τριιωδοθυρονίνη (Τ 3 ) Αντιθυρεοειδικά ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Φαρμακα Θυροξίνη (Τ 4 ), Τριιωδοθυρονίνη (Τ 3 ) Αντιθυρεοειδικά Θυροειδής Πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια Κύτταρα θυρεοειδούς κολλοειδές ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α 1. Πρόλογος 2. Τι είναι η Κατά Πλάκας Σκλήρυνση/Πολλαπλή Σκλήρυνση 3. Λίγα λόγια για τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πολλαπλής Σκλήρυνσης Π ρ ό λ ο γ ο ς Ο λόγος της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας

Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η βακτηριακήμηνιγγίτιςπαρά την ύπαρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακήςθεραπείας εξακολουθεί να είναι παράγων επιμένουσας νοσηρότητας και θνητότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ, ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΕΑ ΕΕΚΕ-ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτική περιγραφή των καλύψεων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ TEA-EEKE μέχρι 70 ετών ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦ. Τα ημερήσια έξοδα για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΚΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Κόγια Μαρία Δερματολόγος Αφροδισιολόγος H παρούσα διάλεξη δε σχετίζεται με κάποιο προσωπικό συμφέρον ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Νεογνική ακμή (1-28 ημέρες ζωής) Βρεφική ακμή (3-16 μηνών)

Διαβάστε περισσότερα

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν:

Πού οφείλεται η νόσος και ποιοι παράγοντες την πυροδοτούν: 1 Τι είναι η Κίρρωση του Ήπατος: Η κίρρωση του ήπατος είναι μία χρόνια πάθηση του ήπατος κατά την οποία παρατηρείται καταστροφή του ιστού του ήπατος και αλλαγή της αρχιτεκτονικής του, γεγονός που οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ!ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ!ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ!ΚΝΣ! ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣΕΠΙΠΛΟΚΕΣΛΟΙΜΩΞΕΩΝΚΝΣ ΜΑΡΘΑΣΠΗΛΙΩΤΗ Νευρολόγος Α ΝευρολογικήΚλινική ΝοσοκομείοΑΧΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ15/12/2012 ΕΝΤΟΠΙΣΗΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΝΣ/ΠΝΣ ΚΝΣ Εγκέφαλος Μήνιγγες Νωτιαίος μυελός ΠΣ Περιφερικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διάγνωση και παρακολούθηση διαταραχών λειτουργίας του θυρεοειδούς σε ενήλικες Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) Εργαστήριο Κλινικών Κατευθυντηρίων Οδηγιών για εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2013-2014 ΚΑΛΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΡΑΡΚΙΝSON ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑ ΑLZHEIMER ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ GUILLIAN BARRE ΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΔΑ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ιστολογίας Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4116, 9/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4116, 9/3/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ------------------------ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 77(Ι) του 1997 49(Ι) του 2003. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΦΡΟΛΙΘΙΑΣΗ Κυριακή Σταματέλου Ειδικός Νεφρολόγος, MBA Τι είναι η νεφρολιθίαση; Η νεφρολιθίαση λέγεται κοινά «πέτρες στα νεφρά» και είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από τα αρχαία χρόνια.

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ

- ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ - ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Τι είναι η ακράτεια ούρων; Η ακράτεια ούρων είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον

Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2. Νόσος του Πάρκινσον Εργασία Βιολογίας Α' Λυκείου με θέμα: Μάριος Μ., Α'2 Νόσος του Πάρκινσον Τρόπος αντιμετώπισης νόσου Πάρκινσον. Η νόσος του Πάρκινσον (Parkinson) είναι νευροεκφυλιστική ασθένεια της μέλαινας ουσίας με συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟ

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΩΤΟΒΕΛΟΝΙΣΜΟ Τι είναι ο Ωτοβελονισμός (Ωτοθεραπεία) Ο Ωτοβελονισμός (Ωτοθεραπεία) είναι μια Ιατρική Μέθοδος που χρησιμοποιεί το πτερύγιο του αυτιού με διαγνωστικό και θεραπευτικό σκοπό. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014

4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 4 η Επιστημονική συνάντηση Παιδιάτρων- Καρδιολόγων Θεσσαλονίκη 20-12-2014 Τυχαίο εύρημα καρδιακής αρρυθμίας σε ασυμπτωματικό παιδί Κωνσταντίνος Θωμαϊδης Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ... «Ήταν μια χαρά μέχρι πριν από 1 ώρα» σας λέει με αγωνία η κόρη του 68χρονου που έχει έρθει στα επείγοντα όπου εργάζεστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 o ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ` 04-05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΑΤΡΑ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PATRA PALACE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ ι ο ρ γ ά ν ω σ η : Ελληνική Εταιρία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging)

Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Απεικόνιση εγκεφάλου με διάχυση (diffusion imaging) Βασικές αρχές και κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

MYOΠΑΘΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

MYOΠΑΘΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ MYOΠΑΘΕΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ AΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ταξινόμηση μυοπαθειών Κλινική εικόνα μυοπαθειών Εργαστηριακός έλεγχος μυοπαθειών Διαφορική διάγνωση μυοπαθειών Θεραπεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος»

ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ. Νικολούδη Μαρία. Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑ Νικολούδη Μαρία Ειδικ. Παθολόγος, Γ.Ν.Θ.Π. «Η Παμμακάριστος» Ο όρος δυσλιπιδαιμία εκφράζει τις ποσοτικές και ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων του αίματος. Τα λιπίδια όπως η χοληστερόλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η κεντρική υπνική άπνοια (central sleep apnea - CSA) συναντάται σε ποσοστό 5-10% όλων των ασθενών με διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο (sleep-disordered breathing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Λογοθεραπευτική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνδρόμου της Οζώδους Σκλήρυνσης» Εκπόνηση : Χατζή Κατερίνα ΑΜ:11625 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975)

Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Θάνατοι στην Ελλάδα κατά το έτος 2000, κατά ηλικία θανόντος και αιτία θανάτου (Συνεπτυγµένος ιεθνής Κατάλογος του 1975) Κω- Αιτίες θανάτων Σύνολο Ηλικία του θανόντος ε δικός δηλώθηκε Κάτω του 1 1-4 5-9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Νευρολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου «Πολυκλινική», Αθήνα. Εισαγωγή Ο ίλιγγος, ένα συνηθέστατο αίτιο προσέλευσης ασθενών στο ιατρείο της εφημερίας, συχνά υποκρύπτει επείγουσες καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ 1 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ ΘΤΡΕΟΕΙΔΟΤ Μήπως τελευταία νιώθετε υποτονικά, ή βρίσκεστε συνεχώς σε υπερένταση; Νυστάζετε συνεχώς και ενώ δεν έχετε αλλάξει τις διατροφικές σας συνήθειες, παίρνετε πολύ εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 127(Ι) του 2000 57(Ι) του 2004.(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Levin E.M The Diabetic Foot 3 rd edition 1986. ιαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά

Levin E.M The Diabetic Foot 3 rd edition 1986. ιαβητολογικό Κέντρο Τζανείου Γ.Ν. Πειραιά Ίσως πουθενά αλλού στο ανθρώπινο σώµα δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε τόσο καθαρά και σε τέτοια έκταση, τις καταστροφικές συνέπειες των επιπλοκών που επιφέρει ο Σ, όπως τις παρατηρούµε στα πόδια των ατόµων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 Α. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Χρόνος: Δευτέρα έως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο

ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ Οι ΚΕΚ ταξινοµούνται ανάλογα µε: ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ µάθηµα 3ο Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε τραύµα της κεφαλής που µπορεί Να οδηγήσει σε κακώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ

Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Σ Υ Μ Π Ι Ε Σ Τ Ι Κ Ε Σ Μ Υ Ε Λ Ο Π Α Θ Ε Ι Ε Σ Α. ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣΠΟΝΔΥΛΙΟΥ ΔΙΣΚΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΤΟΥ ΝΩΤΙΑΙΟΥ ΜΥΕΛΟΥ Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι βρίσκονται μεταξύ των σωμάτων των σπονδύλων. Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ καταστροφή µυελίνης αποκλείονται παθολογικές καταστάσεις από αποτυχία σχηµατισµού µυελίνης (δυσµυελίνωση) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Κωνσταντίνος Β. Βασιλειάδης Επιμελητής Γαστρεντερολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών 1 ποιο μανομετρικό εύρημα αποκλείει τη διάγνωση της αχαλασίας σε

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλίας Ν. Μυγδάλης. Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1942 «Έναρξη ινσουλίνης στα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: πότε και πως ;» Ηλίας Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Ειδικό φροντιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ Ρευµατικά οζίδια, γαγγραινώδες πυόδερµα, αγγειίτιδα µικρών και µεσαίου µεγέθους αγγείων. Ουδετεροφιλικές δερµατοπάθειες PNGD (Palisaded( neutrophilic and granulomatous dermatosis)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

Για τους σκοπούς του Συμπληρωματικού αυτού Συμβολαίου ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 2ης ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ Το παρόν Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Συμπληρωματικού Ασφαλιστηρίου Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο οποίο προσαρτάται και ισχύει εφόσον αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία.

Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Αρχικά θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι είναι η παχυσαρκία. Παχυσαρκία είναι η παθολογική αύξηση του βάρους του σώματος, που οφείλεται σε υπερβολική συσσώρευση λίπους στον οργανισμό. Παρατηρείται γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

φροντιστήρια επίγνωση

φροντιστήρια επίγνωση ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑ.Λ. 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Επιμέλεια θεμάτων: Εμμανουέλα Μαθιουδάκη, Βιολόγος ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα