ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 231/2011 ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4501 Παρασκευή, 24 Ιουνίου Αριθμός 231 Ο ΠΕΡί ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1987) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 6 Ασκώντας τις εξουσίες που έχω βάσει του άρθρου 6 του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου του 1987 εκδίδω το παρόν Διάταγμα το οποίο θα αναφέρεται ως το περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως (Καθορισμός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Διάταγμα του Οι αφαιρέσεις βιολογικών ουσιών, οι ενοφθαλμισμοί και οι μεταμοσχεύσεις θα γίνονται στα Νοσηλευτικά ίδρυματα που καθορίζονται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία γίνονται Αφαιρέσεις / ενοφθαλμισμοί και μεταμοσχεύσεις Βιολογικών ουσιών ανθρώπινης προελεύσεως (α) Αφαιρέσεις βιολογικών ουσιών: Επαρχιακά Νοσοκομεία: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Γ. Ν. Λεμεσού, Γ.Ν, Λάρνακας, Γ. Ν. Πάφου (β) Ενοφθαλμισμοί: Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III (γ) Μεταμοσχεύσεις: Νεφρών: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Πάγκρεας: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δρ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ, Υπουργός Υγείας.

2 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Κ.Δ.Π. 232/2011 Αριθμός 232 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (Ι)του (Ι)του {Ι)του (Ι)του (Ι)τσυ (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες ττου του χορηγούνται από τα άρθρα 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονίσμούς: 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λευκωσίας του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λευκωσίας του 1965 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 2011.

3 1511 Ερμηνεία. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι): Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι): , Στους παρόντες Κανονισμούς ο όρος «ot περί Συντάξεων και ΦιΑοδωρημάτων Κανονισμοί)! σημαίνει τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Πίνακα των βασικών κανονισμών.

4 1512 Τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών. 3. Οι περ! Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί τροποποιούνται με τη διαγραφή, από αυτούς, των Κανονισμών 4, 8, 8 Α, 16(α)(β)(γ)(δ)(ε) και την προσθήκη, μετά τον Κανονισμό 31, των ακόλουθων νέων Κανονισμών 32, 33, 34 και 35: «Περιπτώσεις 32. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σύνταξη, χορήγησης φιλοδώρημα, ή άλλο ωφέλημα αφυπηρέτησης δεν χορηγείται σε υπάλληλο, ωφελημάτων. παρά μόνο κατά την αφυπηρέτησή του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία, ο Δήμος δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, απαιτεί από υπάλληλο ή επιτρέπει σε αυτόν να αφυπηρετήσει όταν συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) ετών προκειμένου για υπάλληλο που διορίσθηκε την ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών, ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, όταν απαιτηθεί από αυτόν ή επιτραπεί σ' αυτόν να αφυπηρετήσει (β) Με την κατάργηση της θέσης του. (γ) Με την αναγκαστική αφυπηρέτησή του, με σκοπό να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή εξοικονόμηση μέσων. (δ) Αν ο Δήμος ικανοποιηθεί, με βάση έκθεση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου, ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη. (ε) Όταν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αφυπηρέτησή του δημοτικού υπαλλήλου γίνεται, για να διορισθεί σε οργανισμό ή στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως προνοείται στον Κανονισμό 27. (στ) Όταν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αφυπηρέτησή του δημοτικού υπαλλήλου καθίσταται αναγκαία, για να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει στη δημοτική υπηρεσία. (ζ) Σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, όπως προνοείται στον Κανονισμό 28. (η) Σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του. (θ) Στην περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του υπαλλήλου για εξειδικευμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς. (ι) Σε περίπτωση επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. Τρόπος υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ ποσού. 33.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σε υπάλληλο ο οποίος έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ή περισσότερων ετών, καταβάλλεται κατά την αφυπηρέτησή του, σε οποιαδήποτε από πς περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 32, ετήσια σύνταξη, με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του, για κάθε συμπληρωμένο

5 1513 μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του, και εφάπαξ ποσό, ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρουμένου του προκύπτοντος ποσού διό τρία (3): Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης; ή παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζεται ότι αυξάνονται ανάλογα, αφού ληφθεί υπόψη η τιμαριθμική αυτή αύξηση: Νοείται περαιτέρω, ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε δημοτικό υπάλληλο, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την αφυπηρέτηση του - (α) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου (61 ου ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων δώδεκα (412) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη, πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό (14,5) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3), (β) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου (62 ου ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων εικοσιτεσσάρων (424) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε (15) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3), και (γ) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63 DU ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό (15%) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). (2) Σε περίπτωση που ο μισθός των υπαλλήλων ευρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο υπάλληλος, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θανάτου του, έχει κερδίσει λιγότερη από το ήμισυ (Υή της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής, όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του; Νοείται ότι, σε περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος μέχρι την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του έχει κερδίσει όχι λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της προσαύξησης. Ανώτατο Ποσό Σύνταξης, Φιλοδώρημα με την αφυπηρέτηση πριν από την συμπλήρωση 5χρονης υπηρεσίας. 34. Σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (%) των ετησίων συντάξιμων απολαβών του, 35. Σε κάθε υπάλληλο που αφυττηρετεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 32, προτού συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ετών, μπορεί να χορηγηθεί με την αφυπηρέτηση του εφάπαξ ίσο με το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.». Έναρξη ίσχύος των παρόντων Κανονισμών. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 27 η Οκτωβρίου 2006.

6 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός Κ.Δ.Π. 233/2011 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δερύνειας ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτό δυνάμεί του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήνησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Δερύνειας του Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Δήμος» σημαίνει το Δήμο Δερύνειας. «Νόμος» σημαίνει τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 και οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. 3. Οι περί Χορήνησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): (α) θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Δερύνειας, και (β) Εφαρμόζονται στο Δήμο Δερύνειας: Συμβούλιο Δήμου 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του ( ) του (1) του (1) του (Ι)του (f) του (1} του (1) του (1) του ( ) του (1) του (1) το" (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (ί) του (1) του (1) του ( ) του Συνοπτικός τίτλος. ΕρμηνΕία. Υιοθέτηση των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών Κανονισμών του Δήμου

7 1515 Νοείται ότι η Λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του Δήμου Λάρνακας αντικαθίσταται με τη λέξη «Δερύνεια». 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονίσμών αυτών αρχίζει την (2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το αξίωμα τους πριν από την 1.1,2011, Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα επιπλέον ποσό σύνταξης αναδρομικά για την περίοδο πριν την Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Δερύνειας του 2005, ΚΔΠ 593/2005, καταργούνται. Λάρνακος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρος (!), , ΚΔΠ 180/2011. Έναρξί\ ισχύος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο,Μέρος (Ι) (Ημερομηνία) ΚΔΠ 593/2005.

8 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ.Π. 234/2011 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 Το Δημοτίκό Συμβούλιο του Δήμου Λαπήθου ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτό δυνάμει του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς, 1. Ot Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λαπήθου του Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Δήμος» σημαίνει τον Δήμο Λαπήθου «Νόμος» σημαίνει τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 καί οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 3. Οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): (α) Θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαπήθου, και 111 του του του του του του του Ζ1 του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ταυ (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ταυ (1) ταυ (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Υιοθέτηση των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών

9 1517 (β) Εφαρμόζονται στο Δήμο Λαπήθου. Νοείται ότι η λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του Δήμου Λάρνακας αντικαθίσταται με τη λέξη «Λαπήθου» 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονισμών αυτών αρχίζει την Κανονισμών του Δήμου Λάρνακας. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρος (Ι), , ΚΔΠ 180/2011. Έναρξη ισχύος. (2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχώρησε! από το αξίωμα τους πριν από την 1, Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα επιπλέον ποσό σύνταξης αναδρομικά νια την περίοδο πριν την Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λαπήθου του 1998 και 2007, ΚΔΠ 248/1998 και 124/2007 (αντίστοιχα), καταργούνται. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα ΤρΙτο,Μέρος (ϊ) 30/10/1998 ΚΔΠ 248/1998. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρας (Ι) 16/03/2007 ΚΔΠ 124/2007.

10 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός ϊ Κ.Δ.Π. 235/2011 Οί ΠΕΡί ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1} του Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 53 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 53 και 87 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. Υιοθέτηση Κανονισμών Λευκωσίας. Επίσημη 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέγειας Κανονισμοί του Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του Δήμου Λευκωσίας του 2000, που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι Κανονισμοί Λευκωσίας» - (α) θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας και ενσωματώνονταί στους παρόντες Κανονισμούς, και

11 1519 Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (!): (0) εφαρμόζονται στο Δήμο Πέγειας: Νοείται ότι η λέξη «Λευκωσία» οπουδήττοτε αυτή απαντάται στους Κανονισμούς Λευκωσίας, αντικαθίσταται με τη λέξη «Πεγεια».

12 Ε.ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός Κ.Δ.Π. 236/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 31(a) 19(1) του Συνοπτικός τίϊλος. Ερμηνεία. 19(1) του Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα Θα αναφέρεται ως το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διάταγμα του (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Νόμος» σημαίνει τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Όροι, που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο. Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας. Πίνακας. 3.(1) Γιο σκοπούς των άρθρων 19(4), 23(1)(α), 24(1)(οτ) και (2)(δ), 30, , 52 και 58 του Νόμου, καθορίζονται οτον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος τα νοσήματα, οι παθήσεις και OJ βλάβες της υγείας, μαζί με την αντίστοιχη ένδειξη για - (α) (β) (γ) την εκτίμηση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία τη χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υττηρεσίας- την ένταξη οε κατηγορία σωματικής ικανότητας- και (δ) την καταλληλότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας, καθώς και αντίστοιχες σχετικές οδηγίες. (2) Για σκοπούς του Πίνακα - (α) (β) (γ) Τα αρχικά «Ε.Σ.Θ.», «Π.Α.Β και «Ο.Α.» σημαίνουν «Ειδική Στρατιωτική Θητεία», «Προσωρινό Απολυτήριο» και «Οριστικό Απολυτήριο», αντίστοιχα οι ενδείξεις «1/1», «1/2», «1/3» και 1/4» σημαίνουν ικανός κατηγορίας πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης, αντίστοιχα- και η ένδειξη «ί/5» σημαίνει ακατάλληλος για στράτευση. Ειδικές διατάξεις. 4.(1) Οι αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου, υγειονομικές επιτροπές κρίνουν τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με τον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος - (α) (β) (γ) εκτός εάν, κατά την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, διαπιστώνονται περισσότερα από ένα νοσήματα ή περισσότερες από μία παθήσεις ή βλάβες της υγείας, οπόταν η σωματική ικανότητα του εν λόγω προσώπου κρίνεται με βάση τη σοβαρότερη αιτία και όλες οι άλλες αιτίες αναγράφονται στη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής- εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήοεις ή βλάβες της υγείας που τυχόν δεν καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος, καθώς και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, οπόταν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται, κατά την κρίση της, για τη σωματική ικανότητα του εξεταζόμενου- και εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος και αναγράφεται η ένδειξη, αλλά δεν προβλέπεται η χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, οπόταν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή δύναται, εάν κρίνει όπ η κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου μπορεί να βελτιωθεί ή θεραπευθεί με το χρόνο, να χορηγεί σ' αυτόν αναβολή, αιτιολογώντας όμως επαρκώς την απόφαση της. (2) Ο εξεταζόμενος, από αρμόδια δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου υγειονομική επιτροπή, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να υποστεί εγχείριση ή οποιαδήποτε θεραπεία, αν δεν το επιθυμεί, αλλά δεν δικαιούται να αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της πάθησης, για την οποία κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του: Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος αρνείται, με υπεύθυνη δήλωση του, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε, η σωματική του ικανότητα κρίνεται με βΰοη την κατάσταση της υγείας του, όπως έχει.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ (Παράγραφος 3) Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΕΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΡΟΣ! - ΓΕΝ!ΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, που οφείλεται σε ασθενή" σωματική διάπλαση ή καχεκτική κατάσταση ή σε επίσημη απϊσχνανση μη οφείλόμενη σε έλλειψη πόρων ζωής ή σε οξεία νόσο που προηγήθηκε, μετά από νοσοκομειακή παρατήρηση. Ετήσια (Π.Α.) Αναβολή χορηγείται εν αναμονή 2. Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μικρότερου βαθμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της. 1/3 ή 1/4 3. Μεγάλη ιδιοπαθής παχυσαρκία {βάρος πάνω από 8/10 του φυσιολογικού), εφόσον προκαλεί σημαντική δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. (Ως φυσιολογικό βάρος θεωρείται το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100). (ΠΑ) Αναβολή χορηγείται με σύσταση για απώλεια βάρους. 4. Σημαντική ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από δ/10 έως 8/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. 1/4 _ 5. Μέτρια ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από 4/10 έως 6/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στή βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. 1/3 6. Ελαφρά παχυσαρκία με βάρος πάνω από 3/10 έως 4/10 του φυσιολογικού. 1/2 7. Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις, όπως παλίνδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύδραρθρος, σαρκοείδωση με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις. 1/3 ή 1/4 Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.

14 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, οζώδης πολύ αρτηρίτιδα, σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcei, γιγσντοκυτταρική αρτηρίτιδα, νεκρωτικές αγγειτπδες, ρευματική πολυμυαλγία, πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren, ηωσινοφιλική περιτονίτιδα, πολυμυοσίτις, δερματομυοσίτις, αγγειίτιδα Wegener, αγγειίτιδα Churg-Strauss, αγγειίτιδα Takayasu, νόσος Still, αντιφωσψολιπιδικό σύνδρομο, υποτροπιάζουσα πολυχανδρίτιδσ), με σοβαρές και εμφανείς λειτουργικές διαταραχές, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο. Οι παθήσεις της παραγράφου 8, χωρίς λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ 10. Γνήσια νόσος του Raynaud Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες των ενδοκρινών αδένων, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν παροδική αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής. Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών αδένων με σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν συνεχή αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής ή δεν θεραπεύονται χειρουργικά. Επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός. Ενδοκρινοπάθειες ελαφρός μορφής χωρίς ουσιαστική διαταραχή του μεταβολισμού, ττου απαιτούν συνεχή θεραπεία. 15. Κακοήθεις νεοπλασίες ενδοκρινών αδένων. _ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. 1/3 ή 1/4 (Ο,Α.) ί/3 ή 1/4 16. Μεγάλου βαθμού βραχυσωμία (νανισμός). 17. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, που βεβαιώθηκε σε νοσοκομείο και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, ανάλογα με το βαθμό ρύθμισης και την παρουσία ή όχι συστηματικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών συνεπεία της νόσου. 1/2 ή 1/3 1/2 ή 1/3 i/5 1/4 ή (Ο,Α.) " ΟΛΗ ΠΕΣ Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 56 και 57, Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης.

15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18. 1S ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου!!, που ρυθμίζεται ικανοποίηπκά με δίαιτα. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου!ι, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ν, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία ή που εμφανίζει βαριές διαβητικές επιπλοκές. Ευμεγέθης πολυαζώδης μη τοξική βρογχοκήλη, που δεν ττροκαλεί πιεστικά φαινόμενα. Υπερθυρεοειδισμός ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος χωρίς σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. Σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, που δεν υποχωρεί στη θεραπεία. Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς, που θεραπεύθηκε ικανοποιητικά και δεν συνοδεύεται από συστηματικές εκδηλώσεις. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΑ Ε.Σ.Θ. 1/2 ή 1/3 1/3 ή 1/4 Ετήσια 25. Αναπλοστικό νεόπλασμα θυρεοειδούς Ήπιος πρωτοπαθής ή μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις. Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια. (ΟΑ) 1/2 ~_ 1/2 ή 1/3 (ΟΑ) Ε/3 (Π.Α.) 1/3 ή 1/4 _ 28. Αφαίρεση του ενός επινεφριδίου. _ 1/3 29. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός. 30. Θεραπευθείς πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 31. Φαίοχρωμοκύτωμα Χειρουργηθέν φαίοχρωμοκύτωμα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που δεν επηρεάζει τη στραπωτ ι κή δ ρα στη ριότητα. (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 1/3 ή ΙΜ ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης και βιοψίας. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Η ιδιοπαθής μικρού και μέτριου βαθμού γυναικομαστία κρίνεται ως 1/1.

16 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που επηρέαζε! τη στρατιωτική δραστηριότητα άνευ θεραπείας. Ιδιοπαθής όποιος διαβήτης, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. Δευτεροπαθής όποιος διαβήτης, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά, ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκάλεσε. Ολική υποφυσιακή ανεπάρκεια πρωτοπαθής ή επίκτητη. Υποφυσιακή ανεπάρκεια, που δεν επηρεάζει την επινεφριδιακή λειτουργία. Υπερπρολακτιναιμία ιδιοπαθής ή συνεπεία μικροαδενώματσς, που αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. Ετήσια ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εν αναμονή θεραπείας. 1/4 Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Ετήσια 40. Σύνδρομο Cushing, μεγαλακρία Θεραπευθέν σύνδρομο Cushing, που δεν απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με κορτιζόνη. Μεγαλακρία συνεπεία αδενώματος υπόφυσης, που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά ή με άλλο τρόπο. Αδένωμα της υπόφυσης, που δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή πϊεστικά φαινόμενα των παρακείμενων ιστών. Λειτουργικά αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος, που προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις. Καλοήθη αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος, που θεραπεύτηκαν. Ιδιοπαθείς λιποδυστροφίες, ανάλογα με τη δυσμορφία που προκαλούν και την επίπτωση τους στις δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής. Ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου, μετά από την αποτυχία της Θεραπείας, όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας. (ΠΑ) 1/3 ή 1/4 1/2-1/4 1/2 ή 1/3 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 1/2 ή 1/3 1/2 ~ 1/4 Ετήσια (ΠΑ) Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση δυνατότητας ρύθμισης της πάθησης. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης της πάθησης. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή

17 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕ!ΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ Κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα. 4S. Πλήρως θεραπευθείσα φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου. 1/2-1/4 Ως κύρια κριτήρια πλήρους ίασης νοούνται ο επαρκής χρόνος αγωγής και ο κατάλληλος συνδυασμός των αντιφυματικών φαρμάκων στις πρέπουσες δόσεις κατά τα εκάστοτε επιστημονικώς ισχύοντα, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα του οργάνου. Η χημειοπροφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα, που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της Mantoux ή για λόγους επαφής με πάσχοντα, δεν αποτελεί λόγο χορήγησης αναβολής κατάταξης. 49. Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξης τους, προκαλούν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία. (Π.Α.) Αναβολή χορηγείται εν αναμονή 50. Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξης τους, προκαλούν μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές. 1/3 ή 3/4 _ 51. Συφιλιδικές βλάβες (κομμιώματα) δέρματος, σκελετού, εσωτερικών οργάνων και νευρικού συστήματος από επίκτητη ή συγγενή σύφιλη, εφόσον προκαλούν μόνιμες καί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση με την ειδική θεραπεία Οι παθήσεις της παραγράφου 51 μικρότερου βαθμού, χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (H.I.V.) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροϊική θεραπεία. 1/3 ή 1/4 1/4 54. Σύνδρομο επίκτητης άνοσα ανεπαρκείας, που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊική θεραπεία. 55. Σύνδρομο Reiter, 1/3 ή 1/4 56. Βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες εν ενεργεία, οπουδήποτε και αν εδράζονται.

18 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΑ Ε.Σ.Θ. 57. Ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας σε πλήρη ύφεση. Διετής 1/3 ή 1/ Καλοήθεις όγκοι (κύστεις, λιπώματα, λειομυώματα, εξοστώσεις κτλ), όταν με τον όγκο και την εντόπιση τους εμποδίζουν τη χρήση της πλήρους στρατιωτικής στολής ή προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές του οργάνου στο οποίο εδράζονται, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. Of παθήσεις της παραγράφου 58, όταν προκαλούν διαταραχές μικρότερου βαθμού ή μετά από επιτυχημένη θεραπεία. Υδατίδες κύστεις σπλάχνων ή σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με βαριές λε:τουργικές διαταραχές. (Π.Α.) _ 1/2-1/4 1/2-1/4 63. Πορφυρίες με κλινική εικόνα ανάλογης βαρύτητας. 64. Ελαφρές ασυμπτωματικές μορφές των παθήσεων της παραγράφου 63. ί/3 ή 1/4 ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται για επιβεβαίωση ύφεσης. Κρίνεται ανάλογα με τη διάρκεια της ύφεσης και την πιθανότητα υποτροπής. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή ΜΕΡΟΣ I! - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 65. Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, κληρονομικοεκφυλιστϊκές, βιοατροφικές κτλ (νόσος του Alzheimer, νόσος του Pick, άλλοι τύποι άνοιας, όπως αρτηριοσκληρυντική, μετατραυματική, μετεγκεφαλιτιδική, μιτοχονδριακή, χορεία Huntington, νόσος Friedreich, οικογενής παρεγκεφαλιδική ατροφία Marie-Foix-Alajouanine, οικογενής σπαστική παραπληγία Strumell-Lorain, νωπαίες μυατροφίες, αισθητικοκινητικές νευροπάθειες, όπως Charcot-Marie- Tooth, Roussy-Levy, Dejerine-Sottas), εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφή εξελικτική τάση. Τ/5

19 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελαφρές ή ατελείς ή ενδιάμεσες μορφές των νόσων της παραγράφου 65, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Όλα τα εξωπυραμιδικά σύνδρομα [νόσος του Parkinson, Παρκινσονικά σύνδρομα, νόσος του Wilson, Haliervorderv-Spatz, Shy-Drager, ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική ατροφία, παραμορφωτική δυστονία, Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob, νόσος πολλαπλών tics (Giiles de la Touretfe), χορεία Sydenham, ημιβαλλισμός κτλ], εφόσον οι εκδηλώσεις τους από την κινητικότητα (τρόμος, χορειοαθέτωση κτλ), το μυϊκό τόνο, καθώς και οι λοιπές νευρολογικές εκδηλώσεις τους, προκαλούν σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφώς εξελικτική τάση. Ελαφρές ή ατελείς μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 67, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Δυστονίες (μυόσπασμα, σπασμωδικές ακούσιες συστολές, ιδιοπαθής τρόμος κτλ), εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που δυσκολεύουν τη στρατιωτική ζωή. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ, 1/3 ή 1/4 (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 ~ 70. Γραφικός σπασμός. 1/2 _ Αττομυελινωτικές νόσοι και λευκοδυστροφίες του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Shilder, οπτική νευρίπδα του Devic, οξεία διάσπαρτος εγκέφαλο μυελίτιδα από εμβολιασμό ή μεταλοιμώδης, οξεία αιμορραγική λευκσεγκεφαλίτιδα, μεταχρωματική λευκοδυστροφίσ, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος των Pelizaeus-Meizbachers κτλ), καθώς και υπολείμματα τους, εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική δυσχέρεια. Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 71, ττου προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια. Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του νευρικού συστήματος. Μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες: πυώδεις, ιογενείς, ειδικές (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, παρασιτικές, καρκινωματώδεις, σύνδρομο Αδαμανπάδη-Bechet κτλ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα), που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή. ί/5 (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 _ (ΟΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ

20 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 73, που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική διαταραχή. Αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρίκου συστήματος (ισχαιμικές, εμβολικές, αιμορραγίες, αιματώματα, αγγειακές δυσπλασίες, θρομβοφλεβίτιδες εγκεφαλικών φλεβών, αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού κτλ), εφόσον μετά από τη θεραπεία εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές ή δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση. Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα αγγειακών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση. Τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση, εμπίεσμα, επισκληρίδια ή υποσκληρίδια αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμορραγία) και του νωτιαίου μυελού (θλάση, διάσχιση, αιμορραγία, ισχαιμία κτλ), εφόσον εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές. Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα τραυματικών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Διαμαρτίες στη διάπλαση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, εφόσον προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές. Οι παθήσεις της παραγράφου 79 μικρότερης βαρύτητας. Αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου και περιγεννητικές βλάβες, φακωματώσεις του νευρικού συστήματος (νευροϊνωμάτωση, υβώδης σκλήρυνση, νόσος των Sturge-Weber, νόσος των Hippel-Lindau), με βαριές λειτουργικές διαταραχές. Οι παθήσεις της παραγράφου 81 μικρότερης βαρύτητας. Επίκτητη, υποξεία, συνδυασμένη σκλήρυνση του νωτιαίου μυελού (συνεπεία ανεπάρκειας Βιταμίνης 812), μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και εφόσον καταλείπει βαριές λειτουργικές διαταραχές. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. 1/2-1/4 ϊ/3 ή 1/4 ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εττί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης (κάτω του έτους) και εν αναμονή. 1/3 ή 1/4 _ Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο. ~ 1/4 _ 1/3 ή 1/4 Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή 84. Οι παθήσεις της παραγράφου 83 μικρότερης έντασης. 1/3 ή 1/4

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ - 2013 Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 23 Απριλίου 2013. Ο αριθµός των θέσεων θα κοινοποιηθεί µε νέα προκήρυξη (συµπληρωµατική), µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ. Φ21/2361 Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας (ΦΕΚ 819/Β/7-10-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Α.Ν. 1846/51.

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών

Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών Ορισμοί και Προϋποθέσεις Σοβαρών Ασθενειών 1.1 Απλαστική Αναιμία Τελική διάγνωση απλαστικής αναιμίας που προκαλεί σοβαρή ανεπάρκεια μυελού των οστών με αναιμία, ουδετεροπενία και θρομβοκυττοπενία. Η πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ (ΑΣΕΙ) ΕΥΕΛΠΙ ΩΝ - ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ - ΙΚΑΡΩΝ- ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Εγχειρίδιο Πληροφοριών για Παροχή Υποστηρικτικής Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας για άτομα με Σπάνια Νοσήματα στην Κύπρο Ετοιμάστηκε από την Παγκύπρια Συμμαχία Σπανίων Παθήσεων με τη στήριξη του γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο.

ΚΑΕ 0541 (ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) 1. θεράποντος Ιατρού, ενώ στην πίσω όψη τίθεται σφραγίδα & υπογραφή στην ένδειξη «ο εκτελέσας την εντολή» από το φαρμακείο. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΓΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ σελ. 2 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ σελ. 6 ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σελ. 8 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 9 ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ σελ. 11 ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ σελ. 13 ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΙΣ σελ.14 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ www.hsbt.gr Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση Σύνταξη Dr. Μαραντίδου Όλγα ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 E Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εθνική και Υγεία Όροι Συµβολαίου Εθνική και Υγεία Σελίδα 1 από 25 Η σελίδα αυτή παρέµεινε σκοπίµως κενή Εθνική και Υγεία Σελίδα 2 από 25 Οµαδικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MEDROL 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (σε δραστικά συστατικά) Κάθε δισκίο περιέχει Methylprednisolone* 4 mg 16

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» 1. Με το άρθρο 1 παρ. 1 του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 1/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2474 της 27ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1990 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι

ΑΚΥΡΟ. Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE. Γενικοί Όροι Όροι ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας PLATINUM CARE Γενικοί Όροι Δια του παρόντος συνομολογείται και γίνεται αποδεκτό ότι εφόσον καταβάλλονται τα ασφάλιστρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα παρακάτω άρθρα του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης

Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης Πρόγραµµα Οµαδικής Ασφάλισης ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΛΕΑ Ή ΤΩΝ ΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ Ηµεροµηνία Έκδοσης : 1/7/2011 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το παρόν έντυπο έχει συνταχθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης

ΤΕΧΝΟΛΟ. ή υγεία ΟΣ Α.Μ. : 56. Επόπτης ΤΕΧΝΟΛΟ ΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η επίδραση της νόσου στην ψυχική ή υγεία των καρκινοπαθών ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟ ΟΣ Α.Μ. : 56 Επόπτης : Χαρανά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β'/3-11-2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Gynofen 35, Επικαλυμμένο δισκίο (2,00+0,035)mg/tab Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας

εν παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για παροχή η οποία δεν αναφέρεται στον Πίνακα Παροχών της Σελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ι ΙΩΤΩΝ Η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, περιορισµένης ευθύνης, µε Αρ. Εγγραφής 51362, µε εγγεγραµµένο γραφείο που στο εξής θα καλείται «Η Εταιρεία»,

Διαβάστε περισσότερα

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009

Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Εξ Υπογυίου Σάββας Ξηρός, Εξ Υπογυίου Έκδοση Alicia Romero Μεθώνης 76, 106 83 Αθήνα ekdoseis_romero@yahoo.gr Alicia Romero, Αθήνα 2009 Κεντρική διάθεση Εκδόσεις Αρμός Μαυροκορδάτου 11, 106 78 Αθήνα Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα