ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ"

Transcript

1 Κ.Δ.Π. 231/2011 ΚΛΝΟΝΙΣΠΚΕΣ ΛΙΟΙΚΪΓΠΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4501 Παρασκευή, 24 Ιουνίου Αριθμός 231 Ο ΠΕΡί ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 97 ΤΟΥ 1987) Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 6 Ασκώντας τις εξουσίες που έχω βάσει του άρθρου 6 του περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Νόμου του 1987 εκδίδω το παρόν Διάταγμα το οποίο θα αναφέρεται ως το περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως (Καθορισμός Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων) Διάταγμα του Οι αφαιρέσεις βιολογικών ουσιών, οι ενοφθαλμισμοί και οι μεταμοσχεύσεις θα γίνονται στα Νοσηλευτικά ίδρυματα που καθορίζονται στον Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ Νοσηλευτικά Ιδρύματα στα οποία γίνονται Αφαιρέσεις / ενοφθαλμισμοί και μεταμοσχεύσεις Βιολογικών ουσιών ανθρώπινης προελεύσεως (α) Αφαιρέσεις βιολογικών ουσιών: Επαρχιακά Νοσοκομεία: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Γ. Ν. Λεμεσού, Γ.Ν, Λάρνακας, Γ. Ν. Πάφου (β) Ενοφθαλμισμοί: Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III (γ) Μεταμοσχεύσεις: Νεφρών: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας Πάγκρεας: Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Δρ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ, Υπουργός Υγείας.

2 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Κ.Δ.Π. 232/2011 Αριθμός 232 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟί ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (Ι)του (Ι)του {Ι)του (Ι)του (Ι)τσυ (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του {Ι) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Το Δημοτικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες ττου του χορηγούνται από τα άρθρα 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τους ακόλουθους Κανονίσμούς: 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί Λευκωσίας του 2011 και θα διαβάζονται μαζί με τους Δημοτικούς Κανονισμούς Λευκωσίας του 1965 μέχρι 2001 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι βασικοί κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 2011.

3 1511 Ερμηνεία. Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι): Επίσημη Εφημερίδα, Παράρτημα Τρίτο: Παράρτημα Τρίτο (Ι): , Στους παρόντες Κανονισμούς ο όρος «ot περί Συντάξεων και ΦιΑοδωρημάτων Κανονισμοί)! σημαίνει τους Κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο (4) του Πίνακα των βασικών κανονισμών.

4 1512 Τροποποίηση των περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμών. 3. Οι περ! Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων Κανονισμοί τροποποιούνται με τη διαγραφή, από αυτούς, των Κανονισμών 4, 8, 8 Α, 16(α)(β)(γ)(δ)(ε) και την προσθήκη, μετά τον Κανονισμό 31, των ακόλουθων νέων Κανονισμών 32, 33, 34 και 35: «Περιπτώσεις 32. Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σύνταξη, χορήγησης φιλοδώρημα, ή άλλο ωφέλημα αφυπηρέτησης δεν χορηγείται σε υπάλληλο, ωφελημάτων. παρά μόνο κατά την αφυπηρέτησή του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Με τη συμπλήρωση της ηλικίας αναγκαστικής αφυπηρέτησης ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο ή σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά την οποία, ο Δήμος δυνάμει των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, απαιτεί από υπάλληλο ή επιτρέπει σε αυτόν να αφυπηρετήσει όταν συμπληρώσει την ηλικία των πενήντα οκτώ (58) ετών προκειμένου για υπάλληλο που διορίσθηκε την ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων Κανονισμών, ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο χρόνο, όταν απαιτηθεί από αυτόν ή επιτραπεί σ' αυτόν να αφυπηρετήσει (β) Με την κατάργηση της θέσης του. (γ) Με την αναγκαστική αφυπηρέτησή του, με σκοπό να διευκολυνθεί η βελτίωση της οργάνωσης της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει, με την οποία δυνατό να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη λειτουργία της ή εξοικονόμηση μέσων. (δ) Αν ο Δήμος ικανοποιηθεί, με βάση έκθεση κυβερνητικού ιατρικού συμβουλίου, ότι ο υπάλληλος δεν μπορεί να εκτελεί τα καθήκοντα του λόγω πνευματικής ή σωματικής ανικανότητας και ότι η ανικανότητα αυτή πιθανόν να είναι μόνιμη. (ε) Όταν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αφυπηρέτησή του δημοτικού υπαλλήλου γίνεται, για να διορισθεί σε οργανισμό ή στη Δημόσια Υπηρεσία, όπως προνοείται στον Κανονισμό 27. (στ) Όταν, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η αφυπηρέτησή του δημοτικού υπαλλήλου καθίσταται αναγκαία, για να αναλάβει δημόσιο λειτούργημα ασυμβίβαστο με το αξίωμα ή τη θέση που κατέχει στη δημοτική υπηρεσία. (ζ) Σε περίπτωση οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησης, όπως προνοείται στον Κανονισμό 28. (η) Σε περίπτωση αφυπηρέτησης υπαλλήλου λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας του. (θ) Στην περίπτωση τερματισμού των υπηρεσιών του υπαλλήλου για εξειδικευμένους λόγους δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους οικείους Κανονισμούς. (ι) Σε περίπτωση επιβολής από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της πειθαρχικής ποινής της αναγκαστικής αφυπηρέτησης. Τρόπος υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ ποσού. 33.(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών, σε υπάλληλο ο οποίος έχει συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ή περισσότερων ετών, καταβάλλεται κατά την αφυπηρέτησή του, σε οποιαδήποτε από πς περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 32, ετήσια σύνταξη, με βάση συντελεστή ενός οκτακοσιοστού (1/800) των ετήσιων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του, για κάθε συμπληρωμένο

5 1513 μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας του, και εφάπαξ ποσό, ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα (14) και διαιρουμένου του προκύπτοντος ποσού διό τρία (3): Νοείται ότι, σε περίπτωση αφυπηρέτησης; ή παραίτησης υπαλλήλου την προηγούμενη της ημερομηνίας παροχής αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος πάνω στο βασικό μισθό, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζεται ότι αυξάνονται ανάλογα, αφού ληφθεί υπόψη η τιμαριθμική αυτή αύξηση: Νοείται περαιτέρω, ότι το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε δημοτικό υπάλληλο, δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την αφυπηρέτηση του - (α) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πρώτου (61 ου ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων δώδεκα (412) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη, πολλαπλασιαζόμενη επί δεκατέσσερα και μισό (14,5) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3), (β) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού δεύτερου (62 ου ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων εικοσιτεσσάρων (424) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε (15) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3), και (γ) με ή μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού τρίτου (63 DU ) έτους της ηλικίας του και με τη συμπλήρωση συντάξιμης υπηρεσίας τετρακοσίων τριάντα έξι (436) ή περισσότερων μηνών, είναι ίσο με την ετήσια σύνταξη πολλαπλασιαζόμενη επί δεκαπέντε και μισό (15%) και διαιρούμενου του ποσού που προκύπτει διά τρία (3). (2) Σε περίπτωση που ο μισθός των υπαλλήλων ευρίσκεται πάνω σε κλίμακα και ο υπάλληλος, μέχρι την ημερομηνία αφυπηρέτησης ή παραίτησης ή θανάτου του, έχει κερδίσει λιγότερη από το ήμισυ (Υή της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά τόσα δωδέκατα του ποσού της προσαύξησης αυτής, όσοι είναι οι μήνες κατά τους οποίους υπηρέτησε μετά τη χορήγηση της τελευταίας προσαύξησης του; Νοείται ότι, σε περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος μέχρι την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του έχει κερδίσει όχι λιγότερη από το ήμισυ της επόμενης προσαύξησης της κλίμακας του, οι συντάξιμες απολαβές του λογίζονται αυξημένες κατά ολόκληρο το ποσό της προσαύξησης. Ανώτατο Ποσό Σύνταξης, Φιλοδώρημα με την αφυπηρέτηση πριν από την συμπλήρωση 5χρονης υπηρεσίας. 34. Σύνταξη που καταβάλλεται σε υπάλληλο δυνάμει των παρόντων Κανονισμών κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο (%) των ετησίων συντάξιμων απολαβών του, 35. Σε κάθε υπάλληλο που αφυττηρετεί σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό 32, προτού συμπληρώσει υπηρεσία πέντε (5) ετών, μπορεί να χορηγηθεί με την αφυπηρέτηση του εφάπαξ ίσο με το ένα δέκατο (1/10) των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών του κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του για κάθε συμπληρωμένο μήνα συντάξιμης υπηρεσίας.». Έναρξη ίσχύος των παρόντων Κανονισμών. 4. Οι παρόντες Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή με αναδρομική ισχύ από την 27 η Οκτωβρίου 2006.

6 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός Κ.Δ.Π. 233/2011 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δερύνειας ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτό δυνάμεί του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς. 1. Οι Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήνησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Δερύνειας του Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Δήμος» σημαίνει το Δήμο Δερύνειας. «Νόμος» σημαίνει τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 και οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς. 3. Οι περί Χορήνησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): (α) θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Δερύνειας, και (β) Εφαρμόζονται στο Δήμο Δερύνειας: Συμβούλιο Δήμου 111 του του του του του του του του του του του του του του του του του του του ( ) του (1) του (1) του (Ι)του (f) του (1} του (1) του (1) του ( ) του (1) του (1) το" (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (ί) του (1) του (1) του ( ) του Συνοπτικός τίτλος. ΕρμηνΕία. Υιοθέτηση των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών Κανονισμών του Δήμου

7 1515 Νοείται ότι η Λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του Δήμου Λάρνακας αντικαθίσταται με τη λέξη «Δερύνεια». 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονίσμών αυτών αρχίζει την (2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το αξίωμα τους πριν από την 1.1,2011, Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα επιπλέον ποσό σύνταξης αναδρομικά για την περίοδο πριν την Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Δερύνειας του 2005, ΚΔΠ 593/2005, καταργούνται. Λάρνακος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρος (!), , ΚΔΠ 180/2011. Έναρξί\ ισχύος. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο,Μέρος (Ι) (Ημερομηνία) ΚΔΠ 593/2005.

8 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 2011 Κ.Δ.Π. 234/2011 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 52 Το Δημοτίκό Συμβούλιο του Δήμου Λαπήθου ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ'αυτό δυνάμει του άρθρου 52 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς, 1. Ot Κανονισμοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λαπήθου του Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «Δήμος» σημαίνει τον Δήμο Λαπήθου «Νόμος» σημαίνει τους περί Δήμων Νόμους του 1985 έως 2011 καί οποιοδήποτε άλλο Νόμο που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς 3. Οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας του 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «Οι Κανονισμοί του Δήμου Λάρνακας»): (α) Θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαπήθου, και 111 του του του του του του του Ζ1 του του του του του του του του του του του του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ταυ (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) ταυ (1) ταυ (1) του (1) του (1) του Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Υιοθέτηση των περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Δημοτικών

9 1517 (β) Εφαρμόζονται στο Δήμο Λαπήθου. Νοείται ότι η λέξη «Λάρνακα» οπουδήποτε αυτή συναντάται στους Κανονισμούς του Δήμου Λάρνακας αντικαθίσταται με τη λέξη «Λαπήθου» 4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) η ισχύς των Κανονισμών αυτών αρχίζει την Κανονισμών του Δήμου Λάρνακας. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρος (Ι), , ΚΔΠ 180/2011. Έναρξη ισχύος. (2) Οι διατάξεις των Κανονισμών αυτών εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις Δημάρχων οι οποίοι έχουν αποχώρησε! από το αξίωμα τους πριν από την 1, Νοείται ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταβληθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο κανένα επιπλέον ποσό σύνταξης αναδρομικά νια την περίοδο πριν την Με την έναρξη ισχύος των παρόντων Κανονισμών, οι περί Χορήγησης Σύνταξης στους Δημάρχους Κανονισμοί του Δήμου Λαπήθου του 1998 και 2007, ΚΔΠ 248/1998 και 124/2007 (αντίστοιχα), καταργούνται. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα ΤρΙτο,Μέρος (ϊ) 30/10/1998 ΚΔΠ 248/1998. Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Παράρτημα Τρίτο, Μέρας (Ι) 16/03/2007 ΚΔΠ 124/2007.

10 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός ϊ Κ.Δ.Π. 235/2011 Οί ΠΕΡί ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ του του του του του του του του του του του του του του του του του του του (Ι)του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1} του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (1) του (f) του (1} του Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 53 και 87 Το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 53 και 87 των περί Δήμων Νόμων του 1985 έως 2011, εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου τους ακόλουθους Κανονισμούς: Συνοπτικός τίτλος. Υιοθέτηση Κανονισμών Λευκωσίας. Επίσημη 1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας του Δήμου Πέγειας Κανονισμοί του Οι περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμοί του Δήμου Λευκωσίας του 2000, που στο εξής θα αναφέρονται ως «οι Κανονισμοί Λευκωσίας» - (α) θεωρούνται ως Κανονισμοί που εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Πέγειας και ενσωματώνονταί στους παρόντες Κανονισμούς, και

11 1519 Εφημερίδα Παράρτημα Τρίτο (!): (0) εφαρμόζονται στο Δήμο Πέγειας: Νοείται ότι η λέξη «Λευκωσία» οπουδήττοτε αυτή απαντάται στους Κανονισμούς Λευκωσίας, αντικαθίσταται με τη λέξη «Πεγεια».

12 Ε.ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4501, Αριθμός Κ.Δ.Π. 236/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 31(a) 19(1) του Συνοπτικός τίϊλος. Ερμηνεία. 19(1) του Ο Υπουργός Άμυνας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του άρθρου 31 του περί Εθνικής Φρουράς Νόμου του 2011, μετά από εισήγηση του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 1. Το παρόν Διάταγμα Θα αναφέρεται ως το περί Εθνικής Φρουράς (Πίνακας Νοσημάτων, Παθήσεων και Βλαβών της Υγείας) Διάταγμα του (1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Νόμος» σημαίνει τον περί Εθνικής Φρουράς Νόμο του 2011, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. (2) Όροι, που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στο παρόν Διάταγμα, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από το Νόμο. Πίνακας νοσημάτων, παθήσεων και βλαβών της υγείας. Πίνακας. 3.(1) Γιο σκοπούς των άρθρων 19(4), 23(1)(α), 24(1)(οτ) και (2)(δ), 30, , 52 και 58 του Νόμου, καθορίζονται οτον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος τα νοσήματα, οι παθήσεις και OJ βλάβες της υγείας, μαζί με την αντίστοιχη ένδειξη για - (α) (β) (γ) την εκτίμηση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία τη χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υττηρεσίας- την ένταξη οε κατηγορία σωματικής ικανότητας- και (δ) την καταλληλότητα εκπλήρωσης ειδικής στρατιωτικής θητείας, καθώς και αντίστοιχες σχετικές οδηγίες. (2) Για σκοπούς του Πίνακα - (α) (β) (γ) Τα αρχικά «Ε.Σ.Θ.», «Π.Α.Β και «Ο.Α.» σημαίνουν «Ειδική Στρατιωτική Θητεία», «Προσωρινό Απολυτήριο» και «Οριστικό Απολυτήριο», αντίστοιχα οι ενδείξεις «1/1», «1/2», «1/3» και 1/4» σημαίνουν ικανός κατηγορίας πρώτης, δεύτερης, τρίτης και τέταρτης, αντίστοιχα- και η ένδειξη «ί/5» σημαίνει ακατάλληλος για στράτευση. Ειδικές διατάξεις. 4.(1) Οι αρμόδιες, δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου, υγειονομικές επιτροπές κρίνουν τη σωματική ικανότητα των στρατευσίμων, εθνοφρουρών, εφέδρων και όσων εκπληρώνουν εναλλακτική κοινωνική υπηρεσία σύμφωνα με τον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος - (α) (β) (γ) εκτός εάν, κατά την υγειονομική εξέταση ή επανεξέταση οποιουδήποτε προσώπου, διαπιστώνονται περισσότερα από ένα νοσήματα ή περισσότερες από μία παθήσεις ή βλάβες της υγείας, οπόταν η σωματική ικανότητα του εν λόγω προσώπου κρίνεται με βάση τη σοβαρότερη αιτία και όλες οι άλλες αιτίες αναγράφονται στη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής- εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήοεις ή βλάβες της υγείας που τυχόν δεν καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος, καθώς και για παρεκκλίσεις από το φυσιολογικό που επιδρούν στη σωματική ικανότητα, οπόταν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή αποφαίνεται, κατά την κρίση της, για τη σωματική ικανότητα του εξεταζόμενου- και εκτός αναφορικά με νοσήματα, παθήσεις ή βλάβες της υγείας που καθορίζονται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος και αναγράφεται η ένδειξη, αλλά δεν προβλέπεται η χορήγηση αναβολής εκπλήρωσης της υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας, οπόταν η αρμόδια υγειονομική επιτροπή δύναται, εάν κρίνει όπ η κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου μπορεί να βελτιωθεί ή θεραπευθεί με το χρόνο, να χορηγεί σ' αυτόν αναβολή, αιτιολογώντας όμως επαρκώς την απόφαση της. (2) Ο εξεταζόμενος, από αρμόδια δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 30 του Νόμου υγειονομική επιτροπή, δεν μπορεί να υποχρεωθεί να υποστεί εγχείριση ή οποιαδήποτε θεραπεία, αν δεν το επιθυμεί, αλλά δεν δικαιούται να αρνηθεί να υποβληθεί σε οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις, που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της πάθησης, για την οποία κρίνεται, εφόσον από αυτές δεν υφίσταται κίνδυνος για τη ζωή του: Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος αρνείται, με υπεύθυνη δήλωση του, να υποβληθεί στη θεραπεία που του συστήθηκε, η σωματική του ικανότητα κρίνεται με βΰοη την κατάσταση της υγείας του, όπως έχει.

13 ΠΙΝΑΚΑΣ (Παράγραφος 3) Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΕΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΡΟΣ! - ΓΕΝ!ΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. Μεγάλη ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως, που οφείλεται σε ασθενή" σωματική διάπλαση ή καχεκτική κατάσταση ή σε επίσημη απϊσχνανση μη οφείλόμενη σε έλλειψη πόρων ζωής ή σε οξεία νόσο που προηγήθηκε, μετά από νοσοκομειακή παρατήρηση. Ετήσια (Π.Α.) Αναβολή χορηγείται εν αναμονή 2. Ιδιοσυστασιακή αδυναμία έξεως μικρότερου βαθμού, ανάλογα με τη σοβαρότητα της. 1/3 ή 1/4 3. Μεγάλη ιδιοπαθής παχυσαρκία {βάρος πάνω από 8/10 του φυσιολογικού), εφόσον προκαλεί σημαντική δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. (Ως φυσιολογικό βάρος θεωρείται το ανάστημα σε εκατοστά μείον 100). (ΠΑ) Αναβολή χορηγείται με σύσταση για απώλεια βάρους. 4. Σημαντική ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από δ/10 έως 8/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στη βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. 1/4 _ 5. Μέτρια ιδιοπαθής παχυσαρκία (βάρος πάνω από 4/10 έως 6/10 του φυσιολογικού), που προκαλεί δυσκολία στή βάδιση και στις υποχρεώσεις του στρατιωτικού βίου. 1/3 6. Ελαφρά παχυσαρκία με βάρος πάνω από 3/10 έως 4/10 του φυσιολογικού. 1/2 7. Διάφορες διαταραχές που σχετίζονται με αρθρικές εκδηλώσεις, όπως παλίνδρομος ρευματισμός, διαλείπων ύδραρθρος, σαρκοείδωση με λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις. 1/3 ή 1/4 Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης.

14 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Συστηματικά νοσήματα του συνδετικού ιστού (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, σκληροδερμία, οζώδης πολύ αρτηρίτιδα, σύνδρομο Αδαμαντιάδη- Behcei, γιγσντοκυτταρική αρτηρίτιδα, νεκρωτικές αγγειτπδες, ρευματική πολυμυαλγία, πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren, ηωσινοφιλική περιτονίτιδα, πολυμυοσίτις, δερματομυοσίτις, αγγειίτιδα Wegener, αγγειίτιδα Churg-Strauss, αγγειίτιδα Takayasu, νόσος Still, αντιφωσψολιπιδικό σύνδρομο, υποτροπιάζουσα πολυχανδρίτιδσ), με σοβαρές και εμφανείς λειτουργικές διαταραχές, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο. Οι παθήσεις της παραγράφου 8, χωρίς λειτουργικές διαταραχές και συστηματικές εκδηλώσεις. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ 10. Γνήσια νόσος του Raynaud Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες των ενδοκρινών αδένων, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν παροδική αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής. Ανεπάρκειες ή υπερλειτουργίες ενδοκρινών αδένων με σοβαρή διαταραχή του μεταβολισμού, που βεβαιώθηκαν σε νοσοκομείο και απαιτούν συνεχή αγωγή υποκατάστασης ή καταστολής ή δεν θεραπεύονται χειρουργικά. Επίκτητος πρωτοπαθής υποθυρεοειδισμός και υπογοναδισμός. Ενδοκρινοπάθειες ελαφρός μορφής χωρίς ουσιαστική διαταραχή του μεταβολισμού, ττου απαιτούν συνεχή θεραπεία. 15. Κακοήθεις νεοπλασίες ενδοκρινών αδένων. _ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. 1/3 ή 1/4 (Ο,Α.) ί/3 ή 1/4 16. Μεγάλου βαθμού βραχυσωμία (νανισμός). 17. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι, που βεβαιώθηκε σε νοσοκομείο και απαιτεί θεραπεία με ινσουλίνη, ανάλογα με το βαθμό ρύθμισης και την παρουσία ή όχι συστηματικών εκδηλώσεων ή επιπλοκών συνεπεία της νόσου. 1/2 ή 1/3 1/2 ή 1/3 i/5 1/4 ή (Ο,Α.) " ΟΛΗ ΠΕΣ Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Κρίνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 56 και 57, Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης.

15 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 18. 1S ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Σακχαρώδης διαβήτης τύπου!!, που ρυθμίζεται ικανοποίηπκά με δίαιτα. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου!ι, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία. Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ν, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά με δίαιτα και αντιδιαβητικά δισκία ή που εμφανίζει βαριές διαβητικές επιπλοκές. Ευμεγέθης πολυαζώδης μη τοξική βρογχοκήλη, που δεν ττροκαλεί πιεστικά φαινόμενα. Υπερθυρεοειδισμός ικανοποιητικά ρυθμιζόμενος χωρίς σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια. Σοβαρή θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, που δεν υποχωρεί στη θεραπεία. Διαφοροποιημένο νεόπλασμα θυρεοειδούς, που θεραπεύθηκε ικανοποιητικά και δεν συνοδεύεται από συστηματικές εκδηλώσεις. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΑ Ε.Σ.Θ. 1/2 ή 1/3 1/3 ή 1/4 Ετήσια 25. Αναπλοστικό νεόπλασμα θυρεοειδούς Ήπιος πρωτοπαθής ή μετεγχειρητικός υποπαραθυρεοειδισμός χωρίς συστηματικές εκδηλώσεις. Πρωτοπαθής ή δευτεροπαθής επινεφριδιακή ανεπάρκεια. (ΟΑ) 1/2 ~_ 1/2 ή 1/3 (ΟΑ) Ε/3 (Π.Α.) 1/3 ή 1/4 _ 28. Αφαίρεση του ενός επινεφριδίου. _ 1/3 29. Πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός. 30. Θεραπευθείς πρωτοπαθής υπεραλδοστερονισμός με ικανοποιητική ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. 31. Φαίοχρωμοκύτωμα Χειρουργηθέν φαίοχρωμοκύτωμα με φυσιολογική αρτηριακή πίεση. Μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που δεν επηρεάζει τη στραπωτ ι κή δ ρα στη ριότητα. (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 1/3 ή ΙΜ ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης και βιοψίας. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης. Αναβολή χορηγείται εφόσον υπάρχει δυνατότητα χειρουργικής επέμβασης. Η ιδιοπαθής μικρού και μέτριου βαθμού γυναικομαστία κρίνεται ως 1/1.

16 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ιδιοπαθής μεγάλου βαθμού γυναικομαστία, που επηρέαζε! τη στρατιωτική δραστηριότητα άνευ θεραπείας. Ιδιοπαθής όποιος διαβήτης, που ρυθμίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. Δευτεροπαθής όποιος διαβήτης, που δεν ρυθμίζεται ικανοποιητικά, ανεξάρτητα από το αίτιο που τον προκάλεσε. Ολική υποφυσιακή ανεπάρκεια πρωτοπαθής ή επίκτητη. Υποφυσιακή ανεπάρκεια, που δεν επηρεάζει την επινεφριδιακή λειτουργία. Υπερπρολακτιναιμία ιδιοπαθής ή συνεπεία μικροαδενώματσς, που αντιμετωπίζεται ικανοποιητικά με φαρμακευτική αγωγή. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. Ετήσια ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εν αναμονή θεραπείας. 1/4 Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Ετήσια 40. Σύνδρομο Cushing, μεγαλακρία Θεραπευθέν σύνδρομο Cushing, που δεν απαιτεί θεραπεία υποκατάστασης με κορτιζόνη. Μεγαλακρία συνεπεία αδενώματος υπόφυσης, που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά ή με άλλο τρόπο. Αδένωμα της υπόφυσης, που δεν προκαλεί λειτουργικές διαταραχές ή πϊεστικά φαινόμενα των παρακείμενων ιστών. Λειτουργικά αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος, που προκαλούν συστηματικές εκδηλώσεις. Καλοήθη αδενώματα των νησιδίων του παγκρέατος, που θεραπεύτηκαν. Ιδιοπαθείς λιποδυστροφίες, ανάλογα με τη δυσμορφία που προκαλούν και την επίπτωση τους στις δραστηριότητες της στρατιωτικής ζωής. Ενεργός φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου, μετά από την αποτυχία της Θεραπείας, όπως επί πολλαπλής ανθεκτικότητας. (ΠΑ) 1/3 ή 1/4 1/2-1/4 1/2 ή 1/3 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 1/2 ή 1/3 1/2 ~ 1/4 Ετήσια (ΠΑ) Αναβολή χορηγείται σε περίπτωση δυνατότητας ρύθμισης της πάθησης. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή ρύθμισης της πάθησης. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή

17 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕ!ΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. ΟΔΗΓΙΕΣ Κρίνεται ανάλογα με τα υπολείμματα. 4S. Πλήρως θεραπευθείσα φυματίωση οποιουδήποτε οργάνου. 1/2-1/4 Ως κύρια κριτήρια πλήρους ίασης νοούνται ο επαρκής χρόνος αγωγής και ο κατάλληλος συνδυασμός των αντιφυματικών φαρμάκων στις πρέπουσες δόσεις κατά τα εκάστοτε επιστημονικώς ισχύοντα, καθώς επίσης και η λειτουργικότητα του οργάνου. Η χημειοπροφύλαξη με ένα ή δύο φάρμακα, που γίνεται για παλιά σκληρυντικά στοιχεία, για μετατροπή της Mantoux ή για λόγους επαφής με πάσχοντα, δεν αποτελεί λόγο χορήγησης αναβολής κατάταξης. 49. Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξης τους, προκαλούν σημαντικές λειτουργικές διαταραχές και δεν υποχωρούν στην κατάλληλη θεραπεία. (Π.Α.) Αναβολή χορηγείται εν αναμονή 50. Συριγγώδεις πόροι κάθε φύσεως που, λόγω της εντόπισης και ανάπτυξης τους, προκαλούν μικρότερου βαθμού λειτουργικές διαταραχές. 1/3 ή 3/4 _ 51. Συφιλιδικές βλάβες (κομμιώματα) δέρματος, σκελετού, εσωτερικών οργάνων και νευρικού συστήματος από επίκτητη ή συγγενή σύφιλη, εφόσον προκαλούν μόνιμες καί σοβαρές λειτουργικές διαταραχές και δεν αναμένεται σημαντική βελτίωση με την ειδική θεραπεία Οι παθήσεις της παραγράφου 51 μικρότερου βαθμού, χωρίς λειτουργικές διαταραχές. Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (H.I.V.) ή με καλή ανταπόκριση στην αντιρετροϊική θεραπεία. 1/3 ή 1/4 1/4 54. Σύνδρομο επίκτητης άνοσα ανεπαρκείας, που δεν ανταποκρίνεται στην αντιρετροϊική θεραπεία. 55. Σύνδρομο Reiter, 1/3 ή 1/4 56. Βεβαιωμένες κακοήθεις νεοπλασίες εν ενεργεία, οπουδήποτε και αν εδράζονται.

18 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΠΑ Ε.Σ.Θ. 57. Ιστορικό κακοήθους νεοπλασίας σε πλήρη ύφεση. Διετής 1/3 ή 1/ Καλοήθεις όγκοι (κύστεις, λιπώματα, λειομυώματα, εξοστώσεις κτλ), όταν με τον όγκο και την εντόπιση τους εμποδίζουν τη χρήση της πλήρους στρατιωτικής στολής ή προκαλούν επίσημες λειτουργικές διαταραχές του οργάνου στο οποίο εδράζονται, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. Of παθήσεις της παραγράφου 58, όταν προκαλούν διαταραχές μικρότερου βαθμού ή μετά από επιτυχημένη θεραπεία. Υδατίδες κύστεις σπλάχνων ή σκελετού, μονήρεις ή πολλαπλές, μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας. Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Αλλεργικές παθήσεις, νοσοκομειακά επιβεβαιωμένες, με βαριές λε:τουργικές διαταραχές. (Π.Α.) _ 1/2-1/4 1/2-1/4 63. Πορφυρίες με κλινική εικόνα ανάλογης βαρύτητας. 64. Ελαφρές ασυμπτωματικές μορφές των παθήσεων της παραγράφου 63. ί/3 ή 1/4 ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται για επιβεβαίωση ύφεσης. Κρίνεται ανάλογα με τη διάρκεια της ύφεσης και την πιθανότητα υποτροπής. Αναβολή χορηγείται εν αναμονή Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης έναρξης θεραπείας και εν αναμονή ΜΕΡΟΣ I! - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 65. Όλες οι συστηματικές παθήσεις του νευρικού συστήματος, κληρονομικοεκφυλιστϊκές, βιοατροφικές κτλ (νόσος του Alzheimer, νόσος του Pick, άλλοι τύποι άνοιας, όπως αρτηριοσκληρυντική, μετατραυματική, μετεγκεφαλιτιδική, μιτοχονδριακή, χορεία Huntington, νόσος Friedreich, οικογενής παρεγκεφαλιδική ατροφία Marie-Foix-Alajouanine, οικογενής σπαστική παραπληγία Strumell-Lorain, νωπαίες μυατροφίες, αισθητικοκινητικές νευροπάθειες, όπως Charcot-Marie- Tooth, Roussy-Levy, Dejerine-Sottas), εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφή εξελικτική τάση. Τ/5

19 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελαφρές ή ατελείς ή ενδιάμεσες μορφές των νόσων της παραγράφου 65, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Όλα τα εξωπυραμιδικά σύνδρομα [νόσος του Parkinson, Παρκινσονικά σύνδρομα, νόσος του Wilson, Haliervorderv-Spatz, Shy-Drager, ελαιογεφυροπαρεγκεφαλιδική ατροφία, παραμορφωτική δυστονία, Steele-Richardson-Olszewski, Creutzfeldt-Jacob, νόσος πολλαπλών tics (Giiles de la Touretfe), χορεία Sydenham, ημιβαλλισμός κτλ], εφόσον οι εκδηλώσεις τους από την κινητικότητα (τρόμος, χορειοαθέτωση κτλ), το μυϊκό τόνο, καθώς και οι λοιπές νευρολογικές εκδηλώσεις τους, προκαλούν σοβαρή λειτουργική ανεπάρκεια ή έχουν σαφώς εξελικτική τάση. Ελαφρές ή ατελείς μορφές των συνδρόμων της παραγράφου 67, που προκαλούν ελαφρές ή μέτριες λειτουργικές διαταραχές. Δυστονίες (μυόσπασμα, σπασμωδικές ακούσιες συστολές, ιδιοπαθής τρόμος κτλ), εφόσον προκαλούν λειτουργικές διαταραχές που δυσκολεύουν τη στρατιωτική ζωή. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ, 1/3 ή 1/4 (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 1/3 ή 1/4 ~ 70. Γραφικός σπασμός. 1/2 _ Αττομυελινωτικές νόσοι και λευκοδυστροφίες του νευρικού συστήματος (σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος του Shilder, οπτική νευρίπδα του Devic, οξεία διάσπαρτος εγκέφαλο μυελίτιδα από εμβολιασμό ή μεταλοιμώδης, οξεία αιμορραγική λευκσεγκεφαλίτιδα, μεταχρωματική λευκοδυστροφίσ, αδρενολευκοδυστροφία, νόσος των Pelizaeus-Meizbachers κτλ), καθώς και υπολείμματα τους, εφόσον προκαλούν βαριά λειτουργική δυσχέρεια. Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 71, ττου προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική δυσχέρεια. Λοιμώδεις και φλεγμονώδεις νόσοι του νευρικού συστήματος. Μηνιγγίτιδες και εγκεφαλίτιδες: πυώδεις, ιογενείς, ειδικές (όπως σύφιλη, φυματίωση, σαρκοείδωση), μυκητιασικές, παρασιτικές, καρκινωματώδεις, σύνδρομο Αδαμανπάδη-Bechet κτλ, καθώς και επιπλοκές αυτών (όπως αποστήματα), που καταλείπουν βαριά λειτουργική διαταραχή. ί/5 (ΟΑ) 1/3 ή 1/4 _ (ΟΑ) ΟΔΗΓΙΕΣ

20 A/A ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑ! ΒΛΑΒΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ελαφρά και μέτρια υπολείμματα των νόσων της παραγράφου 73, που προκαλούν ελαφρά ή μέτρια λειτουργική διαταραχή. Αγγειακές βλάβες του κεντρικού νευρίκου συστήματος (ισχαιμικές, εμβολικές, αιμορραγίες, αιματώματα, αγγειακές δυσπλασίες, θρομβοφλεβίτιδες εγκεφαλικών φλεβών, αγγειακές παθήσεις νωτιαίου μυελού κτλ), εφόσον μετά από τη θεραπεία εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές ή δεν επιδέχονται θεραπευτική αντιμετώπιση. Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα αγγειακών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος, που δεν επιδέχονται περαιτέρω θεραπευτική αντιμετώπιση. Τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου (εγκεφαλική θλάση, διάσχιση, εμπίεσμα, επισκληρίδια ή υποσκληρίδια αιματώματα, υπαραχνοειδής αιμορραγία) και του νωτιαίου μυελού (θλάση, διάσχιση, αιμορραγία, ισχαιμία κτλ), εφόσον εγκαταλείπουν βαριές λειτουργικές διαταραχές. Ελαφρά ή μέτρια υπολείμματα τραυματικών βλαβών του κεντρικού νευρικού συστήματος. Διαμαρτίες στη διάπλαση του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, εφόσον προκαλούν βαριές λειτουργικές διαταραχές. Οι παθήσεις της παραγράφου 79 μικρότερης βαρύτητας. Αναπτυξιακές διαταραχές του εγκεφάλου και περιγεννητικές βλάβες, φακωματώσεις του νευρικού συστήματος (νευροϊνωμάτωση, υβώδης σκλήρυνση, νόσος των Sturge-Weber, νόσος των Hippel-Lindau), με βαριές λειτουργικές διαταραχές. Οι παθήσεις της παραγράφου 81 μικρότερης βαρύτητας. Επίκτητη, υποξεία, συνδυασμένη σκλήρυνση του νωτιαίου μυελού (συνεπεία ανεπάρκειας Βιταμίνης 812), μετά από την αποτυχία της κατάλληλης θεραπείας και εφόσον καταλείπει βαριές λειτουργικές διαταραχές. ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ Ε.Σ.Θ. 1/2-1/4 ϊ/3 ή 1/4 ΟΔΗΓΙΕΣ Αναβολή χορηγείται εττί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης (κάτω του έτους) και εν αναμονή. 1/3 ή 1/4 _ Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο. ~ 1/4 _ 1/3 ή 1/4 Συνιστάται αποφυγή έκθεσης στον ήλιο. Συνιστάται αποφυγή όπλου και έκθεσης στον ήλιο. Αναβολή χορηγείται επί πρόσφατης διάγνωσης και εν αναμονή 84. Οι παθήσεις της παραγράφου 83 μικρότερης έντασης. 1/3 ή 1/4

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507,

1075 Ν. 63/90. Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, Ε.Ε.ς Παρ. Ι, Αρ. 2507, 25.5.90 1075 Ν. 63/90 Ο περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως (Τροποποιητικός) Νόμος 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων

1247 K.AJI. 330/91. οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων Ε Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) Αρ. 2648, 22.11.91 1247 K.AJI. 330/91 Αριθμός 330 Οι περί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και Εξαρτώμενους τους) (όμοιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90

Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, Ν. 62/90 Ε.Ε* Παρ. I, Αρ. 2507, 25.5.90 1065 Ν. 62/90 Ο περί Συντάξεων Καθηγητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ. Δεύτερη Έκδοση TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Δεύτερη Έκδοση C DAVID MARSDEN FRS DSC FRCP FRCPsych TIMOTHY J FOWLER DM FRCP ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

909 Κ.Δ.Π. 185/95 Ο ΠΕΡΙ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ E.E. Παρ. ΠΙ(Ι) Αρ. 2988, 7.7.95 909 Κ.Δ.Π. 185/95 Αριθμός 185 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο του Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995)

1379 K.AJI. 294/95 Ο ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 300Α ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1959 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1995) E.E. Παρ. III(D Αρ. 3022, 8.12.95 1379 K.AJI. 294/95 Αριθμός 294 Οι περί Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133 30 2002 (ΦΕΚ Α

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 133 30 2002 (ΦΕΚ Α 7. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ αριθ. 133 της 30 Απρ.-17 Μαϊου 2002 (ΦΕΚ Α 109) «Για την κρίση Σωματικής ικανότητας των στρα-τευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις καθώς και του στρατιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ

373 Κ.Δ.Π. 152/94 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. Ill (ί) Λρ. 2888, 24.6.94 373 Κ.Δ.Π. 152/94 Αριθμός 152 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Αμμοχώστου, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 85(2)(ιγ)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3)

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 14(3) Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το άρθρο 14(3) του περί

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας

Ακολουθεί πίνακας με τις 43 παθήσεις : Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. Υπουργική απόφαση για 43 παθήσεις με επ' αόριστον διάρκεια αναπηρίας Υπογράφηκε Υπουργική απόφαση από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση σύμφωνα με την οποία καθορίζονται οι 43 μόνιμες και μη αναστρέψιμες παθήσεις για τις οποίες η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ. Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις Αιμοσφαιρινοπάθειες Μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία ομόζυγη (νόσος Cooley) Δρεπανοκυτταρική αναιμία ομόζυγος με Π.Α. 67%

Διαβάστε περισσότερα

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4374, 28.12.2012 216(Ι)/2012 216(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟN ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡYΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

«δικαστής σημαίνει δικαστή οποιουδήποτε δικαστηρίου της Δημοκρατίας. 3. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 1352 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 183(Ι)/2015 Αρ. 4543, 9.12.2015 Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543,

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4543, 9.12.2015 Ν. 183(I)/2015 Ν. 183(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990

E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 E.E. Παρ. ΠΙ (Ι) 1351 Κ.Δ.Π. 345/91 Αρ. 2655, 6.12.91 Αριθμός 345 ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1963 ΕΩΣ 1990 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 17 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας Οριστικές αναπηρικές συντάξεις αποκτούν... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Οι 43 παθήσεις που παίρνουν οριστικά αναπηρική σύνταξη - Ολόκληρος ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών

2123 Κ.Δ.Π. 220/97. νισμού2 (α) Με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά των ακόλουθων των βασικών Ε.Ε. Παρ. ΙΙΪ(Ι) Αρ. 3170, 25.7.97 2123 Κ.Δ.Π. 220/97 Αριθμός 220 Οι περί Αρχής Κρατικών Εκθέσεων (Σχέδιο Συντάξεων και Χορηγημάτων στους Υπαλλήλους της Αρχής και Εξαρτώμενους τους (Παρόμοιο με το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω;

Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; Μήπως έχω µεγαλακρία; Πώς θα το καταλάβω; MegalakriaBroshure.indd 1 17/11/2010 1:27:39 μμ Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4008, 24/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2001 ---------------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 97(Ι) του 1997 3(Ι) του 1998

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4174, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4174, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 20 του 1964 49 του 1964 68 του 1964 26 του 1965 27 του 1965 44 του 1965 5 του 1966

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 35. ΘΕΜΑ: Υποκατάστατη Υγειονομική Εξέταση ή Επανεξέταση, Χωρίς Αυτοπρόσωπη Παρουσία

Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 35. ΘΕΜΑ: Υποκατάστατη Υγειονομική Εξέταση ή Επανεξέταση, Χωρίς Αυτοπρόσωπη Παρουσία Απόφ. ΥΠΑΜ αρ.8 Αρ.Φακ.Υ.Α.6.18.001.15 Ο ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Απόφαση Δυνάμει του Άρθρου 35 ΘΕΜΑ: Υποκατάστατη Υγειονομική Εξέταση ή Επανεξέταση, Χωρίς Αυτοπρόσωπη Παρουσία Έχοντας υπόψη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 61/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2507 της 25ης ΜΑΤΟΥ 1990 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Συντάξεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Μήπως έχω Σκληρόδερµα;

Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Μήπως έχω Σκληρόδερµα; Για να πληροφορηθώ µýëïò ôçò Σπάνιος ναι... Μόνος όχι Η Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ) είναι ο μόνος φορέας, μη κερδοσκοπικό σωματείο, συλλόγων ασθενών σπανίων παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989)

907 Κ.Δ.Π. 312/93 Ο ΠΕΡΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 302 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1960 ΜΕΧΡΙ 1989) E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2845, 24.12.93 907 Κ.Δ.Π. 312/93 Αριθμός 312 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 οι οποίοι εκδόθηκαν από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για ΝΟΣΗΛΕΙΑ μέσω ΕΟΠΥΥ ΚΛΕΙΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011.

1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμος του 2011. Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Οι παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ - ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ? Τα νευρομυϊκά νοσήματα είναι ασθένειες που ενώ εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια στην κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJ1. 250/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2921 της 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ(Ι) 767 KAIl. 280/93 Αρ. 2839, 26.11.93 Αριθμός 280 Κανονισμοί οι οποίοι εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αμμοχώστου και εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 49

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329, Κ.Δ.Π. 112/99 E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3329,4.6.99 383 Κ.Δ.Π. 112/99 Αριθμός 112 Οι περί Συντάξεων Υπαλλήλων Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1999 που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και

Διαβάστε περισσότερα

νισμού 4 των (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) με την ακόλουθη νέα παρά βασικών κανονισμών.

νισμού 4 των (α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (1) με την ακόλουθη νέα παρά βασικών κανονισμών. Ε.Ε. Παρ. III(I) 6421 Κ.Δ.Π. 660/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 660 Οι περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών

Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών Δυστονία Δυστονία Στη δυστονία έχουμε ακούσια σύσπαση μυών προκαλώντας ανεξέλεγκτες επαναλαμβανόμενες ή στροφικές κινήσεις του προσβεβλημένου τμήματος του σώματος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ήπια ή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων» Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ : 26-3-2010 ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: Γ 55/ 749 ΤΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Ταχ. Δ/νση: Aγ. Κων/νου 8/10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A.Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

1025 Κ.Δ.Π. 308/89 Ο ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987

1025 Κ.Δ.Π. 308/89 Ο ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1987 E.E. Παρ. Ill (I) Αρ. 2462,1.12.89 1025 Κ.Δ.Π. 308/89 Αριθμός 308 Οι περί Αφαιρέσεων και Μεταμοσχεύσεων Βιολογικών Ουσιών Ανθρώπινης Προελεύσεως Κανονισμοί του 1989, οι οποίοι κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα

Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Journalist Handbook 1 Πληροφορίες για Δημοσιογράφους Νοσος Cushing Μάθετε περισσότερα Νοσος Cushing 3 TΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΟΣΟΣ CUSHING; Πριν μιλήσουμε για τη Νόσο Cushing, θα πρέπει να κατανοήσουμε την ασθένεια

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Υποχρεωτικό κατ επιλογήν μάθημα) Διδάσκων: ΜΠΟΝΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διάρκεια : Ε εξάμηνο Διδασκαλία: Παραδόσεις Εξετάσεις: Σκοπός: Προφορικές Μελέτη των σχέσεων των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βάρος κοπράνων σε διάφορους λαούς

Βάρος κοπράνων σε διάφορους λαούς Δυσκοιλιότητα Κενώσεις λιγότερες από τρεις την εβδομάδα σε άτομα που σιτίζονται με δίαιτες δυτικού τύπου Δυσκολία κατά την αφόδευση Ιδιαίτερη σημασία έχει η εμφάνιση δυσκοιλιότητας σε άτομα με φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας για τα Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.) και βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Μιλτιάδης Μαρκάτος, Πνευμονολόγος

Γράφει: Μιλτιάδης Μαρκάτος, Πνευμονολόγος Γράφει: Μιλτιάδης Μαρκάτος, Πνευμονολόγος Πάνω από ένα αιώνα πριν, ο J. Hutchinson, ένας χειρουργός-δερματολόγος, αναγνώρισε την πρώτη περίπτωση σαρκοείδωσης, στο Λονδίνο. Στα χρόνια πριν και μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 98(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2758 της 11ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Νομοθεσίες που ψηφίστηκαν στο πλαίσιο των Μέτρων Δημοσιονομικής Εξυγίανσης και αφορούν Μισθοδοσία, Συντάξεις και Κοινωνικές Ασφαλίσεις Α/Α 1 Οι περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Ν. 112(Ι)/2011 01/09/11

Διαβάστε περισσότερα

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση )

Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Οσφυαλγία-Ισχιαλγία ( Πόνος στη µέση ) Συντηρητική ή Χειρουργική Αντιµετώπιση Γ. Στράντζαλης Νευροχειρουργική Κλινική, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Θεραπευτήριο Ευαγγελισµός ΓΕΝΙΚΑ Η οσφυo-ισχιαλγία ή ο «πόνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΙΤΗΡΩΝ ΝΟΜΟΣ EJE. Παρ. ΠΙ (I) 149 ΚΛJI. 68/93 Ap. 2785, 26.3.93 Αριθμός 68 Οι περί Συντάξεων και Χορηγηματων των Υπαλλήλων της. Επιτροπής Σιτηρών Κύπρο (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 1993 που εκδόθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 26.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 223/31 ΟΔΗΓΙΑ 2009/113/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Αυγούστου 2009 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, Κ.Δ.Π. 189/97. Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3161, 4.7.97 2009 Κ.Δ.Π. 189/97 Αριθμός 189 Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ 1997) Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 85(2)(ιγ) και 87(1)(δ) Το Δημοτικό Συμβούλιο Γεροσκήπου ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4

Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 1183 KJLn. 353/84 Αρ. 2020, 21.Ι2Λ4 Αριθμός 353 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1964?ΕΩ^Σ 1982 (ΝΟΜΟΙ 64 ΤΟΥ 1964, 15 ΤΟΥ 1966, 9; 47; ;89iTOY 1970, 67 ΤΟΥ 1972, 73 ΤΟΥ 1979, 26 ΤΟΥ 1981 ΚΑ 1^42

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Γιώργος Καπαρός, Νευρολόγος

Γράφει: Γιώργος Καπαρός, Νευρολόγος Γράφει: Γιώργος Καπαρός, Νευρολόγος Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη διαταραχή της ηλεκτροχημικής λειτουργίας του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της οποίας μια ομάδα νευρώνων εκφορτίζεται χωρίς ουσιαστικό

Διαβάστε περισσότερα

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993

878 Κ.Δ.Π. 307/93 ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1993 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2844,17.12.93 878 Κ.Δ.Π. 307/93 Αριθμός 307 Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 1993, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του

Διαβάστε περισσότερα

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών

Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Από: Ελληνικό Ίδρυμα Ρευματολογικών Ερευνών Οι ρευματικές παθήσεις είναι συχνές στην αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Στην πρόσφατη πανελλήνια επιδημιολογική έρευνα για τις ρευματικές παθήσεις στο γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. Η στυτική δυσλειτουργία είναι ένα από τα συχνότερα νοσήματα των ανδρών στην σημερινή εποχή.σε νεαρότερες ηλικίες το 30% οφείλεται σε οργανικές αιτίες και το 70 % σε ψυχολογικά αίτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων

διαταραχές και δυσκολία στη βάδιση άνοια επιδείνωση του ελέγχου της διούρησης- ακράτεια ούρων ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) είναι ένα υγρό το οποίο περιβάλλει τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό και είναι υπεύθυνο για την προστασία και τη θρέψη τους. Ο υδροκέφαλος είναι μια παθολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Εκπαιδευτικοί Στόχοι Χειρουργικής Παθολογία Ι και Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ (7 ο 8 ο εξάμηνο) ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2016 Θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4358, 19.10.2012 136(Ι)/2012 Αρ.4358 19.10.2012 136(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΣ PARKINSON : ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ

ΝΟΣΟΣ PARKINSON : ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ ΝΟΣΟΣ PARKINSON : ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ Η νόσος του Parkinson είναι μια προοδευτικά εξελισσόμενη, εκφυλιστική νόσος του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014. Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Νοέμβριος, 2014 Γιάννης Λεμονής Εργοθεραπευτής ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΡΟΛΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: /19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Αριθμ. Πρωτ.: 2415.9/19086/2016 ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Ποιοί είναι οι τύποι της αγγειίτιδας? Πως γίνεται η κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας.

22. Αφυπηρέτηση λόγω αναίτιας υπηρεσιακής ανεπάρκειας ή ακαταλληλότητας. Ε.Ε. Παρ. III(I) 1739 Κ.Δ.Π. 234/2004 Αρ. 3840, 23.4.2004 Αριθμός 234 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 1992 Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 264 Κ.Δ.Π. 111/93 Αρ. 2792, 30.4.93 Αριθμός 111 Οι περί Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (Σχέδιο Συντάξεων κατ Χορηγημάτων σε Υπαλλήλους του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και Εξαρτώμενους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4198, 20/3/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 41 του 1980 48 του 1982 11 του 1983 7 του 1984 10 του 1985 116 του 1985 4 του

Διαβάστε περισσότερα

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής.

που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα υγειές σύστημα με ισχυρά οστά είναι απαραίτητο για την γενική υγεία και ποιότητα ζωής. ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ : ΟΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ! Εισαγωγή : Τα οστά είναι το σπίτι για να μείνουμε, είναι η στέγη που φιλοξενεί τα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας 1 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων

Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Το γόνατο ως στόχος ρευματικών νοσημάτων Χ. Μ. ΜουτσόπουΛος Αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών α ρευματικά νοσήματα είναι ασθένειες που προσβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Νόσοι θυρεοειδούς Υποθυρεοειδισμός Υπερθυρεοειδισμός Υπερπλασία θυρεοειδούς : βρογχοκήλη (διάχυτη) οζώδης Νεοπλάσματα θυρεοειδούς Υπερπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ:

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η πολυανθεκτική φυματίωση (MDR-TB); Eίναι μία ειδική μορφή φυματίωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958

Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Υγεία και Άσκηση Ειδικών Πληθυσμών ΜΚ0958 Διάλεξη 5: Σακχαρώδης Διαβήτης και Άσκηση Υπεύθυνη Μαθήματος: Χ. Καρατζαφέρη Διδάσκοντες: Χ. Καρατζαφέρη, Γ. Σακκάς, Α. Καλτσάτου 2013-2014 Διάλεξη 5 ΤΕΦΑΑ, ΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

«Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 : Ένα χρήσιμο ΤΕΣΤ για την διάγνωση του», από την Διαιτολόγο Διατροφολόγο Βασιλική Νεστορή και το diaitologia.gr!

«Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 : Ένα χρήσιμο ΤΕΣΤ για την διάγνωση του», από την Διαιτολόγο Διατροφολόγο Βασιλική Νεστορή και το diaitologia.gr! «Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 : Ένα χρήσιμο ΤΕΣΤ για την διάγνωση του», από την Διαιτολόγο Διατροφολόγο Βασιλική Νεστορή και το diaitologia.gr! Ο διαβήτης τύπου 2 είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος διαβήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις

ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ Α/Α ΠΑΘΗΣΕΙΣ Σελ. Αναφοράς Ε.Π.Π.Π.Α. ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αιματολογικές παθήσεις 1. Αιμοσφαιρινοπάθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Ονοματεπώνυμο Ασφαλιζόμενου: d ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ασφαλιστικό Γραφείο: Ονοματεπώνυμο Συνεργάτη: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Email: Ημερομηνία Έκδοσης: 20/01/2014 1 ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1221 Ν. 51(Ι)/97 Αρ. 3156,13.6.97 Ο περί Αποζημίωσης Θυμάτων Βίαιων Εγκλημάτων Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3828, 31/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2001 Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 του άρθρου 3 1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 και θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 1003 ΚΛ.Π. 209/95 Αρ. 2990, 21.7.95 Αριθμός 209 Ο ΠΕΡΙ ΧΩΡΙΩΝ (ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 243 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1961 ΕΩΣ 1995) Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 24 Το Συμβούλιο Βελτιώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που

Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ. Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 49 Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 3635 Κ.Α.Π. 345/2002 Αρ. 3623,19.7.2002 Αριθμός 345 Οι περί Συντάξεων και Φιλοδωρημάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας Κανονισμοί του 2002 οι οποίοι εγκρίθηκαν από το Υπουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ. Σελ. Ε.Π.Π.Π.Α. - παράγραφος αναφοράς Α/Α ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Π Α Θ Η Σ Ε Ι Σ. Σελ. Ε.Π.Π.Π.Α. - παράγραφος αναφοράς Α/Α ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 8 9 ΠΑΘΗΣΕΙΣ / ΒΛΑΒΕΣ που χαρακτηρίζονται ως χρόνιες και ταυτόχρονα επιφέρουσες στον πάσχοντα περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική απασχόληση αποκλειστικά για τις ανάγκες του ν.2643/1998 Α/Α Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 01 ΤΥΦΛΟΙ 02 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%) 03 ΚΩΦΟΙ 04 ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ

Δελτίο Τύπου 01 ΤΥΦΛΟΙ 02 ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%) 03 ΚΩΦΟΙ 04 ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟ ΠΑΙΔΙ. Σαββίδου Αβρόρα

ΚΟΝΤΟ ΠΑΙΔΙ. Σαββίδου Αβρόρα ΚΟΝΤΟ ΠΑΙΔΙ Σαββίδου Αβρόρα Ως χαμηλό ανάστημα θεωρείται το ανάστημα ενός ατόμου όταν βρίσκεται μείον δύο σταθερές αποκλίσεις κάτω από τη μέση τιμή, δηλαδή κάτω από την 3η Εκατοστιαία Θέση στις καμπύλες.

Διαβάστε περισσότερα

Η βρογχοκήλη δεν είναι ψηλαφητή ή ορατή ακόμα και σε έκταση του τραχήλου

Η βρογχοκήλη δεν είναι ψηλαφητή ή ορατή ακόμα και σε έκταση του τραχήλου Βρογχοκήλη είναι η διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα. Η βρογχοκήλη ποικίλλει σημαντικά σε μέγεθος, και η διόγκωση μπορεί να είναι διάχυτη καθ 'όλη την έκταση του αδένα ή ακανόνιστη και να επηρεάζει μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΜΩΔΙΕΣ-ΚΑΥΣΑΛΓΙΕΣ ΑΚΡΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΜΩΔΙΕΣ-ΚΑΥΣΑΛΓΙΕΣ ΑΚΡΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΑΙΜΩΔΙΕΣ-ΚΑΥΣΑΛΓΙΕΣ ΑΚΡΩΝ: ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Ιπποκράτειο ΠΓΝΑ Οικονομικό όφελος

Διαβάστε περισσότερα

Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους ρευματοπαθείς

Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους ρευματοπαθείς Η αναγκαιότητα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για τους ρευματοπαθείς 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΔΔΥΠΠΥ 7-8/7/17 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Κατερίνα Τσεκούρα Αντιπρόεδρος Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα