ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων"

Transcript

1 Α Α: ΩΙ2ΩΩΕ5-Τ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης ( τακτική ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 226 / 2014 ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 34435/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αριθ. εσης 1. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων. 2. Αποστολάτος Γεράσιµος Παπαδάτος Νικόλαος 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στην 247/2014) 6. Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος Κεφαλλονιάς,κ. Αλέξανδρος Παρίσης, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης,έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου της /νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα προϋπολογισµού 2014.»ανέφερε τα παρακάτω : Λαµβάνοντας υπόψη: 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος. 2) 3)την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 4) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2014 και τις παρακάτω προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας. Ηµ/νία έκδοσης Ποσό Αιτιολογία /6/ , /6/ ,00 Κ.Α. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ήµου Κεφαλονιάς ,84 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ήµου Κεφαλονιάς ,84

2 /6/ ,00 Προµήθεια λαµπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού Κοινόχρηστου Ηλεκτροφωτισµού ήµου Κεφαλονιάς , /07/ ,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ , /07/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ , /07/ ,40 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ , /07/ ,60 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ , /07/ ,40 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΓΡΙΖΑΤΩΝ , /07/ ,70 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ , /07/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ , /07/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ , /07/ ,81 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ , /07/ ,49 ΠΑΓΙΑ ΤΚ ΜΟΝΟΠΩΛΑΤΩΝ , /07/ ,50 ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ Τ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ , /07/ ,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑ ΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΣΑΤΑ , /07/ ,06 Επανακατασκευή τοιχείου ηµοτικής οδού 21ης Μαϊου.Ε. Οµαλών ΣΑΤΑ , /07/ ,00 Επανακατασκευή τοιχείου δρόµου Επανοχωρίου.Ε. Οµαλών (ΣΑΤΑ) , /07/ ,12 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,22 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,66 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,99 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,01 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,00 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Τ.Κ. ΧΑΒΡΙΑΤΩΝ , /07/ ,25 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών[x.koytabaσ,ορισθείς µε την 154/2014,ΑΠ.ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ] , /07/ ,80 Κατασκευή οδών Υδρας & Ψαρών ΣΑΤΑ[4η Εντολή] , /07/ ,30 ηµοσίευση προκυρήξεων[πεζοπορικη ΙΑ ΡΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ] , /07/ ,00 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων ( ο παρών Κωδικός χαρακτηρίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) -ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΣ ΣΩΚ. ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ , /07/ ,00 Προγραµµατική σύµβαση µε νέα ηµοτική Επιχείρηση ( ΚΕ ΗΚΕ)-6η ΟΣΗ ,00 Προµήθεια λαµπτήρων,και ηλεκτρολογικού υλικού /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ , /07/ ,00 Κοινόχρηστου ηλεκτροφωτισµού ήµου Κεφαλλονιάς ( Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ) ,84 ηµοσίευση προκυρήξεων[κατε ΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ή ΤΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ' ΦΑΣΗ ,67 ηµοσίευση προκυρήξεων[αναπλαση ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ] ,17 ηµοσίευση προκυρήξεων[αναπλαση ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ] ,67 Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους.ε. Ελειού - Πρόννων (Πολιτική Προστασία) ,00 Εργασίες πυροπροστασίας στο οδικό δίκτου και λοιπούς Κοινόχρηστους χώρους.ε. Οµαλών (Πολιτική Προστασία) ,00

3 /07/ ,50 Ασφάλιστρα ακινήτων[περιο ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:19/07/ /10/2014],προηγ.πληρωµή:29/05/ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΚΑΛΥΨΗΣ:19/1-19/7/ , /07/2014 2,62 Ταχυδροµικά Τέλη ( ο παρών Κ.Α. ορίζεται δεκτικός ενταλµάτων προπληρωµής ) ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ , /07/2014 1,50 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) , /07/ ,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) , /07/ ,58 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) , /07/ ,80 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΩΝΗ) , /07/ ,33 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , /07/ ,28 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων , /07/ ,88 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , /07/ ,08 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ ΦΑΡΣΩΝ) , /07/ ,21 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων , /07/ ,42 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΦΑΡΣΩΝ ) , /07/ ,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΦΑΡΣΩΝ ) , /07/ ,57 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΦΑΡΣΩΝ ) , /07/ ,74 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΦΑΡΣΩΝ ) , /07/ ,88 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΦΑΡΣΩΝ ) , /07/ ,60 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΦΑΡΣΩΝ ) , /07/ ,00 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων , /07/ ,90 Απολυµάνσεις ηµοτικών κτιρίων και Σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ , /07/ ,00 Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης , /07/ ,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) , /07/ ,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) , /07/ ,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) , /07/ ,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) , /07/ ,50 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) ( ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) , /07/ ,49 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) (ΠΑΓΙΑ Τ. Κ. ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΤΩΝ ) ,41

4 /07/ , /7/ , /7/ , /7/ , /7/ , /7/ ,00 Ασφάλιστρα φορτηγών και µεταφορικών µέσων (ΑΜ 50548, ΚΗΥ 5877) ,77 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων.ε ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ,45 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Ε. ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ,45 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Ε. ΕΛΕΙΟΥ ΠΡΟΝΝΩΝ ,45 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων. Ε. ΕΡΙΣΟΥ ,45 Κατασκευή υποδοµών προσωρινής µετεγκατάστασης 4ου ηµοτικού Σχολείου Αργοστολίου λόγω των σεισµών του 2014 (Α Φάση) ,00 Ζητείται η έγκριση της παραπάνω δαπανών και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων. Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά : Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις: και 1193 έως την Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει τις παρακάτω προτάσεις:ολεσ τις ΠΑΓΙΕΣ και την 1193 και Και αφού έλαβε υπόψη : 1) Tο άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 2) 3)την 337 /2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού ) την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010 / απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού )Τις εγγεγραµµένες πίστωση στον προϋπολογισµό εξόδων ) τις υποβληθείσες προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της Οικονοµικής Υπηρεσίας Και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας : ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει ως έχουν τις παραπάνω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος των εγγεγραµµένων κωδικών αριθµών εξόδων του Προϋπολογισµού Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Ο Πρόεδρος Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 6ΟΣΝΩΕ5-Κ0Γ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουλίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 245 / 2014 ΘΕΜΑ: «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα» Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Κατάστηµα Αργοστολίου η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 34435/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζα άντης Ανδρέας Σαµούρης Σ υρίδων. 2. Α οστολάτος Γεράσιµος Πα αδάτος Νικόλαος 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Γαλάτης Άγγελος (α οχώρησε στην 247/2014) 6. Σολωµός Σ υρίδων (ανα ληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προιστάµενο της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος το 3 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης «Απόδοση λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής υπολόγου για την κάλυψη άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα»έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΣ Με την αριθµ. 59/6663/ απόφαση του ηµάρχου Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού ,00 (πεντακόσιες χιλιάδες) στο όνοµα της Υπαλλήλου του ήµου Νεοφύτου Νικολέτα προκειµένου να πληρωθούν άµεσες βιοτικές ανάγκες, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα ποσού ,00 ( πεντακοσίων χιλιάδων) από το οποίο εισέπραξε η υπόλογος Υπάλληλος και συγκεκριµένα το ποσό των ,75 στις 21 Φεβρουαρίου 2014 µετά από έκδοση επιταγών από τον ταµεία του ήµου, το ποσό των ,25 κατατέθηκε σε ειδικό λογαριασµό ( ήµος Κεφαλλονιάς υπόλογος Νεοφύτου Νικολέτα)

6 που ανοίξαµε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 21/02/2014 µε αριθµ. 315/ µε την 82/7217/ απόφαση ηµάρχου. Από τα στοιχεία που κατέθεσε η υπόλογος οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των ,00 (τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ ) το ποσό των 2854,00 (δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ) τα οποία δεν διατέθηκαν επιστράφηκαν στον κεντρικό λογαριασµό του ήµου, καθώς και το ποσό των 6,00,που προκύπτει από την αποφ. 705, στην εγγραφή 12 Μαντζουράτος Θεόδωρος εκ παραδροµής του κατατέθηκαν 6 ευρώ λιγότερα, µε υπεύθυνη δήλωση του δεν επιθυµεί να του καταβληθούν, έτσι το αδιάθετο υπόλοιπο της παγίας ανέρχεται στο ποσό των 2860,00. Ύστερα από τα παραπάνω πρέπει να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία να εγκρίνεται : 1. H απόδοση λογαριασµού για το αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής από το οποίο διατέθηκε για πληρωµή άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκεύης στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα ποσό ,00 (τετρακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα ευρώ ) το ποσό των 2854,00 (δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ) τα οποία δεν διατέθηκαν επιστράφηκαν στον κεντρικό λογαριασµό του ήµου, καθώς και το ποσό των 6,00,που προκύπτει από την αποφ. 705, στην εγγραφή 12 Μαντζουράτος Θεόδωρος εκ παραδροµής του κατατέθηκαν 6 ευρώ λιγότερα, µε υπεύθυνη δήλωση του δεν επιθυµεί να του καταβληθούν, έτσι το αδιάθετο υπόλοιπο της παγίας ανέρχεται στο ποσό των 2860, H απαλλαγή της Υπολόγου Υπαλλήλου κ. Νεοφύτου Νικολέτας. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Επιτροπής την κατάσταση των δικαιούχων της εν λόγω αποζηµίωσης που αναλυτικά έχει ως εξής:

7 α/α α/α απόφασης ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΦΜ ΠΟΣΟ 1 1/705 ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ,00 2 2/705 ΛΟΥΚΕΡΗ ΛΟΥΚΙΑ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ,00 3 3/705 ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00 4 4/705 ΒΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 5 5/705 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΤΡΙΟΣ ,00 6 6/705 ΛΙΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ,00 7 7/705 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ,00 8 8/705 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ,00 9 9/705 ΛΕΓΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /705 ΛΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /705 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /705 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /705 ΚΑΜΠΡΑΝΑ ΦΡΙΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , /705 ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /705 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , /705 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /705 ΓΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , /705 ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /705 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /705 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , /705 GVINJILIA MAYA ΜΠΙΤΙΚΟ ,00 ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΩΣ = - =

8 = 22 22/705 ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /705 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /705 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , /705 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ AΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /705 ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ , /705 ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /705 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /705 ΣΑΡΛΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /705 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ , /705 ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /705 ΠΕΤΡΙΤΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /705 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΥΡΑΓΕΛΟΣ , /705 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΓΕΡΑΣΙΜΟ Σ , /705 ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /705 ΚΥΡΙΑΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , = - = = - = - = - - = - = - = - = - = -

9 37 37/705 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /705 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /705 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜ ΟΣ , /705 ΝΤΡΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /770 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /770 ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /770 ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΓΕΝΑΤΑΣ ΘΕΟΓΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /770 ΜΟΣΧΟΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /770 ΜΟΣΧΟΝΑ ΣΤΑΜΩ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /770 ΝΤΙΒΕΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ 47 7/770 ΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟ 48 8/770 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ , /770 ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ , /770 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /770 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΓΓΕΛΟΣ , /770 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΣ ΔΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /770 ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΗΤΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /770 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00 - = - = = - = - = - = - = -

10 55 15/770 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /770 ΒΙΤΩΡΑΤΟΥ ΒΑΣΩ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /770 ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , /770 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΓΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /770 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ , /770 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /770 ΔΑΝΕΛΑΤΟΥ ΕΛΠΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /770 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /770 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ , /770 ΣΥΡΙΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ , /770 ΚΟΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ,00 ΚΟΥΝΑΒΗ 66 26/770 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΦΩΤΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /770 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /770 ΛΑΔΑΣ ΦΩΤΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΣΗΦ , /770 ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /770 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /770 ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ , /770 ΚΑΤΣΑΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /770 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /770 ΗΣΥΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , /770 ΘΩΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ , /770 ΚΑΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /770 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΗΣ ,00 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ή 78 38/770 ΣΦΑΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ , /770 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ , /770 ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /770 ΦΡΑΝΤΖΙΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ,00

11 82 42/770 ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /770 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /770 ΛΟΥΚΕΡΗ ΣΕΒΑΣΤΗ-ΔΙΑΝΑ ΦΩΤΗΣ , /770 ΤΣΟΡΤΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /770 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /770 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ , /770 ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /770 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /770 ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ ΜΑΡΙΟΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ , /770 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /809 ΧΑΡΙΤΑΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /809 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ , /809 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /809 ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /809 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /809 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /809 ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /809 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , /809 ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /809 ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , = - = - - = - = - = - - =

12 102 11/809 ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /809 ΑΝΤΥΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /809 ΛΙΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΘΕΟΓΕΝΗΣ , /809 ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ- ΠΑΓΩΝΗ ΔΗΤΡΑ ΜΙΧΑΗΛ , /809 ΝΑΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΗΛΙΟΣ , /809 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΤΖΑΝΕΤΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /809 ΚΟΝΤΑΡΙΝΗ ΑΝΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /809 ΤΣΙΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /809 ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ , /809 SINAJ ISTREF ZAT , /809 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /809 ΒΩΡΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , /809 PAPA JORGO KICO , /809 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΣΜΑΣ , /809 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΗΣ , /809 ΚΟΝΤΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /809 ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /809 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΒΛΑΔΙΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /809 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΕΒΕΛΥΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ , /809 ΤΣΙΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , = - = = =

13 122 31/809 ΞΥΔΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΗΛΙΑΣ , /809 ΒΟΓΔΑΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /809 ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ , /809 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ , /809 ΚΟΝΤΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ , /809 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /809 ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /809 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /809 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /809 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /809 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /809 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ , /809 ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /809 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /809 ΜΙΧΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /809 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , /809 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ , /809 ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , /809 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ , /809 ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /809 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /809 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /809 ΠΑΡΙΩΤΗΣ ΔΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /809 ΣΟΛΩΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /809 ΜΑΣΤΡΙΑΝΝΗ ΡΕΝΕ ΔΗΤΡΙΟΣ , /840 ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /840 ΦΛΩΡΑΤΟΥ ΠΗΓΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00

14 149 3/840 ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /840 ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , /840 ΣΠΑΘΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ , /840 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /840 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ , /840 ΛΙΑΡΕΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /840 ΚΑΦΕΝΤΖΗ ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΗΤΡΙΟΣ , /840 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /840 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 0,00 ΔΙΑΦΡΑΦΗ /840 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /840 ΝΟΔΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,25 - = /840 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , /840 ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ,00 = /840 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 - = /840 ΜΠΑΛΤΣΑΒΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ,00 - = /840 ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗΣ , /840 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,00 - = /840 ΜΕΣΣΑΡΗ ΚΑΛΥΨΩ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /840 ΠΑΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ,00 - = /840 BEQIRI ADMIRIM SAMI ,75 -

15 169 23/840 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , / = - = - = = - = - = - = - = - ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑ- ΚΟΤΣΟΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ , /840 ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /840 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ , /840 ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /840 ΒΕΡΓΙΑΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /840 ΒΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔ ΘΩΜΑΣ , /840 RROKAJ ROBERT SKENDER , /840 ΜΠΕΚΙΟ ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΟ , /840 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ , /840 ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /840 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /840 ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ , /840 ΣΤΑΜΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /840 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ,75 =

16 184 38/840 ΚΟΥΦΟΥΔΗ ΗΣΑΪΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /873 ΤΣΙΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ,00 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ /873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΔΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΟΘΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /873 ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ ΖΑΜΠΙΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ , /873 ΓΑΛΑΝΟΣ ΔΗΤΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΕΛΕΥΘΕΡΑΤΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ , /873 ΛΕΓΑΤΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ , /873 ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ , /873 ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΣ , /873 ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /873 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ , /873 ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΓΑΛΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ , /873 QERIMI ARBEN HYDO , /873 ΒΑΣΣΑΛΑΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗ , /873 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ , /873 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ , /873 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , /873 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ,00 - =

17 210 26/873 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ /873 ΤΟΥΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /873 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ , / /873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ- ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ,00 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- ΚΟΥΤΣΟΥΒΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ , /873 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΘΕΟΔΩΡ ΟΣ ,00 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ /873 Υ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ , /873 ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ , /873 ΤΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , /873 ΤΣΙΒΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΣ , /873 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΟΒΗ ΔΙΟΝΥΣΗΣ , /873 ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ , /873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /873 ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ-ΛΙΒΟΣ ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ , /873 ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ- ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ , /873 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ , /873 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ , = = - - =

18 229 45/873 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ , /873 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΤΡΙΟΣ ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ,00 ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 2.854,00 ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΣ ΔΕΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ 6,00 ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΑΦΗΚΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 2.860,00 ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΩΝ ΔΙΑΤΕΘΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ,00 Σηµείωση: το επιστραφέν ποσό κατατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα τις όπως αναγράφεται στην κατάσταση της αναλυτικής κίνησης καταθετικού λογαριασµού του ήµου. - - Αργοστόλι 24 Ιουλίου 2014 Η Υπόλογος Εντάλµατος Προπληρωµής ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06 - τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / , την αριθ. 59/6663/ /2014 απόφαση του ηµάρχου Κεφαλλονιάς, τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κ. Νεοφύτου Νικολέτα για την απόδοση του λογαριασµού και την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1.Την έγκριση της παραπάνω απόδοσης λογαριασµού του Εντάλµατος Προπληρωµής µε αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής το οποίο διατέθηκαν για πληρωµή άµεσων βιοτικών αναγκών, αντικατάστασης οικοσκευής στους πολίτες που επλήγησαν οι κύριες κατοικίες τους, από τον αρχικό σεισµό της 26 ης Ιανουαρίου 2014 και τη µετασεισµική δραστηριότητα, συνολικού ποσού ,00 (σύµφωνα µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά από την υπόλογο υπάλληλο κ. Νεοφύτου Νικολέτα, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης). 2. Απαλλάσσει την κ. Νικολέτα Νεοφύτου από υπόλογο του συνολικού ποσού των ,00 από το µε αριθµ. 31/Α/2014 Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό Αντίγραφο Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 7Σ4ΗΩΕ5-8Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουλίου 2014 του ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 246 / 2014 ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της 105/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής για την κάλυψη αναγκών (προµήθειας παραβόλων, χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ Αργοστολίου. Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010, δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων. 2. Αποστολάτος Γεράσιµος Παπαδάτος Νικόλαος 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στην 247/2014) 6. Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης,εισηγούµενος το 4 ο θέµα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και µετά την συζήτηση ηµερήσιας διάταξης " Τροποποίηση της 105/2014 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ως προς τον χρόνο απόδοσης του Εντάλµατος Προπληρωµής για την κάλυψη αναγκών (προµήθειας παραβόλων, χαρτοσήµων κ.λ.π ) του ΚΕΠ Αργοστολίου.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης του Κ.Ε.Π Αργοστολίου που έχει ως εξής: ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΣ κ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ, Προϊσταµένης ΚΕΠ -.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Με την αριθµ. 105/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η χορήγηση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 (πεντακόσια ) επ ονόµατι της Προϊσταµένης ΚΕΠ κ. Γασπαρινάτου Μαρίνας για την προµήθεια παραβόλων, µεγαροσήµων κ.λπ. απαραίτητων για την λειτουργία του ΚΕΠ.Ε Αργοστολίου. Η απόδοση λογαριασµού έπρεπε να γίνει µέχρι τις 16 Ιουλίου Τα παραστατικά που θα συνοδεύουν την απόδοση λογαριασµού από την υπόλογο Υπάλληλο είναι γραµµάτιο του Ταµείου του ήµου για τη κατάθεση των χρηµάτων που υπάρχουν στα χέρια της υπολόγου και τα αδιάθετα παράβολα και µεγαρόσηµα, ώστε να συµπληρωθεί το ποσό του εντάλµατος προπληρωµής. Εάν γίνει η απόδοση του εντάλµατος προπληρωµής όπως αναφέρεται στην αριθµ. 105/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, δηλαδή 16/7/2014, θα υπάρξουν τα παρακάτω προβλήµατα :

20 - Θα µείνει ακάλυπτη η υπηρεσία του ΚΕΠ.Ε. Αργοστολίου, από παράβολα και µεγαρόσηµα για την εξυπηρέτηση των Πολιτών, µέχρι να λήξουν οι διαδικασίες για την χορήγηση νέου εντάλµατος προπληρωµής σε Υπάλληλο τουκεπ,και - Τα παράβολα που θα συνοδεύουν την απόδοση λογαριασµού και τα οποία ανέρχονται περίπου σε 175,00 δεν θα µπορέσουν να διατεθούν και θα παραµείνουν πάνω στο ένταλµα προπληρωµής αχρησιµοποίητα. Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η τροποποίηση της αριθµ. 105/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και η έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασµού του εντάλµατος προπληρωµής ποσού 500,00 µε υπόλογο την κ. Γασπαρινάτου Μαρίνα Προϊσταµένη ΚΕΠ µέχρι 31/12/2014 αντί 16/7/2014 που είχε εγκριθεί µε την ανωτέρω απόφαση. Αργοστόλι 16 Ιουλίου 2014 Ο /ντής ΚΕΠ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη της: το άρθρο 172 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β / (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') την υπ αρίθ. 723/ πρόταση ανάληψη υποχρέωσης την παραπάνω εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας. ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Τροποποιεί το αποφασιστικό σκέλος της 105/2014 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και διαµορφώνει Την παράγραφο 3 (τρία) ως εξής : Η απόδοση λογαριασµού του παραπάνω Εντάλµατος θα γίνει έως την 31 η εκεµβρίου 2014 προκειµένου να αποφευχθούν τα προβλήµατα που αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της /νσης του Κ.Ε.Π Αργοστολίου. Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Αλέξανδρος Παρίσης ήµαρχος Κεφαλλονιάς.

21 Α Α: ΩΠΑ2ΩΕ5-ΘΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης (τακτικής συνεδρίασης) της Οικονοµικής Επιτροπής την 25 η Ιουλίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 247 / 2014 ΘΕΜΑ : Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Β Τριµήνου 2014 και εισήγηση προς. Σ. Στο Αργοστόλι σήµερα 25 η Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την µε αριθµό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 δεδοµένου ότι σε σύνολο επτά (7) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ζαπάντης Ανδρέας Σαµούρης Σπυρίδων. 2. Αποστολάτος Γεράσιµος Παπαδάτος Νικόλαος 3. Παρίσης Αλέξανδρος ( ήµαρχος) 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Γαλάτης Άγγελος (αποχώρησε στην 247/2014) 6. Σολωµός Σπυρίδων (αναπληρωµατικό Μέλος) Ο Πρόεδρος, ήµαρχος κ. Αλέξανδρος Παρίσης κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο της /νσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου κ. Γεράσιµο Παυλάτο ο οποίος εισηγούµενος το 5 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης Προϋπολογισµού Β Τριµήνου 2014 και εισήγηση στο. Σ» έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το ηµοτικό Συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η Έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός

22 προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθµ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Σύµφωνα µε την 337/2013 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού του 2014, και την υπ αρίθ 25568/2273 & 23959/2114& 22683/2010/ απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάµενος της /νσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου κοινοποίησε στην Οικονοµική Επιτροπή την εισήγηση σχετικά µε την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Β τριµήνου του έτους Σας καλώ όπως προβούµε στη σύνταξη της Έκθεσης των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Β τριµήνου του έτους 2014, όπως παρακάτω: Ως προς τα έσοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον πίνακα 1 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω θέµατος. Ως προς τα έξοδα τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού εµφανίζονται στον πίνακα 2 ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του εν λόγω θέµατος. Στην συνέχεια ο κ. Παυλάτος θέτει υπόψη της Επιτροπής την έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων όπως παρακάτω: Αργοστόλι, 17 Ιουλίου 2014 Αριθµός πρωτ.: Έκθεση ράσεων Επίτευξης Στόχων Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους 5/ και 7261/ του Υπουργείου Εσωτερικών για τον καθορισµό διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης» (ΟΠ ), την εφαρµογή του προγράµµατος εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013 για τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης του Π/Υ του 2013 & 2014 σας εκθέτουµε τα εξής: Πίνακας Α: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του τέταρτου τριµήνου 2013 µε τεκµαρτούς στόχους. Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων Απλήρωτες Υποχρεώσεις Στόχος Τριµήνου , , , , ,3 Εκτέλεση Π/Υ Τριµήνου , , , , ,7 Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδααπλήρωτες υποχρεώσεις)

23 Ποσό απόκλισης από στόχο , , , , , ,9 Ποσοστό (%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο -12,10% 43,00% -26,3% 25,4% 43,7% -5,2% Πίνακας Β: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του πρώτου τριµήνου 2014 µε βάση το ΟΠ. Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων Απλήρωτες Υποχρεώσεις Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδααπλήρωτες υποχρεώσεις) Στόχος Α Τριµήνου , , , , ,70 Εκτέλεση Π/Υ Α Τριµήνου , , , , ,95 Ποσό απόκλισης από στόχο , , , , , ,06 Ποσοστό (%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο -23,18% 47,38% 13,82% -6,02% 2,90% 9,28% Πίνακας Γ: Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων του δεύτερου τριµήνου 2014 µε βάση το ΟΠ. Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων Απλήρωτες Υποχρεώσεις Στόχος Β Τριµήνου , , , , ,70 Εκτέλεση Π/Υ Β Τριµήνου , , , , ,71 Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδααπλήρωτες υποχρεώσεις) Ποσό απόκλισης από στόχο , , , , , ,50 Ποσοστό (%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο -32,59% -86,70% 5,53% 7,09% 50,18% 14,03% Πίνακας : Έλεγχος οικονοµικών αποτελεσµάτων Α εξαµήνου 2014 µε βάση το ΟΠ. Στοιχεία Ίδια Έσοδα Έσοδα ΠΟΕ Σύνολο Εσόδων Σύνολο Εξόδων Απλήρωτες Υποχρεώσεις Κριτήριο του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013 (Έσοδα-έξοδα-απλήρωτες υποχρεώσεις) Στόχος Α Εξαµήνου , , , , ,70 Εκτέλεση Π/Υ Α Εξαµήνου , , , , ,71 Ποσό απόκλισης από στόχο , , , , , ,56

24 Ποσοστό (%) απόκλισης εκτέλεσης από στόχο -29,20% -63,53% 10,06% 1,44% 50,18% 11,43% Με βάση τους παραπάνω πίνακες και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ΚΥΑ 7261/2013 του Παρατηρητηρίου, υπάρχει απόκλιση µεγαλύτερη του -10% σε δυο συνεχόµενα τρίµηνα ( τρίµηνο 2013 και Α τρίµηνο 2014) στον δείκτη των «Ιδίων Εσόδων», ενώ το καθοριστικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης από σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (κριτήριο άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) παρουσιάζει στο τρίµηνο του 2013 αρνητική απόκλιση µικρότερη του - 10% και θετική στο Α τρίµηνο του Το κριτήριο της εισπαξιµότητας «Εσόδων ΠΟΕ» παρουσιάζει θετική απόκλιση και στα δυο παραπάνω τρίµηνα, ενώ το κριτήριο της διαφοράς των απλήρωτων υποχρεώσεων παρουσιάζει θετική απόκλιση. Με βάσει το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013 κατά το κλείσιµο του Α τριµήνου του έτους 2014 υπάρχει αρνητική απόκλιση πάνω από -10% στο δείκτη των «Ιδίων Εσόδων», θετική απόκλιση στο κριτήριο των «Εσόδων ΠΟΕ», θετική απόκλιση στο βασικό κριτήριο του άρθρου 2, ενώ οι απλήρωτες υποχρεώσεις µειώνονται. Με βάσει πάντα το άρθρο 3 της ΚΥΑ, για το Β τρίµηνο του έτους 2014 παρατηρείται αρνητική απόκλιση πάνω από -10% στο δείκτη των «Ιδίων Εσόδων» καθώς και στο δείκτη των «Εσόδων ΠΟΕ» ενώ το βασικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης από σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) παρουσιάζει σηµαντικό θετικό πρόσηµο (14,03%). Το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση µε τις αρχικές του έτους έχουν µειωθεί περίπου στο 50%. Στον πίνακα Γ των αποτελεσµάτων του Α εξαµήνου του έτους 2014, το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων», σε σχέση πάντα µε την εγκεκριµένη αρχική Στοχοθεσία για το 2014 (ΟΠ ), παρουσιάζει αρνητική απόκλιση µεγαλύτερη του -10% (-29,20%), το ίδιο και το κριτήριο των «Εσόδων ΠΟΕ» (- 63,53%) ενώ το βασικό κριτήριο της σύνθετης απόκλισης από σύνολο των εσόδων - σύνολο εξόδων - απλήρωτων υποχρεώσεων (του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7261/2013) θετικό πρόσηµο (11,43%). Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013 από τη στιγµή που διαφαίνονταν η αδυναµία διόρθωσης της αρνητικής απόκλισης (πάνω από -10%) στο δεύτερο τρίµηνο του 2014 του κριτηρίου των «Ιδίων Εσόδων», κάτι που τελικά συνέβη, αλλά και του κριτηρίου των «Εσόδων ΠΟΕ» στο εξάµηνο, πρέπει να αναµορφωθεί ο ετήσιος Προϋπολογισµός και αντίστοιχα οι ετήσιοι στόχοι, µειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιµέρους οµάδες εσόδων και προσαρµόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του Προϋπολογισµού. Σε σχέση τώρα µε την περίοδο αυτή και τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν για την σταθεροποίηση του επόµενου τριµήνου (Β), ο ήµος βρέθηκε σε εξαιρετικά δυσµενή θέση ως προς την είσπραξη εσόδων από τους σεισµούς που έπληξαν το νησί (υπ` αρίθµ. 456/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά µε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της Π.Ε. Κεφαλληνιάς Ιθάκης και συγκεκριµένα του ήµου Κεφαλλονιάς και µε την υπ`αρίθµ. 628/Α325 - ΦΕΚ Β 257/ απόφαση οριοθέτησης σεισµόπληκτων περιοχών - κήρυξη του ήµου ως σεισµόπληκτη περιοχή), ενώ παράλληλα δηµιουργήθηκαν επιτακτικά άµεσες ανάγκες που έπρεπε να χρηµατοδοτηθούν από τον προϋπολογισµό του. Ακολούθως πάρθηκαν αποφάσεις αρµοδίων οργάνων για την άµεση ελάφρυνση των πληγέντων ενώ το υπαλληλικό προσωπικό απασχολήθηκε σε µεγάλο ποσοστό µε τις επιπτώσεις των σεισµών. Ενδεικτικά αναφέρουµε : -Τις υπ` αρίθµ. 31/ , 83/7564/ , 212/12351/ , 247/13595/ και 428/19758/ αποφάσεις ηµάρχου που αφορούσαν συγκεκριµένα στην τετράµηνη αναστολή οποιασδήποτε επαχθούς διοικητικής πράξης καθώς και παράτασης όλων των προθεσµιών για πάσης φύσεως υποχρεώσεις των δηµοτών και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ήµο µας. -Επιπλέον µε αποφάσεις αρµοδίων Οργάνων (αριθ. 30/2014 Οικονοµικής Επιτροπής και αριθ. 2751/228/ εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πελ/νήσου, υτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων) δεν βεβαιώθηκε Χρηµατικός Κατάλογος συνολικού ποσού ,00 προστίµων αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων του έτους Με την αριθ. 84/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και την αριθ. 105/2014 του ηµοτικού Συµβουλίου µειώθηκαν τα µισθώµατα κοινοχρήστων χώρων για το Λαµβάνοντας υπόψη την συνολική βεβαίωση του 2013, η απώλεια υπολογίζεται στο ποσό των ,00 περίπου. -Με απόφαση του Αστυνοµικού Τµήµατος Κεφαλληνίας και προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών έκλεισε η παραλία του «Μύρτου» λόγω κατάπτωσης βράχων. Στην παραλία αυτή λειτουργεί ο ήµος µας Υποκατάστηµα, το οποίο µας προσδίδει ετησίως ,00. -Όλο το χρονικό διάστηµα από τον πρώτο σεισµό (26/01/2014) µέχρι και τέλος Απριλίου 2014 µεγάλο µέρος του προσωπικού του ήµου µας απασχολήθηκε για την διεκπεραίωση των διαδικασιών εκείνων που ήταν απαραίτητες για την ανακούφιση των πληγέντων (παροχή εφάπαξ οικονοµικής ενίσχυσης, επίδοµα για την αντικατάσταση της οικοσκευής, χορήγηση νερού, τροφίµων και παροχή συσσιτίου κατά το µήνα Φεβρουάριο, παρακολούθηση της λειτουργίας των σκηνών που είχαν στηθεί από τον Στρατό για την στέγαση των πληγέντων οικογενειών, έλεγχος δηµοτικών και αγροτικών δρόµων και κοινοχρήστων χώρων, έλεγχος δηµοτικών κτιρίων και σχολείων κλπ.). Προκειµένου να διεκπεραιωθούν όλες οι ανωτέρω διαδικασίες απασχολήθηκε όλο το προσωπικό του ήµου µας

25 (µόνιµο, αορίστου και έκτακτο). Ενδεικτικά σας γνωρίζουµε ότι υπερωριακά (απογευµατινές ώρες και Σαββατοκύριακα) απασχολήθηκαν ογδόντα (80) άτοµα. -Τέλος, στην.ε. Παλικής που βεβαιώνεται και εισπράττεται ένα µεγάλο µέρος των εσόδων δεν κατέστη δυνατή η λειτουργία της υπηρεσίας λόγω ακαταλληλότητας των δηµοτικών κτιρίων µέχρι και τις αρχές Απρίλη που εγκαταστάθηκαν τα γραφεία της ηµοτικής Ενότητας σε κτίριο που παραχωρήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς. Για τους λόγους αυτούς ο ήµος ζήτησε από το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας µε το υπ` αρίθµ / και το 32594/ έγγραφό του προσωρινά την εξαίρεση από τον έλεγχο της πορείας εκτέλεσης Προϋπολογισµού έτους 2014 αίτηµα που σύµφωνα µε το Παρατηρητήριο αντιµετωπίζεται θετικά προκειµένου ο ήµος να εξαιρεθεί των κριτήριων για το πρώτο εξάµηνο του 2014, ξεκινώντας το Γ τρίµηνο απαλλαγµένος από τις αρνητικές επιδόσεις του Α εξαµήνου. Τέλος, σας γνωρίζουµε ότι (µε προϋπόθεση την παραπάνω απαλλαγή) ο ήµος θα αναµορφώσει τους οικονοµικούς στόχους µέχρι τέλος Ιουλίου του τρέχοντος έτους (άρθρο 3 της ΚΥΑ 7261/2013) µετά και από τις αρκετές αναγκαίες λόγω των παραπάνω γεγονότων αναµορφώσεων του Προϋπολογισµού του. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Ν.4257/2014 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, που αφορά στη σύνταξη έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε τρίµηνο του οικονοµικού έτους και στην υποχρεωτική αναµόρφωσή του καθώς προστίθεται η υποχρέωση αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και έπειτα από την υποβολή στο ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του τρίτου τριµήνου. Σε σχέση µε τα συγκεκριµένα κριτήρια του Παρατηρητηρίου και τις επιδόσεις του ήµου στο Α εξάµηνο αλλά που αφορούν και στο Β εξάµηνο του 2014, θα θέλαµε να σηµειώσουµε τα εξής: α) το κριτήριο των «Ιδίων Εσόδων» περιλαµβάνει τις αποδόσεις στις παρακάτω γενικές κατηγορίες εσόδων (αρχικά κατηγοριών κωδικών Π/Υ): 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία που περιλαµβάνει κυρίως τα µισθώµατα, δικαιώµατα ιχθυοκαλλιεργειών και τα έσοδα από τα υποκαταστήµατα «Πλατύ Γιαλού» και «Μύρτου». -Στο έσοδο των µισθωµάτων ενώ βεβαιώνεται κανονικά, υπάρχει µικρή υστέρηση στην είσπραξη εντός του έτους (κυρίως στα µισθώµατα ηµοτικής Αγοράς) που µαζί όµως µε τα βεβαιωµένα (σε αρκετές περιπτώσεις οφειλετών) υψηλά υπόλοιπα των προηγούµενων ετών, δηµιουργεί άµεσα την ανάγκη για περεταίρω ενέργειες κατά περίπτωση, καθ `υπόδειξη της Νοµικής Υπηρεσίας, µονοµερών καταγγελιών συµβάσεων (για τις ιχθυοκαλλιέργειες οι µισθώσεις καταγγέλλονται στην Περιφέρεια), εξώσεων, επαναδηµοπρατήσεων ακινήτων καθώς και εφαρµογής αναγκαστικών µέτρων είσπραξης των οφειλοµένων όπως την κατάσχεση εις χείρας τρίτου». Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί και για µισθώσεις που έχει παρέλθει ο επαγγελµατικός χρόνος µίσθωσης (12 συν 4 έτη) που ναι µεν δεν υπάρχει νοµικό κώλυµα για επαναδηµοπράτηση, αλλά το ύψος των µισθωµάτων είναι χαµηλό και δεν είχε προβλεφθεί ικανή αναπροσαρµογή. -Για δε τα έσοδα των υποκαταστηµάτων και στα δυο παρατηρείται υστέρηση σε σχέση µε το έτος 2013, λόγω της µεγάλης καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους. 02 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες που είναι ένα έσοδο σχετικά προβλέψιµο όχι ως προς το χρόνο είσπραξης αλλά ως προς το ύψος του ποσού. 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα, έσοδο που βαίνει µειούµενο και τελικά µη απόλυτα προβλέψιµο και στη ροή του αλλά και στο σύνολο του λόγω της γενικότερης οικονοµικής κρίσης. Λόγω της υστέρησης του εσόδου, ο ήµος επιβαρύνεται το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας, ενώ η ισοσκέλιση του ανταποδοτικού εσόδου περιλαµβάνει και το κόστος κατανάλωσης ρεύµατος των αντλιοστασίων ύδρευσης που έχουν παραχωρηθεί στην ΕΥΑΚ. Επίσης σηµειώνεται ότι για το θέµα των πολλών αιτηµάτων επιχειρήσεων (66) να χαρακτηριστούν από το ηµοτικό Συµβούλιο εποχιακά λειτουργούσες ζητώντας για τους µήνες που δεν λειτουργούν µείωση των ανταποδοτικών τελών, η υπηρεσία είχε εισηγηθεί το θέµα αρχικά στην 45 η συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου, στις 14 Νοεµβρίου 2012 το οποίο παραπέµφθηκε στην Οικονοµική Επιτροπή που από της 16/4/2014 (αρθµ. πρωτ ) έχει κατατεθεί νέα εισήγηση η οποία δεν έχει ακόµα συζητηθεί. 04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώµατα που περιλαµβάνει κυρίως τα έσοδα από τα κοιµητήρια, τα έσοδα των σπηλαίων και του αγκυροβολίου Αγίας Ευφηµίας, τα τέλη παρεπιδηµούντων και τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80), τα τέλη χρήσης αιγιαλών, το τέλος ακίνητης περιουσίας και τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από ΕΗ,ΟΤΕ και ΕΛΤΑ. -Στα έσοδα από τα κοιµητήρια υπάρχει αναντιστοιχία δικαιωµάτων και ανταποδοτικότητας τελών που έχουν αποφασιστεί να εισπράττονται µε αποτέλεσµα να υπάρχει µερική υστέρηση εσόδων και µεγάλη δυσκολία στην βεβαίωση των τελών και δικαιωµάτων µετά την ταφή (υπ` αρίθµ.31363/ γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας). Ο ενιαίος κανονισµός λειτουργίας των κοιµητηρίων που πρόκειται να εγκρίνει το ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει να διευθετεί το ζήτηµα καθώς στην διαδικασία εµπλέκονται και άλλες υπηρεσίες µε σχετικές αρµοδιότητες. -Σε σχέση µε τα τέλη παρεπιδηµούντων και τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων η υπηρεσία έχει προσδιορίσει και βεβαιώσει µεγάλο ποσό φορολογητέας ύλης (περίπου ,00 κεφάλαιο και πρόστιµα που βεβαιώνονται στην οµάδα στην οµάδα 21 και 15 αντίστοιχα) από παλαιότερες χρήσεις που αφορούσαν πρώην ήµους, αποφεύγοντας την παραγραφή του εσόδου. Σήµερα και µέχρι το τέλος του έτους θα βεβαιωθούν για όλες τις ηµοτικές Ενότητες οι σχετικοί Χρηµατικοί Κατάλογοι ώστε να

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 11ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κερκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο

ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού δήµου Σκύδρας οικονοµικού έτους 2012 και υποβολή της στο ηµοτικό Συµβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 3/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ: Έλεγχος τριµηνιαίας έκθεσης αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ.

18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα από το πρακτικό της 18/05/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πληρ: Φουρκιώτη Μαρία Τηλ. : 2313-313689 Αριθ. Απόφασης: 092/2016 ΘΕΜΑ: Εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του

4)το υπ αρίθ 7328/303 17-06-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγκρισης του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 9 η Αυγούστου 0 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 40 0. ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ).

ΘΕΜΑ : Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ήµου Κεφαλλονιάς έτους 2014 (σχετ. η αρ.190 /14 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κεφαλλονιάς ). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αργοστόλι 02-07-2014 Αριθ. Πρωτ.:30885 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 /

ΑΔΑ: ΒΕ5ΩΩ1Ο-ΞΥΛ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 210 / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.αποφ. 20 / 23-04-23 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθ. 3 / 23 της τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Ιουλίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 99/ 2011 ΘΕΜΑ :Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Έγκριση 4 ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 85 / 2016 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟ ΩΝ -ΕΞΟ ΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΤ3ΩΨΥ-Δ4Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της συνεδρίασης αριθμ. 1/19-01-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ. Απόφ.: 7/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση Εσόδων Εξόδων Δ Τριμήνου για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΗΓ-ΚΩΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/8/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2017 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./1 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων εξόδων Δ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός υπάλληλος Αστέριος Ρήγας του Γεωργίου για την τήρηση των πρακτικών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 144/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 17/2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή 2ης τριμηνιαίας έκθεσης Εσόδων - Εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Από το αριθµ. 13/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Από το αριθµ. 13/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθµ. 13/25-4-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. Αριθµ. Αποφ. 82 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 363 / 2015 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/ πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 363 / Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Σύνταξη έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 12 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2016 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της εικοστής εβδόμης (27 ης ) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα έξι (2016). Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332 / 2016 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 24ο / 27-10-2016 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014».

Θ Ε Μ Α: Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά με την «Έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού ήµου Άνδρου Α, Β, Γ και Δ Τριµήνου έτους 2014». Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ Οικονομική Επιτροπή Αριθμός Απόφασης: 56/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 08/06/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 95/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 1-8-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 32715 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η

Διαβάστε περισσότερα

Από το αριθµ. 17/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου.

Από το αριθµ. 17/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθµ. 17/8-7-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. Αριθµ. Αποφ. 147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Γραφείο ηµάρχου Π.Βαλλιάνου 7 28100 Αργοστόλι Τηλ: 26710-22933 Φαξ: 26710-28515 Αργοστόλι, 4 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 59208

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής πιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 48/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 5/2016 από 25/5/2016. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. του Δήμου Σικίνου. Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 14/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 04/03/2016 3 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω:

Ο Πρόεδρος κ. Δημήτριος Πυλαρινός, Θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 15 η Μαρτίου 201 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 21 / 2011 ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την ανανέωση των ασφαλιστηρίων των οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 275 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 2o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. 8 Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. ΕΤΟΥΣ 202 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 8/202 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ Ψυχικό Αρ. Πρωτ. : 169 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ Ψυχικό Αρ. Πρωτ. : 169 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟΒΟΥΝΙΩΝ Ψυχικό 1-11-2016 Αρ. Πρωτ. : 169 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1-11-2016

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 13o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 276 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη 3o Συνεδρίαση της 8/5/2017 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 30/05/2016 Δημοτικό Συμβούλιο 5 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 18/2016

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 20o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 497 Αριθµ. Θέµατος 14 ο έκτακτο Συνεδρίαση της 2/9/2016 Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 268/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 27/16-11-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 40/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2014 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 134/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : «Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016

Διαβάστε περισσότερα

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.

ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασµα από το 23o Πρακτικό Αριθµ. Αποφ. 635 Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ιάταξη

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 435 / 2015 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.39

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 29 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή διαγωνισμού για την έναρξη τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 17 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 4 η Αυγούστου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 118/ 2011. ΘΕΜΑ :Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 504 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 504 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21 / 2014 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 504 / 2014 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ:1ο «Περί καταρτίσεως σχεδίου προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης έτους 2011» Αριθ.Απόφασης: 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΘΕΜΑ:1ο «Περί καταρτίσεως σχεδίου προϋπολογισµού του Δήµου Σαµοθράκης έτους 2011» Αριθ.Απόφασης: 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/9-3-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου Σαµοθράκης Στην Σαµοθράκη, σήµερα, 09-03-2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου Σαµοθράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Εθνικής Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121-34 Τηλ.: 2105745826, 2105762434, Fax: 2105759547 Περιστέρι: 10/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 1265 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Διόρθωση του δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 136/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 136/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΥ ΡΑΣ Αριθ.Αποφ 136/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 13/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Σκύδρας ΘΕΜΑ:Έλεγχος έκθεσης Γ τριµήνου 2013 αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014.

Συζήτηση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το δεύτερο τρίµηνο του οικονοµικού έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 382 Της 24 ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, ύστερα από τη µε αριθ. πρωτ. 29516/575/10-7-2014 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017».

Θέμα: «Εισηγητική έκθεση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α Τριμήνου οικ. έτους οικ. έτους 2017». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161 / 2017 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 11ο / 3-5 -2017 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αρ.Πρωτ.: 5490/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ.Πρωτ.: 5490/13-05-2011 Απόσπασμα από το 5/2011 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Απόφαση 21/2011 Θέμα: Τριμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.16 14:22:44 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Δήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 28/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226055518 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 17 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/ πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθ. 23/28-7-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του ηµοτικού Σ/λίου ήµου Μεγάρων. Έγκριση της έκθεσης των αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Σελίδα 1 από 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Οικονομική Επιτροπή Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Μπουρνάκας Ιωάννης Τηλέφωνο: 2494350315 Τηλεομοιοτυπία: 2494350320

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:10046 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:10046 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 13.8.2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:10046 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 22/2016 από (13-09- 2016) της

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 4 ης (τακτικής) συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.12/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 151/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013.

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων

ΠΡΟΣ: Τµήµα Αδειοδοτήσεων και ρύθµισης εµπορικών δραστηριοτήτων Αργοστόλι 18-9-2012 Αριθ. Πρωτ.: 34370 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη : 2671022933 : 2671028515

Διαβάστε περισσότερα

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.

Σας στέλνουµε αντίγραφο της αρ. 112/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες. Αργοστόλι 16-9-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. πρωτ. 39949 ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ προς Ταχ. /νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι Πληρ: κα Αφροδίτη Κατσιβέλη Τµήµα Αδειοδοτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Μπότσαρη Χρυσάνθη υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 25 ης Ιουνίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 185/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2013, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 30 η Mαρτίου 2013 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 62-8/2013

Διαβάστε περισσότερα