ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πειραιάς, 25/11/ 2010. Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: 210 45.50."

Transcript

1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πειραιάς, 25/11/ 2010 Ταχ. Δ/νση : Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ Πειραιάς Πληρ.: Ελένη Κουρλιά Τηλ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 23/2010 Σύμφωνα με : 1) Το Νόμο 2688/99 (ΦΕΚ 40/Α'/99), όπως ισχύει 2) Toν Κανονισμό Σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Εργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΠ ΑΕ (ΦΕΚ 513/Τ.Β) 3) Την αρ. 219/ Δ.Σ. / Ο.Λ.Π. Α.Ε. 4) Τους όρους της παρούσας διακήρυξης 5) Τον προϋπολογισμό του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών ) με προϋπολογιζόμενη δαπάνη ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Την 25/1/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης των περίπου υπαλλήλων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για ένα έτος όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσης διακήρυξης. Η γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης γίνεται με μέριμνα της Υπηρεσίας μας, σύμφωνα με τους κανόνες δημοσιότητας που ορίζονται στο άρθρο 12.5 του Κανονισμού Σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Εργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΠ ΑΕ (ΦΕΚ 513/Τ.Β) Η δαπάνη για την δημοσίευση της διακήρυξης, βαρύνει τον Ο.Λ.Π. Α.Ε. που διενεργεί τον διαγωνισμό.

2 Η προκήρυξη του διαγωνισμού στάλθηκε για δημοσίευση : 1. Στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 8/12/ Στο «Τεύχος Διακ. Δημοσίων Συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στις 10/12/2010 όπου και δημοσιεύθηκε στις 10/12/ Στον ελληνικό ημερήσιο τύπο όπου και δημοσιεύθηκε στις 10/12/2010. Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα του ΟΛΠ στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν δωρεάν το τεύχος της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 8-14 από την Διεύθυνση Προμηθειών Ο.Λ.Π. A.E. / Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (Ακτή Μιαούλη Πειραιάς). Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία τους (όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) έτσι ώστε ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. να έχει στη διάθεση του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το κείμενο της διακήρυξης είναι καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Λ.Π. Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση Οι ενδιαφερόμενοι δεν απαλλάσσονται της ευθύνης παραλαβής του έντυπου τεύχους της διακήρυξης, το οποίο υπερισχύει σε κάθε περίπτωση από την ηλεκτρονική του έκδοση. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και για κάθε άλλη διαδικασία που αφορά το διαγωνισμό και τη συμμετοχή σε αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται: Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα τις διατάξεις του Ν.Δ. 400/70 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ασφαλιστικές Εταιρίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.

3 Κάθε ασφαλιστική εταιρία δύναται να συμμετέχει στο διαγωνισμό με την υποβολή μόνο μιας προσφοράς για κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος σύμπραξης. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές από πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών και μεσίτες ασφαλίσεων. ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2.1 Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν προσφορά οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, είτε να την καταθέσουν στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10, Τ.Κ , Πειραιάς) αφού πρωτοκολληθεί από τη Γραμματεία της Δ/νσης Προμηθειών, την ημερομηνία και μέχρι την ώρα έναρξης του διαγωνισμού, είτε να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) μέχρι τις 13:30 της προηγουμένης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Με την κατάθεση της προσφοράς οι υποβάλλοντες θα παραλαμβάνουν από τα Πρωτόκολλα απόδειξη στην οποία θα αναγράφεται η ημέρα και ώρα κατάθεσης. 2.2 Οι προσφορές επίσης μπορεί να αποστέλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Ακτή Μιαούλη 10 Τ.Κ ΠΕΙΡΑΙΑΣ) με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία όπως περιγράφεται ως άνω στην παράγραφο 2.1 της παρούσας. 2.3 Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2.4 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα παραλάβει από το Γενικό Πρωτόκολλο του Τμήματος Γραμματείας του Ο.Λ.Π. Α.Ε. την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού όλες τις προσφορές. Όσες προσφορές κατατέθηκαν εμπρόθεσμα αποσφραγίζονται την ορισθείσα ώρα. Τις προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα τις παραδίδει στην Διεύθυνση Προμηθειών για επιστροφή. ΑΡΘΡΟ 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 3.1 Υποβολή Προσφοράς Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο φάκελο σφραγισμένο, στον οποίο θα αναγράφονται

4 ευκρινώς οι παρακάτω ενδείξεις: - Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. - Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. - Ο αριθμός της διακήρυξης. - Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. - Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και τρεις (3) επιμέρους ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ τους (δηλαδή συνολικά 3+3 φάκελοι), ως εξής: Όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, του άρθρου Χ της παρούσης, τοποθετούνται, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και σε ανεξάρτητο φάκελο τα αντίγραφά τους με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» (δύο φάκελοι). Όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία, του άρθρου Ψ της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελλο αντίγραφο των τεχνικών στοιχείων με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» (δύο φάκελοι). Όλα τα ζητούμενα οικονομικά στοιχεία, του άρθρου Ζ της παρούσης, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επίσης μέσα στον ενιαίο φάκελο της προσφοράς, με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και σε ανεξάρτητο φάκελο αντίγραφο των οικονομικών στοιχείων με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» (δύο φάκελοι). Θα υποβληθούν με την συμπλήρωση των συνημμένων πινάκων, υπό μορφή φυλλαδίου με ευρετήριο, σελιδοποίηση και αρίθμηση ίδια ακριβώς με αυτή του άρθρου 5 της διακήρυξης. Κάθε σελίδα θα φέρει την σφραγίδα με την επωνυμία του συμμετέχοντος και η τελευταία σελίδα θα φέρει την υπογραφή και την σφραγίδα του αρμόδιου για την υποβολή της προσφοράς Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα. Επιτρέπεται η υποβολή μόνο των τεχνικών στοιχείων (PROSPECTUS) της προσφοράς στην Αγγλική Γλώσσα. Οι προς υποβολή προσφορές ασφάλισης θα

5 είναι στην Ελληνική γλώσσα Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού Η κοινή προσφορά που υποβάλλεται, σε περίπτωση Συμπράξεων εταιρειών, υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους αυτούς που αποτελούν την Σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της Σύμπραξης ευθύνεται για το μερίδιο του ήτοι ποσοστό συμμετοχής του στον ασφαλιζόμενο κίνδυνο. Η ευθύνη αυτή σε περίπτωση κατακύρωσης εξακολουθεί μέχρι της πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Στην προσφορά που θα καταθέσει η Σύμπραξη εταιριών, θα πρέπει να δηλώνεται ένα Μέλος αυτής ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών της Σύμπραξης (Ηγέτης), καθώς επίσης και να ορίζεται κοινός Εκπρόσωπος και Αντίκλητος της Σύμπραξης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Σύμπραξης και των μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Σύμπραξης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη αναπλήρωσης του αναλογούντος ποσοστού συμμετοχής του με την ίδια τιμή και όρους, σε αντίθετη περίπτωση η εν λόγω Σύμπραξη εταιρειών θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό λόγω αδυναμίας παροχής προσφοράς για το σύνολο του προτεινόμενου προς ασφάλιση κινδύνου. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους για το ποσοστό συμμετοχής τους. Στην περίπτωση αυτή, τα υπόλοιπα μέλη της Σύμπραξης θα προτείνουν την αντικατάσταση με άλλον ασφαλιστή ο οποίος θα αναλάβει το ποσοστό του μέλους της Σύμπραξης που λόγω ανικανότητας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, με την ίδια τιμή και όρους, υπό την προυπόθεση ότι πληρεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 4 που ακολουθεί, προυποθέσεις. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής του Διαγωνισμού

6 3.6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις επί της προσφοράς παρέχονται μόνον όταν ζητούνται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες ε ν ε ν ή ν τ α (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με σαράντα πέντε (45) ημέρες. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος μικρότερο από τον προβλεπόμενο στη διακήρυξη απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.8.Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής των, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3.9.Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα δικαιολογητικά συμμετοχής χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) Εκείνα που υποβάλλουν όλοι οι προσφέροντες, και β) Εκείνα που υποβάλλει μόνο ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) 4.1. Δικαιολογητικά προσφερόντων Ο προσφέρων οφείλει να καταθέσει, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά του με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά και έγγραφα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η εγγύηση συμμετοχής θα έχει διάρκεια ισχύος εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατόπιν απαίτησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και υποχρεωτικής αποδοχής της παράτασης, εκ

7 μέρους των συμμετεχόντων, κατά 60 ημερολογιακές ημέρες. Η εγγύηση που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το ποσό της εγγύησης θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ολόκληρης της κατηγορίας αυτής, ανεξάρτητα από την προσφερόμενη τιμή και αναλυτικά θα ανέρχεται σε ποσό Ευρώ Άδεια λειτουργίας Ο προσφέρων πρέπει να καταθέσει βεβαίωση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ασφαλιστικών εταιριών ότι έχει την προβλεπόμενη από τον Νόμο άδεια λειτουργίας (τελευταίου τριμήνου) καθώς και πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει, ότι η υποψήφια ασφαλιστική εταιρία λειτουργεί νομίμως και για ποιους συγκεκριμένα κλάδους ασφάλισης, έκδοσης έτους διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η εν λόγω Εποπτική Αρχή δεν εκδίδει σχετικό πιστοποιητικό, θα πρέπει να καταθέσει ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του προσφέροντος, σχετική Υπεύθυνη Δήλωση περί συνέχισης της λειτουργίας της συγκεκριμένης ασφαλιστικής εταιρίας και περί μη δέσμευσης των περιουσιακών της στοιχείων από την αρμόδια Εποπτική Αρχή, συνοδευμένη με σχετική απάντηση της αρμόδιας Εποπτικής Αρχής ότι δεν εκδίδει τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Αποδεικτικά εμπειρίας Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται τουλάχιστον κατά τα τρία τελευταία έτη (2007, 2008, 2009) στον κλάδο ασφάλισης Ζωής (κλάδος Ι) και να έχουν μέσο όρο ασφαλίστρων από πρωτασφαλίσεις στον κλάδο ζωής για τα τρία (3) τελευταία έτη (2007, 2008, 2009) τουλάχιστον τρία εκατομμύρια ευρώ ( ευρώ) που να πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/88 υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπό του προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται, πέραν της βεβαίωσης σχετικά με τα ανωτέρω ασφάλιστρα του κλάδου, ότι τα στελέχη που θα διαχειριστούν τις ασφαλίσεις της αναθέτουσας αρχής διαθέτουν κατ ελάχιστο γνώση της αγγλικής γλώσσας και 5ετή εμπειρία στη διαχείριση ασφαλίσεων κλάδου ομαδικής ασφάλισης μεγάλων πελατών. Για τους σκοπούς της παρούσας μεγάλοι πελάτες θεωρούνται αυτοί των οποίων ο αριθμός των κυρίως ασφαλισμένων εργαζομένων είναι τουλάχιστον εκατό πενήντα (150) άτομα Προς απόδειξη θα πρέπει να καταθέσει: - Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών ασφάλισης, παρόμοιου μεγέθους, σε είδος, όγκο και αξία με την παρούσα, που έχουν παρασχεθεί κατά την τελευταία τριετία. Στον κατάλογο θα αναφέρονται, η αξία ασφάλισης, το είδος, η ημερομηνία παροχής των ασφαλίσεων, τα ονόματα των ασφαλιζόμενων

8 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και το ύψος των αποζημιώσεων που έχουν δοθεί. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. επιφυλάσσεται, αν το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν, απευθυνόμενη κατευθείαν στον εκάστοτε πελάτη του υποψηφίου. - Περιγραφή της υποδομής και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενδιαφερόμενης ασφαλιστικής εταιρείας (Γραφεία, ειδικευμένο προσωπικό, τομείς ασφαλιστικής δραστηριότητας, συνεργασίες ). - Αντίγραφα των ισολογισμών τους, των τριών τελευταίων ετών, καθώς και δήλωση κύκλου εργασιών Yπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν τα κωλύματα συμμετοχής όπως καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη (παρ. 4.2.)ότι συμφωνεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως με τους όρους της Διακήρυξης, ότι δεν υπάρχουν λόγοι να πιστεύουν ότι τα κωλύματα αυτά θα συντρέξουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ του παρόντος άρθρου, εφόσον επιλεγεί ως ανάδοχος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα ή αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα : α) από ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., ή β) από διαχειριστές Ε.Π.Ε., ή γ) από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. ανάλογα με την νομική μορφή του συμμετέχοντος νομικού προσώπου Έγγραφο παροχής εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από την εκάστοτε αρμόδια αρχή εφόσον ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει την προσφορά του μέσω αντιπροσώπου Yπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στη διακήρυξη Δικαιολογητικά Αναδόχου Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει υποχρεωτικά εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών, σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, στο

9 οποίο θα αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά του (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές ΕΠΕ, τα μέλη Δ.Σ., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ και γενικά ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος, δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας καθώς και τα προβλεπόμενα κατωτέρω αδικήματα. Κάθε υποψήφιος ή προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία διαγωνισμού εφόσον έχει εκδοθεί σε βάρος του ιδίου ή των διαχειριστών ΕΠΕ, των μελών ΔΣ, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου και γενικά του νομίμου εκπροσώπου αυτού, τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της ) και δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου) Πιστοποιητικό ενημερότητας, που να καταλαμβάνει τον χρόνο διενέργειας του διαγωνισμού, αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, ως προς: - Τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης εργοδοτών, διοικούντων και εργαζομένων, και - Τις φορολογικές τους υποχρεώσεις Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα με γνήσιο υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου του, που

10 να βεβαιώνει ότι ο προσφέρων : α) δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας β) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, γ) εάν έχει κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία, και δ) ότι της έχει ή δεν της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του Δημοσίου. Σε περίπτωση που της έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού, να αναφέρονται ο χρόνος και οι λόγοι αποκλεισμού. ε) ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης Εάν τα έγγραφα και πιστοποιητικά των παραπάνω παραγράφων δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή στα κράτη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας προέλευσής του. Στην ένορκη βεβαίωση ή την υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται και η αδυναμία έκδοσης αντίστοιχου πιστοποιητικού καθώς και ότι στο πρόσωπο του βεβαιούντος δεν συντρέχει αντίστοιχο κώλυμα ή ότι δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και ειδικά για την παρ το απόσπασμα ποινικού μητρώου για όλα τα πρόσωπα που διοικούν την εταιρία και θα αφορά: α) ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε., β) διαχειριστές για Ε.Π.Ε., γ) Πρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο για Α.Ε. Την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Αναλόγως ισχύει για τους συνεταιρισμούς και τις κοινοπραξίες (ή συμπράξεις ή ενώσεις). Συνεταιρισμοί Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Ενώσεις προσώπων ή εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Η ένωση επιχειρήσεων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλες

11 τους, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε επιχείρηση μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Η κοινοπραξία (ένωση ή σύμπραξη) που θα επιλεγεί, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να εξασφαλίσει την μετατροπή της σε ορισμένη νομική μορφή εάν της ανατεθεί η σύμβαση και στο βαθμό που η μετατροπή της είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης) δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής, με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας (ή σύμπραξης ή ένωσης) και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Για την συμμετοχή ενώσεων / συμπράξεων, προσώπων ή εταιρειών στο διαγωνισμό, απαιτούνται όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά φυσικού ή νομικού προσώπου για κάθε συμμετέχοντα στην Ένωση / Σύμπραξη. ΑΡΘΡΟ 5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ & ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 5.1. ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ Οι προσφερόμενες ασφαλιστικές καλύψεις θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον, το είδος και το ύψος των παροχών προς τους ασφαλιζόμενους, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω: Α.ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΊΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

12 Καλύπτεται το 85% του υπολοίπου των καλυπτόμενων δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, στην καλυπτόμενη θέση νοσηλείας, μετά από υποχρεωτική χρήση του Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια. -Ανώτατο ετήσιο όριο κατ άτομο Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή την ημέρα στην Ελλάδα ΔΙΚΛΙΝΟ Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, το ποσοστό συμμετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγματοποιηθέντα και αναγνωριζόμενα έξοδα μειώνεται κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συμμετοχής. -Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο και Τροφή την ημέρα στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. 400 Καλύπτονται τα έξοδα για : Δωμάτιο και Τροφή, χρήση ΜΕΘ, νοσηλευτικές υπηρεσίες και νοσηλευτικό υλικό (ενδοφλέβια διαλύματα, ενέσεις, ορούς, επιδέσμους, νάρθηκες, χυτά, γύψινα κλπ), έξοδα Χειρουργείου και νάρκωσης, χειρουργικά εξαρτήματα, ειδικά υλικά, αμοιβές ιατρών, χειρουργών, αναισθησιολόγων, χρήση αποκλειστικής διπλωματούχου νυκτερινής νοσοκόμας, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, παροχή οξυγόνου, θεραπεία με ακτίνες Χ ή ραδιοισότοπα, χειρουργικές επεμβάσεις για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση, χημειοθεραπείες και θεραπείες με ακτίνες Χ ή ραδιοισότοπα για τις οποίες δεν απαιτείται διανυκτέρευση, έξοδα ασθενοφόρου οχήματος για μεταφορά από και προς το Νοσοκομείο, έξοδα επείγουσας υγειονομικής μεταφοράς και αερομεταφοράς και οποιαδήποτε αναγκαία νοσοκομειακή υπηρεσία για νοσηλεία. Επίσης αποζημιώνεται ο ΦΠΑ που αφορά στις δαπάνες νοσηλείας. Σε περίπτωση που το Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης ή άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 15% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου. ΒΟΝUS MH XΡΗΣΕΩΣ Σε περίπτωση που ο κύριος φορέας ασφάλισης καλύψει πλήρως τα αναγνωριζόμενα έξοδα νοσηλείας, θα καταβάλλεται επίδομα ίσο με το 50% των αναγνωριζομένων εξόδων που κάλυψε ο κύριος φορέας ασφάλισης με ανώτατο όριο το ποσό των 7.500/έτος Παροχές μητρότητας -Επίδομα φυσιολογικού Τοκετού 500 -Επίδομα Αποβολής ή νόμιμης διακοπής κύησης 200 -Επίδομα Καισαρικής Τομής 700

13 Β. ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εκτός νοσοκομείου εξαιτίας ατυχήματος ή ασθενείας, θα του καταβάλλεται το 100% των καλυπτομένων εξόδων εάν πρόκειται για δαπάνες ατυχήματος ή το 80% εάν πρόκειται για δαπάνες ασθενείας και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια. -Ανώτατο ετήσιο όριο κατ άτομο Ανώτατο όριο για κάθε ιατρική επίσκεψη 50 -Απαλλαγή κατ άτομο κατ έτος σε περίπτωση ατυχήματος 0 -Απαλλαγή κατ άτομο κατ έτος σε περίπτωση ασθενείας 300 Καλύπτονται τα έξοδα για : Ιατρικές επισκέψεις, Εργαστηριακές και Διαγνωστικές εξετάσεις, Φάρμακα και Θεραπείες (πχ Φυσικοθεραπείες). Επίσης θα καλύπτεται ο ΦΠΑ σε περίπτωση μελλοντικής επιβολής του στις καλυπτόμενες δαπάνες. Στην περίπτωση ασθενείας όπου άλλος ασφαλιστικός φορέας έχει καλύψει τουλάχιστον το 20% των δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Α. Η ασφαλιστική εταιρεία, υποχρεούται να ασφαλίσει όλους τους εργαζόμενους του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ανεξάρτητα αν είναι απόντες από την εργασία κατά τον χρόνο έναρξης της ασφάλισης και χωρίς να ζητήσει την συμπλήρωση ερωτηματολογίου υγείας ή την υποβολή σε Ιατρικές εξετάσεις. Β. Καλύπτονται όλες οι προϋπάρχουσες περιπτώσεις ασθενείας και ατυχήματος για τους ήδη ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του προγράμματος. Για τις νέες προσλήψεις υπαλλήλων (νέες εντάξεις στην σύμβαση) θα ισχύει αναμονή τριών (3) μηνών για την κάλυψη των προϋπαρχουσών ασθενειών. Γ. Όλες οι Παροχές ισχύουν για όλο το 24ωρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δ. Οι παροχές μητρότητας θα καταβάλλονται χωρίς περίοδο αναμονής στις ήδη ασφαλισμένες υπαλλήλους που θα ενταχθούν στην ασφάλιση κατά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του προγράμματος. Για τις νεοπροσλαμβανόμενες, οι παροχές μητρότητας θα ισχύουν μετά την πάροδο δέκα (10) μηνών συνεχούς ασφάλισης, από την ημερομηνία ένταξης της ασφαλισμένης στο πρόγραμμα. Ε. Η εκκαθάριση των αποζημιώσεων (εφόσον τα δικαιολογητικά είναι πλήρη) θα πραγματοποιείται σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

14 ΣΤ. Η ασφαλιστική εταιρία υποχρεούται στην έκδοση βεβαίωσης για φορολογική χρήση για κάθε ασφαλισμένο στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους αναφορικά με τα υποβληθέντα αλλά μη καταβληθέντα ποσά αποζημιώσεων. Ζ. Η καταβολή των αποζημιώσεων θα γίνεται με δίγραμμη επιταγή στο όνομα του ασφαλισμένου ή με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας των ασφαλισμένων (κατόπιν συμφωνίας). Κατά την καταβολή της παροχής από την ασφαλιστική εταιρία σε δικαιούχο του προγράμματος δεν θα χρεώνονται οποιαδήποτε έξοδα καταβολής της παροχής πλην των τυχόν εκάστοτε νομίμων φορολογικών επιβαρύνσεων. Η. Η ασφαλιστική εταιρεία με την έναρξη της ασφάλισης, θα παρέχει σε κάθε ασφαλισμένο ενημερωτικό έντυπο, το οποίο θα αναφέρει όλες τις παροχές του προγράμματος, τα δικαιολογητικά για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους και κατάλογο με όλα τα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα στα οποία παρέχεται απ ευθείας κάλυψη των εξόδων. Θ. Η ασφαλιστική εταιρεία, θα προσφέρει ακόμη στην Ο.Λ.Π. Α.Ε., ρήτρα επιστροφής ασφαλίστρων λόγω καλής εμπειρίας, που θα προκύπτει από την χρήση του προγράμματος συνολικά, ο δε τρόπος υπολογισμού της επιστροφής ασφαλίστρων θα περιγράφεται αναλυτικά στην προσφορά. Ι. Όλες οι παροχές ισχύουν μέχρι την ηλικία των 70 ετών ΙΑ.Η ασφαλιστική εταιρία θα παρέχει στον ασφαλισμένο τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής ιατρού, Νοσοκομείου ή Ιδιωτικής Κλινικής της αρεσκείας του. ΙB. Κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει με το φάκελο τεχνικής προσφοράς του ένα προτεινόμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τους όρους κάλυψης των ασφαλιζόμενων υπαλλήλων και τις τυχόν εξαιρέσεις. ΙΓ Ο υπολογισμός και η σχετική έκδοση αποδείξεων ασφαλίστρων θα γίνεται σε τριμηνιαία βάση. Οι αποδείξεις ασφαλίστρων θα συνοδεύονται από ανάλυση του υπολογισμού ασφαλίστρων της περιόδου ασφάλισης και την λίστα των ασφαλισμένων του προγράμματος. Για το 1 ο τρίμηνο ο υπολογισμός θα βασίζεται στον αριθμό των υπαλλήλων που θα ασφαλισθούν κατά την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Στους επόμενους υπολογισμούς ασφαλίστρων, οι οποίοι επίσης θα γίνονται ανάλογα με τον αριθμό των υπαλλήλων, θα αφαιρούνται οι υπάλληλοι που απεχώρησαν από την εργασία και θα προστίθενται αντίστοιχα αυτοί που προσελήφθησαν. Το Τμήμα Ασφαλίσεων και Ζημιών της Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ασφαλιστική εταιρεία για τις αποχωρήσεις και προσλήψεις υπαλλήλων, και θα προσθαφαιρούνται τα αντίστοιχα ασφάλιστρα από την ημερομηνία πρόσληψης ή διαγραφής. ΙΔ. Θα απορρίπτεται κάθε Τεχνική Προσφορά που θα διαφοροποιείται από τους παραπάνω όρους.

15 ΙΕ. Κάθε παροχή περίθαλψης που θα προσφερθεί επιπλέον των ζητουμένων θα αξιολογηθεί από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα δοθεί τιμή προσφοράς ως εξής: α. Μηνιαίο μικτό ασφάλιστρο κατ άτομο, στο οποίο πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το καθαρό ασφάλιστρο, η αμοιβή του μεσίτη ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, ο Φόρος Ασφάλισης και ό,τι άλλες επιβαρύνσεις υπάρχουν. β. Την συνολικά προσφερόμενη τιμή, για όλη την περίοδο διάρκειας της ασφάλισης και για σύνολο ενδεικτικά 1200 ασφαλισμένων υπαλλήλων. Η οικονομική προσφορά θα δοθεί σε ευρώ, θα αφορά μονοετή ασφαλιστική κάλυψη και θα είναι απολύτως σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας διακήρυξης. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ.Σ. / Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Το μηνιαίο μικτό ασφάλιστρο κατ άτομο που θα αναφέρεται στην κατακύρωση θα παραμένει σταθερό κατά την διάρκεια της σύμβασης και της τυχόν παράτασής της και δεν θα υπόκειται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εκτός απρόοπτης μεταβολής συνθηκών. Το βάρος της απόδειξης της ύπαρξης λόγου ή της σοβαρότητας του λόγου αυτού της μεταβολής το έχει εξ ολοκλήρου η ασφαλιστική εταιρεία και η αποδοχή ή μη του λόγου της μεταβολής των ποσών αυτών εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Κατά της διακήρυξης, της διαδικασίας για την ανάθεση συμβάσεως καθώς και κατά των αποφάσεων της Εταιρίας που εκδίδονται στο πλαίσιο του διαγωνισμού και έως και την κατακύρωση ή την ανάκλησή της επιτρέπεται να υποβληθεί ένσταση από τον θιγόμενο Προσφέροντα ή Υποψήφιο που

16 έχει επιλεγεί για υποβολή προσφοράς κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου Η ένσταση ασκείται εντός των ακόλουθων κατά περίπτωση αποκλειστικών προθεσμιών: Κατά της διακήρυξης: Στην ανοικτή διαδικασία μέσα στο πρώτο ήμισυ του χρονικού διαστήματος από την ημέρα της πρώτης δημοσίευσης της διακήρυξης έως την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, των ημερών αυτών συνυπολογιζομένων Κατά της αποδοχής μίας προσφοράς ως τυπικά ή τεχνικά παραδεκτής ή της απόρριψης τέτοιας ως τυπικά ή τεχνικά απαράδεκτης, κατά της τεχνικής ή και οικονομικής αξιολόγησης μίας προσφοράς, κατά της κατακύρωσης και της ανάκλησης της κατακύρωσης, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της σχετικής αποφάσεως Κατά της κατακυρώσεως, όταν η ένσταση αφορά την πληρότητα των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν από εκείνον, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που ανακοινώθηκε η οριστική κατακύρωση Αντίγραφο της ένστασης κοινοποιείται από τον ενιστάμενο επί ποινή απαραδέκτου εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της σε εκείνον, κατά της συμμετοχής του οποίου στρέφεται. Ο τελευταίος δικαιούται να υποβάλει στην Εταιρία εγγράφως τις απόψεις του για αντίκρουση της ενστάσεως Για το παραδεκτό των κατά το παρόν άρθρο ενστάσεων, ο ενιστάμενος υποχρεούται να προκαταβάλει στην Εταιρία τη δαπάνη εξέτασης της καθεμιάς, το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας ασκήσεως της ενστάσεως. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε δυο τοις χιλίοις (2 ο /οο) της προϋπολογιζόμενης αξίας της συμβάσεως. Η δαπάνη που προκαταβλήθηκε επιστρέφεται στον ενιστάμενο, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενη από επίσημη ελληνική μετάφραση και απευθύνεται στο όργανο της Εταιρίας που είναι αρμόδιο να αποφασίσει την κατακύρωση. Στην ένσταση διατυπώνονται με συγκεκριμένο τρόπο οι λόγοι που δικαιολογούν το αίτημα του ενιστάμενου. Εφόσον ένας Οικονομικός Φορέας που δικαιούται να ασκήσει ένσταση υποβάλει εμπροθέσμως σχετικό αίτημα, η Εταιρία επιτρέπει σε αυτόν να λάβει γνώση των σχετικών στοιχείων με επιτόπια μελέτη στο κατάστημα της Εταιρίας το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως.

17 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 8.1 Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην προκήρυξη. 8.2 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και οι φάκελοι των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και η πρώτη και τελευταία σελίδα της τεχνικής προσφοράς. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων. Στην οικονομική προσφορά γίνεται διάτρηση με σφραγισμένο τον φάκελο στον οποίο περιέχεται. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρηση τους μονογράφονται, σφραγίζονται, τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο όλοι μαζί και παραδίδονται στην Υπηρεσία. 8.3 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται στους προσφέροντες από την Διεύθυνση Προμηθειών του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται 8.4 Κατά το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών γίνεται ανακοίνωση των τιμών. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών και κατόπιν των οικονομικών προσφορών προκειμένου να αναδειχθεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά, βασισμένη στην διαδικασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα

18 ληφθούν υπόψη και θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, και ως ουσιώδεις θεωρούνται όλοι οι όροι της διακήρυξης. Προσφορές αόριστες ή με προυποθέσεις και αιρέσεις καθώς και προσφορές με απόκλιση από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης και τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Χωριστά ανοίγονται και βαθμολογούνται πρώτα οι τεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων ασφαλιστών, και με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας ανοίγονται και βαθμολογούνται χωριστά και οι οικονομικές προσφορές αυτών. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της συγκριτικής τιμής (ΣΤ) προς το άρθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΣΤ.Β). Λ = ΣΤ / ΣΤ.Β1 +ΣΤ.Β2 ΣΤ. Β1 : Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 1 ΣΤ. Β2 : Σταθμισμένη βαθμολογία της ομάδας 2 Τα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης των προσφορών είναι τα ακόλουθα : ΟΜΑΔΑ 1 ΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης 1. Ευρεία νοσοκομειακή περίθαλψη. Θα αξιολογηθεί το προσφερόμενο ανώτατο ετήσιο όριο κατ άτομο της παροχής με 2% ανά Ευρώ πάνω του ζητουμένου ορίου της διακήρυξης. 2. Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Θα αξιολογηθεί το προσφερόμενο ανώτατο ετήσιο όριο κατ άτομο της παροχής με 5% ανά 100 Ευρώ πάνω του ζητουμένου ορίου της διακήρυξης. Συντελεστής Βαρύτητας 20 % 30 %

19 3. Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Θα αξιολογηθεί η προσφερόμενη απαλλαγή κατ άτομο κατ έτος σε περίπτωση ασθενείας της παροχής με 10% ανά 50 Ευρώ κάτω του ζητουμένου ορίου της διακήρυξης. 40 % ΣΥΝΟΛΟ 90% ΟΜΑΔΑ 2 ΟΡΟΙ Περιγραφή επιμέρους στοιχείων αξιολόγησης Συντελεστής Βαρύτητας 1. Θα αξιολογείται η ρήτρα επιστροφής ασφαλίστρων λόγω καλής εμπειρίας ως προς το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλίστρων με 0,5% για κάθε 5 εκατοστιαίες μονάδες συμμετοχής των υπό αξιολόγηση ασφαλίστρων. 5% 2. Θα αξιολογείται η ρήτρα επιστροφής ασφαλίστρων λόγω καλής εμπειρίας ως προς το ποσοστό επιστροφής του θετικού αποτελέσματος με 0,25% για κάθε 5 εκατοστιαίες μονάδες επιστροφής του θετικού αποτελέσματος. 5% ΣΥΝΟΛΟ 10 % Η βαθμολογία κάθε στοιχείου καθορίζεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης ή μειώνεται μέχρι τους 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προυπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η βαθμολογία κάθε στοιχείου ομάδας είναι ο μέσος όρος των μελών της επιτροπής αξιολόγησης που σταθμίζεται με το συντελεστή βαρύτητας. Το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων της κάθε ομάδας, αποτελεί τις ΣΤ.Β1 και ΣΤ.Β2. Το Πρακτικό αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των συμμετεχόντων εταιρειών υποβάλλεται προς έγκριση στο αρμόδιο όργανο Διοίκησης του ΟΛΠ και στη συνέχεια γνωστοποιείται στους συμμετέχοντες, πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών

20 Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της διακήρυξης ή τις υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής (Σ.Τ) λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς, δηλαδή του προσφερόμενου κόστους ασφαλίστρων Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει, ό,τι προβλέπει το άρθρο 28 του Κανονισμού Σύναψης και εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Εργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της ΟΛΠ ΑΕ (ΦΕΚ 513/Τ.Β) Την τελική απόφαση λαμβάνει το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Ο.Λ.Π. Α.Ε.. ΑΡΘΡΟ 10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 10.1 Στον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώνεται η σύμβαση (ΑΝΑΔΟΧΟΣ) αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση. Ανακοίνωση αποστέλλεται ταυτόχρονα και στους λοιπούς προσφέροντες. Η ανακοίνωση προς τον Ανάδοχο περιλαμβάνει: I. Το είδος που κατακυρώθηκε II. III. IV. Την ποσότητα Την τιμή Τις τυχόν αποκλίσεις της σύμβασης που θα καταρτισθεί από τους όρους της διακήρυξης V. Την προθεσμία υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. VI. Μνεία ότι η κατακύρωση είναι προσωρινή και τελεί υπό τον όρο της ανάκλησης κατά την

21 σχετική παράγραφο ως κατωτέρω. VII. Κάθε άλλο στοιχείο χρήσιμο κατά την κρίση του Ο.Λ.Π. Α.Ε Η διαπίστωση της εμπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών καθώς και της πληρότητάς τους θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Π Α.Ε. που είναι αρμόδιος για την υπογραφή της σύμβασης οπότε και η κατακύρωση γίνεται οριστική. Η υποβολή των δικαιολογητικών του αναδόχου του αρθ της παρούσης παρέλκει, εφόσον ο Ανάδοχος έχει υποβάλει στο παρελθόν στον Ο.Λ.Π. Α.Ε. όμοια δικαιολογητικά, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ. Η απόφαση οριστικοποίησης της κατακύρωσης ανακοινώνεται στον Ανάδοχο, με την οποία τάσσεται επίσης εύλογη προθεσμία για την υποβολή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και την υπογραφή της σύμβασης. Η ίδια απόφαση ανακοινώνεται και στους λοιπούς προσφέροντες, που υπέβαλαν παραδεκτή προσφορά Η σύμβαση δεν θεωρείται ότι συνάφθηκε με την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Το έγγραφο της σύμβασης που υπογράφεται έχει συστατικό χαρακτήρα Σε περίπτωση που ο επιλεγείς Ανάδοχος, δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει τα αναγκαία έγγραφα & δικαιολογητικά και την εγγύηση καλής εκτέλεσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ανακαλεί την προσωρινή κατακύρωση και ο επιλεγείς Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Ακολούθως ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., εφόσον το κρίνει σκόπιμο, μπορεί να κατακυρώσει προσωρινά τη σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη κατά σειρά αξιολόγησης προσφορά και επαναλαμβάνει τη διαδικασία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Εάν και ο επόμενος προσφέρων δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω τα δικαιολογητικά ή/και την εγγυητική επιστολής καλής εκτέλεσης, ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. μπορεί να ανακαλέσει και πάλι την προσωρινή κατακύρωση και να επαναλάβει την ίδια διαδικασία με τον επόμενο ή τους επόμενους, διαδοχικά, προσφέροντες Το σχέδιο σύμβασης και η σύμβαση συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και η αλληλογραφία μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας γίνεται επίσης στην ελληνική γλώσσα Το σχέδιο και η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρεχόμενων υπηρεσιών και τουλάχιστον όσα αναφέρονται στη διακήρυξη Το έγγραφο της σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

22 10.8. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν εκπληρωθούν όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. ΑΡΘΡΟ 11 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 11.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή) Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν όσα αναφέρονται στo άρθρο 4 της παρούσας. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά την επιχείρηση στην οποία κατακυρώθηκαν οι υπηρεσίες πρόσθετης ασφάλισης επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών επιχειρήσεων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ισχύουν επιπλέον και τα εξής: α) Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας. β) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται κατά την υπογραφή της σύμβασης γ) Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο εκτέλεσης των εργασιών κατά δύο (2) μήνες. δ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την λήξη της σύμβασης και την οριστική εκκαθάριση των απαιτήσεων μεταξύ της Εταιρείας και του Παρόχου των Υπηρεσιών Όλες οι εγγυήσεις, στην περίπτωση Ένωσης κλπ. προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης κλπ. προσφερόντων.

23 ΑΡΘΡΟ 12 ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που της ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού Με την ίδια διαδικασία της 12.1 κηρύσσεται έκπτωτος ο Ανάδοχος, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, όπου προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ύστερα από γνώμη της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, που καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση. β. Συνέχιση του διαγωνισμού ή της σύμβασης σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου είτε από τις υπόλοιπους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, είτε με διενέργεια νέου διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση κατά τα προαναφερθέντα. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Ο.Λ.Π. Α.Ε. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 13 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία για την μη προσέλευση για την υπογραφή της σύμβασης ή την κατάθεση των δικαιολογητικών υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αρμοδία Επιτροπή του διαγωνισμού τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία Ο Ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση και για την επίλυση τυχόν διαφορών, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά. ΑΡΘΡΟ 14 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗΣ

24 14.1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ετήσια, με δυνατότητα εξάμηνης ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης με βάσει τους εν ισχύ όρους και το αντίστοιχο κόστος ασφάλισης προκειμένου ο ΟΛΠ ΑΕ να έχει επαρκές χρονικό διάστημα για την προκήρυξη και διενέργεια της απαραίτητης διαγωνιστικής διαδικασίας Σε περίπτωση που ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν επιθυμεί την ανανέωση της ασφάλισης, υποχρεούται να δηλώσει τούτο εγγράφως προς την ασφαλιστική εταιρεία, 30 ημέρες πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου οπότε και λήγει η σύμβαση. Σε περίπτωση μη ύπαρξης της ως άνω ειδοποίησης εκ μέρους του ΟΛΠ, ο συμβατικός χρόνος θα ανανεωθεί αυτοδίκαια για έξι (6) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 15 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Για τον έλεγχο και την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα συγκροτηθεί επιτροπή παραλαβής που θα ελέγξει τη συμφωνία των όρων των συμβολαίων με την διακήρυξη, την προσφορά και τη σύμβαση και θα υπογράψει το πρωτόκολλο παραλαβής των. ΑΡΘΡΟ 16 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή των ασφαλίστρων θα γίνεται από το Ταμείο του Ο.Λ.Π. ΑΕ. σε τριμηνιαίες δόσεις, στην αρχή κάθε τριμήνου, την 15 η του μηνός μετά την πάροδο ενός μήνα από την έκδοση του τιμολογίου. Η πληρωμή της Α δόσης θα γίνει μετά την παραλαβή των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τον έλεγχό τους από την Επιτροπή παραλαβής και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 17 ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η MARSH ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων είναι ο Μεσίτης και Σύμβουλος Ασφάλισης του ΟΛΠ ΑΕ αναφορικά με την διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την διαχείριση ασφαλιστηρίων συμβολαίων και ζημιών. Η αμοιβή του μεσίτη ασφάλισης θα αποδίδεται από τον ασφαλιστή στον οποίο έχει κατακυρωθεί η ασφαλιστική κάλυψη, υπό την μορφή προμήθειας μέσα από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η προμήθεια μεσίτη ορίζεται κατ ελάχιστο σε 10% επί των καθαρών ασφαλίστρων των

25 ασφαλιστηρίων συμβολαίων και θα πρέπει ευκρινώς να περιλαμβάνεται και να δηλώνεται στην οικονομική προσφορά που καταθέσει ο κάθε προσφέρων ασφαλιστής στα πλαίσια της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Γιώργος Ανωμερίτης Θεωρήθηκε Για την Νομική Υπηρεσία Συνημμένα: 1. Προϋπολογισμός 2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 3. Πίνακας υπαλλήλων ΟΛΠ (με ένδειξη φύλου και έτους γέννησης)

26 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ ΚΑ ΧΡΗΣΗ 2011 Δ/ΝΣH ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της αιτουμένης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των περίπου υπαλλήλων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για ένα έτος, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της διακήρυξης.. α/α κωδικός αριθμός είδους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Υπηρεσίες ασφάλισης πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των περίπου υπαλλήλων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για ένα έτος Πειραιάς 25/11/2010 Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΛΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΡΑΚΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

27 Ονομασία Τράπεζας......Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης... Προς Ο.Λ.Π. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακτή Μιαούλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε δια της παρούσας επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των υπέρ της Εταιρείας Δ/νση δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της... για την ασφάλιση πρόσθετης υγειονομικής περίθαλψης των υπαλλήλων του Ο.Λ.Π. Α.Ε. σύμφωνα με την υπ'. αριθ.... διακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ/ξη). Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 1339 Ημερομηνία: 05.06.2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ομαδικής ασφάλισης του προσωπικού του ΟΑΕΠ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Λαμία 9.2.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών, Τ.Κ.: 35100 Λαμία Πληροφορίες : Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18/10/2010 Πληρ.: Σ. Δημάκη Τηλ.: 210 4550343 Fax: 210 4550187

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών Τμήμα Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Ταχ διεύθ: Ακτή Μιαούλη 10, ΤΚ 185 38 Πειραιάς Πληροφ: Αγριμανάκη Κ. Τηλ.: 210 45 50 193 Πειραιάς,09 /11/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002371414 2014-10-30

14PROC002371414 2014-10-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση : Ν.Πλαστήρα 100 Βασιλικά Βουτών 70013 Ηράκλειο Κρήτης Πληροφορίες : κ. Β. Γκαγκαουδάκη Τηλέφωνο : +30 2810 391500 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 26/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 180.000 ΛΙΤΡΩΝ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 95 ΟΚΤΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΦΟΔΙΩΝ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Έδρα: Πειραιάς. Ταχ.δ/νση: Ακτή Μιαούλη-10, 185 38. Α.Μ.Α.Ε.: 42645/06/Β/99/24. Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010. Α.Φ.Μ.: 090010223. Δ.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ

(περιγράφονται στο Παράρτημα Γ ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/112014 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑ ΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.535,10 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΛΟ7ΛΛ-ΚΒΟ Θεσσαλονίκη, 27/08/2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 300525(9590) Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ)

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: Β83Ζ469Β7Θ-0ΦΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα