Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας"

Transcript

1 Αθήνα, 25/6/2003 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /νση: Χωροταξίας Τµήµα: Α Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : TELEX : TELEFAX : Πληροφορίες: Φ.Παπαφιλίππου Τηλέφωνο : α.π. : ΑΠΟΦΑΣΗ Θέµα: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, και 18 παράγραφος 5 του ν. 2742/99 «Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α 207). 2. Την από γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου 3. Την Εισήγηση της ιεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΧΩ Ε µε αριθµό πρωτοκόλλου 19773/ Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, Αποφασίζουµε: Άρθρο1 Εγκρίνεται το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, µε το οποίο: Καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της Περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση µε άλλες περιφέρειες καθώς επίσης και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή µπορεί να αναπτύξει. 1

2 Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας. Αποτιµώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραµµάτων στο Επίπεδο της Περιφέρειας και Προσδιορίζονται µε προοπτική δεκαπέντε (15) ετών βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές και για την ολοκληρωµένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της Περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιµη ένταξη της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο. (τα παραπάνω καθορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 3) Άρθρο 2 Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου στοχεύει: Στην εναρµόνιση µε τα εγκεκριµένα ή υπό διαµόρφωση κείµενα του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο επίπεδο της Περιφέρειας Την προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας, σύµφωνα µε τις φυσικές, οικονοµικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της. Στην ενσωµάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων, των προγραµµάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών ή ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. Στην εξασφάλιση της ικανότητας τους να αποτελέσουν την βάση αναφοράς για το συντονισµό και την εναρµόνιση των επί µέρους πολιτικών, προγραµµάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δηµοσίων οργανισµών και επιχειρήσεων και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθµίδας που έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου. 2

3 Στην εξασφάλιση κατευθύνσεων για τα µεγάλα αστικά συγκροτήµατα για τα οποία απαιτούνται Ρυθµιστικά Σχέδια για την οικιστική τους οργάνωση και για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην εξασφάλιση της ικανότητάς τους να λειτουργούν ως κατευθυντήρια πλαίσια στα κατώτερα επίπεδα χωρικού σχεδιασµού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ και ΖΟΕ) εξασφαλίζοντας την συνεκτική διαχείριση του χώρου. Στην εξειδίκευση και συµπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων ως επιλογών των χωρικών κατευθύνσεων αναφορικά µε τις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιούνται τα εργαλεία και οι µηχανισµοί του Ν. 2742/1999, ειδικότερα δε οι Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων, τα Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων και τέλος οι Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων Στον καθορισµό προγράµµατος δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούµενες ενέργειες για την εφαρµογή των προτάσεων των ΠΠΧΣΑΑ, ρυθµίσεις, µέτρα και προγράµµατα, το κόστος και οι πηγές χρηµατοδότησης των προτεινόµενων παρεµβάσεων, καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραµµα εφαρµογής των προτεινόµενων µέτρων και δράσεων. Άρθρο 3 Α. Θέση και ο ρόλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο διεθνή, ευρωπαϊκό (Χάρτης Α1) και εθνικό χώρο (Χάρτης Α2). Η Περιφέρεια θεωρούµενη ως προς τον εθνικό, τον Ευρωπαϊκό και τον ιεθνή χώρο, βρίσκεται τόσο από πλευράς φυσικής γεωγραφικής θέσης, όσο και από πλευράς χωρικών συγκεντρώσεων αστικού πληθυσµού και παραγωγικών δραστηριοτήτων, όσο δε εν τέλει και των µείζονος σηµασίας αξόνων και κόµβων µεταφορών (χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων), σε «γωνιακή θέση», δηλαδή µειονεκτούσα. Τέλος η θέση της επιδεινώνεται και λόγω της ελλειµµατικής εσωτερικής συνοχής και του «δυϊσµού» µεταξύ των Νοµών του Βορρά και του Νότου που χαρακτηρίζει το υφιστάµενο πρότυπο ανάπτυξης. Με δεδοµένα, τόσο το σηµερινό πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της χώρας, όσο και αυτό που απορρέει µέσα από τα κατασκευαζόµενα τµήµατα των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών στην Ελλάδα (Εγνατία οδός, λιµάνια Πάτρας Ηγουµενίτσας Αεροδρόµιο Ελευθέριος Βενιζέλος, γέφυρα ζεύξης Ρίου Αντιρίου κ.α.), αναµένεται να ενισχυθούν οι σηµερινοί περιφερειακοί αστικοί πόλοι ανάπτυξης και πύλες εισόδου εξόδου της χώρας, ενώ παράλληλα διαφαίνεται ότι δεν προδιαγράφονται, µεσοπρόθεσµα, προοπτικές δηµιουργίας ενός ισχυρού περιφερειακού πόλου ανάπτυξης εθνικής και διεθνούς εµβέλειας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 3

4 Στην τρέχουσα περίοδο κυριαρχεί η προοπτική της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άµεση ένταξη χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης της Μάλτας και της Κύπρου, καθώς και η µεταβολή του κλίµατος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που διευρύνει τις προοπτικές οικονοµικής συνεργασίας και χωρικής ολοκλήρωσης στην περιοχή. Με την έννοια αυτή η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει δυνατότητες και προοπτική σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, να διαδραµατίσει έναν δυναµικότερο ρόλο στο χώρο της νότιο -ανατολικής Μεσογείου και των θαλάσσιων µεταφορών Συγκρίνοντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες της Χώρας διαπιστώνονται τα ακόλουθα: ως προς την πληθυσµιακή πυκνότητα είναι ιδιαίτερα αραιοκατοικηµένη ως προς το ΑΕΠ, µε βάση τα στοιχεία του 1991 κατείχε την πέµπτη θέση µεταξύ των Περιφερειών της χώρας. Με βάση το κατά κεφαλή ΑΕΠ (σε ΠΑ 1998) κατείχε την 11 η θέση µαζί µε την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Από πλευράς δηµογραφικών και κοινωνικών δεδοµένων, η Περιφέρεια παρουσιάζει αυξηµένο βαθµό γήρανσης, υψηλό ποσοστό αναλφάβητων και χαµηλό δείκτη αστικοποίησης. Σε ότι αφορά τον τουρισµό, η τουριστική της κίνηση (στοιχεία 1994) είναι εξαιρετικά χαµηλή (7% του συνολικού αριθµού τουριστών) Έναντι των δυσµενών σε εθνικό-διαπεριφερειακό επίπεδο διαπιστώσεων, η Περιφέρεια αντιπαραθέτει συγκριτικά, ένα ιδιαίτερα πλούσιο και ποικίλλο φυσικό περιβάλλον και ένα ιδιαίτερα σηµαντικό και πολυπληθές ιστορικό πολιτισµικό απόθεµα µε ιστορικούς πόλους διεθνούς εµβέλειας Άλλες λειτουργίες ιεθνούς και Εθνικής εµβέλειας για την Περιφέρεια που καταγράφονται, πλην των σηµαντικών πολιτιστικών πόρων είναι: Ο ορυφορικός Σταθµός Εδάφους της Νεµέας του Ν. Κορινθίας (διεθνείς Τηλεπικοινωνίες), Η λιγνιτική µονάδα της ΕΗ στη Μεγαλόπολη Ν.Αρκαδίας (Εθνικό Σύστηµα Ενέργειας), και το σηµαντικό ερευνητικό πρόγραµµα που εκτελείται από το Ινστιτούτο τεχνολογιών και ερευνών βαθειάς θάλασσας και αστροσωµατικής φυσικής νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ» (έδρα Πύλος) µε την πόντιση του τηλεσκοπίου νετρίνων «ΝΕΣΤΩΡ»- το πρώτο ευρωπαϊκό υποβρύχιο τηλεσκόπιο νετρίνων. Η άλλη δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι το πολυεπιστηµονικό εργαστήριο βαθιάς θαλάσσης «ΛΑΕΡΤΗΣ». Οι σκοποί του εργαστηρίου θα καλύπτουν διαφορετικούς επιστηµονικούς σκοπούς (µέτρηση περιβαλλοντικών παραµέτρων, σεισµική δραστηριότητα κ.τ.λ.). Η πρόσφατη ίδρυση του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου µε έδρα την Τρίπολη και η ίδρυση σχολών στις άλλες µεγάλες πόλεις της, αναµένεται να ενισχύσει την Περιφέρεια µε νέα σηµαντική λειτουργία εθνικής εµβέλειας. Β. Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης (Χάρτης Β4.α.) και προοπτικών (Χάρτης Β.4.β) στο επίπεδο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 1. Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία - Χωροταξική ιάρθρωση - Προοπτικές 4

5 1.1Πληθυσµός Η µεταβολή του πληθυσµού της Περιφέρειας στη δεκαετία , ακολουθεί την αντίστοιχη θετική µεταβολή της χώρας, (µε µικρότερη πάντως του µ.ο. Χώρας ). Κατά τη δεκαετία καταγράφεται ποσοστιαία µεταβολή ίση µε 4,3% υπολειπόµενη κατά 2,4 ποσοστιαίες µονάδες του µ.ο. της χώρας. Η εξέλιξη αυτή συνοδεύεται µε σοβαρές διαφοροποιήσεις στην κατανοµή και την εξέλιξη του πληθυσµού στο εσωτερικό της. (Χάρτης Β1) Είναι µία αραιοκατοικηµένη Περιφέρεια µε µέση πυκνότητα 0,41 κατ./ηα ενώ συγχρόνως σε επίπεδο Νοµού οι τιµές της πυκνότητας λαµβάνουν ακραίες τιµές που διαφοροποιούνται από τα αστικά κέντρα έως τους κατ εξοχήν ορεινούς ήµους. Οι Νοµοί Αρκαδίας και Λακωνίας περιλαµβάνονται µεταξύ των πλέον αραιοκατοικηµένων Νοµών της χώρας µε 0,2 και 0,3 κατ/ηα µέση πυκνότητα αντίστοιχα. Τις υψηλότερες τιµές πληθυσµιακής πυκνότητας έχει ο Νοµός Κορινθίας. 1.2 Οικονοµία Απασχόληση ανά τοµέα (Χάρης Β2) Ενδοπεριφερειακές Ανισότητες Ανάπτυξης (Χάρτης Β3) Ο γεωργικός τοµέας χαρακτηρίζεται από κατακερµατισµό του κλήρου και παραγωγή κυρίως παραδοσιακών προϊόντων. Ο αυξηµένος πρωτογενής τοµέας, σε συνδυασµό µε τα διαρθρωτικά προβλήµατα του, καταδεικνύει τόσο την ύπαρξη σηµαντικής υποαπασχόλησης και συγκαλυµµένης ανεργίας, όσο και την καθήλωση του παραγόµενου προϊόντος σε χαµηλά επίπεδα, λόγω της περιορισµένης παραγωγικότητάς του. Ο δευτερογενής τοµέας µικρότερος σε µέγεθος, εµφανίζει εντονότερα στοιχεία οπισθοδρόµησης όπως εκφράζονται από τη µείωση του παραγόµενου ΑΕΠ και των θέσεων απασχόλησης. Οι επενδύσεις που έχουν γίνει µέχρι τώρα κατευθύνθηκαν κυρίως προς τις γεωργικές βιοµηχανίες και πολλά από τα προβλήµατα του τοµέα σχετίζονται άµεσα µε τα προβλήµατα του πρωτογενή τοµέα. Προβλήµατα παρουσιάζει και η εξέλιξη του τριτογενή τοµέα που είναι από τους πλέον περιορισµένους σε εθνικό επίπεδο. Παρ όλο ότι η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από χαµηλή αξιοποίηση των πόρων της ο τοµέας του τουρισµού αποτελεί τη βασική οικονοµική δραστηριότητα µε αυξηµένες δυνατότητες στήριξης της αναπτυξιακής προοπτικής της µέσω της παροχής βελτιούµενων υπηρεσιών υπερτοπικού χαρακτήρα. Η περιφέρεια διαθέτει εξαιρετικά σηµαντικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο τουριστικούς πόρους (αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία, παραδοσιακοί οικισµοί κ.λ.π.) που καλύπτουν όλο το φάσµα της Ελληνικής ιστορίας. Αυτά σε συνδυασµό µε το µεγάλο µήκος ακτών, το φυσικό κάλλος των περιοχών της ενδοχώρας, την µη ύπαρξη σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων σε περιφερειακό επίπεδο και τις ευµενείς κλιµατολογικές συνθήκες, προσδίδουν ιδιαίτερες δυνατότητες συνδυασµένης ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού µε προοπτική ετήσιας διάρκειας. 1.3Χωροταξική ιάρθρωση Τα Στοιχεία που χαρακτηρίζουν την περιφέρεια είναι η κυριαρχία των ορεινών περιοχών, η ασυνέχεια του χώρου λόγω των φυσικών εµποδίων, η µη χωρική ολοκλήρωση λόγω διοικητικής δοµής και γεωµορφολογίας, οι αδυναµίες και ανισότητες στην πρόσβαση των υποδοµών, των υπηρεσιών και της γνώσης, ο 5

6 αυξηµένος αριθµός µικρών οικισµών µε πληθυσµό µικρότερο των 500 κατοίκων µε σοβαρούς κινδύνους πληθυσµιακής αποψίλωσης. Η έλλειψη δικτύωσης και συµπληρωµατικότητας του οικιστικού της δικτύου, η έλλειψη ισχυρών κέντρων - πόλων ανάπτυξης, χωρικής συσπείρωσης και διάρθρωσης, αποτελούν πρόσθετα αρνητικά στοιχεία για την υφιστάµενη χωροταξική της διάρθρωση.από τη διερεύνηση των αναπτυξιακών δεδοµένων και των διαπεριφερειακών / διανοµαρχιακών σχέσεων και ροών καταγράφονται: Εντονος δυϊσµός Βορρά - Νότου. Οι Νοµοί του Βορρά Κορινθίας και Αργολίδας εξαρτώνται σε σηµαντικό βαθµό από την Περιφέρεια Αττικής σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Οι Νοµοί του νότου χαρακτηρίζονται από χαµηλότερο βαθµό ανάπτυξης και λιγότερη εξάρτηση από την Περιφέρεια Πρωτεύουσας. Εν τούτοις δεν συνθέτουν µία ενιαία χωρική ενότητα Η απουσία του αστικού κέντρου της Πάτρας, λόγω της διοικητικής διάσπασης της γεωγραφικής ενότητας του γεωγραφικού διαµερίσµατος «Πελοπόννησος», στερεί την περιφέρεια από έναν σηµαντικό πόλο ανάπτυξης µε δυνατότητες διαπεριφερειακού ρόλου και µε στοιχεία εθνικής και διεθνούς εµβέλειας. Από τα υφιστάµενα αστικά κέντρα κανένα δεν µπορεί να παίξει το ρόλο του κυρίαρχου δυναµικού πόλου ανάπτυξης της περιφέρειας. Η Τρίπολη αν και διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας δεν έχει την αναγκαία πληθυσµιακή βάση, ούτε το απαραίτητο αναπτυξιακό περιβάλλον Περιβάλλον Πολιτιστικό Περιβάλλον. Η «Πελοπόννησος» χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά σηµαντική & ισχυρή πολιτισµική και ιστορική ταυτότητα. Οι φυσικοί, ιστορικοί και πολιτιστικοί πόροι της δεν έχουν έως σήµερα αντιµετωπισθεί ως ενιαίο οργανικό σύστηµα υπό το πρίσµα της αξιόλογης συµβολής τους ως πόρων εθνικής σηµασίας, ενώ οι κίνδυνοι που απειλούν να τους υποβαθµίσουν είναι υπαρκτοί και ο βαθµός προστασίας χαµηλός ίκτυα Τεχνικής Υποδοµής Μεταφορές. Η Περιφέρεια ως προς τις µεταφορές έχει τα γενικότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού µεταφορικού συστήµατος, µε κυρίαρχο στοιχείο την απουσία διαλειτουργικότητας µεταξύ των µέσων µεταφοράς και την κυριαρχία των οδικών µεταφορών που οφείλεται κυρίως στα προβλήµατα του σιδηροδροµικού δικτύου για τις χερσαίες µεταφορές (γραµµική µορφή, περιορισµένη χωρική ανάπτυξη, τεχνικά προβλήµατα, πεπαλαιωµένο τροχαίο υλικό, παρωχηµένη χάραξη και χαµηλές λειτουργικές ταχύτητες), που καθιστούν το σιδηρόδροµο σχεδόν περιθωριακό µέσο µεταφοράς στην Πελοπόννησο. Η κατάσταση αυτή του σιδηροδροµικού δικτύου έχει αρνητικές επιπτώσεις και στην απ ευθείας ένταξη της στους µεγάλους διαπεριφερειακούς άξονες ανάπτυξης, όπως ο άξονας Πάτρας-Αθήνας - Θεσσαλονίκης - Βορείων συνόρων και ο άξονας Ηπείρου - Πατρών. Κατ επέκταση δυσχεραίνεται και η έµµεση ένταξη της στον άξονα Ηπείρου - Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης. Η προοπτική της συµβολής του σιδηροδρόµου στην ένταξη της Πελοποννήσου στους εθνικούς και διεθνείς άξονες ανάπτυξης δεν διαφαίνεται. Έτσι οι οδικές µεταφορές, αποτελούν το κυρίαρχο µεταφορικό µέσο, σε ενδοπεριφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, οπότε κατ επέκταση, το οδικό δίκτυο υφίσταται την υψηλή «πίεση» της ζήτησης. Η συµβολή των θαλασσίων µεταφορών στο µεταφορικό της σύστηµα δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική. 6

7 Από άποψη αεροµεταφορών η Καλαµάτα διαθέτει το µόνο πολιτικό αεροδρόµιο στην Περιφέρεια. Ενέργεια : Υπάρχει επάρκεια ενέργειας για το σύνολο της Περιφέρειας, που καλύπτεται ισότιµα από το διασυνδεδεµένο δίκτυο της.ε.η. Φυσικό Αέριο : εν καλύπτεται από το δίκτυο Φυσικού Αερίου. Τηλεπικοινωνίες : Είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο ορυφορικός Σταθµός Εδάφους της Νεµέας (ο ένας εκ των δύο που υπάρχουν στην Ελλάδα) 1.4 Οι Προοπτικές Στο πλαίσιο των εξελίξεων που αναφέρονται στη διεύρυνση της Ε.Ε. και αφορούν στην ολοκλήρωση και ενίσχυση ορισµένων υποδοµών (οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα), την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, την ενίσχυση του τοµέα των Υπηρεσιών και των τουριστικών υποδοµών, εκτιµάται ότι θα βελτιωθεί το αναπτυξιακό πρότυπο της Περιφέρειας, Η ολοκλήρωση του µεγάλου οδικού άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη- Εύζωνοι), σε συνδυασµό µε την εθνική οδό Καλαµάτας-Τρίπολης-Κορίνθου, αναµένεται να ισχυροποιήσει την τάση για λειτουργική και χωρική της ενσωµάτωση στο βασικό αναπτυξιακό άξονα της χώρας δηλαδή προς τις όµορες Περιφέρειες Αττικής και υτικής Ελλάδας και ειδικότερα των νοµών και περιοχών που γειτνιάζουν άµεσα µε τον ΠΑΘΕ. Η ζεύξη Ρίου-Αντίρριου είναι δυνατόν µε τις κατάλληλες επιλογές να οδηγήσει στην ενδυνάµωση του δεύτερου αναπτυξιακού δυτικού εθνικού άξονα µε θετικές επιδράσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ( υτικός άξονας). Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο νότο της Περιφέρειας. Σε ότι αφορά στο νότιο Αιγαίο Πέλαγος και την Κρήτη, καθώς και τη θέση της Περιφέρειας στην ανατολική Μεσόγειο θα ήταν δυνατή, µε κατάλληλες πολιτικές, υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, ή δηµιουργία σηµαντικότερων κοµβικών εµπορευµατικών λιµένων αναδιανοµής της θαλάσσιας κίνησης. 2. Χωρικές επιπτώσεις των Ευρωπαϊκών, Εθνικών και των Περιφερειακών Πολιτικών και Προγραµµάτων Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όπως και σε όλη τη χώρα η υπάρχουσα κατάσταση ως προς το διαµορφωµένο χωρικό της σύστηµα οφείλεται εκτός των άλλων και στις ασκηθείσες µέχρι σήµερα τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και όχι µόνον. Η Περιφερειακή Πολιτική που εκφράσθηκε µε τα ΜΟΠ (Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα) και στη συνέχεια µε τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (Α και Β ΚΠΣ) µε τη συγκέντρωση των δράσεων σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις και όχι σε µεµονωµένα επενδυτικά σχέδια, µε την ενίσχυση του Ταµείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών επηρέασε οπωσδήποτε την Περιφέρεια χωρίς όµως να ανατρέψει τις δοµές που διαµορφώνουν το υφιστάµενο χωρικό της πρότυπο. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η εθνική πολιτική σε θέµατα οικιστικής ανάπτυξης, προστασίας περιβάλλοντος, κλπ. (οριοθέτηση οικισµών, εκπόνηση και θεσµοθέτηση ΓΠΣ, εκπόνηση πολεοδοµικών µελετών και η εφαρµογή ρυµοτοµικών σχεδίων οικισµών ως και η θέσπιση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση και άσκηση δραστηριοτήτων). Παρ όλα αυτά η εικόνα της χωροταξικής οργάνωσης και των χωρικών επιτπώσεων των πολιτικών αυτών δεν είναι η επιθυµητή και αναµενόµενη µε αποτέλεσµα να εξακολουθούν να υφίστανται αρνητικές χωρικές επιτπώσεις µε σαφείς κίνδυνους επιδείνωσης σε συσχέτιση µε την ανάπτυξη που συντελείται ή επιδιώκεται. 7

8 2.2.Γ ΚΠΣ (Ex-ante Αξιολόγηση) Οι µεγάλες παρεµβάσεις του Γ ΚΠΣ προσανατολίζονται κυρίως σε άλλες γεωγραφικές ενότητες που περιλαµβάνουν µεγάλα έργα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ενωση (π.χ. Εγνατία, Αθήνα, υτικός Αξονας). Οι προτεραιότητες αυτές που απορρέουν από τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι ενδεχόµενο να επηρεάσουν αρνητικά τις χρηµατοδοτήσεις της Περιφέρειας εκτός αν η ανάπτυξη της συνδεθεί µε προοπτικές επιθετικής ανάπτυξης π.χ. συµµετοχή στο υτικό Αξονα της χώρας µε λιµάνι, σιδηρόδροµο και αεροδρόµιο. Εκτιµάται από την ex-ante αξιολόγηση του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Πελοποννήσου , ότι η ανταπόκριση των στρατηγικών στόχων στο σύνολο των αναπτυξιακών προβληµάτων είναι της τάξης του 48% και εποµένως αναµένεται ότι το έλλειµµα θα πρέπει να αντιµετωπισθεί από τις λοιπές δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Περιφέρεια µε τα Τοµεακά Επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ ΚΠΣ. Γ. Πρόταση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου. 1. Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης (Χάρτης.1.1) Το προτεινόµενο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας επηρεάζεται από τις υφιστάµενες τάσεις όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί στην ιστορική διαδροµή του χρόνου αλλά και έχει επηρεαστεί από την υλοποίηση των έργων σε εφαρµογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Γενικοί στόχοι Ισχυροποίηση του περιφερειακού ρόλου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και δηµιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων σε διαπεριφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.ενίσχυση εξωστρέφειας ηµιουργία προϋποθέσεων για µελλοντική ανάδειξη της σε ισχυρό εναλλακτικό συγκοινωνιακό κόµβο στο Μεσογειακό χώρο. Ενίσχυση εξωστρέφειας Εξορθολογισµός των σχέσεων αλληλεξάρτησης από το οικονοµικό σύµπλεγµα Αθήνας - Πειραιά και ενίσχυση της διασύνδεσής της µε τις Περιφέρειες υτ. Ελλάδας και Κρήτης.Ενίσχυση διαπεριφερειακής συνοχής. Ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής συνοχής. Στρατηγικές επιλογές α) Ενίσχυση του ρόλου των αστικών κέντρων - βασικών στοιχείων οργάνωσης - διάρθρωσης του χώρου για τη βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή επιρροής τους, ώστε να καταστούν µοχλός δηµιουργίας, διάχυσης και στήριξης της χωρικής ανάπτυξης και να βελτιωθούν και εξισορροπηθούν οι συνθήκες και η ποιότητα ζωής των κατοίκων (πόλοι ανάπτυξης προσέλκυση προωθητικών δραστηριοτήτων). β) Εξοπλισµός των αστικών κέντρων µε σύγχρονες και νέες διοικητικές και κοινωνικές υπηρεσίες ως και υπηρεσίες πολιτισµού, εµπορίου κλπ. στο πλαίσιο της αποκεντρωµένης διοίκησης, ως και µε την ανάπτυξη υποδοµών έρευνας και 8

9 τεχνολογίας. γ) Αναδιάρθρωση - ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου σε επίπεδα λειτουργικής, διοικητικής και οικονοµικής αλληλεξάρτησης. δ) Οργάνωση των ορεινών περιοχών ως πεδίων παρεµβάσεων µέσα από τις νέες πολιτικές για την ανάπτυξη, µε κατεύθυνση κυρίως προς τις ήπιες δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού και αναψυχής, µε ένταξη και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισµών, τη δηµιουργία κέντρων βιοτεχνικών οικοτεχνικών δραστηριοτήτων, συνδεδεµένων µε τη δασική διαχείριση, ειδικές καλλιέργειες, βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία και εν γένει την ενίσχυση της πολυδραστηριότητας. ε) Ελεγχόµενη αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών της (προστασία και διαχείρηση). στ) ηµιουργία ενιαίου πλέγµατος πολιτισµικών πυρήνων υπερεθνικής εµβέλειας και ένταξή τους, σε συνδυασµό µε τα επί µέρους τοπικά πολιτιστικά στοιχεία και ιστορικές διαδροµές, σε επί µέρους υποσύνολα ειδικών ενδιαφερόντων. ζ) Ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού ενδιαφέροντος µε παράλληλη προστασία και πρόβλεψη δραστηριοτήτων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη και θα αξιοποιούν χωρίς να υποβαθµίζουν την περιβαλλοντική τους αξία. (περιοχές ΝATURA 2000, υγροβιότοποι, ορεινοί δρόµοι, ποταµοί, λίµνες, οικοσυστήµατα, φυσικά τοπία, κλπ.) η) Αναδιάρθρωση, ιεράρχηση και προώθηση του πλέγµατος των αναγκαίων τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών θ) Ελεγχος των χρήσεων γης για προστασία και βιώσιµη ανάπτυξη των φυσικών πόρων µέσα από τους υφιαστάµενους θεσµούς και τους µηχανισµούς του χωροταξικού / πολεοδοµικού σχεδιασµού και της προστασίας του περιβάλλοντος (θεσµικό πλαίσιο Ν.1337/83, Ν.1650/86, Ν. 2508/97, Ν.2742/99). 1.1 Πόλοι και Άξονες Ανάπτυξης Κύριοι πόλοι ανάπτυξης διαπεριφερειακής εµβέλειας Τρίπολη, Καλαµάτα, Κόρινθος ευτερεύοντες πόλοι ανάπτυξης περιφερειακής εµβέλειας Ναύπλιο Αργος, Σπάρτη Πόλοι µε ειδικό υπερτοπικό ρόλο Μεγαλόπολη ( Ενεργειακό κέντρο) Ενδοπεριφερειακά κέντρα ανάπτυξης (τοπικοί πόλοι) Λουτράκι, Κιάτο, Νεµέα, Γκούρα Κρανίδι, Λυγουριό Αστρος Λεωνίδι, Λαγκάδια Γύθειο, Νεάπολη, Σκάλα Βλαχιώτης, Αρεόπολη Μεσσήνη, Πύλος, Κυπαρισσία, Καρδαµύλη Οι άξονες ανάπτυξης της Περιφέρειας ορίζονται κυρίως από τους ανωτέρω πόλους / οικιστικά κέντρα ανάπτυξης και τους βασικούς χερσαίους άξονες και κόµβους µεταφορών. Κύριοι (Εθνικής - ιαπεριφερειακής εµβέλειας) 9

10 Αθήνα Κόρινθος Πάτρα (ΠΑΘΕ οδικός και σιδηροδροµικός), διεθνούς / ευρωπαϊκής εµβέλειας Αθήνα - Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα (Εθνικής Εµβέλειας) Καλαµάτα - Κυπαρισσία - Πάτρα Ρίο/Αντίρριο, υτικός Άξονας, ιεθνούς / Ευρωπαϊκής Εµβέλειας ευτερεύοντες (Περιφερειακής εµβέλειας) Πάτρα Τρίπολη (ορεινή διαδροµή) Σπάρτη Γύθειο (διασύνδεση Περιφέρειας) Επίδαυρος Ναύπλιο Άστρος Τρίπολη Ολυµπία (Σύνδεση βασικών πολιτιστικών πόρων) Πύλος Μεθώνη Κορώνη Καλαµάτα Καρδαµύλη Αρεόπολη Γύθειο Μονεµβασιά Νεάπολη Κόρινθος - Επίδαυρος - Κρανίδι - Ερµιόνη Καλαµάτα - Σπάρτη Σπάρτη - Μεγαλόπολη Πύργος Κιάτο Νεµέα Άργος Καλαµάτα Πύλος - Κυπαρισσία Σπάρτη - Σκάλα - Μονεµβασιά - Νεάπολη Καλαµάτα- Μεσσήνη- Πύλος- Γαραγαλιάνοι -Φιλιατρά-Κυπαρισσία Ως θαλάσσιοι κύριοι άξονες ανάπτυξης µεσοπρόθεσµα (Εθνικής ιαπεριφερειακής εµβέλειας) είναι: ο άξονας - Λιµάνι Αγ..Θεοδώρων µε τον ευρύτερο Εθνικό και Μεσογειακό Χώρο µακροπρόθεσµα : ο άξονας λιµάνι Καλαµάτας - Κρήτη - Ιταλία Μεσόγειος ο άξονας λιµάνι Καλαµάτας Λιµάνι Πάτρας - Αδριατική οι ευτερεύοντες θαλάσσιοι άξονες Περιφερειακής εµβέλειας είναι οι : Γύθειο Κρήτη Ναύπλιο Πειραιάς νησιά Σαρωνικού Κυκλάδες 1.2. Χωρικές ενότητες µε οµοιογενή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά Συγκροτούνται 13 χωρικές ενότητες µε κριτήρια µορφολογίας εδάφους, κοινωνικο ιστορικά και παραγωγικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και οριοθετούνται µε βάση τους νέους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως διαµορφώθηκαν µε τον Ν.2539/97. Πρόκειται για χωρικές ενότητες σχεδιασµού και εφαρµογής προγραµµάτων ολοκληρωµένης ανάπτυξης, που λόγω της οριοθέτησής τους µε χαρακτηριστικά οµοιογένειας είναι δυνατόν να συµβάλλουν στην εξειδίκευση και τον προσδιορισµό των αναπτυξιακών πολιτικών και των πολιτικών χωρικής ανάπτυξης µέσα από συµµετοχικές διαδικασίες του τοπικού στοιχείου ενώ συγχρόνως, είναι δυνατόν µε κατάλληλη οργάνωση των ΟΤΑ που τις απαρτίζουν, να λειτουργήσουν ως εσωτερικοί τοπικοί µηχανισµοί εφαρµογής και ελέγχου της ανάπτυξης τους, αλληλοϋποστηριζόµενοι και αλληλοσυµπληρούµενοι µε εξειδίκευση του ρόλου των δυναµικών οικιστικών κέντρων τους. 10

11 Οι αναπτυξιακές αυτές ενότητες συγκροτούνται και περιλαµβάνουν : α) τα οικιστικά κέντρα (1 ου και 2 ου επιπέδου) και τις ευρύτερες ζώνες του περιαστικού αγροτικού χώρου άµεσης επιρροής και διάχυσης της ανάπτυξης τους, β) τα οικιστικά κέντρα 3 ου επιπέδου και οικιστικά κέντρα 4 ου επιπέδου «ενισχυµένου» µε διακεκριµένο αναπτυξιακό ρόλο, που καλούνται να λειτουργήσουν, στο επίπεδο της χωρικής αναπτυξιακής ενότητας ως «τοπικοί αναπτυξιακοί πόλοι». ιακρίνονται τέσσερις (4) βασικές χωρικές κατηγορίες ως προς τα γεωγραφικά δοµικά, κοινωνικό-οικονοµικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά τους : 1. Αγροτικές αστικές / περιαστικές περιοχές - 5 περιοχές 2. Αγροτικές περιοχές µε ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά και δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης 4 περιοχές 3. Αγροτικές περιοχές µε δυνατότητες ανάπτυξης γεωργικών και τουριστικών δραστηριοτήτων - 3 περιοχές 4. Ορεινές Περιοχές µε δυνατότητες αγροτικής ανάπτυξης, ήπιων δραστηριοτήτων εναλλακτικών µορφών τουρισµού και αναψυχής (πολυδραστηριότητες ) 2 περιοχές. 1.3 Πολιτιστικό και φυσικό Περιβάλλον Οι σηµαντικοί αρχαιολογικοί και ιστορικοί τόποι εθνικής και σε ορισµένες περιπτώσεις διεθνούς εµβέλειας.(επίδαυρος, Μυστράς, Μυκήνες, Αρχαία Τίρυνς, Ακροκόρινθος, Μάνη, Μονεµβασιά, Αρχ.Ιθώµη, Πύλος, διαδροµές ορεινές, παραδοσιακοί οικισµοί, ιστορικά, αρχαιολογικά, βυζαντινά, µεσαιωνικά και νεώτερα µνηµεία κλπ.) µαζί µε τοεξαίρετο φυσικό περιβάλλον και τις καλές κλιµατολογικές συνθήκες συνθέτουν ένα σύστηµα πλεονεκτηµάτων και διαµορφώνουν το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα της Περιφέρειας για την προσέλκυση επισκεπτών εξαιρετικά διευρυµένης κλίµακας ενδιαφερόντων. Το πλεονέκτηµα αυτό παρέχει σοβαρές προοπτικές στήριξης του σχεδιασµού της ανάπτυξης θεµατικού και εναλλακτικού εξειδικευµένου ευρείας κλίµακας τουρισµού µε αναµενόµενες σοβαρές θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των λοιπών παραγωγικών τοµέων. 2. Αναπτυξιακό Πλαίσιο Ο Γενικός µεσοπρόθεσµος Αναπτυξιακός Στόχος για την Περιφέρεια, στα πλαίσια του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ), συνίσταται στη µείωση της αναπτυξιακής υστέρησης της ενδοχώρας της, µε την αξιοποίηση των φυσικών και πολιτισµικών της αποθεµάτων και στη βιώσιµη διαχείριση των πόρων στις ήδη αναπτυγµένες περιοχές.. Στρατηγικές Επιλογές στους Τοµείς Παραγωγής Πρωτογενής τοµέας 1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της δυναµικής πεδινής γεωργίας, όχι µέ εντατικοποίηση, αλλά µε αναβάθµιση της ποιότητας της παραγωγής και τη βελτίωση των δοµών εµπορίας και µεταποίησης. 2. Η προώθηση επώνυµων προϊόντων και προϊόντων ονοµασίας προέλευσης. 3. Ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, τυποποίηση και βελτίωση της εµπορικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων ειδικότερα για τις ορεινές περιοχές. 4. Ανανέωση, εκπαίδευση και εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα (κρίσιµη συνιστώσα). 11

12 ευτερογενής τοµέας 1. Προσέλκυση σηµαντικού αριθµού νέων µεταποιητικών µονάδων και παροχή των κατάλληλων υποδοµών και υπηρεσιών για την οµαλή εγκατάσταση και λειτουργία τους. 2. Αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήµατος των µικρών σχετικά αποστάσεων κυρίως από την Αττική, και τις κύριες δυτικές πύλες της χώρας ( Πάτρα- Ηγουµενίτσα). 3. Εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού (απαραίτητη συµπληρωµατική προϋπόθεση). 4. Ενίσχυση βιοτεχνικής δραστηριότητας 5. Αναδιάρθρωση και ενίσχυση των αναπτυξιακών κινήτρων Τριτογενής τοµέας 1. Η ανάπτυξη ευρέος φάσµατος µορφών τουρισµού (ισχυρό σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) αποτελεί την οικονοµική δραστηριότητα η οποία σχεδιάζεται να στηρίξει την αναπτυξιακή της προοπτική, παρέχοντας παράλληλα ποιοτικά αναβαθµισµένες υπηρεσίες υπερτοπικού χαρακτήρα. 2. Θέσπιση νέων αναπτυξιακών κινήτρων για τον Τουρισµό (ορεινές περιοχές, ειδικές περιοχές µε πολιτιστική ιστορική περιβαλλοντική σηµασία, παράκτιες περιοχές, κορεσµένες τουριστικά περιοχές) 3. Προώθηση των αναγκαίων υποδοµών στους τοµείς ενέργειας τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης υδάτινων πόρων και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων ως και παραγωγικών και περιβαλλοντικών υποδοµών. 4. Αναβάθµιση της ποιότητας παροχής µεταφορικών υπηρεσιών που πρέπει να ακολουθήσει την υλοποιούµενη και σχεδιαζόµενη βελτίωση των υποδοµών. 5. Επέκταση των λιµένων Καλαµάτας, Γυθείου και Ναυπλίου - σηµαντικών στο νέο διεθνές σύστηµα συνδυασµένων µεταφορών. 6. Επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της λειτουργίας του ΑΕΙ της Περιφέρειας, αναβάθµιση της λειουργίας των ΤΕΙ προς την κατεύθυνση κάλυψης των αναπτυξιακών αναγκών της. 7. Προώθηση δηµιουργίας ερευνητικών κέντρων για την διερεύνηση και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων και την ανάπτυξη προηγµένων υπηρεσιών στήριξης των παραγωγικών δραστηριοτήτων και των αναγκών σε τεχνολογία και καινοτοµικές δράσεις. 3. Χωροταξική Οργάνωση 3.1.Οικιστικό ίκτυο (Χάρτης Π2) ιάρθρωση και Ιεράρχηση του Οικιστικού δικτύου Τα οικιστικά κέντρα της Περιφέρειας διαρθρώνονται σε επίπεδα ιεράρχησης ως εξής : 1 ο Επίπεδο : Το αστικό ιοικητικό Περιφερειακό κέντρο Τρίπολη 2 ο Επίπεδο : Τα οικιστικά κέντρα 2 ου επιπέδου είναι τα αστικά νοµαρχιακά κέντρα Καλαµάτα, Κόρινθος, Ναύπλιο - Αργος 1 (διπολικό αστικό κέντρο) και Σπάρτη 3 ο Επίπεδο : Τα οικιστικά κέντρα 3 ου επιπέδου είναι τα κέντρα - έδρες των Πρωτοβάθµιων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε προβλεπόµενο 12

13 εξυπηρετούµενο πληθυσµό της τάξεως των κατοίκων και άνω και αποτελούν τα κέντρα- πόλους ανάπτυξης ευρύτερων αναπτυξιακών ενοτήτων. Ν. Αργολίδας 2 οικιστικά κέντρα : Λυγουριό, Κρανίδι Ν. Αρκαδίας 5 οικιστικά κέντρα : Μεγαλόπολη, Άστρος, Λεωνίδι, Λεβίδι, Τρόπαια Ν. Κορινθίας 6 οικιστικά κέντρα : Λουτράκι, Ζευγολατειό, Κιάτο, Ξυλόκαστρο, Νεµέα, Ν. Λακωνίας 3 οικιστικά κέντρα : Γύθειο, Νεάπολη, Μολάοι Ν. Μεσσηνίας 8 οικιστικά κέντρα : Μεσσήνη, Κυπαρισσία, Φιλιατρά, Γαργαλιάνοι, Πύλος, Κορώνη, Μελιγαλάς, Καρδαµύλη. 4 ο επίπεδο «ενισχυµένο» : Τα οικιστικά κέντρα 4 ου επιπέδου «ενισχυµένου» είναι τα κέντρα - έδρες των ΟΤΑ µε προβλεπόµενο εξυπηρετούµενο πληθυσµό της τάξης των κατοίκων ( ή και λιγότερο κατά περίπτωση) και ο ρόλος τους είναι στην πράξη αντίστοιχος µε αυτόν του 3 ου επιπέδου σε χαµηλότερη κλίµακα. Ν. Αργολίδας 3 οικιστικά Αγία Τριάδα, Κουτσοπόδι, Λύρκεια κέντρα : Ν. Αρκαδίας 3 οικιστικά κέντρα : Ν. Κορινθίας 7 οικιστικά κέντρα : Ν. Λακωνίας 4 οικιστικά κέντρα : Ν. Μεσσηνίας 4 οικιστικά κέντρα : Βυτίνα, ηµητσάνα, Λαγκάδια Άγιοι Θεόδωροι, Σοφικό, ερβένι, Βέλο, Γκούρα, Χιλιοµόδι, Περιγιάλι Ξηροκάµπιο, Αρεόπολη, Σκάλα-Βλαχιώτης (διπολικό οικιστικό κέντρο αθροιστικά 3 ου επιπέδου) Χώρα, Κοπανάκι- ώριο (διπολικό οικιστικό κέντρο), ιαβολίτσιο 4 ο επίπεδο : Τα οικιστικά κέντρα 4 ου επιπέδου είναι οι έδρες των ΟΤΑ, κέντρα εµβέλειας πρωτοβάθµιου Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ο ρόλος τους είναι συνυφασµένος µε την οργάνωση της ανάπτυξης και διακυβέρνησης του πρωτοβάθµιου ΟΤΑ Ν Αργολίδας 9 οικιστικά κέντρα Ν. Αρκαδίας 14 οικιστικά κέντρα Ν.Κορινθίας 2 οικιστικά κέντρα Ν. Λακωνίας 14 οικιστικά κέντρα Ν. Τίρυνς, ρέπανο, Ερµιόνη, Επίδαυρος, Αχλαδόκαµπος, Μύλοι, Ν. Κίος, Μυκήνες, Σκοτεινή. Νεστάνη, αβιά, Ασέα, Βλαχοκερασέα, Στάδιο, Στενό, Παραλία Τυρού, Κοσµάς, Λεοντάριο, Καρίταινα, Μυγδαλιά, Στεµνίτσα, Παλούµπα, Κοντοβάζαινα Αθίκια, Καλλιάνοι. Καστόρειο, Σελλασία, Μαγούλα, Γκοριτσά, Καρυαί, Άγιος Νικόλαος, Κροκεές, Κότρωνας, Γεράκι, Άγιος ηµήτριος Ζάρακα, Ασωπός, Ρειχέα, Μονεµβασιά, Ελαφόνησος 13

14 Ν. Μεσσηνίας 18 οικιστικά κέντρα Αρφαρά, Άρις, Θουρία, Ανδρούσσα, Αριστοµένης, Τρίκορφο, Λογγάς, Πεταλίδι, Μεθώνη, Χανδρινός, Χατζής, Βλαχόπουλο, Ραυτόπουλο, Σιδηρόκαστρο, Βαλύρα, Μερόπη, Νέδα, Κάµπος Αναπτυξιακός ρόλος των οικιστικών κέντρων 1 ο και 2 ο επίπεδο : Ενίσχυση των επιχειρηµατικών και αστικών τους υποδοµών µε αναφορά στην 3 ο, 4 ο «ενισχυµένο» και 4 ο επίπεδο ενίσχυση και ανάδειξη της ταυτότητας του αστικού κέντρου, προστασία και αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, ανάπλαση και πολεοδοµική ρύθµιση των ιστορικών κέντρων και των υπό διαµόρφωση νέων περιοχών Ενίσχυση των µεσαίων και µικρότερων πόλεων της Περιφέρειας ώστε να λειτουργήσουν ως κέντρα ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο µε άξονες παρέµβασης ως προς: την παροχή διοικητικών και κοινωνικών υπηρεσιών προς τα οικιστικά κέντρα χαµηλότερου επιπέδου την αναδιάρθρωση και ενίσχυση των αναπτυξιακών κινήτρων για τη στήριξη και προσέλκυση των ΜΜΕ, την ενθάρρυνση δηµιουργίας και ανάπτυξης διαδηµοτικών σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων µε προοπτική την επίτευξη ενός ιεραρχηµένου «οικιστικού δικτύου» ως προς το σύνολο των οικισµών των οποίων οι υφιστάµενες σχέσεις περιορίζονται ως ακτινωτές εξαρτήσεις από τις έδρες των Νοµών και Ενίσχυση των υποδοµών (τεχνικών, διοικητικών, κοινωνικών) για την: δηµιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης (ήπιες µορφές εναλλακτικού τουρισµού, βιοτεχνία, οικοτεχνία), δικτύωση των οικιστικών κέντρων όλων των επιπέδων και ιδιαιτέρως των ορεινών και αποµονωµένων περιοχών κινητοποίηση του δυναµικού τους που θα συµβάλλει στην ενδογενή ανάπτυξη. Ειδικώτερα ο αναπτυξιακός ρόλος των οικιστικών κέντρων 1 ου και 2 ου επιπέδου εξειδικεύεται ως ακολούθως: Οικιστικά κέντρα 1 ου επιπέδου Τρίπολη Εδρα της Περιφέρειας και του Νοµού, Εδρα Εφετείου, ιοικητικό Περιφερειακ Περιφερειακό και Νοµαρχιακό Κέντρο, Εδρα του νεοϊδρυθέντος ός πόλος Πανεπιστηµίου και Κέντρο Υπηρεσιών Περιφερειακής εµβέλειας µε ανάπτυξης αναβαθµισµένες τις ιοικητικές και Κοινωνικές υπηρεσίες του. Η ζώνη άµεσης εξάρτησης και επιρροής του περιλαµβάνει τους δήµους Μαντίνειας, Φαλάνθου. Βαλτετσίου, Σκυρίτιδας, Τεγέας και Κορυθίου. Οικιστικά κέντρα 2 ου επιπέδου 14

15 Καλαµάτα Περιφερειακ ός πόλος ανάπτυξης Κόρινθος Περιφερειακ ός πόλος ανάπτυξης Ναύπλιο Αργος Σπάρτη Περιφερειακό κέντρο µε τριτογενείς δραστηριότητες,εµπορευµατικό κέντρο, πόλος ευρύτερης εµβέλειας πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων και εν δυνάµει συγκοινωνιακός κόµβος συνδυασµένων µεταφορών. Εδρα τµηµάτων ή σχολών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου, καθώς και ερευνητικών κέντρων της ΓΓΕΤ, ΤΕΙ. Στη ζώνη άµεσης εξάρτησης και επιρροής του περιλαµβάνονται οι ήµοι Αριος, Θουρίας και Αρφαρών, ενώ ως συµπληρωµατικό δορυφορικό άστικό κέντρο υποστήριξης αγροτικών βιοµηχανικών και τουριστικών δραστηριοτήτων της ευρύτερης περιοχής, λειτουργεί το οικιστικό κέντρο 3 ου επιπέδου, Μεσσήνη. Εδρα του Νοµού - διοικητικό κέντρο, αναπτυξιακός πόλος µε ευρύτερη αστική διάχυση επί του άξονα ΠΑΘΕ.Κέντρο υπηρεσιών και οργάνωσης πολιτιστικών, τουριστικών και λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων του Νοµού. Εδρα τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου και ΤΕΙ. Το σύνολο των οικιστικών κέντρων επί του ΠΑΘΕ στο Νοµό Κορινθίας ως συνεχές στην πράξη πολεοδοµικό σύγκροτηµα σχηµατίζει ένα σηµαντικό πληθυσµιακά και παραγωγικά οικιστικό σύνολο. Στη ζώνη άµεσης εξάρτησης και επιρροής του περιλαµβάνεται ο ήµος Αγ.Θεοδώρων. Εδρα του Νοµού - Εδρα Εφετείου - ιοικητικό και Πολιτιστικό Κέντρο.Εδρα τµηµάτων ή σχολών Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου.Λιµάνι εξυπηρέτησης τουρισµού, αναψυχής και εµπορευµατικής κίνησης µε ισχυρές αλληλεξαρτήσεις και συµπληρωµατικές δραστηριότητες µε την πόλη του Αργους. Στη ζώνη άµεσης εξάρτησης και επιρροής του περιλαµβάνονται οι ήµοι Ασίνης και Νέας Τίρυνθος. Κέντρο συγκέντρωσης και οργάνωσης των παραγωγικών και εµπορικών δραστηριοτήτων του Νοµού, Εµπορευµατικό Κέντρο, Κέντρο Ιστορικό Πολιτιστικό, Ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων, Ερευνητικό Κέντρο Ιστορικών Πόλεων. Επέκταση προαστειακού σιδηροδρόµου από Κόρινθο και σύνδεση µε Αργος / Ναύπλιο. Στη ζώνη άµεσης εξάρτησης και επιρροής του περιλαµβάνονται οι ήµοι Κουτσοποδίου, Ν.Κίου, Λέρνας, Μιδέας και Μυκηνών. Εδρα του Νοµού - ιοικητικό Κέντρο, Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Υποδοµών Πολιτιστικών ραστηριοτήτων, Εδρα Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων. Κέντρο οργάνωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων του Νοµού, Ερευνητικό Κέντρο Περιβαλλοντικών θεµάτων. Στη ζώνη άµεσης εξάρτησης και επιρροής του περιλαµβάνονται οι ήµοι Πελλάνας, Οινούντος, Μυστρά, Θεραπνών, Φάριδος και η Κοινότητα Καρυών. Οι προωθητικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν στα αστικά κέντρα 1 ου και 2 ου επιπέδου για ενίσχυση του αναπτυξιακού τους ρόλου είναι : Υπηρεσίες Τριτογενή τοµέα, Εµπόριο Μεταφορές, Πολιτισµός Τουρισµός, Εκπαίδευση Κατάρτιση, Αθλητισµός, Ενέργεια Τηλεπικοινωνίες, Εκσυγχρονισµός αγροτικού τοµέα Ερευνα - Τεχνολογία - Καινοτοµία 15

16 3.2.Προστασία και διαχείριση της Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Κατευθύνσεις - Άξονες Άξονες για την προστασία του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος της Περιφέρειας: Φυσικοί Πόροι ( άση, Έδαφος, Νερά, Χλωρίδα, Πανίδα) Για τη διατήρηση του φυσικού αποθέµατος απαιτείται : Η υιοθέτηση της αρχής της αειφορίας σε όλες τις δράσεις της πολιτείας και των πολιτών (κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, προγράµµατα αξιοποίησης κλπ.). Η αποφυγή αποψίλωσης δασών που οδηγεί στην καταστροφή του αποθέµατος, στην αποσάρθρωση και τέλος στις πληµµύρες. Η δασοφύλαξη (µόνιµη και εποχιακή) για την πρόληψη καταστροφικών φαινοµένων. Η σύνταξη και εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων. Η δηµιουργία εκτεταµένου προγράµµατος κατασκευής / συντήρησης / επισκευής βασικών έργων για την προστασία των εδαφικών πόρων και η εφαρµογή φυτοκοµικών έργων. Η µελέτη και εφαρµογή σχεδίων και προγραµµάτων για αποκατάσταση εδαφών από την υφαλµύρωση (Αργολικό πεδίο κλπ.). Η ορθολογική χρήση και διαχείριση των υπογείων και επιφανειακών υδάτων για αποφυγή υπεράντλησης και κατασπατάλησή τους. Ο έλεγχος και η προστασία των παράκτιων υδροφόρων πόρων (υπεράντληση / υφαλµύρωση). Η πρόληψη της ρύπανσης όλων των υδάτινων πόρων από λύµατα, αµέλεια, ατυχήµατα και ο έλεγχος της ποιότητας του νερού (πόσιµο). *Η σύνταξη ή επικαιροποίηση ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Προγραµµάτων ιαχείρισης και η θέσπιση και συγκρότηση µηχανισµών εφαρµογής τους µέσω φορέων υλοποίησης, µε κατάλληλη στελέχωση, εξοπλισµό και αρµοδιότητες για τους βιότοπους της Περιφέρειας οµηµένο / αστικό και ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον. Για την προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος απαιτείται: Η αποφυγή υποβάθµισης / συµφόρησης ιστορικών κέντρων και µνηµείων αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, µε εφαρµογή προγραµµάτων και σχεδίων ανάπλασης / ανάδειξης / ενοποίησης. 16

17 Η κήρυξη - οριοθέτηση και θέσπιση όρων προστασίας και ανάδειξης των ιστορικών και παραδοσιακών οικισµών. Η κήρυξη - οριοθέτηση και θέσπιση όρων προστασίας των σηµαντικών µνηµείων της Περιφέρειας. Η ένταξη των σηµαντικών και ολιγώτερο σηµαντικών µνηµείων της Περιφέρειας σε επισκεπτικά κυκλώµατα - διαδροµές, σύνθετα και εξειδικευµένα κατά ιστορικές περιόδους και ο συνδυασµός τους µε δυνατότητες επίσκεψης των σηµαντικών περιοχών από άποψη φυσικού περιβάλλοντος. Η διαφύλαξη του δοµηµένου περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη δόµηση µε τη σύνταξη και υλοποίηση σχεδίων ρύθµισης του χώρου (Ρ.Σ., Γ.Π.Σ., ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ, ΠΟΑΠ ). Ο έλεγχος και οργάνωση των χρήσεων γης και των λειτουργιών του αστικού και περιαστικού χώρου µε έµφαση στις περιοχές κατοικίας, κοινωνικού εξοπλισµού ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων και αστικού πρασίνου. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των βασικών πηγών αστικής ρύπανσης (κυκλοφορία - υποδοµές) και η οργάνωση σταθµών µέτρησης των ρύπων. Η αποφυγή άναρχης διασποράς των βιοµηχανικών / βιοτεχνικών εγκαταστάσεων µε την υλοποίηση προτύπων προγραµµάτων περιβαλλοντικής συνοχής της πόλης και καθιέρωση περιοχών οργανωµένης ανάπτυξης Παραγωγικών ραστηριοτήτων Προτεινόµενα µέτρα προστασίας Τα προτεινόµενα µέτρα προστασίας είναι : *Θέσπιση και οργάνωση «Φορέα ιαχείρισης Υδατικών Πόρων», σε επίπεδο Περιφέρειας, αρµόδιου για την προστασία, έλεγχο και διαχείριση των υδατικών πόρων * ιαχείριση υγροτόπων (οριοθέτηση / σχεδιασµός δραστηριοτήτων / οριοθέτηση ζωνών κατά κατηγορία / ενηµέρωση - ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσµού / προγράµµατα παρακολούθησης και ελέγχου τήρησης όρων προστασίας / συντονισµός φορέων µε διεθνή δίκτυα διαχείρισης). Τέτειες περιοχές είναι η λίµνη Στυµφαλίας, τα Ελη της λίµνης Τάκα, ο ποταµός Ευρώτας, όλοι οι ποταµοί της Περιφέρειας και τα σηµαντικά ρέµατα των οποίων κατ αρχήν απαιτείται η χαρτογράφηση και οριοθέτησή τους. 17

18 *Προστασία των ακτών από τις πιέσεις ανάπτυξης µε την οριοθέτηση των φυσικών και ανθρωπογεωγραφικών ενοτήτων του παράκτιου χώρου και εκπόνηση των αντίστοιχων διαχειριστικών σχεδίων (ειδικό πλαίσιο για τον παράκτιο χώρο). *Οι ορεινοί όγκοι (Ταϋγετος, Μαίναλο, Ζήρεια, Λύκαιον Ορος) σε συνδυασµό µε τις περιοχές που έχουν συµπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο «ΦΥΣΗ 2000» / «Νatura» πρέπει να αντιµετωπισθούν µε την εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών και διαχειριστικών µελετών για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση τους (οικοτουρισµός, ήπιες µορφές εναλλακτικού τουρισµού και δασική διαχείριση). Ειδικά για τον Πάρνωνα που έχει ολοκληρωθεί η ΜΠΕ, απαιτείται η άµεση θεσµοθέτηση και η σύσταση του φορέα διαχείρισης. Για τις περιοχές του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000» / «ΝATURA» προτείνονται οι παρακάτω δράσεις: *Ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και µελετών διαχείρισης και θέσπιση των αντίστοιχων φορέων. *Σύσταση «βιώσιµων» φορέων διαχείρισης των ως άνω υπό προστασία περιοχών, εξοπλισµός και υποδοµές των φορέων, πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού. * Σύνδεση των φορέων ιαχείρισης µε Ερευνητικά Ιδρύµατα, Πανεπιστήµια ή Ινστιτούτα που διαθέτουν εµπειρία σε θέµατα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος, προσέλκυση υλοποίησης ερευνητικών έργων στις εν λόγω περιοχές και διασύνδεση τους µε αντίστοιχους φορείς της Χώρας και της Ευρώπης που διαθέτουν ήδη πολύχρονη εµπειρία σε αντίστοιχα θέµατα για ανταλλαγή εµπειριών και γνώσεων. * Μελέτες καθορισµού διαδρόµων διακίνησης επισκεπτών. * Υλοποίηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής ενηµέρωσης / ευαισθητοποίησης (κέντρα πληροφόρησης) των τοπικών πληθυσµών, για την αποδοχή των διαχειριστικών σχεδίων και τον εναρµονισµό των δραστηριοτήτων τους µε τα διαχειριστικά σχέδια και των επισκεπτών, για την αρµόζουσα οικολογική συµπεριφορά. * Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων παρακολούθησης (monitoring) επίτευξης των διαχειριστικών στόχων και των παραµέτρων του φυσικού περιβάλλοντος. 18

19 * Εξορθολογισµός της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, οριοθέτηση των λιβαδικών περιοχών και εκπόνηση και εφαρµογή διαχειριστικών σχεδίων (προσδιορισµός της βοσκοϊκανότητας και βοσκοφόρτισης των βοσκώµενων εκτάσεων, σύνταξη των συστηµάτων βόσκησης και δηµιουργία των απαιτούµενων υποδοµών / µηχανισµοί ελέγχου). * Ανάπτυξη µονίµου δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης για προστασία από την ατµοσφαιρική ρύπανση α) µε αυτόµατους σταθµούς µέτρησης ρύπων και β) µε βιολογικούς δείκτες ρύπανσης (λειχήνες και βρύα). Για τους αυτοκινητόδροµους ταχείας κυκλοφορίας, κυρίως κατά τη χάραξη νέων και συντήρηση υπαρχόντων, πρέπει να λαµβάνονται υπ όψη οι κίνδυνοι κατακερµατισµού των βιοτόπων και αδυναµίας επικοινωνίας των ειδών άγριας πανίδας µεταξύ των υποπεριοχών που δηµιουργούνται. Για τους δασικούς και λοιπούς δρόµους που χαράζουν τους ορεινούς όγκους θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη µέριµνα στη συγκράτηση των εδαφών τόσο µε την αξιοποίηση της φυσικής βλάστησης όσο και µε την κατασκευή µικρών δασικών έργων. 3.3 Ανθρωπογεωγραφικές ενότητες Ο Ορεινός Χώρος Οι κατευθύνσεις για την ενίσχυση του «ορεινού χώρου» είναι: Η στήριξη του εναλλακτικού τουρισµού ήπιας µορφής (αγροτουρισµός, ορεινές διαδροµές, παραδοσιακοί οικισµοί, βιοτεχνία οικοτεχνία κλπ.) σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλοντος. Η βελτίωση βατότητας του οδικού δικτύου και η διαµόρφωση ορεινών τουριστικών διαδροµών Η προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών και ιστορικών οικισµών Η ενίσχυση υπηρεσιών, καινοτοµικών δράσεων και υποδοµών για τις Μ.Μ.Ε. Η ενίσχυση των οικιστικών ορεινών κέντρων ώστε να αποτελέσουν τα ελκτικά σηµεία οργάνωσης και ανάπτυξης του χώρου εξοπλισµένα µε υποδοµές και διοικητικές και κοινωνικές υπηρεσίες. Η ανάπτυξη του πρωτογενή τοµέα (Γεωργία κτηνοτροφία δάση) και ενίσχυση των υποδοµών για ενθάρρυνση δηµιουργίας προτύπων αγροτικών εκµεταλλεύσεων. Η ενίσχυση και οργάνωση της µεταποίησης και εµπορίας των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής µε σύγχρονη αναβίωση των παραδοσιακών τους προϊόντων και των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής, σύνδεση µε ειδικές καταναλωτικές αγορές µε τα τουριστικά κέντρα του Νοµού και της 19

20 Περιφέρειας και την εν γένει τοπική / περιφερειακή κατανάλωση του ορεινού τουρισµού και του αγροτουρισµού. Η ενίσχυση και ενθάρρυνση των τοπικών πρωτοβουλιών οικοτεχνίας και βιοτεχνικής δραστηριότητας µικρής κλίµακας σε άµεση διασύνδεση µε τον πρωτογενή τοµέα, τον πολιτισµικό και ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής και σύνδεση της παραγωγής τους µε την άµεση και ευρύτερη τουριστική αγορά. Η βελτίωση των συνθηκών τηλεπικοινωνίας και ανάπτυξη της τηλεµατικής. Προτείνεται η κατά προτεραιότητα εφαρµογή «πρότυπων προγραµµάτων ολοκληρωµένης ανάπτυξης» µετά από εκπόνηση Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και χαρακτηρισµό των περιοχών ως «Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεµβάσεων» (ΠΕΠΧ), για τις περιοχές : Γορτυνίας- Μαινάλου (ΟΤΑ Λεβιδίου, Βυτίνας, Κλείτορος, Λαγκαδίων, ηµητσάνης, Τρικολώνων, Ηραίας, Τροπαίων, Κοντοβαζαίνης, Γόρτυνος), ορεινής Κορινθίας (ΟΤΑ Φενεού, Στυµφαλίας), υτικής ορεινής Αργολίδας (ΟΤΑ Αλέας και Αχλαδοκάµπου), Νοτίου Πάρνωνα / Αρκαδίας-Λακωνίας (ΟΤΑ Ζάρακα, Νιάτων Γερόνθρων και Κοσµά), Βόρειας Μεσσηνίας( Λύκαιον όρος - κοιλάδα Νέδα, ΟΤΑ Είρας) Παράκτιος Χώρος Ως γενική κατεύθυνση προτείνεται ο παράκτιος χώρος να µελετηθεί ειδικά στις επί µέρους χωρικές του προκειµένου να καθορισθούν οι συγκεκριµένοι τρόποι ανάπτυξης, ανάδειξης και προστασίας του. Ως πολιτική άµεσης παρέµβασης προτείνεται : Άµεση οριοθέτηση όλων των παράκτιων οικισµών (σε απόσταση τουλάχιστον 1Km από την ακτογραµµή). Καθορισµός αιγιαλού σε όλο το µήκος της ακτής Προσδιορισµός και οριοθέτηση των σηµαντικών ρεµάτων εντός του παράκτιου ΟΤΑ Θεσµοθέτηση όλων των περιοχών προστασίας εντός της παράκτιας ζώνης (Natura, υγρότοποι, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, δάση, γεωργική γη προς διαφύλαξη) και σύσταση και λειτουργία φορέων διαχείρισης. Εκπόνηση κατά προτεραιότητα και θέσπιση ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ µε τα οποία θα είναι δυνατή εφ όσον είναι συµβατή µε τα λοιπά στοιχεία της περιοχής η ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ, ως και συγκεκριµένων ζωνών ήπιων τουριστικών δραστηριοτήτων στα όρια των παράκτιων ΟΤΑ. Στις ήδη αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές απαιτείται η κατά προτεραιότητα εκπόνηση πολεοδοµικής µελέτης για τη ρύθµιση των χρήσεων και την εν γένει βελτίωση της κοινωνικής και τουριστικής υποδοµής, ως και τηςι υποδοµής αναψυχής. Απαγόρευση διάνοιξης ιδιωτικών & αγροτικών οδών σε απόσταση µικρότερη τουλάχιστον 100µ από την ακτογραµµή (κρίσιµη ζώνη). Ελεγχος και προστασία από τη ρύπανση των χερσαίων ανθρώπινων δραστηριοτήτων (φυτοφάρµακα, απορρίµµατα, αποχέτευση, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µεταποιητικές δραστηριότητες, κλπ.) και θαλασσίων (απορρίµµατα από πλοία, πετρελαιοκηλίδες, κλπ.) Προώθηση κατά προτεραιότητα των έργων βιολογικών καθαρισµών και παράλληλα οργάνωση του τρόπου συλλογής, αποκοµιδής, µεταφόρτωσης και υγιεινοµικής ταφής των απορριµάτων στους ΧΥΤΑ του κάθε Νοµού. 20

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΣ 31) ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 2. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ )

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΣ 31) ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) 2. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ) 31) ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 1. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΜΑΙΖΩΝΟΣ 19 ΑΡΣΑΚΕΙΟ 2. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ) ΒΟΤΣΗΣ & ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 3. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΑΙΗΤΟΥ 3 4. ΠΑΤΡΕΩΝ (ΑΡΚΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού

Κεφάλαιο 2 : Γενικά χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοµού VII σελίδα Πρόλογος - Ευχαριστίες Περιεχόµενα V VII 0. Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1 : Ιστορική Εξέλιξη 1.1 Αρχαίοι χρόνοι 5 1.2 Βυζαντινή Περίοδος 6 1.3 Οθωµανική Κυριαρχία 7 1.4 Αφετηρία της σύγχρονης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-58Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Τρίπολη, 6/7/2012 Αρ. Πρωτ: 5799 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4169-58Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Τρίπολη, 6/7/2012 Αρ. Πρωτ: 5799 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ------ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Ολοκληρώθηκε η μελέτη για την αξιοποίηση του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού κεφαλαίου της Περιφέρειας Πελοποννήσου Στο πλαίσιο του έργου CRESCENT που υλοποιεί η αναπτυξιακή σύμπραξη «Καλειδοσκόπιο» στην

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής

Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Τεχνολογίες Φιλικές προς το Περιβάλλον για Αγροτική Ανάπτυξη Στόχοι: Ο Ευρώτας να γίνει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα στην αναπτυξιακή πορεία της περιοχής Ενσωµάτωση του σχεδιασµού τους στα διαχειριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ΕΠΙ ΤΗΣ Β ΦΑΣΗΣ - Β1 ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Π. Σ. ΔΗΜΟΥ ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ) ΤΩΝ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Σε σχέση με την πρόταση του μελετητή

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα

Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας. Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Τ.Ε.Ε. τμήμα Κερκύρας / Ν.Α. Νομού Κερκύρας Ημερίδα με θέμα: Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός Όρος Ζωής για την Κέρκυρα Εισήγηση : Δημήτριος Ντοκόπουλος, Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος "Από τον Ν.Δ. 17-7-23

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»

«ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» «ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2014-2019 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ & ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν αποτελεί το Μέρος Β του πενταετούς Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τι είναι το Ε.Π. του Δήμου και ποιος είναι ο σκοπός του Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤAΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Τσακαρέστος Ιωάννης Προϊστάμενος ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Δυτικής Ελλάδας 1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. Ι. Σύσταση: Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής:

Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο είναι οι εξής: Ειδικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι Οι επιμέρους ειδικοί αναπτυξιακοί στόχοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 2007-2013 είναι οι εξής: Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου και προοπτικών της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD)

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Community Led Local Development CLLD) ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ KAI AΛΙΕΥΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ

1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Τ ρ ί π ο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΜΕΡΟΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σ Υ Ν Ο Ψ Η ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΕΡΗ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ (Α ΜΕΡΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων»

«Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Επιχειρηματικότητα και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έργων» Χρήστος Γιακουβής Αντιπρόεδρος ΣΘΕΒ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 3 η Α Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του προγράμματος ΙΝΤΕRREG III Α Ελλάδα-Κύπρος για να αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθµ 9572/1845/2000 (ΦΕΚ 209 ) : Τεχνικές προδιαγραφές µελετών Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αµοιβές µηχανικών για την εκπόνηση µελετών.

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας

ανάπτυξη της χώρας. Έφη Στεφανή, Τοπογράφος Μηχανικός, Μ.Δ. Πολεοδομίας Χωροταξίας Ελληνική Δημοκρατία Ο χωροταξικός σχεδιασμός προϋπόθεση για την ανάπτυξη της χώρας. Γουργιώτης Ανέστης, Δρ Μηχ. Χωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικών Αλλαγών Έφη Στεφανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σελίδα από του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Εισαγωγή Το παρόν Σύµφωνο Συνεργασίας (στο εξής αναφερόµενο ως Σύµφωνο ) υπογράφτηκε στις /5/2016, από τους φορείς που παρατίθενται στο Παράρτηµα (όπου περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD / LEADER) ΜΕΤΡΟ 19: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Leader (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΤΕΤΑΙΟΤΗΤΑ 4: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΩΝ- ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΥΜΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ KYMHΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL Τα ανωτέρω στοιχεία είναι προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

«ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΑΠ Το Σχέδιο Ολοκληρωμένων Αστικών Παρέμβασεων

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Ενότητα 6: Διαχρονική Εξέλιξη της Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Ελλάδα Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.:

ΘΕΜΑ: «Επισημάνσεις Παραρτήματος ΓΕΩΤ.Ε.Ε. σχετικά με την αναθεώρηση του πολεοδομικού σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου» ΣΧΕΤ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -------------------------------------------------- ------------- Ταχ. Δ/νση: ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24, ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα