Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 197/2017 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικών (Νο1 & 2) της Επιτροπής ιαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών, ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ΟΜΑ Α Α του διαγωνισµού µε αντικείµενο την «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου», 5ετούς διάρκειας και µαταίωση του διαγωνισµού για την ΟΜΑ Α Β «Χρηµατοδοτική µίσθωση Σχεδιογράφου» Χαλάνδρι και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 20 η του µήνα Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ αριθµ. 9132/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.. και Ε.Η.. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα 6. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ ΥΛΙΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. Προσελεύσεις: Ουδείς Αποχωρήσεις: Ουδείς Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών υπαλλήλου του ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου και ζήτησε να συζητηθεί το ανωτέρω Εκτός Ηµερησίας ιάταξης (Ε.Η..) θέµα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν.3852/10. Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής το ενέκριναν οµόφωνα. 1

2 Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 1 ο Εκτός Ηµερησίας ιάταξης θέµα είπε ότι: Μας υπεβλήθη η υπ αρ. 9275/ εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ιεύθυνσης Οικονοµικής ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: Με την 405/2016 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η αναγκαιότητα για την «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» προϋπολογισµού ,80 µε Φ.Π.Α., 5ετούς διάρκειας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ήµου, µε τη διενέργεια ιεθνή Ανοιχτού Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού. Η «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» περιλαµβάνει α) τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, β) τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & γ) τη ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ. Με την 826/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν: α) οι σχετικές πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισµού του ήµου ο.ε µε ποσό 2.721,00 καθώς και οι πιστώσεις που θα βαρύνουν αντίστοιχα κατ έτος τους προϋπολογισµούς του ήµου για τα ο.ε. 2017, 2018, 2019, 2020 ποσού ,96 και για το έτος 2021 θα εγγραφεί το ποσό των ,96 β) οι τεχνικές της 111/2016 µελέτης µε αντικείµενο τη «χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» 5ετούς διάρκειας και γ) καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εν λόγω προµήθεια, µε κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Στη συνέχεια εκδόθηκε από το ήµαρχο η µε Α.Π.37794/ διακήρυξη του διαγωνισµού, µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την και η οποία αναρτήθηκε στη ΙΑΥΓΕΙΑ (Α Α: ΩΧΖ3ΩΗ -Ι4Α) και στο ΚΗΜ ΗΣ (Α ΑΜ: 16PROC ). Περίληψη της σχετικής διακήρυξης (Α.Π / ) δηµοσιεύθηκε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία στην Επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στον ελληνικό τύπο. Επίσης, αναρτήθηκε η µελέτη και η διακήρυξη στην ιστοσελίδα του ήµου Η διαδικασία επιλογής αναδόχου διεξήχθη ηλεκτρονικά µέσω του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η. Η.Σ.) και έλαβε συστηµικό αριθµό ανά οµάδα: ΟΜΑ A Α: «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» α.α και ΟΜΑ Α B: «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ» α.α Η Επιτροπή ιαγωνισµού & Αξιολόγησης προσφορών κατά την ηµεροµηνία και ώρα που οριζόταν από τη διακήρυξη, 3/2/2017 και ώρα π.µ., προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποβληθέντων προσφορών. Οι οικονοµικοί φορείς που υπέβαλαν ηλεκτρονικές προσφορές και κατέθεσαν εµπρόθεσµα, εντός τριών ηµερών, σε έντυπη µορφή το φάκελο προσφοράς τους, ανά οµάδα είναι: 1. ΟΜΑ Α Α: «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» α) Α ΕΛΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ β) COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ γ) Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & δ) ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. ΟΜΑ Α Β: «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ» ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά συµµετοχής και αξιολόγησε τις τεχνικές προσφορές των ανωτέρω εταιρειών συνέταξε το πρακτικό Νο1 σύµφωνα µε το οποίο διαπιστώνονται τα ακόλουθα: «Κατόπιν υποβολής υποµνηµάτων από τους Οικονοµικούς Φορείς αναφορικά µε την έναρξη ισχύος της εγγυητικής επιστολής διευκρινίζουµε τα κάτωθι: 2

3 Η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής, είναι η εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας κατάθεσης προσφορών, δηλαδή η 28/1/2017 όπως αναφέρεται στο Παράρτηµα Γ Άρθρο 7 της διακήρυξης: «Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα ηµέρες (30) µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζει η ιακήρυξη, ήτοι 365 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού (στην προκειµένη περίπτωση της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών)». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ηµεροµηνία ισχύος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής των υποψηφίων αναδόχων θα πρέπει να έχει ηµεροµηνία µεταγενέστερη της 26/2/2018, Κατόπιν ελέγχου όλων των εγγυητικών επιστολών των εταιριών όλες οι ηµεροµηνίες λήξης αυτών, είναι µεταγενέστερες της 26/2/2018. Ακολούθως, αξιολογήθηκαν τα δικαιολογητικά συµµετοχής των συµµετεχόντων που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της διακήρυξης. Για την Εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα Π.ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της Εταιρίας, που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή η επιτροπή διαπιστώνει ότι ορθώς έχουν υποβληθεί σε µορφή αρχείου.pdf µε ψηφιακή υπογραφή, το έντυπο Ε.Ε.Ε.Π. όλων των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας, αλλά το έντυπο Ε.Ε.Ε.Π. που έχει υποβληθεί από την υπεργολάβο εταιρία «Konica Minolta Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.», όπως και η Υπεύθυνη ήλωση αποδοχής υπεργολαβίας, φέρει ψηφιακή υπογραφή του Κου Ζαφόλια Αλέξανδρου για τον οποίο δεν προσκοµίζεται ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας «Konica Minolta Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.». Επίσης επειδή δεν προσκοµίζεται κανένα έγγραφο εξουσιοδότησης υπογραφής για την υπεργολάβο εταιρεία, τα έντυπα Ε.Ε.Ε.Π. και Υπεύθυνης ήλωσής της, θεωρούνται ως µη υποβληθέντα. Βάσει του άρθρου 7 της διακήρυξης παράγραφος Α (σχετικά µε τη ψηφιακή υπογραφή, άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13), και αναρτηµένης ιευκρίνησης στο ΕΣΗ ΗΣ της 20/1/2017, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων σε µορφή.pdf των Ε.Ε.Ε.Π. µε ψηφιακή υπογραφή, όλων των µελών του.σ. των εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει την προσφορά της εταιρείας COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ ως µη αποδεκτή και εισηγείται τον αποκλεισµό του υποβάλλοντος την προσφορά, από τη συνέχιση του διαγωνισµού. Για την Εταιρεία Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα Κάνιγγος 26 Αθήνα Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της Εταιρίας, που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί σε µορφή αρχείου.pdf µε ψηφιακή υπογραφή, το έντυπο Ε.Ε.Ε.Π. του 1 (ενός) µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας και δεν έχει υποβληθεί σε µορφή αρχείου.pdf µε ψηφιακή υπογραφή, το έντυπο Ε.Ε.Ε.Π. των άλλων 2 (δύο) µελών αυτού, όπως καταγράφεται στο ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρίας (Αρ. φύλλου 7190 / 11 Ιουλίου 2014), όπου αναφέρονται και τα 3 µέλη του.σ. της εταιρίας µε θητεία έως 30/6/2018. Βάσει του άρθρου 7 της διακήρυξης παράγραφος Α (σχετικά µε τη ψηφιακή υπογραφή, άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13), και αναρτηµένης ιευκρίνησης στο ΕΣΗ ΗΣ της 20/1/2017 για τον εν λόγω διαγωνισµό, απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων σε µορφή.pdf των Ε.Ε.Ε.Π. µε ψηφιακή υπογραφή, όλων των µελών του.σ.. Επίσης αναφορικά µε την Υπεύθυνη δήλωση που υποβλήθηκε για την προσκόµιση εγγράφων µε ψηφιακή υπογραφή εκ των υστέρων από τον οικονοµικό φορέα, για τα άλλα µέλη του.σ. της εταιρείας, προκύπτει ότι: 3

4 Βάσει του άρθρου 10 παρ.2 της διακήρυξης (Συµπλήρωση-αποσαφήνιση δικαιολογητικών) αναφέρεται ότι: «Η συµπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους όρους της διακήρυξης, αλλά µόνο τη διευκρίνιση ή συµπλήρωση, ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί». Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει την προσφορά της εταιρείας Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως µη αποδεκτή και εισηγείται τον αποκλεισµό του υποβάλλοντος την προσφορά, από τη συνέχιση του διαγωνισµού. Στη συνέχεια, ακολούθησε η αξιολόγηση των τεχνικών προφορών των συµµετεχόντων που υποβλήθηκαν σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το άρθρο 7 της διακήρυξης και η οποία αξιολόγηση έγινε σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ άρθρο 2 (βαθµολόγηση προσφορών), και µε τους πίνακες που ακολουθούν: 4

5 ΟΜΑ Α Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α Συντελεστής κριτηρίου Βαθµός Τελικός βαθµός κριτηρίου µηχανηµάτων Α-1 µηχανηµάτων Α-2 µηχανηµάτων Α-3 µηχανηµάτων Α-4 µηχανηµάτων Α-5 µηχανηµάτων Α-6 µηχανηµάτων Α-7 µηχανηµάτων Α-8 0,02 ( ) 0,25 ( ) 0,16 ( ) 0,08 ( ) 0,06 ( ) 0,20 ( ) 0,08 ( ) 0,15 ( ) ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Α : 0,02 x βαθµός κριτηρίου 1 0,25 x βαθµός κριτηρίου 2 0,16 x βαθµός κριτηρίου 3 0,08 x βαθµός κριτηρίου 4 0,06 x βαθµός κριτηρίου 5 0,20 x βαθµός κριτηρίου 6 0,08 x βαθµός κριτηρίου 7 0,15 x βαθµός κριτηρίου 8 ΣΒΑ = άθροισµα των τελικών βαθµών κριτηρίων ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΑΣ Β Βαθµός 1 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη συντήρηση, εγκατάσταση εκπαίδευση και έναρξη λειτουργίας. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Β : ( ) ΣΒΒ = βαθµός οµάδας Β 5

6 ΟΜΑ Α Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ 1 σχεδιογράφου (κατηγορία µηχανήµατος Β-1) ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ( ) ΒΑ = βαθµός οµάδας Α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΑΣ Β Βαθµός 1 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη συντήρηση, εγκατάσταση εκπαίδευση και έναρξη λειτουργίας. ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ( ) ΒΒ = βαθµός οµάδας Β Η βαθµολογία δεν καταχωρήθηκε στο σύστηµα λόγω λανθασµένων στοιχείων καταχώρησης, που αφορούν την βαθµολόγηση, του χειριστή της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ ΗΣ. Παρακάτω ακολουθεί η αναλυτική βαθµολόγηση των εταιριών που προκρίθηκαν από το στάδιο Αποσφράγιση φακέλων- ικαιολογητικών. Από τη διαδικασία της αξιολόγησης, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: Για την εταιρία Α ΕΛΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα Μιχαλακοπούλου 204 &. Πύρρου 4-8 Αθήνα Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της Εταιρείας, η επιτροπή κρίνει ότι είναι έγκυρα, πλήρη και νόµιµα, σύµφωνα µε τα άρθρο 7 της διακήρυξης, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και τα δικαιολογητικά εκείνα που έχουν υπογραφεί από τον/τους νόµιµους εκπροσώπους της εταιρείας, φέρουν την ψηφιακή του/τους υπογραφή, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα, διαπιστώνεται ότι είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές της Α.Μ. 111/2016 µελέτης της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συµµετέχοντα, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει την προσφορά της εταιρείας Α ΕΛΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αποδεκτή, και συνεχίζει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την εταιρεία και η οποία αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν: 6

7 ΟΜΑ Α Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α Συντελεστής κριτηρίου Βαθµός Τελικός βαθµός κριτηρίου µηχανηµάτων Α-1 µηχανηµάτων Α-2 µηχανηµάτων Α-3 µηχανηµάτων Α-4 µηχανηµάτων Α-5 µηχανηµάτων Α-6 µηχανηµάτων Α-7 µηχανηµάτων Α-8 0, ,02 x 108 = 2,16 0,25 0,16 0,08 0,06 0,20 0,08 0, ,25 x 108 = 27,00 0,16 x 114 = 18,24 0,08 x 110 = 8,80 0,06 x 116 = 6,96 0,20 x 114 = 22,80 0,08 x 116 = 9,28 0,15 x 110 = 16,50 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Α : ΣΒΑ = 111,74 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΑΣ Β Βαθµός 1 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη συντήρηση, εγκατάσταση εκπαίδευση και έναρξη λειτουργίας. 110 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Β : ΣΒΒ = 110,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α = ΣΒΑ*0,7 + ΣΒΒ*0,3 = 111,74*0, *0,3 = 111,218 7

8 Για την Εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ µε έδρα Τσικλητήρα 15 Νέο Ηράκλειο Αττικής Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής της Εταιρείας, η επιτροπή κρίνει ότι είναι έγκυρα, πλήρη και νόµιµα, σύµφωνα µε τα άρθρο 7 της διακήρυξης, έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf και τα δικαιολογητικά εκείνα που έχουν υπογραφεί από τον/τους νόµιµους εκπροσώπους της εταιρείας, φέρουν την ψηφιακή του/τους υπογραφή, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Σύµφωνα µε το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συµπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, µέσα σε εύλογη προθεσµία, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από επτά (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 102 του Ν.4412/16 είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται αποκλεισµός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της προσφοράς (άρθρο 102, παρ.5, Ν.4412/16). Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού και Αξιολόγησης των Προσφορών µε έγγραφό της µε αρ. Πρωτ. 5283/ που αναρτήθηκε στην πλατφόρµα ΕΣΗ ΗΣ, αιτήθηκε προς την εταιρεία, συµπλήρωση - αποσαφήνιση δικαιολογητικού που συµπληρώνει έγγραφο που ήδη έχει υποβληθεί, και σε απάντηση αυτού, η εταιρεία υπέβαλλε την από 22/2/ :17:54 απάντηση - ανάρτησή της µε το έγγραφο που συµπληρώνει το ήδη υποβληθέν. Κατόπιν της αποσαφήνισης - συµπλήρωσης του δικαιολογητικού, η εταιρεία γίνεται αποδεκτή για τη συνέχιση του διαγωνισµού. Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς του συµµετέχοντα, διαπιστώνεται ότι είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές της Α.Μ. 111/2016 µελέτης της ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του συµµετέχοντα, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει την προσφορά της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως αποδεκτή, και συνεχίζει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών για την εταιρεία και η οποία αξιολόγηση και βαθµολόγηση γίνεται σύµφωνα µε τους πίνακες που ακολουθούν: 8

9 ΟΜΑ Α Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΟΜΑ ΑΣ Α µηχανηµάτων Α-1 µηχανηµάτων Α-2 µηχανηµάτων Α-3 µηχανηµάτων Α-4 µηχανηµάτων Α-5 µηχανηµάτων Α-6 µηχανηµάτων Α-7 µηχανηµάτων Α-8 Συντελεστής κριτηρίου Βαθµός 0, ,25 0,16 0,08 0,06 0,20 0,08 0,15 Τελικός βαθµός κριτηρίου 0,02 x 118 = 2, ,25 x 112 = 28, ,16 x 120 = 19, ,08 x 112 = 8, ,06 x 120 = 7, ,20 x 106 = 21, ,08 x 104 = 8, ,15 x 102 = 15,30 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Α : ΣΒΑ = 110,54 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΑΣ Β Βαθµός 1 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη συντήρηση, εγκατάσταση εκπαίδευση και έναρξη λειτουργίας. 115 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ Β : ΣΒΒ = 115 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α = ΣΒΑ*0,7 + ΣΒΒ*0,3 = 110,54*0, *0,3 = 111,878 9

10 ΟΜΑ Α Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΜΑ ΑΣ Α ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΣ 1 σχεδιογράφου (κατηγορία µηχανήµατος Β-1) 108 ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α : ΒΑ = 108 ΟΜΑ Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30%) Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΜΑ ΑΣ Β Βαθµός 1 Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόµενη συντήρηση, εγκατάσταση εκπαίδευση και έναρξη λειτουργίας. 115 ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑ ΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β : ΒΒ = 115 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β = ΒΑ*0,7 + ΒΒ*0,3 = 108,00*0, ,00*0,3 = 110,10 Μετά τα ανωτέρω, και λαµβάνοντας υπόψη τη µε Α.Π / διακήρυξη του διαγωνισµού, καθώς και την ισχύουσα νοµοθεσία η Επιτροπή ιαγωνισµού µε το Πρακτικό Νο1 εισηγείται: Α. Την αποδοχή των προσφορών και τη συνέχιση στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών των εταιριών: 1. Α ΕΛΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ B. Την απόρριψη των προσφορών των κατωτέρω εταιριών για τους λόγους όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω (Πρακτικό Νο1): 1. COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών των εταιρειών που συνέχισαν στο επόµενο στάδιο. Η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών έγινε σύµφωνα µε το Παράρτηµα Γ άρθρο 2 (βαθµολόγηση προσφορών), σύµφωνα µε το οποίο ως προσωρινός ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά που είναι εκείνη που παρουσιάζει σαν ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΤΒ) το µικρότερο λόγο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ προς τη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 10

11 Μετά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή συνέταξε το πρακτικό Νο2 σύµφωνα µε το οποίο διαπίστωσε τα ακόλουθα: «Για την Εταιρεία Α ΕΛΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αναφορικά µε την οικονοµική προσφορά της Εταιρείας, η επιτροπή διαπιστώνει ότι περιλαµβάνει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Για την Εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αναφορικά µε την οικονοµική προσφορά της Εταιρείας, η επιτροπή διαπιστώνει ότι περιλαµβάνει τα απαιτούµενα από τη διακήρυξη οικονοµικά στοιχεία, έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου.pdf και φέρει την ψηφιακή υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας, η οποία έχει χορηγηθεί από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. Η οικονοµική προσφορά της εταιρείας Α ΕΛΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η ακόλουθη ανά οµάδα των υπό προµήθεια ειδών: ΟΜΑ Α Α: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ,40 µε Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ,40 µε Φ.Π.Α. Και η τελική της βαθµολογία για την οµάδα Α διαµορφώνεται ως εξής: ,40 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = = 2499, ,218 Η οικονοµική προσφορά της εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η ακόλουθη ανά οµάδα των υπό προµήθεια ειδών: ΟΜΑ Α Α: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: ,07 µε Φ.Π.Α. ΟΜΑ Α Β: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ: 9.941,55 µε Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ: ,62 µε Φ.Π.Α. Και η τελική της βαθµολογία για την οµάδα Α διαµορφώνεται ως εξής: ,07 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = = 1910, ,878 Και η τελική της βαθµολογία για την οµάδα Β διαµορφώνεται ως εξής: 9.941,55 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ = = 90, ,10 Σε συνέχεια του ανοίγµατος και της αξιολόγησης των οικονοµικών προσφορών διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα για την εταιρεία ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Ι. Σύµφωνα µε τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 11.1) αναφέρεται ότι: Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού του άρθρου 7 «Περιεχόµενο Προσφορών» που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, θα συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 11

12 ΙΙ. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 και την παράγραφο Β αναφέρεται ότι: «.Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.». Επίσης αναφέρεται στην παράγραφο Β.1 ότι υποβάλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση στην οποία να αναφέρεται, ξεχωριστά για κάθε µηχάνηµα, το ποσό της ενδεχόµενης εξαγοράς του από το ήµο, µετά το τέλος της περιόδου της µίσθωσης. III. Επίσης, στο παράρτηµα Ε της διακήρυξης επισυνάπτεται Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς το οποίο πρέπει να συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις προσφερόµενες τιµές, και να υποβληθεί ηλεκτρονικά µε την ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος. Από το άνοιγµα των φακέλων που πραγµατοποιήθηκε ηλεκτρονικά διαπιστώσαµε ότι στον υποφάκελο οικονοµικής προσφοράς της εταιρείας, εκτός από το παραγόµενο ηλεκτρονικό αρχείο του συστήµατος, δεν υπάρχει κανένα άλλο αρχείο που να εµφανίζονται τα ζητούµενα: α) έντυπο οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο σύµφωνα µε το παράρτηµα Ε της διακήρυξης και β) κατάσταση µε τα ποσά εξαγοράς των µηχανηµάτων µετά το τέλος της µίσθωσης, επί ποινή αποκλεισµού στοιχεία. Τα ζητούµενα ως άνω στοιχεία (α & β) έχουν υποβληθεί σε έντυπη µορφή από την εταιρεία, κάτι το οποίο όµως δεν είναι σύµφωνο µε τις απαιτήσεις της ιακήρυξης. Στο σηµείο αυτό η επιτροπή έλαβε υπόψη της το µε αριθµό πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ ΗΣ, της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, κατόπιν του από 23/2/2017 ηλεκτρονικoύ µηνύµατος της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., και το οποίο έγγραφο µας απεστάλλει, και στο οποίο παρατίθενται πλήρη στοιχεία και αναφορές από τα αρχεία καταγραφής των ενεργειών και των αναρτήσεων αρχείων των εταιρειών για τον εν λόγω διαγωνισµό στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΣΗ ΗΣ, και από τα οποία προκύπτει ότι σε επαναλαµβανόµενες προσπάθειες της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., δεν κατέστη δυνατόν να αναρτήσει επιτυχώς τα ζητούµενα επί ποινή αποκλεισµού αρχεία, λόγω µη ενδεδειγµένης διαδικασίας σύµφωνα µε τα εγχειρίδια χρήσης και τις οδηγίες του συστήµατος που παρέχονται στους οικονοµικούς φορείς. Πέραν των ανωτέρω επισηµαίνεται ότι στις 27/1/2017 και πάλι σύµφωνα µε τα αρχεία καταγραφής του συστήµατος υπεβλήθησαν 37 προσφορές, τέσσερις (4) από τις οποίες υποβλήθηκαν στον εν λόγω διαγωνισµό. Και το έγγραφο καταλήγει : Από το σύνολο των ανωτέρω στοιχείων επιβεβαιώνεται κατά την αποψή µας ότι το τελικό περιεχόµενο της υπ. αριθ ηλεκτρονικής προσφοράς της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., στον υπ. αριθ ηλεκτρονικό διαγωνισµό, δεν οφείλεται σε δυσλειτουργία του συστήµατος, αλλά σε µη ενδεδειγµένους χειρισµούς από την πλευρά της εταιρείας κατά την κατάρτιση και υποβολή της προσφοράς της.». Επιπλέον η επιτροπή έλαβε υπόψη της το µε αριθµό πρωτ / έγγραφο της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ ΗΣ, της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, κατόπιν του από 7/3/2017 νέου ηλεκτρονικoύ µηνύµατος της εταιρείας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε., και το οποίο έγγραφο µας απεστάλλει, και στο οποίο διευκρινίζονται και συµπληρώνονται πληροφορίες έτσι όπως ζητήθηκαν εκ νέου από την εταιρεία, και από τα οποία στοιχεία η επιτροπή διαπιστώνει ότι το αρχείο «ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf» (ζητούµενο στοιχείο α), επισυνάφθηκε µετά την εξαγωγή της εκτύπωσης της οικονοµικής προσφοράς που εξήγχθει από το σύστηµα και αυτό και µόνο αποτελεί µη ενδεδειγµένη διαδικασία σύµφωνα µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα του συστήµατος. 12

13 Κατόπιν όλων των ανωτέρω η επιτροπή κρίνει την προσφορά της εταιρείας ελλιπή και µη σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της ιακήρυξης και πρέπει να απορριφθεί». Η Επιτροπή ιαγωνισµού λαµβάνοντας υπόψη τη µε Α.Π / διακήρυξη του διαγωνισµού, τις υποβληθείσες οικονοµικές προσφορές και τα σχετικά έγγραφα της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ ΗΣ, της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης, τα οποία και επισυνάπτονται, συνέταξε το Πρακτικό Νο2 σύµφωνα µε το οποίο εισηγείται προς την Οικονοµική Επιτροπή: Α) Την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου της προµήθειας «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» 5ετούς µίσθωσης, της εταιρίας ΑΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. για την οµάδα Α (ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) των υπό προµήθεια ειδών µε προσφερόµενη τιµή µε Φ.Π.Α.: ,40 (καθαρή αξία , ,40 Φ.Π.Α. 24%), Β) Τον αποκλεισµό της εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οµάδα Α (ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ), και για την οµάδα Β (ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ), των υπό προµήθεια ειδών ως αναλυτικά αναφέρονται οι λόγοι ανωτέρω (Πρακτικό Νο2). Γ) Την µαταίωση του διαγωνισµού για την οµάδα Β (ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ) προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. 24%, διότι απέβη άγονος λόγω απόρριψης της Οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντος στην ως άνω οµάδα. Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω πρακτικά (Νο 1 & 2) της Επιτροπής ιαγωνισµού, τη µε Α.Π / ιακήρυξη για τη «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» 5ετούς µίσθωσης, τις υποβληθείσες προσφορές, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο η Οικονοµική Επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δηµοπρασίες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία», η υπηρεσία ζητά τη λήψη σχετικής απόφασης για: Α) Την έγκριση των πρακτικών (Νο1 & Νο2) της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών του Ανοιχτού ιεθνούς Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε αντικείµενο τη «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» 5ετούς µίσθωσης, Β) Την απόρριψη των προσφορών των κατωτέρω εταιριών διότι δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ιαγωνισµού: 1. COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Γ) Την απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οµάδα Α «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», και για την οµάδα Β «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ» διότι δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της διακήρυξης για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ιαγωνισµού, 13

14 ) Τη µαταίωση του διαγωνισµού για την οµάδα Β «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ» προϋπολογισµού ,00 επειδή ο διαγωνισµός απέβη άγονος λόγω της απόρριψης της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντος στην ως άνω οµάδα, η οποία προσφορά δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της διακήρυξης για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ιαγωνισµού και Ε) Την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινή ανάδοχο για την ΟΜΑ Α Α «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» µε ποσό προσφοράς ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (53.798,40 ) ήτοι, σύνολο προσφοράς: ,40 συµπ/νου Φ.Π.Α., διότι πληρούσε τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα κοινοποιηθεί µαζί µε αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών σε όλους τους συµµετέχοντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η υπηρεσία υπέβαλλε συνηµµένα: 1. Τα πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού & αξιολόγησης προσφορών, 2. Πίνακα µε την αναλυτική βαθµολογία ανά οµάδα προµηθευόµενων ειδών, ανά οµάδα κριτηρίων επιλογής, ανά κατηγορία µηχανήµατος και ανά οικονοµικό φορέα (αναπόσπαστο τµήµα του Πρακτικού Νο 1) και 3. Τα σχετικά έγγραφα της ιεύθυνσης Ανάπτυξης & Τεχνικής Στήριξης ΕΣΗ ΗΣ, της Γενικής ιεύθυνσης ηµοσίων Συµβάσεων & Προµηθειών του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας. Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου αποφασίζει οµόφωνα 1) τη συζήτηση του Ε.Η.. θέµατος ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10. 2) την έγκριση των πρακτικών (Νο1 & Νο2) της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης προσφορών του Ανοιχτού ιεθνούς Ηλεκτρονικού ιαγωνισµού µε αντικείµενο τη «Χρηµατοδοτική µίσθωση πολυµηχανηµάτων γραφείου» 5ετούς µίσθωσης, 3) την απόρριψη των προσφορών των κατωτέρω εταιριών διότι δεν πληρούσαν τους όρους της διακήρυξης για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Νο1 της Επιτροπής ιαγωνισµού: 1. COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2. Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 14

15 4) την απόρριψη της οικονοµικής προσφοράς της εταιρίας ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την οµάδα Α «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ», και για την οµάδα Β «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ» διότι δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της διακήρυξης για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ιαγωνισµού, 5) τη µαταίωση του διαγωνισµού για την οµάδα Β «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΕ ΙΟΓΡΑΦΟΥ» προϋπολογισµού ,00 επειδή ο διαγωνισµός απέβη άγονος λόγω της απόρριψης της οικονοµικής προσφοράς του µοναδικού συµµετέχοντος στην ως άνω οµάδα, η οποία προσφορά δεν πληρούσε τις απαιτήσεις της διακήρυξης για τους λόγους ως αναλυτικά αναφέρονται στο Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ιαγωνισµού και 6) την ανάδειξη της εταιρείας ΑΦΟΙ ΟΞΙΑ Η ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ως προσωρινή ανάδοχο για την ΟΜΑ Α Α «ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» µε ποσό προσφοράς ,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% (53.798,40 ) ήτοι, σύνολο προσφοράς: ,40 συµπ/νου Φ.Π.Α., διότι πληρούσε τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης σύµφωνα µε το Πρακτικό Νο2 της Επιτροπής ιαγωνισµού. Η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής θα κοινοποιηθεί µαζί µε αντίγραφα των πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού και Αξιολόγησης Προσφορών σε όλους τους συµµετέχοντες εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 197/2017. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Χαλάνδρι, 21/03/2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 7 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 41 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 28 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 28 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 39 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 39 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 12 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 21 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 33 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 33 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 244/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 244/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 27 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 53 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 42 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 46 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 46 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 38 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 47 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αρ. 47 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18 ης /2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18 ης /2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 5 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 OΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 52 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 52 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-9 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 8 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 18 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 37 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 6ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 ΟΡΘΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ΠΡΟΕ ΡΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΕΛΗ: ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 36 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 36 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 44 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αριθ. 20/ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της µε αριθ. 20/ συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθ. 20/8-8-2017 συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Αρ. Απόφ. : 113 /2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση 1 ου πρακτικού αποσφράγισης αξιολόγησης δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY 34 Η Συνεδρίαση / ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 11ης/2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31 ης /2017 Έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2202905-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 19.12.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 13752 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Σ.Φιλοπούλου Ταχ. /νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 259/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 15 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 259/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, 17/06/2015 Αρ. Πρωτ : 30884 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 27/07 /2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 21757- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 Πληρ. Χρυσαφογεώργη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Σερρών (Συνεδρίαση 15 η ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 15 ο έτους 2016 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 10ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 10ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 19 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/21-1-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/2015 ΘΕΜΑ : Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου»

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής. Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 24/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 18147 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού & κατακύρωση αποτελέσµατος ηλεκτρονικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή: 2.11.2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ:12033 ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. /νση: Βρυούλων 125

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 16 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2016 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905 908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα