ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΒΑΘΜΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:-ΕΜΠ- ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙI ΔΔΜΝ-ΚΕΦΝ Φ. 646/ 57/2013 (με συνημμένα Φ.2 ) Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση διαγωνισμού καθαρισμού χώρων ΝΝΑ(Mηνος ΙΟΥNIOY). ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Φ /3/12/Σ.56006/ / ΓΕΝ/Ε1-ΙΙ β. ΝΑΑ z ΙΑΝ 13/ΚΕΦΝ Σε συνέχεια σχετικών υποβάλλουμε συνημμένα ανακοίνωση-πρόσκληση διενεργείας πρόχειρου διαγωνισμού θέματος και αιτείται μεριμνήσετε για δημοσίευση στο διαδίκτυο. 2. Χειριστής Θέματος: Ακστης (ΔΙΑΧ)Δ.Αναγνωστοπούλου Γ. Π.Μ.Δ./ΝΝΑ ΤΗΛ Yποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Για την ακρίβεια YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ

2 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζεται ότι την ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Καρέ Αξιωματικών 4 ος όροφος) θα διενεργηθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός προϋπολογιζόμενου κόστους ,00 με ΦΠΑ, που αφορά την Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ, σύμφωνα με την νέα Τεχνική Περιγραφή που έχει εκπονηθεί από ΝΝΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το χρονικό διάστημα μέχρι εως Ληφθεί υπόψη ότι ανελαστικός όρος για την συμμετοχή σας στην διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού είναι: α. Η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας σας στο οικείο Επιμελητήριο επικαιροποιημένη (ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι(6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) στο οποίο να αναγράφεται μέχρι ποιο χρονικό διάστημα έχει καταβάλει η εταιρεία την συνδρομή της προς αυτό. β. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπως προβλέπεται και στο ΠΔ 118/ Κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού παρακαλούμε μεριμνήσατε για την προσκόμιση από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας, ενσφράγιστης οικονομοτεχνικής προσφοράς σας, για εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών και θα πρέπει να περιλαμβάνει: α. Τιμή εργασιών ανά ημέρα + Φ.Π.Α. β. Εκτιμώμενο κόστος εργασιών μέχρι ,00 με ΦΠΑ. γ. Αριθμό απασχολούμενου προσωπικού Σαράντα (40) ατόμων το μέγιστο, και είκοσι έξι(26) το ελάχιστο ως παράρτημα Β τεχνικής περιγραφής που έχει εκπονηθεί από ΝΝΑ. δ. Πρωτότυπη η επικυρωμένο αντίγραφο της συλλογικής ή άλλη σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχολήσεως προσωπικού και εμπειρία ανάλογου έργου (με απασχόληση ανω των 20 ατόμων). στ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ζ. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. η. Ασφαλιστική Ενημερότητα ότι :απασχολούν προσωπικό και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. θ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. ι. Και τα στοιχεία του Ν.3863/10 άρθρο Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, των αναλωσίμων,του εργολαβικού κέρδους

3 και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.(δηλ.το 6,244%) και το τελικό κόστος θα αναλύεται σε ξεχωριστό πίνακα ως συνημμένο Πίνακα Α 5. Χρόνος αναλήψεως εργασιών άμεσος μετά από κατακύρωση υπογραφή της Κατακύρωσης από τον έχοντα την Οικονομική εξουσία Κο Διευθυντή Ε Κλάδου ΓΕΝ.. 6. Μετά την κατακύρωση ο μειοδότης εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού,που απασχολεί, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας του ΝΝΑ (ΔΔΥ/ΝΝΑ).Σε περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού και πριν την έναρξη της εργολαβίας απαιτούνται να κατατεθούν στο Γραφείο Ασφαλείας ΝΝΑ τα κάτωθι : α) Άδεια παραμονής ή διαβατήριο β) Άδεια εργασίας από το φορέα ασφαλίσεως του εργαζομένου 7. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την Νέα Τεχνική Περιγραφή των εργασιών που έχουν εκπονηθεί από το ΝΝΑ. 8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα όπως,κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης,να διενεργεί τέτοιες περικοπές επί της έκτασης και συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών η ακόμα και μείωση του εργαζόμενου προσωπικού,ώστε το συμβατικό τίμημα να διαμορφώνεται μέχρι 25% χαμηλότερα. Ανωτέρω περικοπές γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τη μειοδότρια εταιρεία που θα αναλάβει την εργολαβία 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί μέσω πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, κατόπιν ενταλματοποιήσεως της δαπάνης από ΝΝΑ ή από ΓΕΝ / ΟΕΠΝ / ΔΕΔ, το αργότερα τρείς (3) μήνες μετά την έκδοση του Τιμολογίου - Δ. Αποστολής και του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. β. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Προμηθευτή. γ. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω ΔΤΠΝ ή μετά από έκδοση ενταλμάτων πληρωμής από τον Διευθυντή ΝΝΑ μέσω του Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός κρατικού Π/Υ. δ. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 10. α. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους

4 λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. γ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 11. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 13. Επίσκεψη προσωπικού εταιρείας σας στο ΝΝΑ κρίνεται απαραίτητη για λήψη σαφούς εικόνας εκ του σύνεγγυς. 14. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την διεύθυνση ΓΡ.Π.Μ.Δ./ΝΝΑ.( τηλ ) 15. Επιπρόσθετα παρακαλούμε μεριμνήσατε για την αποστολή των δικαιολογητικών θέματος μέχρι ώρα 09:50 και στοιχείων προσωπικού της εταιρείας σας προκειμένου αναληφθούν ενέργειες στην Γεν.Γραμματεια / ΝΝΑ. 16. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν, τα όσά προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο περί προμηθειών (Ν.2362/95 και ΠΔ ) 17. Χειριστής Θέματος: Θέματος: Ακστης (ΔΙΑΧ)Δ.Αναγνωστοπούλου. Υποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Για την ακρίβεια Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ τ Α 115/2010) Οικονομική Προσφορά για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό που αφορά στην εκτέλεση εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ α) Ο αριθμό των εργαζομένων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΣΑΒΒΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: β) Οι ημέρες και ώρες εργασίες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΣΑΒΒΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: στην οποία υπαγονται οι εργαζομενοι δ) Το ύψος του προυπολογισμού ποσού που αφορα τις πασης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ε) To ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προυπολογισθέτα ποσα το οποιο αναλύεται ως εξής : Α.Εισφορές εργοδότη Β.Εισφορές ασφαλισμένου στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανα ατομο ζ) Υψος του προυπολογισμένου ποσού που αφορά στα αναλωσιμα υλικα η) Υψος του προυπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες κρατησεις υπερ του Δημοσίου και υπέρ τριτων κρατησεις θ) Υψος προυπολογισμένου ποσού που αφορά στο εργολαβικό κέρδος θ) Υψος προυπολογισμένου ποσού που αφορά το διοικητικό κοστος παροχης υπηρεσιων Συνολικό Κοστος χωρίς ΦΠΑ ΣυνολικόΚοστοςσυμπερ/νουτου ΦΠΑ

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ Το ΝΝΑ την προέβη σε σύνταξη νέων τεχνικών προδιαγραφών εργολαβίας θέματος. Ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές διαμορφώνονται ως κάτωθι : α) Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Διαγωνισμού Ανάδειξης Εργολάβου Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ ως παράρτημα Α. β) Απαιτούμενο Προσωπικό Ωράριο Απασχόλησης ανά ημέρα (Καθημερινές- Σάββατα- Κυριακές/Αργίες) ως παράρτημα Β. γ) Απαιτούμενος Τεχνικός Εξοπλισμός Υλικά Καθαρισμού ως Παράρτημα Γ. 2. Οι θέσεις και ώρες εργασίας ανά ημέρα συνοψίζονται ως κάτωθι: Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 155,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 87,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 40 Β) ΣΑΒΒΑΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 242,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 95,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 56,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 28 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 151,5 Γ) ΚΥΡΙΑΚΕΣ &ΑΡΓΙΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 91,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 51,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 26 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 139,5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ 1. Το ωράριο εργασίας θα είναι όπως στο παράρτημα B. Η διεύθυνση του νοσοκομείου έχει το δικαίωμα τροποποίησης του εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 2. α) Από Δευτέρα έως και Παρασκευή το απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο απασχόλησης του προσωπικού θα είναι βάσει του παραρτήματος B. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ: 40- ΠΡΩΙ 26, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 β) Σάββατο και Κυριακή το απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο απασχόλησης βάσει του παραρτήματος B ΣΑΒΒΑΤΟ : Σύνολο ατόμων 28- ΠΡΩΙ 19, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΚΥΡΙΑΚΗ : Σύνολο ατόμων 26- ΠΡΩΙ 18, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 3. Τα κλιμακοστάσια οι ανελκυστήρες και οι αίθουσες αναμονής θα καθαρίζονται άπαξ. Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι καθαρίζονται με απολυμαντική διάλυση μια φορά την εβδομάδα. 4. Σε περίπτωση μεταφοράς τμήματος σε άλλο χώρο, ο καθαρισμός θα συνεχίζεται στο νέο χώρο. Σε περίπτωση κλεισίματος ενός τμήματος, λόγω οικοδομικών εργασιών, τα άτομα που καθαρίζουν το τμήμα αυτό, θα διατίθενται σε άλλο χώρο του νοσοκομείου. 5. Το προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού α) Υποχρεούται να υπογράφει κατά τη προσέλευση του και την αποχώρηση του από την εργασία. β) Αντικαθίσταται άμεσα σε περίπτωση απουσίας αυτού, λόγω ρεπό, ασθενείας αδείας,τραυματισμού με ευθύνη του εργολάβου. γ) Ελέγχεται από τους επόπτες του συνεργείου οι οποίοι ευρίσκονται καθημερινά στο νοσοκομείο σε όλη τη διάρκεια εργασίας του συνεργείου καθαρισμού. δ) Να είναι υγιές(με ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας γεγονός πουν θα αποδεικνύεται με α/α θώρακα, κλινική εξέταση δερματολόγου παθολόγου Ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου καθώς και αιματολογικές εξετάσεις για λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα. ε) Να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία, την οποία να αλλάζει καθημερινά,όπως και ομοιόμορφα παπούτσια, καθώς και δύο ζεύγη χονδρά ελαστικά γάντια. στ) Να είναι άψογο στη συμπεριφορά του προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους επισκέπτες. ζ) Να είναι ελληνικής υπηκοότητας ή αλλοδαποί κατέχοντες νόμιμη άδεια εργασίας. η) Να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα ακαθάρτων. θ) Υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον τεχνικό εξοπλισμό και τα υλικά καθαριότητας που προβλέπεται στο παράρτημα Γ αντίστοιχα. Ι) Υποχρεούται σε περίπτωση απεργίας να καλύπτει το Νοσοκομείο με προσωπικό ασφαλείας. ια) Το προσωπικό της πρωινής βάρδιας θα είναι μόνιμο και δεν θα μετακινείται σε άλλους χώρους. ιβ) Τα άτομα που απασχολούνται στα μαγειρεία δεν θα μετακινούνται σε άλλους χώρους και δεν θα καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους των

8 μαγειρείων-τουαλέτες αποδυτήρια οι οποίες θα καθορίζονται από το άτομο 1 ου ορόφου(π-μ-β) 6. Ο Εργολάβος υποχρεούται να : α. Διαθέτει συνεχή και πλήρη υποστήριξη σε τεχνικό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού όπως αυτά προβλέπονται στο παράρτημα Γ, για τον καθαρισμό και γυάλισμα των χώρων του Νοσοκομείου, καθώς και αντικατάσταση αυτού, σε περίπτωση βλαβών τους, με δικά του έξοδα. β. Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς επισκέπτες προσωπικό του Νοσοκομείου, προσωπικό συνεργείου καθαρισμού και την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομειού. 7. Ο εργολάβος και το προσωπικό του συνεργείου υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γενικές οδηγίες καθαριότητας που αναφέρονται στα συνημμένα. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν θαλάμους νοσηλείας, γραφεία, δωμάτια προσωπικού, ιατρεία, εργαστήρια, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους. Α. Καθημερινά Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και σκαλοπατιών (εσωτερικά/εξωτερικά) και σκούπισμα και καθάρισμα μοκετών. Καθάρισμα ειδών υγιεινής, μπάνιων και WC Καθάρισμα και υγρό ξεσκόνισμα επιπλοσιακού εξοπλισμού(γραφεία, τραπέζια, βιβλιοθήκες, καθίσματα, κομοδίνα ασθενών κ.λ.π) Καθαρισμός μηχανημάτων και συσκευών ιατρείων και εργαστηρίων, όπου το επιτρέπουν οι αρμόδιοι. Άδειασμα και καθαρισμός καλαθιών WC, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων Καθάρισμα ανελκυστήρων (εσωτερικά και εξωτερικά) Αίθουσες αναμονής δύο φορές την ημέρα(πρωί-βράδυ) Κλιμακοστάσια Β. Κάθε 7 ημέρες: Πλύσιμο καλαθιών WC, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων. Καθάρισμα τζαμιών εισόδων. Γ. Κάθε 15 ημέρες Καθαρισμός τζαμιών, πλαισίων παραθύρων(σιδηρά και αλουμίνια), στόρια παραθύρων. Καθάρισμα ντουλαπών, θυρών, τοίχων και πλακιδίων. Γυάλισμα δαπέδων

9 Δ. Κάθε μήνα οροφές 9. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν μαγειρεία, διανομεία, πλυντήρια σκευών, ψυκτική και τροφαποθήκες. Α. Καθημερινά. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και δαπέδων ψυκτικών θαλάμων. Καθάρισμα πάγκων εργασίας, λάντζας,φούρνων, ψυγείων(εσωτερικά/εξωτερικά),θερμοθαλάμων, βραστήρων, τηγανιών, σχαρών φούρνων, μηχανημάτων κοπής κιμά, πατατών και λαχανικών, ντουλαπών μεταφοράς φαγητών, ντουλαπών σκευών και καροτσιδίων μεταφοράς δίσκων, πιάτων και μπασκέτων. Καθάρισμα πλυντηρίων πιάτων, σκευών και σχαρών αποχέτευσης. Συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά στο container του δήμου Β. Κάθε 15 ημέρες Καθαρισμός τζαμιών, πλαισίων παραθύρων, πλακιδίων τοίχων, μαρμάρινων επιφανειών,εξωτερικών επιφανειών, απορροφητήρων, δάπεδα αποθηκών,ψυγεία, φούρνους, τοίχους, κάδους, οροφές. Γ. Κάθε μήνα : Παράθυρα, οροφές, φώτα και εξαερισμούς στα μαγειρεία 10. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν το νεκροθάλαμο Α. Τρεις Φορές την Εβδομάδα(Κατά προτίμηση ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων Καθαρισμός ψυκτικών θαλάμων (εσωτερικά και εξωτερικά) Β. Κάθε 7 ημέρες Απολύμανση ψυκτικών θαλάμων(εσωτερικά/εξωτερικά) 11. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Α. Καθημερινά Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Α) Β. Κάθε 7 ημέρες

10 Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Β) Γ. Κάθε 15 ημέρες Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Γ) Δ. Κάθε μήνα ως ανωτέρω παράγραφος 8(Δ) 12. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων αφορά υαλοπίνακες όλων των ειδών (πόρτες εσωτερικά/εξωτερικά, παράθυρα, χωρίσματα κτλ) καθώς και υαλοπίνακες εξωτερικών επιφανειών για τις οποίες απαιτείται ειδικό μετακινούμενο καλάθι. Για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων έχει προβλεφθεί η απασχόληση ενός (1) ατόμου 13. Σε έκτακτες ανάγκες η καθαριότητα και η απολύμανση γίνονται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου απαιτείται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. 14. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο χώρος του χειρουργείου αποτελείται από 10 χειρουργικές αίθουσες (κυρίως χειρουργική αίθουσα +αποθήκη κάθε αίθουσας + χώροι scrub), ανάνηψη, 5 γραφεία, αίθουσα αναμονής ασθενών, αίθουσα ανάπαυσης προσωπικού, 4 αποθήκες, χώρος κλιβάνου, 2 χώροι συγκέντρωσης ακαθάρτων, 2 αίθουσες λήψης ακτινογραφιών-εμφανιστήριο, χώρος αποθήκευσης μηχανημάτων, αποδυτήρια ανδρών, αποδυτήρια γυναικών, τουαλέτες διάδρομοι, βοηθητικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι Σύνολο τετρ. Μέτρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Πρωινή βάρδια 07:30-14:30 (άτομα 5) 4 άτομα για τις χειρουργικές αίθουσες + ανάνηψη 1 άτομο για την είσοδο κοινόχρηστους χώρους τουαλέτες-φορεία Β. Απογευματινή βάρδια 14:30-22:00 άτομα 4 Γ) Σάββατο άτομα 4 (πρωινή βάρδια 2 απογευματινή βάρδια 2) Κυριακή άτομα 4 (πρωινή βάρδια 2 απογευματινή βάρδια 2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Καθημερινά Καθαρισμός αιθουσών ενδιάμεσα των χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και καλός καθαρισμός μετά το τέλος λειτουργίας της χειρουργικής αίθουσας(χώρος-μηχανήματα, τοίχοι κ.τ.λ) Καθαρισμός Ανάνηψης σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και μετά το τέλος όλων των χειρουργείων. Καθαρισμός των γραφείων, αποδυτηρίων, διαδρόμου εισόδου, τουαλέτες, κοινόχρηστων χώρων, χώρων ακαθάρτων, αποθηκευτικοί χώροι υποδημάτων.

11 Εβδομαδιαία (ΣΑΒ-ΚΥΡ) Γενική καθαριότητα αιθουσών ανάνηψης, όλων των αποθηκών, φορεία-καρότσια μεταφοράς ιματισμού ακαθάρτων χώροι κλιβάνου ακτινογραφιών αποθήκευσης μηχανημάτων- συγκέντρωσης ακαθάρτωνγραφεία αποδυτήρια τουαλέτες- διάδρομος- αποθηκευτικοί χώροι υποδημάτων. Δεκαπενθήμερο Πόρτες, παράθυρα, τοίχοι διαδρόμου και κοινοχρήστων χώρων. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο Χειρουργείο να μην αντικαθίσταται αλλά να είναι μόνιμο λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου. Οι εργασίες θα ελέγχονται και θα συντονίζονται από την προϊσταμένη του χειρουργείου και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της. 16. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Απαιτείται 1 άτομο 08:00-14:30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β 5ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 1( ) 6 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

12 ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α 4ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν 4ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α 3ος ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΝΈΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,ΜΕΘ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β 1( ) 8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β 1( ) 6 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 1( ) 6 2( ) 6+6 2( ) 6+6 1( ) 6

13 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1( ) 5 Να καθαρίζεται από την Απογευματινή του 3ου Ορόφου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2ος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Β,2Ν,ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΝΑ,Σ.Φ.Α,ΠΤΕΡΥΓΑ 3Ν. 1( ) 5 1( ) 5,5 (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ ΌΧΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 1( ) 8 Η 8ΩΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Β,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Ν,3Ν. 1ος ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ ΦΥΣΙΟΠΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΥΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘ /ΓΕΝΙΚΗ 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1ος ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ. 1( ) 6 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 1 ( ) 5 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ, ΤΡΟΦΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΙΣ,ΓΕ, ΑΡΧΕΙΟ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ -ΚΟΥΡΕΙΟ-ΡΑΦΕΙΟ ) 2( ) ( ) 1( ) 5 6 1( ( ) 22.00) 6 6 1( ) 6 ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 ΓΡΑΦΕΙΑ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ- ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER 14.00) 7 1( ) 7 ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 4Γ-4Ε-5Γ-5Ε-5Δ- ΚΑΡΕ ΑΞ/ΚΩΝ,ΑΣΑΝΣΕΡ & ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 6 ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 1ΟΥ,2ΟΥ,3ΟΥ ΟΡΌΦΟΥ ΤΟΥΣ 1( ) ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 7,5Ν,4Ν,ΠΤΕΡΥΓΑ 4Δ(ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ- ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ) &ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ 1( ) 7,5 1( ) 6,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 155,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 87,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 242,5 ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5ος ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α 1( ) 6 ΠΟΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 12.00) 5 ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β

15 ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β ΠΟΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 4ος ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α

16 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ,ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΕΘ /ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΑΛΟΝΙ 3Α- 3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑ 3Ν (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 1( ) 5 2ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΜΤΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,WC ΥΠΟΓΕΙΩΝ 1( ) 5 1( ) 4 1( ) 7 ΥΠΟΓΕΙΟ 1ος 3ος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘ/ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ,ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ-ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER 1( ) 4 1( ) ) 6 1( ) 6 1( ) 6 1( ) 6 1( ) ) 7 3( ) ( ) 7 1( ) 6,5

17 ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 3 1( ) 5 1( ) 7 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 95 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 56,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 151,5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ& ΑΡΓΙΕΣ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 12.00) 5 5ος ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν 12.00) 5 1( ) 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 4ος ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5

18 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ,ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ,ΜΕΘ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ, 12.00) 5 ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 3ος 2ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΥΠΟΓΕΙΟ 12.00) 5 1( ) 4 1( ) 7 ΥΠΟΓΕΙΟ 1ος ΜΕΘ/ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 1( ) 4 1( ) ) 6 1( ) 6 1( ) 6 3( ) 6+6+6

19 3ος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ-ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 6, ) 7 1( ) 4,5 1( ) 7 1( ) 6,5 1( ) 7 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 91,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 51,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 142,5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Μηχανήματα και Εξοπλισμός 1. Τρόλευ καθαριστριών κλινικών-τμημάτων (ένα για κάθε χώρο) 2. Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος του διπλού συστήματος(μπλε- κόκκινους) 3. Κάδοι ξεσκονίσματος διαφορετικού χρώματος 4. Πάνινες σκούπες από υλικό που πλένεται σε πλυντήρια

20 5. Σφουγγαρίστρες διαφορετικών χρωμάτων για κάθε χώρο και από υλικό που πλένεται σε πλυντήριο. 6. Ξεσκονόπανα (vetex) 4 διαφορετικών χρωμάτων 7. Τροχήλατο αμαξίδιο κλειστό για μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο τελικής συλλογής 8. Γάντια χονδρά κουζίνας 9. Μηχανολογικός εξοπλισμός (για πλύσεις μοκετών και γυάλισμα πατώματος) 10. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων α. Μαύρου χρώματος ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών β. Κίτρινου χρώματος για τα κυτταροστατικά γ. Κόκκινου χρώματος μεγάλες για χρήση στο χειρουργείο 11. Πίνακες προειδοποίησης ότι το δάπεδο είναι υγρό 12. Κλείστρα για τις σακούλες απορριμμάτων 13. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού πρέπει Α. Να μην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων Β. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα Γ. Να είναι διαφορετικά για κάθε κλινική τμήμα-εργαστήριο και πτέρυγες διοίκησης Δ. Να είναι μαρκαρισμένα με την ονομασία του χώρου που προορίζονται 14. Δεν θα χρησιμοποιούνται υλικά καθαριστικά και απορρυπαντικά του Νοσοκομείου αλλά αποκλειστικά του εργολάβου 15. Απαιτείται η ύπαρξη τροχήλατων καροτσιών κλειστού τύπου για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά αστικού και μολυσματικού τύπου απόβλητα χωριστά. 16. Να τοποθετείται χαρτί υγείας σε όλες τις κοινόχρηστες τουαλέτες του νοσοκομείου καθώς και σαπουνάκια για την καθαριότητα των χεριών. Προϊόντα Καθαρισμού και Απολύμανσης

21 1. Καθαριστικό μοκετών 2. Απορρυπαντικά-Καθαριστικά(με ουδέτερο PH) επιφανειών και δαπέδων 3. Απορρυπαντικά Καθαριστικά χώρων υγιεινής 4. Απολυμαντικά A. Διαλύματα αλδεύδων (γλουταραλδεύδης-γλυοξάλης) B. Ενώσεις χλωρίου 5. Καθαριστικό τζαμιών 6. Όλα τα καθαριστικά απορρυπαντικά με ουδέτερο ΡΗ αλκαλικά ή όξινα να είναι καταχωρημένα στο γενικό χημείο του κράτους με σαφή αναφορά στην περιεκτικότητα και δοσολογία αραίωσης για ασφαλή και σωστή χρήση. 7. Τα απολυμαντικά χώρων τροφίμων να μην έχουν αλδεύδες και φαινόλες. Να είναι άχρωμα και άοσμα. Να είναι βακτηριοκτόνα (salmonella, listeria, μυκητοκτονα) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Σκούπισμα Γίνεται μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων Το σκούπισμα όλων των δαπέδων γίνεται με ηλεκτρική σκούπα ή με υφασμάτινη(τύπου μάκτρας) Υπάρχει συνεχής κίνηση πάνω στο πάτωμα χωρίς ανασήκωμα ή τινάγματα. Β. Ξεσκόνισμα Γίνεται διάλυση απορρυπαντικού ή απολυμαντικού και σπόγγου τύπου Vetex. Χρησιμοποιείται διαφορετικού χρώματος Vetex και κάδος καθαρισμού για: 1. Κρεβάτια 2. Πόρτες, κομοδίνα, τραπεζίδια 3. Νιπτήρες μπάνιου 4. Τουαλέτες Να γίνεται αντικατάσταση του Vetex σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. Τα γραφεία καθαρίζονται με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό σε σπρέι και απορροφητικό χαρτί Γ. Σφουγγάρισμα Οι σφουγγαρίστρες χρησιμοποιούνται πάντα στεγνές. Χρησιμοποιούνται διαφορετικού χρώματος σφουγγαρίστρες για τους θαλάμους, διαφορετικές για τις τουαλέτες και διαφορετικές και διαφορετικές για τα γραφεία και τους διαδρόμους, οι οποίες είναι μαρκαρισμένες ώστε να φαίνεται για πιο χώρο προορίζονται. Το σφουγγάρισμα γίνεται με διάλυση απορρυπαντικού η απολυμαντικού και με τη μέθοδο του διπλού κουβά

22 Δεν αναμιγνύονται ποτέ τα απορρυπαντικά με τα απολυμαντικά γιατί δημιουργούνται αναθυμιάσεις και ελαττώνεται η δραστικότητα τους. Η διάλυση του απορρυπαντικού γίνεται με ζεστό νερό ενώ του απολυμαντικού με κρύο. Οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιούνται απολυμαντικά διαλύματα για τον καθαρισμό είναι: Χειρουργεία, αιμοδυναμικό,μεθ, ΜΤΝ, Κεντρική Αποστείρωση,εργαστήρια(μικροβιολογικό, αιμοδοσία κ,τ,λ) θάλαμοι απομόνωσης, μαγειρεία. Τα απολυμαντικά διαλύματα παρασκευάζονται με: 1. Ενώσεις αλδεύδων(lysoformine κ.τ.λ) 2. Ενώσεις χλωρίου (οικιακή χλωρίνη, tab χλωρίου κ.τ.λ) Ανά μήνα γίνεται εναλλαγή των απολυμαντικών διαλυμάτων. Οι διάδρομοι χωρίζονται στα δύο κατά το σφουγγάρισμα και σφουγγαρίζεται πρώτα η μία πλευρά και στην συνέχεια η άλλη, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία. Υλικά 1. Δύο κουβάδες των λίτρων χρώματος μπλέ και κόκκινου. 2. Σφουγγαρίστρες βαμβακερές μέτριου μεγέθους. Μέθοδος Στον κόκκινο κουβά τοποθετούνται 8 λίτρα νερού και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού Στον μπλε κουβά τοποθετούνται 8 λίτρα νερού για το ξέβγαλμα της σφουγγαρίστρας. Το στυφτήρι είναι πάντα στον μπλε κουβά. Βουτάμε την σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά και στύβουμε στον μπλε. Σφουγγαρίζουμε τμήμα του πατώματος. Ξεπλένουμε καιο στύβουμε στον μπλε κουβά. Βουτάμε ξανά στον κόκκινο, στύβουμε στον μπλε κ.ο.κ Το νερό στον μπλε κουβά αλλάζει μετά το σφουγγάρισμα κάθε θαλάμου της ΜΕΘ, κάθε εργαστηρίου, κάθε θαλάμου με περισσότερα από τρία κρεβάτια κάθε τέσσερις μονόκλινους ή κάθε δύο δίκλινους ή τρίκλινους ή νωρίτερα αν αλλάζει χρώμα. Στις αίθουσες του χειρουργείου, των ενδοσκοπήσεων και το αιμοδυναμικό θα αλλάζει μετά από κάθε επέμβαση. Δ. Γενικά Γάντια χονδρά φορούν οι καθαρίστριες όταν: 1. Καθαρίζουν τουαλέτες 2. Συλλέγουν η μεταφέρουν απορρίμματα 3. Καθαρίζουν επιφάνειες που υπάρχει αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά 4. Καθαρίζουν θάλαμο στον οποίο νοσηλεύεται ασθενής με λοιμώδες νόσημα Μετά το τέλος της εργασίας πλένουν καλά τα γάντια και τα χέρια τους Με τα γάντια δεν αγγίζουν πόμολα, έπιπλα κ.τ.λ

23 Τα πόμολα σε όλες τις πόρτες του Νοσοκομείου καθαρίζονται με απορρυπαντικό καθημερινά Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να γεμίζουν μόνο κατά τα δύο τρίτα. Απαγορεύεται το άδειασμα των απορριμμάτων από τον ένα σάκο στον άλλο. Οι σάκοι δένονται καλά για να μεταφερθούν και δεν τοποθετούνται ποτέ στο πάτωμα. Να μην τοποθετούνται πολλοί σάκοι στο καρότσι μεταφοράς, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους. Η μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται με κλειστό τροχήλατο αμαξίδιο από το πλαϊνό ασανσέρ της Α ή της Β πτέρυγας μέχρι τον συμπιεστή του δήμου. Η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων των νοσηλευτικών πτερυγών, ΜΕΘ, Χειρουργείου, Εργαστηρίων,Μαγειρείων,Εφημερείου, γίνεται τρεις φορές την ημέρα(π-μ-β) και των υπολοίπων χώρων τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν και θα εναποθέτονται στον ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο. Τα μολυσματικά στον κλίβανο και τα κοινά σκουπίδια στο container με την μικρότερη χρονική παραμονή στον ενδιάμεσο χώρο παραμονής. Για τα απορρίμματα ειδικού τύπου (μολυσματικά, χημειοθεραπευτικά) να ακολουθούνται οι ανάλογες οδηγίες των Υπευθύνων Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων(Υ.Δ.Ι.Α). Οι κάδοι απορριμμάτων και τα τροχήλατα συλλογής σάκων απορριμμάτων των ΜΕΘ, Χειρουργείου και Αιμοδυναμικού, Ενδοσκοπήσεων, Καντίνας, Μαγειρείων, πλένονται καθημερινά με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό ενώ οι υπόλοιποι κάδοι δύο φορές της εβδομάδα ή όταν παραστεί ανάγκη. Οι θέσεις επεξεργασίας προετοιμασίας τροφίμων στα μαγειρεία, οι ψύκτες νερού, οι νιπτήρες, τα μπάνια και οι τουαλέτες μετά τον καθαρισμό τους με απορρυπαντικό απολυμαίνονται με χλωρίνη καθημερινά. Για τον καθαρισμό των θαλάμων απομόνωσης ασθενών χρησιμοποιείται διαφορετικός εξοπλισμός από αυτόν του τμήματος. Μετά την έξοδο κάθε ασθενή από το Νοσοκομείο γίνεται καλός καθαρισμός στο κρεββάτι, το κομοδίνο, το τραπεζίδιο, την ντουλάπα του, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν από άλλο ασθενή. Δεν μεταφέρονται τα σύνεργα καθαριότητας από ένα τμήμα του Νοσοκομείου σε ένα άλλο. Μετά το τέλος της εργασίας καθαρίζονται: 1. Οι κουβάδες σφουγγαρίσματος, οι κάδοι καθαρισμού και οι βάσεις τους 2. Τα τρόλευ π[ου περιέχουν τα υλικά καθαριότητας 3. Οι σφουγγαρίστρες, οι σκούπες και τα σφουγγάρια καθαριότητας και στη συνέχεια απολυμαίνονται με χλωρίνης και τοποθετούνται ανάποδα για να στεγνώσουν. Απαγορεύεται να μένουν οι σφουγγαρίστρες μέσα στους κάδους καθώς και να κρεμιούνται από τα παράθυρα. Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α) Όλες οι εργασίες θα αξιολογούνται με ειδικό δελτίο και κλίμακα αξιολόγησης (Επισυνάπτονται υποδείγματα δελτίου αξιολόγησης) Τα δελτία θα συμπληρώνονται από τις προισταμένες των Νοσηλευτικών τμημάτων και από την Επιτροπή Ελέγχου καθαριότητας

24 Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται αξιολόγηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ (ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) Το συνολικό εμβαδόν χώρων καθαρισμού ΝΝΑ ανέρχεται σε Τ.Μ και αναλύεται ως εξής: Α/Α ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΑΣΗ /Μ2 1 ΝΟΣ. ΠΤΕΡ.5Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Ν ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Γ-5Ε ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Δ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ.4Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Δ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Ν ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Ε-4Γ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Ν-2Ν-ΑΙΜΟΔ ΜΕΘ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝ.ΤΕΧ.ΝΕΦΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΕΠΙΜ-ΓΡΑ- ΓΡ.ΔΙΟΙΚ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ- ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ.2Β ΕΞΩΤ ΙΑΤΡ 2Ν ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΕΞΩΤ ΑΙΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΦΗΜ-ΔΙΑΙΤ/ΚΟ-ΟΓΚΟΛ/ΚΟ ΡΑΔ/ΠΑ-ΦΑΡΜ-ΦΥΣ/ΡΙΟ 422

25 27 ΟΠΛΟΝΟΜΕΙΟ(ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 350 Γ/Ε (ΠΛΥΝΤ-ΣΙΔΕΡ-ΚΟΥΡ-ΡΑΦ- 29 ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡ.ΠΡΟΣ.) 702 ΕΞΩΤ ΙΑΤΡ 1ου (ΕΡΓΣΤ-ΚΟΙΝ - 30 ΓΡΑΦΕΙΑ) ΤΡΟΦΑΠΟΘΗΚΕΣ 300 ΣΥΝΟΛΟ Για την ακρίβεια YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ Υποναύαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 73.800,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 8-03-205 Αριθ. πρωτ.:08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 322 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 23 205276, φαξ 23 205348 ekaprom@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 6. ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» Ημερομηνία 14/07/2014 Α. Π. 41399 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των χώρων που στεγάζεται το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : FAX ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 29/8/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 21070 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 FAX : 213 2058614 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ H ( Δ 4/2014 ) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 90911200-8 Π/Υ 800.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝΑ ΚΑΤ

Θέμα: Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας του ΓΝΑ ΚΑΤ Κηφισιά, 12/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 16470/12-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ Πληροφορίες Ισμήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086758, φαξ 213 2086757 prom6@kat-hosp.gr Προς Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μήλεση Μαριλένα ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ FAX : 213 2058614 MAIL: milesi@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΑΡΘΡΟ 1: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 14PROC002380112 2014-11-04 Χανιά, 4/11/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 10303 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Ν. ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουνιαλή 2Α Ταχ. Κωδ.: 731 00 Πληροφορίες: Σταυρούλα Στιβανάκη Τηλ.: 2821047111-101 Fax: 2821047108

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90910000-9) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ 015/7/Π2/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 22/12/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Γ.Ν. Μεσσηνίας - Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θεσσαλονίκη: 29 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ :5039 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 ------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18/08/2014 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:18038 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

11/02/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10. οο π.μ.

11/02/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 10. οο π.μ. ΠΕΡ/ΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: Πλ. Αγ.Βαρβάρας Ταχ. Κωδ.: 34100 Πληροφορίες: κ. Λιάσκος Τηλέφωνο: 2221066102 Fax: 2221087993 Χαλκίδα 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:1580 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ :

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακα Αποδεκτών 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 2310-381080 Φ. 460.2/17/4401 Σ. 1078 Θεσσαλονίκη, 11 Mαρ 2015 ΘΕΜΑ: ηµοσιεύσεις - Ανακοινώσεις ΣΧΕΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιστέρι 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ: 1127

Περιστέρι 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ: 1127 1 Περιστέρι 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ: 1127 ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγραφιώτου 2 Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΛ. Τηλέφωνο: 210.5705553 FAX: 210.5768255 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» Οι χώροι που ανατίθενται στον ανάδοχο είναι: I. Όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου, Εσωτερικοί Εξωτερικοί. Επίσης, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 19-7-2014 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠ ΔΣ 796/15-09-2014 Γ.Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προς: Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 05-05-2014 Α.Π. 2302 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομηνία 04/08/2014 Α. Π. 54831 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη μικρότερη προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση του έργου καθαρισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ (CPV:90911000-6) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. O ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 19 / 2013. Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών καθαρισμού του κτιρίου του ΕΟΠΥΥ, Μενάνδρου 64 - Αθήνα. Μαρούσι, 18/09/2013 Αρ. Πρωτ. : ΔΙ.Π./Φ.920/39 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Αποθήκης & Τεχνικής Υποστήριξης ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 21 / 04 /2015 Αρ.Πρωτ: 3003 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προκηρύσσουμε πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002153557 2014-07-08

14PROC002153557 2014-07-08 ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ: ΕΟΠΥΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: Κουτρομάνος Αντώνιος Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ &ΚΥΠΡΟΥ,ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 26310 55683,81 FAX: 26310 556888 Ημερομηνία 08/07/2014 Α. Π. 7891 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 14PROC002153557

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>>

Φλώρινα 20-1-2015 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ <<ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> Φλώρινα 20--205 3ΥΠΕ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΙΑ.ΑΡ ΠΡΩΤ.366 ΓΕΙΚΟ ΟΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΑ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Εγνατίας 9 Πληροφορίες : Α.ΤΩΤΟΥ Τηλέφωνο : (23853) 50266 Τ.Κ. : 53 00 ΠΡΟ ΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Πάτρα 21-4-2015 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρ. Πρωτ: 11533 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα