ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΒΑΘΜΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:-ΕΜΠ- ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙI ΔΔΜΝ-ΚΕΦΝ Φ. 646/ 57/2013 (με συνημμένα Φ.2 ) Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση διαγωνισμού καθαρισμού χώρων ΝΝΑ(Mηνος ΙΟΥNIOY). ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Φ /3/12/Σ.56006/ / ΓΕΝ/Ε1-ΙΙ β. ΝΑΑ z ΙΑΝ 13/ΚΕΦΝ Σε συνέχεια σχετικών υποβάλλουμε συνημμένα ανακοίνωση-πρόσκληση διενεργείας πρόχειρου διαγωνισμού θέματος και αιτείται μεριμνήσετε για δημοσίευση στο διαδίκτυο. 2. Χειριστής Θέματος: Ακστης (ΔΙΑΧ)Δ.Αναγνωστοπούλου Γ. Π.Μ.Δ./ΝΝΑ ΤΗΛ Yποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Για την ακρίβεια YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ

2 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζεται ότι την ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Καρέ Αξιωματικών 4 ος όροφος) θα διενεργηθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός προϋπολογιζόμενου κόστους ,00 με ΦΠΑ, που αφορά την Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ, σύμφωνα με την νέα Τεχνική Περιγραφή που έχει εκπονηθεί από ΝΝΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το χρονικό διάστημα μέχρι εως Ληφθεί υπόψη ότι ανελαστικός όρος για την συμμετοχή σας στην διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού είναι: α. Η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας σας στο οικείο Επιμελητήριο επικαιροποιημένη (ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι(6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) στο οποίο να αναγράφεται μέχρι ποιο χρονικό διάστημα έχει καταβάλει η εταιρεία την συνδρομή της προς αυτό. β. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπως προβλέπεται και στο ΠΔ 118/ Κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού παρακαλούμε μεριμνήσατε για την προσκόμιση από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας, ενσφράγιστης οικονομοτεχνικής προσφοράς σας, για εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών και θα πρέπει να περιλαμβάνει: α. Τιμή εργασιών ανά ημέρα + Φ.Π.Α. β. Εκτιμώμενο κόστος εργασιών μέχρι ,00 με ΦΠΑ. γ. Αριθμό απασχολούμενου προσωπικού Σαράντα (40) ατόμων το μέγιστο, και είκοσι έξι(26) το ελάχιστο ως παράρτημα Β τεχνικής περιγραφής που έχει εκπονηθεί από ΝΝΑ. δ. Πρωτότυπη η επικυρωμένο αντίγραφο της συλλογικής ή άλλη σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχολήσεως προσωπικού και εμπειρία ανάλογου έργου (με απασχόληση ανω των 20 ατόμων). στ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ζ. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. η. Ασφαλιστική Ενημερότητα ότι :απασχολούν προσωπικό και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. θ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. ι. Και τα στοιχεία του Ν.3863/10 άρθρο Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, των αναλωσίμων,του εργολαβικού κέρδους

3 και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.(δηλ.το 6,244%) και το τελικό κόστος θα αναλύεται σε ξεχωριστό πίνακα ως συνημμένο Πίνακα Α 5. Χρόνος αναλήψεως εργασιών άμεσος μετά από κατακύρωση υπογραφή της Κατακύρωσης από τον έχοντα την Οικονομική εξουσία Κο Διευθυντή Ε Κλάδου ΓΕΝ.. 6. Μετά την κατακύρωση ο μειοδότης εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού,που απασχολεί, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας του ΝΝΑ (ΔΔΥ/ΝΝΑ).Σε περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού και πριν την έναρξη της εργολαβίας απαιτούνται να κατατεθούν στο Γραφείο Ασφαλείας ΝΝΑ τα κάτωθι : α) Άδεια παραμονής ή διαβατήριο β) Άδεια εργασίας από το φορέα ασφαλίσεως του εργαζομένου 7. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την Νέα Τεχνική Περιγραφή των εργασιών που έχουν εκπονηθεί από το ΝΝΑ. 8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα όπως,κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης,να διενεργεί τέτοιες περικοπές επί της έκτασης και συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών η ακόμα και μείωση του εργαζόμενου προσωπικού,ώστε το συμβατικό τίμημα να διαμορφώνεται μέχρι 25% χαμηλότερα. Ανωτέρω περικοπές γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τη μειοδότρια εταιρεία που θα αναλάβει την εργολαβία 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί μέσω πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, κατόπιν ενταλματοποιήσεως της δαπάνης από ΝΝΑ ή από ΓΕΝ / ΟΕΠΝ / ΔΕΔ, το αργότερα τρείς (3) μήνες μετά την έκδοση του Τιμολογίου - Δ. Αποστολής και του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. β. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Προμηθευτή. γ. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω ΔΤΠΝ ή μετά από έκδοση ενταλμάτων πληρωμής από τον Διευθυντή ΝΝΑ μέσω του Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός κρατικού Π/Υ. δ. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 10. α. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους

4 λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. γ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 11. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 13. Επίσκεψη προσωπικού εταιρείας σας στο ΝΝΑ κρίνεται απαραίτητη για λήψη σαφούς εικόνας εκ του σύνεγγυς. 14. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την διεύθυνση ΓΡ.Π.Μ.Δ./ΝΝΑ.( τηλ ) 15. Επιπρόσθετα παρακαλούμε μεριμνήσατε για την αποστολή των δικαιολογητικών θέματος μέχρι ώρα 09:50 και στοιχείων προσωπικού της εταιρείας σας προκειμένου αναληφθούν ενέργειες στην Γεν.Γραμματεια / ΝΝΑ. 16. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν, τα όσά προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο περί προμηθειών (Ν.2362/95 και ΠΔ ) 17. Χειριστής Θέματος: Θέματος: Ακστης (ΔΙΑΧ)Δ.Αναγνωστοπούλου. Υποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Για την ακρίβεια Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ τ Α 115/2010) Οικονομική Προσφορά για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό που αφορά στην εκτέλεση εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ α) Ο αριθμό των εργαζομένων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΣΑΒΒΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: β) Οι ημέρες και ώρες εργασίες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΣΑΒΒΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: στην οποία υπαγονται οι εργαζομενοι δ) Το ύψος του προυπολογισμού ποσού που αφορα τις πασης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ε) To ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προυπολογισθέτα ποσα το οποιο αναλύεται ως εξής : Α.Εισφορές εργοδότη Β.Εισφορές ασφαλισμένου στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανα ατομο ζ) Υψος του προυπολογισμένου ποσού που αφορά στα αναλωσιμα υλικα η) Υψος του προυπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες κρατησεις υπερ του Δημοσίου και υπέρ τριτων κρατησεις θ) Υψος προυπολογισμένου ποσού που αφορά στο εργολαβικό κέρδος θ) Υψος προυπολογισμένου ποσού που αφορά το διοικητικό κοστος παροχης υπηρεσιων Συνολικό Κοστος χωρίς ΦΠΑ ΣυνολικόΚοστοςσυμπερ/νουτου ΦΠΑ

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ Το ΝΝΑ την προέβη σε σύνταξη νέων τεχνικών προδιαγραφών εργολαβίας θέματος. Ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές διαμορφώνονται ως κάτωθι : α) Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Διαγωνισμού Ανάδειξης Εργολάβου Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ ως παράρτημα Α. β) Απαιτούμενο Προσωπικό Ωράριο Απασχόλησης ανά ημέρα (Καθημερινές- Σάββατα- Κυριακές/Αργίες) ως παράρτημα Β. γ) Απαιτούμενος Τεχνικός Εξοπλισμός Υλικά Καθαρισμού ως Παράρτημα Γ. 2. Οι θέσεις και ώρες εργασίας ανά ημέρα συνοψίζονται ως κάτωθι: Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 155,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 87,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 40 Β) ΣΑΒΒΑΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 242,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 95,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 56,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 28 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 151,5 Γ) ΚΥΡΙΑΚΕΣ &ΑΡΓΙΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 91,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 51,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 26 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 139,5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ 1. Το ωράριο εργασίας θα είναι όπως στο παράρτημα B. Η διεύθυνση του νοσοκομείου έχει το δικαίωμα τροποποίησης του εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 2. α) Από Δευτέρα έως και Παρασκευή το απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο απασχόλησης του προσωπικού θα είναι βάσει του παραρτήματος B. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ: 40- ΠΡΩΙ 26, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 β) Σάββατο και Κυριακή το απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο απασχόλησης βάσει του παραρτήματος B ΣΑΒΒΑΤΟ : Σύνολο ατόμων 28- ΠΡΩΙ 19, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΚΥΡΙΑΚΗ : Σύνολο ατόμων 26- ΠΡΩΙ 18, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 3. Τα κλιμακοστάσια οι ανελκυστήρες και οι αίθουσες αναμονής θα καθαρίζονται άπαξ. Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι καθαρίζονται με απολυμαντική διάλυση μια φορά την εβδομάδα. 4. Σε περίπτωση μεταφοράς τμήματος σε άλλο χώρο, ο καθαρισμός θα συνεχίζεται στο νέο χώρο. Σε περίπτωση κλεισίματος ενός τμήματος, λόγω οικοδομικών εργασιών, τα άτομα που καθαρίζουν το τμήμα αυτό, θα διατίθενται σε άλλο χώρο του νοσοκομείου. 5. Το προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού α) Υποχρεούται να υπογράφει κατά τη προσέλευση του και την αποχώρηση του από την εργασία. β) Αντικαθίσταται άμεσα σε περίπτωση απουσίας αυτού, λόγω ρεπό, ασθενείας αδείας,τραυματισμού με ευθύνη του εργολάβου. γ) Ελέγχεται από τους επόπτες του συνεργείου οι οποίοι ευρίσκονται καθημερινά στο νοσοκομείο σε όλη τη διάρκεια εργασίας του συνεργείου καθαρισμού. δ) Να είναι υγιές(με ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας γεγονός πουν θα αποδεικνύεται με α/α θώρακα, κλινική εξέταση δερματολόγου παθολόγου Ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου καθώς και αιματολογικές εξετάσεις για λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα. ε) Να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία, την οποία να αλλάζει καθημερινά,όπως και ομοιόμορφα παπούτσια, καθώς και δύο ζεύγη χονδρά ελαστικά γάντια. στ) Να είναι άψογο στη συμπεριφορά του προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους επισκέπτες. ζ) Να είναι ελληνικής υπηκοότητας ή αλλοδαποί κατέχοντες νόμιμη άδεια εργασίας. η) Να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα ακαθάρτων. θ) Υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον τεχνικό εξοπλισμό και τα υλικά καθαριότητας που προβλέπεται στο παράρτημα Γ αντίστοιχα. Ι) Υποχρεούται σε περίπτωση απεργίας να καλύπτει το Νοσοκομείο με προσωπικό ασφαλείας. ια) Το προσωπικό της πρωινής βάρδιας θα είναι μόνιμο και δεν θα μετακινείται σε άλλους χώρους. ιβ) Τα άτομα που απασχολούνται στα μαγειρεία δεν θα μετακινούνται σε άλλους χώρους και δεν θα καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους των

8 μαγειρείων-τουαλέτες αποδυτήρια οι οποίες θα καθορίζονται από το άτομο 1 ου ορόφου(π-μ-β) 6. Ο Εργολάβος υποχρεούται να : α. Διαθέτει συνεχή και πλήρη υποστήριξη σε τεχνικό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού όπως αυτά προβλέπονται στο παράρτημα Γ, για τον καθαρισμό και γυάλισμα των χώρων του Νοσοκομείου, καθώς και αντικατάσταση αυτού, σε περίπτωση βλαβών τους, με δικά του έξοδα. β. Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς επισκέπτες προσωπικό του Νοσοκομείου, προσωπικό συνεργείου καθαρισμού και την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομειού. 7. Ο εργολάβος και το προσωπικό του συνεργείου υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γενικές οδηγίες καθαριότητας που αναφέρονται στα συνημμένα. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν θαλάμους νοσηλείας, γραφεία, δωμάτια προσωπικού, ιατρεία, εργαστήρια, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους. Α. Καθημερινά Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και σκαλοπατιών (εσωτερικά/εξωτερικά) και σκούπισμα και καθάρισμα μοκετών. Καθάρισμα ειδών υγιεινής, μπάνιων και WC Καθάρισμα και υγρό ξεσκόνισμα επιπλοσιακού εξοπλισμού(γραφεία, τραπέζια, βιβλιοθήκες, καθίσματα, κομοδίνα ασθενών κ.λ.π) Καθαρισμός μηχανημάτων και συσκευών ιατρείων και εργαστηρίων, όπου το επιτρέπουν οι αρμόδιοι. Άδειασμα και καθαρισμός καλαθιών WC, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων Καθάρισμα ανελκυστήρων (εσωτερικά και εξωτερικά) Αίθουσες αναμονής δύο φορές την ημέρα(πρωί-βράδυ) Κλιμακοστάσια Β. Κάθε 7 ημέρες: Πλύσιμο καλαθιών WC, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων. Καθάρισμα τζαμιών εισόδων. Γ. Κάθε 15 ημέρες Καθαρισμός τζαμιών, πλαισίων παραθύρων(σιδηρά και αλουμίνια), στόρια παραθύρων. Καθάρισμα ντουλαπών, θυρών, τοίχων και πλακιδίων. Γυάλισμα δαπέδων

9 Δ. Κάθε μήνα οροφές 9. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν μαγειρεία, διανομεία, πλυντήρια σκευών, ψυκτική και τροφαποθήκες. Α. Καθημερινά. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και δαπέδων ψυκτικών θαλάμων. Καθάρισμα πάγκων εργασίας, λάντζας,φούρνων, ψυγείων(εσωτερικά/εξωτερικά),θερμοθαλάμων, βραστήρων, τηγανιών, σχαρών φούρνων, μηχανημάτων κοπής κιμά, πατατών και λαχανικών, ντουλαπών μεταφοράς φαγητών, ντουλαπών σκευών και καροτσιδίων μεταφοράς δίσκων, πιάτων και μπασκέτων. Καθάρισμα πλυντηρίων πιάτων, σκευών και σχαρών αποχέτευσης. Συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά στο container του δήμου Β. Κάθε 15 ημέρες Καθαρισμός τζαμιών, πλαισίων παραθύρων, πλακιδίων τοίχων, μαρμάρινων επιφανειών,εξωτερικών επιφανειών, απορροφητήρων, δάπεδα αποθηκών,ψυγεία, φούρνους, τοίχους, κάδους, οροφές. Γ. Κάθε μήνα : Παράθυρα, οροφές, φώτα και εξαερισμούς στα μαγειρεία 10. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν το νεκροθάλαμο Α. Τρεις Φορές την Εβδομάδα(Κατά προτίμηση ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων Καθαρισμός ψυκτικών θαλάμων (εσωτερικά και εξωτερικά) Β. Κάθε 7 ημέρες Απολύμανση ψυκτικών θαλάμων(εσωτερικά/εξωτερικά) 11. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Α. Καθημερινά Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Α) Β. Κάθε 7 ημέρες

10 Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Β) Γ. Κάθε 15 ημέρες Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Γ) Δ. Κάθε μήνα ως ανωτέρω παράγραφος 8(Δ) 12. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων αφορά υαλοπίνακες όλων των ειδών (πόρτες εσωτερικά/εξωτερικά, παράθυρα, χωρίσματα κτλ) καθώς και υαλοπίνακες εξωτερικών επιφανειών για τις οποίες απαιτείται ειδικό μετακινούμενο καλάθι. Για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων έχει προβλεφθεί η απασχόληση ενός (1) ατόμου 13. Σε έκτακτες ανάγκες η καθαριότητα και η απολύμανση γίνονται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου απαιτείται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. 14. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο χώρος του χειρουργείου αποτελείται από 10 χειρουργικές αίθουσες (κυρίως χειρουργική αίθουσα +αποθήκη κάθε αίθουσας + χώροι scrub), ανάνηψη, 5 γραφεία, αίθουσα αναμονής ασθενών, αίθουσα ανάπαυσης προσωπικού, 4 αποθήκες, χώρος κλιβάνου, 2 χώροι συγκέντρωσης ακαθάρτων, 2 αίθουσες λήψης ακτινογραφιών-εμφανιστήριο, χώρος αποθήκευσης μηχανημάτων, αποδυτήρια ανδρών, αποδυτήρια γυναικών, τουαλέτες διάδρομοι, βοηθητικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι Σύνολο τετρ. Μέτρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Πρωινή βάρδια 07:30-14:30 (άτομα 5) 4 άτομα για τις χειρουργικές αίθουσες + ανάνηψη 1 άτομο για την είσοδο κοινόχρηστους χώρους τουαλέτες-φορεία Β. Απογευματινή βάρδια 14:30-22:00 άτομα 4 Γ) Σάββατο άτομα 4 (πρωινή βάρδια 2 απογευματινή βάρδια 2) Κυριακή άτομα 4 (πρωινή βάρδια 2 απογευματινή βάρδια 2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Καθημερινά Καθαρισμός αιθουσών ενδιάμεσα των χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και καλός καθαρισμός μετά το τέλος λειτουργίας της χειρουργικής αίθουσας(χώρος-μηχανήματα, τοίχοι κ.τ.λ) Καθαρισμός Ανάνηψης σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και μετά το τέλος όλων των χειρουργείων. Καθαρισμός των γραφείων, αποδυτηρίων, διαδρόμου εισόδου, τουαλέτες, κοινόχρηστων χώρων, χώρων ακαθάρτων, αποθηκευτικοί χώροι υποδημάτων.

11 Εβδομαδιαία (ΣΑΒ-ΚΥΡ) Γενική καθαριότητα αιθουσών ανάνηψης, όλων των αποθηκών, φορεία-καρότσια μεταφοράς ιματισμού ακαθάρτων χώροι κλιβάνου ακτινογραφιών αποθήκευσης μηχανημάτων- συγκέντρωσης ακαθάρτωνγραφεία αποδυτήρια τουαλέτες- διάδρομος- αποθηκευτικοί χώροι υποδημάτων. Δεκαπενθήμερο Πόρτες, παράθυρα, τοίχοι διαδρόμου και κοινοχρήστων χώρων. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο Χειρουργείο να μην αντικαθίσταται αλλά να είναι μόνιμο λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου. Οι εργασίες θα ελέγχονται και θα συντονίζονται από την προϊσταμένη του χειρουργείου και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της. 16. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Απαιτείται 1 άτομο 08:00-14:30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β 5ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 1( ) 6 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

12 ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α 4ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν 4ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α 3ος ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΝΈΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,ΜΕΘ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β 1( ) 8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β 1( ) 6 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 1( ) 6 2( ) 6+6 2( ) 6+6 1( ) 6

13 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1( ) 5 Να καθαρίζεται από την Απογευματινή του 3ου Ορόφου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2ος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Β,2Ν,ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΝΑ,Σ.Φ.Α,ΠΤΕΡΥΓΑ 3Ν. 1( ) 5 1( ) 5,5 (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ ΌΧΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 1( ) 8 Η 8ΩΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Β,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Ν,3Ν. 1ος ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ ΦΥΣΙΟΠΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΥΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘ /ΓΕΝΙΚΗ 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1ος ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ. 1( ) 6 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 1 ( ) 5 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ, ΤΡΟΦΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΙΣ,ΓΕ, ΑΡΧΕΙΟ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ -ΚΟΥΡΕΙΟ-ΡΑΦΕΙΟ ) 2( ) ( ) 1( ) 5 6 1( ( ) 22.00) 6 6 1( ) 6 ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 ΓΡΑΦΕΙΑ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ- ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER 14.00) 7 1( ) 7 ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 4Γ-4Ε-5Γ-5Ε-5Δ- ΚΑΡΕ ΑΞ/ΚΩΝ,ΑΣΑΝΣΕΡ & ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 6 ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 1ΟΥ,2ΟΥ,3ΟΥ ΟΡΌΦΟΥ ΤΟΥΣ 1( ) ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 7,5Ν,4Ν,ΠΤΕΡΥΓΑ 4Δ(ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ- ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ) &ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ 1( ) 7,5 1( ) 6,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 155,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 87,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 242,5 ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5ος ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α 1( ) 6 ΠΟΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 12.00) 5 ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β

15 ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β ΠΟΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 4ος ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α

16 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ,ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΕΘ /ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΑΛΟΝΙ 3Α- 3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑ 3Ν (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 1( ) 5 2ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΜΤΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,WC ΥΠΟΓΕΙΩΝ 1( ) 5 1( ) 4 1( ) 7 ΥΠΟΓΕΙΟ 1ος 3ος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘ/ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ,ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ-ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER 1( ) 4 1( ) ) 6 1( ) 6 1( ) 6 1( ) 6 1( ) ) 7 3( ) ( ) 7 1( ) 6,5

17 ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 3 1( ) 5 1( ) 7 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 95 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 56,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 151,5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ& ΑΡΓΙΕΣ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 12.00) 5 5ος ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν 12.00) 5 1( ) 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 4ος ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5

18 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ,ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ,ΜΕΘ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ, 12.00) 5 ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 3ος 2ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΥΠΟΓΕΙΟ 12.00) 5 1( ) 4 1( ) 7 ΥΠΟΓΕΙΟ 1ος ΜΕΘ/ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 1( ) 4 1( ) ) 6 1( ) 6 1( ) 6 3( ) 6+6+6

19 3ος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ-ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 6, ) 7 1( ) 4,5 1( ) 7 1( ) 6,5 1( ) 7 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 91,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 51,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 142,5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Μηχανήματα και Εξοπλισμός 1. Τρόλευ καθαριστριών κλινικών-τμημάτων (ένα για κάθε χώρο) 2. Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος του διπλού συστήματος(μπλε- κόκκινους) 3. Κάδοι ξεσκονίσματος διαφορετικού χρώματος 4. Πάνινες σκούπες από υλικό που πλένεται σε πλυντήρια

20 5. Σφουγγαρίστρες διαφορετικών χρωμάτων για κάθε χώρο και από υλικό που πλένεται σε πλυντήριο. 6. Ξεσκονόπανα (vetex) 4 διαφορετικών χρωμάτων 7. Τροχήλατο αμαξίδιο κλειστό για μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο τελικής συλλογής 8. Γάντια χονδρά κουζίνας 9. Μηχανολογικός εξοπλισμός (για πλύσεις μοκετών και γυάλισμα πατώματος) 10. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων α. Μαύρου χρώματος ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών β. Κίτρινου χρώματος για τα κυτταροστατικά γ. Κόκκινου χρώματος μεγάλες για χρήση στο χειρουργείο 11. Πίνακες προειδοποίησης ότι το δάπεδο είναι υγρό 12. Κλείστρα για τις σακούλες απορριμμάτων 13. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού πρέπει Α. Να μην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων Β. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα Γ. Να είναι διαφορετικά για κάθε κλινική τμήμα-εργαστήριο και πτέρυγες διοίκησης Δ. Να είναι μαρκαρισμένα με την ονομασία του χώρου που προορίζονται 14. Δεν θα χρησιμοποιούνται υλικά καθαριστικά και απορρυπαντικά του Νοσοκομείου αλλά αποκλειστικά του εργολάβου 15. Απαιτείται η ύπαρξη τροχήλατων καροτσιών κλειστού τύπου για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά αστικού και μολυσματικού τύπου απόβλητα χωριστά. 16. Να τοποθετείται χαρτί υγείας σε όλες τις κοινόχρηστες τουαλέτες του νοσοκομείου καθώς και σαπουνάκια για την καθαριότητα των χεριών. Προϊόντα Καθαρισμού και Απολύμανσης

21 1. Καθαριστικό μοκετών 2. Απορρυπαντικά-Καθαριστικά(με ουδέτερο PH) επιφανειών και δαπέδων 3. Απορρυπαντικά Καθαριστικά χώρων υγιεινής 4. Απολυμαντικά A. Διαλύματα αλδεύδων (γλουταραλδεύδης-γλυοξάλης) B. Ενώσεις χλωρίου 5. Καθαριστικό τζαμιών 6. Όλα τα καθαριστικά απορρυπαντικά με ουδέτερο ΡΗ αλκαλικά ή όξινα να είναι καταχωρημένα στο γενικό χημείο του κράτους με σαφή αναφορά στην περιεκτικότητα και δοσολογία αραίωσης για ασφαλή και σωστή χρήση. 7. Τα απολυμαντικά χώρων τροφίμων να μην έχουν αλδεύδες και φαινόλες. Να είναι άχρωμα και άοσμα. Να είναι βακτηριοκτόνα (salmonella, listeria, μυκητοκτονα) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Σκούπισμα Γίνεται μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων Το σκούπισμα όλων των δαπέδων γίνεται με ηλεκτρική σκούπα ή με υφασμάτινη(τύπου μάκτρας) Υπάρχει συνεχής κίνηση πάνω στο πάτωμα χωρίς ανασήκωμα ή τινάγματα. Β. Ξεσκόνισμα Γίνεται διάλυση απορρυπαντικού ή απολυμαντικού και σπόγγου τύπου Vetex. Χρησιμοποιείται διαφορετικού χρώματος Vetex και κάδος καθαρισμού για: 1. Κρεβάτια 2. Πόρτες, κομοδίνα, τραπεζίδια 3. Νιπτήρες μπάνιου 4. Τουαλέτες Να γίνεται αντικατάσταση του Vetex σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. Τα γραφεία καθαρίζονται με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό σε σπρέι και απορροφητικό χαρτί Γ. Σφουγγάρισμα Οι σφουγγαρίστρες χρησιμοποιούνται πάντα στεγνές. Χρησιμοποιούνται διαφορετικού χρώματος σφουγγαρίστρες για τους θαλάμους, διαφορετικές για τις τουαλέτες και διαφορετικές και διαφορετικές για τα γραφεία και τους διαδρόμους, οι οποίες είναι μαρκαρισμένες ώστε να φαίνεται για πιο χώρο προορίζονται. Το σφουγγάρισμα γίνεται με διάλυση απορρυπαντικού η απολυμαντικού και με τη μέθοδο του διπλού κουβά

22 Δεν αναμιγνύονται ποτέ τα απορρυπαντικά με τα απολυμαντικά γιατί δημιουργούνται αναθυμιάσεις και ελαττώνεται η δραστικότητα τους. Η διάλυση του απορρυπαντικού γίνεται με ζεστό νερό ενώ του απολυμαντικού με κρύο. Οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιούνται απολυμαντικά διαλύματα για τον καθαρισμό είναι: Χειρουργεία, αιμοδυναμικό,μεθ, ΜΤΝ, Κεντρική Αποστείρωση,εργαστήρια(μικροβιολογικό, αιμοδοσία κ,τ,λ) θάλαμοι απομόνωσης, μαγειρεία. Τα απολυμαντικά διαλύματα παρασκευάζονται με: 1. Ενώσεις αλδεύδων(lysoformine κ.τ.λ) 2. Ενώσεις χλωρίου (οικιακή χλωρίνη, tab χλωρίου κ.τ.λ) Ανά μήνα γίνεται εναλλαγή των απολυμαντικών διαλυμάτων. Οι διάδρομοι χωρίζονται στα δύο κατά το σφουγγάρισμα και σφουγγαρίζεται πρώτα η μία πλευρά και στην συνέχεια η άλλη, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία. Υλικά 1. Δύο κουβάδες των λίτρων χρώματος μπλέ και κόκκινου. 2. Σφουγγαρίστρες βαμβακερές μέτριου μεγέθους. Μέθοδος Στον κόκκινο κουβά τοποθετούνται 8 λίτρα νερού και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού Στον μπλε κουβά τοποθετούνται 8 λίτρα νερού για το ξέβγαλμα της σφουγγαρίστρας. Το στυφτήρι είναι πάντα στον μπλε κουβά. Βουτάμε την σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά και στύβουμε στον μπλε. Σφουγγαρίζουμε τμήμα του πατώματος. Ξεπλένουμε καιο στύβουμε στον μπλε κουβά. Βουτάμε ξανά στον κόκκινο, στύβουμε στον μπλε κ.ο.κ Το νερό στον μπλε κουβά αλλάζει μετά το σφουγγάρισμα κάθε θαλάμου της ΜΕΘ, κάθε εργαστηρίου, κάθε θαλάμου με περισσότερα από τρία κρεβάτια κάθε τέσσερις μονόκλινους ή κάθε δύο δίκλινους ή τρίκλινους ή νωρίτερα αν αλλάζει χρώμα. Στις αίθουσες του χειρουργείου, των ενδοσκοπήσεων και το αιμοδυναμικό θα αλλάζει μετά από κάθε επέμβαση. Δ. Γενικά Γάντια χονδρά φορούν οι καθαρίστριες όταν: 1. Καθαρίζουν τουαλέτες 2. Συλλέγουν η μεταφέρουν απορρίμματα 3. Καθαρίζουν επιφάνειες που υπάρχει αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά 4. Καθαρίζουν θάλαμο στον οποίο νοσηλεύεται ασθενής με λοιμώδες νόσημα Μετά το τέλος της εργασίας πλένουν καλά τα γάντια και τα χέρια τους Με τα γάντια δεν αγγίζουν πόμολα, έπιπλα κ.τ.λ

23 Τα πόμολα σε όλες τις πόρτες του Νοσοκομείου καθαρίζονται με απορρυπαντικό καθημερινά Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να γεμίζουν μόνο κατά τα δύο τρίτα. Απαγορεύεται το άδειασμα των απορριμμάτων από τον ένα σάκο στον άλλο. Οι σάκοι δένονται καλά για να μεταφερθούν και δεν τοποθετούνται ποτέ στο πάτωμα. Να μην τοποθετούνται πολλοί σάκοι στο καρότσι μεταφοράς, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους. Η μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται με κλειστό τροχήλατο αμαξίδιο από το πλαϊνό ασανσέρ της Α ή της Β πτέρυγας μέχρι τον συμπιεστή του δήμου. Η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων των νοσηλευτικών πτερυγών, ΜΕΘ, Χειρουργείου, Εργαστηρίων,Μαγειρείων,Εφημερείου, γίνεται τρεις φορές την ημέρα(π-μ-β) και των υπολοίπων χώρων τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν και θα εναποθέτονται στον ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο. Τα μολυσματικά στον κλίβανο και τα κοινά σκουπίδια στο container με την μικρότερη χρονική παραμονή στον ενδιάμεσο χώρο παραμονής. Για τα απορρίμματα ειδικού τύπου (μολυσματικά, χημειοθεραπευτικά) να ακολουθούνται οι ανάλογες οδηγίες των Υπευθύνων Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων(Υ.Δ.Ι.Α). Οι κάδοι απορριμμάτων και τα τροχήλατα συλλογής σάκων απορριμμάτων των ΜΕΘ, Χειρουργείου και Αιμοδυναμικού, Ενδοσκοπήσεων, Καντίνας, Μαγειρείων, πλένονται καθημερινά με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό ενώ οι υπόλοιποι κάδοι δύο φορές της εβδομάδα ή όταν παραστεί ανάγκη. Οι θέσεις επεξεργασίας προετοιμασίας τροφίμων στα μαγειρεία, οι ψύκτες νερού, οι νιπτήρες, τα μπάνια και οι τουαλέτες μετά τον καθαρισμό τους με απορρυπαντικό απολυμαίνονται με χλωρίνη καθημερινά. Για τον καθαρισμό των θαλάμων απομόνωσης ασθενών χρησιμοποιείται διαφορετικός εξοπλισμός από αυτόν του τμήματος. Μετά την έξοδο κάθε ασθενή από το Νοσοκομείο γίνεται καλός καθαρισμός στο κρεββάτι, το κομοδίνο, το τραπεζίδιο, την ντουλάπα του, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν από άλλο ασθενή. Δεν μεταφέρονται τα σύνεργα καθαριότητας από ένα τμήμα του Νοσοκομείου σε ένα άλλο. Μετά το τέλος της εργασίας καθαρίζονται: 1. Οι κουβάδες σφουγγαρίσματος, οι κάδοι καθαρισμού και οι βάσεις τους 2. Τα τρόλευ π[ου περιέχουν τα υλικά καθαριότητας 3. Οι σφουγγαρίστρες, οι σκούπες και τα σφουγγάρια καθαριότητας και στη συνέχεια απολυμαίνονται με χλωρίνης και τοποθετούνται ανάποδα για να στεγνώσουν. Απαγορεύεται να μένουν οι σφουγγαρίστρες μέσα στους κάδους καθώς και να κρεμιούνται από τα παράθυρα. Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α) Όλες οι εργασίες θα αξιολογούνται με ειδικό δελτίο και κλίμακα αξιολόγησης (Επισυνάπτονται υποδείγματα δελτίου αξιολόγησης) Τα δελτία θα συμπληρώνονται από τις προισταμένες των Νοσηλευτικών τμημάτων και από την Επιτροπή Ελέγχου καθαριότητας

24 Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται αξιολόγηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ (ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) Το συνολικό εμβαδόν χώρων καθαρισμού ΝΝΑ ανέρχεται σε Τ.Μ και αναλύεται ως εξής: Α/Α ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΑΣΗ /Μ2 1 ΝΟΣ. ΠΤΕΡ.5Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Ν ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Γ-5Ε ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Δ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ.4Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Δ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Ν ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Ε-4Γ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Ν-2Ν-ΑΙΜΟΔ ΜΕΘ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝ.ΤΕΧ.ΝΕΦΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΕΠΙΜ-ΓΡΑ- ΓΡ.ΔΙΟΙΚ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ- ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ.2Β ΕΞΩΤ ΙΑΤΡ 2Ν ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΕΞΩΤ ΑΙΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΦΗΜ-ΔΙΑΙΤ/ΚΟ-ΟΓΚΟΛ/ΚΟ ΡΑΔ/ΠΑ-ΦΑΡΜ-ΦΥΣ/ΡΙΟ 422

25 27 ΟΠΛΟΝΟΜΕΙΟ(ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 350 Γ/Ε (ΠΛΥΝΤ-ΣΙΔΕΡ-ΚΟΥΡ-ΡΑΦ- 29 ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡ.ΠΡΟΣ.) 702 ΕΞΩΤ ΙΑΤΡ 1ου (ΕΡΓΣΤ-ΚΟΙΝ - 30 ΓΡΑΦΕΙΑ) ΤΡΟΦΑΠΟΘΗΚΕΣ 300 ΣΥΝΟΛΟ Για την ακρίβεια YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ Υποναύαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΊΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22 Φεβρουαρίου 2011 ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθ.πρωτ. 1843 Ταχ.Δ/νση: Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Πληροφορίες: Ι.Ζερβοπούλου Τηλέφωνο: 210.3247324 FAX: 210.3247554

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 09-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000002 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής:

Άρθρο 2ο Οι χώροι που θα καθαρίζονται είναι οι εξής: Καβάλα, 22/08/2011 Δ/ΝΣΗ ΕΚΑΒ - ΚΑΒΑΛΑΣ Αριθμός διακήρυξης: 04 ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού & Οικονομικής Διαχείρισης Αριθμός πρωτ. 1.554 ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 654 04 ΚΑΒΑΛΑ Πληροφορίες: Πολύμερος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2Ψ469ΗΙΖ-ΒΝ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Αθήνα 29.3.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Αρ. Πρωτ.: 500502 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδα, 21-02-2014 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισμού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ 23 - ΧΑΝΙΑ 73134 τηλ. 2821027900-01-02 fax : 28210 27903 e-mail : teetdk@tee.gr, http://www.teetdk.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.10671 Τηλ.: 210-3675271, 210-3675280 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 18-1-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/86 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ: ΑΡΙΘ. ΕΝΤΟΛΗΣ Δ/ΓΕΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΣΚΕΔΠ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Αλεξανδρούπολη, 1 η Νοεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2734/1-11-2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου - Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ.

«Γνωστοποίηση και Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την. υλοποίηση του έργου με τίτλο «Καθαρισμός κτιρίου επί της οδού Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( controls,2 αίθουσες)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 24-10-2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 19485 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-12 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «Καθαρισμός γραφείων, κυλικείου, εστιατορίου, αποθηκών, αυλής και υαλοπινάκων των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,22-1-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ/ΔΠΔΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Θεσσαλονίκη, 3 Ιανουαρίου 2017 Αρ. Πρωτ. : 21411 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΔΕΟΔ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του N.717/1977 (ΦΕΚ Α 297) «Περί ιδρύσεως Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ:6ΣΝΑ4691Ω2-1ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Εθ.Αντιστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσ/νίκη 30-10-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 24908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛ: 2310 754 410 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93

Θεσσαλονίκη, Αριθ. Πρωτ :οικ. 93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑ/ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Σκαραμαγκάς, 18 Φεβ 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΟ ΑΔ Φ.604/1/2925/Σ.251 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ 1/2015 Κοζάνη, 22/10/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΟΑΠΝ» για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας»

Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» ΑΠΟΦΑΣΗ Π1438 /15-12-2015 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) 1 Θέμα: Διενέργεια Πρόχειρου (Συνοπτικού) διαγωνισμού, με τίτλο «Υπηρεσίες Καθαριότητας του Κτιρίου Δ. Μαρίτσας» Έχοντας υπόψη : 1. Toν υπ αρ. 3966 /

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:2131311571 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/17 Φ.600/10/Σ.10/17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τεχνικές Προδιαγραφές καθαρισμών ΚΕΦΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη:

Ο Πρόεδρος του Π. Τμήματος Ν. Κέρκυρας του ΤΕΕ κ. Νικόλαος Τρίαντος, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 13 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληροφορίες: Α. Στραβοράβδη Κέρκυρα, 20 Ιανουαρίου 2016 Αρ. πρωτ.: 39 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7807 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»

«ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/17 Φ.600/01/8253/Σ.57//19-01-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ. «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Δ/νση : Καντανολέοντος 10 Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συχνότητα εργασιών καθαρισμού Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προς καθαρισμό χώροι του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, επί των οδών Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών της Τ.Α. 2. Τον Ν. 3463/06.Κ.Κ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό ηµόσιο κανονικό µειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Κηφισιά, 23/11/2016. Αρ. Πρωτ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Κηφισιά, 23/11/2016 Αρ. Πρωτ. 7808 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπ όψη, 1) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 4160/1929 (ΦΕΚ 198 Α), 2) Τις διατάξεις του Οργανισμού του Ινστιτούτου (ΦΕΚ 1155 Β/1998),

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘ. 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CPV 90911200-8 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Αθήνα : 24/4/2015 Γραφείο Προμηθειών Αριθ. Πρωτ. : 1226 ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡIΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΥΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ο καθαρισµός των εσωτερικών χώρων θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ. 20/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ (31 Ημέρες)

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α.Δ. 20/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ (31 Ημέρες) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια, 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 90911200-8 Π/Υ 800.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 10 ΙΑΤΡΕΙΟ ΦΥΛΑΚΙΑ 31 Α' ΟΡ. 31/32/33 ΙΣΟΓΕΙΟ 31 34 WC 35 41 42 43 44 51 61 72 73 74 81 91 92 95 101 102

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνθεση προσωπικού 2. Περιγραφή εργασιακού αντικειμένου 3. Προϋποθέσεις α. Γενικές προϋποθέσεις β. Ειδικές Προϋποθέσεις -Πιστοποίηση Υγείας -Ενδυμασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Θεσσαλονίκη 25-6-2014 Αρ.Πρ. 12253 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 1/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα 07/03/2012 µεταξύ: Α) Του Ν.Π... µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων -

Διαβάστε περισσότερα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα

Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ. 210-7491678, Φαξ 210-7489130 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου 9, 10552 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: Ημερομηνία: 02/12/2013 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21/07/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ερμογένους

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΡΧ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 11 ΤΑΧ/ΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ''

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ'' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ'' ΕΙ ΟΣ :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ CPV :90911200-8 Σύνολο εσωτερικών χώρων 10.288 τ.µ Σύνολο εξωτερικών χώρων 150 τ.µ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας»

ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Αριθμός μελέτης: 9/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας κτιρίων Μαθητικής Εστίας Δήμου Κόνιτσας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 50Ε/16 Φ.600/50Ε/Σ.50Ε/16 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Εργολάβος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να απασχολεί συνεργείο που να καλύπτει: καθημερινά και επί τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες:

Ο Εργολάβος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να απασχολεί συνεργείο που να καλύπτει: καθημερινά και επί τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες: Α) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ο Εργολάβος που θα αναδειχθεί υποχρεούται να απασχολεί συνεργείο που να καλύπτει: καθημερινά και επί τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες: ΤΜΗΜΑΤΑ/ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΟΜΑ ΩΡΕΣ ΗΜΗΡΕΣΙΩΣ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 413 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ )

TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) TEXNΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ( ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ) A) ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. O Eργολάβος υποχρεούται στην παροχή υπηρεσιών σίτισης σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

«ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 01/17 Φ.600/01/8253/Σ.57//19-01-17 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ «ΓΕΝΙΚΟΙ» ΚΑΙ «ΕΙΔΙΚΟΙ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 13.530,00 με ΦΠΑ ΙΛΙΟΝ, 25-05-2015 Αριθ. πρωτ.:2146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες:Αθανασία Μπόλλη Τηλ. 213 2015276, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα,

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο διαγωνισμού αποτελεί ο καθαρισμός των κτηρίων, που αναφέρονται στο συνημμένο στη διακήρυξη πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, για τον καθαρισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ι46907Υ-Υ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:19-09-2013 4 η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.:10632 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πολύγυρος Χαλκιδικής ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 631 00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κουτλουμπάση Ελένη ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΧΑ Α.Ε.» ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Σελ. 1 από 28 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΤΕΥΧΟΣ 4

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΤΕΥΧΟΣ 4 ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθηµερινός καθαρισµός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ΕΗ Α.Ε./ ΣΜ (συνολικού εµβαδού 8.090,10 τ.µ. και 25.000 τ.µ. αντίστοιχα)

Διαβάστε περισσότερα