ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ΒΑΘΜΟΣΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:-ΕΜΠ- ΚΟΙΝ.: ΓΕΝ/Ε2-ΙΙI ΔΔΜΝ-ΚΕΦΝ Φ. 646/ 57/2013 (με συνημμένα Φ.2 ) Σ.:1386 Αθήνα: 15 Mαρτίου 2013 ΘΕΜΑ: Δημοσίευση διαγωνισμού καθαρισμού χώρων ΝΝΑ(Mηνος ΙΟΥNIOY). ΣΧΕΤΙΚΑ: α. Φ /3/12/Σ.56006/ / ΓΕΝ/Ε1-ΙΙ β. ΝΑΑ z ΙΑΝ 13/ΚΕΦΝ Σε συνέχεια σχετικών υποβάλλουμε συνημμένα ανακοίνωση-πρόσκληση διενεργείας πρόχειρου διαγωνισμού θέματος και αιτείται μεριμνήσετε για δημοσίευση στο διαδίκτυο. 2. Χειριστής Θέματος: Ακστης (ΔΙΑΧ)Δ.Αναγνωστοπούλου Γ. Π.Μ.Δ./ΝΝΑ ΤΗΛ Yποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ Για την ακρίβεια YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ

2 ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας γνωρίζεται ότι την ημέρα Tρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (Καρέ Αξιωματικών 4 ος όροφος) θα διενεργηθεί Πρόχειρος Διαγωνισμός προϋπολογιζόμενου κόστους ,00 με ΦΠΑ, που αφορά την Εκτέλεση Εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ, σύμφωνα με την νέα Τεχνική Περιγραφή που έχει εκπονηθεί από ΝΝΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το χρονικό διάστημα μέχρι εως Ληφθεί υπόψη ότι ανελαστικός όρος για την συμμετοχή σας στην διαδικασία διενέργειας εν λόγω διαγωνισμού είναι: α. Η προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής της εταιρείας σας στο οικείο Επιμελητήριο επικαιροποιημένη (ημερομηνία έκδοσης το πολύ έξι(6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) στο οποίο να αναγράφεται μέχρι ποιο χρονικό διάστημα έχει καταβάλει η εταιρεία την συνδρομή της προς αυτό. β. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής όπως προβλέπεται και στο ΠΔ 118/ Κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού παρακαλούμε μεριμνήσατε για την προσκόμιση από εσάς ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας, ενσφράγιστης οικονομοτεχνικής προσφοράς σας, για εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών και θα πρέπει να περιλαμβάνει: α. Τιμή εργασιών ανά ημέρα + Φ.Π.Α. β. Εκτιμώμενο κόστος εργασιών μέχρι ,00 με ΦΠΑ. γ. Αριθμό απασχολούμενου προσωπικού Σαράντα (40) ατόμων το μέγιστο, και είκοσι έξι(26) το ελάχιστο ως παράρτημα Β τεχνικής περιγραφής που έχει εκπονηθεί από ΝΝΑ. δ. Πρωτότυπη η επικυρωμένο αντίγραφο της συλλογικής ή άλλη σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. ε. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχολήσεως προσωπικού και εμπειρία ανάλογου έργου (με απασχόληση ανω των 20 ατόμων). στ. Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ζ. Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. η. Ασφαλιστική Ενημερότητα ότι :απασχολούν προσωπικό και είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. θ. Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. ι. Και τα στοιχεία του Ν.3863/10 άρθρο Η οικονομική προσφορά πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό, σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, των αναλωσίμων,του εργολαβικού κέρδους

3 και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων.(δηλ.το 6,244%) και το τελικό κόστος θα αναλύεται σε ξεχωριστό πίνακα ως συνημμένο Πίνακα Α 5. Χρόνος αναλήψεως εργασιών άμεσος μετά από κατακύρωση υπογραφή της Κατακύρωσης από τον έχοντα την Οικονομική εξουσία Κο Διευθυντή Ε Κλάδου ΓΕΝ.. 6. Μετά την κατακύρωση ο μειοδότης εργολάβος υποχρεούται να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού,που απασχολεί, στη Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας του ΝΝΑ (ΔΔΥ/ΝΝΑ).Σε περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού και πριν την έναρξη της εργολαβίας απαιτούνται να κατατεθούν στο Γραφείο Ασφαλείας ΝΝΑ τα κάτωθι : α) Άδεια παραμονής ή διαβατήριο β) Άδεια εργασίας από το φορέα ασφαλίσεως του εργαζομένου 7. Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την Νέα Τεχνική Περιγραφή των εργασιών που έχουν εκπονηθεί από το ΝΝΑ. 8. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα όπως,κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης,να διενεργεί τέτοιες περικοπές επί της έκτασης και συχνότητα εκτέλεσης των εργασιών η ακόμα και μείωση του εργαζόμενου προσωπικού,ώστε το συμβατικό τίμημα να διαμορφώνεται μέχρι 25% χαμηλότερα. Ανωτέρω περικοπές γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτές από τη μειοδότρια εταιρεία που θα αναλάβει την εργολαβία 9. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ α. Το τιμολόγιο για την προμήθεια θα εξοφληθεί μέσω πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, κατόπιν ενταλματοποιήσεως της δαπάνης από ΝΝΑ ή από ΓΕΝ / ΟΕΠΝ / ΔΕΔ, το αργότερα τρείς (3) μήνες μετά την έκδοση του Τιμολογίου - Δ. Αποστολής και του Πρωτοκόλλου Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. β. Η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του Προμηθευτή. γ. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου μέσω ΔΤΠΝ ή μετά από έκδοση ενταλμάτων πληρωμής από τον Διευθυντή ΝΝΑ μέσω του Ταμείου Χρηματικής Διαχείρισης εκτός κρατικού Π/Υ. δ. Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π.Δ. 118/2007 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.) 10. α. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συμμετοχής προμηθευτή στον διαγωνισμό και κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π.Δ. 118/2007, που υποβάλλονται από τον μειοδότη. β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους

4 λόγους, την προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007. γ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε (5.000) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 11. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: α. να αποφασίσει τη ματαίωση, μετάθεση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 12. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 13. Επίσκεψη προσωπικού εταιρείας σας στο ΝΝΑ κρίνεται απαραίτητη για λήψη σαφούς εικόνας εκ του σύνεγγυς. 14. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την διεύθυνση ΓΡ.Π.Μ.Δ./ΝΝΑ.( τηλ ) 15. Επιπρόσθετα παρακαλούμε μεριμνήσατε για την αποστολή των δικαιολογητικών θέματος μέχρι ώρα 09:50 και στοιχείων προσωπικού της εταιρείας σας προκειμένου αναληφθούν ενέργειες στην Γεν.Γραμματεια / ΝΝΑ. 16. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν, τα όσά προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο περί προμηθειών (Ν.2362/95 και ΠΔ ) 17. Χειριστής Θέματος: Θέματος: Ακστης (ΔΙΑΧ)Δ.Αναγνωστοπούλου. Υποναύαρχος (Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Για την ακρίβεια Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ

5 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ τ Α 115/2010) Οικονομική Προσφορά για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό που αφορά στην εκτέλεση εργασιών Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ α) Ο αριθμό των εργαζομένων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΣΑΒΒΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: β) Οι ημέρες και ώρες εργασίες ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: ΣΑΒΒΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΚΕΣ: γ) Η συλλογική σύμβαση εργασίας ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: στην οποία υπαγονται οι εργαζομενοι δ) Το ύψος του προυπολογισμού ποσού που αφορα τις πασης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων ε) To ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προυπολογισθέτα ποσα το οποιο αναλύεται ως εξής : Α.Εισφορές εργοδότη Β.Εισφορές ασφαλισμένου στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανα ατομο ζ) Υψος του προυπολογισμένου ποσού που αφορά στα αναλωσιμα υλικα η) Υψος του προυπολογισμένου ποσού που αφορά στις πάσης φύσεως νόμιμες κρατησεις υπερ του Δημοσίου και υπέρ τριτων κρατησεις θ) Υψος προυπολογισμένου ποσού που αφορά στο εργολαβικό κέρδος θ) Υψος προυπολογισμένου ποσού που αφορά το διοικητικό κοστος παροχης υπηρεσιων Συνολικό Κοστος χωρίς ΦΠΑ ΣυνολικόΚοστοςσυμπερ/νουτου ΦΠΑ

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ Το ΝΝΑ την προέβη σε σύνταξη νέων τεχνικών προδιαγραφών εργολαβίας θέματος. Ανωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές διαμορφώνονται ως κάτωθι : α) Τεχνική Περιγραφή Εργασιών Διαγωνισμού Ανάδειξης Εργολάβου Καθαρισμού Χώρων ΝΝΑ ως παράρτημα Α. β) Απαιτούμενο Προσωπικό Ωράριο Απασχόλησης ανά ημέρα (Καθημερινές- Σάββατα- Κυριακές/Αργίες) ως παράρτημα Β. γ) Απαιτούμενος Τεχνικός Εξοπλισμός Υλικά Καθαρισμού ως Παράρτημα Γ. 2. Οι θέσεις και ώρες εργασίας ανά ημέρα συνοψίζονται ως κάτωθι: Α) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 155,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 87,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 40 Β) ΣΑΒΒΑΤΑ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 242,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 95,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 56,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 28 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 151,5 Γ) ΚΥΡΙΑΚΕΣ &ΑΡΓΙΕΣ : ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 91,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 51,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 26 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 139,5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ 1. Το ωράριο εργασίας θα είναι όπως στο παράρτημα B. Η διεύθυνση του νοσοκομείου έχει το δικαίωμα τροποποίησης του εφόσον το κρίνει απαραίτητο. 2. α) Από Δευτέρα έως και Παρασκευή το απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο απασχόλησης του προσωπικού θα είναι βάσει του παραρτήματος B. ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ: 40- ΠΡΩΙ 26, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 β) Σάββατο και Κυριακή το απαιτούμενο προσωπικό και ωράριο απασχόλησης βάσει του παραρτήματος B ΣΑΒΒΑΤΟ : Σύνολο ατόμων 28- ΠΡΩΙ 19, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΚΥΡΙΑΚΗ : Σύνολο ατόμων 26- ΠΡΩΙ 18, ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 3. Τα κλιμακοστάσια οι ανελκυστήρες και οι αίθουσες αναμονής θα καθαρίζονται άπαξ. Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι καθαρίζονται με απολυμαντική διάλυση μια φορά την εβδομάδα. 4. Σε περίπτωση μεταφοράς τμήματος σε άλλο χώρο, ο καθαρισμός θα συνεχίζεται στο νέο χώρο. Σε περίπτωση κλεισίματος ενός τμήματος, λόγω οικοδομικών εργασιών, τα άτομα που καθαρίζουν το τμήμα αυτό, θα διατίθενται σε άλλο χώρο του νοσοκομείου. 5. Το προσωπικό του συνεργείου καθαρισμού α) Υποχρεούται να υπογράφει κατά τη προσέλευση του και την αποχώρηση του από την εργασία. β) Αντικαθίσταται άμεσα σε περίπτωση απουσίας αυτού, λόγω ρεπό, ασθενείας αδείας,τραυματισμού με ευθύνη του εργολάβου. γ) Ελέγχεται από τους επόπτες του συνεργείου οι οποίοι ευρίσκονται καθημερινά στο νοσοκομείο σε όλη τη διάρκεια εργασίας του συνεργείου καθαρισμού. δ) Να είναι υγιές(με ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας γεγονός πουν θα αποδεικνύεται με α/α θώρακα, κλινική εξέταση δερματολόγου παθολόγου Ιατρού Κρατικού Νοσοκομείου καθώς και αιματολογικές εξετάσεις για λοιμώδη μεταδοτικά νοσήματα. ε) Να φέρει ομοιόμορφη ενδυμασία, την οποία να αλλάζει καθημερινά,όπως και ομοιόμορφα παπούτσια, καθώς και δύο ζεύγη χονδρά ελαστικά γάντια. στ) Να είναι άψογο στη συμπεριφορά του προς το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους ασθενείς και τους επισκέπτες. ζ) Να είναι ελληνικής υπηκοότητας ή αλλοδαποί κατέχοντες νόμιμη άδεια εργασίας. η) Να χρησιμοποιεί τον ανελκυστήρα ακαθάρτων. θ) Υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον τεχνικό εξοπλισμό και τα υλικά καθαριότητας που προβλέπεται στο παράρτημα Γ αντίστοιχα. Ι) Υποχρεούται σε περίπτωση απεργίας να καλύπτει το Νοσοκομείο με προσωπικό ασφαλείας. ια) Το προσωπικό της πρωινής βάρδιας θα είναι μόνιμο και δεν θα μετακινείται σε άλλους χώρους. ιβ) Τα άτομα που απασχολούνται στα μαγειρεία δεν θα μετακινούνται σε άλλους χώρους και δεν θα καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους των

8 μαγειρείων-τουαλέτες αποδυτήρια οι οποίες θα καθορίζονται από το άτομο 1 ου ορόφου(π-μ-β) 6. Ο Εργολάβος υποχρεούται να : α. Διαθέτει συνεχή και πλήρη υποστήριξη σε τεχνικό εξοπλισμό και υλικά καθαρισμού όπως αυτά προβλέπονται στο παράρτημα Γ, για τον καθαρισμό και γυάλισμα των χώρων του Νοσοκομείου, καθώς και αντικατάσταση αυτού, σε περίπτωση βλαβών τους, με δικά του έξοδα. β. Λαμβάνει όλα τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή ατυχημάτων στους ασθενείς επισκέπτες προσωπικό του Νοσοκομείου, προσωπικό συνεργείου καθαρισμού και την αποφυγή ζημιών στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομειού. 7. Ο εργολάβος και το προσωπικό του συνεργείου υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις γενικές οδηγίες καθαριότητας που αναφέρονται στα συνημμένα. ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν θαλάμους νοσηλείας, γραφεία, δωμάτια προσωπικού, ιατρεία, εργαστήρια, αποθηκευτικούς και κοινόχρηστους χώρους. Α. Καθημερινά Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και σκαλοπατιών (εσωτερικά/εξωτερικά) και σκούπισμα και καθάρισμα μοκετών. Καθάρισμα ειδών υγιεινής, μπάνιων και WC Καθάρισμα και υγρό ξεσκόνισμα επιπλοσιακού εξοπλισμού(γραφεία, τραπέζια, βιβλιοθήκες, καθίσματα, κομοδίνα ασθενών κ.λ.π) Καθαρισμός μηχανημάτων και συσκευών ιατρείων και εργαστηρίων, όπου το επιτρέπουν οι αρμόδιοι. Άδειασμα και καθαρισμός καλαθιών WC, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων Καθάρισμα ανελκυστήρων (εσωτερικά και εξωτερικά) Αίθουσες αναμονής δύο φορές την ημέρα(πρωί-βράδυ) Κλιμακοστάσια Β. Κάθε 7 ημέρες: Πλύσιμο καλαθιών WC, γραφείων και κοινόχρηστων χώρων. Καθάρισμα τζαμιών εισόδων. Γ. Κάθε 15 ημέρες Καθαρισμός τζαμιών, πλαισίων παραθύρων(σιδηρά και αλουμίνια), στόρια παραθύρων. Καθάρισμα ντουλαπών, θυρών, τοίχων και πλακιδίων. Γυάλισμα δαπέδων

9 Δ. Κάθε μήνα οροφές 9. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν μαγειρεία, διανομεία, πλυντήρια σκευών, ψυκτική και τροφαποθήκες. Α. Καθημερινά. Σκούπισμα, σφουγγάρισμα δαπέδων και δαπέδων ψυκτικών θαλάμων. Καθάρισμα πάγκων εργασίας, λάντζας,φούρνων, ψυγείων(εσωτερικά/εξωτερικά),θερμοθαλάμων, βραστήρων, τηγανιών, σχαρών φούρνων, μηχανημάτων κοπής κιμά, πατατών και λαχανικών, ντουλαπών μεταφοράς φαγητών, ντουλαπών σκευών και καροτσιδίων μεταφοράς δίσκων, πιάτων και μπασκέτων. Καθάρισμα πλυντηρίων πιάτων, σκευών και σχαρών αποχέτευσης. Συλλογή απορριμμάτων και μεταφορά στο container του δήμου Β. Κάθε 15 ημέρες Καθαρισμός τζαμιών, πλαισίων παραθύρων, πλακιδίων τοίχων, μαρμάρινων επιφανειών,εξωτερικών επιφανειών, απορροφητήρων, δάπεδα αποθηκών,ψυγεία, φούρνους, τοίχους, κάδους, οροφές. Γ. Κάθε μήνα : Παράθυρα, οροφές, φώτα και εξαερισμούς στα μαγειρεία 10. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν το νεκροθάλαμο Α. Τρεις Φορές την Εβδομάδα(Κατά προτίμηση ΔΕΥ-ΤΕΤ-ΠΑΡ) Σκούπισμα και σφουγγάρισμα δαπέδων Καθαρισμός ψυκτικών θαλάμων (εσωτερικά και εξωτερικά) Β. Κάθε 7 ημέρες Απολύμανση ψυκτικών θαλάμων(εσωτερικά/εξωτερικά) 11. Οι παρακάτω εργασίες αφορούν την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Α. Καθημερινά Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Α) Β. Κάθε 7 ημέρες

10 Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Β) Γ. Κάθε 15 ημέρες Οι ίδιες εργασίες με ανωτέρω παράγραφο 8(Γ) Δ. Κάθε μήνα ως ανωτέρω παράγραφος 8(Δ) 12. Ο καθαρισμός των υαλοπινάκων αφορά υαλοπίνακες όλων των ειδών (πόρτες εσωτερικά/εξωτερικά, παράθυρα, χωρίσματα κτλ) καθώς και υαλοπίνακες εξωτερικών επιφανειών για τις οποίες απαιτείται ειδικό μετακινούμενο καλάθι. Για τον καθαρισμό των υαλοπινάκων έχει προβλεφθεί η απασχόληση ενός (1) ατόμου 13. Σε έκτακτες ανάγκες η καθαριότητα και η απολύμανση γίνονται οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου απαιτείται ανεξάρτητα από το πρόγραμμα. 14. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Ο χώρος του χειρουργείου αποτελείται από 10 χειρουργικές αίθουσες (κυρίως χειρουργική αίθουσα +αποθήκη κάθε αίθουσας + χώροι scrub), ανάνηψη, 5 γραφεία, αίθουσα αναμονής ασθενών, αίθουσα ανάπαυσης προσωπικού, 4 αποθήκες, χώρος κλιβάνου, 2 χώροι συγκέντρωσης ακαθάρτων, 2 αίθουσες λήψης ακτινογραφιών-εμφανιστήριο, χώρος αποθήκευσης μηχανημάτων, αποδυτήρια ανδρών, αποδυτήρια γυναικών, τουαλέτες διάδρομοι, βοηθητικοί χώροι, κοινόχρηστοι χώροι Σύνολο τετρ. Μέτρων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Α. Πρωινή βάρδια 07:30-14:30 (άτομα 5) 4 άτομα για τις χειρουργικές αίθουσες + ανάνηψη 1 άτομο για την είσοδο κοινόχρηστους χώρους τουαλέτες-φορεία Β. Απογευματινή βάρδια 14:30-22:00 άτομα 4 Γ) Σάββατο άτομα 4 (πρωινή βάρδια 2 απογευματινή βάρδια 2) Κυριακή άτομα 4 (πρωινή βάρδια 2 απογευματινή βάρδια 2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ Καθημερινά Καθαρισμός αιθουσών ενδιάμεσα των χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και καλός καθαρισμός μετά το τέλος λειτουργίας της χειρουργικής αίθουσας(χώρος-μηχανήματα, τοίχοι κ.τ.λ) Καθαρισμός Ανάνηψης σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με τις ανάγκες και μετά το τέλος όλων των χειρουργείων. Καθαρισμός των γραφείων, αποδυτηρίων, διαδρόμου εισόδου, τουαλέτες, κοινόχρηστων χώρων, χώρων ακαθάρτων, αποθηκευτικοί χώροι υποδημάτων.

11 Εβδομαδιαία (ΣΑΒ-ΚΥΡ) Γενική καθαριότητα αιθουσών ανάνηψης, όλων των αποθηκών, φορεία-καρότσια μεταφοράς ιματισμού ακαθάρτων χώροι κλιβάνου ακτινογραφιών αποθήκευσης μηχανημάτων- συγκέντρωσης ακαθάρτωνγραφεία αποδυτήρια τουαλέτες- διάδρομος- αποθηκευτικοί χώροι υποδημάτων. Δεκαπενθήμερο Πόρτες, παράθυρα, τοίχοι διαδρόμου και κοινοχρήστων χώρων. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί στο Χειρουργείο να μην αντικαθίσταται αλλά να είναι μόνιμο λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου. Οι εργασίες θα ελέγχονται και θα συντονίζονται από την προϊσταμένη του χειρουργείου και θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της. 16. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Απαιτείται 1 άτομο 08:00-14:30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β 5ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 1( ) 6 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

12 ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α 4ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν 4ος ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α 3ος ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ, ΝΈΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ,ΜΕΘ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β 1( ) 8 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β 1( ) 6 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 7 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΑΞ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 1( ) 6 2( ) 6+6 2( ) 6+6 1( ) 6

13 ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 1( ) 5 Να καθαρίζεται από την Απογευματινή του 3ου Ορόφου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 2ος ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Β,2Ν,ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ- ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΝΑ,Σ.Φ.Α,ΠΤΕΡΥΓΑ 3Ν. 1( ) 5 1( ) 5,5 (ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ ΌΧΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ) 1( ) 8 Η 8ΩΡΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ- ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Β,ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 2Ν,3Ν. 1ος ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ,ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΑ ΦΥΣΙΟΠΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΤΥΙ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΣ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΘ /ΓΕΝΙΚΗ 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 1ος ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ. 1( ) 6 1( ) 6 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 1 ( ) 5 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ,ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ, ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟ, ΤΡΟΦΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΙΣ,ΓΕ, ΑΡΧΕΙΟ, ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ -ΚΟΥΡΕΙΟ-ΡΑΦΕΙΟ ) 2( ) ( ) 1( ) 5 6 1( ( ) 22.00) 6 6 1( ) 6 ΚΆΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14 ΓΡΑΦΕΙΑ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ- ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER 14.00) 7 1( ) 7 ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ 4Γ-4Ε-5Γ-5Ε-5Δ- ΚΑΡΕ ΑΞ/ΚΩΝ,ΑΣΑΝΣΕΡ & ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 6 ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ 1ΟΥ,2ΟΥ,3ΟΥ ΟΡΌΦΟΥ ΤΟΥΣ 1( ) ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 7,5Ν,4Ν,ΠΤΕΡΥΓΑ 4Δ(ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ- ΚΛΙΜΑΚΕΣ- ΓΡΑΦΕΙΑ) &ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΜΕ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ 1( ) 7,5 1( ) 6,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 155,5 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 87,0 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 26 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 14 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 242,5 ΣΑΒΒΑΤΟ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 5ος ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α 1( ) 6 ΠΟΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 12.00) 5 ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β

15 ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β ΠΟΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 4ος ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 3ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α

16 ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ,ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΜΕΘ /ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ,ΣΑΛΟΝΙ 3Α- 3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΠΤΕΡΥΓΑ 3Ν (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 1( ) 5 2ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ,ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΜΤΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ,ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,WC ΥΠΟΓΕΙΩΝ 1( ) 5 1( ) 4 1( ) 7 ΥΠΟΓΕΙΟ 1ος 3ος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΕΘ/ΓΕΝΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ,ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ-ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER 1( ) 4 1( ) ) 6 1( ) 6 1( ) 6 1( ) 6 1( ) ) 7 3( ) ( ) 7 1( ) 6,5

17 ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 3 1( ) 5 1( ) 7 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 95 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 56,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 19 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 9 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 151,5 ΚΥΡΙΑΚΕΣ& ΑΡΓΙΕΣ ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 5 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β 12.00) 5 5ος ΠΤΕΡΥΓΑ 5Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 5Α-5Β ΠΤΕΡΥΓΑ 5Ν 12.00) 5 1( ) 6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 4ος ΠΤΕΡΥΓΑ 4 Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5

18 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 4Α-4Β 12.00) 5 ΠΤΕΡΥΓΑ 4Ν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 1( ) 6 ΟΡΟΦΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΤΕΡΥΓΑ 3 Α ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΒΡΑΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ,ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ,ΜΕΘ/ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ, 12.00) 5 ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ 3ος 2ος ΠΤΕΡΥΓΑ 3Β ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΛΛΑΓΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ, ΣΑΛΟΝΙ 3Α-3Β ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ,ΥΠΟΓΕΙΟ 12.00) 5 1( ) 4 1( ) 7 ΥΠΟΓΕΙΟ 1ος ΜΕΘ/ΓΕΝΙΚΟ ΕΦΗΜΕΡΕΙΟ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ 1( ) 4 1( ) ) 6 1( ) 6 1( ) 6 3( ) 6+6+6

19 3ος ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΝΥΧΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΝΑ-ΠΥΛΕΣ-ΦΥΛΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ CONTAINER ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΝΑ(WC ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ & ΚΛΙΜΑΚΕΣ) ΚΑΙ ΌΤΙ ΆΛΛΟ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 1( ) 6, ) 7 1( ) 4,5 1( ) 7 1( ) 6,5 1( ) 7 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΩΙ 91,0 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 51,5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΩΙ 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 8 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 142,5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Μηχανήματα και Εξοπλισμός 1. Τρόλευ καθαριστριών κλινικών-τμημάτων (ένα για κάθε χώρο) 2. Καρότσια σφουγγαρίσματος με κάδους σφουγγαρίσματος του διπλού συστήματος(μπλε- κόκκινους) 3. Κάδοι ξεσκονίσματος διαφορετικού χρώματος 4. Πάνινες σκούπες από υλικό που πλένεται σε πλυντήρια

20 5. Σφουγγαρίστρες διαφορετικών χρωμάτων για κάθε χώρο και από υλικό που πλένεται σε πλυντήριο. 6. Ξεσκονόπανα (vetex) 4 διαφορετικών χρωμάτων 7. Τροχήλατο αμαξίδιο κλειστό για μεταφορά των απορριμμάτων στο χώρο τελικής συλλογής 8. Γάντια χονδρά κουζίνας 9. Μηχανολογικός εξοπλισμός (για πλύσεις μοκετών και γυάλισμα πατώματος) 10. Σακούλες πλαστικές απορριμμάτων α. Μαύρου χρώματος ανθεκτικές διαφόρων μεγεθών β. Κίτρινου χρώματος για τα κυτταροστατικά γ. Κόκκινου χρώματος μεγάλες για χρήση στο χειρουργείο 11. Πίνακες προειδοποίησης ότι το δάπεδο είναι υγρό 12. Κλείστρα για τις σακούλες απορριμμάτων 13. Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και ο εξοπλισμός καθαρισμού πρέπει Α. Να μην προκαλούν φθορές στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό των χώρων των κτιρίων Β. Να είναι κατά το δυνατό αθόρυβα Γ. Να είναι διαφορετικά για κάθε κλινική τμήμα-εργαστήριο και πτέρυγες διοίκησης Δ. Να είναι μαρκαρισμένα με την ονομασία του χώρου που προορίζονται 14. Δεν θα χρησιμοποιούνται υλικά καθαριστικά και απορρυπαντικά του Νοσοκομείου αλλά αποκλειστικά του εργολάβου 15. Απαιτείται η ύπαρξη τροχήλατων καροτσιών κλειστού τύπου για την ενδονοσοκομειακή μεταφορά αστικού και μολυσματικού τύπου απόβλητα χωριστά. 16. Να τοποθετείται χαρτί υγείας σε όλες τις κοινόχρηστες τουαλέτες του νοσοκομείου καθώς και σαπουνάκια για την καθαριότητα των χεριών. Προϊόντα Καθαρισμού και Απολύμανσης

21 1. Καθαριστικό μοκετών 2. Απορρυπαντικά-Καθαριστικά(με ουδέτερο PH) επιφανειών και δαπέδων 3. Απορρυπαντικά Καθαριστικά χώρων υγιεινής 4. Απολυμαντικά A. Διαλύματα αλδεύδων (γλουταραλδεύδης-γλυοξάλης) B. Ενώσεις χλωρίου 5. Καθαριστικό τζαμιών 6. Όλα τα καθαριστικά απορρυπαντικά με ουδέτερο ΡΗ αλκαλικά ή όξινα να είναι καταχωρημένα στο γενικό χημείο του κράτους με σαφή αναφορά στην περιεκτικότητα και δοσολογία αραίωσης για ασφαλή και σωστή χρήση. 7. Τα απολυμαντικά χώρων τροφίμων να μην έχουν αλδεύδες και φαινόλες. Να είναι άχρωμα και άοσμα. Να είναι βακτηριοκτόνα (salmonella, listeria, μυκητοκτονα) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Α. Σκούπισμα Γίνεται μετά την απομάκρυνση των απορριμμάτων Το σκούπισμα όλων των δαπέδων γίνεται με ηλεκτρική σκούπα ή με υφασμάτινη(τύπου μάκτρας) Υπάρχει συνεχής κίνηση πάνω στο πάτωμα χωρίς ανασήκωμα ή τινάγματα. Β. Ξεσκόνισμα Γίνεται διάλυση απορρυπαντικού ή απολυμαντικού και σπόγγου τύπου Vetex. Χρησιμοποιείται διαφορετικού χρώματος Vetex και κάδος καθαρισμού για: 1. Κρεβάτια 2. Πόρτες, κομοδίνα, τραπεζίδια 3. Νιπτήρες μπάνιου 4. Τουαλέτες Να γίνεται αντικατάσταση του Vetex σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να είναι σε καλή κατάσταση. Τα γραφεία καθαρίζονται με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό σε σπρέι και απορροφητικό χαρτί Γ. Σφουγγάρισμα Οι σφουγγαρίστρες χρησιμοποιούνται πάντα στεγνές. Χρησιμοποιούνται διαφορετικού χρώματος σφουγγαρίστρες για τους θαλάμους, διαφορετικές για τις τουαλέτες και διαφορετικές και διαφορετικές για τα γραφεία και τους διαδρόμους, οι οποίες είναι μαρκαρισμένες ώστε να φαίνεται για πιο χώρο προορίζονται. Το σφουγγάρισμα γίνεται με διάλυση απορρυπαντικού η απολυμαντικού και με τη μέθοδο του διπλού κουβά

22 Δεν αναμιγνύονται ποτέ τα απορρυπαντικά με τα απολυμαντικά γιατί δημιουργούνται αναθυμιάσεις και ελαττώνεται η δραστικότητα τους. Η διάλυση του απορρυπαντικού γίνεται με ζεστό νερό ενώ του απολυμαντικού με κρύο. Οι χώροι στους οποίους χρησιμοποιούνται απολυμαντικά διαλύματα για τον καθαρισμό είναι: Χειρουργεία, αιμοδυναμικό,μεθ, ΜΤΝ, Κεντρική Αποστείρωση,εργαστήρια(μικροβιολογικό, αιμοδοσία κ,τ,λ) θάλαμοι απομόνωσης, μαγειρεία. Τα απολυμαντικά διαλύματα παρασκευάζονται με: 1. Ενώσεις αλδεύδων(lysoformine κ.τ.λ) 2. Ενώσεις χλωρίου (οικιακή χλωρίνη, tab χλωρίου κ.τ.λ) Ανά μήνα γίνεται εναλλαγή των απολυμαντικών διαλυμάτων. Οι διάδρομοι χωρίζονται στα δύο κατά το σφουγγάρισμα και σφουγγαρίζεται πρώτα η μία πλευρά και στην συνέχεια η άλλη, ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία. Υλικά 1. Δύο κουβάδες των λίτρων χρώματος μπλέ και κόκκινου. 2. Σφουγγαρίστρες βαμβακερές μέτριου μεγέθους. Μέθοδος Στον κόκκινο κουβά τοποθετούνται 8 λίτρα νερού και η απαιτούμενη ποσότητα απορρυπαντικού ή απολυμαντικού Στον μπλε κουβά τοποθετούνται 8 λίτρα νερού για το ξέβγαλμα της σφουγγαρίστρας. Το στυφτήρι είναι πάντα στον μπλε κουβά. Βουτάμε την σφουγγαρίστρα στον κόκκινο κουβά και στύβουμε στον μπλε. Σφουγγαρίζουμε τμήμα του πατώματος. Ξεπλένουμε καιο στύβουμε στον μπλε κουβά. Βουτάμε ξανά στον κόκκινο, στύβουμε στον μπλε κ.ο.κ Το νερό στον μπλε κουβά αλλάζει μετά το σφουγγάρισμα κάθε θαλάμου της ΜΕΘ, κάθε εργαστηρίου, κάθε θαλάμου με περισσότερα από τρία κρεβάτια κάθε τέσσερις μονόκλινους ή κάθε δύο δίκλινους ή τρίκλινους ή νωρίτερα αν αλλάζει χρώμα. Στις αίθουσες του χειρουργείου, των ενδοσκοπήσεων και το αιμοδυναμικό θα αλλάζει μετά από κάθε επέμβαση. Δ. Γενικά Γάντια χονδρά φορούν οι καθαρίστριες όταν: 1. Καθαρίζουν τουαλέτες 2. Συλλέγουν η μεταφέρουν απορρίμματα 3. Καθαρίζουν επιφάνειες που υπάρχει αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά 4. Καθαρίζουν θάλαμο στον οποίο νοσηλεύεται ασθενής με λοιμώδες νόσημα Μετά το τέλος της εργασίας πλένουν καλά τα γάντια και τα χέρια τους Με τα γάντια δεν αγγίζουν πόμολα, έπιπλα κ.τ.λ

23 Τα πόμολα σε όλες τις πόρτες του Νοσοκομείου καθαρίζονται με απορρυπαντικό καθημερινά Οι σάκοι απορριμμάτων πρέπει να γεμίζουν μόνο κατά τα δύο τρίτα. Απαγορεύεται το άδειασμα των απορριμμάτων από τον ένα σάκο στον άλλο. Οι σάκοι δένονται καλά για να μεταφερθούν και δεν τοποθετούνται ποτέ στο πάτωμα. Να μην τοποθετούνται πολλοί σάκοι στο καρότσι μεταφοράς, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης τους. Η μεταφορά των απορριμμάτων γίνεται με κλειστό τροχήλατο αμαξίδιο από το πλαϊνό ασανσέρ της Α ή της Β πτέρυγας μέχρι τον συμπιεστή του δήμου. Η συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων των νοσηλευτικών πτερυγών, ΜΕΘ, Χειρουργείου, Εργαστηρίων,Μαγειρείων,Εφημερείου, γίνεται τρεις φορές την ημέρα(π-μ-β) και των υπολοίπων χώρων τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων που έχουν και θα εναποθέτονται στον ειδικά για το σκοπό αυτό διαμορφωμένο χώρο. Τα μολυσματικά στον κλίβανο και τα κοινά σκουπίδια στο container με την μικρότερη χρονική παραμονή στον ενδιάμεσο χώρο παραμονής. Για τα απορρίμματα ειδικού τύπου (μολυσματικά, χημειοθεραπευτικά) να ακολουθούνται οι ανάλογες οδηγίες των Υπευθύνων Διαχείρισης Ιατρικών Αποβλήτων(Υ.Δ.Ι.Α). Οι κάδοι απορριμμάτων και τα τροχήλατα συλλογής σάκων απορριμμάτων των ΜΕΘ, Χειρουργείου και Αιμοδυναμικού, Ενδοσκοπήσεων, Καντίνας, Μαγειρείων, πλένονται καθημερινά με απορρυπαντικό ή απολυμαντικό ενώ οι υπόλοιποι κάδοι δύο φορές της εβδομάδα ή όταν παραστεί ανάγκη. Οι θέσεις επεξεργασίας προετοιμασίας τροφίμων στα μαγειρεία, οι ψύκτες νερού, οι νιπτήρες, τα μπάνια και οι τουαλέτες μετά τον καθαρισμό τους με απορρυπαντικό απολυμαίνονται με χλωρίνη καθημερινά. Για τον καθαρισμό των θαλάμων απομόνωσης ασθενών χρησιμοποιείται διαφορετικός εξοπλισμός από αυτόν του τμήματος. Μετά την έξοδο κάθε ασθενή από το Νοσοκομείο γίνεται καλός καθαρισμός στο κρεββάτι, το κομοδίνο, το τραπεζίδιο, την ντουλάπα του, πριν αυτά χρησιμοποιηθούν από άλλο ασθενή. Δεν μεταφέρονται τα σύνεργα καθαριότητας από ένα τμήμα του Νοσοκομείου σε ένα άλλο. Μετά το τέλος της εργασίας καθαρίζονται: 1. Οι κουβάδες σφουγγαρίσματος, οι κάδοι καθαρισμού και οι βάσεις τους 2. Τα τρόλευ π[ου περιέχουν τα υλικά καθαριότητας 3. Οι σφουγγαρίστρες, οι σκούπες και τα σφουγγάρια καθαριότητας και στη συνέχεια απολυμαίνονται με χλωρίνης και τοποθετούνται ανάποδα για να στεγνώσουν. Απαγορεύεται να μένουν οι σφουγγαρίστρες μέσα στους κάδους καθώς και να κρεμιούνται από τα παράθυρα. Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ α) Όλες οι εργασίες θα αξιολογούνται με ειδικό δελτίο και κλίμακα αξιολόγησης (Επισυνάπτονται υποδείγματα δελτίου αξιολόγησης) Τα δελτία θα συμπληρώνονται από τις προισταμένες των Νοσηλευτικών τμημάτων και από την Επιτροπή Ελέγχου καθαριότητας

24 Στο τέλος κάθε μήνα θα γίνεται αξιολόγηση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΝΝΑ (ΕΜΒΑΔΟΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ) Το συνολικό εμβαδόν χώρων καθαρισμού ΝΝΑ ανέρχεται σε Τ.Μ και αναλύεται ως εξής: Α/Α ΧΩΡΟΣ ΕΚΤΑΣΗ /Μ2 1 ΝΟΣ. ΠΤΕΡ.5Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Ν ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Γ-5Ε ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 5Δ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ.4Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Δ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Ν ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 4Ε-4Γ ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Α ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Β ΝΟΣ. ΠΤΕΡ. 3Ν-2Ν-ΑΙΜΟΔ ΜΕΘ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝ.ΤΕΧ.ΝΕΦΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ(ΕΠΙΜ-ΓΡΑ- ΓΡ.ΔΙΟΙΚ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ- ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ.2Β ΕΞΩΤ ΙΑΤΡ 2Ν ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΕΞΩΤ ΑΙΟΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΦΗΜ-ΔΙΑΙΤ/ΚΟ-ΟΓΚΟΛ/ΚΟ ΡΑΔ/ΠΑ-ΦΑΡΜ-ΦΥΣ/ΡΙΟ 422

25 27 ΟΠΛΟΝΟΜΕΙΟ(ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ) ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 350 Γ/Ε (ΠΛΥΝΤ-ΣΙΔΕΡ-ΚΟΥΡ-ΡΑΦ- 29 ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡ.ΠΡΟΣ.) 702 ΕΞΩΤ ΙΑΤΡ 1ου (ΕΡΓΣΤ-ΚΟΙΝ - 30 ΓΡΑΦΕΙΑ) ΤΡΟΦΑΠΟΘΗΚΕΣ 300 ΣΥΝΟΛΟ Για την ακρίβεια YΔΕΦ/ΝΝΑ Αντιπλοίαρχος(Ο) Π. ΜητρόπουλοςΠΝ Υποναύαρχος(Ο) Δ. Μπαλόπουλος ΠΝ Διευθυντής Ε Κλάδου ΓΕΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/809/16-01-2014 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Όλο το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να γνωρίζει καλά και να εφαρμόζει πάντα τα παρακάτω στην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΕΣΩΤ. ΤΖΑΜΙΩΝ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ- ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΩΡΟΣ: ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΩΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΠΡΟΓΡ. ΑΞΙΟΛ. ΘΑΛΑΜΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

2.742m 2, 290 m 2. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.. A-1. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ) ΧΩΡΟΣ: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΘΠΛΟΓΙΚΗ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΩΔ.: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: ΘΑΛΑΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών

εσωτερικού καθαρισμού των κοιτώνων και λοιπών εγκαταστάσεων των παιδικών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 17 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 64,ΑΘΗΝΑ» και θα απευθύνεται στο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του ΕΟΠΥΥ στην δ/νση ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12-15123 Μαρούσι. 3 ος όροφος. ΜΑΡΟΥΣΙ 21/8/2013 Αρ πρωτ: ΔΙ.Π/Φ920/36 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: ΑΠΟΘΗΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Aπ. Παύλου 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α

ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/1043 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΤΔΜ Α. ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ( controls,2 αίθουσες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 7-9- 2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 7734 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 Αθήνα 12.03.2009 Αριθμ. πρωτ. 1190 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ : Δ/ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αχαρνών 417 111 43 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Καρανικολάου Τηλέφωνο : 210 25.30.319 FAX : 210 25.84.808 E mail : tmoik@gsae.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Αιγιαλείας 52 151 25 Μαρούσι Αττικής Αθήνα, 04/03/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 61 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα»

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ για το έργο «Καθαριότητα χώρων εργασίας προσωπικού Υορέα» Υ Ο Ρ Ε Α Δ Ι Α Φ Ε Ι Ρ Ι Η Λ Ι Μ Ν Η Π Α Μ Β Ω Σ Ι Δ Α ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Μ. Κοτοπούλη 66-68 Ιωάννινα, 24/09/2014 45445 Ιωάννινα Αρ. Πρ. 385 τηλ. 26510 21834 fax 26510 31867 Πληροφορίες: Μανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συχνότητα εργασιών καθαρισμού Η καθαριότητα των χώρων θα εκτελείται καθημερινά καθ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Συγκεκριμένα οι εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται ως εξής: Υαλοπίνακες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΤΕΥΧΟΣ 4 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ-41309 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» α. υρραχίου 89 & Κηφισού - Αθήνα (κεντρικό κτίριο Α ΜΗΕ), β. υρραχίου 81 & Σµόλικα - Αθήνα (κτίριο ΠΛΤ) γ. Αγίας Άννας

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο.

Τόπος διενέργειας: Α κτίριο, 1ος όροφος, μικρή αίθουσα Συγκλήτου, Πανεπιστημιούπολη Ρίο. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κ. Νικ. Κουτσάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/1/2014 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Δ/νση : Καντανολέοντος 10 Τ.Κ. 74 100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240 ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΣΜ/ΠΤ Ε/ 9240 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΤΟΥ ΠΤ Ε ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡIΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΤ ΑΧΕΛΩΟΥ ΤΟΥ ΥΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Ο καθαρισµός των εσωτερικών χώρων θα γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 3 Είσοδος και σκάλα προς Εστιατότρια ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΦΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι χώροι προς καθαρισμό της Φοιτητικής Εστίας Ιωαννίνων είναι οι εξής: 1 Γραφεία Διοίκησης. 2 Σκάλα προς γραφεία Διοίκησης.. 3 Είσοδος και σκάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι προς καθαρισμό χώροι του Κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης, επί των οδών Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001883749 2014-02-21

14PROC001883749 2014-02-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ενέργεια : Υπηρεσίες καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων Προϋπολογισμός: 66.420,00 Κ.Α: 30.7336.048 Χρηματοδότηση : Ίδιοι Πόροι Αρ.Μελέτης:19/2014 Δ/νση : Πλατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ''

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ'' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16ο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ'' ΕΙ ΟΣ :ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ CPV :90911200-8 Σύνολο εσωτερικών χώρων 10.288 τ.µ Σύνολο εξωτερικών χώρων 150 τ.µ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΙ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14209/11-7-12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 4/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη : 06 /2015

Διακήρυξη : 06 /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Κορυδαλλός 16-2- 2015 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ αριθ. πρωτ: 263 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ Διακήρυξη : 06 /2015 Ταχ. Δ/νση: Νικηφορίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ Λευκάδα, 30-03-2015 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Καθαρισµού των κτιριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα»

ΘΕΜΑ: «Εργασίες καθαριότητας στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος, στα Τρίκαλα» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Διοικητικού Συμβουλίου Α.Δ.Α. Αρμόδια Δ/νση : Διοικητικής & Αθήνα, 27-04-2012 Οικονομικής Υποστήριξης Αρ. πρωτ.: 52121 Τμήμα Προμηθειών Πληρ.: Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης

Προς. Η Επιτροπή Τεχνικών Προδιαγραφών. 1. Παρθένα Γιαννουλάκη 2. Ελένη Φωτιάδου 3. Αργύριος Κορμπέτης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 19-11-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 46791 Προς Την Διοίκηση (διά της Δ/νσης Ιατρικής Υπηρεσίας) Κοιν.: Υποδιεύθυνση Οικονομικού ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ

ΠΠΥΥ 2014 07:00 15:00 2 8 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΠΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΠΠΥΥ 2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ CPV 90911200-8 Π/Υ 800.000,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Αντικείμενο των προσφερόμενων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ (CPV:90911000-6) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 120.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. O ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να διαθέτει συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε. Τόμπρου Π.Ε Νοσηλεύτρια Επιτήρησης Λοιμώξεων Γ.Ν.Α «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Αντικείμενα & επιφάνειες σπάνια είναι υπεύθυνα για άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΤΕΥΧΟΣ 4

ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΤΕΥΧΟΣ 4 ιεύθυνση Συστήµατος Μεταφοράς ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΣΜ-3170 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθηµερινός καθαρισµός των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της ΕΗ Α.Ε./ ΣΜ (συνολικού εµβαδού 8.090,10 τ.µ. και 25.000 τ.µ. αντίστοιχα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη:

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. Το Ψ.Ν.Α. ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6463/727333 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2009 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαριότητα εγκαταστάσεων Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) για το έτος 2009» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΙΞΡ6-Ε0Η -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/01/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ιεύθυνση Συντήρησης Συστήµατος Μεταφοράς ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Α ΜΗΕ Α.Ε./ ΣΣΜ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑ ΟΥ 7.200 Τ.Μ. ΚΑΙ 25.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα 10-01-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. 3 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ Διακήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Για την ανάθεση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 60 ΕΡΓΑΣΙΑ : Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού αθλητικών εγκαταστάσεων και κτιρίων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-1044 ΕΡΓΟ : «Ανακαίνιση WC στα κτίρια υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς» ΤΕΥΧΟΣ 6 ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 29/01/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1230/705894

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785382 2015-05-19

15PROC002785382 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Α:ΒΕ Ι46ΨΖΣΠ-Λ9Ξ Αριθµός πρωτοκόλλου:620/4/18733 ΑΘΗΝΑ 06-03-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Πρωτοκόλλου 1631,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 19.920,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.581,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 19.920,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.581,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : : 19.920,00 Φ.Π.Α. 23% : 4.581,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 24.501,60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. έχοντας υπόψη :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ. Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προµήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής για τα ΚΑΠΗ και τους Παιδικούς Σταθµούς Έργο: Προµήθεια Ειδών Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 5 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 3/2/2014, ημέρα Δευτέρα, μεταξύ: 1. Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας» (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ» Οι χώροι που ανατίθενται στον ανάδοχο είναι: I. Όλοι οι χώροι του Νοσοκομείου, Εσωτερικοί Εξωτερικοί. Επίσης, κλιμακοστάσια, ανελκυστήρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ημερομηνία: 10/04/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9058 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μήλεση Μαριλένα ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 213 2058448 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ FAX : 213 2058614 MAIL: milesi@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012

Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Τύπο ΝΑΙ ΟΧΙ Χαμηλότερη τιμή 12-7-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ :Β4ΛΑ469Η25-Κ10 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 21-6-2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΟΡΟΙ (ΠΙΝΑΚΑΣ) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr

Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος E-mail: tee3@hol.gr url: www.otek-anavyssou.gr EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανάβυσσος, 06/02/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙTΙΣMOY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Aρ. Πρ:.539 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑ.Σ Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου 49 ο χλμ. 190 13 Ανάβυσσος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10 /2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΠΥΥ 2011-CPV 42511100-2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΕΖΓ4690ΒΜ-ΟΥ4. Φ5 1/ 8 Κωδικός ΥΠΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λαμία, 10/06/2013 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Β/14761 Ταχ. Δ/νση: Παπασιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑ» Πίστωση 7.500,00 με ΦΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Μαρίνα Βασσάλου Τηλ. 210 2384401, φαξ 210 2314114 ekaprom@0180.syzefxis.gov.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21Π/2013 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (CPV:90910000-9) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.200.000,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα του Αναδόχου καθαρισμού των κτηρίων ο οποίος θα προκύψει μέσα από την προβλεπόμενη από την παρούσα διαδικασία, θα είναι τα εξής:

Τα καθήκοντα του Αναδόχου καθαρισμού των κτηρίων ο οποίος θα προκύψει μέσα από την προβλεπόμενη από την παρούσα διαδικασία, θα είναι τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Κτίριο Παλημνιακού Σχολικού Ταμείου Μητροπολίτη Ιωάκειμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παλατιανού Κατερίνα Τηλ.: 2254083013-83014 Μυτιλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31, του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατ. του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/07/2015 Αριθμ. πρωτ.: 53277 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 30-9 -2011 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 12414 Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 60 ΑΘΗΝΑ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας

ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ. Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας ΑΡΘΡΑ & ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Καθαρισμός & Απολύμανση: Σχεδιάστε ένα σωστό πρόγραμμα βασισμένο στον χώρο σας Οι μεγάλες και θεσμικές αλλαγές που έφερε η νέα υγειονομική νομοθεσία στη λειτουργία των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 18-5-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 40.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες καθαριότητας της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: Έγκριση παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες καθαριότητας της Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (Ε.Υ.Σ.Σ.Ε.Π.) Μονάδα Ε Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218

ΑΔΑ: Β43ΔΧ-Λ6Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 30 /10/2012 Α.Π.: ΣΕΕΔΔ/Φπ1/10218 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 60 Tαχ.Kώδικας: 11742 Αθήνα Τηλέφωνο: 2132158829 Τηλ/οτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 31/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΠΠΥΥ 2012 CPV 39518200-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προϋπολογισμός: 39.928,25 ευρώ με 23% ΦΠΑ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μελέτη Νο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Μέτρα πρόληψης και ελέγχου γαστρεντερίτιδας σε βρεφονηπιακό/παιδικό σταθμό (Απευθύνεται σε εργαζόμενους βρεφονηπιακών / παιδικών σταθμών) Μέτρα πρόληψης 1. Ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.13/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ (ΕΝΔΥΣΗ- ΥΠΟΔΗΣΗ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Τμήμα Λογιστικού Διαχείρισης Υλικού Θεσσαλονίκη 23-10-2013 και Επιχορηγήσεων Αριθμός Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο. Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα Προσφοράς Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο «Καθαρισµός γραφείων και κοινοχρήστων χώρων του κτιρίου στέγασης της Ε Α- Μεταφορών/ΕΠ-ΕΠ του Υπ.Υ.Μ..» Αντικείµενο του Έργου και Γενικοί Όροι ιαγωνισµού Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Χαλκίδα 16/05/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α/Α EΓΚΡΙΣΗΣ 3268 16/5/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας ) ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα