Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία Οικονομικές Καταστάσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία Οικονομικές Καταστάσεις"

Transcript

1 Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρεία Οικονομικές Καταστάσεις generali.gr Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014

2 Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ GENERALI HELLAS A.A.E ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Σημείωση 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Σημείωση 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περίληψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών Μετατροπή σε ξένο νόμισμα Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Χρηματοοικονομικά μέσα Επιμέτρηση της εύλογης αξίας Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία Παροχές προσωπικού Ταξινόμηση προϊόντων Ασφαλιστικές προβλέψεις Έξοδα επόμενων χρήσεων Αντασφαλίσεις Μισθώσεις Μετοχικό κεφάλαιο Μερίσματα Προβλέψεις Χρηματικά διαθέσιμα και άλλα ισοδύναμα Αναγνώριση εσόδων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμογή Σημείωση 3 : ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ Σημείωση 4 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Ασφαλιστικός κίνδυνος Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Πιστωτικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι αγοράς Κίνδυνος ρευστότητας Σημείωση 5 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Σημείωση 6 : ΚΑΘΑΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ... 71

3 Οικονομικές Καταστάσεις Σημείωση 7 : ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Σημείωση 8 : ΕΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σημείωση 9 : ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) Σημείωση 10 : ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ Σημείωση 11 : ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Σημείωση 12 : ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σημείωση 13 : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σημείωση 14 : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Σημείωση 15 : ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σημείωση 16 : ΕΞΟΔΟ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση 17 : ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Σημείωση 18 : ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση 19 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Σημείωση 20 : ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σημείωση 21 : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΩΝ ΑΞΙΩΝ Σημείωση 22 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ Σημείωση 23 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Σημείωση 24 : ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Σημείωση 25 : ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ Σημείωση 26 : ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Σημείωση 27 : ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σημείωση 28 : ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Σημείωση 29 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Σημείωση 30 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ Σημείωση 31 : ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Σημείωση 32 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Σημείωση 33 : ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημείωση 34 : ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημείωση 35 : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Σημείωση 36 : ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 91

4 Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Σ Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2014

5 Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο 6 Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 Συνοπτικά 8 Επιδόσεις κατά Κλάδο 9 Η Εταιρεία μας 10 Το Επιχειρηματικό μας Μοντέλο 11 Το Όραμά, Η Αποστολή και οι Αξίες μας 12 Το Πλαίσιο της Εταιρικής μας Διακυβέρνησης 13 Οι Επιδόσεις μας 15 Οι Άνθρωποί μας 17 Οι Συνεργάτες μας 18

6 Οικονομικές Καταστάσεις Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Liverani Giovanni Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Παναγιώτης Δημητρίου Μέλη Gasso Roberto Βενέτης Κωνσταντίνος Εσωτερικός Ελεγκτής Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου Αθανάσιος Αναδιώτης

7 Οικονομικές Καταστάσεις Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2014, η ύφεση περιορίστηκε και η οικονομία παρουσίασε τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο, η συμπεριφορά των καταναλωτών δεν ακολούθησε τη θετική πορεία της οικονομίας με αποτέλεσμα η ασφαλιστική αγορά να παρουσιάσει μείωση εργασιών για έκτη συνεχή χρονιά. Η Generali κατά τη διάρκεια του 2014 παρουσίασε για μια ακόμη φορά θετικά αποτελέσματα, αποφεύγοντας να επηρεαστεί από την ύφεση. Το 2014 συνεχίσαμε τη σταθερή ανάπτυξή μας υλοποιώντας το στρατηγικό μας σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάσαμε ιδιαίτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις ανάγκες των καταναλωτών και τις συνεχείς αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον. Συνεχίζουμε με ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, προχωρώντας στην συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας εποχής, με σκοπό την ουσιαστική εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών μας. Πετύχαμε πολλά χάρη στην αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά των εργαζομένων μας. Για το λόγο αυτό, επιλέξαμε φέτος να συμπεριλάβουμε κάποιες εικόνες από τους ανθρώπους της Generali στις Ετήσιες Οικονομικές μας καταστάσεις. Παναγιώτης Δημητρίου

8 Οικονομικές Καταστάσεις Συνοπτικά Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 162,4 εκατομμύρια +5,6% Αποτέλεσμα προ φόρων Κεφάλαια υπό Διαχείριση Ίδια Κεφάλαια 6,3-14,2% 6,8-13,2% εκατομμύρια +17,6% 270,7 270,7 +17,6% εκατομμύρια εκατομμύρια +37,2% 167,9% 40,9 εκατομμύρια 227 Εργαζόμενοι +7,1% Συνεργάτες +31,8% Πελάτες +23,1%

9 Οικονομικές Καταστάσεις Eπιδόσεις κατά Κλάδο Ασφαλίσεις Ζημιών Μεγάλη αύξηση των ασφαλίστρων κυρίως στον κλάδο του αυτοκινήτου. Εξαιρετικά αποτελέσματα βασισμένα σε θετικά τεχνικά στοιχεία. Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 102,3 εκατομμύρια (+7,3%) Αποτέλεσμα προ φόρων 5,7 εκατομμύρια (-7,9%) Ασφαλίσεις Ζωής Αύξηση των ασφαλίστρων κυρίως στον κλάδο της υγείας λόγω των καινοτόμων προϊόντων. Αποτελέσματα επηρεασμένα από το επενδυτικό περιβάλλον. Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 60,1 εκατομμύρια (+2,9%) Αποτέλεσμα προ φόρων 1,1 εκατομμύρια (-36,7%)

10 Οικονομικές Καταστάσεις Η Εταιρεία μας 1886 η εταιρεία πραγματοποιεί την είσοδό της στην Ελλάδα με την ίδρυση πρακτορείου «Γενικές Ασφάλειες Τεργέστης» το πρακτορείο μετατρέπεται σε υπο-κατάστημα της Assicurazioni Generali συστήνεται η ανώνυμη εταιρία ζωής Generali Life συστήνεται η ανώνυμη εταιρία ζημιών Generali Hellas εξαγοράζει το χαρτοφυλάκιο της Schweiz Life εξαγοράζει την εταιρία γενικών ασφαλίσεων της Zurich Insurance αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο ζημιών (υπό εκκαθάριση) της Schweiz Insurance ενοποιούνται η Generali Hellas και η Generali Life υπό την επωνυμία Generali Hellas AAE. Η Generali Hellas Ανώνυμος Ασφαλιστική Εταιρία είναι 100% θυγατρική της Assicurazioni Generali Τεργέστης, και δεν έχει συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Generali, με περισσότερο από έναν αιώνα παρουσίας στην Ελλάδα και με δυναμική συμμετοχή στην οικονομική ζωή και στην ανάπτυξη της χώρας, έχει καθιερωθεί στην ασφαλιστική αγορά, ως μια σημαντική δύναμη, ικανή να ανταποκριθεί και στις πιο εξειδικευμένες ασφαλιστικές απαιτήσεις της εποχής. Mε γνώμονα πάντα την άριστη εξυπηρέτηση του ασφαλιζόμενου κοινού και εγγύηση την οικονομική ευρωστία και την διεθνή γνώση της, η Generali παρέχει εξειδικευμένες ασφαλιστικές λύσεις, μέσα από μια μεγάλη γκάμα σύγχρονων και ευέλικτων προϊόντων, με την υποστήριξη ενός άρτια οργανωμένου δικτύου πωλήσεων. Με στρατηγική ανάπτυξη και ξεκάθαρο πλάνο δράσης, η Εταιρία επιλέγει προσεχτικά τους συνεργάτες της και καλλιεργεί σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασφαλιστές της. Τους στηρίζει με συστηματική εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών και επιμένει στην εφαρμογή του εταιρικού οράματος, και της πελατοκεντρικής πολιτικής. * Η φωτογραφία απεικονίζει τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στο Νέο Κόσμο στη διεύθυνση Ηλία Ηλιού & Πυθέου.

11 Οικονομικές Καταστάσεις Το Επιχειρηματικό μας Μοντέλο Εξωτερικό Περιβάλλον Περιβαλλοντολογικές Προκλήσεις Δημογραφικές Αλλαγές Μακρό-οικονομικό Πλαίσιο Εποπτικό Πλαίσιο Ισχυρό Εμπορικό Σήμα Πανελλαδική Παρουσία Ισχυρή Κεφαλαιακή Βάση Εξαιρετικές Επιδόσεις σε Ασφάλειες Ζωής και Γενικών Σταθερή Πελατειακή Βάση και Ισχυρά Κανάλια Διανομής Υψηλού Επιπέδου Τεχνογνωσία και Δεξιότητες των Εργαζομένων Το Όραμά μας, η Αποστολή μας και οι Αξίες μας Το Πλαίσιο της Εταιρικής μας Διακυβέρνησης Η Στρατηγική Μας Η Δουλειά Μας Αναπτύσσουμε ασφαλιστικές λύσεις Ζωής και Γενικών Ασφαλίσεων για τους πελάτες μας. Ασφαλίζουμε κινδύνους και εισπράττουμε ασφάλιστρα. Αποζημιώνουμε τους δικαιούχους σε περίπτωση απώλειας ή ζημιάς. Υπεύθυνα υπενδύουμε κεφάλαια σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.

12 Οικονομικές Καταστάσεις Το Όραμά, η Αποστολή και οι Αξίες μας Το Όραμά Μας Our purpose is to actively protect and enhance people s lives Actively Διαδραματίζουμε ένα ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσω της ασφάλειας. Protect Είμαστε αφοσιωμένοι στην ουσία της ασφάλισης, διαχειριζόμαστε και διευθετούμε ατομικούς και εταιρικούς κινδύνους. Enhance Η Generali δεσμεύεται στο να δημιουργεί και να προσφέρει αξία. People Ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τους πελάτες μας, για τις ζωές των ανθρώπων και το μέλλον τους. Lives Επηρεάζουμε ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η ευημερία, η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση είναι καθοριστικά στη βελτίωσή του τρόπου ζωής που επιλέγει ο καθένας. Η Αποστολή Μας Our mission is to be the first choice by delivering relevant and accessible insurance solutions. First Choice Η λογική και αυτονόητη επιλογή της αγοράς, που βασίζεται σε ξεκάθαρα πλεονεκτήματα και παροχές. Delivering Εξασφαλίζουμε το θετικό αποτέλεσμα, επιδιώκοντας πάντα την ανώτατη επίδοση. Relevant Προβλέπουμε και εκπληρώνουμε πραγματικές ανάγκες ή ευκαιρίες προσαρμόζοντας τις λύσεις μας στις προσωπικές ανάγκες και συνήθειες που ο καθένας κρίνει ως αξιόλογες για τη ζωή του. Accessible Πάνω από όλα απλά, κατανοητά, προσβάσιμα, ευκολόχρηστα. Πάντα στη διάθεση των πελατών μας προσφέροντας ανταγωνιστικές λύσεις. Insurance Solutions Στόχος μας η προσφορά ουσιαστικών λύσεων που συνδυάζουν την ποιοτική προστασία, καθοδήγηση και εξυπηρέτηση. Οι Αξίες Μας Deliver on the Promise Value our People Live the Community Be Open Deliver on the Promise Έχουμε μία μακροχρόνια δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους, πελάτες και μετόχους μας. Σκοπός μας είναι να βελτιώσουμε τις ζωές των πελατών μας. εσμευόμαστε με απόλυτη πειθαρχία και αφοσίωση στο να φέρουμε σε πέρας αυτή την υπόσχεση και να κάνουμε τη διαφορά σε μία σχέση ουσιαστική και μακροχρόνια. Value our People: Εκτιμάμε τους ανθρώπους μας, ενθαρρύνουμε την διαφορετικότητα, επενδύουμε στη συνεχόμενη μάθηση, σε ένα προσιτό, ξεκάθαρο και εποικοδομητικό εργασιακό περιβάλλον. Μέσω της ανάπτυξης των ανθρώπων μας, εξασφαλίζουμε το μέλλον της εταιρίας μας. Live the Community Είμαστε περήφανα μέλη ενός παγκόσμιου Ομίλου, με δυνατές, υγιείς, μακροχρόνιες σχέσεις σε κάθε αγορά στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Οι αγορές αυτές, είναι το «σπίτι» μας. Be Open Είμαστε ανοιχτόμυαλοι, προσιτοί και ικανοί άνθρωποι, που θέλουν να βλέπουν τα πράγματα από άλλη σκοπιά.

13 Οικονομικές Καταστάσεις Το Πλαίσιο Εταιρικής μας Διακυβέρνησης Το εταιρικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Generali Hellas στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμης πρόσθετης αξίας μακροπρόθεσμα. Στην επιδίωξη του στόχου αυτού, η Εταιρία έχει δεσμευτεί και στοχεύει στην άριστη οργάνωση της. H διασφάλιση της σταθερότητας, της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και επαγγελματισμού της εταιρείας, σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική αποτελούν το σύστημα αξιών το οποίο η Εταιρεία έχει κατασκευάσει προκειμένου να υλοποιήσει το στόχο της, να ερμηνεύσει και να ικανοποιήσει κάθε ανάγκη των ενδιαφερομένων μερών. Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης στηρίζεται σε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό μοντέλο διοίκησης και ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιτροπή Διοίκησης καθώς και εξειδικευμένες επιτροπές στις οποίες λαμβάνονται αποφάσεις για επιμέρους θέματα. Ο έλεγχος των Οικονομικών καταστάσεων γίνεται από ανεξάρτητο ελεγκτή. General Meeting Board of Directors Independent Auditor Audit Committee CEO Executive Committee Risk Management Committee Investment Committee Data Governance Committee Product Analysis Committee

14 Οικονομικές Καταστάσεις Giovani Liverani Διοικητικό Συμβούλιο Roberto Gasso Παναγιώτης ημητρίου Κωνσταντίνος Βενέτης Παναγιώτης ημητρίου Επιτροπή Διοίκησης Μιχάλης Σωτηράκος Παναγιώτης Βασιλόπουλος Ηλίας Ρήγας Επιτροπή Ελέγχου βάσει του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 Giovanni Liverani, Παναγιώτης Δημητρίου, Roberto Gasso, Κωνσταντίνος Βενέτης, Γεώργιος Θεοδωρακόπολος Risk Management Committee Παναγιώτης Δημητρίου, Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Ηλίας Ρήγας, Ιωάννης Σίνος, Κων/νος Φασούλης, Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος, Μαρία Σκουτεροπούλου. Investment Committee Παναγιώτης Δημητρίου, Ηλίας Ρήγας, Μανώλης Τσιρώνης, Ιωάννης Σίνος. Data Governance committee Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Στυλιανός- Αντώνης Δημητρίου, Κατερίνα Οικονομάκη, Κων/νος Φασούλης, Διονύσης Μοσχονάς. Product Analysis committee Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Ηλίας Ρήγας, Ιωάννης Σίνος, Στυλιανός- Αντώνης Δημητρίου, Κρυσταλλία Ακρίδα.

15 Οικονομικές Καταστάσεις Οι Επιδόσεις μας Το κλείσιμο του έτους 2014 βρήκε την ελληνική ασφαλιστική αγορά με μείωση των ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων σε σχέση με τέλος 2013 κατά 1,1% στα 3,8 δις. Από την άλλη πλευρά, η Generali Hellas, για άλλη μια φορά, αντίθετα με τη καθοδική πορεία της αγοράς είχε αύξηση ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων σε σχέση με το τέλος 2013 κατά 5,6% στα 162,4 εκ. Συγκεκριμένα σημειώθηκε αύξηση ασφαλίστρου τόσο στο κλάδο Ζωής όσο και στο κλάδο Γενικών ασφαλίσεων κατά 2,9% & 7,3% αντίστοιχα. Κέρδη προ φόρων ,83 7,

16 Οικονομικές Καταστάσεις Κατά την περίοδο 2014 τα Γενικά έξοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 15,7 εκ. σημειώνοντας αύξηση 2,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Οι βασικές αιτίες αυτής της αύξησης είναι: η συνέχιση της στρατηγικής μας πολιτικής για αύξηση της παραγωγής ατομικών συμβολαίων στους κλάδους αυτοκινήτου και υγείας, η οποία οδήγησε στην αύξηση των διαχειριστικών εξόδων, και οι αυξανόμενες ανάγκες στα πλαίσια της εφαρμογής του νέου κανονιστικού πλαισίου(φερεγγυότητα ΙΙ) καθώς και της συμμετοχής σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες του Ομίλου απαιτούν επιπλέον πόρους Παρά την παραπάνω αύξηση ο δείκτης εξόδων βελτιώθηκε από 9,92% σε 9,67%

17 Οικονομικές Καταστάσεις Οι Ανθρωποί Μας Για εμάς στην Generali, το ανθρώπινο δυναμικό μας, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα της επιτυχίας μας. Το πάθος των ανθρώπων μας για την εταιρεία και ο επαγγελματισμός τους, μας έχουν κατατάξει μεταξύ των ισχυρών παικτών στην ελληνική ασφαλιστική αγορά. Στην Generali γνωρίζουμε ότι ένα εργασιακό περιβάλλον που σέβεται την προσωπικότητα, επιβραβεύει την αξία και συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις για το μέλλον της εταιρείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας, ενισχύοντας τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία τους. Αναζητάμε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους δουλεύοντας ομαδικά, εκφράζουν νέες ιδέες και έχουν μια πελατοκεντρική προσέγγιση δημιουργώντας αξία στους πελάτες / συνεργάτες μας. Μέσα από ένα δομημένο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης και ανάπτυξης των εργαζομένων, αξιολογούνται οι στόχοι και οι δεξιότητες, επισημαίνονται τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς ανάπτυξη και καταγράφονται οι αναπτυξιακές ενέργειες που θα υλοποιηθούν έχοντας ως στόχο την επαγγελματική εξέλιξη. Στην Generali υποστηρίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις. Βασίζουμε τις σχέσεις με τους ανθρώπους μας στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αναπτύσσονται ανάλογα με την απόδοσή τους, τις ικανότητές τους, τις φιλοδοξίες τους και τις επιχειρησιακές ανάγκες. Αριθμός Εργαζομένων 227 άτομα Μέση Ηλικία Εργαζομένων 40 έτη Μέση Διάρκεια Υπηρεσίας 10 έτη

18 Οικονομικές Καταστάσεις Οι Συνεργάτες Μας Το 2014, παρά τη μείωση των εργασιών της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς για μια ακόμα χρονιά, παρουσιάσαμε στη Generali θετικά πρόσημα ανάπτυξης και στη Ζωή και στις Γενικές για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Η επιτυχία αυτή οφείλεται, πρακτικά και όχι θεωρητικά σχεδόν αποκλειστικά στα ανθρωποκεντρικά μας Δίκτυα. Να αναφέρουμε για παράδειγμα, ότι το Agency μας κατέγραψε την υψηλότερη μέση παραγωγικότητα Ζωής στον Κλάδο ενώ ο αριθμός ποιοτικών Ανεξάρτητων Συνεργατών τις δύο τελευταίες χρονιές έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Πιστεύουμε ότι οι Συνεργάτες μας διαβλέπουν σε εμάς μια Εταιρία εξ ορισμού ισχυρή, με απόλυτα διαφανή και συνεπή στρατηγική κατεύθυνση που δεν τους αιφνιδιάζει και με σταθερό προσανατολισμό στη Διαμεσολάβηση με έμπρακτες αποδείξεις. Ευχαριστούμε ειλικρινά τους Συνεργάτες μας για τη σημαντική αύξηση του κοινού μας Χαρτοφυλακίου και τα συνολικότερα αποτελέσματά μας και τους διαβεβαιώνουμε ότι πρόκειται να συνεχίσουμε να τους υποστηρίζουμε διαμέσου, ενδεικτικά, καινοτόμων προϊόντων πρωτοποριακής Εκπαίδευσης, άμεσης εξυπηρέτησης, εύχρηστων μηχανογραφικών εφαρμογών, συχνής παρουσίας μας στα Γραφεία τους, απόλυτα ικανοποιητικών αμοιβών και κινήτρων. +31,83% Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Liverani Giovanni Αρ.Διαβ. ΑΑ

19 Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την χρήση 2010 καθώς και για τις χρήσεις 2006 έως και 2009 της απορροφηθείσας εταιρείας Generali Life Α.Ε.Α.Ζ., αφού δεν έχει προβεί σε εκτίμηση αυτής της ενδεχόμενης υποχρέωσης. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της τυχόν απαιτούμενης πρόβλεψης. Γνώμη με Επιφύλαξη Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

20 Οικονομικές Καταστάσεις Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 10 Iουνίου 2015 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Αρ Μ ΣΟΕΛ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) A.E. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Χειμάρρας 8B Μαρούσι Αρ Μ ΣΟΕΛ 107

21 Οικονομικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ Δεδουλευμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα Ασφάλιστρα εκχωρηθέντα σε αντασφαλιστές (33.119) (34.203) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα Έσοδα επενδύσεων Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες Πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) 9 (417) Κέρδη και ζημίες από αποτίμηση στην εύλογη αξία 10 (606) 248 Λοιπά λειτουργικά έσοδα Άλλα έσοδα Συνολικά Έσοδα Μικτές πληρωθείσες παροχές και αποζημιώσεις (61.665) (59.236) Αποζημιώσεις εκχωρηθείσες σε αντασφαλιστές Μεταβολή αποθέματος εκκρεμών αποζημιώσεων (13.516) (11.763) Καθαρές παροχές και αποζημιώσεις 11 (61.806) (61.241) Μεταβολή Μαθηματικών Προβλέψεων 12 (2.318) (1.638) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα 5 (29.622) (28.281) Λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα 14 (17.955) (17.586) Χρηματοοικονομικά έξοδα 13 (361) (261) Άλλα έξοδα (47.938) (46.128) Συνολικές προμήθειες, αποζημιώσεις και άλλα έξοδα ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος 16 (1.956) Κέρδη μετά φόρων Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ Λοιπά συνολικά εισοδήματα Καθαρό κέρδος διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) παροχών αποζημίωσης προσωπικού (361) 59 Λοιπές μεταβολές Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού συνολικού εισοδήματος 17 (2.150) (1.281) Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) της χρήσης, καθαρά από φόρους (518) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα χρήσης, καθαρά από φόρους Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

22 Οικονομικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα επόμενων χρήσεων Χρηματοοικονομικά μέσα Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη Δάνεια και απαιτήσεις Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Επενδύσεις για λογαριασμό ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Απαιτήσεις από ασφαλισμένους Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον (1.477) (17.212) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις ασφαλιστικών συμβολαίων Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβολαίων Υποχρεώσεις ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού Φόρος εισοδήματος πληρωτέος Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

23 Οικονομικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Λοιπά απ/κά Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου (17.212) Κέρδη Χρήσεως Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές) (773) 0 (518) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα / (ζημιές) (773) Αύξηση Τακτικού αποθεματικού (1.150) 0 Μεταφορά αποθεματικού 0 0 (5.433) Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου (1.477) Κέρδη Χρήσεως Λοιπά συνολικά εισοδήματα/ (ζημιές) 0 0 (174) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα / (ζημιές) 0 0 (174) Σχηματισμός Τακτικού αποθεματικού (700) 0 Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

24 Οικονομικές Καταστάσεις ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Λειτουργικές δραστηριότητες Εισπραγμένα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων Πληρωμές αντασφαλίστρων (35.889) (34.688) Πληρωμές ασφαλιστικών αποζημιώσεων (69.614) (68.559) Είσπραξη από αντασφαλιστές για ζημιές Πληρωμές εξόδων πρόσκτησης (Προμήθειες και λοιπά) (30.860) (27.819) Εισπραγμένες προμήθειες από αντασφαλιστές Εισπράξεις/Πληρωμές φόρων και τελών ασφαλιστηρίων συμβολαίων και υποχρεωτικών εισφορών (17.746) (11.528) Διάφορα έξοδα/έσοδα και λοιπά στοιχεία πληρωμένα/εισπραγμένα (20.220) (22.748) Εισπραχθέντα μερίσματα, τόκοι και ενοίκια από περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση Πληρωμές (καθαρό ποσό) για αγορά στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση ( ) ( ) Εισπράξεις (καθαρό ποσό) από πώληση στοιχείων που διατίθενται σε ασφαλιστική τοποθέτηση Πληρωμές φόρου εισοδήματος (913) (60) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.262) (34.981) Επενδυτικές δραστηριότητες Πληρωμές για απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλών στοιχείων (970) (630) Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (970) (630) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0 0 Καθαρή αύξηση / μείωση ταμειακών διαθεσίμων (4.232) (35.611) Ταμειακά διαθέσιμα την 1 η Ιανουαρίου Ταμειακά διαθέσιμα την 31 η Δεκεμβρίου Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αναλογιστής Ο Υποδιευθυντής Οικονομικής Διεύθυνσης Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Liverani Giovanni Δημητρίου Παναγιώτης Σίνος Ιωάννης Ρήγας Ηλίας Nάνος Κωνσταντίνος Αρ.Διαβ. ΑΑ Α.Δ.Τ. AΕ Α.Δ.Τ. AΚ Α.Δ.Τ. AH ΑΡ ΑΔ.ΟΕΕ / Ά ΤΑΞΗΣ Οι σημειώσεις στις σελίδες 25 έως 91 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

25 Οικονομικές Καταστάσεις Σημείωση 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία») είναι Ανώνυμη Aσφαλιστική Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό τομέα παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα ασφαλιστικών υπηρεσιών γενικών ασφαλίσεων και ζωής σε ιδιώτες και επιχειρήσεις και έχει ως καταστατικό σκοπό τη διενέργεια όλων των ασφαλιστικών, αντασφαλιστικών και γενικότερα χρηματοοικονομικών εργασιών που επιτρέπονται σε ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες από το ισχύον εκάστοτε Ελληνικό και Κοινοτικό δίκαιο και λειτουργεί στο πλαίσιο των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», των διατάξεων του Ν.Δ.400/1970 «Περί Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφαλίσεων» και των αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Η μητρική εταιρεία της Εταιρείας είναι η Assicurazioni Generali SpA, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 99,99%. Κατά συνέπεια οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούνται στον ενοποιημένο ισολογισμό της Assicurazioni Generali Τεργέστης. Η Generali Hellas Α.Α.Ε.δεν έχει συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η Εταιρεία συστάθηκε το 1991 και λειτουργεί ήδη για 23 έτη, είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και η διεύθυνση της έδρας της είναι στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου Αθήνα, Τ.Κ O αριθμός του προσωπικού την 31η Δεκεμβρίου 2014 ανήλθε σε 227 άτομα ( : 212, : 207). Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε στις 30/12/2013 την κατάρτιση των πρώτων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, ένα χρόνο νωρίτερα από την υποχρεωτική υιοθέτησή τους που προβλέπεται στο Πρόγραμμα Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II). Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν για δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 10/06/2015 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Σημείωση 2: ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων («ΣΔΛΠ»),καθώς και σύμφωνα με τις σχετικές Διερμηνείες τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών Προτύπων του ΣΔΛΠ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και εφαρμόζονται υποχρεωτικά για τις χρήσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου Δεν υπάρχουν πρότυπα και διερμηνείες προτύπων που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα ακίνητα, τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία, τα διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συμπεριλαμβανομένων των Επενδύσεων για λογαριασμό ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο) και με την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας («going concern»). Όπως επιτρέπεται από το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια, η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει τις υφιστάμενες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονταν πριν από την υιοθέτηση των ΔΠΧΑ, με ορισμένες τροποποιήσεις που επιτρέπονται από το πρότυπο όπως εφαρμόζεται μετά την υιοθέτησή του, αναφορικά με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2190/1920 "περί ανωνύμων εταιριών", από τις διατάξεις του Ν.Δ.400/1970 περί "Ιδιωτικής Επιχείρησης Ασφαλίσεως" και των αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης όπως έχουν διαμορφωθεί έως σήμερα ύστερα από τις σχετικές τροποποιήσεις. Οι Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ που είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση στο πλησιέστερο σε χιλιάδες ευρώ εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό. Η Εταιρεία παρουσιάζει την κατάσταση οικονομικής θέσης γενικότερα κατά σειρά ρευστότητας. Ανάλυση σχετικά με την ανάκτηση ή το διακανονισμό εντός δώδεκα μηνών μετά την ημερομηνία αναφοράς (βραχυπρόθεσμα) και μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά την ημερομηνία αναφοράς (μακροπρόθεσμα) παρουσιάζεται στις αντίστοιχες σημειώσεις

26 Οικονομικές Καταστάσεις Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι επισυναπτόμενες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 είναι οι πρώτες που συντάσσονται από την Εταιρεία σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις χρήσεις έως και συμπεριλαμβανομένης της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, η Εταιρεία τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας εφόσον και όπου αυτό ήταν απαιτητό. Συνεπώς, η Εταιρεία έχει ετοιμάσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά εφαρμόζονται για τις λογιστικές χρήσεις που λήγουν την ή μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014, μαζί με τα δεδομένα της συγκριτικής περιόδου κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013, όπως περιγράφεται στις λογιστικές πολιτικές. Κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, η χρηματοοικονομική θέση ανοίγματος καταρτίστηκε για την 1 Ιανουαρίου 2013, η οποία αποτελεί την ημερομηνία μετάβασης της Εταιρείας στα ΔΠΧΑ. Η σημείωση αυτή εξηγεί τις βασικές προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν από την Εταιρεία κατά την επαναδιατύπωση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον Κ.Ν. 2190/1920 κατά την και για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Η Εταιρεία εξακολουθεί να τηρεί τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία σύμφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, όπως έχει το σχετικό δικαίωμα να τηρεί τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία της και να συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Από την 1 Ιανουαρίου 2013 και εφεξής, κατά τη διαδικασία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας που προκύπτουν από τα λογιστικά της βιβλία προσαρμόζονται και αναμορφώνονται µέσω συγκεκριμένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρμογής ώστε να ευθυγραμμιστούν µε τις διατάξεις των ΔΠΧΑ. Κατά συνέπεια, η κατάσταση οικονομικής θέσης της 1 Ιανουαρίου 2013 και οι οικονομικές καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2013, προσαρμόστηκαν και αναμορφώθηκαν µέσω συγκεκριμένων έξω-λογιστικών εγγραφών προσαρμογής ώστε να ευθυγραμμιστούν µε τις διατάξεις των ΔΠΧΑ. Οι βασικές έξω-λογιστικές προσαρμογές που πραγματοποιήθηκαν επί της κατάστασης οικονομικής θέσης της 1 Ιανουαρίου 2013 και των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2013 προκειμένου να ευθυγραμμιστούν µε τα ΔΠΧΑ και οι σημαντικές διαφορές προσαρμογής και αναμόρφωσης, παρουσιάζονται παρακάτω. Απαλλαγές που εφαρμόστηκαν Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων. Με βάση τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 1, στη σύνταξη των πρώτων οικονομικών καταστάσεων µε βάση τα ΔΠΧΑ, μια εταιρεία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα ΔΠΧΑ που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος των πρώτων οικονομικών καταστάσεων για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται καθώς και στην κατάσταση οικονομικής θέσης μετάβασης. Κατά συνέπεια, όλα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία και ισχύουν για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και που έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ, χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης, των συγκριτικών οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2013 καθώς και της κατάστασης οικονομικής θέσης μετάβασης της 1 Ιανουαρίου Το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν ορισμένες απαλλαγές από την αναδρομική εφαρμογή ορισμένων ΔΠΧΑ. Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες πλήρεις οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΠΧΑ τα οποία και εφαρμόστηκαν αναδρομικά εκτός από ορισμένες υποχρεωτικές και μη απαλλαγές. Οι απαλλαγές που εφαρμόστηκαν από την Εταιρεία είναι οι εξής: Εύλογη αξία ή αναπροσαρμοσμένη αξία ως τεκμαρτό κόστος: Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα οικόπεδα και κτίρια έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ. Κατηγοριοποίηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Κατά την ημερομηνία μετάβασης, η Εταιρεία επέλεξε να χαρακτηρίσει σύμφωνα με τα κριτήρια χαρακτηρισμού των ΔΠΧΑ, ορισμένα από τα υφιστάμενα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της ως στοιχεία «σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων», ως στοιχεία «διακρατούμενα ως την λήξη» και ως στοιχεία «διαθέσιμα προς πώληση». Επίσης, η Εταιρεία εφάρμοσε τις απαιτήσεις αποαναγνώρισης των ΔΠΧΑ σε μελλοντικές χρήσεις για συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα την ή μετά την μετάβαση εφόσον ισχύουν. ΔΠΧΑ 2 Πληρωμές που βασίζονται στη τιμή της μετοχής Το λογιστικό πρότυπο των πληρωμών που βασίζονται στη τιμή της μετοχής δεν έχει εφαρμοστεί σε συναλλαγές συμμετοχικών τίτλων που χορηγήθηκαν την ή πριν την 7 Νοεμβρίου 2002, ούτε εφαρμόστηκαν σε συμμετοχικούς τίτλους που χορηγήθηκαν μετά την 7 Νοεμβρίου 2002 και κατοχυρώθηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου Για πληρωμές που βασίζονται στη τιμή της μετοχής που διακανονίζονται σε μετρητά, η Εταιρεία δεν έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 2 σε υποχρεώσεις που διακανονίστηκαν πριν την 1 Ιανουαρίου 2013.

27 Οικονομικές Καταστάσεις Μισθώσεις Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει η μεταβατική διάταξη της Διερμηνείας 4 Προσδιορισμός εάν μια συμφωνία περιέχει μίσθωση και έχει αξιολογήσει όλες τις συμφωνίες με βάση τους όρους σε ισχύ κατά την ημερομηνία της μετάβασης. Εκτιμήσεις Οι εκτιμήσεις την 1 Ιανουαρίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 2013 είναι συνεπείς με εκείνες που εφαρμόσθηκαν σύμφωνα µε τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα (μετά από τις εγγραφές προσαρμογής που καταχωρήθηκαν προκειμένου να απεικονίσουν οποιαδήποτε αλλαγή στις λογιστικές πολιτικές) εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις για τις οποίες η εφαρμογή των προηγούμενων λογιστικών προτύπων δεν απαιτούσε εκτίμηση: Συντάξεις και άλλες παροχές προσωπικού μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία Συναλλαγές πληρωμών που βασίζονται στην τιμή της μετοχής Επίσης, για ορισμένα έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, η μέθοδος απόσβεσης και τα ποσοστά που χρησιμοποιούσε η Εταιρεία με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα διαφέρουν από εκείνα που προσδιορίστηκαν ως αποδεκτά σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, δεδομένου ότι εφαρμόζονταν από την Εταιρεία αποκλειστικά για φορολογικούς σκοπούς και δεν αντικατοπτρίζουν μια λογική εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Για εκείνα τα στοιχεία όπου οι διαφορές είχαν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, η Εταιρεία προσάρμοσε αναδρομικά τη σωρευμένη απόσβεση στην κατάσταση οικονομικής θέσης ανοίγματος με βάσει τα ΔΠΧΑ έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τα ΔΠΧΑ. Ειδικά για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η Εταιρεία επέλεξε να γνωστοποιήσει 9 έτη δεδομένων εμπειρίας σε περιστατικά αποζημιώσεων στους πίνακες εξέλιξης αποζημιώσεων όπως επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 4. Οι γνωστοποιήσεις αυτές θα επεκτείνονται για ένα επιπλέον έτος σε κάθε μεταγενέστερο έτος έως ότου επιτευχθεί η 10ετής πληροφόρηση που απαιτείται. Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσμάτων Χρήσης μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και ΔΠΧΑ Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν συνοπτικά την επίδραση των σημαντικότερων εγγραφών προσαρμογής επί των Ιδίων Κεφαλαίων την 1 Δεκεμβρίου 2013 και την 31 Δεκεμβρίου 2013 και επί των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες εφαρμόσθηκαν επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, προκειμένου αυτές να προσαρμοστούν στα ΔΠΧΑ. Επίσης παρατίθενται εξηγήσεις για τις σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στις οικονομικές καταστάσεις που είχαν συνταχθεί µε βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ.

28 Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 (ημερομηνία μετάβασης) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημ. ΕΛΠ Μετάπτωση στα ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Άυλα περιουσιακά στοιχεία (1) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα επόμενων χρήσεων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (1) (5.337) Χρηματοοικονομικά μέσα Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη (2) Δάνεια και απαιτήσεις Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Επενδύσεις για λογαριασμό ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Απαιτήσεις από ασφαλισμένους Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (3) Λοιπές απαιτήσεις (4) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων Λοιπά αποθεματικά (2.076) Αποτελέσματα εις νέον (21.616) (17.212) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις ασφαλιστικών συμβολαίων (4), (5) (34.700) Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβολαίων (5) Υποχρεώσεις ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (6) (543) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος Λοιπές υποχρεώσεις (7) Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

29 Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Σημ. ΕΛΠ Μετάπτωση στα ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Άυλα περιουσιακά στοιχεία (1) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα επόμενων χρήσεων Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (1) (5.098) Χρηματοοικονομικά μέσα Περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα ως τη λήξη (2) Δάνεια και απαιτήσεις Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Επενδύσεις για λογαριασμό ασφ. Ζωής που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο Απαιτήσεις από ασφαλισμένους Απαιτήσεις από αντασφαλιστικές δραστηριότητες Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (3) Λοιπές απαιτήσεις (4) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (313) Σύνολο ενεργητικού ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικό διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων (1.266) Λοιπά αποθεματικά (9.454) Αποτελέσματα εις νέον (19.059) (1.477) Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Υποχρεώσεις ασφαλιστικών συμβολαίων (4), (5) (40.324) Υποχρεώσεις επενδυτικών συμβολαίων (5) Υποχρεώσεις ασφαλιστικών δραστηριοτήτων Υποχρεώσεις αντασφαλιστικών δραστηριοτήτων Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικου (6) (486) Φόρος εισοδήματος πληρωτέος Λοιπές υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

30 Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ Σημ. ΕΛΠ Μετάπτωση στα ΔΠΧΑ ΔΠΧΑ Δεδουλευμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα (5) (12.863) Ασφάλιστρα εκχωρηθέντα σε αντασφαλιστές (34.203) 0 (34.203) Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα (12.863) Έσοδα επενδύσεων (5), (2) (1.669) Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες (5) Πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) Κέρδη και ζημίες από αποτίμηση στην εύλογη αξία 436 (188) 248 Λοιπά λειτουργικά έσοδα Άλλα έσοδα (1.363) Συνολικά Έσοδα (14.227) Μικτές πληρωθείσες παροχές και αποζημιώσεις (5) (68.559) (59.236) Αποζημιώσεις εκχωρηθείσες σε αντασφαλιστές Μεταβολή αποθέματος εκκρεμών αποζημιώσεων (11.763) 0 (11.763) Καθαρές παροχές και αξιώσεις (70.564) (61.241) Μικτή μεταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων (5) (6.831) (1.585) Μεταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκχωρηθέντων σε αντασφαλιστές (53) 0 (53) Μεταβολή ασφαλιστικών υποχρεώσεων (6.883) (1.638) Προμήθειες παραγωγής και συναφή έξοδα (28.281) 0 (28.281) Λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα (17.615) 29 (17.586) Χρηματοοικονομικά έξοδα (261) 0 (261) Άλλα έξοδα (46.157) 29 (46.128) Συνολικές προμήθειες, αποζημιώσεις και άλλα έξοδα ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος (3) (1.865) Κέρδη μετά φόρων Λοιπά συνολικά εισοδήματα Καθαρό κέρδος (ζημία) διαθεσίμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) παροχών αποζημίωσης προσωπικού (6) Λοιπές μεταβολές Φόρος που αντιστοιχεί σε στοιχεία του λοιπού συνολικού εισοδήματος (3) 0 (1.281) (1.281) Λοιπά συνολικά εισοδήματα της χρήσης, καθαρά από φόρους 671 (1.189) (518) Συνολικά συγκεντρωτικά εισοδήματα χρήσης, καθαρά από φόρους

31 Οικονομικές Καταστάσεις H επίδραση από την μετάπτωση της εταιρείας στα ΔΠΧΑ συνοψίζεται στις παρακάτω αιτίες: (1) Η εταιρεία προέβη σε αναπροσαρμογή των συντελεστών απόσβεσης με βάση τα έτη ωφέλιμης ζωής των παγίων περιουσιακών στοιχείων (ενσώματα και άυλα) και επιπλέον προέβη σε αποτίμηση των ακινήτων της με ημερομηνία αναφοράς την Η εύλογη αξία που προέκυψε από την αποτίμηση, θεωρήθηκε ως τεκμαρτό κόστος (deemed cost) κατά την ημερομηνία μετάβασης. Η επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια από την αποτίμηση ανήλθε σε χιλ. (2) Η εταιρεία αποτίμησε τα χρηματοοικονομικά της στοιχεία που έχει κατηγοριοποιήσει ως διακρατούμενα ως την λήξη στο αποσβέσιμο κόστος. Η επίδραση της απόσβεσης επηρέασε θετικά τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας (3) Η εταιρεία προχώρησε σε υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης/(υποχρέωσης) όπως ορίζει το ΔΛΠ 12. (4) Η εταιρεία αναταξινόμησε την ασφαλιστική της υποχρέωση της προς τους αντασφαλιζομένους προσαυξάνοντας τις συνολικές τις ασφαλιστικές προβλέψεις. Η αναταξινόμηση αυτή δεν επηρέασε τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας (5) Η εταιρεία λόγω του διαχωρισμού του ασφαλιστικού της χαρτοφυλακίου σε επενδυτικά και ασφαλιστικά συμβόλαια, αναταξινόμησε όλα τα στοιχεία που επηρέασε η νέα κατηγοριοποίηση τόσο στην Κατάσταση Οικονομικής θέσης όσο και στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων. Η αναταξινόμηση αυτή δεν επηρέασε τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας (6) Η εταιρεία αναπροσάρμοσε τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με το ΔΛΠ Περίληψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω Μετατροπή σε ξένο νόμισμα Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ ( ), που είναι το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα µε βάση τις ισοτιμίες συναλλάγματος που ισχύουν κατά την ημερομηνία της εκάστοτε συναλλαγής. Κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Οι διαφορές που προκύπτουν από την τακτοποίηση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στα πλαίσια του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της αρχικής συναλλαγής. Τα μη νομισματικά στοιχεία που επιμετρώνται στην εύλογη αξία σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία που προσδιορίζεται η εύλογη αξία. Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την μετατροπή των μη νομισματικών στοιχείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αναγνώριση του κέρδους ή της ζημιάς από την μεταβολή της εύλογης αξίας των στοιχείων (δηλαδή, οι συναλλαγματικές διαφορές στοιχείων των οποίων το κέρδος ή ζημιά από τη μεταβολή της εύλογης αξίας αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή στα αποτελέσματα χρήσης αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή στα αποτελέσματα χρήσης, αντίστοιχα) Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία Tα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εκτός των οικοπέδων και των κτιρίων, εμφανίζονται στο κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις τους. Το κόστος αποτελείται από την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής όταν υπάρχουν και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική χρήση. Επίσης, το κόστος περιλαμβάνει το κόστος αντικατάστασης μέρος το ακινήτων, εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και το κόστος δανεισµού για μακροπρόθεσμα προγράμματα κατασκευής, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12868/05/Β/86/48 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30-06-2015 (Κ3-4814) ΒΑΣΕΙ ΔΛΠ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-06-2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19.

0,03 328,58 497.809,80 510.430,70 4.898.222,20 4.898.222,20 9.413.196,40 9.230.272,92 207.295,69 283.670,21 51.239,09 8.895,85 19. VICTORIA Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρία Zωής Ισολογισµός της 31ης εκεµβρίου 2005 33η Εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου - 31η εκεµβρίου 2005) Εδρα: Θεσσαλονίκη Α.Μ.Α.Ε 12876 / 05 / Β / 86 / 056 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :ΙΜΠΕΡΙΑΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12859/05/Β/86/39 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/08 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 7/9/2010 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ):

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: 30/6/2015. Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ: Επωνυμία Ασφαλιστικής Επιχείρησης : GENERALI HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κωδικός Ασφαλιστικής Επιχείρησης: 9 Αριθμός Μητρώου (ΑΡΜΑΕ): 25081/B/05/1991/22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ATTICABANK ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : UNIVERSAL LIFE ( ΕΛΛΑΣ) Α.Α.Ε.Ζ. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12845/05/Β/86/25 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/6/2008 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2008-30/6/2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Kαταστάσεις της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2009 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2012 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-31/12/2012 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2010-2012 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014

Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση. για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 Eurobank Υπηρεσίες Ακινήτων Α.Ε. Οικονομική Έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 Έσλιν 7 & Αμαλιάδος 20, 115 23 Αθήνα www.eurobankpropertyservices.gr Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 2296701000 Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E.

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2007 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 534.335,97. Έξοδα Εγκατάστασης και Αϋλα Στοιχεία 4.603.929,34 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΓΙΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΡ.Μ.Α.Ε : ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΑΕΓΑ 25088/05/Β/91/23 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2006 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00

A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00. Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : D.A.S. - HELLAS Α.Α.Ε.Γ.Ν.Π. ΑΡ.Μ.Α.Ε : 32509/05/Β/94/15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2010-31/12/2010 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες )

ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες ) ΚΑΜΠΑΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7889/04/Β/86/298Π ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1907801000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 0,00 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΫΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΡ.Μ.Α.Ε :12829/05/Β/86/009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ: 01/01-30/06/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. AP.M.A.E.: 61433/01ΑΤ/Β/06/351 ΕΔΡΑ: Γραβιάς 4 α, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ Oικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.

Αλληλασφαλιστικού Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δ.Χ. Β.Ελλάδος & Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Συνολικά Ποσά A ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89.234,93 Οφειλόμενο Κεφάλαιο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί στις επόμενες χρήσεις ποσό σε Ευρώ) 89.234,93 Β EΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΦΜ: 094045029, ΔΟΥ: ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20508930000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10723/53/Β/86/010) Εταιρικές και Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα