ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών για την περίοδο δυνάμει της οδηγίας 98/83/ΕΚ EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών για την περίοδο δυνάμει της οδηγίας 98/83/ΕΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και σημαντική κινητήρια δύναμη για μια υγιή οικονομία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 1 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και επαρκή αποχέτευση, εκτός από τα οφέλη για την υγεία μέσω της πρόληψης των μεταδιδόμενων δια του ύδατος νόσων, θα αποφέρει και σημαντικά οικονομικά οφέλη». Τα εν λόγω περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, την αύξηση του αριθμού των παραγωγικών ημερών ανά έτος, τη βελτίωση της σχολικής φοίτησης και τη μείωση των απολεσθέντων ετών ζωής. Η βιομηχανία ύδρευσης συμβάλει επίσης σημαντικά στο ΑΕγχΠ. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) του τομέα των υπηρεσιών αποχέτευσης και ύδρευσης ανήλθε σε 43,84 δισ. ευρώ το 2010 και αντιστοιχούσε σε περίπου θέσεις εργασίας σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης. 2 Η οδηγία για το πόσιμο νερό 3 η οποία θεσπίστηκε το 1980 και αναθεωρήθηκε το 1998 οδήγησε στην παροχή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ. Οι κοινές προσπάθειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και των φορέων παροχής υπηρεσιών οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τα πρότυπα πόσιμου νερού. Ως εκ τούτου, η οδηγία αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, μολονότι σχετικά άγνωστη, της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η ποιότητα του πόσιμου νερού και το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα των πηγών πόσιμου νερού. Επομένως, το επίπεδο προστασίας των υδάτινων πόρων, ιδίως των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, είναι αποφασιστικής σημασίας για την οδηγία για το πόσιμο νερό, δεδομένου ότι έχει αντίκτυπο στο κόστος επεξεργασίας των υδάτων. Το πόσιμο νερό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια έρευνα του ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 4 και στην πρόσφατη πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «Right2Water» 5. Στην απάντησή της στην πρωτοβουλία η Επιτροπή ανήγγειλε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό 6, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό καλής ποιότητας στην ΕΕ EUROSTAT (2013) Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΕΕ L 330 της Ανακοίνωση σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!» COM (2014)177 της : Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της , σ

3 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει συνοπτικά την πορεία εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό, βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη 7. Οι τεχνικές εκθέσεις που περιέχουν λεπτομερή ενημερωτικά δελτία ανά κράτος μέλος θα είναι σύντομα διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Περιβάλλοντος Παροχή ύδατος Η παροχή πόσιμου ύδατος στην ΕΕ είναι οργανωμένη σε ζώνες παροχής, δηλαδή σε γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές εντός των οποίων το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός των οποίων η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. Υπάρχουν περίπου ζώνες παροχής (ΖΠ) στην ΕΕ. Στην οδηγία γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των συστημάτων παροχής μικρής και μεγάλης κλίμακας 9. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων είναι ίδιες για τα εν λόγω συστήματα. Ωστόσο, οι απαιτήσεις παρακολούθησης διαφέρουν και τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να υποβάλλουν έκθεση για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας. Περίπου 65 εκατομμύρια άνθρωποι εξυπηρετούνται από μικρούς φορείς ύδρευσης. Ο όρος «παροχή» κατά την έννοια της οδηγίας δεν σημαίνει «πρόσβαση» στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 10. Η Eurostat έχει συλλέξει δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό που συνδέεται με το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 11 (βλ. πίνακα 1 στο τέλος της έκθεσης). Ωστόσο, λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα της υποβολής των εκθέσεων, η εν λόγω συλλογή παρουσιάζει κενά δεδομένων και δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των συνόλων/μέσων όρων της ΕΕ. Πηγές μη επεξεργασμένων υδάτων Στην ΕΕ, η ύδρευση προέρχεται κυρίως από υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών δεξαμενών. Οι πηγές υδάτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Επισκοπήσεις έχουν παρασχεθεί σε προηγούμενες εκθέσεις 12 και συλλέγονται από τη Eurostat 13. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ συστημάτων παροχής μικρής και μεγάλης κλίμακας, με πολύ υψηλότερα ποσοστά πηγών υπόγειων υδάτων για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας (84%) Δεδομένα που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για το πόσιμο νερό για την περίοδο αναφοράς και δεδομένα προαιρετικής κοινοποίησης σχετικά με τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας για τα οποία δεν απαιτείται κοινοποίηση από την οδηγία. https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp Οι μεγάλες ΖΠ είναι μεμονωμένα συστήματα ύδρευσης που κατά μέσο όρο υπερβαίνουν τα m³ ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από άτομα, ενώ οι μικρές ΖΠ δεν υπερβαίνουν τα m³ ή εξυπηρετούν λιγότερα από άτομα. Το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να διατηρεί ουδέτερο χαρακτήρα όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των υδάτων. Επομένως, στην παρούσα έκθεση δεν εξετάζεται η πτυχή του φυσικού δικαιώματος για «πρόσβαση» σε νερό. https://circabc.europa.eu/sd/a/b580866d-8eb a97-d3d3485d046e/ %20synthesisreport.pdf 3

4 Η μόλυνση των υπόγειων υδάτων ιδίως από ουσίες που εντοπίζονται δύσκολα, όπως τα φυτοφάρμακα, καθώς και η μόλυνση των επιφανειακών υδάτων τα οποία επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή (πλημμύρες, ακραίες βροχοπτώσεις, υπερχείλιση), ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα που επηρεάζουν το πόσιμο νερό. Η συντονισμένη παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων και του πόσιμου νερού, καθώς και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η εφαρμογή μέτρων μετριασμού θα ήταν επωφελείς για τη διασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού Ποιότητα του πόσιμου νερού Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πόσιμο νερό είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση, η οδηγία για το πόσιμο νερό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων. Ορίζει τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, όταν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν ορισμένα κατώτατα όρια. Για καθεμία από τις παραμέτρους, η οδηγία ορίζει τις μέγιστες τιμές συγκέντρωσης οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Επιπλέον των μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων, η οδηγία ορίζει ενδεικτικές παραμέτρους με στόχο τον προσδιορισμό ενός πιθανού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου που θα απαιτεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων μόνο εάν ο εν λόγω κίνδυνος επιβεβαιώνεται μέσω περαιτέρω έρευνας. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται σχετικά με τις εν λόγω παραμέτρους δείχνουν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ είναι γενικά αρκετά υψηλή. Η γενική τάση είναι επίσης θετική. Για τα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών, τα ποσοστά συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους κυμαίνονται μεταξύ 99% και 100%. Για τα λίγα κράτη μέλη που παρουσιάζουν ποσοστά συμμόρφωσης χαμηλότερα του 99% θα απαιτηθεί ενισχυμένη δράση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες που εξυπηρετούνται από τα εν λόγω συστήματα ύδρευσης μεγάλης κλίμακας θα μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια το πόσιμο νερό. Σχήμα 1: Συνοπτική επισκόπηση - ποσοστά συμμόρφωσης των μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων στα κράτη μέλη Λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 1, στο τέλος της παρούσας έκθεσης. 4

5 Όσον αφορά τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας, η εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερες αποκλίσεις. Έχουν σημειωθεί χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους, με μόνο τρία κράτη μέλη να επιτυγχάνουν ποσοστά συμμόρφωσης μεταξύ 99% και 100%. Μια ανάλυση των ποσοστών συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους δείχνει οτι η συμμόρφωση για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας. Μικροβιολογία συστήματα μεγάλης κλίμακας Μικροβιολογία συστήματα μικρής κλίμακας 23 4 >99% 95-99% >99% 95-99% 90-95% <90% Σχήμα 2: Ποσοστό συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους, αριθμός κρατών μελών Όσον αφορά τις χημικές παραμέτρους έχουν παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης, τόσο για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας όσο και για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας. Σε ορισμένες ζώνες παροχής αναφέρθηκαν προβλήματα σε σχέση με τη συγκέντρωση νιτρικών, νιτρωδών, αρσενικού και, σε μικρότερο βαθμό, βορίου και φθορίου. Για παράδειγμα, το 2010 εντοπίστηκαν περισσότερα από συστήματα παροχής μικρής κλίμακας με συγκεντρώσεις νιτρικών που υπερέβαιναν τα προκαθορισμένα επίπεδα (βλ. πίνακα 1 στο τέλος της παρούσας έκθεσης). Τα ποσοστά συμμόρφωσης για τις ενδεικτικές παραμέτρους δείχνουν ότι γενικά οι επιδόσεις των συστημάτων μικρής κλίμακας ήταν χαμηλότερες από εκείνες των συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Η αξιολόγηση των δεδομένων που κοινοποιούνται σχετικά με τα συστήματα μικρής κλίμακας δείχνει οτι ορισμένα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα εν λόγω συστήματα κατά τρόπο ασφαλή. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει από 11,5 έως 15,5 εκατ. ανθρώπους. Ωστόσο, θα απαιτούνταν περισσότερες πληροφορίες και μια λεπτομερής αξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω συστημάτων μικρής κλίμακας, για την εκτίμηση κάθε απτού κινδύνου για την υγεία των πολιτών. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί ανησυχίες σε σχέση με τα συστήματα ύδρευσης μικρής κλίμακας από το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (7ο ΠΔΠ) 14, το οποίο ζητεί αυξημένες προσπάθειες για την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως για τα συστήματα παροχής πόσιμου νερού μικρής κλίμακας. 14 Απόφαση 1386/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5

6 Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, έχει εκπονήσει ένα έγγραφο-πλαίσιο δράσης το οποίο καθορίζει βέλτιστες πρακτικές για τη διενέργεια εκτιμήσεων της επικινδυνότητας όσον αφορά τα συστήματα μικρής κλίμακας. Το εν λόγω έγγραφο θα είναι σύντομα διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Περιβάλλοντος 15. Καθότι τι θέμα αφορά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για βελτίωση της παροχής υδάτων υψηλής ποιότητας, ιδίως στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Τα δεδομένα που γνωστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη δείχνουν οτι, σε περίπτωση συμβάντων και μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν γενικά διορθωτικά μέτρα εντός του κατάλληλου χρόνου απόκρισης. Σε σχέση με τις μικροβιολογικές παραμέτρους, τα μέτρα συνεπάγονται τη βελτίωση της επεξεργασίας και του καθαρισμού των μολυσμένων συστατικών του δημόσιου συστήματος ύδρευσης. Όσον αφορά τις χημικές παραμέτρους, οι αδυναμίες αντιμετωπίστηκαν μέσω καλύτερων γεωργικών πρακτικών, επεξεργασίας των υδάτων, αλλαγής του νερού πηγής και παροχής πληροφοριών στο κοινό Παρακολούθηση και πληροφόρηση Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την διεξαγωγή τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις παρακολούθησης διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των διαφόρων ζωνών παροχής σε κάθε κράτος μέλος, με αποτέλεσμα την ύπαρξη δεδομένων παρακολούθησης διαφορετικών επιπέδων και διαθεσιμότητας. Αυτό δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με αδυναμία ως προς τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, καθώς η οδηγία επιτρέπει προσαρμοσμένα προγράμματα παρακολούθησης, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της ζώνης παροχής. Ωστόσο, από την ανάλυση προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης και καλύτερης προσαρμογής των τρεχουσών προσεγγίσεων παρακολούθησης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσέγγιση του ΠΟΥ σχετικά με το σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης της επικινδυνότητας για την ασφάλεια των υδάτων 16. Για να βελτιώσει την παρακολούθηση και τις επιδόσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος πάνω σε ένα «δομημένο πλαίσιο εφαρμογής και πληροφοριών» (SIIF) για τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, συστημάτων ενεργού διάδοσης πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συγκεντρώνει τις εν λόγω πληροφορίες ούτως ώστε να παράσχει μια συνολική επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ. Η απαίτηση της οδηγίας βάσει της οποίας οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, θα μπορούσε επίσης να συνδέεται με ένα τέτοιο πλαίσιο ενημέρωσης και, εντός του πλαισίου αυτού, να βελτιωθεί. Τα δεδομένα για το πόσιμο νερό θα μπορούσαν επίσης να συνδέονται σαφέστερα με το σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE), το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ Παρεκκλίσεις Η οδηγία επιτρέπει παρεκκλίσεις από τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω

7 παρεκκλίσεις δεν είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και μπορούν να θεσπίζονται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας διατήρησης της παροχής πόσιμου νερού στη σχετική περιοχή με άλλα εύλογα μέσα. Μια παρέκκλιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Ωστόσο, όταν ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος παρέκκλισης, μπορεί να εγκρίνει μια δεύτερη παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο τριών ετών και πρέπει να κοινοποιήσει τους λόγους για την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τρίτη παρέκκλιση από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά το αίτημα και είτε θα το απορρίψει, είτε θα εγκρίνει την παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο τριών ετών. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει χορηγήσει ορισμένες τρίτες παρεκκλίσεις διάρκειας τριών ετών στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία, με αναφορά κυρίως στις παραμέτρους των νιτρικών και νιτρωδών, του φθορίου, του βορίου, του αρσενικού και του νικελίου. Έχει απορρίψει μία αίτηση παρέκκλισης από την Εσθονία. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΔ Περιβάλλοντος 17. Η Επιτροπή εξετάζει τους κατάλληλους τρόπους εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων. Εάν οι παρεκκλίσεις και άλλες πιθανές εξαιρέσεις δεν εφαρμόζονται με σύνεση, ενδέχεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να θέσουν σε κίνδυνο τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον καθεστώς παρεκκλίσεων παρέχει στα κράτη μέλη αρκετό χρόνο ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να εγκριθούν νέες παρεκκλίσεις στα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού για τα υφιστάμενα συστήματα παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις νέων απρόβλεπτων πηγών ρύπανσης ή μετά τη θέσπιση προτύπων για νέες παραμέτρους ή για ενισχυμένα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού των ισχυουσών παραμέτρων. Οι παρεκκλίσεις για νέα συστήματα παροχής είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μόνο εάν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης των πηγών ρύπανσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις Προκλήσεις Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η πολιτική της ΕΕ για το πόσιμο νερό έχει οδηγήσει στην επίτευξη υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, υφίσταται ανάγκη περαιτέρω αναπροσαρμογής του νομικού πλαισίου της ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν τα εν λόγω υψηλά πρότυπα ποιότητας και να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες ειδικές προκλήσεις. Από τη φύση τους, τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας διαφέρουν σημαντικά από τα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας. Τα εν λόγω συστήματα έχουν μικρό μέγεθος και είναι κυρίως εγκατεστημένα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, απαιτούν προσεγγίσεις διαχείρισης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω περιοχές. Η ισχύουσα οδηγία για το πόσιμο νερό επικεντρώνεται κυρίως στα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας. Η προσθήκη ειδικών διατάξεων για τα συστήματα μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων, θα συνέβαλλε στη διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης, με βάση τον κίνδυνο, των συστημάτων μικρής κλίμακας και θα επέτρεπε την καλύτερη χαρτογράφηση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε μικρές ζώνες παροχής. Αυτό θα 17 και στο CIRCABC 7

8 βοηθούσε στην αύξηση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και στην αυξημένη διαθεσιμότητα πληροφοριών για το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ο υφιστάμενος κατάλογος παραμέτρων και οι αντίστοιχες παραμετρικές τιμές, καθώς και η παρακολούθηση και ανάλυση των απαιτήσεων θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμοστούν υπό το πρίσμα των κινδύνων που σχετίζονται με τους αναδυόμενους ρύπους και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη να επεκταθεί ο εν λόγω κατάλογος σε νέους αναδυόμενους ρύπους, όπως ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. Για τις μεθοδολογίες παρακολούθησης και τις προδιαγραφές για την ανάλυση των παραμέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες μέθοδοι και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων με βάση τον κίνδυνο, ώστε να επιτρέπουν τον ποιοτικό έλεγχο κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας στη μονάδα επεξεργασίας και με το δίκτυο διανομής έως και το νερό της βρύσης. Το πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ που αφορούν το εν λόγω θέμα. Επιπλέον, μπορεί να απαιτούνται ορισμένα μέτρα για τη μείωση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης. Στα μισά περίπου κράτη μέλη, πάνω από το 20% του καθαρού πόσιμου νερού χάνεται στο δίκτυο διανομής, πριν καταλήξει στη βρύση των καταναλωτών. Σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 60%. Είναι σημαντικό για το κοινό να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ενώ οι εν λόγω πληροφορίες συχνά διατίθενται σε εθνικούς διαδικτυακούς τόπους, είναι συνήθως παρωχημένες και δυσνόητες. Η πλειονότητα των κρατών μελών δεν χρησιμοποιεί συνολικούς χάρτες ή άλλες μορφές δημόσιας στήριξης. Η τρέχουσα δομή υποβολής εκθέσεων δεν παρέχει στην Επιτροπή επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση, ούτως ώστε να διεξάγει μια ενδελεχή σύνθεση των εξελίξεων σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι δύσκολο να παρέχονται τακτικά στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό επικαιροποιημένες πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πολιτική και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και κοινοποιούνται διαφέρει στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση καταστάσεων στα διάφορα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία. Μια αναθεωρημένη ή νέα μορφή υποβολής εκθέσεων θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάδοση και τη διαχείριση διαφανών δεδομένων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο της ΕΕ. Επίσης, η συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού θα επέτρεπε την ευκολότερη ερμηνεία και απεικόνιση των δεδομένων ποιότητας των υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την καλύτερη σύγκριση της ποιότητας των υδάτων και των τάσεων μεταξύ των κρατών μελών. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση επιβεβαιώνει οτι η οδηγία για το πόσιμο νερό συνέβαλε στην επίτευξη υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τα υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας είναι ικανοποιητική και έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς, έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα προβλήματα και προκλήσεις: 8

9 1. Η παροχή υδάτων υψηλής ποιότητας, ιδίως σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, πρέπει να βελτιωθεί. Τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας στις εν λόγω περιοχές απαιτούν ειδικές προσεγγίσεις διαχείρισης με βάση τον κίνδυνο και ο ρόλος της οδηγίας για το πόσιμο νερό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, εντός του πλαισίου αυτού. 2. Οι προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο για τη διαχείριση συστημάτων παροχής μεγάλης κλίμακας επιτρέπουν την αποτελεσματική, ως προς το κόστος, παρακολούθηση και ανάλυση των παραμέτρων σε σχέση με τους εντοπισθέντες κινδύνους και θα παρέχουν καλύτερες εγγυήσεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Οι μεθοδολογίες για την παρακολούθηση και την ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 3. Οι νέες επιστημονικές πληροφορίες για τις χημικές και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τον κατάλογο παραμέτρων για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με την εν εξελίξει αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ρύπων. 4. Η σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή των πιο πρόσφατων πληροφοριών στους καταναλωτές, καθώς και για τη διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης διαφορετικών δεδομένων παρακολούθησης με την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση των καταναλωτών. 5. Τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και οι μηχανισμοί παρέκκλισης είναι παρωχημένα και θα ωφελούνταν από μια γενική επικαιροποίηση και επανεξέταση. Μια πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τη διεξοδική αξιολόγηση των προαναφερθεισών προκλήσεων και του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, η εν λόγω διαβούλευση ενδέχεται να προσδιορίσει και άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να διασφαλιστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω τα υψηλά πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ΕΕ. 9

10 Ενημερωτικό δελτίο Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ) το

11 Αριθμός ζωνών ύδρευσης Υπάρχουν ζώνες παροχής στην ΕΕ που καλύπτουν πληθυσμό περίπου 474 εκατ. ατόμων Υπάρχουν συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας που εξυπηρετούν 317 εκατ. άτομα Υπάρχουν συστήματα ύδρευσης μικρής κλίμακας που εξυπηρετούν 65 εκατ. άτομα (βάσει εθελοντικής έρευνας) Ποιότητα του πόσιμου νερού Συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, ως πλήρης συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές θεωρήθηκε η συμμόρφωση τουλάχιστον του 99% 18 των αναλύσεων. Μικροβιολογικές παράμετροι Τα συστήματα ύδρευσης μεγάλης κλίμακας όλων των κρατών μελών παρουσιάζουν ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 95%, ενώ 23 κράτη μέλη πέτυχαν πλήρη συμμόρφωση (99-100%). Μόνο η BG, CY, HU και LV δεν πληρούν τα εν λόγω υψηλά επίπεδα. Χημικές παράμετροι Τα ποσοστά συμμόρφωσης ήταν υψηλά, αλλά ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα για τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 90%, εκτός από τρία HU (παράμετρος του αρσενικού), IE (παράμετρος του τριαλομεθανίου 19 ) και LT (παράμετρος του φθορίου). Ενδεικτικές παράμετροι Επτά κράτη μέλη πέτυχαν ποσοστά μέγιστων επιδόσεων (99-100%), ενώ σε δέκα κράτη μέλη τα εν λόγω ποσοστά υπερέβαιναν το 95%. Τα υπόλοιπα δέκα κράτη μέλη πέτυχαν ποσοστά επιδόσεων μεταξύ 90% και 95%. Στις DK (κολοβακτηρίδια), HU (αμμώνιο), LV (θειικά) και MT (χλωριούχα και νάτριο), τα ποσοστά για τις εν λόγω παραμέτρους ήταν κάτω του 90%. Ποιότητα του πόσιμου νερού Συστήματα παροχής μικρής κλίμακας Μικροβιολογικές παράμετροι Τα επίπεδα συμμόρφωσης ήταν χαμηλότερα από ό,τι για τα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας, με ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 99% τα οποία αναφέρθηκαν μόνο για τρία κράτη μέλη (EE, MT, SE). Το ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος διαπιστώθηκε μεταξύ 95% και 99% για δεκατέσσερα κράτη μέλη, μεταξύ 90% και 95% για τέσσερα κράτη μέλη (BG, CY, IT, UK) και χαμηλότερο από 90% για έξι κράτη μέλη (DK, EL, LT, PL, RO, SI). Χημικές παράμετροι Η συμμόρφωση των συστημάτων παροχής μικρής κλίμακας ήταν παρόμοια με τη συμμόρφωση των συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ενδεικτικές παράμετροι Πιθανές χαμηλές επιδόσεις οφείλονταν σε κολοβακτηρίδια, clostridium perfringens, σίδηρο, μαγγάνιο, αμμωνία και ph. Πολλά κράτη μέλη πέτυχαν ποσοστό επιδόσεων άνω του 95%. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα. 18 Ένα περιθώριο σφάλματος έως 1% είναι αποδεκτό, λόγω του επιπέδου της αβεβαιότητας και των περιστατικών (π.χ. σφάλματα δειγματοληψίας ή ανάλυσης) που προκύπτουν. Επιπλέον, τα ποσοστά συμμόρφωσης παρουσιάζονται υπό μορφή εύρους τιμών διότι πρόκειται κυρίως για χρονικά περιορισμένες υπερβάσεις. Τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα λόγω των διαφορών στις μεθόδους δειγματοληψίας και παρακολούθησης και λόγω της έλλειψης τυποποιημένων προσεγγίσεων, αλλά τα δεδομένα παρέχουν μια σαφή επισκόπηση της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ. 11

12 Πίνακας 1: Συνοπτικά δεδομένα ανά κράτος μέλος (ΖΠ= ζώνη παροχής) Κράτ η μέλ η Αριθμ ός μεγάλ ων ΖΠ Αριθμ ός μικρώ ν ΖΠ Πληθυσμός που συνδέεται με δημόσιο δίκτυο ύδρευσης (έτος) Πηγή: Eurostat Μικροβιολογία Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος Μεγάλης κλίμακας (σχήμα 1) Μικρής κλίμακας Μεγάλης κλίμακας: Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος (σχήμα 1, (x) Στο σχήμα 1 = 90% Χημικά προϊόντα Μικρής κλίμακας: Παράδειγμα: Νιτρικά, αριθμός μη συμμορφούμενων ΖΠ AT ,05 (2008) % 95-99% % 20 BE ,9 (2009) % 95-99% % 3 BG ,2 (2011) 95-99% 90-95% 95-99% 349 CY (2011) 95-99% 90-95% 95-99% 1 CZ ,5 (2010) % 95-99% %? DE ,3 (2010) % 95-99% 95-99% 12 DK (2002) % < 90% 90-95% 4 EE (2009) % % 90-95% - EL (2007) % < 90% 95-99% 20 ES (2010) % 95-99% 95-99% - FI (2011) % 95-99% % FR ,4 (2001) % 95-99% 95-99% 381 HU (2011) 95-99% 95-99% < 90% (x) 10 IE (2007) % 95-99% < 90% (x) 9 IT % 90-95% 95-99% 6 LT (2011) % < 90% < 90% (x) 1 LU ,9 (2011) % 95-99% % 1 LV % 95-99% % MT (2011) % % % NL (2010) % 95-99% % - PL ,6 (2011) % < 90% 95-99% - PT ,9 (2009) % 95-99% 95-99% 28 RO ,5 (2011) % < 90% 95-99% Όσον αφορά τη χημική παράμετρο συνολικού τριαλομεθανίου, η οδηγία προέβλεπε μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 μια παρέκκλιση από το όριο που καθορίζεται στο παράρτημα I μέρος Β (έως 150 μικρογραμμάρια/l αντί των 100 μικρογραμμαρίων/l). 12

13 Κράτ η μέλ η Αριθμ ός μεγάλ ων ΖΠ Αριθμ ός μικρώ ν ΖΠ Πληθυσμός που συνδέεται με δημόσιο δίκτυο ύδρευσης (έτος) Πηγή: Eurostat Μικροβιολογία Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος Μεγάλης κλίμακας (σχήμα 1) Μικρής κλίμακας Μεγάλης κλίμακας: Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος (σχήμα 1, (x) Στο σχήμα 1 = 90% Χημικά προϊόντα Μικρής κλίμακας: Παράδειγμα: Νιτρικά, αριθμός μη συμμορφούμενων ΖΠ SE (2010) % % % - SI % < 90% 95-99% 4 SK ,9 (2011) % 95-99% % 11 UK % 90-95% %

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2014 COM(2014) 354 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.10.2014 COM(2014) 632 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα στοιχείων-κουμπιών χωρίς υδράργυρο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2010 COM(2010) 429 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2012 COM(2012) 658 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.6.2014 COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL 22.6.2011. σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 22.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τα συμπεράσματα της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο Επιτροπή Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΊΟΥ ΦΟΡΟΛΌΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ Svetslav Danchev. Υπεύθυνος τμήματος Μικροοικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής ΙΟΒΕ Γιώργος Μανιάτης. Υπεύθυνος τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013

L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 L 347/884 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE, EURATOM) αριθ. 1311/2013 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 2ας Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ «ΣΟΥΛΟΥ» ΛΟΓΩ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΔΕΗ) ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αμιγής Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν. Α Κοζάνης 1 ο χιλ. Πτολεμαΐδας-Κοζάνης Τ.Θ. 65 502 00 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Τηλ: (24630) 53-571 Τηλ/fax: 53-666, e-mail: info@kepekozani.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

& ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & Τηλέφωνο : 2132161352 Δ/ΝΣΕΙΣ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28-1-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ:ΔΥΓ2/οικ.9283 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Ποιότητας»

«Διαχείριση Ποιότητας» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΕΕ-ΤΠΔΠ Ενημερωτική Εκδήλωση «Διαχείριση Ποιότητας» Αθήνα, 4 Απριλίου 2012 Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η

Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η Εισαγωγή στον Ορίζοντα 2020 και Κοινωνική Πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, θαλάσσια έρευνα και ναυτιλία και η βιοοικονομία» Περιεχόμενα Συστάσεις Το Πρόγραμμα Ορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική. Μάρκος Σκληβανιωτης Dr.

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική. Μάρκος Σκληβανιωτης Dr. ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική Μάρκος Σκληβανιωτης Dr. Χημικός Μηχανικός Ταυτότητα των Μικρορυπαντών 1/ πλαίσιο Αυξανόμενη χρήση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη EURYDICE Διασφάλιση Ποιότητας στην Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη Ευρυδίκη Το δίκτυο πληροφοριών για την εκπαίδευση στην Ευρώπη Το παρόν έγγραφο εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Μονάδα Ευρυδίκη με

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς

Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Έξυπνη άντληση Οι μετατροπείς συχνότητας της ΑΒΒ καθιστούν τις αντλίες ευφυείς Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για νερό που προκύπτουν από την παγκόσμια αστικοποίηση και οι σχετικές οδηγίες της ΕΕ, καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ε ι δ ι κ ή Γρ α μ μ α τ ε ί α Υδ ά τ ων ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτος αναφοράς 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 1 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ 23 o Εθνικό υνϋδριο τησ Ελληνικόσ Εταιρεύασ Επιχειρηςιακών Ερευνών ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ ΑΠΟΔΟΜΗΗ ΣΗΝ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΑΡΧΗΗ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΕ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΕ ΣΟΤ ΕΠΙΔΟΕΙ Δ. Κοπύδου, Δ.

Διαβάστε περισσότερα

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία»

«Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στο Περιβάλλον και την Υγεία. Ενσωμάτωση Γνώσης και Εφαρμογή πολιτικών προσαρμογής στην Τοπική αυτοδιοίκηση» «Κλιματική Αλλαγή, επιπτώσεις στην Υγεία» ΠΕΜΠΤΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ Μπέλτσιος Σωτήριος, Χημικός, Τμήμα Περιβάλλοντος, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) Τέρμα Τυχερού, 412 22 Λάρισα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στη χώρα μου. Ελλάδα

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στη χώρα μου. Ελλάδα Ο προϋπολογισμός της ΕΕ στη χώρα μου Ελλάδα Αθήναι Athinai Ελλαδα Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ ΧΏΡΑ ΜΟΥ ΕΛΛΆΔΑ 3 Τι είναι ο προϋπολογισμός της ΕΕ; Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ένα σημαντικό εργαλείο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ελεούσα 15-05-2014 A.Π. 9558... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ:Λεωφ.Ελευθερίας και Ευκλείδη-Ελεούσα Τ.Κ.:454 45 ΤΗΛ.2653360007 FAX:26510-62794 Πληροφ.: Eυανθία Πανταζή e-mail:zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα 5/ 08 /2009 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ: Δ.ΥΓ2/ 105452 ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 450 εκατ. ανθρώπων µε διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Τα γλωσσικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύπλοκα-διαµορφωµένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων

Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Π.Ε.Δ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κατάρτιση δεικτών για την παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος των Δήμων Ηλίας Λίτσος Μηχανικός Παραγωγής, Msc Περιφ. Ανάπτυξη Περιεχόμενο εισήγησης I. Βασικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αρ. Πρωτ.: Προς : Ως πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA Α Aθήνα Αρ. Πρωτ. 19.7.07 ΔΥΓ2/οικ. 94097 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008

Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Δεκέμβριος 2008 1 Κοινωνικοοικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Δεκέμβριος 2008 2 Σκοπός της μελέτης Ανάδειξη συνεισφοράς του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας στην οικονομία, την επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ

ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΤΡΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων»

«Αποστολή κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τον επίσημο έλεγχο τροφίμων» Αθήνα, 22-8-2007 Αριθμ. Πρωτ.: 15103 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Ασφαλείας Η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών υγείας είναι πρωταρχικής σημασίας για την εταιρεία Outcome Sciences, Inc.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014

Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Πρότυπα και Επιχειρηματικότητα Τρίτη, 19 Μάϊου 2014 Αγγελική Λοϊζου Λειτουργός Τυποποίησης Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS) Αυτόνομος Οργανισμός Λειτουργεί με βάση το Ιδιωτικό Δίκαιο Πλήρως αναγνωρισμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Οι σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού προλαμβάνουν σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους

Οι σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού προλαμβάνουν σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους Οι σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου της ποιότητας του πόσιμου νερού προλαμβάνουν σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους Ενημερωτικό άρθρο του Μάρτιν Λούκας, Διευθύνοντος Συμβούλου στην Kittiwake Developments Για αιώνες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη:

Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ. Έχοντας υπόψη: Α.Δ.Α.: ΩΥΣΒΒ-Χ9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π. : 19534 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000.

Το σύστημα ISO9000. Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Το σύστημα ISO9000 Παρουσιάστηκε το 1987, αναθεωρήθηκε το 1994 και το 2000. Με τις αλλαγές δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή της πολιτικής της ποιότητας και σε πιο πλήρεις διορθωτικές ενέργειες. Σε όλο τον κόσμο,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2239(INI) 10.3.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10.3.2015 2014/2239(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα