ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών για την περίοδο δυνάμει της οδηγίας 98/83/ΕΚ EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών για την περίοδο δυνάμει της οδηγίας 98/83/ΕΚ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το ασφαλές πόσιμο νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή μας. Είναι ζωτικής σημασίας για τη δημόσια υγεία και σημαντική κινητήρια δύναμη για μια υγιή οικονομία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) 1 καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η βελτίωση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό και επαρκή αποχέτευση, εκτός από τα οφέλη για την υγεία μέσω της πρόληψης των μεταδιδόμενων δια του ύδατος νόσων, θα αποφέρει και σημαντικά οικονομικά οφέλη». Τα εν λόγω περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, την αύξηση του αριθμού των παραγωγικών ημερών ανά έτος, τη βελτίωση της σχολικής φοίτησης και τη μείωση των απολεσθέντων ετών ζωής. Η βιομηχανία ύδρευσης συμβάλει επίσης σημαντικά στο ΑΕγχΠ. Η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) του τομέα των υπηρεσιών αποχέτευσης και ύδρευσης ανήλθε σε 43,84 δισ. ευρώ το 2010 και αντιστοιχούσε σε περίπου θέσεις εργασίας σε μονάδα ισοδυνάμου πλήρους απασχόλησης. 2 Η οδηγία για το πόσιμο νερό 3 η οποία θεσπίστηκε το 1980 και αναθεωρήθηκε το 1998 οδήγησε στην παροχή πόσιμου νερού υψηλής ποιότητας σε όλη την ΕΕ. Οι κοινές προσπάθειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και των φορέων παροχής υπηρεσιών οδήγησαν σε υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης με τα πρότυπα πόσιμου νερού. Ως εκ τούτου, η οδηγία αποτελεί μια ιστορία επιτυχίας, μολονότι σχετικά άγνωστη, της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Η ποιότητα του πόσιμου νερού και το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα των πηγών πόσιμου νερού. Επομένως, το επίπεδο προστασίας των υδάτινων πόρων, ιδίως των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, είναι αποφασιστικής σημασίας για την οδηγία για το πόσιμο νερό, δεδομένου ότι έχει αντίκτυπο στο κόστος επεξεργασίας των υδάτων. Το πόσιμο νερό είναι ένα σημαντικό ζήτημα και για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια έρευνα του ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 4 και στην πρόσφατη πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «Right2Water» 5. Στην απάντησή της στην πρωτοβουλία η Επιτροπή ανήγγειλε δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την οδηγία για το πόσιμο νερό 6, ιδίως με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό καλής ποιότητας στην ΕΕ EUROSTAT (2013) Οδηγία 98/83/ΕΚ, ΕΕ L 330 της Ανακοίνωση σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών (ΠΕΠ) «Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!» COM (2014)177 της : Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, ΕΕ L 330 της , σ

3 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει συνοπτικά την πορεία εφαρμογής της οδηγίας για το πόσιμο νερό, βάσει των πλέον πρόσφατων δεδομένων που κοινοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη 7. Οι τεχνικές εκθέσεις που περιέχουν λεπτομερή ενημερωτικά δελτία ανά κράτος μέλος θα είναι σύντομα διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Περιβάλλοντος Παροχή ύδατος Η παροχή πόσιμου ύδατος στην ΕΕ είναι οργανωμένη σε ζώνες παροχής, δηλαδή σε γεωγραφικά καθορισμένες περιοχές εντός των οποίων το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης εισέρχεται από μία ή περισσότερες πηγές και εντός των οποίων η ποιότητα του νερού μπορεί να θεωρηθεί ως περίπου ομοιόμορφη. Υπάρχουν περίπου ζώνες παροχής (ΖΠ) στην ΕΕ. Στην οδηγία γίνεται διαχωρισμός μεταξύ των συστημάτων παροχής μικρής και μεγάλης κλίμακας 9. Οι ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων είναι ίδιες για τα εν λόγω συστήματα. Ωστόσο, οι απαιτήσεις παρακολούθησης διαφέρουν και τα κράτη μέλη δεν χρειάζεται να υποβάλλουν έκθεση για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας. Περίπου 65 εκατομμύρια άνθρωποι εξυπηρετούνται από μικρούς φορείς ύδρευσης. Ο όρος «παροχή» κατά την έννοια της οδηγίας δεν σημαίνει «πρόσβαση» στο δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 10. Η Eurostat έχει συλλέξει δεδομένα σχετικά με τον πληθυσμό που συνδέεται με το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης 11 (βλ. πίνακα 1 στο τέλος της έκθεσης). Ωστόσο, λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα της υποβολής των εκθέσεων, η εν λόγω συλλογή παρουσιάζει κενά δεδομένων και δεν επιτρέπει τον υπολογισμό των συνόλων/μέσων όρων της ΕΕ. Πηγές μη επεξεργασμένων υδάτων Στην ΕΕ, η ύδρευση προέρχεται κυρίως από υπόγεια και επιφανειακά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνητών δεξαμενών. Οι πηγές υδάτων διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Επισκοπήσεις έχουν παρασχεθεί σε προηγούμενες εκθέσεις 12 και συλλέγονται από τη Eurostat 13. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ποσοστά μεταξύ συστημάτων παροχής μικρής και μεγάλης κλίμακας, με πολύ υψηλότερα ποσοστά πηγών υπόγειων υδάτων για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας (84%) Δεδομένα που κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 13 της οδηγίας για το πόσιμο νερό για την περίοδο αναφοράς και δεδομένα προαιρετικής κοινοποίησης σχετικά με τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας για τα οποία δεν απαιτείται κοινοποίηση από την οδηγία. https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp Οι μεγάλες ΖΠ είναι μεμονωμένα συστήματα ύδρευσης που κατά μέσο όρο υπερβαίνουν τα m³ ημερησίως ή εξυπηρετούν περισσότερα από άτομα, ενώ οι μικρές ΖΠ δεν υπερβαίνουν τα m³ ή εξυπηρετούν λιγότερα από άτομα. Το άρθρο 345 της ΣΛΕΕ υποχρεώνει την ΕΕ να διατηρεί ουδέτερο χαρακτήρα όσον αφορά το καθεστώς ιδιοκτησίας των υδάτων. Επομένως, στην παρούσα έκθεση δεν εξετάζεται η πτυχή του φυσικού δικαιώματος για «πρόσβαση» σε νερό. https://circabc.europa.eu/sd/a/b580866d-8eb a97-d3d3485d046e/ %20synthesisreport.pdf 3

4 Η μόλυνση των υπόγειων υδάτων ιδίως από ουσίες που εντοπίζονται δύσκολα, όπως τα φυτοφάρμακα, καθώς και η μόλυνση των επιφανειακών υδάτων τα οποία επηρεάζονται ολοένα και περισσότερο από την κλιματική αλλαγή (πλημμύρες, ακραίες βροχοπτώσεις, υπερχείλιση), ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα που επηρεάζουν το πόσιμο νερό. Η συντονισμένη παρακολούθηση των υπόγειων υδάτων και του πόσιμου νερού, καθώς και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η εφαρμογή μέτρων μετριασμού θα ήταν επωφελείς για τη διασφάλιση ασφαλούς πόσιμου νερού Ποιότητα του πόσιμου νερού Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πόσιμο νερό είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση, η οδηγία για το πόσιμο νερό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα των υδάτων. Ορίζει τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, όταν οι συγκεντρώσεις υπερβαίνουν ορισμένα κατώτατα όρια. Για καθεμία από τις παραμέτρους, η οδηγία ορίζει τις μέγιστες τιμές συγκέντρωσης οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται. Επιπλέον των μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων, η οδηγία ορίζει ενδεικτικές παραμέτρους με στόχο τον προσδιορισμό ενός πιθανού κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου που θα απαιτεί τη λήψη διορθωτικών μέτρων μόνο εάν ο εν λόγω κίνδυνος επιβεβαιώνεται μέσω περαιτέρω έρευνας. Τα δεδομένα που κοινοποιούνται σχετικά με τις εν λόγω παραμέτρους δείχνουν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ είναι γενικά αρκετά υψηλή. Η γενική τάση είναι επίσης θετική. Για τα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας στη μεγάλη πλειονότητα των κρατών μελών, τα ποσοστά συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές και χημικές παραμέτρους κυμαίνονται μεταξύ 99% και 100%. Για τα λίγα κράτη μέλη που παρουσιάζουν ποσοστά συμμόρφωσης χαμηλότερα του 99% θα απαιτηθεί ενισχυμένη δράση, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες που εξυπηρετούνται από τα εν λόγω συστήματα ύδρευσης μεγάλης κλίμακας θα μπορούν να καταναλώνουν με ασφάλεια το πόσιμο νερό. Σχήμα 1: Συνοπτική επισκόπηση - ποσοστά συμμόρφωσης των μικροβιολογικών και χημικών παραμέτρων στα κράτη μέλη Λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στον πίνακα 1, στο τέλος της παρούσας έκθεσης. 4

5 Όσον αφορά τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας, η εικόνα παρουσιάζει μεγαλύτερες αποκλίσεις. Έχουν σημειωθεί χαμηλότερα επίπεδα συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους, με μόνο τρία κράτη μέλη να επιτυγχάνουν ποσοστά συμμόρφωσης μεταξύ 99% και 100%. Μια ανάλυση των ποσοστών συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους δείχνει οτι η συμμόρφωση για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας. Μικροβιολογία συστήματα μεγάλης κλίμακας Μικροβιολογία συστήματα μικρής κλίμακας 23 4 >99% 95-99% >99% 95-99% 90-95% <90% Σχήμα 2: Ποσοστό συμμόρφωσης για τις μικροβιολογικές παραμέτρους, αριθμός κρατών μελών Όσον αφορά τις χημικές παραμέτρους έχουν παρατηρηθεί υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης, τόσο για τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας όσο και για τα συστήματα μεγάλης κλίμακας. Σε ορισμένες ζώνες παροχής αναφέρθηκαν προβλήματα σε σχέση με τη συγκέντρωση νιτρικών, νιτρωδών, αρσενικού και, σε μικρότερο βαθμό, βορίου και φθορίου. Για παράδειγμα, το 2010 εντοπίστηκαν περισσότερα από συστήματα παροχής μικρής κλίμακας με συγκεντρώσεις νιτρικών που υπερέβαιναν τα προκαθορισμένα επίπεδα (βλ. πίνακα 1 στο τέλος της παρούσας έκθεσης). Τα ποσοστά συμμόρφωσης για τις ενδεικτικές παραμέτρους δείχνουν ότι γενικά οι επιδόσεις των συστημάτων μικρής κλίμακας ήταν χαμηλότερες από εκείνες των συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Η αξιολόγηση των δεδομένων που κοινοποιούνται σχετικά με τα συστήματα μικρής κλίμακας δείχνει οτι ορισμένα κράτη μέλη δυσκολεύονται να διαχειριστούν τα εν λόγω συστήματα κατά τρόπο ασφαλή. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρεάσει από 11,5 έως 15,5 εκατ. ανθρώπους. Ωστόσο, θα απαιτούνταν περισσότερες πληροφορίες και μια λεπτομερής αξιολόγηση σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των εν λόγω συστημάτων μικρής κλίμακας, για την εκτίμηση κάθε απτού κινδύνου για την υγεία των πολιτών. Επιπλέον, έχουν αναγνωριστεί ανησυχίες σε σχέση με τα συστήματα ύδρευσης μικρής κλίμακας από το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (7ο ΠΔΠ) 14, το οποίο ζητεί αυξημένες προσπάθειες για την εφαρμογή της οδηγίας, ιδίως για τα συστήματα παροχής πόσιμου νερού μικρής κλίμακας. 14 Απόφαση 1386/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 5

6 Ως πρώτο βήμα, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, έχει εκπονήσει ένα έγγραφο-πλαίσιο δράσης το οποίο καθορίζει βέλτιστες πρακτικές για τη διενέργεια εκτιμήσεων της επικινδυνότητας όσον αφορά τα συστήματα μικρής κλίμακας. Το εν λόγω έγγραφο θα είναι σύντομα διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Περιβάλλοντος 15. Καθότι τι θέμα αφορά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για βελτίωση της παροχής υδάτων υψηλής ποιότητας, ιδίως στις απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές. Τα δεδομένα που γνωστοποιήθηκαν από τα κράτη μέλη δείχνουν οτι, σε περίπτωση συμβάντων και μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν γενικά διορθωτικά μέτρα εντός του κατάλληλου χρόνου απόκρισης. Σε σχέση με τις μικροβιολογικές παραμέτρους, τα μέτρα συνεπάγονται τη βελτίωση της επεξεργασίας και του καθαρισμού των μολυσμένων συστατικών του δημόσιου συστήματος ύδρευσης. Όσον αφορά τις χημικές παραμέτρους, οι αδυναμίες αντιμετωπίστηκαν μέσω καλύτερων γεωργικών πρακτικών, επεξεργασίας των υδάτων, αλλαγής του νερού πηγής και παροχής πληροφοριών στο κοινό Παρακολούθηση και πληροφόρηση Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν την διεξαγωγή τακτικής παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ωστόσο, οι προσεγγίσεις παρακολούθησης διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και των διαφόρων ζωνών παροχής σε κάθε κράτος μέλος, με αποτέλεσμα την ύπαρξη δεδομένων παρακολούθησης διαφορετικών επιπέδων και διαθεσιμότητας. Αυτό δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με αδυναμία ως προς τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις, καθώς η οδηγία επιτρέπει προσαρμοσμένα προγράμματα παρακολούθησης, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά της ζώνης παροχής. Ωστόσο, από την ανάλυση προκύπτει η ανάγκη αναθεώρησης και καλύτερης προσαρμογής των τρεχουσών προσεγγίσεων παρακολούθησης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσέγγιση του ΠΟΥ σχετικά με το σχέδιο εκτίμησης και διαχείρισης της επικινδυνότητας για την ασφάλεια των υδάτων 16. Για να βελτιώσει την παρακολούθηση και τις επιδόσεις των κρατών μελών, η Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος πάνω σε ένα «δομημένο πλαίσιο εφαρμογής και πληροφοριών» (SIIF) για τη θέσπιση, σε εθνικό επίπεδο, συστημάτων ενεργού διάδοσης πληροφοριών που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συγκεντρώνει τις εν λόγω πληροφορίες ούτως ώστε να παράσχει μια συνολική επισκόπηση σε επίπεδο ΕΕ. Η απαίτηση της οδηγίας βάσει της οποίας οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, θα μπορούσε επίσης να συνδέεται με ένα τέτοιο πλαίσιο ενημέρωσης και, εντός του πλαισίου αυτού, να βελτιωθεί. Τα δεδομένα για το πόσιμο νερό θα μπορούσαν επίσης να συνδέονται σαφέστερα με το σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα στην Ευρώπη (WISE), το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δεδομένων και πληροφοριών που συλλέγονται από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ Παρεκκλίσεις Η οδηγία επιτρέπει παρεκκλίσεις από τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού, υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω

7 παρεκκλίσεις δεν είναι δυνατό να ενέχουν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και μπορούν να θεσπίζονται μόνο σε περίπτωση αδυναμίας διατήρησης της παροχής πόσιμου νερού στη σχετική περιοχή με άλλα εύλογα μέσα. Μια παρέκκλιση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Ωστόσο, όταν ένα κράτος μέλος εκτιμά ότι απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος παρέκκλισης, μπορεί να εγκρίνει μια δεύτερη παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο τριών ετών και πρέπει να κοινοποιήσει τους λόγους για την εν λόγω απόφαση στην Επιτροπή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει τρίτη παρέκκλιση από την Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή θα αξιολογήσει προσεκτικά το αίτημα και είτε θα το απορρίψει, είτε θα εγκρίνει την παρέκκλιση για μέγιστη περίοδο τριών ετών. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει χορηγήσει ορισμένες τρίτες παρεκκλίσεις διάρκειας τριών ετών στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ιταλία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία, με αναφορά κυρίως στις παραμέτρους των νιτρικών και νιτρωδών, του φθορίου, του βορίου, του αρσενικού και του νικελίου. Έχει απορρίψει μία αίτηση παρέκκλισης από την Εσθονία. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της ΓΔ Περιβάλλοντος 17. Η Επιτροπή εξετάζει τους κατάλληλους τρόπους εξασφάλισης της ορθής εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων. Εάν οι παρεκκλίσεις και άλλες πιθανές εξαιρέσεις δεν εφαρμόζονται με σύνεση, ενδέχεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να θέσουν σε κίνδυνο τη συνεκτική εφαρμογή της οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το ισχύον καθεστώς παρεκκλίσεων παρέχει στα κράτη μέλη αρκετό χρόνο ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι τηρούνται τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να εγκριθούν νέες παρεκκλίσεις στα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού για τα υφιστάμενα συστήματα παροχής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις νέων απρόβλεπτων πηγών ρύπανσης ή μετά τη θέσπιση προτύπων για νέες παραμέτρους ή για ενισχυμένα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού των ισχυουσών παραμέτρων. Οι παρεκκλίσεις για νέα συστήματα παροχής είναι δυνατό να λαμβάνονται υπόψη, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μόνο εάν υπάρχει δυνατότητα αποκατάστασης των πηγών ρύπανσης σε εύλογο χρονικό διάστημα και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λύσεις Προκλήσεις Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η πολιτική της ΕΕ για το πόσιμο νερό έχει οδηγήσει στην επίτευξη υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, υφίσταται ανάγκη περαιτέρω αναπροσαρμογής του νομικού πλαισίου της ΕΕ, προκειμένου να διατηρηθούν τα εν λόγω υψηλά πρότυπα ποιότητας και να αντιμετωπιστούν οι εναπομένουσες ειδικές προκλήσεις. Από τη φύση τους, τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας διαφέρουν σημαντικά από τα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας. Τα εν λόγω συστήματα έχουν μικρό μέγεθος και είναι κυρίως εγκατεστημένα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Ως εκ τούτου, απαιτούν προσεγγίσεις διαχείρισης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούν στις εν λόγω περιοχές. Η ισχύουσα οδηγία για το πόσιμο νερό επικεντρώνεται κυρίως στα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας. Η προσθήκη ειδικών διατάξεων για τα συστήματα μικρής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων, θα συνέβαλλε στη διασφάλιση αποτελεσματικής διαχείρισης, με βάση τον κίνδυνο, των συστημάτων μικρής κλίμακας και θα επέτρεπε την καλύτερη χαρτογράφηση της ποιότητας του πόσιμου νερού σε μικρές ζώνες παροχής. Αυτό θα 17 και στο CIRCABC 7

8 βοηθούσε στην αύξηση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό, ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και στην αυξημένη διαθεσιμότητα πληροφοριών για το κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ο υφιστάμενος κατάλογος παραμέτρων και οι αντίστοιχες παραμετρικές τιμές, καθώς και η παρακολούθηση και ανάλυση των απαιτήσεων θα πρέπει ενδεχομένως να προσαρμοστούν υπό το πρίσμα των κινδύνων που σχετίζονται με τους αναδυόμενους ρύπους και την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο. Ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη να επεκταθεί ο εν λόγω κατάλογος σε νέους αναδυόμενους ρύπους, όπως ορισμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη γεωργία ή τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων. Για τις μεθοδολογίες παρακολούθησης και τις προδιαγραφές για την ανάλυση των παραμέτρων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιο πρόσφατες μέθοδοι και τεχνικές, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων με βάση τον κίνδυνο, ώστε να επιτρέπουν τον ποιοτικό έλεγχο κατά τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό από άποψη κόστους τρόπο, σχετικά με τις διαδικασίες επεξεργασίας στη μονάδα επεξεργασίας και με το δίκτυο διανομής έως και το νερό της βρύσης. Το πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα τις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ που αφορούν το εν λόγω θέμα. Επιπλέον, μπορεί να απαιτούνται ορισμένα μέτρα για τη μείωση των διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης. Στα μισά περίπου κράτη μέλη, πάνω από το 20% του καθαρού πόσιμου νερού χάνεται στο δίκτυο διανομής, πριν καταλήξει στη βρύση των καταναλωτών. Σε ορισμένα κράτη μέλη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 60%. Είναι σημαντικό για το κοινό να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού. Ενώ οι εν λόγω πληροφορίες συχνά διατίθενται σε εθνικούς διαδικτυακούς τόπους, είναι συνήθως παρωχημένες και δυσνόητες. Η πλειονότητα των κρατών μελών δεν χρησιμοποιεί συνολικούς χάρτες ή άλλες μορφές δημόσιας στήριξης. Η τρέχουσα δομή υποβολής εκθέσεων δεν παρέχει στην Επιτροπή επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση, ούτως ώστε να διεξάγει μια ενδελεχή σύνθεση των εξελίξεων σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, είναι δύσκολο να παρέχονται τακτικά στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο κοινό επικαιροποιημένες πληροφορίες σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την πολιτική και την ποιότητα του πόσιμου νερού. Επιπλέον, ο τρόπος με τον οποίο τα δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και κοινοποιούνται διαφέρει στην ΕΕ, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη σύγκριση καταστάσεων στα διάφορα κράτη μέλη σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις και τη συμμόρφωσή τους με την οδηγία. Μια αναθεωρημένη ή νέα μορφή υποβολής εκθέσεων θα μπορούσε να διευκολύνει τη διάδοση και τη διαχείριση διαφανών δεδομένων, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο της ΕΕ. Επίσης, η συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας του πόσιμου νερού θα επέτρεπε την ευκολότερη ερμηνεία και απεικόνιση των δεδομένων ποιότητας των υδάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και την καλύτερη σύγκριση της ποιότητας των υδάτων και των τάσεων μεταξύ των κρατών μελών. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ανάλυση επιβεβαιώνει οτι η οδηγία για το πόσιμο νερό συνέβαλε στην επίτευξη υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τα υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης με τα πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού. Παρά το γεγονός ότι η εφαρμογή της οδηγίας είναι ικανοποιητική και έχει σημειωθεί πρόοδος σε πολλούς τομείς, έχουν εντοπιστεί τα ακόλουθα προβλήματα και προκλήσεις: 8

9 1. Η παροχή υδάτων υψηλής ποιότητας, ιδίως σε απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές, πρέπει να βελτιωθεί. Τα συστήματα παροχής μικρής κλίμακας στις εν λόγω περιοχές απαιτούν ειδικές προσεγγίσεις διαχείρισης με βάση τον κίνδυνο και ο ρόλος της οδηγίας για το πόσιμο νερό θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, εντός του πλαισίου αυτού. 2. Οι προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο για τη διαχείριση συστημάτων παροχής μεγάλης κλίμακας επιτρέπουν την αποτελεσματική, ως προς το κόστος, παρακολούθηση και ανάλυση των παραμέτρων σε σχέση με τους εντοπισθέντες κινδύνους και θα παρέχουν καλύτερες εγγυήσεις για την προστασία της υγείας του ανθρώπου. Οι μεθοδολογίες για την παρακολούθηση και την ανάλυση θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 3. Οι νέες επιστημονικές πληροφορίες για τις χημικές και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με τον κατάλογο παραμέτρων για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να εξεταστούν σύμφωνα με την εν εξελίξει αναθεώρηση των κατευθυντήριων οδηγιών του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων ρύπων. 4. Η σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και η διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή των πιο πρόσφατων πληροφοριών στους καταναλωτές, καθώς και για τη διερεύνηση του τρόπου σύνδεσης διαφορετικών δεδομένων παρακολούθησης με την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση των καταναλωτών. 5. Τα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής και οι μηχανισμοί παρέκκλισης είναι παρωχημένα και θα ωφελούνταν από μια γενική επικαιροποίηση και επανεξέταση. Μια πανευρωπαϊκή δημόσια διαβούλευση θα αποτελέσει το πρώτο βήμα προς τη διεξοδική αξιολόγηση των προαναφερθεισών προκλήσεων και του βέλτιστου τρόπου αντιμετώπισής τους. Επιπλέον, η εν λόγω διαβούλευση ενδέχεται να προσδιορίσει και άλλα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να διασφαλιστούν και να βελτιωθούν περαιτέρω τα υψηλά πρότυπα ποιότητας του πόσιμου νερού σε ολόκληρη την ΕΕ. 9

10 Ενημερωτικό δελτίο Εφαρμογή της οδηγίας για το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ) το

11 Αριθμός ζωνών ύδρευσης Υπάρχουν ζώνες παροχής στην ΕΕ που καλύπτουν πληθυσμό περίπου 474 εκατ. ατόμων Υπάρχουν συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας που εξυπηρετούν 317 εκατ. άτομα Υπάρχουν συστήματα ύδρευσης μικρής κλίμακας που εξυπηρετούν 65 εκατ. άτομα (βάσει εθελοντικής έρευνας) Ποιότητα του πόσιμου νερού Συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης, ως πλήρης συμμόρφωση με τις παραμετρικές τιμές θεωρήθηκε η συμμόρφωση τουλάχιστον του 99% 18 των αναλύσεων. Μικροβιολογικές παράμετροι Τα συστήματα ύδρευσης μεγάλης κλίμακας όλων των κρατών μελών παρουσιάζουν ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 95%, ενώ 23 κράτη μέλη πέτυχαν πλήρη συμμόρφωση (99-100%). Μόνο η BG, CY, HU και LV δεν πληρούν τα εν λόγω υψηλά επίπεδα. Χημικές παράμετροι Τα ποσοστά συμμόρφωσης ήταν υψηλά, αλλά ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα για τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Όλα τα κράτη μέλη ανέφεραν ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 90%, εκτός από τρία HU (παράμετρος του αρσενικού), IE (παράμετρος του τριαλομεθανίου 19 ) και LT (παράμετρος του φθορίου). Ενδεικτικές παράμετροι Επτά κράτη μέλη πέτυχαν ποσοστά μέγιστων επιδόσεων (99-100%), ενώ σε δέκα κράτη μέλη τα εν λόγω ποσοστά υπερέβαιναν το 95%. Τα υπόλοιπα δέκα κράτη μέλη πέτυχαν ποσοστά επιδόσεων μεταξύ 90% και 95%. Στις DK (κολοβακτηρίδια), HU (αμμώνιο), LV (θειικά) και MT (χλωριούχα και νάτριο), τα ποσοστά για τις εν λόγω παραμέτρους ήταν κάτω του 90%. Ποιότητα του πόσιμου νερού Συστήματα παροχής μικρής κλίμακας Μικροβιολογικές παράμετροι Τα επίπεδα συμμόρφωσης ήταν χαμηλότερα από ό,τι για τα συστήματα παροχής μεγάλης κλίμακας, με ποσοστά συμμόρφωσης άνω του 99% τα οποία αναφέρθηκαν μόνο για τρία κράτη μέλη (EE, MT, SE). Το ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος διαπιστώθηκε μεταξύ 95% και 99% για δεκατέσσερα κράτη μέλη, μεταξύ 90% και 95% για τέσσερα κράτη μέλη (BG, CY, IT, UK) και χαμηλότερο από 90% για έξι κράτη μέλη (DK, EL, LT, PL, RO, SI). Χημικές παράμετροι Η συμμόρφωση των συστημάτων παροχής μικρής κλίμακας ήταν παρόμοια με τη συμμόρφωση των συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ενδεικτικές παράμετροι Πιθανές χαμηλές επιδόσεις οφείλονταν σε κολοβακτηρίδια, clostridium perfringens, σίδηρο, μαγγάνιο, αμμωνία και ph. Πολλά κράτη μέλη πέτυχαν ποσοστό επιδόσεων άνω του 95%. Ωστόσο, ορισμένα κράτη μέλη αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα. 18 Ένα περιθώριο σφάλματος έως 1% είναι αποδεκτό, λόγω του επιπέδου της αβεβαιότητας και των περιστατικών (π.χ. σφάλματα δειγματοληψίας ή ανάλυσης) που προκύπτουν. Επιπλέον, τα ποσοστά συμμόρφωσης παρουσιάζονται υπό μορφή εύρους τιμών διότι πρόκειται κυρίως για χρονικά περιορισμένες υπερβάσεις. Τα αποτελέσματα δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα λόγω των διαφορών στις μεθόδους δειγματοληψίας και παρακολούθησης και λόγω της έλλειψης τυποποιημένων προσεγγίσεων, αλλά τα δεδομένα παρέχουν μια σαφή επισκόπηση της κατάστασης σε ολόκληρη την ΕΕ. 11

12 Πίνακας 1: Συνοπτικά δεδομένα ανά κράτος μέλος (ΖΠ= ζώνη παροχής) Κράτ η μέλ η Αριθμ ός μεγάλ ων ΖΠ Αριθμ ός μικρώ ν ΖΠ Πληθυσμός που συνδέεται με δημόσιο δίκτυο ύδρευσης (έτος) Πηγή: Eurostat Μικροβιολογία Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος Μεγάλης κλίμακας (σχήμα 1) Μικρής κλίμακας Μεγάλης κλίμακας: Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος (σχήμα 1, (x) Στο σχήμα 1 = 90% Χημικά προϊόντα Μικρής κλίμακας: Παράδειγμα: Νιτρικά, αριθμός μη συμμορφούμενων ΖΠ AT ,05 (2008) % 95-99% % 20 BE ,9 (2009) % 95-99% % 3 BG ,2 (2011) 95-99% 90-95% 95-99% 349 CY (2011) 95-99% 90-95% 95-99% 1 CZ ,5 (2010) % 95-99% %? DE ,3 (2010) % 95-99% 95-99% 12 DK (2002) % < 90% 90-95% 4 EE (2009) % % 90-95% - EL (2007) % < 90% 95-99% 20 ES (2010) % 95-99% 95-99% - FI (2011) % 95-99% % FR ,4 (2001) % 95-99% 95-99% 381 HU (2011) 95-99% 95-99% < 90% (x) 10 IE (2007) % 95-99% < 90% (x) 9 IT % 90-95% 95-99% 6 LT (2011) % < 90% < 90% (x) 1 LU ,9 (2011) % 95-99% % 1 LV % 95-99% % MT (2011) % % % NL (2010) % 95-99% % - PL ,6 (2011) % < 90% 95-99% - PT ,9 (2009) % 95-99% 95-99% 28 RO ,5 (2011) % < 90% 95-99% Όσον αφορά τη χημική παράμετρο συνολικού τριαλομεθανίου, η οδηγία προέβλεπε μέχρι το Δεκέμβριο του 2008 μια παρέκκλιση από το όριο που καθορίζεται στο παράρτημα I μέρος Β (έως 150 μικρογραμμάρια/l αντί των 100 μικρογραμμαρίων/l). 12

13 Κράτ η μέλ η Αριθμ ός μεγάλ ων ΖΠ Αριθμ ός μικρώ ν ΖΠ Πληθυσμός που συνδέεται με δημόσιο δίκτυο ύδρευσης (έτος) Πηγή: Eurostat Μικροβιολογία Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος Μεγάλης κλίμακας (σχήμα 1) Μικρής κλίμακας Μεγάλης κλίμακας: Ποσοστό συμμόρφωσης του δείγματος (σχήμα 1, (x) Στο σχήμα 1 = 90% Χημικά προϊόντα Μικρής κλίμακας: Παράδειγμα: Νιτρικά, αριθμός μη συμμορφούμενων ΖΠ SE (2010) % % % - SI % < 90% 95-99% 4 SK ,9 (2011) % 95-99% % 11 UK % 90-95% %

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ADD 1 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης

Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΡΟΣ A Γενικοί στόχοι και προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης 1. Τα προγράμματα παρακολούθησης για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εγκρίνει την έναρξη διαπραγματεύσεων για την τροποποίηση της σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 26.09.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0870/2004, του Χρήστου ασιούδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά µε την ποιότητα του νερού στη Θεσσαλονίκη 1. Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2017 COM(2017) 63 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.3.2007 COM(2007) 128 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προς την αειφόρο διαχείριση του νερού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΟΔΗΓΙΕΣ L 260/6 7.10.2015 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ (EE) 2015/1787 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2015 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III της οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την ποιότητα του νερού

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2014 COM(2014) 551 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1210/2010 του

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 6:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Τα Σχέδια Διαχείρισης Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 27 ΜΑΡΤΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 5 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II

P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II P6_TA-PROV(2005)0165 Ποιότητα των υδάτων κολύμβησης ***II Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2003/0210(COD) 11.11.2004 ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πολίτες Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώμης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2012 8 Μαρτίου 2012: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Ανισότητες μεταξύ των φύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Τελευταία ενημέρωση: 07/2013 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΗΡΥΞΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ Αριθμός σελίδων (συμπεριλαμβανομένης αυτής) Στοιχεία αιτούντος/αντιπροσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 SWD(2014) 281 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Πληροφ.: Σ. Τασόγλου Τηλ.: 210 6931272 Δ/νση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124, 11526 Αθήνα Αθήνα, 22/12/2011

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 200/1 Ι (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουλίου 2010 σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2010 E(2010) 1096 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 7 της οδηγίας 2006/118/EΚ περί υπογείων υδάτων, µε αντικείµενο τον καθορισµό ανώτερων

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 1.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 110/39 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2009 για την εναρμόνιση και την τακτική διαβίβαση των πληροφοριών και του ερωτηματολογίου που προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση

ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2016 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Ολους τους ενδιαφερόμενους ημόσια ιαβούλευση για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση Κυρία/ε, Σας πληροφορούμε ότι η ημόσια ιαβούλευση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 21.10.2009 SEC(2009) 1374 τελικό C7-0250/09 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2015 COM(2015) 144 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ όσον αφορά την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 173/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τα εφαρμοστέα μέτρα για την κοινοποίηση παραβιάσεων προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.1.2014 COM(2014) 28 final Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.11.2013 COM(2013) 761 final 2013/0371 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ;

Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ; Γιατί είναι ασφαλείς οι αεροµεταφορές ; Ένας συνοπτικός οδηγός του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) Γιατί τα αεροσκάφη πιστοποιούνται προτού λάβουν άδεια εκτέλεσης πτήσεων -- Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 44 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Το LIFE+ στην Ελλάδα

Το LIFE+ στην Ελλάδα Το LIFE+ στην Ελλάδα Δρ. Τζούλια Τζώρτζη Αρχιτέκτων Τοπίου Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Γιώργος Πρωτόπαπας Αρχιτέκτων DESA DEA Αθήνα 11 Ιουνίου 2010 Η Ελληνική Εμπειρία στην Ευρώπη Προτάσεις του 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα