Αριθ. Πρωτ Φ.8.12 / 1191

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθ. Πρωτ Φ.8.12 / 1191"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός ιακήρυξης 01/2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Μεσολόγγι ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ Πληροφορίες : Ντρετάκη Ελένη Τηλέφωνο :( 26310) ΦΑΞ :(26310) Αριθ. Πρωτ Φ.8.12 / 1191 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247 Α') «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. 2. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.95). "Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων". 3. Το Π.. 118/07 (ΦΕΚ Α/150/ «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 4. Το Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α / ) «οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» 5. Την αριθµ. 07/ απόφαση Συµβουλίου Τ.Ε.Ι/Μ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια Η/Υ εξοπλισµού(25 µονάδων Η/Υ, 1 SERVER) για τον εξοπλισµό του εργαστηρίου Νο2 του τµήµατος Αυτοµατισµού του ΤΕΙ Μεσολογγίου και εξοπλισµό αναβάθµισης των Η/Υ του εργαστηρίου Νο1 του τµήµατος Αυτοµατισµού συνολικού προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 14/04/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. στο γραφείο συνεδριάσεων (κτίριο ιοίκησης ) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Νέα Κτίρια Τ.Κ Μεσολόγγι, από την αρµόδια επιτροπή. Η παραλαβή των προσφορών θα γίνει µέχρι την 14/04/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα π.µ. από το τµήµα Γραµµατείας και ιεκπεραίωσης (πρωτόκολλο) του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην ίδια υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο, και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία, µέχρι την αναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 1. Οι τιµές θα δοθούν σε Ευρώ για την προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση των προσφεροµένων ειδών στους χώρους που θα υποδείξει η αρµόδια Υπηρεσία στον προµηθευτή. Πέραν της τιµής, στην προσφορά θα αναφέρεται το ποσοστό του Φ.Π.Α. που υπάγεται το προσφερόµενο είδος. Προσφορές που δε δίνουν τις τιµές σε Ευρώ ή που καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόµισµα, θα

2 απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον προµηθευτή µέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Η τιµή, η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς, θα δοθεί µε τιµή µονάδος για κάθε είδος και συνολική τιµή. 2.Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τόποι παράδοσης των ανωτέρω ειδών ορίζονται τα εργαστήρια Νο 1 και No 2 του τµήµατος Αυτοµατισµού του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 3. Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την προσφορά σε δύο αντίγραφα θα πρέπει να υποβάλλουν: Α)Υπεύθυνη ήλωση, µε την οποία θα δηλώνουν: α) ότι η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας β) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό, γ) ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα, δ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και ε) ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, εκτός εάν στην προσφορά τους αναφέρουν ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχονται, οπότε υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφουν τους όρους µε τους οποίους µπορούν να αναλάβουν την προµήθεια. Β) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής α. Οι προσφορές αυτών που µετέχουν στον διαγωνισµό, πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά µε εγγυητική επιστολή για ποσό ίσο µε το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α για ολόκληρη την ποσότητα του εξοπλισµού ήτοι «36.900,00 Χ 5% = 1.845,00 ευρώ µε ΦΠΑ», Την εγγυητική επιστολή θα συνοδεύει επί ποινή αποκλεισµού Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του συµµετέχοντα. Υπεύθυνος για τον σωστό υπολογισµό του προϋπολογισµού είδους και την σωστή έκδοση εγγυητικής επιστολής είναι ο προµηθευτής. Εάν στην πορεία του διαγωνισµού αποδειχθεί ότι έγινε παραπλάνηση της επιτροπής στην κατάθεση της εγγυητικής επιστολής, τότε ο συµµετέχων θεωρείται ότι δεν κατέθεσε σωστή εγγυητική και αποκλείεται του διαγωνισµού. β. Η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα: Ι. Την σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού και τον προς προµήθεια εξοπλισµό. ΙΙ. Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη). γ. Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συµµετοχής κατά την υποβολή της µε την προσφορά είναι: (1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυµα να καταβάλει ορισµένο ποσό µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. (2) ο αριθµός της διακήρυξης (3) το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση (4) η ηµεροµηνία έκδοσής της (5) τα στοιχεία του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται. Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συµµετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων µπορούν να καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προµηθευτή από την Υπηρεσία. 2

3 4. Το Συµβούλιο του ΤΕΙ Μεσολογγίου έχει το δικαίωµα, βάσει του άρθρου 21 περιπτ. α' του Π.. 118/07, και µε τις προβλεπόµενες σ αυτό αυξοµειώσεις (αύξηση της ποσότητας κατά 30% ή και µείωσή της κατά 50%), είτε να κατακυρώσει το σύνολο των ειδών είτε µέρος αυτών στους τελευταίους µειοδότες, είτε να κρίνει το αποτέλεσµα ασύµφορο και να επαναλάβει το διαγωνισµό µε τους ίδιους ή άλλους όρους είτε να µαταιώσει το διαγωνισµό είτε να πραγµατοποιήσει την προµήθεια και χωρίς διαγωνισµό µε τη διαδικασία των διαπραγµατεύσεων (άρθρο 2 παρ. 12 & 13 του Ν.2286/95), χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωµα ή κάποια αξίωση από τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό. Η ως άνω αυξοµείωση της ποσότητας των ειδών µπορεί να γίνει και µετά την υπογραφή της σύµβασης, κατά τη διάρκεια της ισχύος της, δηλαδή πριν από την τελευταία παράδοση των ειδών, σύµφωνα µε τη Γνωµοδότηση 260/91 του Ν.Σ.Κ. 5.Η κατακύρωση του διαγωνισµού ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα προµηθευτή ο οποίος υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την Ανακοίνωση Κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία παραµένει στο ΤΕΙ µέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύµβασης κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.. 118/ Οι προσφορές και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό θα συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 7. Ο χρόνος ισχύς των προσφορών ορίζεται σε εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες προσµετρούµενες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 8. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους. 9. Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.. 118/ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης θα προσκοµιστεί υποχρεωτικά από τον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. και θα περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 5 του άρθρου 25 του Π.. 118/07. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα εκδίδεται από Πιστωτικά Ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν το δικαίωµα αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 25 του Κανονισµού Προµηθειών του ηµοσίου (Κ.Π.. 118/07). Η εγγυητική αυτή επιστολή θα επιστραφεί µετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών. 11. Εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών ορίζεται η εγγυητική επιστολή ποσού ίσου µε το 2% της συµβατικής αξίας. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει επί δίµηνο µετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας που θα δοθεί από τον προµηθευτή µε την προσφορά του. Κατά την διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήµατος ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ΤΕΙ Μεσολογγίου να επισκευάζει το είδος που έχει υποστεί βλάβη (οι υποχρεώσεις των αναδόχων περιγράφονται λεπτοµερέστερα στις παρατηρήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών της διακήρυξης). 12. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 3%, χαρτόσηµο επί του ποσού του Μ.Τ.Π.Υ. 2%, και ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του ποσού του χαρτοσήµου. Επί πλέον, θα του παρακρατηθεί φόρος ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή 4% για τις προµήθειες υλικών στο καθαρό ποσό της αξίας του τιµολογίου. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου θα του χορηγήσει βεβαίωση για την 3

4 παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειµένου να τη χρησιµοποιεί κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη..ο.υ. 13. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και από τα δύο µέρη και µπορεί να παραταθεί το ανώτερο µέχρι ¼ αυτού, µε επιφύλαξη των δικαιωµάτων του ηµοσίου για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων (άρθρο 26 του Κ.Π..). Επισηµαίνεται ότι µετά τη λήξη της παραπάνω παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προµηθευτή εκπτώτου. 14. Σε περίπτωση που ο ανακηρυχθείς προµηθευτής δεν προσέλθει µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε δικαίωµα σ αυτή, µε απόφαση του αρµοδίου συλλογικού οργάνου, και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες από το νόµο κυρώσεις. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος εφόσον δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συµβατικά είδη µέσα στο συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε µε τη νόµιµη διαδικασία. Με την απόφαση για έκπτωση του συλλογικού οργάνου καθορίζονται και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.. 118/07. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν ή µη έγκαιρη υπογραφή της σύµβασης ή η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Μεσολογγίου ή σε λόγους ανωτέρας βίας, η απόδειξη των οποίων γίνεται αποκλειστικά από τον προµηθευτή. 15. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 118/ Τα παραρτήµατα Α,Β,Γ, επισυνάπτονται στην παρούσα διακήρυξη. 17.Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Μισθοδοσίας Αποζηµιώσεων Προµηθειών και Περιουσίας του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλέφωνα , κα Ντρετάκη Ελένη, κα Νικολογιάννη Ελένη και για τις τεχνικές προδιαγραφές κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 11:00-17:00 στο τηλέφωνο , κος ρόσος Λάµπρος. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 7131 του τακτικού προϋπολογισµού. ΕΣΩΤ. ΙΑΝΟΜΗ -Τ..Μ. κ. ΠΡΩΤ. -Τ.Μ.Α.Π.Π. -ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΚΕ.. Ο Πρόεδρος Πολίτης Στεργίου Βαγγέλης 4

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Τµήµα Αυτοµατισµού Υποχρεωτική Απαίτηση 1 Server 1.1 Ποσότητα Να µπορεί να τοποθετηθεί και να είναι πλήρως συµβατό (σε hardware και software) µε SUN BLADE CHASSIS 6000 NAI 1.3 Υποστήριξη επεξεργαστών Intel X5600 ή ισοδύναµους NAI 1.4 Υποστήριξη ILOM NAI 1.5 Eπεξεργαστής INTEL ΧΕΟΝ X5670 ή ισοδύναµος Μνήµη RAM (Ecc, buffered) 36GB 1.7 Raid Controller (RAID 1 5) NAI 1.8 Σκληρός ίσκος (SAS, rpm, 300GB) 1.9 Infiniband Host controller (QDR, 40 gbps, qfsp connector) Infiniband Καλώδιο QDR (QFSP) 4 2 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 2.1 Ποσότητα Τροφοδοτικό >=500 Watt Active PFC NAI Overvoltage protection NAI ATX NAI 2.3 Μητρική Κάρτα Dimm Slots >= Socket Audio On board NAI VGA On board NAI Gigabit Ethernet >= 1 port PCI Slots >= PCIex Graphics card >= PCIex >= USB ports >= SATA Port >= IDE (PATA) port >= Επεξεργαστής Core 2 Duo ή Ισοδύναµος NAI bit support NAI VT-x support NAI Frequency >=3 Ghz L2 Cache >=3MB FSB >=1066MT/s Socket Με εργοστασιακό Ανεµιστήρα ΝΑΙ 2 Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή Περιγραφή 5

6 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Τµήµα Αυτοµατισµού Υποχρεωτική Απαίτηση 2.5 Σκληρός ίσκος Ποσότητα SATA 3GB/s Χωρητικότιτα >=500GB Cache Memory 32MB 2.6 Μνήµη Ram Χωρητικότητα >=2GB DDR2 NAI υνατότητα συνδυασµού (N Χ 1GB) NAI 2.7 Optical Drive DVD-RW, CD-RW, DVD+R, DVD-R, CD-R NAI SATA NAI Ποσότητα >=1 2.8 Κουτί Midi Tower NAI Front USB NAI Front Audio NAI Χρώµα Μαύρο 3 Οθόνες Η/Υ 3.1 TFT NAI 3.2 Μέγεθος >=19 inches 3.3 Είσοδος DVI D-SUB 3.4 Ανάλυση >= 1280x Χρώµα Μαύρο 3.6 Καλώδια ιασύνδεσης + ρεύµατος ΝΑΙ 3.7 Ποσότητα 25 4 Πληκτρολόγιο 4.1 Ποσότητα USB NAI 4.3 χρώµα µαύρο 5 Ποντίκι 5,1 ποσότητα 25 5,2 USB NAI 5.3 Optical NAI 5.4 κουµπιά >=2 5.5 µεσαία ροδέλα ΝΑΙ 5.6 Χρώµα Μαύρο 6 Ηχεία 6.1 Stereo NAI 6.2 Είσοδος stereo mini jack NAI 6.3 Ποσότητα 25 7 Network Switch 7.1 Ποσότητα Ports >= Rack mount ΝΑΙ /100/1000 σε όλα τα port NAI Web Interface NAI 8 Μητρικές Κάρτες 8,1 Ποσότητα 10 Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή Περιγραφή 6

7 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Τµήµα Αυτοµατισµού Υποχρεωτική Απαίτηση 8,2 Dimm Slots >=4 8,3 Socket 775 8,4 Audio On board NAI 8,5 VGA On board NAI 8,6 Gigabit Ethernet >= 1 port 8,7 PCI Slots >=2 8,8 PCIex Graphics card >=1 8,9 PCIex >=1 8,10 USB ports >=4 8,11 SATA Port >=4 9 Μνήµη Ram 9.1 Χωρητικότητα >=2GB 9.2 DDR2 NAI 9.3 Ποσότητα Επεξεργαστής 10,1 Core 2 Duo NAI 10,2 64bit support NAI 10,3 VT-x support NAI 10,4 Frequency >=3 Ghz 10,5 L2 Cache >=3MB 10,6 FSB >=1066MT/s 10,7 Socket ,8 Με εργοστασιακό Ανεµιστήρα ΝΑΙ 10,9 Ποσότητα Σκληρός ίσκος 11,1 Ποσότητα 12 11,2 SATA 3GB/s 11,3 Χωρητικότητα >=500GB 11,4 Cache Memory 32MB 12 Projector 12.1 Ποσότητα 1 12,2 Ανάλυση >=1024Χ768 12,3 Lumens >= Βάση Οροφής ΝΑΙ 12,5 Είσοδοι VGA,RCA 12.6 Ανταλλακτική Λάµπα Ναι 13 Κάρτα PCI FXO 13.1 Ποσότητα 2 13,2 FXO Echo Cancellation Module NAI 13.4 Asterisk Support NAI 14 Voip to GSM 14.1 Ποσότητα 1 14,2 Υποδοχή Sim NAI 14.3 SIP protocol NAI 14.4 Asterisk Support NAI 14.5 Ethernet port NAI 14.6 GSM / CDMA NAI 15 Voip Telephones 15.1 Ποσότητα 4 Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή Περιγραφή 7

8 Κωδικός Τεχνικές Προδιαγραφές Τµήµα Αυτοµατισµού Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προµηθευτή Παραποµπή Περιγραφή 15,1 Sip Protocol NAI 15.2 POE support NAI 15.3 Ethernet Support NAI 15.4 POE Adaptor + Power adaptor NAI Προϋπολογισµός Πληροφορίες : κος ρόσος Λάµπρος, τηλ , , , 8

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΑΡΙΘΜ./2011) Σήµερα στις στα γραφεία της ιοίκησης του ΤΕΙ Μεσολογγίου οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 1- ΠΟΛΙΤΗΣ- ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Πρόεδρος ΤΕΙ Μεσολογγίου εκπροσωπώντας µε την ιδιότητά του αυτή το ΤΕΙ Μεσολογγίου σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις: 2- H εταιρία.. /νση...τ.κ Αθήνα ΑΦΜ.. ΟΥ. τηλ ΦΑΞ. συµφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: Την. διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια Η/Υ εξοπλισµού (25 Η/Υ,1 SERVER) για τον εξοπλισµό του εργαστηρίου Νο2 του τµήµατος Αυτοµατισµού και εξοπλισµό αναβάθµισης των Η/Υ του εργαστηρίου Νο 1 του τµήµατος Αυτοµατισµού του ΤΕΙ Μεσολογγίου, βάση της αριθµ. 01/2011 διακήρυξης του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου Ο διαγωνισµός κατακυρώθηκε µε την αριθµ.. απόφαση Συµβουλίου Τ.Ε.Ι., στον παραπάνω αναφερόµενο που στο εξής και χάριν συντοµίας θα καλείται προµηθευτής µε τους παρακάτω όρους και συµφωνίες. Ο ανωτέρω προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύσει και να εγκαταστήσει στο ΤΕΙ Μεσολογγίου τα παρακάτω είδη, ώστε να λειτουργούν κανονικά:. Η συνολική τιµή του ανωτέρω οργάνου που κατακυρώνεται στον προµηθευτή, ανέρχεται στο ποσό των #...# ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. που ανέρχεται στο ποσό των #...# ευρώ βαρύνει το ΤΕΙ Μεσολογγίου. 9

10 ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα παραπάνω είδη, στα εργαστήρια Νο1 και Νο2 του ΤΕΙ Μεσολογγίου, σε προθεσµία µέσα σε (7) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Όλα τα είδη που θα παραδοθούν θα είναι καινούρια, αµεταχείριστα χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές και θα λειτουργούν κανονικά. Μαζί µε τα είδη θα παραδοθούν και τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Προσφέρεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για ένα (1) χρόνο από την οριστική παραλαβή. Στην προσφορά προσφέρεται η εγκατάσταση στους χώρους του ΤΕΙ, η επίδειξη καλής λειτουργίας, η εκπαίδευση των χειριστών του εργαστηρίου, διαρκής τηλεφωνική υποστήριξη. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης και συντήρησης, ο προµηθευτής θα έχει την ευθύνη της επισκευής του προβληµατικού εξοπλισµού και την υποχρέωση της αποκατάστασης όλων των λειτουργικών βλαβών ή προβληµάτων που ενδεχοµένως παρουσιαστούν. Οι ανωτέρω επισκευές θα πραγµατοποιούνται χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση για εργασία, έξοδα µεταφοράς ή µετακίνησης και ανταλλακτικά (εκτός των περιπτώσεων κακής χρήσης και αναλώσιµων υλικών). Οι υπηρεσίες Εγγύησης συντήρησης, περιγράφονται αναλυτικά στην τεχνική προσφορά του προµηθευτή, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παραλαβή του εξοπλισµού θα γίνει από την επιτροπή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν παραλαβές προµηθειών και θα υπογραφεί σχετικό πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, εφόσον θα είναι σύµφωνα µε την προσφορά, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα υποβληθέντα PROSPECTUS και τη διακήρυξη. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωµή της αξίας του εξοπλισµού, θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. Ο προµηθευτής υποχρεούται σε κρατήσεις υπέρ του δηµοσίου, Μ.Τ.Π.Υ.: 3% επί της αξίας του τιµολογίου χωρίς Φ.Π.Α., ΧΑΡ/ΜΟ Μ.Τ.Π.Υ.: 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ: 10

11 20% επί του ΧΑΡ/ΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ., και σε παρακράτηση φόρου 4% επί της καθαρής αξίας του τιµολογίου του. Ο Φ.Π.Α. θα πληρωθεί µε δαπάνη του Τ.Ε.Ι. Η πληρωµή θα γίνει µόνο µετά την προσκόµιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από το ΙΚΑ καθώς και φορολογικής ενηµερότητας. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1.- Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσης σύµβασης ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ...εγγυητική επιστολή ποσού. ευρώ της. Τράπεζας. Η ανωτέρω εγγύηση επέχουσα θέση ποινικής ρήτρας θα καταπέσει ολικά ή µερικά υπέρ του ΤΕΙ/Μ σε περίπτωση µη εκτέλεσης ή µη πλήρους εκτέλεσης των όρων της σύµβασης και της σχετικής διακήρυξης. 2.- Για την καλή λειτουργία των ειδών ο προµηθευτής κατέθεσε την αριθµ.. εγγυητική επιστολή ποσού ευρώ της..τράπεζας. Αναπόσπαστα µέρη της παρούσης σύµβασης της οποίας αποτελούν συµβατικά στοιχεία είναι α.- Η οικονοµική προσφορά, η τεχνική προσφορά του προµηθευτή. β.- Η αριθµ. (01/2011) διακήρυξη του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Τα παραπάνω αφού συνοµολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά από τους συµβαλλόµενους, έγινε η παρούσα σύµβαση σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, αφού υπογράφτηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη. Από τα ανωτέρω δύο (2) όµοια πρωτότυπα το ένα (1) κατατέθηκε στο αρµόδιο τµήµα Μισθοδοσίας Αποζηµιώσεων Προµηθειών και Περιουσίας, το δε άλλο έλαβε ο προµηθευτής. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Πρόεδρος Ο Προµηθευτής Βαγγέλης Πολίτης -Στεργίου 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας. Κατάστηµα.. ιεύθυνση: (οδός, αριθµός, Τ.Κ, τηλ-fax) Προς ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ- ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ ΕΥΡΩ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως)...υπέρ της εταιρείας διεύθυνση. δια τη συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της. για την προµήθεια σύµφωνα µε την υπ αριθµ. διακήρυξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει µέχρι την.. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να µεγαλύτερος ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας. Κατάστηµα.. ιεύθυνση: (οδός, αριθµός, Τ.Κ, τηλ-fax) Προς ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ- ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ...ΕΥΡΩ. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως).στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας υπέρ της εταιρείας διεύθυνση... για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.. σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια (αριθµ. διακήρυξης.) προς κάλυψη των αναγκών του.. και το οποίο ποσό καλύπτει το 10% της συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ..ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ονοµασία Τράπεζας. Κατάστηµα.. ιεύθυνση: (οδός, αριθµός, Τ.Κ, τηλ-fax) Προς ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ- ΑΠΟΖ/ΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜ...ΕΥΡΩ. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως).στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας υπέρ της εταιρείας διεύθυνση... για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ αυτής ειδών της µε τον αριθµό σύµβασης..που υπέγραψε µαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προµήθεια ( αριθµ. διακήρυξης.) προς κάλυψη των αναγκών του.. και το οποίο ποσό καλύπτει το 2% της συµβατικής αξίας προ Φ.Π.Α εκ..ευρω αυτής. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, (εκτός αν ορίζεται διαφορετικά) oπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσης, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 14

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

---------------- FAX : 22410 80026 E-mail: a.veziri@rhodes-hospital.gr 1995)

---------------- FAX : 22410 80026 E-mail: a.veziri@rhodes-hospital.gr 1995) Ρόδος 29-12-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ---------------- Ταχ. /νση : 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες : Βεζύρη Αγγελική Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-7-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 44254 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 15) ΤΜΗΜΑ : Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ:

ΑΔΑ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιoς: κα. Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Β 4967π.ε./2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. Β 4967π.ε./2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ. 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/νση Μηχανοργάνωσης Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνή UNIVERSITY OF THRACE University

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr

Fax :2310252487 E mail :prom@3ype.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους 16 Ταχ.Κώδικας : 546 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς την εφηµερίδα δηµοσίευσης «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 )

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε. Κομνηνού Τηλέφωνο : ( 22313-53318 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία: 4 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. πρ. 4064 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας 3 Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009

ΤΗΛ.:210 35 36 825, FAX:210 35 37 814 -- 18.12.2009 18.12.2009 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ ΑΕΡ/ΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡ.ΕΣΩΤ.ΛΕΙTΟΥΡΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε.Τ.Α.Α. ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Μάρνη 22 104 33 ΑΘΗΝΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015

Αρ. πρωτ. : 323/Γρ. Διοικητή FAX : 2810 542080 e-mail: prom@pagni.gr www.pagni.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ 23Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4826/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠAΡΟXH YΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Θεσ/νίκη 2/12/2005 Αριθµ. ιακήρυξης: 51/05 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙ ΟΣ: ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ (έντυπες και

Διαβάστε περισσότερα

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη

1.Χρηματιστήριο 2.Ημερησία 3.Νέα Κρήτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΔΟΥ Ηρακλείου Τμήμα Προμηθειών Ηράκλειο 21/12/2012.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001552460 2013-07-23

13PROC001552460 2013-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11942 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ : Οικονοµικών Υπηρεσιών ( 2) Τµήµα : Γ Προµηθειών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Tύπο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χλμ Λεωφόρος Αθηνών Σουνίου, Τ.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995)

------ FAX: (22410) 80026 19/01-02-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» ------ Ταχ. δ/νση: 85100 ΡΟ ΟΣ Τ.Θ. 138 - ΡΟ ΟΣ Πληροφορίες: Αναστάσιος Πιερράτος Τηλέφωνο: (22410) 80163 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για προµήθειες που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. (Τύπος Γ) Για προµήθειες που δηµοπρατούνται µε τη διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΤΠΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Τύπος Γ) Για προµήθειες

Διαβάστε περισσότερα