Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού»"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ: 2384 Πληροφ: Σαρημανώλης Γεράσιμος Τηλ: Δρακάκης Ηρακλής Τηλ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Χανιά 30/06/2009 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Α.ΔΥ.Κ., έχοντας υπόψη, 1. Το Π.Δ. 383/79 «Περί Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 74/80, 316/84, 158/91, 303/98 καθώς και το ν. 3752/09 2. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», το Π.Δ. 60/2007 καθώς και το ν.2286/95 3. Τις ανάγκες του έργου: «Εκτέλεση εργασιών για τη στέγαση υπηρεσιών πρωτογενούς τομέα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Χανίων στις εγκαταστάσεις της περιφερειακής αγοράς στην Αγιά» Αποφασίζει Για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών στα πλαίσια του έργου: «Εκτέλεση εργασιών για τη στέγαση υπηρεσιών πρωτογενούς τομέα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Χανίων στις εγκαταστάσεις της περιφερειακής αγοράς στην Αγιά»: Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Προμήθεια Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού» Άρθρο 1: Αντικείμενο της προκήρυξης. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ., που εδρεύει στα Χανιά Νομού Χανίων, έχοντας υπόψη το νόμο 2286/1995, το Π.Δ. 60/2007, το νόμο 2362/1995 και το Π.Δ. 118/2007, προκηρύσσει ανοικτό τακτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο τη προμήθεια και την εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού, που στη συνέχεια θα καλείται «Έργο». Ο συνολικός προυπολογισμός κόστους του Έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατό εξήντα τρεις χιλιάδες και τριάντα ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( ,00 χωρίς Φ.Π.Α.). Οι πιστώσεις για το έργο αυτό θα αντληθούν από την προγραμματική σύμβαση ( ) που υπογράφθηκε ανάμεσα στον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης αφ ενός και στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων αφ ετέρου. -1-

2 Άρθρο 2: Τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικού υλικού. Τα είδη, οι κατηγορίες, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται στο παράρτημα «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσης. Άρθρο 3: Αρμόδιες αρχές διεξαγωγής του διαγωνισμού 1) Αναθέτουσα Αρχή του Έργου είναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ. 2) Αρχή Διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησής του είναι η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 3) Αρμόδια για τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 4) Αρμόδια για την παραλαβή του έργου είναι η Επιτροπή Παραλαβής του Ο.Α.ΔΥ.Κ. Άρθρο 4: Προθεσμίες, τόπος και τρόπος υποβολής προσφορών Ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών είναι η 03/08/2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.ΔΥ.Κ. στο γραφείο Προμηθειών, στις 04/08/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 05/08/2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς σ αυτόν, οφείλει να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα έγγραφα που περιγράφονται στο άρθρο 7 παράγραφος 3 της οικίας προκήρυξης. Οι προσφορές θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν με οποιοδήποτε τρόπο στα γραφεία του Ο.Α.ΔΥ.Κ (Όαση Νέας Κυδωνίας, υπόψη κ. Σαρημανώλη Γεράσιμου) μέχρι τη καθορισμένη ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών, με αποκλειστική ευθύνη των διαγωνιζομένων. Με την κατάθεση της προσφοράς ο υποψήφιος προμηθευτής θα λαμβάνει αντίστοιχο αποδεικτό. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να αποσφραγιστούν. Άρθρο 5: Δικαίωμα συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί, είτε μεμονωμένα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε Ένωση ή Σύμπραξη ή Κοινοπραξία, με αντικείμενο απασχόλησης τη παραγωγή ή κατασκευή ή και προμήθεια/πώληση συστημάτων κλιματισμού, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του ΕΟΧ (Κρατών μελών της Ε.Ε και χωρών της ΕΖΕΣ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Στην περίπτωση Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας, στη προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως το ειδικό τμήμα το Έργου το οποίο θα υλοποιηθεί από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μετέχει. Όλα τα πρόσωπα της Ένωσης ή Σύμπραξης ή Κοινοπραξίας θα πρέπει να καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. -2-

3 Οι Ενώσεις ή Συμπράξεις ή Κοινοπραξίες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν καθορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Ωστόσο, σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ( Ο.Α.ΔΥ.Κ.) δικαιούται, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης προμήθειας, να ζητήσει να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Άρθρο 6: Πληροφορίες Το παρόν τεύχος της προκήρυξης διατίθεται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν επιπλέον πληροφορίες για το παρόντα διαγωνισμό, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ Τμήμα Προμηθειών (Όαση Νέας Κυδωνίας Οδός Γολγοθά) - υπεύθυνοι: Σαρημανώλης Γεράσιμος, Δρακάκης Ηρακλής - τηλ: και fax: ), κατά τις εργάσιμες ημερομηνίες και ώρες. Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (στο εξής Ο.Α.ΔΥ.Κ.) καθώς επίσης και στις εφημερίδες: Άρθρο 7: Κριτήρια Επιλογής, προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής και κατακύρωσης 1. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο προσφέρων να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Αποδεικτικά εμπειρίας εγκαταστάσεων συστημάτων VRV 3 χρόνων στην Ελλάδα με περισσότερα από 5 εγκατεστημένα και εν λειτουργία συστήματα. β) Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 για τις εξής κατηγορίες: είδη κλιματισμού, εγκατάσταση και service των συστημάτων κλιματισμού, εξυπηρέτηση των πελατών μετά την πώληση. γ) Ύπαρξη πλήρους παρακαταθήκης ανταλλακτικών. δ) Αποδεικτικό εγγύησης από τον οίκο κατασκευής των μηχανημάτων κλιματισμού. 2. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (8.151,50 ) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. β) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 στοιχείο β του Π.Δ. 118/2007. γ) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Στον φάκελο προσφοράς πρέπει να περιέχεται σφραγισμένος υποφάκελος με τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου προ της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας (μόνο για τα φυσικά πρόσωπα) -3-

4 Πιστοποιητικό των αρμόδιων δικαστικών ή διοικητικών αρχών έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού Σε περίπτωση νομικού προσώπου όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς επίσης, πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101). o o o Ειδικότερα, τα νομικά πρόσωπα, θα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές (αν πρόκειται για Ε.Π.Ε. είτε Ο.Ε. είτε Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο (αν πρόκειται για Α.Ε.) απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που περιγράφονται παραπάνω. Οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω έγγραφα για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης, και βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. Οι Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση. Επιπλέον στα δικαιολογητικά πρέπει να συμπληρωθεί κοινή δήλωση των συμμετεχόντων στην ένωση για την ανάληψη σε ολόκληρο της ευθύνης από αυτούς για την εκπλήρωση του έργου, και τον καθορισμό επικεφαλή της ένωσης. Άρθρο 8: Στοιχεία προσφορών - Περιεχόμενα φακέλου προσφοράς Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για 120 ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακύρηξη. Προσφορές για μέρος της ζητούμενης ποσότητας είτε για ορισμένα μόνο από τα ζητούμενα είδη δεν γίνονται δεκτές. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε κάθε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόμενου ή του εκπροσώπου του, ενώ όλες οι σελίδες τους θα πρέπει να μονογράφονται από τον ίδιο (εκτός των πληροφοριακών φυλλαδίων και εγχειριδίων). Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα, ο οποίος φέρει ευκρινώς τις παρακάτω ενδείξεις: α) «Προσφορά» β) Προς τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Ο.Α.ΔΥ.Κ (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών). -4-

5 γ) Ο αριθμός της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα στοιχεία του αποστολέα στ) Να μην ανοιχθεί από την γραμματεία Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με τη προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα: 1) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου (όνομα / επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, , όνομα του αρμόδιου εκπροσώπου για τη προσφορά). 2) Δήλωση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς η οποία θα πρέπει να ισχύει και να δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο για τουλάχιστον 120 ημέρες από την ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από 120 ημέρες θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3) Δήλωση του χρόνου παράδοσης του συνόλου του Έργου (προμήθεια και εγκατάσταση) ο οποίος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών μπορεί να γίνει τμηματικά έπειτα από συνεννόηση με την αρχή διενέργειας του διαγωνισμού και εφόσον περιγράφεται αναλυτικά στην σύμβαση. 4) Τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετημένα σε χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους οι οποίοι θα φέρουν τις ενδείξεις «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» αντίστοιχα. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Τα περιεχόμενα των δύο υποφακέλων θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των τεχνικών, ποιοτικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων κλιματιστικών με τον τρόπο που περιγράφεται στο τεύχος: τεχνικές προδιαγραφές. Θα πρέπει, η τεχνική προσφορά, να περιλαμβάνει πλήρη φάκελο τεχνικών φυλλαδίων για το σύνολο των χρησιμοποιούμενων από τον κατασκευαστή υλικών. Επίσης στη τεχνική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας χωριστά για κάθε είδος εκ των προσφερόμενων. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τρία (3) έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής. Τεχνικά, ποιοτικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά που δεν θα περιγράφονται με σαφήνεια στη τεχνική προσφορά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση. Τεχνικές προσφορές που, κατά τη κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες τεχνικές, ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές ή είναι ελλιπείς, ασαφείς ή ανακριβείς θα απορρίπτονται. ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του «Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς» σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «Έντυπο Προφοράς» της παρούσας προκήρυξης. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και θα αφορούν στη παράδοση και εγκατάσταση του συνόλου του Έργου στους χώρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.). Στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή μονάδας καθώς και η συνολική τιμή για κάθε προσφερόμενο είδος. Η γενική συνολική τιμή της προσφοράς θα γράφεται αριθμητικά και ολογράφως. Αν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ τιμών μονάδας και συνολικών τιμών θα υπερισχύουν οι τιμές μονάδας. -5-

6 Προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς με την ένδειξη «χωρίς κόστος» στη στήλη τιμών. Στην περίπτωση που έχει παραλειφθεί η αναγραφή τιμής και δεν υπάρχει η ένδειξη «χωρίς κόστος» θεωρείται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν προσφερθεί δωρεάν. -6-

7 Άρθρο 9: Αποσφράγιση προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών που έχουν έγκαιρα υποβληθεί θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς και στη συνέχεια αποσφραγίζει τον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μονογράφει και σφραγίζει όλες τις σελίδες και καταγράφει τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν. Ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» δεν αποσφραγίζεται. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ο.Α.ΔΥ.Κ. κατά την ημερομηνία που ορίζεται από την παρούσα διακύρηξη. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της παρούσης συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό. Άρθρο 10: Τεχνική αξιολόγηση προσφορών Η τεχνική αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Κριτήριο αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προμηθευτή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: (1)Η συμφωνία των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη (συντελεστής βαρύτητας: 70%). (2) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης (συντελεστής βαρύτητας: 10%). (3) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (SERVICE) μετά την πώληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμηθευτή, καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. (συντελεστής βαρύτητας: 15%). (4) Ο χρόνος παράδοσης των υλικών (συντελεστής βαρύτητας: 5%). Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100. Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής, λαμβάνεται υπόψη η τιμή της προσφοράς. -7-

8 Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της. Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά (συμμετοχής και κατακύρωσης), η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακύρηξης. Η διαπίστωση για την συμφωνία ή την ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι από την παρούσα γίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μετά από αιτιολογημένη άποψη της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού. Άρθρο 11: Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού μπορεί να προτείνει αιτιολογημένη γνωμοδότησή της: Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός προμηθευτής να επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσης. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής. Μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης το οποίο υποβάλει στην Επιτροπή Προμηθειών και η οποία το κοινοποιεί εγγράφως με fax στους διαγωνιζόμενους. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 7 της παρούσης. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση επί του πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης του. Οι υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. με -8-

9 Άρθρο 12: Οικονομική αξιολόγηση προσφορών - Αποτελέσματα αξιολόγησης Οι οικονομικές προσφορές θα αποσφραγισθούν μετά την ολοκλήρωση της τεχνικής αξιολόγησης και της εξέτασης των τυχών ενστάσεων. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει δημόσια στις 05/08/2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο προμηθειών, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.ΔΥ.Κ. στην Όαση Νέας Κυδωνίας. Οι οικονομικές προσφορές για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης θα επιστραφούν στους διαγωνιζόμενους χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα ελέγξει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προκήρυξης και θα καταχωρήσει σε σχετικό πρακτικό της, τυχόν οικονομικές προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας, για κάθε μία από αυτές, τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Άρθρο 13: Διευκρινήσεις προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωμα μετά την αποσφράγιση των προσφορών εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τους διαγωνιζόμενους τη παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με το περιεχόμενο των προσφορών τους. Στη περίπτωση αυτή η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων είναι υποχρεωτική για τους διαγωνιζόμενους και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι ζητούμενες πληροφορίες και διευκρινήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως στην Επιτροπή Αξιολόγησης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών. Από τις πληροφορίες και διευκρινήσεις που υποβάλλονται από τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. Άρθρο 14: Κατακύρωση διαγωνισμού - Σύμβαση προμήθειας Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού θα υποβάλει το πλήρη φάκελο του διαγωνισμού με την γνωμοδότησή της στον Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης. Ο Γενικός Διευθυντής είναι αποκλειστικά αρμόδιος για τη κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο. Μετά την απόφαση του Γενικού Διευθυντή για τη κατακύρωση του διαγωνισμού, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ) ανακοινώνει εγγράφως στον Ανάδοχο τη κατακύρωση του διαγωνισμού και τον προσκαλεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήψης της σχετικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η σύμβαση προμήθειας περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και καταρτίζεται με βάση την απόφαση κατακύρωσης, τη προσφορά του Αναδόχου και τη προκήρυξη. Για τις ανάγκες κατάρτισης των ειδικών όρων και λεπτομερειών της σύμβασης προμήθειας, ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ). Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. -9-

10 Αν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση το αργότερο εντός 15 ημερών κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού. Άρθρο 15: Εγγυήσεις 1. Η εγγύηση (αναφέρεται στην εγγύηση συμμετοχής, στην εγγύηση καλής εκτέλεσης, και στην εγγύηση καλής λειτουργίας) πρέπει να περιλαμβάνει καταρχήν: Την ημερομηνία έκδοσης Τον εκδότη Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται (στην περίπτωση αυτή στον Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Τον αριθμό της εγγύησης Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση Τους όρους ότι: o o Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του Ο.Α.ΔΥ.Κ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 2. Εγγύηση συμμετοχής Η εγγύηση συμμετοχής αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (8.151,50 ) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες. 4. Εγγύηση καλής λειτουργίας Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια ειδών, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής λειτουργίας κατατίθεται μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την οριστική παραλαβή και εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια είδη Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη. -10-

11 Άρθρο 16: Παράδοση και παραλαβή του Έργου Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια της παραλαβής μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος με μακροσκοπική εξέταση. Μετά την διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης). Ο προμηθευτής, είτε και ο Ο.Α.ΔΥ.Κ., δύναται να ζητήσει μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης, επανεξέταση από την δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παράδοση και η πλήρης εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του Έργου από τον Ανάδοχο στους χώρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτική Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) θα πρέπει να γίνει μέσα στη προθεσμία που έχει οριστεί στη σύμβαση προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης ολοκλήρωσης του Έργου, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.), μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Προμηθειών, έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης για άλλους λόγους, εκτός αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης μπορεί να δώσει παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του Έργου μετά από αίτημα του Αναδόχου στο οποίο θα πρέπει να αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης. Στη περίπτωση αναιτιολόγητης υπέρβασης της ορισθείσας προθεσμίας ολοκλήρωσης του Έργου, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Ανάδοχο τη καταβολή ποινικής ρήτρας η οποία ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της αξίας του Έργου που δεν έχει παραδοθεί εμπρόθεσμα, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Μετά τη παράδοση και πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συνόλου του Έργου από τον Ανάδοχο στους χώρους του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και υπογράφει το Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του Έργου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ορισμένα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές, προδιαγραφές ή παρουσιάζουν οποιαδήποτε ελαττώματα (σχεδίαση, κατασκευή, υλικά κ.λπ), ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα (το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά το ήμιση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, αλλιώς ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης ( Ο.Α.ΔΥ.Κ.) έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη προμήθεια χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσης του Αναδόχου. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και διαπιστωθεί ότι το σύνολο του Έργου πληρεί τις τεχνικές, προδιαγραφές, η Επιτροπή Παραλαβής συντάσσει και υπογράφει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του Έργου. Άρθρο 17: Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση παράδοση 1. Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κατά περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής: α. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. β. Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 7 μέχρι 14 ημέρες, ποσοστό 3% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. -11-

12 γ. Για καθυστέρηση που υπερβαίνει τις 14 ημέρες 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 2. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων ειδών, χωρίς τον ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Άρθρο 18: Κήρυξη προμηθευτή έκπτωτου 1. Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. 2. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο της παράτασης που του δόθηκε. 3. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή σύμβαση όταν: Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Ο.Α.ΔΥ.Κ. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 4. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις: Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό, είτε με διενέργεια διαγωνισμού. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημιά στον Ο.Α.ΔΥ.Κ. ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προμηθευτή. Άρθρο 19: Τρόπος πληρωμής απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα της αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρεις (3) μήνες. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ο.Α.ΔΥ.Κ., είτε εγκατάστασής του. Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να αναφέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από την οικονομική υπηρεσία του Ο.Α.ΔΥ.Κ., εφόσον έχει προβλεφθεί στη διακήρυξη ή στο σχέδιο σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα. ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Α.ΔΥ.Κ -12- Σπανουδάκης Εμμανουήλ

13 -13- Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 72.570,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. στο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΚ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 14PROC002213282 Γουμένισσα, 2014-07-31 Ιουλίου ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: 9385 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2 ος ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 12-09-2014 Αριθ. Πρωτόκολλου: 1041 Ηµεροµηνία: 21-07-2014 14PROC002219076 20 Ιουλ4ίου- 200148-04 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 108 / 2012 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

Σελίδα 1 από 25 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. Σελίδα 1 από 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-07-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.: 3940 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Καβάλα 14/10/2013 /ΝΣΗ: ιοικητικού - Οικονοµικού Αρ. ιακ.: 3/2013 ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζηµιώσεων, Προµηθειών & Περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio.

ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951 ΤΗΛ. 213 2023400 / 213 2023407. e-mail : promithies@spiliopoulio.gr c.stampoulidis@spiliopoulio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-05-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΗΜ. ΣΟΥΤΣΟΥ 21 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 11521 ΤΗΛ. 210 6410445-7 ΦΑΞ 210 6446951

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 15PROC002728222 2015-04-24 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22-04-2015 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 7/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα