ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Παλλήνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 100 /2015 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Εγκύκλιος / Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ, MΑΡΤΙΟΣ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Άρθρο 3, ΠΔ 305/96) Σκοπός Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας αποσκοπεί στο να προσδιορίσει, προλάβει και περιορίσει τους κινδύνους για τους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την κατασκευή του έργου. H υποχρέωση υπάρχει όταν απαιτείται συντονιστής (περίπτωση πολλών συνεργείων), όταν οι εργασίες ενέχουν ειδικούς κινδύνους και όταν απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση. Άρα, κατ' επέκταση, σε όλες τις περιπτώσεις έργων που απαιτείται άδεια. Σύνταξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) Το Σχέδιο (και ο Φάκελος) Ασφάλειας και Υγείας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση οικοδομικής αδείας του έργου. Προκειμένου για δημόσια έργα και εφόσον δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας, το Σχέδιο και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελούν τμήμα της τεχνικής μελέτης που υποβάλλεται για έγκριση. Το Σχέδιο (και ο Φάκελος) Ασφάλειας και Υγείας αναπροσαρμόζονται σε συνάρτηση με την εξέλιξη των εργασιών και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται πριν την έναρξη των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, ενώ μετά το πέρας των εργασιών στην αναπροσαρμογή του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, ώστε αυτός να περιέχει τα πραγματικά στοιχεία του έργου έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Κατά την εκτέλεση του έργου, το Σχέδιο (και ο Φάκελος) Ασφάλειας και Υγείας τηρούνται στο εργοτάξιο με ευθύνη του εργολάβου ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει του κυρίου του έργου και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών. 2

3 Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται με ευθύνη του κυρίου του έργου. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας ή διάσπασης κατόπιν πώλησης σε επί μέρους ιδιοκτήτες, ο νέος ιδιοκτήτης ή ο κάθε επί μέρους ιδιοκτήτης αντίστοιχα μεριμνά, ώστε να περιέρχεται στη διάθεση του ακριβές αντίγραφο του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας. Περιεχόμενο Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) Στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας περιγράφονται και διευκρινίζονται, αφού ληφθούν υπόψη οι τυχόν δραστηριότητες εκμετάλλευσης που διεξάγονται στον τόπο του έργου: 1. Οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο. 2. Ειδικά μέτρα για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους, όπως κίνδυνοι πτώσης από ύψος, κίνδυνοι καταπλάκωσης, βουλιάγματος σε άμμο / λάσπη, κίνδυνοι που συνδέονται με τη χρήση χημικών ή βιολογικών προϊόντων, κίνδυνοι που συνδέονται με εργασίες με ιοντίζουσες ακτινοβολίες, κίνδυνοι κατά τη διάρκεια εργασιών κοντά σε ηλεκτρικούς αγωγούς υψηλής τάσης, κίνδυνοι πνιγμού ή ακόμα και εργασίες καταδύσεων, εργασίες σε θάλαμο πεπιεσμένου αέρα, εργασίες συναρμολόγησης ή αποσυναρμολόγησης βαρέων προκατασκευασμένων στοιχείων, καθώς και εργασίες που συνεπάγονται τη χρήση εκρηκτικών υλών. 3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας, την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις, την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων εντός του εργοταξίου, την ανάλυση μεθόδων εργασίας κατά φάσεις, τον καθορισμό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκομιδής αχρήστων, τις συνθήκες αποκομιδής επικίνδυνων υλικών, τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών, καθώς και στοιχεία για την μελέτη κατασκευής ικριωμάτων όταν δεν περιγράφονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 3

4 ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΑ Α1. Είδος του έργου και χρήση αυτού Το έργο αφορά στην αποκατάσταση του φθαρμένου εξοπλισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στις γεωτρήσεις, αντλιοστάσια ύδρευσης αποχέτευσης, δεξαμενές ύδρευσης και Ε.Ε.Λ της Δ.Ε. Παλλήνης.. Α2. Σύντομη περιγραφή του έργου Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη αποκατάσταση και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, υδατοδεξαμενών, αντλιοστασίων ύδρευσης αποχέτευσης και Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε. Παλλήνης. Α3. Ακριβής διεύθυνση του έργου Οι εγκαταστάσεις τοποθετούνται σε όλους τους οικισμούς της ΔΕ Παλλήνης Α4. Στοιχεία του κυρίου του έργου Αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου Διευθύνουσα υπηρεσία Κεντρικά γραφεία Προϊστάμενος διευθύνουσας υπηρεσίας Επικεφαλής κλιμακίου επίβλεψης Επιβλέποντες μηχανικοί Επί τόπου του έργου μηχανικοί Τεχνικός ασφαλείας του έργου Α5. Στοιχεία του υπόχρεου για την εκπόνηση του ΣΑΥ Συντάκτης του ΣΑΥ Κεντρικά γραφεία Διεύθυνση του έργου Γραφεία εργοταξίου Εργοταξιάρχης Εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ Τεχνικός ασφαλείας του έργου 4

5 ΤΜΗΜΑ Β: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Για κάθε επί μέρους φάση εκτέλεσης του έργου καταγράφονται οι κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιθανοί κίνδυνοι από αστοχία του εδάφους (π.χ. κατολισθήσεις, καταρρεύσεις, υποχωρήσεις πρανών εκσκαφής, αποκολλήσεις βράχων κλπ), από εργοταξιακά οχήματα (π.χ. ασταθής έδραση, ελλιπής ακινητοποίηση, συγκρούσεις, συνθλίψεις κλπ), πτώσης από ύψος (π.χ. εργασία σε ικριώματα, σε στέγες, σε πέρατα πλακών, πλησίον κατακόρυφων ή οριζοντίων ανοιγμάτων, υπερυψωμένες δίοδοι κλπ), από πτώσεις υλικών και αντικειμένων (π.χ. κατεδαφίσεις, φορτοεκφορτώσεις κλπ), εκρήξεων (π.χ. χρήση εκρηκτικών, φιάλες ασετιλίνης / οξυγόνου κλπ), πυρκαγιάς (π.χ. δεξαμενές καυσίμων, χρήση φλόγας κλπ), ηλεκτροπληξίας (π.χ. δίκτυα, ηλεκτροκίνητα μηχανήματα κλπ), από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες - είτε φυσικούς (π.χ. ακτινοβολία, θόρυβος κλπ), είτε χημικούς (π.χ. αμίαντος, αναθυμιάσεις κλπ), είτε βιολογικούς (π.χ. υπόνομοι, βιολογικοί καθαρισμοί κλπ) κ.α. Ο συντάκτης του ΣΑΥ συμπληρώνει τους επισυναπτόμενους πίνακες που συντίθενται οριζόντια μεν από προκαταγεγραμμένες "πηγές κινδύνων", κατακόρυφα δε από μη προκαθορισμένες "φάσεις και υποφάσεις εργασίας" και αντιστοιχίζει τις φάσεις / υποφάσεις του χρονοδιαγράμματος του μελετώμενου έργου, σε θέσεις του πινακιδίου που για λόγους ευκολίας είναι ενσωματωμένο σε όλους τους πίνακες (αν υπάρχει ανάγκη διάκρισης περισσότερων φάσεων / υποφάσεων θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη προσαρμογή του πινακιδίου). Για κάθε επί μέρους φάση / υποφάση εκτέλεσης του έργου, επισημαίνει τους κινδύνους που κατά την κρίση του ενδέχεται να παρουσιαστούν. Η επισήμανση γίνεται με την αναγραφή των αριθμών 1, 2 ή 3 στους κόμβους του πίνακα όπου αντίστοιχα εντοπίζεται πιθανή πηγή κινδύνου. Η χρήση των αριθμών είναι υποκειμενική, αποδίδει δε την αντίληψη του συντάκτη για την ένταση των κινδύνων. Συγκεκριμένα: 5

6 Ο αριθμός 3 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου διαπιστώνεται ότι: i. είτε η πηγή κινδύνου είναι συνεχώς παρούσα κατά την εξεταζόμενη φάση / υποφάση εργασίας (π.χ. κίνδυνος κατάρρευσης κατά την εκσκαφή θεμελίων δίπλα σε παλαιά οικοδομή), ii. είτε οι ιδιαίτερες συνθήκες του έργου δημιουργούν αυξημένη πιθανότητα επικίνδυνων καταστάσεων (π.χ. κίνδυνος αστοχίας των πρανών εκσκαφής όταν το έδαφος είναι μικρής συνεκτικότητας ή υδροφορεί κλπ), iii. είτε ο κίνδυνος είναι πολύ σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι περιορισμένη (π.χ. κίνδυνος έκρηξης λόγω απρόσεκτης χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος ή γυμνής φλόγας σε χώρο αποθήκευσης εκρηκτικών ή σε δεξαμενή καυσίμων). Ο αριθμός 1 χαρακτηρίζει περιπτώσεις όπου: i. είτε η πηγή κινδύνου εμφανίζεται περιοδικά ή με χρονικά διαλείποντα τρόπο (π.χ. κίνδυνοι τραυματισμών από ανατροπές υλικών σε οικοδομικό εργοτάξιο), ii. είτε δεν συντρέχουν ειδικές αιτίες αύξησης των κινδύνων (π.χ. κίνδυνοι από την κίνηση οχημάτων σε ένα ευρύχωρο υπαίθριο εργοτάξιο), iii. είτε ο κίνδυνος δεν είναι σοβαρός, έστω και αν η πιθανότητα να επισυμβεί είναι μεγάλη (π.χ. κίνδυνοι από την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών σε συνθήκες καύσωνα). Ο αριθμός 2 χαρακτηρίζει τις θεωρούμενες ως "ενδιάμεσες" των 1 και 3 περιπτώσεις. Στο Παράρτημα 7 του παρόντος τεύχους, παρατίθεται έκδοση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τίτλο «Ερωτηματολόγιο εντοπισμού των επικίνδυνων καταστάσεων» που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους υπευθύνους του εργοταξίου στον εντοπισμό των επικίνδυνων καταστάσεων. 6

7 ΤΜΗΜΑ Γ: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Στο τμήμα αυτό (κατ εφαρμογή του ΠΔ 305/96) περιγράφονται και διευκρινίζονται οι κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο. Συγκεκριμένα, για κάθε έναν από τους κινδύνους που προαναφέρθηκαν περιγράφονται τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής, θα περιγράφονται τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης, εδώ περιγράφονται τα ειδικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους. Πιο αναλυτικά, για κάθε πηγή κινδύνων, καταγράφονται οι φάσεις / υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου Γ1. Μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή κινδύνων Γ1.1 Γενικά μέτρα ασφάλειας Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να γνωρίζει που βρίσκονται και πως χρησιμοποιούνται οι συσκευές πυρόσβεσης του τομέα του, καθώς και που βρίσκεται και τι περιέχει για κάθε περίπτωση το κουτί πρώτων βοηθειών (φαρμακείο). Απαγορεύεται το κάπνισμα κοντά σε εύφλεκτα υλικά και στις αποθήκες του εργοταξίου. Απαγορεύεται στο προσωπικό να αγγίζει οποιαδήποτε συσκευή ή μηχάνημα, εάν δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις χειρισμού και αν δεν του έχει δοθεί η αρμοδιότητα από τον προϊστάμενό του. 7

8 Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Απαγορεύεται η εκκίνηση οποιασδήποτε συσκευής ή μηχανήματος, εάν δεν έχει τοποθετηθεί όλος ο προστατευτικός εξοπλισμός (ασφαλείας) και δεν έχει απομακρυνθεί όλο το αναρμόδιο προσωπικό. Απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών, εργαλείων κλπ. σε δρόμους διαφυγής οι οποίοι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και ελεύθεροι για την αποφυγή ατυχημάτων. Απαγορεύεται η επίσκεψη ατόμων στα μέτωπα εργασίας, εάν δεν έχει προηγηθεί συνεννόηση με τον αρμόδιο προϊστάμενο ή εργοδηγό. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να θέσει σε κίνηση μια μηχανή πριν βεβαιωθεί ότι κανείς δεν εργάζεται σε επικίνδυνη απόσταση από αυτή. Όλα τα εξωτερικά συνεργεία και οι υπεργολάβοι οφείλουν να τηρούν τους κανόνες ασφάλειας του εργοταξίου. Κατά τη διάρκεια επικίνδυνων εργασιών, το προσωπικό αυτό θα προειδοποιείται για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο και θα δεχθεί τις απαιτούμενες συστάσεις και οδηγίες ασφαλείας από τους αρμόδιους επιβλέποντες του εργοταξίου. Εάν οποιοδήποτε εξωτερικό συνεργείο ή υπεργολάβος, κατά τη διάρκεια των εργασιών του μέσα στον εργοταξιακό χώρο, παραβαίνει τους κανονισμούς ασφαλείας του εργοταξίου και τις κείμενες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, θα γίνεται παρέμβαση από τον αρμόδιο επιβλέποντα του εργοταξίου, με σκοπό τη συμμόρφωση του συνεργείου ή του υπεργολάβου με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας. Απαγορεύεται σε αναρμόδια πρόσωπα να εισέρχονται στο εργοτάξιο. Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή και χρήση στο εργοτάξιο οινοπνευματωδών ποτών, όπως επίσης και η είσοδος μεθυσμένων ατόμων. Όταν παρουσιάζεται ένας επισκέπτης, ο φύλακας της βάρδιας έχει καθήκον να ειδοποιήσει τον αποδέκτη της επίσκεψης. Το προσωπικό που περιμένει επίσκεψη τρίτων, έχει την υποχρέωση να ειδοποιεί το φύλακα από πριν, ώστε με αυτόν τον τρόπο να κερδίζεται χρόνος από τους έλεγχους. Προειδοποιητικά σήματα είναι υποχρεωτικά και θα πρέπει να αναρτώνται σε ολόκληρο το χώρο εργασίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 105/95. Στην είσοδο του 8

9 δρόμου προσπέλασης του εργοταξίου θα αναρτηθούν πινακίδες προειδοποίησης «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣΟΔΟΣ - ΕΞΟΔΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ» σε απόσταση 150m, καθώς και πινακίδες περιορισμού της ταχύτητας. Στο χώρο του εργοταξίου θα αναρτηθεί πινακίδα μέγιστου ορίου ταχύτητας 20km. Για την ασφάλεια όλων των εργαζομένων επιβάλλεται η χρήση των προβλεπόμενων ειδών ατομικής προστασίας κατά την εκτέλεση κάθε εργασίας. Όλα τα απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας διατίθενται στους εργαζόμενους που οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και σε καλή κατάσταση, να φροντίζουν να τα αλλάζουν όταν παρουσιάζουν φθορά και να τα αποθηκεύουν σε κατάλληλο μέρος για να μην καταστρέφονται. Γ1.2 Πρόληψη αστοχιών του εδάφους Κατά την εκσκαφή θεμελίων, τάφρων ή ορυγμάτων επιμηκών ή μεμονωμένων, η αντιστήριξη για βάθη μεγαλύτερα των εμφαινομένων στο κατωτέρω διάγραμμα είναι υποχρεωτική. Η αντιστήριξη παραλείπεται εάν η εκσκαφή πραγματοποιείται σε βράχο και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ισορροπία των πρανών εκσκαφής έχει εξασφαλιστεί με την κατάλληλη κλίση τους. Η αντιστήριξη πραγματοποιείται παράλληλα με την πρόοδο των εργασιών και αν υπάρχει ανάγκη με κατάλληλες μεθόδους ή με μηχανικά μέσα εξ' 9

10 αποστάσεως, αποφεύγοντας έτσι την είσοδο των εργαζομένων στην εκσκαφή. Πριν από κάθε εκσκαφή ερευνάται, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, η ύπαρξη στο χώρο του εργοταξίου δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. Σε περίπτωση αντιστήριξης πρανών μιας εκσκαφής εκτός από το είδος του εδάφους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο οι υπάρχουσες συνθήκες αλλά και η πιθανότητα αυξήσεως της ωθήσεως των γαιών, λόγω εμποτισμού τους, εποχιακού ή άλλου, η χρήση εκρηκτικών σε γειτονικές εκσκαφές, οι δονήσεις λόγω διέλευσης βαρέων οχημάτων, η ερπυστική παραμόρφωση του εδάφους, η αποσάθρωση λόγω επαφής με την ατμόσφαιρα και η πιθανότητα αυξήσεως των ωθήσεων, λόγω αποθέσεως κοντά στο άνοιγμα, υλικών εκσκαφής, μηχανημάτων κλπ. Πριν από την έναρξη των εκσκαφών και κατά τη διάρκεια αυτών πρέπει να ερευνάται η τυχόν ύπαρξη προγενέστερων εκσκαφών, προκειμένου να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. Απαγορεύεται η υποσκαφή του εκσκαπτικού μηχανήματος, αλλιώς θα πρέπει να λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας. Η συγκέντρωση κοντά στα ανοίγματα των εκσκαφών, υλικών εκσκαφής, εργαλείων ή άλλων βαρών πρέπει να αποφεύγεται. Αυτά πρέπει να τοποθετούνται εκτός του εύρους κατακλίσεως του πιθανού πρίσματος ολίσθησης, ώστε να αποκλείεται κίνδυνος κατολισθήσεως ή καταρρεύσεως εντός του χώρου των εκσκαφών. Όλα τα επισφαλή ή προεξέχοντα τμήματα βράχων, λίθων ή χωμάτων, τα οποία μπορούν από τυχαία σύμπτωση να προξενήσουν ατυχήματα στους εργαζόμενους πρέπει να κατακρημνίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες έμπειρου προσώπου, να μην επιτρέπεται δε η ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας πριν από τη διαβεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού. Για εκσκαφές τάφρων μεγάλου μήκους, π.χ. τοποθέτηση αγωγών, τα προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 60cm από το χείλος του 10

11 ορύγματος. Κατά τις εκσκαφές σε οδούς και συναφείς κοινόχρηστους χώρους, λαμβάνονται κατά περίπτωση και τα αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Αν είναι αναγκαίο για την αποφυγή κινδύνου, το έδαφος πρέπει να καθαρίζεται από δέντρα, ογκόλιθους και άλλα εμπόδια. Θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι η γη που θα εκσκαφθεί δεν έχει ρυπανθεί από βλαβερά χημικά ή αέρια ή κάποια άλλη επικίνδυνη χημική ουσία, όπως ο αμίαντος. Όλες οι εργασίες εκσκαφών πρέπει να επιβλέπονται από αρμόδιο πρόσωπο και να δίνονται σαφείς οδηγίες στους χειριστές που εκτελούν την εργασία. Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να επιθεωρούνται προσεκτικά καθημερινά, πριν από κάθε βάρδια και μετά από διακοπή εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο της μιας ημέρας, μετά από κάθε ανατίναξη, μετά από απροσδόκητη κατακρήμνιση εδάφους, μετά από σημαντική βλάβη των υποστηριγμάτων, μετά από δυνατή βροχόπτωση, παγετό ή χιόνι και όταν απαντώνται σχηματισμοί βράχων. Δεν πρέπει να τοποθετούνται ή να μετακινούνται φορτία, εγκαταστάσεις ή εξοπλισμός κοντά στα άκρα της εκσκαφής, όπου είναι πιθανόν να προκαλέσουν την κατάρρευση της, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο κάποια άτομα, εκτός εάν έχουν ληφθεί μέτρα, όπως αντιστήριξη ή πασσάλωση για να μην υποχωρούν οι πλευρές. Οι πλευρές της εκσκαφής πρέπει να είναι εφοδιασμένες με αγκυρωμένους προσκρουστήρες και φράγματα για να εμποδίζουν την είσοδο των οχημάτων στην εκσκαφή. Δεν επιτρέπονται βαριά οχήματα κοντά στην εκσκαφή εκτός και αν το επιτρέπουν οι εργασίες στήριξης. Εάν μια εκσκαφή είναι πιθανόν να επηρεάζει την ασφάλεια μιας κατασκευής στην οποία βρίσκονται εργαζόμενοι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της κατασκευής από κατάρρευση. Οι πλευρές εκσκαφών όπου οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο από κινούμενο έδαφος πρέπει να ασφαλίζονται μέσω κλίσης, αντιστήριξης, φορητής περίφραξης ή άλλων αποτελεσματικών μέσων. 11

12 Όλη η εργασία υποστήριξης πρέπει να ελέγχεται τακτικά για να εξασφαλίζεται ότι τα υποστηρίγματα, σφήνες κλπ. είναι σταθερά και δεν παρατηρείται υπερβολική κάμψη ή παραμόρφωση. Όλη η ξυλεία που υπόκειται σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες πρέπει να ελέγχεται τακτικά για ξηρασία, συρρίκνωση και σάπισμα. Γ1.3 Πρόληψη κινδύνων από εργοταξιακά οχήματα Ο μηχανικός εξοπλισμός ενός εργοταξίου περιλαμβάνει μηχανήματα που εξυπηρετούν διάφορες εργασίες. Όσον αφορά στα χωματουργικά έργα, χρησιμοποιούνται φορτωτές, εκσκαφείς, προωθητές γαιών, οδοστρωτήρες, ισοπεδωτές γαιών και ανατρεπόμενα φορτηγά. Στο χώρο του εργοταξίου, γενικά, χρησιμοποιούνται γερανοί και λεωφορεία ή επιβατικά και λοιπός κινητός εξοπλισμός, όπως γεννήτριες, ηλεκτροσυγκολλήσεις, αεροσυμπιεστές και άλλα υλικά και εργαλεία. Όλα τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν τον ιδιόκτητο κινητό εξοπλισμό της εταιρείας, είναι καταχωρημένα, εφοδιασμένα με άδεια, ασφαλισμένα και καλοδιατηρημένα και θα πρέπει να καλύπτουν τις εξής προϋποθέσεις: Το πλάτος των κεκλιμένων επιπέδων κυκλοφορίας των φορτηγών αυτοκινήτων, εντός των χώρων εκσκαφών, να είναι τουλάχιστον τριών μέτρων. Η κλίση αυτών να μην υπερβαίνει το 25%, αλλιώς θα πρέπει να ελέγχεται η ευστάθεια του πρίσματος. Τα επίπεδα αυτά πρέπει να είναι ανθεκτικά. Απαγορεύεται τα οχήματα να οδηγούνται με τους τροχούς εκατέρωθεν των τάφρων. Πρέπει να κατασκευάζονται ειδικά εμπόδια (π.χ. χαμηλά αναχώματα) περιμετρικά της εκσκαφής, στις θέσεις όπου μηχανήματα πλησιάζουν την εκσκαφή με την όπισθεν για να εκτελέσουν εργασία. Ο κινητός εξοπλισμός θα διατηρείται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Η λειτουργία, επιθεώρηση, επισκευή, συντήρηση και τροποποίηση θα εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 12

13 Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού θα γίνεται μόνο όταν ο εξοπλισμός δεν είναι σε λειτουργία, εκτός όπου η συνεχής λειτουργία του εξοπλισμού είναι απαραίτητη για τη διαδικασία συντήρησης και αφού παρέχονται ασφαλή μέσα γι αυτό. Ο κινητός εξοπλισμός θα είναι εφοδιασμένος με ευδιάκριτο προειδοποιητικό σήμα, τρόπο φωτισμού της διαδρομής που διανύει, μπροστά και πίσω, όταν λειτουργεί κατά τις περιόδους ανεπαρκούς φωτισμού και δυσμενών ατμοσφαιρικών συνθηκών, πρόσθετα φώτα όπου είναι απαραίτητα για τον επαρκή φωτισμό του χώρου εργασίας γύρω από τον ειδικό εξοπλισμό και ένα καθρέπτη ή καθρέπτες παρέχοντας στον χειριστή μη παραποιημένη θέα πίσω από το όχημα ή σύμπλεγμα οχημάτων. Το δάπεδο του κινητού εξοπλισμού θα διατηρείται ελεύθερο από υλικά, εργαλεία ή αντικείμενα τα οποία αποτελούν κίνδυνο για πτώση, παρεμποδίζουν τον έλεγχο του οχήματος και αποτελούν κίνδυνο για το χειριστή ή άλλους επιβάτες στην περίπτωση ατυχήματος. Κανένας εργαζόμενος δεν θα επιβιβάζεται, ούτε θα εγκαταλείπει όχημα ενώ αυτό βρίσκεται σε κίνηση, εκτός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Κανένας εργαζόμενος δεν θα χειρίζεται κινητό εξοπλισμό, εκτός αν ο χειριστής είναι κάτοχος άδειας οδήγησης κατάλληλης κατηγορίας όπου αυτό απαιτείται από νομοθετικές διατάξεις, γνωρίζει τις οδηγίες λειτουργίας που αφορούν το όχημα και έχει ειδικευτεί να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Όταν ο χειριστής έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι ο εξοπλισμός ή το φορτίο είναι επικίνδυνο πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Στη συνέχεια παρουσιάζονται πιο συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν για την ασφαλή χρήση των ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών, των αυτοκινήτων, των φορτωτών, των γερανών και των πρεσών σκυροδέματος. Ανυψωτικά Μέσα και Μηχανισμοί 13

14 Σε περίπτωση χρήσης ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών θα σχεδιαστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα ασφάλειας που να εξασφαλίζει ότι όλα τα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμοί επιλέγονται, εγκαθίστανται, εξετάζονται, δοκιμάζονται, συντηρούνται, λειτουργούν και αποσυναρμολογούνται με σκοπό την αποφυγή πιθανού ατυχήματος και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών νόμων, κανονισμών και προδιαγραφών. Κάθε ανυψωτικό μέσο μαζί με τα δομικά στοιχεία του, προσαρτήσεις, αγκυρώσεις και υποστηρίγματα θα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται σωστά, να είναι από σταθερό υλικό και να έχει επαρκή αντοχή για το σκοπό που χρησιμοποιείται. Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός όταν αγοράζεται θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και πιστοποιητικό ελέγχου από αρμόδιο πρόσωπο ή εγγύηση συμφωνίας με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που αφορούν το μέγιστο φορτίο ασφαλούς εργασίας, τα ασφαλή φορτία εργασίας για διάφορες ακτίνες, εάν η ανυψωτική μηχανή έχει μεταβλητή ακτίνα και τις συνθήκες χρήσης στις οποίες το μέγιστο ή διάφορα φορτία ασφαλούς εργασίας μπορούν να μετακινούνται. Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει ένα μοναδικό φορτίο ασφαλούς εργασίας πρέπει να το αναγράφει καθαρά σε εμφανές σημείο, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Κάθε ανυψωτικό μέσο και μηχανισμός που έχει μεταβλητό ασφαλές φορτίο εργασίας πρέπει να εφοδιάζεται με δείκτη φορτίου και άλλα μέσα που να δείχνουν καθαρά στο χειριστή κάθε μέγιστο ασφαλές φορτίο εργασίας και τις συνθήκες που αυτό εφαρμόζεται. Όλα τα ανυψωτικά μέσα πρέπει να υποστηρίζονται επαρκώς και ασφαλώς. Τα χαρακτηριστικά αντοχής βάρους του εδάφους πάνω στο οποίο λειτουργεί η ανυψωτική συσκευή πρέπει να εξετάζονται πριν τη χρήση. Σταθερά ανυψωτικά μέσα πρέπει να εγκαθίστανται από αρμόδια πρόσωπα και με τρόπο ώστε να μην μπορεί να μετακινηθούν από φορτίο, δόνηση ή άλλες επιδράσεις, να μην εκτίθεται ο χειριστής σε κίνδυνο από φορτία, συρματόσχοινα ή τύμπανα και να μπορεί ο χειριστής να έχει ορατότητα 14

15 της ζώνης των εργασιών ή να επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου, σημάτων ή άλλων κατάλληλων μέσων με όλα τα σημεία φόρτωσης και εκφόρτωσης. Ανάλογα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις θα υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 60cm ή περισσότερο μεταξύ των κινουμένων τμημάτων ή των φορτίων των ανυψωτικών μέσων και σταθερών αντικειμένων στον περιβάλλοντα χώρο, όπως τοίχων και στύλων, καθώς και ηλεκτρικών αγωγών. Η απόσταση από ηλεκτρικούς αγωγούς πρέπει να είναι μεγαλύτερη σε υψηλές τάσεις, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Η αντοχή και η σταθερότητα των ανυψωτικών μέσων πρέπει να προβλέπει και την επίδραση των δυνάμεων του ανέμου στις οποίες μπορεί να εκτεθούν. Καμία μεταβολή στην κατασκευή ή επισκευή δεν μπορεί να γίνει σε τμήμα του ανυψωτικού μέσου, η οποία μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια του, χωρίς την άδεια και επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Τα ανυψωτικά μέσα και τμήματα ανυψωτικού μηχανισμού, όπως ορίζεται στις νομοθετικές διατάξεις, πρέπει να εξετάζονται και να δοκιμάζονται από αρμόδιο πρόσωπο πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά, μετά την ανέγερση σε εργοτάξιο, σε διαστήματα καθορισμένα από εθνικούς νόμους και κανονισμούς και μετά από κάθε σημαντική μετατροπή ή επισκευή. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να διεξάγονται οι έλεγχοι και οι δοκιμές από το αρμόδιο πρόσωπο και τα φορτία δοκιμής που πρέπει να εφαρμόζονται για τα διάφορα είδη ανυψωτικών μέσων και μηχανισμών πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Τα αποτελέσματα των ελέγχων και δοκιμών στα ανυψωτικά μέσα και μηχανισμούς πρέπει να καταγράφονται σε καθορισμένη μορφή και σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς, να είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή, στους εργοδότες και τους εργαζόμενους ή τους αντιπροσώπους τους. Κανένα ανυψωτικό μέσο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από εργαζόμενο που είναι κάτω από 18 ετών, δεν θεωρείται κατάλληλος από ιατρικής 15

16 άποψης και δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώς σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς ή δεν έχει τα κατάλληλα προσόντα. Το ανυψωτικό μέσο ή μηχανισμός δεν πρέπει να επιβαρύνεται πάνω από το ασφαλές φορτίο εργασίας του, εκτός από την περίπτωση ελέγχου, όπως ορίζεται από αρμόδιο πρόσωπο ή κάτω από την καθοδήγηση του. Όπου απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για πιθανό κίνδυνο, τα ανυψωτικά μέσα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται χωρίς την πρόβλεψη κατάλληλης σηματοδότησης. Κανένα άτομο δεν πρέπει να μεταφέρεται με τα ανυψωτικά μέσα, εκτός αν έχουν κατασκευαστεί, εγκατασταθεί και χρησιμοποιούνται γι αυτό το σκοπό, σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανόνες, εκτός από την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης στην οποία μπορεί αν συμβεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός και εάν το ανυψωτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια. Κάθε τμήμα του φορτίου για να ανυψωθεί ή να κατέβει σωστά θα πρέπει να αναρτάται ή να υποστηρίζεται κατάλληλα για την αποφυγή κινδύνων. Οι πλατφόρμες ή οι υποδοχείς που χρησιμοποιούνται για ανύψωση πλίνθων, πλακιδίων, πλακών ή άλλων ελεύθερων υλικών πρέπει να καλύπτονται έτσι ώστε να εμποδίζεται η πτώση υλικών. Φορτωμένα καρότσια τοποθετημένα απ' ευθείας σε πλατφόρμα για ανύψωση ή κάθοδο πρέπει να ασφαλίζονται, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν και η πλατφόρμα πρέπει να καλύπτεται κατάλληλα για να αποφεύγεται η πτώση των περιεχόμενων υλικών. Κατά την ανύψωση ενός καροτσιού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ο τροχός σαν μέσο ανύψωσης, εκτός εάν ληφθούν μέτρα που να εμποδίζουν τον άξονα να ολισθήσει έξω από το έδρανο. Για την αποφυγή του κινδύνου, μακριά αντικείμενα, όπως δοκάρια, πρέπει να καθοδηγούνται με συρματόσχοινο κατά την ανύψωση και την κάθοδο. Οι χώροι επί του εδάφους πρέπει να σχεδιάζονται και να ρυθμίζονται έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην υποχρεούνται να σκύβουν σε κενό χώρο για φόρτωμα ή ξεφόρτωμα. 16

17 Η ανύψωση φορτίων σε μέρη κανονικής κυκλοφορίας οχημάτων πρέπει να γίνεται σε περιφραγμένο χώρο ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να λαμβάνονται μέτρα προσωρινής διακοπής ή εκτροπής της κυκλοφορίας, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. Φορτωτές Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια, να είναι ασφαλισμένο και να έχει περάσει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών, πυροσβεστήρα και να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. Η χρήση των φορτωτών αυτών γίνεται σε εξωτερικά σκάμματα, υπαίθρια ορύγματα, σε σπαστήρες, σε μονάδες σκυροδέματος. Γερανοί Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια, να είναι ασφαλισμένο και να έχει περάσει τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών, πυροσβεστήρα. και να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. Η σωστή χρήση των γερανών εξασφαλίζεται όταν ελέγχονται κατάλληλα τα ακόλουθα σημεία: διάγραμμα ασφαλούς φορτίου, ικανότητα των μηχανικών βαρούλκων, φύση του εδάφους, καιρικές συνθήκες (άπνοια, κλπ), σε επάρκεια όλα τα μηχανικά και ηλεκτρικά βαρούλκα των γερανών, 17

18 κατάσταση των συρματόσχοινων και αντικατάσταση τους με την πρώτη ένδειξη φθοράς, σωστή και ασφαλή έδραση του γερανού. Όλοι οι γάντζοι πρέπει να συνοδεύονται από μηχανισμούς ασφάλειας, έναντι επικίνδυνων χαλαρώσεων και αναρτήσεων. Αυτοκίνητα Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια Κυκλοφορίας, να είναι ασφαλισμένο και να έχει περάσει τον περιοδικό έλεγχο του ΚΤΕΟ. Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' Βοηθειών, πυροσβεστήρα και να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν. Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. Ο οδηγός του αυτοκίνητου φέρει την ευθύνη της διατήρησης του οχήματος σε καλή κατάσταση κι ενημερώνει το συνεργείο για τις επισκευές που απαιτούνται. Πρέπει να γίνεται ταχτικός έλεγχος στα φρένα, την κόρνα, τα φώτα, τους υαλοκαθαριστήρες, και τα λοιπά συστήματα ασφάλειας για την καλή λειτουργία τους. Πρέπει να δένονται γερά τα φορτία πριν ξεκινήσει το όχημα. Απαγορεύεται η έξοδος από οχήματα ή η είσοδος σε αυτά, όταν δεν είναι εντελώς ακινητοποιημένα. Όταν γίνεται ανεφοδιασμός σε καύσιμα, απαγορεύεται το κάπνισμα και η μηχανή πρέπει να είναι σβηστή. Απαγορεύεται η φόρτωση των οχημάτων περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπόμενο. Απαγορεύεται η χρήση των οχημάτων για εργασίες άλλες εκτός από αυτές για τις οποίες προορίζονται. Πρέσες σκυροδέματος 18

19 Το όχημα πρέπει να φέρει Άδεια Κυκλοφορίας και να είναι ασφαλισμένο. Το όχημα πρέπει να φέρει κιβώτιο Α' βοηθειών, πυροσβεστήρα, να είναι εφοδιασμένο με καμπίνα προστασίας, με ηχητική κόρνα και φωτεινό σήμα κατά την όπισθεν και να φέρει τριγωνικό σήμα προειδοποίησης και φωτεινό φάρο. Υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος, το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. Πριν από κάθε χρήση επιθεωρείται προσεκτικά, δοκιμάζονται, λιπαίνονται και συντηρούνται τα κινητά του μέρη. Οι εργασίες εκτοξευμένου σκυροδέματος γίνονται με ειδική αντλία (ντιζελοκίνητη-ηλεκτρική), η χρήση της οποίας γίνεται από ειδικό χειριστή πρέσας. Η σύνδεση της αντλίας στο κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο γίνεται από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο. Κατά την διάρκεια της εργασίας εκτόξευσης gunite παράγονται υλικά σκόνης. Για το λόγο αυτό προβαίνουμε στη χρησιμοποίηση υγρού gunite και στην αύξηση της παροχής αέρα (για την αντιμετώπιση καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας). Εντός της ζώνης εργασίας επιτρέπεται η παρουσία μόνο του χειριστή και του βοηθού του. Η σύνδεση της αντλίας με το κεντρικό δίκτυο αέρα υπό πίεση γίνεται προσεκτικά, ελέγχεται από τον υπεύθυνο εργοδηγό και δεν επιτρέπει τυχόν απώλειες του αέρα. Το δίκτυο του πεπιεσμένου αέρα πρέπει να είναι προφυλαγμένο από τυχόν χτυπήματα, επιθεωρείται καθημερινά από υπεύθυνο τεχνίτη και οι βάνες του πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Η καθαριότητα του δικτύου της πρέσας γίνεται προσεκτικά, ειδικά στην χρησιμοποίηση αέρα υπό πίεση για το εκτόπισμα του gunite μέσα από το δίκτυο. 19

20 Η πίεση του αέρα θα αναγράφεται επάνω στο δίκτυο και οι μηχανισμοί σύνδεσης θα είναι καλοδιατηρημένοι. Η σύνδεση με τα λάστιχα γίνεται μέσω συνδετήρων υψηλής πίεσης (γατοκέφαλα) και οι βάνες θα είναι σε προσιτό σημείο εξίσου υψηλής πίεσης. Σε όλες τις περιπτώσεις η θεμελίωση της πρέσας θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εργασία. Απαγορεύεται να βρίσκονται εργαζόμενοι μέσα στη ζώνη εργασίας, ειδικά κάτω από τα κινητά μέρη της μπούμας. Οι εργασίες συντονίζονται από έμπειρο εργοδηγό. Η καθαριότητα του διχτύου γίνεται προσεχτικά κι έξω από το χώρο εργασίας. Συντήρηση μηχανημάτων και εξοπλισμού Ας σημειωθεί ότι για την συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού θα πρέπει γενικά να ισχύουν: Να υπάρχει το δελτίο καταλληλότητας κάθε μηχανήματος το οποίο ελέγχεται και αναθεωρείται και το δελτίο συντήρησης το οποίο ενημερώνεται από τον συντηρητή του εργοταξίου. Να λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες και οι προδιαγραφές των κατασκευαστών. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείου μηχανών (τόρνος, φρέζες, πριονοκορδέλες, πλάνα κλπ) από πρόσωπα μη εξασκημένα και ακατάλληλα για το χειρισμό τους. Απαγορεύεται η οξυγονοκόλληση και η ηλεκτροκόλληση, χωρίς προηγουμένως ο εκτελών να έχει εφοδιαστεί με όλα τα ατομικά προστατευτικά μέσα για την προστασία των ματιών, του προσώπου, των χεριών, των ποδιών και του σώματος. Απαγορεύεται αυστηρά η εκτέλεση ηλεκτρολογικής εργασίας σε ηλεκτρικά δίκτυα, εγκαταστάσεις, συσκευές κλπ. αν δεν επιβεβαιωθεί διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος. 20

21 Απαγορεύεται η συντήρηση μηχανισμού και εξοπλισμού σε κίνηση, όταν η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. Σε περίπτωση όπου απαιτείται από τη διαδικασία συντήρησης να παραμένει σε λειτουργία ο εξοπλισμός, τότε επιβάλλεται οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και εξουσιοδοτημένοι για να εκτελέσουν την διαδικασία αυτή. Γ1.4 Πρόληψη κινδύνων από πτώσεις εργαζομένων - περαστικών από ύψος Για την ασφαλή διεξαγωγή εργασιών εντός τάφρων πρέπει να αφήνονται σε ενδεδειγμένες θέσεις στερεές διαβάσεις ή να κατασκευάζονται ανθεκτικά γεφυρώματα για τη διέλευση διαβατών και οχημάτων. Στις δύο πλευρές των διαβάσεων αυτών πρέπει να υπάρχουν κιγκλιδώματα. Στα φρέατα πρέπει να υπάρχουν κλίμακες τουλάχιστον κάθε είκοσι τέσσερα μέτρα, οι οποίες θα είναι ασφαλώς προσαρμοσμένες και οι βαθμίδες τους δεν θα απέχουν μεταξύ τους πλέον των είκοσι πέντε εκατοστών του μέτρου. Για φρέατα μεγάλου βάθους εκσκαφής, οι σχετικές κλίμακες πρέπει να φέρουν αναπαυτήρια τουλάχιστον ανά δέκα μέτρα. Στην είσοδο του φρέατος και στα ενδιάμεσα αναπαυτήρια πρέπει οι κλίμακες να υπερβαίνουν το δάπεδο τουλάχιστον κατά ένα μέτρο και να υπάρχουν στο ίδιο ύψος χειρολαβές. Ειδικά στη περίπτωση τάφρων, οι κλίμακες πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση το πολύ δεκαέξι μέτρων η μία από την άλλη. Εκσκαφές, φρέατα και άλλα επικίνδυνα χάσματα πρέπει να ασφαλίζονται κατά πτώσεων περιμετρικώς μέσω στηθαίου με χειρολισθήρα ελάχιστου ύψους ενός μέτρου από το δάπεδο, σανίδας μεσοδιαστήματος και θωρακίου (σοβατεπί) ή με επικάλυψη ικανής αντοχής. Σε κάθε εργασία εκσκαφής, φρέατος, χωματουργικών πρέπει να λαμβάνονται επαρκείς προφυλάξεις όπως κατάλληλη αντιστήριξη ή άλλος τρόπος για την αποφυγή του κινδύνου της πτώσης των εργαζομένων ή μετακίνησης εδάφους, βράχων ή άλλου υλικού και αποφυγή κινδύνων που 21

22 προκύπτουν από την πτώση ατόμων, υλικών ή αντικειμένων ή την εισροή νερού στην εκσκαφή, το φρέαρ, τα χωματουργικά. Η αντιστήριξη ή άλλη στήριξη για κάθε τμήμα εκσκαφής, φρέατος ή χωματουργικών δεν πρέπει να ανεγείρεται, να μετατρέπεται ή να αποσυναρμολογείται, παρά μόνο κάτω από την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου. Οι εργασίες δεν πρέπει να ξεκινούν αν δεν έχει πραγματοποιηθεί επιθεώρηση του χώρου της εργασίας από αρμόδιο άτομο, όπως καθορίζεται από τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς και αν δεν έχει θεωρηθεί ασφαλές για εργασία το τμήμα της εκσκαφής, του φρέατος και των χωματουργικών. Γ1.5 Πρόληψη κινδύνων από πτώσεις υλικών και αντικειμένων Οι μαντρότοιχοι, ιστοί, φανοστάτες, δέντρα και άλλα καθηλωμένα εντός του εδάφους αντικείμενα που βρίσκονται κοντά στις εκσκαφές, εφ' όσον κλονίστηκαν από την εκσκαφή ή εφόσον υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πρέπει να στηρίζονται με αντερείσματα μέχρι του τέλους των εργασιών ή σε περίπτωση ανάγκης να κατεδαφίζονται ή να απομακρύνονται προσωρινά. Για την αντιστήριξη όμορων κτιρίων επιβάλλεται μεθοδική και τεχνική υποθεμελίωση στην απαιτούμενη έκταση και στα απαιτούμενα βάθη. Για την παρεμπόδιση πτώσεως υλικών, εργαλείων και αντικειμένων πάσης φύσεως στην εκσκαφή πρέπει τα χείλη της εκσκαφής να περιβάλλονται από κράσπεδα ύψους τουλάχιστον δεκαπέντε εκατοστών του μέτρου, η δε επένδυση της τάφρου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται αυτή η επένδυση, να εξέχει της επιφάνειας του εδάφους τουλάχιστον κατά δεκαπέντε εκατοστά του μέτρου. Οι κάδοι εξαγωγής των υλικών εκσκαφής πρέπει να ανασύρονται με βαρούλκο ή με ενδεδειγμένη ανυψωτική μηχανή και να μην πληρούνται μέχρι των χειλών. Η ανάρτηση των κάδων πρέπει να γίνεται μετά 22

23 προσοχής κατακόρυφα και στο κέντρο της κοιλότητας του εκσκαπτόμενου χώρου. Κατά τη διάρκεια ανύψωσης ή μεταφοράς φορτίων δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να βρίσκονται κάτω από τα αναρτώμενα ή μεταφερόμενα φορτία. Στα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου των είκοσι μέτρων απαγορεύεται η κάθοδος ή η άνοδος βαρών μεγαλυτέρων των διακοσίων πενήντα κιλών, εάν δεν υπάρχει εγκατάσταση οδηγών. Εάν στο φρεάτιο υπάρχει εγκατάσταση κλιμάκων και μηχανημάτων εξαγωγής υλών εκσκαφής, απαγορεύεται η άνοδος ή η κάθοδος των εργαζομένων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των μηχανών εξαγωγής. Όταν χρησιμοποιούνται μηχανικά μέσα και εφόσον υπάρχει έστω και ένας εργαζόμενος στο φρεάτιο πρέπει στην επιφάνεια να υπάρχει μονίμως ένας χειριστής αυτού του μηχανικού μέσου. Συνίσταται να μη χρησιμοποιούνται τα μηχανικά μέσα για την άνοδο. Γ1.6 Πρόληψη κινδύνων από πτώση εργαζομένου από κλίμακες σταθερές ή φορητές Όλες οι κλίμακες πρέπει να είναι ασφαλώς βατές και επαρκώς φωτισμένες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εναπόθεση ή φύλαξη αντικειμένων. Κλίμακες με περισσότερες από πέντε βαθμίδες πρέπει να έχουν χειρολισθήρες για προστασία από πτώση. Όλες οι χρησιμοποιούμενες εις το εργοτάξιο φορητές κλίμακες θα τηρούν τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται από τη νομοθεσία. Κατά την κίνηση εργαζομένων σε φορητές κλίμακες απαγορεύεται αυτοί να κρατούν στα χέρια τους εργαλεία ή άλλα βαριά αντικείμενα. Αυτά πρέπει να προσδένονται στέρεα στο σώμα τους ή να είναι εντός σάκου κλεισμένα και προσδεμένα στο σώμα τους ή να ανεβαίνουν - κατεβαίνουν με σχοινί. 23

24 Οι μεταφερόμενες κλίμακες θα επιθεωρούνται πριν τη χρήση και δεν θα χρησιμοποιούνται κλίμακες με χαλαρά ή σπασμένα σκαλοπάτια ή άλλες επικίνδυνες ατέλειες. Γ1.7 Πρόληψη κινδύνων από μεταφορά υλικών Όπου μεταφέρονται υλικά και εξοπλισμός θα φορτώνονται και θα ασφαλίζονται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η οποιαδήποτε κίνηση του φορτίου, δημιουργώντας κίνδυνο για τους εργαζομένους. Τα μέσα πρόσδεσης του φορτίου θα είναι ικανά να αποτρέπουν τη μετατόπιση του σε σχέση με τον μεταφορέα υπό συνθήκες φρεναρίσματος ή έκτακτης ανάγκης. Όπου ένα φορτίο μεταφέρεται με τη βοήθεια ανυψωτικού οχήματος, το φορτίο δεν θα εξέχει απόσταση μεγαλύτερη από το μισό ύψος του από τη βάση του οχήματος και την πίσω έδρασή του. Κάθε φορτίο το οποίο υπόκειται σε μετατόπιση κατά τη μεταφορά θα προσδένεται, αν η οποιαδήποτε μετατόπιση θα συντελούσε στην αστάθεια του. Γ1.8 Πρόληψη κινδύνων από πτώση εργαζομένου από αστοχία κατασκευής ικριωμάτων Τα ικριώματα, δηλαδή οι μεταλλικές ή οι ξύλινες κατασκευές που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες εργασίες σε διάφορα ύψη, διακρίνονται σε σταθερά, κινητά ή αναρτημένα. Όλα τα είδη θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση εργασία και να διασφαλίζουν τον εργαζόμενο από τους κινδύνους τους οποίους διατρέχει κατά την εκτέλεση της. Θα είναι μελετημένα ώστε να έχουν σταθερότητα και αντοχή σε όλα τα τμήματα τους για τις δυσμενέστερες συνθήκες φόρτισης. Επιθεώρηση από τον επί τόπου μηχανικό απαιτείται τόσο στην φάση εγκατάστασης, όσο και στην διάρκεια που αυτά θα είναι αναρτημένα, όπως επίσης και μετά από θεομηνία ή δυσμενών καιρικών συνθηκών. 24

25 Οι σανίδες των σκαλοπατιών θα επιθεωρούνται και θα δοκιμάζονται πριν από κάθε εγκατάσταση. Σκαλωσιά που έχει υποστεί ζημιές δεν θα χρησιμοποιείται μέχρις ότου επισκευαστεί και ενισχυθεί. Οι κάθετες βάσεις των σκαλωσιών θα βρίσκονται σε σταθερή βάση. Απαγορεύεται η χρήση κουτιών, τούβλων, τσιμεντόλιθων ή άλλων ασταθών αντικειμένων για το σκοπό αυτό. Πριν τη συναρμολόγηση στο εργοτάξιο, κάθε τμήμα της προκατασκευασμένης σκαλωσιάς θα επιθεωρείται για τυχόν ελαττώματα και τα ελαττωματικά τμήματα δεν θα χρησιμοποιούνται. Οι σκαλωσιές θα ανεγείρονται και θα αποσυναρμολογούνται από αρμόδιους εργαζόμενους ή υπό την επίβλεψη τους. Μετά τη συναρμολόγηση της και πριν τη χρήση της, η σκαλωσιά θα επιθεωρείται από μηχανικό ασφαλείας ή άτομο που ορίζεται από αυτόν. Οι σκαλωσιές από τρία μέτρα και πάνω, επάνω από το έδαφος θα είναι εφοδιασμένες με κιγκλιδώματα ασφαλείας στις ανοικτές πλευρές τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. Θα εγκαθίστανται προστατευτικά γείσα στις ανοικτές πλευρές των σκαλωσιών προκειμένου να αποφεύγεται η πτώση εργαλείων, υλικών ή του εξοπλισμού. Όπου απασχολούνται εργαζόμενοι σε πλατφόρμες ή εργάζονται σε ύψος όπου το ύψος του κιγκλιδώματος ή του τοίχου έχει μειωθεί, θα εγκατασταθούν πρόσθετα κιγκλιδώματα ή θα φοριούνται ζώνες ασφαλείας που θα έχουν πιστοποιητικά όπως απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις. Ασφαλή μέσα πρόσβασης θα παρέχονται σε όλα τα επίπεδα της σκαλωσιάς. Στη σκαλωσιά θα υπάρχει πάντα μόνο το υλικό που χρησιμοποιείται τη στιγμή εκείνη και ποτέ δεν θα υπερφορτώνεται. Γ1.9 Πρόληψη κινδύνων από τον εξοπλισμό εργασίας Ο ανάδοχος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που τίθεται στην διάθεση των εργαζομένων να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το σκοπό αυτό, 25

26 ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίηση του. Κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας που θα χρησιμοποιηθεί λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν ειδικές συνθήκες, τα χαρακτηριστικά της εργασίας και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι. Ο ανάδοχος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας με την κατάλληλη συντήρηση να διατηρείται σε τέτοιο επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ο εξοπλισμός εργασίας χρησιμοποιείται μόνο από τους εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση του. Οι εργασίες επισκευής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισμού εκτελούνται από εργαζόμενους στους οποίους έχει ανατεθεί αρμοδιότητα για το σκοπό αυτό. Ο ανάδοχος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν στην διάθεση τους επαρκείς πληροφορίες και όταν απαιτείται γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας, οι οποίες θα είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόμενους. Τα συστήματα χειρισμού και τα όργανα ελέγχου κάθε εξοπλισμού εργασίας που επηρεάζουν την ασφάλεια θα είναι ορατά και αναγνωρίσιμα και όταν απαιτείται θα φέρουν κατάλληλη σήμανση. Ο χειρισμός τους δεν πρέπει να δημιουργεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά η χρήση τους να είναι ασφαλής. Σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης τους δεν πρέπει να δημιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις. Κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με συστήματα χειρισμού που να επιτρέπουν την γενική διακοπή της λειτουργίας τους υπό ασφαλείς συνθήκες. Οι εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού επιτρέπεται να γίνονται μόνο όταν έχει διακοπεί πλήρως η λειτουργία του. 26

27 Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει τις απαραίτητες για την ασφάλεια των εργαζομένων προειδοποιητικές ενδείξεις και σημάνσεις. Ο χειρισμός των μηχανημάτων έργου γίνεται από άτομα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα μηχανήματα του εργοταξίου θα είναι εγκατεστημένα σε τέτοιες θέσεις που θα επιτρέπουν την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους. Η είσοδος και η κίνηση προσωπικού στους χώρους κυκλοφορίας των μηχανημάτων απαγορεύεται. Μετά την παύση εργασίας τους, τα μηχανήματα εργοταξίου πρέπει να αφήνονται άνευ φορτίου σε ασφαλή θέση και να είναι όλα τα στοιχεία τους ακινητοποιημένα. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός κάθε εργαζόμενου πρέπει να είναι τέτοιου τύπου και σε τέτοια κατάσταση, ώστε να μην τον εκθέτει σε κινδύνους. Όταν υπάρχει κίνδυνος επαφής με κινούμενα μέρη μηχανημάτων ή με ενεργοποιημένο εξοπλισμό ή όπου η διαδικασία εργασίας είναι τέτοια που υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος, τα ρούχα των εργαζομένων θα πρέπει να εφαρμόζουν στο σώμα, αλυσίδες στο λαιμό, βραχιόλια, ρολόγια χειρός, δακτυλίδια ή παρόμοια αντικείμενα δεν θα φοριούνται και τα μαλλιά της κεφαλής και του προσώπου θα περιορίζονται ή θα έχουν τέτοιο μήκος ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να πιαστούν στη διάρκεια εργασίας. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε κίνδυνο κινούμενων οχημάτων θα φέρουν ευδιάκριτη ένδυση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εργαζόμενοι που χειρίζονται μηχανήματα κάτω από συνθήκες όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ποδιών, θα φορούν προστατευτικά υποδήματα, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν υποδήματα κατάλληλα για την προστασία τους. Η σόλα και τα τακούνια των παπουτσιών θα είναι από κατάλληλο υλικό, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ολίσθησης. Υποδήματα που έχουν φθάσει σε σημείο φθοράς τέτοιο που δεν παρέχουν την απαιτούμενη προστασία, δεν θα χρησιμοποιούνται. 27

28 Όλοι οι εργαζόμενοι θα φέρουν προστατευτικά κράνη σε όλους τους χώρους όπου ενδέχεται να παρουσιαστεί κίνδυνος πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων. Όταν οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θα φέρουν μη αγώγιμο προστατευτικό εξοπλισμό στο κεφάλι που θα έχει την κατάλληλη αντίσταση για την υπάρχουσα τάση. Όπου οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε δυνατούς ανέμους ή άλλες συνθήκες που ίσως επιφέρουν την απώλεια του εξοπλισμού αυτού, θα δένονται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα του. Όλα τα άτομα που χειρίζονται υλικά που ενδεχομένως τραυματίσουν ή ερεθίσουν τα χέρια, θα φέρουν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό κατάλληλο για την αποφυγή τέτοιων τραυματισμών. Χοντρά γυαλιά, προστατευτικά καλύμματα προσώπου ή άλλου τέτοιου είδους προστασία για τα μάτια, κατάλληλα για την εργασία που εκτελείται, είναι υποχρεωτικά για κάθε εργαζόμενο που χειρίζεται ή εκτίθεται σε υλικό το οποίο ενδεχομένως να προκαλέσει τραυματισμό ή ερεθισμό ματιών και γενικά όταν ασχολείται με εργασία όπου υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των ματιών. Ο προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός θα διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψη υγιεινής και λειτουργίας. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός θα φέρουν κατάλληλη προστασία, ώστε να αποφεύγεται η επαφή των εργαζομένων με κινούμενα τμήματα αυτών και να παρεμποδίζεται η πρόσβαση των εργαζομένων σε χώρους λειτουργίας που θεωρούνται επικίνδυνοι. Τα προστατευτικά μέσα θα είναι σχεδιασμένα, κατασκευασμένα, εγκατεστημένα και συντηρημένα ώστε να είναι ικανά να εκτελούν αποδοτικά τις λειτουργίες για τις οποίες προορίζονται. Περιστρεφόμενοι άξονες, σύνδεσμοι και δακτύλιοι, βίδες και κοχλίες θα προστατεύονται όπου είναι ενδεχόμενη η επαφή με εργαζομένους. Όλοι οι τροχοί λείανσης θα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα επαρκούς αντοχής. Σε εργασίες τροχίσματος-μονταρίσματος σωλήνων επιβάλλεται η χρήση ειδικών γαντιών και μασκών. 28

29 Η συντήρηση μηχανισμού ή εξοπλισμού σε κίνηση απαγορεύεται όταν η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να τραυματίσει τους εργαζόμενους. Γ1.10 Πρόληψη κινδύνων πυρκαγιάς - ηλεκτροπληξίας Πριν από την έναρξη εργασιών εκσκαφών πρέπει να ερευνάται, με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, η ύπαρξη και η θέση στον χώρο του εργοταξίου δικτύων ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου, φωταερίου, ύδατος κλπ. και να γίνεται η κατά περίπτωση απαιτούμενη απομόνωση ή μεταφορά τους. Εξοπλισμός πυρόσβεσης θα τοποθετείται σε κάθε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Τα ανυψωτικά μηχανήματα τοποθετούνται σε θέσεις τέτοιες ώστε οι κατακόρυφες τροχιές τους και γενικώς τα συρματόσχοινα και τα λοιπά στοιχεία τους να μην προσεγγίζουν αγωγούς ηλεκτρικών δικτύων. Η προσέγγιση εργαζομένων σε ηλεκτροφόρους αγωγούς ή στοιχεία ασχέτως της τάσεως τους πρέπει να αποκλείεται, λαμβάνοντας όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα. Οι μεταφορές χειρωνακτικές ή μη, σιδηρού οπλισμού, σωλήνων, κιγκλιδωμάτων κ.α. και οι εγκαταστάσεις μηχανημάτων, τροχιών αναβατορίων, πυραύλων κ.α. ως και οι προσεγγίσεις αντλιών σκυροδέματος, πρέπει να πραγματοποιούνται μακριά από ηλεκτροφόρους αγωγούς ασχέτως τάσεως. Σε περιοχές όπου υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα ή σε εγκαταστάσεις όπου εργάζονται ή κινούνται υψηλά οχήματα-μηχανήματα, γερανοί, εκσκαφείς κλπ. θα λαμβάνονται πέρα των παραπάνω και μετά από έγγραφη έγκριση της ΔΕΗ πρόσθετα ειδικά μέτρα ασφαλείας. Οποιαδήποτε απαιτούμενη επέμβαση στα δίκτυα της ΔΕΗ θα πραγματοποιείται μόνο υπό αυτής, μετά από έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου. Η ανύψωση ή άλλη επέμβαση επί ή πλησίον ιδιωτικών γραμμών πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από αρμόδιους αδειούχους ηλεκτρολόγους. 29

30 Η έναρξη εργασιών, όπως η επίχωση πλησίον εναέριων ηλεκτρικών δικτύων ή η εκσκαφή στην περιοχή εδράσεως στύλων ή πύργων θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν εγγράφου εγκρίσεως της ΔΕΗ ή άλλου στην κυριότητα του οποίου υπάγονται τα δίκτυα. Πριν την έναρξη των εκσκαφών πρέπει να λαμβάνονται πληροφορίες για το ενδεχόμενο ύπαρξης στην περιοχή υπογείων καλωδίων μεταφοράς / διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και στην περίπτωση ύπαρξης, να γίνεται γνωστή η ακριβής θέση και διαδρομή τους προς αποφυγή των κινδύνων ηλεκτροπληξίας. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να δίνεται σχετική προσοχή στα ενδεικτικά τούβλα ή τις ειδικές ενδεικτικές πλάκες με το σήμα «ΔΕΗ», οι οποίες τοποθετούνται πάνω από τα καλώδια. Τα υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα τα οποία εγκαθίστανται στην περιοχή των εργοταξίων πρέπει να επισημαίνονται καταλλήλως και ευκρινώς. Οι επιδιορθώσεις γεννητριών ρεύματος και κάθε μηχανισμού με ηλεκτρικά προβλήματα θα γίνονται μόνο από υπεύθυνους ηλεκτρολόγους του έργου. Πριν την εργασία σε απενεργοποιημένο τμήμα του συστήματος, ο υπεύθυνος θα φροντίσει ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από την απενεργοποίηση. Δεν θα αποθηκεύονται ή θα τοποθετούνται εύφλεκτα υλικά κοντά σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Τα φορητά εργαλεία θα φορτίζονται με ηλεκτρική ενέργεια 48Volts. Μόνο ειδικευμένοι εργαζόμενοι θα απασχολούνται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Για την προστασία του εργοταξίου από ενδεχόμενη πυρκαγιά στην φάση των εργασιών κατασκευής θα πραγματοποιηθεί κοπή των δέντρων στους χώρους όπου θα γίνει η κατασκευή των μονάδων, δημιουργώντας ταυτόχρονα αντιπυρική ζώνη. Επίσης, θα απομακρύνονται σε καθημερινή βάση από τον χώρο του εργοταξίου τυχόν απορρίμματα και εύφλεκτα υλικά. Στο εργοτάξιο θα υπάρχει πάντα ένα βυτίο με νερό το οποίο θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες πυρόσβεσης. 30

31 Στην φάση λειτουργίας του έργου και καθ όλη την διάρκεια ζωής του λόγο του αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιά, η εγκατάσταση θα είναι εφοδιασμένη με κρουνούς πυρόσβεσης σε επιλεγμένα σημεία της εγκατάστασης. Σε κτίρια που υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι τοποθετημένοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως. Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης θα συντηρείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή της αρμόδιας αρχής. Ο αριθμός και το είδος των πυροσβεστήρων και γενικά των πυροσβεστικών μέσων καθορίζεται από τη μελέτη πυρόσβεσης του εργοταξίου. Ο εξοπλισμός πυρόσβεσης πρέπει να είναι τοποθετημένος σε κάθε θέση όπου υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς. Οι σωληνώσεις πυρόσβεσης πρέπει να είναι ξεχωριστές από τις συνήθεις. Οι κύριες βάνες πρέπει να είναι πάντα ανοικτές και σε θέση εύκολα προσιτή. Το υλικό κατάσβεσης πυρκαγιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, γι αυτό πρέπει να παραμένει πάντοτε ελεύθερο και να είναι προσιτό στο προσωπικό. Το υλικό προορίζεται αυστηρά για χρήση μόνο σε περίπτωση πυρκαγιάς. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση όλων των διατεθειμένων μέσων αντιμετώπισης πυρκαγιάς για άλλους σκοπούς, εκτός εκείνων για τους οποίους προορίζονται. Ο χώρος του εργοταξίου γύρω από τις δεξαμενές καυσίμων και την αντλία θα διατηρείται καθαρός και αποψιλωμένος και θα υπάρχει πινακίδα που θα απαγορεύει τη γυμνή φλόγα και το κάπνισμα. Γενικότερα, σε περιοχές του εργοταξίου στις οποίες υπάρχουν σχετικές οδηγίες και γενικά σε χώρους όπου υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, απαγορεύεται το κάπνισμα και το άναμμα φωτιάς ή η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που προκαλεί υπερθέρμανση ή σπινθήρα. Εάν γίνει αντιληπτή φωτιά σε οποιοδήποτε σημείο εντός και εκτός των εγκαταστάσεων του εργοταξίου θα πρέπει αμέσως να ειδοποιηθούν: α) το τμήμα που βρίσκεται πλησιέστερα στο σημείο της φωτιάς και να γίνει μια πρώτη προσπάθεια σβησίματός της χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα για 31

32 την περίπτωση μέσα, β) ο Εργοταξιάρχης ή σε περίπτωση απουσίας ο αντικαταστάτης του και γ) η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Γ1.11 Πρόληψη κινδύνων από ηλεκτροσυγκολλήσεις Επειδή σε ένα τέτοιο έργο, όπως είναι ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, θα υπάρχουν εργασίες συγκόλλησης θα πρέπει οι εγκαταστάσεις και λειτουργίες ηλεκτροσυγκολλήσεων, συγκολλήσεων αερίου και κοπτικών εργαλείων να είναι σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή, τις προδιαγραφές του έργου και τις σχετικές διατάξεις. Όλο το προσωπικό πρέπει να φέρει παπούτσια ασφαλείας, προστατευτικό κράνος και γάντια εργασίας. Επιπλέον, οι συγκολλητές πρέπει να φέρουν δερμάτινα γάντια και ποδιά για προστασία από καψίματα και ακτινοβολία, καθώς και ειδική μάσκα συγκόλλησης. Επίσης, το προσωπικό που ασχολείται με την επεξεργασία - διαμόρφωση των προς συγκόλληση τμημάτων πρέπει να διαθέτει γυαλιά για την προστασία των ματιών ή να προστατεύονται από χωρίσματα ή προπετάσματα. Το Η/Ζ πρέπει να βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. Ο πίνακας διανομής του Η/Ζ πρέπει να είναι πλήρης με όλες τις ασφάλειες, χωρίς σπασμένους διακόπτες, γυμνά ή κομμένα καλώδια. Ο πίνακας πρέπει να φέρει ηλεκτρονόμο διανομής και να είναι γειωμένος. Τα φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως και απαγορεύεται η χρήση σπασμένων και πρόχειρα επισκευασμένων φις. Οι μηχανές συγκόλλησης πρέπει να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς φθαρμένες μονώσεις καλωδίων και ακροδεκτών. Φθαρμένα καλώδια, σπασμένοι ακροδέκτες ή σπασμένες τσιμπίδες ηλεκτροσυγκόλλησης πρέπει να αντικαθίστανται αμέσως από καινούργια. Τα ηλεκτρικά εργαλεία χειρός (π.χ. τροχοί) πρέπει να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες για αποφυγή επαφής των χεριών με τους δίσκους κοπής. Απαγορεύεται η χρήση των μηχανημάτων αυτών χωρίς τους προφυλακτήρες. 32

33 Τα ηλεκτρικά καλώδια παροχής ισχύος σε ηλεκτροσυγκολλήσεις, ηλεκτρικά εργαλεία, μπαλάντζες κλπ. πρέπει να μην είναι μπερδεμένα ή πεταμένα στην άσφαλτο, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος φθοράς. Φιάλες αερίου καύσιμου που χρησιμοποιούνται για την προθέρμανση σωλήνων (προπάνιο) πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. Δεν πρέπει να υπάρχουν διαρροές στις συνδέσεις τους, το λάστιχο να είναι μαλακό χωρίς σπασίματα και στο τέλος της εργασίας πρέπει να τυλίγεται γύρω από την μπουκάλα. Ειδικά κουβούκλια με μουσαμάδες πρέπει να υπάρχουν στο χώρο των ηλεκτροσυγκολλήσεων. Μέσα εκεί θα βρίσκονται μόνο ηλεκτροσυγκολλητές, απομονωμένοι από το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. Βοηθητικός εξοπλισμός όπως γαβριές, κρικοπάλαγκα, ιμάντες κλπ πρέπει να ελέγχεται πριν την χρήση του, ως προς την ανυψωτική του ικανότητα και την κατάστασή του. Απαγορεύεται σε μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να εκτελεί συγκολλήσεις. Όλοι οι συγκολλητές πρέπει να έχουν πιστοποίηση από το αρμόδιο γραφείο. Κάθε συνεργείο συγκολλητών πρέπει να φέρει κατάλληλο πυροσβεστήρα. Στο τέλος της εργασίας, ο υπεύθυνος του συνεργείου συγκολλήσεων υποχρεούται να φέρει το πλέγμα προστασίας και την σήμανση σε άριστη κατάσταση, όπως πριν την έναρξη των εργασιών. Γ1.12 Πρόληψη κυκλοφοριακών κινδύνων Όπου η ακανόνιστη κίνηση οχημάτων αποτελεί κίνδυνο για τους εργαζομένους θα υπάρχει έλεγχος κυκλοφορίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει οχήματα τροχαίας, σηματοδότες, πινακίδες, κώνους, φράγματα, παρακάμψεις, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλες τεχνικές ή όργανα σύμφωνα με τις περιστάσεις. Φράγματα, κώνοι ή άλλα εξαρτήματα θα τοποθετούνται σε κανονικά διαστήματα στην άμεση περιοχή των εργασιών και σε τέτοια θέση ώστε να 33

34 δίνουν επαρκή προειδοποίηση στους οδηγούς για να αποφεύγεται η ανάγκη απότομου φρεναρίσματος. Εργασίες ή εξοπλισμός που βρίσκονται στο δρόμο θα προστατεύονται με κατάλληλες πινακίδες, φώτα, φράγματα, ρυθμίσεις κυκλοφορίας ή άλλους τρόπους. Τα όργανα ελέγχου θα τίθενται σε λειτουργία πριν την έναρξη των εργασιών και θα απομακρύνονται όταν δεν υπάρχει ανάγκη προστασίας. Οι εργαζόμενοι ως ρυθμιστές κυκλοφορίας θα απασχολούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. όταν απαιτείται να περάσουν αυτοκίνητα σε περιοχές όπου υπάρχουν οχήματα εργασίας ή εξοπλισμός που ίσως φράζουν μερικώς ή ολικώς το δρόμο, ii. όταν υπάρχει ανάγκη μονοδρόμησης στην περιοχή κατασκευής, όπου οι όγκοι κυκλοφορίας είναι μεγάλοι, οι ταχύτητες προσέγγισης είναι μεγάλες και δεν χρησιμοποιείται σύστημα σηματοδότησης, iii. όταν δεν μπορεί να γίνει συντονισμός της κυκλοφορίας με το υπάρχον σύστημα κυκλοφορίας, όταν δεν επαρκεί το υπάρχον σύστημα σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας ή όταν υλικά που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου ή κατασκευές προεξέχουν σε μία διασταύρωση και έτσι παρεμποδίζουν την κυκλοφορία, iv. όταν εργαζόμενοι ή εξοπλισμός απασχολούνται στο ρεύμα κυκλοφορίας σε οποιαδήποτε θέση όπου επερχόμενα οχήματα δεν έχουν επαρκή προειδοποίηση, v. σε περιοχές μεγάλων ταχυτήτων και όγκου κυκλοφορίας, όπου απαιτείται προσωρινή προστασία ενόσω όργανα ρύθμισης κυκλοφορίας δεν είναι άμεσα διαθέσιμα και vi. σε κάθε περίπτωση όπου δεν παρέχεται επαρκής προστασία σε εργαζομένους, εξοπλισμό και κυκλοφορία μέσω άλλων τρόπων ρύθμισης κυκλοφορίας. 34

35 Κάθε ρυθμιστής κυκλοφορίας θα είναι εφοδιασμένος και θα χρησιμοποιεί κατάλληλη ένδυση με φωσφορίζουσα ταινία, κράνος με φωσφορίζουσα ταινία, τρόπο επικοινωνίας με άλλους ρυθμιστές κυκλοφορίας της ομάδας όπου δεν είναι ορατοί μεταξύ τους και φακό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Γ1.13 Πρόληψη κινδύνων από την χρήση φιάλης οξυγόνου Σε περίπτωση που κάποια εργασία απαιτεί την χρήση φιαλών οξυγόνου, απαγορεύεται οι εργαζόμενοι να επιτρέπουν λάδι ή πετρέλαιο να έρθει σε επαφή με φιάλες οξυγόνου, βάνες, ρυθμιστές ή άλλα εξαρτήματα και να χειρίζονται φιάλες ή εξαρτήματα οξυγόνου με λαδωμένα χέρια ή γάντια. Οξυγόνο δεν θα χρησιμοποιείται σε αεροκίνητα εργαλεία, για την έναρξη λειτουργίας κινητήρων εσωτερικής καύσης, για τον καθαρισμό ρουχισμού ή εξοπλισμού, για τη δημιουργία πίεσης και για τον εξαερισμό των χώρων εργασία. Γ1.14 Πρόληψη κινδύνων από εργασίες επικάλυψης Όπου υλικά συγκόλλησης, επικάλυψης, επιχρίσματα, διαλυτικά και παρόμοιες ουσίες περιέχουν εύφλεκτα συστατικά ή συστατικά τα οποία πιθανώς να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων, θα εξασφαλίζεται ασφαλής τρόπος χειρισμού και χρήσης τους, καθώς και πληροφόρηση προς όλους τους εργαζομένους σχετικά με τη βλαβερή φύση των υλικών αυτών. Οι εργαζόμενοι θα φέρουν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για μάτια και δέρμα και βλαβερά ή εύφλεκτα προωθητικά δεν θα χρησιμοποιούνται για επικάλυψη με ψεκασμό. Γ1.15 Πρόληψη φύλαξης του Εργοταξίου Μετά το τέλος της εργασίας θα περιφράσσεται ο χώρος εργασιών με ανακλαστικό κόκκινο πλέγμα και θα τοποθετούνται οι κατάλληλες σημάνσεις για την κυκλοφορία στην περιοχή, αν απαιτείται. Επίσης, θα εξασφαλίζεται ο περιορισμός των μηχανημάτων και του εξοπλισμού και γενικότερα των υλικών του έργου σε ασφαλείς χώρους εντός του κόκκινου πλέγματος. 35

36 ΤΜΗΜΑ Δ: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στο τμήμα αυτό παρέχονται με χαρακτηριστικό και εύκολα αντιληπτό τρόπο τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία που αφορούν στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Δ1. Πολιτική ασφάλειας της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος Ο αντικειμενικός σκοπός της Εταιρείας κατασκευής του έργου, είναι η ολοκλήρωσή του χωρίς ατυχήματα ή επιπτώσεις στην υγεία κάποιου, καθώς και η αποτροπή οποιοδήποτε συμβάντος το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει άμεση ή έμμεση ζημιά σε οποιοδήποτε ακίνητο, καθυστέρηση ή απρόβλεπτη διακοπή σε οποιαδήποτε διαδικασία, υπηρεσία ή λειτουργία που θα μπορούσαν να βλάψουν την αποτελεσματικότητα ή τη φήμη της. Η Εταιρεία απαιτεί παρόμοια αντιμετώπιση από τους υπεργολάβους και θα διασφαλίσει ότι θα επισημανθούν οι πιθανοί κίνδυνοι, οι οποίοι μπορούν να εμφανιστούν κατά την διάρκεια των εργασιών και συγχρόνως θα ληφθούν μέτρα για την εξάλειψη ή την ελαχιστοποίηση αυτών σε αποδεκτό επίπεδο. Η Εταιρεία καθιερώνει μαθήματα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό ως προς τις απαιτούμενες ρυθμίσεις ασφάλειας και τις μεθόδους αποφυγής ατυχημάτων. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα εκπαιδευτεί πριν αναλάβει καθήκοντα, ώστε να αποφευχθούν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τους ίδιους ή τρίτους. Κάθε εργαζόμενος πριν τοποθετηθεί στο εργοτάξιο θα παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα δοθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας, κατά τη διάρκεια του οποίου γνωστοποιούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Συγχρόνως, θα υπάρχει διαθέσιμο το παρόν τεύχος με τους κανόνες ασφαλείας που θα τηρούνται στο εργοτάξιο. Ο Τεχνικός Ασφαλείας εκτελεί περιοδικούς ελέγχους ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Αν διαπιστώσει παρέκκλιση από αυτούς, συγκαλείται σύσκεψη με την παρουσία όλων των εμπλεκομένων και αντικείμενο 36

37 την εξέταση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς και την συμμόρφωση των παραβατών. Εάν τα παραπτώματα είναι σοβαρά οφείλει να το αναφέρει στη Διοίκηση. Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση ως προς τις οδηγίες ασφαλείας, ο Τεχνικός Ασφαλείας δίνει εντολές σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ο παραλήπτης των εντολών οφείλει να εκτελέσει, εντός ορισμένου χρόνου, τις εντολές, γεγονός το οποίο θα εξακριβωθεί έπειτα από επιθεώρηση του Τεχνικού Ασφαλείας. Εάν διαπιστωθεί μη συμμόρφωση συντάσσεται αναφορά προς τη Διοίκηση της Εταιρείας. Σε τακτά χρονικά διαστήματα θα καθορίζονται συσκέψεις για θέματα ασφαλείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία. Κάθε ατύχημα αναφέρεται πάραυτα στον Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος πρέπει να είναι ενήμερος σχετικά με τη συνολική εργασία που εκτελέσθηκε, το συνολικό αριθμό των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του έργου και τις εργατοώρες που έχουν χαθεί. Όλα τα σχετικά με την ασφάλεια έγγραφα αρχειοθετούνται, τα ατυχήματα αναλύονται και υποβάλλεται μελέτη στη Διοίκηση για λήψη αποφάσεων. Συνοπτικά, λοιπόν, ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι υπεύθυνος για την πρόγνωση και λύση των προβλημάτων που προκύπτουν στο έργο, όπως επικοινωνίες, ανασφαλείς συνθήκες στο εργοταξιακό περιβάλλον, τοπικές δυσκολίες για την ασφάλεια του έργου και των εργαζομένων, οφείλει να συσκέπτεται με τον Εργοταξιάρχη πληροφορώντάς τον για τον βαθμό των μέτρων ασφάλειας που εφαρμόζονται, οργανώνει έλεγχους ασφαλείας στα τμήματα για τα οποία είναι υπεύθυνος, ώστε να εξακριβώνεται η τήρηση και η επιβολή των μέτρων ασφαλείας, εξασφαλίζει την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού ασφαλείας και επιβλέπει την ορθή χρήση του, ελέγχει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, επισκέπτεται τακτικά το εργοτάξιο και αναφέρει τις όποιες αποκλίσεις επισημαίνονται, οργανώνει αρχείο καταγραφής ατυχημάτων, επιβεβαιώνει ότι το προσωπικό είναι ενήμερο σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να 37

38 παρέχονται και φροντίζει για τα ενημερωτικά μαθήματα στους εργαζόμενους κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ωστόσο, ως περιβάλλον δεν νοείται μόνο το Ανθρωπογενές, αλλά και το Φυσικό Περιβάλλον. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί στόχο ύψιστης σημασίας για την Εταιρεία. Ο σχεδιασμός των έργων γίνεται πάντα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται η μέγιστη δυνατή εναρμόνιση του έργου με το Περιβάλλον και η ελάχιστη δυνατή διατάραξή του. Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να ικανοποιούνται τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του έργου, όσο και κατά τη διάρκεια κατασκευής του. Δ2. Διαδικασίες Μέτρων Ασφάλειας Αναφορά ατυχημάτων Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό να προσδιορίσει τον τρόπο αναφοράς κάθε μορφής ατυχημάτων, τόσο στη Διοίκηση του Εργοταξίου όσο και στις Αρμόδιες Αρχές, σύμφωνα με την νομοθεσία (ΠΔ 17/1996) και τις συμβατικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που θα αναλάβει την κατασκευή του έργου. Η καταγραφή των ατυχημάτων θα βοηθήσει στη λήψη μέτρων για την αποφυγή επαναλήψεων παρόμοιων ατυχημάτων και στην καλύτερη παρακολούθηση της απόδοσης της πολιτικής που ακολουθεί η Εταιρεία σε θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. Η διαδικασία αφορά το προσωπικό της Εταιρείας, το προσωπικό των υπεργολάβων της, τους αυτοαπασχολούμενους, καθώς και τρίτους (επισκέπτες κλπ.). Κάθε υπεργολάβος θα παραλαμβάνει την παρούσα διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με την Εταιρεία. Ως εργατικό ατύχημα ορίζεται το συμβάν στον εργαζόμενο βίαιο γεγονός κατά την εκτέλεση της εργασίας ή με αφορμή αυτήν που του προκάλεσε ανικανότητα προς εργασία μεγαλύτερη των τριών (3) ημερών. Εξυπακούεται ότι στη γενικότητα αυτή της έννοιας του εργατικού ατυχήματος, περιλαμβάνεται ο θάνατος και κάθε ανικανότητα προς εργασία, προσωρινή ή οριστική. Επίσης, να σημειωθεί ότι με το εργατικό ατύχημα εξομοιώνεται και η επαγγελματική ασθένεια. Αναλυτικότερα, 38

39 για να θεωρηθεί ένα συμβάν ως εργατικό ατύχημα, πρέπει να συντρέξουν οι εξής προϋποθέσεις: i. Το συμβάν να είναι βίαιο. Συνεπώς, η ασθένεια κατ' αρχήν δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εργατικό ατύχημα και αν ακόμα είναι αποτέλεσμα λανθάνουσας σε χρόνο ενέργειας διαφόρων επαγγελματικών αιτιών. Ασθένεια όμως που προήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας κάτω από εξαιρετικές και ασυνήθιστες συνθήκες, κρίνεται ότι συνιστά εργατικό ατύχημα. ii. Το συμβάν να έλαβε χώρα κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, π.χ. μεταφορά εργατών στον τόπο της εργασίας. iii. Να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή, σύνδεσμος μεταξύ του συμβάντος βίαιου γεγονότος και της εργασίας. iv. Να μην οφείλεται σε πρόθεση του εργαζομένου η πρόκληση του βίαιου συμβάντος. Δεν συνιστά εργατικό ατύχημα, ούτε θεμελιώνει αξίωση αποζημιώσεως, το συμβάν όταν προκλήθηκε από τον παθόντα. v. Να προκάλεσε την αδυναμία του εργαζόμενου προς εργασία για χρόνο μεγαλύτερο των τριών (3) ημερών. Τα ατυχήματα διακρίνονται, ανάλογα με τη σχέση εργασίας, σε εργατικά ατυχήματα του προσωπικού της Εταιρείας, σε εργατικά ατυχήματα του προσωπικού των υπεργολάβων και των αυτοαπασχολούμενων της Εταιρείας και σε μη - εργατικά ατυχήματα τρίτων. Ανάλογα με τη σοβαρότητα, τα ατυχήματα διακρίνονται σε μικρά ατυχήματα που συνιστούν την διακοπή της εργασίας για διάστημα μικρότερο της μίας ημέρας, σε κοινά ατυχήματα που συνιστούν την διακοπή της εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο της μιας ημέρας και μικρότερο των τριών ημερών, σε σοβαρά ατυχήματα που συνιστούν την διακοπή της εργασίας για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών και σε θανατηφόρα ατυχήματα. Τέλος, ανάλογα με τον τόπο του ατυχήματος, αυτά διακρίνονται σε εργοταξιακά ατυχήματα και σε ατυχήματα κατά τη μετάβαση από / προς την εργασία. Για την αναφορά ενός ατυχήματος χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα έντυπα: 39

40 Σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού της Εταιρείας ή τρίτων: ΕΝΤΥΠΟ 1: Αναφορά ατυχήματος από το Εργοτάξιο προς το Γραφείο Προσωπικού της Εταιρείας. ΕΝΤΥΠΟ 2: Αναφορά ατυχήματος από την Διεύθυνση έργου της Εταιρείας προς το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), την Αστυνομία και την Διευθύνουσα Υπηρεσία. ΕΝΤΥΠΟ 3: Δήλωση ατυχήματος από το Εργοτάξιο προς το Τμήμα Ασφαλείας. ΕΝΤΥΠΟ 4: Αναφορά ατυχήματος από το Γραφείο Προσωπικού προς το ΙΚΑ. Σε περίπτωση ατυχήματος προσωπικού του υπεργολάβου: ΕΝΤΥΠΟ 1: Αναφορά ατυχήματος από τον εργοδότη (υπεργολάβο) προς το ΙΚΑ. ΕΝΤΥΠΟ 2: Αναφορά ατυχήματος από τον εργοδότη (υπεργολάβο) προς το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.), την Αστυνομία, τον Εργοταξιάρχη και την Διεύθυνση έργου. ΕΝΤΥΠΟ 3: Δήλωση ατυχήματος από το Εργοτάξιο προς το Τμήμα Ασφαλείας Σε περίπτωση ατυχήματος, παράλληλα ή αμέσως μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, πρέπει να λάβει χώρα η ενεργοποίηση της διαδικασίας αναφοράς, σύμφωνα με την οποία μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πρέπει να αποσταλούν τα έντυπα αναφοράς στους καθορισμένους αποδέκτες. Εντός πέντε ημερών από το εργατικό ατύχημα, ο Τεχνικός Ασφάλειας και ο Γιατρός Εργασίας θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο ταξινόμησης εργατικού ατυχήματος και το ατύχημα θα πρέπει να καταχωρηθεί από τον Τεχνικό Ασφαλείας στο Ειδικό Βιβλίο Ατυχημάτων (άρθρο 32, Ν. 1568/1985). 40

41 Αν λάβει χώρα θανατηφόρο ή σοβαρό ατύχημα, ειδοποιούνται εξαρχής τηλεφωνικά τα αρμόδια άτομα και κατόπιν ακολουθείται η διαδικασία αναφοράς που προαναφέρθηκε. Η Διοίκηση της Εταιρείας εντός δέκα ημερών λαμβάνει έκθεση διερεύνησης ατυχήματος από τον Τεχνικό Ασφαλείας και εντός δεκαπέντε ημερών από την ημέρα του ατυχήματος αποστέλλει σχετική έκθεση στον ΚτΕ. Η Δήλωση ατυχήματος από την Διεύθυνση της Εταιρείας ή από τον υπεργολάβο προς το ΙΚΑ πρέπει να κοινοποιείται στον Μηχανικό Ασφαλείας πριν και μετά την υποβολή του στο ΙΚΑ. Οποιαδήποτε απόκρυψη ή παραποίηση στοιχείων που αναγράφονται στα Έντυπα ή αμέλεια για την συμπλήρωση και αποστολή τους, τιμωρείται σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Εταιρείας. Ενέργειες για αναφορά ατυχήματος Για την αναφορά ενός ατυχήματος - από το πιο ελαφρύ μέχρι το πιο σοβαρό - θα πρέπει, ανάλογα με το είδος του, να λάβουν χώρα οι παρακάτω ενέργειες. ΕΙΔΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΣΟ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΣΟΒΑΡΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΕΣΑ Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΕΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 1 ΩΡΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΩΡΕΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΜΕΣΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΩΡΕΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΕΣΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΡΓΟΥ ΑΜΕΣΑ Σ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 1 ΩΡΑ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΩΡΕΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΜΕΣΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΩΡΕΣ 41

42 ΚΟΙΝΟ ΜΙΚΡΟ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΜΕΣΑ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΩΡΕΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΜΕΣΑ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΛΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 24 ΩΡΕΣ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ/FAX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΕΣΑ 3 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΑΜΕΣΑ 4 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΚΑ 24 ΩΡΕΣ Σε περίπτωση ανάγκης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, FAX) από τα Εφημερεύοντα Νοσοκομεία, το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, την Άμεση Δράση, το Αστυνομικό Τμήμα, την Επιθεώρηση Εργασίας, το υποκατάστημα του ΙΚΑ, τα Κεντρικά της Εταιρείας που αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, το Εργοτάξιο, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τα Κεντρικά του Φορέα Λειτουργίας του έργου. Τα έντυπα που αναφέρθηκαν προηγουμένως περιλαμβάνουν συνοπτικά τα εξής: Έντυπο 1: Αναγράφονται το είδος του ατυχήματος, τα στοιχεία του παθόντος, τα στοιχεία της εργασίας, τα στοιχεία του ατυχήματος, μια σύντομη περιγραφή του ατυχήματος και τα στοιχεία τουλάχιστον δύο μαρτύρων. Το έντυπο απευθύνεται στην Εταιρεία και υπογράφεται από τον εργοταξιάρχη (εργοδηγό της βάρδιας). Έντυπο 2: Αναγράφονται το είδος του ατυχήματος, τα στοιχεία του παθόντος, τα στοιχεία της εργασίας, τα στοιχεία του ατυχήματος, μια σύντομη περιγραφή του ατυχήματος και τα στοιχεία τουλάχιστον δύο μαρτύρων. Το έντυπο απευθύνεται στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο Αστυνομικό Τμήμα, στην ΤΥΔΚ και στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και υπογράφεται από τον διευθυντή της Εταιρείας ή τον εργοδότη (υπεργολάβο). 42

43 Έντυπο 3: Αναγράφονται το είδος του ατυχήματος, τα στοιχεία του παθόντος, τα στοιχεία της εργασίας, τα στοιχεία του ατυχήματος, μια σύντομη περιγραφή του ατυχήματος και τα στοιχεία τουλάχιστον δύο μαρτύρων. Το έντυπο απευθύνεται στο Τμήμα Ασφάλειας και υπογράφεται από τον εργοταξιάρχη (εργοδηγό της βάρδιας), ο οποίος παραθέτει τη γνώμη και τις προτάσεις του. Έντυπο ταξινόμησης εργατικού ατυχήματος: Αναγράφονται τα στοιχεία του παθόντος, οι κωδικοί ταξινόμησης του ατυχήματος σύμφωνα με τον τύπο του, τον υλικό παράγοντα που το προξένησε, τη φύση της βλάβης που προξενήθηκε, το μέρος του σώματος που βλάφτηκε και τα αίτια του ατυχήματος, καθώς και οι εκτιμήσεις και οι προτάσεις του Γιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας. Το έντυπο συμπληρώνεται από το Τμήμα Υγιεινής & Ασφάλειας. Οδηγίες ταξινόμησης εργατικού ατυχήματος i. Σύμφωνα με τον τύπο του ατυχήματος. ii. Σύμφωνα με τον υλικό παράγοντα που προξένησε το ατύχημα. iii. Σύμφωνα με τη φύση της βλάβης. iv. Σύμφωνα με το μέρος του σώματος που βλάφτηκε. v. Σύμφωνα με τα αίτια του ατυχήματος. Α) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1. Πτώσεις (Πτώσεις εργαζομένων από μεγάλο ύψος > 2.5 m, Πτώσεις εργαζομένων από μικρό ύψος < 2.5 m, Πτώσεις εργαζομένων μέσα σε ανοίγματα, Ολισθήσεις εργαζομένων στο αυτό επίπεδο) 2. Κτυπήματα από αντικείμενα που πέφτουν (Πτώσεις αντικειμένων, Κατάρρευση κτιρίων, τοίχων, ικριωμάτων, φορητών κλιμάκων, στοιβαγμένων υλικών, Κατάρρευση - υποχώρηση γης, βράχων κλπ.) 3. Κτυπήματα πάνω σε ή από αντικείμενα (Προσκρούσεις σε σταθερά αντικείμενα, Κτυπήματα σε ή από κινούμενα αντικείμενα, Είσοδος ξένου σώματος) 4. Συμπίεση από αντικείμενα (Συμπίεση μέσα σε ένα αντικείμενο, Συμπίεση μεταξύ δύο αντικειμένων) 43

44 5.Υπερπροσπάθεια ή κοπιώδεις κινήσεις (Υπερπροσπάθεια για ανύψωση, έλξη ή ώση αντικειμένων, Υπερπροσπάθεια κατά το χειρισμό ή ρίξιμο αντικειμένων, Κοπιώδης κινήσεις) 6. Έκθεση ή επαφή με ακραίες θερμοκρασίες (Έκθεση σε πυρκαγιά, Έκθεση σε ζέστη ή ψύχος - ατμόσφαιρα ή περιβάλλον -, Επαφή με θερμές ή ψυχρές επιφάνειες ή ουσίες) 7. Έκθεση ή επαφή με ηλεκτρικό ρεύμα (Επαφή με κινητήρα, Επαφή με αγωγό, Επαφή με συσκευή - μετασχηματιστή, διακόπτες κλπ. -, Λοιπά.) 8. Έκθεση ή επαφή με επιβλαβείς ουσίες ή ακτινοβολίες (Έκθεση λόγω εισπνοής, κατάποσης ή απορρόφησης επιβλαβών ουσιών, Έκθεση σε ακτινοβολίες) 9. Δάγκωμα ζώων (Δηλητηριώδες δάγκωμα, Δάγκωμα λυσσασμένου ζώου, Απλό δάγκωμα) 10. Λοιπά ατυχήματα (Ατυχήματα που δεν ταξινομήθηκαν παραπάνω, Ατυχήματα με πολλαπλά αίτια) Β) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΞΕΝΗΣΕ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 1. Μηχανήματα (Μηχανές εσωτερικής καύσης, Μηχανισμοί μετάδοσης κίνησης - ιμάντες, Μηχανουργικά - Ξυλουργικά μηχανήματα, Μηχανήματα σηράγγων, Άλλα μηχανήματα - μπουλντόζες, εκσκαφείς, κλπ.) 2. Μεταφορικά μέσα και ανυψωτικός εξοπλισμός (Ανυψωτικές μηχανές και συσκευές, γερανοί, ανελκυστήρες και ανυψωτήρες, βαρούλκα, γερανάκια οικοδομών, πολύσπαστο τροχαλιών, Μέσα μεταφοράς σε σιδηροτροχιές ή ιμάντες, σιδηροτροχιές σηράγγων κλπ., μεταφορικές ταινίες, λοιπά., Άλλα τροχοφόρα μέσα μεταφοράς, φορτηγά., επιβατικά, λοιπά - ελκυστήρες -, Μέσα αερομεταφοράς) 3. Λοιπός εξοπλισμός (Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις - αγωγοί, κινητήρες, συσκευές -, Δοχεία, σωλήνες, κλπ. που λειτουργούν υπό πίεση, Κλίβανοι, φούρνοι, κάμινοι, Εργαλεία χειρός, όργανα και μικροσυσκευές, Φορητές κλίμακες, ικριώματα, Λοιπά.) 4. Υλικά Ουσίες (Εκρηκτικά, Σκόνες, αέρα, χημικές ουσίες, Λοιπά) 5. Εργασιακό περιβάλλον (Φαινόμενα ή αντικείμενα εξωτερικού χώρου, Φαινόμενα ή αντικείμενα εσωτερικού χώρου - δάπεδα, σκαλοπάτια, εργονομία του χώρου -, 44

45 Φαινόμενα ή αντικείμενα υπογείων χώρων, Οροφές, δάπεδα, τοιχώματα σηράγγων, Φωτιά, Νερό, Έκρηξη, Λοιπά) 6. Άλλοι παράγοντες μn ταξινομηθέντες (Ζώα., Λοιποί παράγοντες) Γ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ Όταν ένα ατύχημα προκαλέσει πολλών φύσεων βλάβες, εάν η μία είναι καταφανώς σοβαρότερη, τότε το ατύχημα ταξινομείται στην ομάδα αυτής της βλάβης. 1. Κατάγματα: Περιλαμβάνονται απλά κατάγματα, κατάγματα με κακώσεις στα μαλακά μέρη του σώματος (επιλεγμένα κατάγματα), κατάγματα με βλάβες στις αρθρώσεις (εξαρθρώσεις κλπ.), κατάγματα με εσωτερικές βλάβες ή βλάβες νεύρων. 2. Εξαρθρώσεις: Περιλαμβάνονται υποεξαρθρώσεις και μετακινήσεις, εξαιρούνται τα εξαρθρωτικά κατάγματα. 3. Διαστρέμματα και τραβήγματα: Περιλαμβάνονται, εκτός εάν σχετίζονται με ανοιχτό τραύμα, οι ρήξεις, τα απότομα τραβήγματα και οι τραυματισμοί των μυών, τενόντων, συνδέσμων, ως και οι κήλες εξαιτίας υπερπροσπάθειας. 4. Διασείσεις, άλλες εσωτερικές κακώσεις: Περιλαμβάνονται, εκτός από τα συνεπαγόμενα κατάγματα, όλοι οι εσωτερικοί μωλωπισμοί, αιμορραγίες, τραυματισμοί, ρήξεις. Παραλείπονται οι παραπάνω βλάβες με κατάγματα. 5. Ακρωτηριασμοί και αποσπάσεις τμημάτων: Περιλαμβάνεται και η τραυματική απόσπαση του οφθαλμού. 6. Άλλες πληγές τραύματα: Περιλαμβάνονται κομματιάσματα, ανοιχτές πληγές, κοψίματα, μώλωπες με πληγές, πληγές του τριχωτού δέρματος της κεφαλής, καθώς και απώλεια νυχιών ή αυτιών. Περιλαμβάνονται τραύματα που συνεπάγονται βλάβη στα νεύρα. Εξαιρούνται τραυματικοί ακρωτηριασμοί, αφαιρέσεις τμημάτων, απόσταση οφθαλμού, επιλεγμένα κατάγματα, εγκαύματα με ανοιχτές πληγές, επιφανειακές κακώσεις - τραύματα. 7. Επιφανειακά τραύματα κακώσεις: Περιλαμβάνονται εκδορές, αμυχές, φουσκάλες επί του δέρματος (φλύκταινες), τσιμπήματα ή δαγκώματα από μη δηλητηριώδη 45

46 έντομα ή ζωύφια, επιφανειακές πληγές. Επίσης, περιλαμβάνονται επιφανειακά τραύματα συνέπεια ξένων σωμάτων που εισέρχονται στον οφθαλμό. 8. Μώλωπες και συνθλίψεις τσακίσματα: Περιλαμβάνονται αιμαρθρώσεις, αιματώματα και μελανιές, μώλωπες και συνθλίψεις συνδεόμενες με επιφανειακά τραύματα. Εξαιρούνται διασείσεις, μωλωπισμοί και συνθλίψεις συνδεόμενες με κατάγματα και μωλωπισμοί και με ανοιχτό τραύμα - πληγή. 9. Εγκαύματα: Περιλαμβάνονται εγκαύματα από θερμά αντικείμενα, από φωτιά, εκζέοντος ατμού ή υγρού (ζεμάτισμα), εγκαύματα τριβής, εγκαύματα ακτινοβολιών (υποκόκκινα), χημικά εγκαύματα (εξωτερικά εγκαύματα μόνο), εγκαύματα με ανοιχτές πληγές. Εξαιρούνται εγκαύματα συνέπεια κατάποσης μίας διαβρωτικής ή καυστικής ουσίας, ηλιακά εγκαύματα, επιδράσεις του φωτισμού, εγκαύματα συνέπεια του ηλεκτρικού ρεύματος και συνέπειες της ακτινοβολίας άλλες από τα εγκαύματα 10. Οξείες δηλητηριάσεις: Περιλαμβάνονται τα οξέα αποτελέσματα της έγχυσης, της εισαγωγής δια της κατάποσης, της απορρόφησης ή εισπνοής τοξικών, διαβρωτικών ή καυστικών ουσιών. Περιλαμβάνονται δαγκώματα από δηλητηριώδη ζώα, ασφυξία από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα τοξικά αέρια. Εξαιρούνται τα εξωτερικά χημικά τραύματα Συνέπειες καιρικών συνθηκών: Περιλαμβάνονται συνέπειες χαμηλής θερμοκρασίας (κρυοπαγήματα), συνέπεια της θερμότητας και της ηλιακής ακτινοβολίας (θερμικά πλήγματα, ηλιακά πλήγματα), συνέπειες του φωτισμού, τραύμα ακοής (καθ ολοκληρία ή μερική απώλεια ακοής, σαν μία ανεξάρτητη βλάβη, όχι σαν επακόλουθο μίας άλλης βλάβης). 12. Ασφυξία: Περιλαμβάνονται πνιγμός, κατάσταση ασφυξίας ή πνιγμονή (απόπνιξη) από πίεση σύνθλιψη ή στραγγαλισμό (περίσφιξη). Επίσης, περιλαμβάνονται κατάσταση ασφυξίας από κατάπνιξη ή μείωση οξυγόνου στην περιβάλλουσα ατμόσφαιρα και κατάσταση ασφυξίας από ξένα σώματα στην αναπνευστική οδό. Εξαιρείται η κατάσταση ασφυξίας από μονοξείδιο του άνθρακα ή άλλα τοξικά αέρια. 13. Αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος: Περιλαμβάνονται ηλεκτροπληξία, ηλεκτρικό σοκ (τράνταγμα) και εγκαύματα συνέπεια του ηλεκτρικού ρεύματος. 46

47 Εξαιρούνται εγκαύματα που προξενήθηκαν από θερμά τμήματα ηλεκτρικών συσκευών και τα αποτελέσματα του φωτισμού. 14. Συνέπειες ακτινοβολιών: Περιλαμβάνονται αποτελέσματα που προξενήθηκαν από ακτίνες Χ, ραδιενεργές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ιοντίζουσες ακτινοβολίες. Εξαιρούνται εγκαύματα συνέπεια ακτινοβολιών και ηλιακά πλήγματα - ηλιάσεις. 15. Πολλαπλές βλάβες από διαφορετικές αιτίες: Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για περιπτώσεις όπου ο παθών υπέστη μερικές ή αρκετές βλάβες διαφορετικής φύσης και καμία βλάβη δεν είναι καταφανώς σοβαρότερη από τις άλλες. Σε περίπτωση πολλαπλών βλαβών που υπέστη ο παθών σε ατύχημα όπου μία από τις βλάβες είναι καταφανώς σοβαρότερη από τις άλλες, τότε αυτό το ατύχημα μπορεί να ταξινομηθεί στην ομάδα της σοβαρότερης βλάβης. 16. Άλλες και μη ειδικές αναφερόμενες βλάβες: Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο για να ταξινομηθούν βλάβες που δεν μπορούν να καταταχθούν κάπου αλλού, π.χ. μολύνσεις. Περιλαμβάνονται ποικίλες παλιές επιπλοκές του τραύματος και παθολογικές αντιδράσεις που μπορούν να ταξινομηθούν σε αυτή την ομάδα, μόνον όταν η φύση της βλάβης που έχει προηγηθεί είναι άγνωστη. Δ) ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΒΛΑΦΤΗΚΕ Όταν ένα ατύχημα προκαλεί πολλαπλές βλάβες σε διάφορα μέρη του σώματος, εάν μία από αυτές είναι καταφανώς σοβαρότερη, τότε το ατύχημα ταξινομείται στην ομάδα που περιλαμβάνεται το μέλος που έχει βλάφτει περισσότερο. 1. Κεφάλι (Κρανίο περιφερειακά - καύκαλο κεφαλής, εγκέφαλος, τριχωτό δέρμα κεφαλής -, Μάτια - περιλαμβάνονται η κόγχη και το οπτικό νεύρο -, Αυτιά., Στόμα - περιλαμβάνονται τα χείλη, τα δόντια και η γλώσσα -, Μύτη, Πρόσωπο, σημεία μη ταξινομηθέντα αλλού) 2. Λαιμός (Λάρυγγας, Αυχενικοί σπόνδυλοι) 47

48 3. Κορμός (Πίσω πλευρά - σπονδυλική στήλη, μύες και νωτιαίος μυελός -, Στήθος - πλευρά, στέρνο και εσωτερικά όργανα του στήθους -, Υπογάστριο - περιλαμβανομένων των εσωτερικών οργάνων, Λεκάνη) 4. Άνω άκρα (Ώμος - περιλαμβανομένης της κλειδός της ωμοπλάτης -, Πάνω μέρος βραχίονα, Αγκώνας, Πήχης του χεριού, Καρπός, Δάκτυλα) 5. Κάτω άκρα (Ισχίο, Μηρός, Γόνατο, Κνήμη, Αστράγαλος, Πέλμα., Δάκτυλα ποδιού) 6. Πολλαπλοί προσδιορισμοί (Κεφάλι και κορμός, Κεφάλι και ένα ή περισσότερα μέλη - άκρα -, Κορμός και ένα ή περισσότερα μέλη - άκρα -) 7. Γενικές βλάβες (Κυκλοφοριακό σύστημα, γενικά, Αναπνευστικό σύστημα, γενικά, Πεπτικό σύστημα, γενικά, Νευρικό σύστημα, γενικά, Άλλες γενικές βλάβες, Γενικές βλάβες, μη ειδικώς προσδιορισθείσες) Ε) ΑΙΤΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 1. Δεν τηρήθηκαν οι οδηγίες και οι εντολές της εργασίας. 2. Ελλείπεις οδηγίες (γραπτές ή προφορικές) 3. Εσφαλμένες οδηγίες. 4. Λανθασμένη μέθοδος εργασίας. 5. Ελλιπής ή λανθασμένη μελέτη εργασίας, 6. Έλλειψη ή ανεπάρκεια επίβλεψης. 7. Υπερβολική βιασύνη - συντομεύσεις. 8. Υπερεκτίμηση των δυνατοτήτων του εργαζόμενου. 9. Παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). 10. Αστεϊσμοί κατά την εκτέλεση της εργασίας. 11. Ανεπαρκής συντήρηση των μέσων ατομικής και ομαδικής προστασίας. 12. Έλλειψη συντήρησης των μέσων ατομικής και ομαδικής προστασίας. 13. Ανεπαρκής επιθεώρηση εξοπλισμού. 14. Έλλειψη επιθεώρησης εξοπλισμού. 15. Αστοχία υλικών ή μηχανικού εξοπλισμού. 16. Ακατάλληλο ή ελαττωματικό όχημα. 17. Ακατάλληλα εργαλεία. 18. Εσφαλμένη διάταξη μηχανημάτων. 48

49 19. Ακατάλληλος χώρος για τη συγκεκριμένη εργασία (από άποψη όγκου). 20. Δυσμενείς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος (φωτισμός, θόρυβος, θερμοκρασία, αερισμός κλπ). 21. Ακαταστασία. 22. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 23. Ολική έλλειψη των κατάλληλων μέσων και μέτρων προστασίας. 24. Μερική έλλειψη των κατάλληλων μέσων και μέτρων προστασίας. 25. Απροσεξία εργαζόμενου, άγνοια του κινδύνου. 26. Μη εκπαιδευμένος εργαζόμενος. 27. Μη κατάλληλος εργαζόμενος για τη συγκεκριμένη εργασία. 28. Ανεπαρκής υποστήριξη - μειωμένο προσωπικό. 29. Εκτέλεση εργασίας χωρίς εντολή Δ3. Μέσα Ατομικής Προστασίας Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό την εξασφάλιση της ορθής χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας, σύμφωνα με τις καθορισμένες από το νόμο υποχρεώσεις του εργοδότη. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του έργου που απαιτούν τη χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας και εκτελούνται από το προσωπικό της Εταιρείας και των υπεργολάβων της. Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική για όλους από τη στιγμή της εισόδου στο εργοτάξιο, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους και τους λόγους της παρουσίας τους σε αυτό. Κάθε υπεργολάβος θα παραλαμβάνει την παρούσα διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με την Εταιρεία. Για την εφαρμογή της διαδικασίας χρησιμοποιούνται ο Κατάλογος των Μέσων Ατομικής Προστασίας, ο Κατάλογος των απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανά εργασία και η αίτηση μελέτης καθορισμού των Μέσων Ατομικής προστασίας. Με την πρόσληψη ενός εργαζομένου από την Εταιρεία, ο εργαζόμενος προσέρχεται στην αποθήκη του εργοταξίου όπου και παραλαμβάνει τα βασικά 49

50 Μέσα Ατομικής Προστασίας, ανάλογα με το είδος της εργασίας που θα εκτελέσει. Ο εργαζόμενος υπογράφει χρεωστικό και είναι υπεύθυνος για τα υλικά που του χορηγήθηκαν. Τα φθαρμένα και ακατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας αντικαθίστανται από το εργοτάξιο με την προσκόμιση του φθαρμένου ή ακατάλληλου υλικού. Το προσωπικό των υπεργολάβων που εργάζεται στο εργοτάξιο πρέπει με μέριμνα των υπεργολάβων να είναι εφοδιασμένο με όλα τα προβλεπόμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Το εργοτάξιο θα πρέπει, επίσης, να διαθέτει ικανή ποσότητα Μέσων Ατομικής Προστασίας σε καλή κατάσταση για τους επισκέπτες. Σε περίπτωση προγραμματισμένης επίσκεψης πολλών ατόμων, ο εργοταξιάρχης θα προμηθεύεται έγκαιρα επαρκή ποσότητα υλικών, τα οποία μετά το πέρας της επίσκεψης θα επιστρέφονται καθαρισμένα στην αποθήκη, με ευθύνη του εργοταξίου. Το Τμήμα Ασφάλειας υποχρεούται να τηρεί ενημερωμένο Κατάλογο Μέσων Ατομικής Προστασίας και Κατάλογο απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανά εργασία, να εκπονεί μελέτη καθορισμού κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανά εργασία, μετά από αίτημα μελέτης καθορισμού απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας από τον εργοταξιάρχη ή τον ενδιαφερόμενο υπεργολάβο και τέλος να επιλέγει την ενδεδειγμένη ποιότητα Μέσων Ατομικής Προστασίας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα και να προχωράει στην έκδοση απαίτησης για την αντικατάσταση εξοπλισμού ελαττωματικής ποιότητας, κατά τον εργοταξιάρχη. Στο τέλος του Τμήματος Δ παρατίθενται ο Κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας και ο Κατάλογος απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανά εργασία, όπως αυτοί παρουσιάζονται στα Παραρτήματα II και III του ΠΔ 395/96. 50

51 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο αίτημα μελέτης καθορισμού απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας, το οποίο απευθύνεται στο Τμήμα Ασφάλειας, καθορίζονται από τον εργοταξιάρχη ή τον υπεργολάβο τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στον διαθέσιμο Κατάλογο απαιτούμενων Μέσων Ατομικής Προστασίας ανά εργασία. Στο αίτημα περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες αυτές, ο χώρος που πραγματοποιούνται και τα ειδικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας. Στα Παραρτήματα 4 & 5 του παρόντος τεύχους παρατίθενται αντίστοιχα δύο εκδόσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τίτλους Μέσα Ατομικής Προστασίας Πότε και Πως και Μέσα Ατομικής Προστασίας Ακοής Σύντομος οδηγός. Δ4. Σήμανση Ασφαλείας και Υγείας εντός του εργοταξίου Η διαδικασία αυτή έχει σκοπό να εφοδιάσει όλους τους χώρους εργασίας και τις οδούς προσπέλασης του εργοταξίου με την απαραίτητη σήμανση ασφάλειας και υγείας (μόνιμη ή περιστασιακή), σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους του έργου που απαιτείται η εγκατάσταση οπτικών ή ηχητικών μηνυμάτων για τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και όσους εφάπτονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον εργοταξιακό χώρο προκειμένου να πληροφορήσουν για υφιστάμενες απαγορεύσεις, να προειδοποιήσουν για πιθανούς κινδύνους, να υπενθυμίσουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, να επισημάνουν σημαντικές πληροφορίες και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και να ρυθμίζουν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στην είσοδο, έξοδο και εντός του εργοταξίου. Κάθε υπεργολάβος θα παραλαμβάνει την παρούσα διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης συνεργασίας με την Εταιρεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής, πέραν της σήμανσης ασφάλειας και υγείας, απαιτείται όταν κρίνεται σκόπιμο η 51

52 συμπλήρωση ειδικών φύλλων μελέτης καθορισμού απαιτούμενης σήμανσης και φύλλων ελέγχου σήμανσης. Πριν από την έναρξη εργασιών σε οποιοδήποτε χώρο πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα πληροφόρησης για την ισχύουσα σήμανση ασφάλειας και υγείας, η οποία θα αφαιρείται μετά την αποπεράτωση των εργασιών και εφόσον εκλείπει ο λόγος ύπαρξης της. Η σήμανση πρέπει να είναι ορατή τη νύχτα και όπου απαιτείται να γίνεται ιδιαίτερη επισήμανσή της με αναλάμποντες φανούς. Η σήμανση των χώρων εργασίας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά ή περιορίζει τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας των εργαζομένων. Ο εργοταξιάρχης είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του κατάλληλου και σύμφωνα με το νόμο Σχεδίου σήμανσης ασφάλειας και υγείας, το οποίο θα γνωστοποιεί προς ενημέρωση στον Υπεύθυνο Ασφάλειας του έργου. Επιπλέον, υποχρεούται να επιλέξει την ενδεδειγμένη σήμανση, να μεριμνήσει για την σωστή τοποθέτησή της και να φροντίζει για την καθημερινή επιθεώρησή της, καθώς και να μεριμνεί για την συμπλήρωση του φύλλου ελέγχου και την άμεση αποκατάσταση ή αντικατάσταση των σημάτων που έχουν υποστεί ζημιές. Ο φορέας κατασκευής του έργου υποχρεούται, επίσης, να ελέγχει την εγκατάσταση, την λειτουργικότητα και την επάρκεια της σήμανσης. Τέλος, κάθε υπεργολάβος ευθύνεται για την οριοθέτηση και ιδιαίτερη σήμανση της περιοχής εργασίας του. Στο Παράρτημα 6 του παρόντος τεύχους παρατίθεται έκδοση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας με τίτλο Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους εργασίας, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι μόνιμοι και προσωρινοί τρόποι σήμανσης ασφάλειας και υγείας που θα πρέπει να υφίστανται στους χώρους εργασίας. 52

53 Μόνιμη σήμανση: Κατά τρόπο μόνιμο με πινακίδες ή χρώμα ασφάλειας γίνεται η σήμανση που σχετίζεται με: την απαγόρευση, την προειδοποίηση, την υποχρέωση, τον εντοπισμό και την αναγνώριση των μέσων διάσωσης, βοήθειας και των εξοπλισμών καταπολέμησης πυρκαγιάς, η επισήμανση κινδύνων από εμπόδια, επικίνδυνα σημεία και οδούς κυκλοφορίας και δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν ή μεταφέρουν επικίνδυνες ουσίες. Περιστασιακή σήμανση: Με φωτεινό σήμα, ηχητικό σήμα, σήμα δια χειρονομιών ή προφορική ανακοίνωση γίνεται περιστασιακά η σήμανση που σχετίζεται με: την επισήμανση επικίνδυνων συμβάντων, την κλήση ατόμων για μια συγκεκριμένη ενέργεια, την επείγουσα απομάκρυνση ατόμων, την καθοδήγηση ατόμων που εκτελούν χειρισμούς. Ορισμένοι τρόποι αυτής της σήμανσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί, όπως: φωτεινό σήμα και ηχητικό σήμα, φωτεινό σήμα και προφορική ανακοίνωση, σήμα δια χειρονομιών και προφορική ανακοίνωση. Τήρηση εντύπων επί τόπου του έργου Στο χώρο του έργου θα πρέπει να τηρούνται και να ενημερώνονται τακτικά: Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας Γιατρού Εργασίας Το Βιβλίο Γραπτών Υποδείξεων Τεχνικού Ασφάλειας Γιατρού Εργασίας προβλέπεται από τον Νόμο 1568/1985, σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και απαγορεύεται η απώλεια ή οποιαδήποτε αλλοίωση του περιεχομένου του. Το Βιβλίο συμπληρώνεται από τον Τεχνικό Ασφάλειας και 53

54 τον Γιατρό Εργασίας του έργου που καταχωρούν τις διαπιστώσεις τους και τις αντίστοιχες υποδείξεις. Αμέσως μετά από κάθε καταχώρηση που υπογράφεται από τα προαναφερθέντα άτομα, ο εκπρόσωπος του αναδόχου (εργοδότης) υπογράφει ότι έλαβε γνώση των καταγεγραμμένων διαπιστώσεων και υποδείξεων. Το Βιβλίο φυλάσσεται στα γραφεία του έργου και επιδεικνύεται στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Επιβλέπουσα Αρχή του έργου. Για το περιεχόμενο του Βιβλίου μπορούν να λαμβάνουν γνώση και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων για θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας είναι θεωρημένο από την τοπική Επιθεώρηση Εργασίας και σε αυτό οποίο αναγράφονται από τον Τεχνικό Ασφάλειας περιστατικά παράβασης των κανόνων ασφάλειας από τους εργαζόμενους, καθώς και υποδείξεις για το τι πρέπει να γίνει. Βιβλίο Καταγραφής Ατυχημάτων Στο Βιβλίο Καταγραφής Ατυχημάτων (Ν. 1568/1985, ΠΔ 17/1996) σημειώνονται όλα τα εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν από τα πιο σοβαρά έως τα λιγότερο. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τα στοιχεία του τραυματισθέντος, τα στοιχεία της εργασίας και του ατυχήματος και λοιπά στοιχεία παρατηρήσεις. Το Βιβλίο θα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλογο εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών. 54

55 Κατάλογος Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΠΔ 395/96) 55

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας

Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Τ.Ε.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ημερίδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία Τρίπολη, 15-06-2016 Νομοθετικό πλαίσιο Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Γεώργιος Ι. Φαράντος Προϊστάμενος Τμήματος Υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Ακριβής διεύθυνση του έργου: Στοιχεία των κυρίων του έργου (καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ]

[Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] [Σ.Α.Υ. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σ.Α.Υ. του ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) Α. ΓΕΝΙΚΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΣΧΈΔΙΟ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Σ.Α.Υ.) Σελ.1/12 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ Περίφραξη, σήμανση εργοταξίου Α, 3 & 18.1) ΠΔ 105/95 Σήμανση εγκαταστάσεων αγωγών ατμών, θερμών υγρών ΠΔ 1073/81 (αρ. 93 & 95) ή αερίων Μέτρα ασφάλειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΠΔ 1073/81 (αρ. 75-79) (εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.)

Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού

(1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1) Αποξηλώσεις μετά προσοχής ηλεκτρομηχανολογικού υλικού (2) Επανατοποθετήσεις -αποκαταστάσεις 2.1 Επανεγκατάσταση ιστών -φωτιστικών-λαμπτήρων 2.2 Επανεγκατάσταση πίλλαρς - πινάκων (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΡΓΟ : ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: Προϋπ 660.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΕΕ Κέρκυρα 26-11-2014 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΕΪΝΤΗ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ Msc Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Αχαΐας ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Με το Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ» Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΓΕΝΙΚΑ...3 1.2 ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ...3 1.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις επισκευών στο κτήριο του ΔΑΚΕ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1074/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας

Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΥΨΟΣ www.mlsi.gov.cy/dli 1 Στατιστικά Στοιχεία ΤΕΕ 2005-20 2010 Πτώση από Ύψος Όλοι οι Τομείς Κατασκευαστικός Τομέας 31% Ατυχημάτων 39% Ατυχημάτων 28% Θανατηφόρων 50% Θανατηφόρων Ατυχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΤΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) TMHMA A' Γενικά 1. Είδος του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτριας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Κατασκευή ξυλοτύπου (ή μεταλλοτύπου) και υποστύλωση του με ικριώματα (πύργους), όπως και αφαίρεση του μετά το πέρας της σκυροδετήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 10/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΘΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Υ Π Ο Γ Ε Ι Ω Σ Η Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ

ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ ΦΆΚΕΛΟΣ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ (Φ.Α.Υ.) Σελ.1/8 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Για τη σύνταξη και τήρηση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις των Άρθρων 37, 73, 75 και 182 του Ν. 3669/08.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014

ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Προϋπ 13.000.00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Ιδιοι Πόροι Χρήση 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Μεταφορά και τοποθέτηση οπλισμένων ή άοπλων προκατασκευασμένων στοιχείων σκυροδέματος, περιλαμβανομένων και στοιχείων προεντεταμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Εκστρατείες Επιθεώρησης Εργοταξίων Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2012: «Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και Συντονιστής για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης και την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS

ADVANCED MANAGEMENT SOLUTIONS Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Γ Ι Ε Ι Ν Η Σ Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ 2007 Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ 2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 1034/2013 ΕΡΓΟ: " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ " ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015

ΕΡΓΟ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 5017 / 2015 ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥEΣ ΣΥΝΤΗΡHΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : «Επισκευή Κτηρίου Παντελίδιου Λήμνου» Π. Δ. 350 / 1996 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) Μυτιλήνη 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ (Σ.Α.Υ.) ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης : 126/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 - παρ. 3, 7, 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παρ. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Δ.ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ -ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΚΣΚΑΦΗ :Αφαίρεση εδαφικού υλικού. Επέµβαση στη φύση, διαταραχή της ισορροπίας και µηχανισµοί για αποκατάσταση της ισορροπίας εναποµείναντος εδάφους. ηµιουργούνται δυνάµεις Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1

01205 υναµική επιφόρτηση. Φυσική αιτία 01206 υναµική επιφόρτηση. Ανατινάξεις. 01207 υναµική επιφόρτηση. Κινητός εξοπλισµός 1 1 1 (1) Αντικαταστάσεις- Συντηρήσεις (2) Μεταφορές υλικών 01100. Φυσικά πρανή 01101 Κατολίσθηση. Απουσία/ανεπάρκεια υποστήριξης 01102 Αποκολλήσεις. Απουσία/ανεπάρκεια προστασίας 01103 Στατική επιφόρτηση. Εγκταστάσεις/εξοπλισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

ΕΤΕΚ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 2 Εφαρμογή της Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Εργασίες για κατασκευές με οπλισμένα ή άοπλα προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος. ή με προεντεταμένο σκυρόδεμα. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ) ΠΔ 305/96 ΑΡΘ.3 ΠΑΡ 3,7,8,9,10,11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος.

Είτε με την εγκατάσταση θαλάμου για τον οδηγό. Είτε με σύστημα που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 1.1. ΓΕΝΙΚΑ... 2 1.1.1. Είδος Έργου και χρήση αυτού... 2 1.1.2. Στοιχεία του κυρίου του έργου... 2 1.1.3. Στοιχεία υπόχρεου για

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς

Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς T.E.E. - Tµήµα Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη 23 Σεπτεµβρίου 2009 Ενηµερωτικά σεµινάρια για νέους µηχανικούς Μαρία Σ. όση-σιββά Αρχιτέκτων µηχ/κός Τεχνική Επιθεωρήτρια Εργασίας Προϊσταµένη Τµήµατος ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.) ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 84.016,00

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης

Υφιστάμενα Τεχνικά. ΕΡΓΟ Τίτλος έργου: Σκοπός: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ Εισαγωγή και γενικές αρχές μελέτης ΕΡΓΟ Τίτλος υ: Αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» του Δ.Δ. Νέων Στύρων, του καλλικρατικού Δήμου Καρύστου. Σκοπός: Σκοπός του υ είναι η μείωση έως και η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΤΖΙΝΙ ΟΥ ΜΑΡΙΑ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΜ/ΣΗ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 1.420.000 με Φ.Π.Α. ΣΑΤΑ & Ι.Π. ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ (Σ.Α.Υ) Ο κύριος σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ:

5. Στοιχεία των υπευθύνων ενημέρωσης /αναπροσαρμογής του ΦΑΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) (Π.Δ. 305/96, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25

ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ Α11 Α12 Α13 Α14 Α15 ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ Α16 Α17 Α18 Α19 Α20 ΦΟΡΤΙΑ Α21 Α22 Α23 Α24 Α25 ΣΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ Α01 Α02 Α03 Α04 Α05 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΗ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ Α06 Α07 Α08 Α09 Α10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη

Στάγκος Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Δήμος Παγγαίου, Φρίξου Παπαχρηστίδη 137 Α, Ελευθερούπολη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις επισκευών στο κτήριο του ΔΑΚΕ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1074/2016 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ.) 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προϋπολογισμός: 60, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ )

Έργο: Προϋπολογισμός: 60, ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Έργο: Εργασίες άρσης επικινδυνότητας τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014

Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2014 Λευκωσία, 5 Ιουνίου 2014 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Αιμίλιο Μιχαήλ, ιευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης Μικρού Μεγέθους Εργοταξίων Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σελίδα 1 (1) Καθαιρέσεις Μεταφορές (2) Τοιχοποιϊες Επιχρίσματα Επιστρώσεις (3) Λοιπά Τελειώματα ΕΡΓΟ : ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.1 Εγκ/ση εργολάβου στο εργοτάξιο 1.2 Καθαιρέσεις επιχρισμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.:

Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηλ.: ΕΤΕΚ Περιφερειακή Επιτροπή Λ/κας Αμ/στου 12 Νοεμβρίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων Εργασίες σε ύψος

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός Εφαρμογής Μέτρων Εργασίες σε ύψος Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Γενικό Γραμματέα Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων Φεβρουάριος, Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ (Σ.Α.Υ.) (Α) Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016

Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος και Νοέμβριος 2016 Λευκωσία, 22 Μαρτίου 2016 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Εκστρατεία Επιθεώρησης με θέμα «Εργασίες σε Ύψος» Κυρίες / Κύριοι, Αναφορικά με το πιο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016

ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ιουνίου 2016 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 1 Εισαγωγή Στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων Αρχές Πρόληψης Ορισμοί Ευαγγελίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 04/2015 Κ.Α:30-7333.0032 Προϋπ 69.870,28 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΑ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΡΓΟ : «Ανάδειξη του Κάστρου Ζακύνθου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 144.701,75 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 23%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡ. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»» ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)../

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΟΡΕΑΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ...2...2 2. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ...2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ...2...2 2. ΚΙΝ ΥΝΟΙ...2...3 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...3...3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΕΤΕΚ - ΗΜΕΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 2016 15 Ιουνίου 2016 Ασφάλεια & Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις του Μηχανικού Ενότητα 3 Τα Μέσα Πρόληψης Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα σηµεία Τ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΡΓΟΥ : Ασφαλτοστρώσεις οδών σε επικίνδυνα καταγεγραµµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ» (ΣΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3 παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Σελ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 3 Β1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία του κτιρίου. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΛΩΡΙ ΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ Ο ΟΥΣ Γ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ, ΑΓΓΕΛΑΚΗ, ΑΛ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 4/07-02-2012 ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4478 Κ.Δ.Π. 497/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 497 Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα

Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων σε οικοδοµές και τεχνικά έργα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ ΟΜΑ Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2008 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε.Π. Σύντοµος οδηγός για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία Περιβάλλοντος ρβ και Βιώσιμη Ανάπτυξη Α.Π.Θ. Επιθεωρήτρια Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία ΚΕ.Π.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Βασικός στόχος του Έργου είναι να βοηθήσει τους χρήστες να επιμορφωθούν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας. Παιδαγωγική προσέγγιση o προκαλεί και να διατηρεί το ενδιαφέρον του χρήστη εκπαιδευόμενου

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 7. ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΙΤΙΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 23/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ. Τμήμα/Δραστηριότητα: Υφίσταται ο κίνδυνος αυτός στην επιχείρηση; (σημειώνεται στην περίπτωση που η απάντηση είναι καταφατική) Παραδοτέο Π4: Πρότυπος Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Φάση Β) Π4.2: Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης Επιχείρησης σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασία «ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1

[Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 [Φ.Α.Υ. - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ] ΕΡΓΟ: ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φ.Α.Υ ΕΡΓΟΥ :ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦΑΥ) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5

ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Σχ. Έτος : 2013-2014 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας Ημ/νια: 09/01/2014 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Μάθημα: Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασιακών Χώρων Ενότητα: Κεφάλαιο 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, θα πρέπει να εξασφαλίζει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σ: Eφαρμογή μονωτικών υλικών σε δομικά στοιχεία της κατασκευής. Στα πλαίσια ανακαινίσεων / επισκευών γίνεται καθαρισμός με βούρτσα, αμμοβολή

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ Μ Ο Υ Ρ Τ Α Ρ Η ( Κ Ο Σ Κ Ι Ν Ο Υ ) ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y.

Δ Ε Υ Α Ρ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ Μ Ο Υ Ρ Τ Α Ρ Η ( Κ Ο Σ Κ Ι Ν Ο Υ ) ΤΕΥΧΟΣ 8 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.A.Y. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Ρ Δ Ε Υ Σ Η Σ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Α Ν Τ Ι Κ Α Τ Α Σ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα

1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά. 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες. >25.000 εργατικά ατυχήματα. > 5.000 εργατικά ατυχήματα 1990 1 εργατικό ατύχημα/15 λεπτά 1 θανατηφόρο ατύχημα/3 μέρες >25.000 εργατικά ατυχήματα 2011 > 5.000 εργατικά ατυχήματα 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ 2009 27 ΜΑΙΟΥ 2010 Το πρώτο σοβαρό εργατικό ατύχημα που οδήγησε στον

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Dr ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ε.Σ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σε κάθε εργαστήριο, πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε οι άνθρωποι που ερευνούν για να εντοπίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ EΠAΓΓEΛMATIKOY ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ Σήμερα, πρώτη ημέρα της επισκευής του πλοίου συναντήθηκα με τον πλοίαρχο και τους υπευθύνους των συνεργείων και τους ενημέρωσα για τα μέτρα υγιεινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤΡΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΙKΡΙΩΜΑΤΑ ΣΤΕΓΕΣ - ΣΚΑΛΕΣ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΤΜΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Eίδος έργου και χρήση αυτού: Ο τίτλος του έργου είναι: «Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών στις όψεις της οικοδομής

Διαβάστε περισσότερα