ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 371 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για την υλοποίηση της σύστασης 2009/C 151/01 του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και της καταπολέμησης λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη EL EL

2 Πίνακας περιεχομένων 2. Εφαρμογή στο επίπεδο κρατών μελών... 3 Κατάρτιση πολιτικών και προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών... 4 Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών... 4 Συστήματα υποβολής εκθέσεων και μάθησης σχετικά με τα ανεπιθύμητα συμβάματα... 5 Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης... 6 Κατάσταση της υλοποίησης από τις χώρες Συντονισμός των εργασιών σε επίπεδο ΕΕ... 7 Ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας και ορθών πρακτικών... 7 Εργαλεία για την υποστήριξη της υλοποίησης Πρόγραμμα για την έρευνα και την υγεία Αντίκτυπος της σύστασης Τομείς ενδιαφέροντος που καθορίζονται από τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη Δράση της ΕΕ σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη Νομοθετική δράση Δραστηριότητες στον τομέα της επιτήρησης Έγγραφα καθοδήγησης και εκθέσεις Συμπεράσματα Λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη Γενική ασφάλεια των ασθενών

3 1. Εισαγωγή Η σύσταση του Συμβουλίου 2009/C 151/01 1, προτείνει μια σειρά μέτρων για τη γενική ασφάλεια των ασθενών και τις λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI) και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία των μέτρων και για να εξεταστεί η ανάγκη ανάληψης περαιτέρω δράσης. Η πρώτη έκθεση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύτηκε το , κατέδειξε ικανοποιητική πρόοδο στο θέμα της ανάπτυξης εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών. Εντόπισε επίσης τομείς στους οποίους απαιτείται μεγαλύτερη προσπάθεια: την εκπαίδευση και κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού σε θέματα της ασφάλειας των ασθενών, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών και την ανάπτυξη ενός κλίματος διδαχής από τα σφάλματα. Από την έκθεση προέκυψε ανομοιόμορφη πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη ανέφεραν ότι η υλοποίηση είχε επιβραδυνθεί λόγω δημοσιονομικών περιορισμών που απορρέουν από την οικονομική κρίση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση για δύο επιπλέον έτη της παρακολούθησης της υλοποίησης των διατάξεων για τη γενική ασφάλεια των ασθενών. Το μέρος της παρούσας έκθεσης που αφορά τη γενική ασφάλεια των ασθενών βασίζεται στο ερωτηματολόγιο της Επιτροπής, τις απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης 3 και τα αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρομέτρου για τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των πολιτών για την ασφάλεια και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης 4. Παρουσιάζει επίσης δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της υλοποίησης της σύστασης στον τομέα της γενικής ασφάλειας των ασθενών. Πρόσφατα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δείχνουν ότι οι HAI εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα στην Ευρώπη. Το κεφάλαιο σχετικά με τις ΗΑΙ παρουσιάζει δραστηριότητες σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών όσον αφορά την υλοποίηση της σύστασης. 2. Εφαρμογή στο επίπεδο κρατών μελών Το παρόν κεφάλαιο συνοψίζει τις κύριες δράσεις που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και, όπου είναι δυνατόν, τον αντίκτυπό τους και την πρόοδο σε σύγκριση με την κατάσταση το Βασίζεται σε απαντήσεις που ελήφθησαν απ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 5 καθώς και από τη Νορβηγία και την Σύσταση του Συμβουλίου 2009/C 151/01, της 9ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (ΕΕ C 151 της , σ 16). Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01) για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη [COM(2012) 658 final]. Έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, Ιούνιος Ευρωβαρόμετρο Β80.2 Ασφάλεια των ασθενών και ποιότητα της περίθαλψης, που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του Η Γερμανία έστειλε μερική απάντηση σε μη ηλεκτρονική μορφή, η οποία περιλαμβάνεται στην ανάλυση. 3

4 περιφέρεια της Νότιας Δανίας 6 που απάντησαν σε εθελοντική βάση. Με τις παραπομπές σε «χώρες» νοούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία. Οι τίτλοι αντιστοιχούν στη δομή της σύστασης. Κατάρτιση πολιτικών και προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών Τα κράτη μέλη σημείωσαν πρόοδο στην ανάπτυξη πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών, από την έκδοση της σύστασης και μετά. 26 χώρες έχουν αναπτύξει ή βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποιούν, στρατηγικές ή προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών, είτε αυτόνομα είτε στο πλαίσιο άλλων εθνικών πολιτικών. Περισσότερες χώρες υπέβαλαν συνοδευτικά έγγραφα από ό,τι το 2012 (21 το 2014 έναντι οκτώ το 2012). Οι περισσότερες ανέφεραν παραδείγματα δεικτών για την αξιολόγηση των στρατηγικών. 23 χώρες έχουν ορίσει αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των ασθενών (19 κράτη μέλη το 2012), αλλά μόνο 16 χώρες υπέβαλαν έγγραφα για τον σκοπό αυτό. Εκτός από μία αρχή, όλες συνεργάζονται με τις αρχές άλλων χωρών, τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ. Όλες οι χώρες ανέφεραν την ύπαρξη μέτρων σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών. Σε 20 χώρες οι προδιαγραφές για την ασφάλεια των ασθενών είναι υποχρεωτικές (11 το 2012), ενώ σε τέσσερις άλλες οι προδιαγραφές είναι εθελοντικές. 19 χώρες χρησιμοποιούν κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των ασθενών, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν διαμορφωθεί σε εθνικό επίπεδο, από το υπουργείο υγείας ή κάποιον ειδικευμένο οργανισμό. Ωστόσο, οι απαντήσεις δείχνουν ότι η κατανόηση των προτύπων και των κατευθυντήριων γραμμών διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες αναφέρουν ειδικά πρότυπα για έναν τύπο ανεπιθύμητου συμβάντος, ενώ άλλες αναφέρουν για τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και άλλες παραθέτουν ως παραδείγματα συστήματα υποβολής εκθέσεων και μάθησης. Αυτό δυσχεραίνει την αξιολόγηση και σύγκριση της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ. Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών πολιτικών και προγραμμάτων σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών. Οι απαντήσεις δείχνουν ότι η διάταξη αυτή εκλαμβάνεται, κυρίως, ως έκκληση για τη δημιουργία δικτυακών τόπων με πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές. Λίγες μόνο χώρες ανέφεραν τη χρήση συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης, μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης ή ηλεκτρονικών μητρώων ασθενών. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών Η έκθεση του 2012 κατέληγε στο συμπέρασμα ότι οι ενέργειες που αναλήφθηκαν για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών είναι ανεπαρκείς, τόσο σε ό, τι αφορά τη συμμετοχή των οργανώσεων των ασθενών στη χάραξη πολιτικής όσο και ως προς την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με μέτρα ασφάλειας των ασθενών. 24 χώρες δήλωσαν ότι, στην ανάπτυξη των πολιτικών για την ασφάλεια των ασθενών, συμμετείχαν οργανώσεις ασθενών (20 το 2012), εκ των οποίων 12 χώρες παρείχαν παραδείγματα από συγκεκριμένες διοικητικές και νομικές πράξεις που απαιτούν τέτοια συμμετοχή. Στις περισσότερες 6 Όταν οι απαντήσεις της Δανίας από το περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο είναι ίδιες, αναφέρονται ως απαντήσεις της Δανίας. 4

5 χώρες, οι οργανισμοί μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των ενεργειών, κυρίως σε συνεδριάσεις που οργανώνονται από τις αρμόδιες αρχές ή μέσω δημόσιων διαβουλεύσεων. Όσον αφορά μεμονωμένους ασθενείς, συνιστάται στα κράτη μέλη η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας των ασθενών, τα μέτρα ασφάλειας για τη μείωση ή την πρόληψη σφαλμάτων, τα δικαιώματα τεκμηριωμένης συναίνεσης στη θεραπεία, τις διαδικασίες καταγγελίας και τα διαθέσιμα μέσα προσφυγής και επανόρθωσης. Στο θέμα αναφέρθηκε σημαντική πρόοδος: 18 χώρες παρέχουν στους ασθενείς πληροφορίες σχετικά με όλα τα ανωτέρω (μόνο πέντε το 2012) όπου πιο διαδεδομένες είναι οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα τεκμηριωμένης συναίνεσης και τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων. Μεταξύ όλων των χωρών, μόνο 18 συγκεντρώνουν στοιχεία από τους ασθενείς σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, κυρίως μέσω ερευνών. Η σύσταση καλούσε τις χώρες να αναπτύξουν βασικών ικανοτήτων για ασθενείς σε θέματα ασφάλειας των ασθενών. Δεν έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα μετά το 2012, καθώς σε πολλές χώρες ο όρος παραμένει ασαφής. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να διευκρινιστεί η έννοια αυτή περαιτέρω, ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία κατανόηση και η αποδοχή από τα κράτη μέλη. Συστήματα υποβολής εκθέσεων και μάθησης σχετικά με τα ανεπιθύμητα συμβάματα Αναφέρθηκε περαιτέρω πρόοδος σχετικά με την καθιέρωση συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης. Παρόμοια συστήματα υπάρχουν σε 27 χώρες (15 το 2012), κυρίως σε εθνικό επίπεδο (21) και σε επίπεδο παρόχου περίθαλψης της υγείας (13). Ωστόσο, όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός συστήματα, σπάνια είναι «διαλειτουργικά» (μόλις σε επτά από τις 26). Επίσης, μόνο τα συστήματα έξι κρατών μελών ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σύστασης όσον αφορά: την παροχή εκτενών πληροφοριών για ανεπιθύμητα συμβάματα τη διαφοροποίησή τους από τις πειθαρχικές διαδικασίες για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας την παροχή στους ασθενείς της δυνατότητας υποβολής αναφορών και τη συμπληρωματικότητα με άλλα συστήματα υποβολής εκθέσεων για την ασφάλεια, όπως αυτά για τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την ακτινοπροστασία. Οι πληροφορίες από τα συστήματα υποβολής εκθέσεων διαδίδονται ως επί το πλείστον με δελτία Τύπου, εκθέσεις των Υπουργείων Υγείας, καθώς και σε συνέδρια. Πολλές χώρες χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για τον εντοπισμό προειδοποιήσεων, την παρακολούθηση των τάσεων και/ή την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών ή συστάσεων. Το ήμισυ των κρατών μελών που διαθέτουν παρόμοια συστήματα υποβολής εκθέσεων ανταλλάσσουν πληροφορίες, έτσι ώστε να μπορούν να εξάγουν αμοιβαία συμπεράσματα. Ωστόσο, λίγες μόνο χώρες ανέφεραν την ανάλυση σφαλμάτων σε επίπεδο παρόχου περίθαλψης της υγείας και την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας. Σε 25 χώρες, η υποβολή εκθέσεων από τους εργαζομένους στον τομέα της περίθαλψης της υγείας έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία τέσσερα έτη, αλλά μόνο 15 χώρες αναφέρουν το ίδιο αναφορικά με τους ασθενείς. Οι δύο αυτοί αριθμοί είναι υψηλότεροι από ό,τι το

6 Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης Ο τομέας αυτός υπολείπεται σε πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση. Οι περισσότερες χώρες ανέφεραν ότι ενθάρρυναν τη διεπιστημονική κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών στους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης, όμως τρία τέταρτα των χωρών δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πραγματική παροχή της κατάρτισης αυτής στα νοσοκομεία. Η ασφάλεια των ασθενών είναι ευρέως ενσωματωμένη στην προπτυχιακή και τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, στην κατάρτιση κατά την απασχόληση και στη συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας μόνο σε έξι κράτη μέλη 7. Σε οκτώ κράτη μέλη, δεν απαιτείται επίσημα σε οποιοδήποτε επίπεδο ή για τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Σε χώρες όπου υπάρχει η τυπική απαίτηση να συμπεριλαμβάνεται η ασφάλεια των ασθενών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί κατά κύριο λόγο μέρος της κατάρτισης κατά την απασχόληση των γιατρών, νοσοκόμων και φαρμακοποιών. Κατάσταση της υλοποίησης από τις χώρες Το διάγραμμα 1 δείχνει την πρόοδο υλοποίησης ανά χώρα, με βάση την αυτοαξιολόγηση των χωρών, ως προς το κατά πόσον είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα: στρατηγικές για την ασφάλεια των ασθενών αρμόδια αρχή ειδικά μέτρα για να αποτρέπονται λανθασμένες φαρμακευτικές αγωγές, οι HAI και οι επιπλοκές κατά τη διάρκεια ή μετά τη χειρουργική επέμβαση εργαλεία ΤΠΕ για την υποστήριξη της ασφάλειας των ασθενών μέτρα για τη συμμετοχή των οργανώσεων των ασθενών στη χάραξη πολιτικής μέτρα για τη διασφάλιση της διάδοσης των πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών σε ασθενείς βασικές ικανότητες για ασθενείς συστήματα υποβολής εκθέσεων και μάθησης συστήματα υποβολής εκθέσεων και μάθησης που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στη σύσταση μηχανισμοί για να ενθαρρύνουν την υποβολή εκθέσεων από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας διεπιστημονική κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας των ασθενών στα νοσοκομεία ενσωμάτωση της ασφάλειας των ασθενών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας και μέτρα για την ενημέρωση των επαγγελματιών στο χώρο της υγείας σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας των ασθενών, κατευθυντήριες γραμμές και βέλτιστες πρακτικές. 7 Δεν υπάρχουν πληροφορίες από τη Γερμανία. 6

7 Διάγραμμα 1: Υλοποίηση από τις χώρες των 13 μέτρων που αναλύονται στην παρούσα έκθεση 8 Όπως δείχνει το διάγραμμα, οι περισσότερες χώρες εφαρμόζουν τουλάχιστον τα μισά από τα μέτρα που εξετάζονται στην παρούσα έκθεση, ορισμένες χώρες έχουν επιτύχει σχεδόν πλήρη εφαρμογή των 13 μέτρων, ενώ 11 έχουν εφαρμόσει λιγότερο από το ήμισυ των συστάσεων. 3. Συντονισμός των εργασιών σε επίπεδο ΕΕ Παράλληλα με τη δράση των κρατών μελών, η σύσταση ζητεί δράση σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη κοινών ορισμών, ορολογίας και συγκρίσιμων δεικτών, καθώς και για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή συντονίζει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την υποστήριξη των εν λόγω μέτρων: Ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρίας και ορθών πρακτικών Η ανταλλαγή γνώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης διευκολύνεται σε επίπεδο ΕΕ σε δύο κύρια φόρα. Το ένα είναι η ομάδα εργασίας της Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης 9, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των κρατών μελών της ΕΕ και των χωρών της ΕΖΕΣ, διεθνών οργανισμών (ΠΟΥ και ΟΟΣΑ) και των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΕ: ασθενών, επαγγελματιών στο χώρο της υγείας, διοικητικού προσωπικού στο χώρο της περίθαλψης και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ποιότητας της περίθαλψης. Η ομάδα εργασίας καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με τρέχουσες και σχεδιαζόμενες δραστηριότητες για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης σε επίπεδο ΕΕ. Μπορεί επίσης να 8 9 Αποδεκτές έγιναν μόνο πλήρεις απαντήσεις στις ερωτήσεις, δηλαδή αυτές που περιλάμβαναν συνοδευτικά έγγραφα ή παρείχαν παραδείγματα. Βλ. 7

8 εκπονεί εκθέσεις ή συστάσεις κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής ή με δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον, παρέχει μια πλατφόρμα για να μπορούν τα μέλη να ανταλλάσσουν γνώσεις σχετικά με τις πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο, τις δραστηριότητες των ενδιαφερόμενων μερών και τα αποτελέσματα ερευνητικών σχεδίων. Το δεύτερο φόρουμ για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών είναι μια συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ τριετής κοινή δράση μεταξύ των κρατών μελών και των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης (PaSQ) 10. Τα κύρια καθήκοντά του είναι να εντοπίζει υφιστάμενες ασφαλείς κλινικές πρακτικές και ορθές οργανωτικές πρακτικές στην ΕΕ, να μεριμνά για την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις πρακτικές αυτές και να δοκιμάζει τη δυνατότητα μεταφοράς πρακτικών για την ασφάλεια των ασθενών σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε άλλες χώρες. Η ενεργός συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ, της Νορβηγίας και των άλλων ενδιαφερομένων σε αυτή την κοινή δράση και η επιτυχία των εκδηλώσεων του μηχανισμού ανταλλαγής που οργανώθηκαν στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει σαφές ενδιαφέρον των ενδιαφερόμενων μερών γι αυτό το είδος συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Ωστόσο, ως χρονικά περιορισμένος χρηματοδοτικός μηχανισμός, αυτή η κοινή δράση λήγει στο τέλος Μαρτίου του Τα κράτη μέλη και άλλοι εταίροι πρότειναν τη δημιουργία ενός μόνιμου δικτύου, το οποίο θα συνεχίσει και θα επεκτείνει τις τρέχουσες δραστηριότητες. Στις ενδεχόμενες δραστηριότητες που θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό το δίκτυο περιλαμβάνονται ένα σύστημα ομότιμης αξιολόγησης για τους οργανισμούς βελτίωσης της ποιότητας της περίθαλψης και ένας μηχανισμός για την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών για περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια των ασθενών και σχετικές λύσεις. Εργαλεία για την υποστήριξη της υλοποίησης Για την υποστήριξη της υλοποίησης της σύστασης, η ομάδα εργασίας έχει καταρτίσει πρακτικούς οδηγούς για: την εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας για την ασφάλεια των ασθενών 11 για το σκοπό αυτό προβλέπεται κατάλογος των υφιστάμενων θεματικών ενοτήτων και προγραμμάτων με το περιεχόμενό τους, το στοχευόμενο κοινό, τις δυνατότητες ανά επιστημονικό τομέα, τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αξιολόγηση. Περιέχεται επίσης κατάλογος παραγόντων επιτυχίας στη δημιουργία θεματικών ενοτήτων στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών και της κατάρτισης διαφόρων ομάδων επαγγελματιών στον τομέα της υγείας σε διάφορα επίπεδα και την αποτελεσματική σύσταση και λειτουργία συστημάτων αναφοράς και μάθησης 12 αυτό αφορά τις υφιστάμενες γνώσεις και την εμπειρία για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη Βλ. βασικές διαπιστώσεις και συστάσεις για την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα της ασφάλειας των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έκθεση της ομάδας εργασίας της Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης. Απρίλιος Βασικές διαπιστώσεις και συστάσεις για την για συστήματα αναφοράς και μάθησης για την ασφάλεια των ασθενών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έκθεση της ομάδας εργασίας της Επιτροπής για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης. Απρίλιος

9 μέλη έχουν οργανώσει υπάρχοντα συστήματα αναφοράς. Περιλαμβάνει πρακτικές συστάσεις, ενθαρρύνει μια νοοτροπία υποβολής εκθέσεων και μάθησης και περιγράφει την τεχνική υποδομή που απαιτείται για τη σύσταση και τη συντήρηση των συστημάτων. Για να συμπληρωθεί αυτή η εργασία, η Επιτροπή ζήτησε από τον ΠΟΥ να προσαρμόσει το εννοιολογικό πλαίσιο (ΕΠ) για τη διεθνή ταξινόμηση για την ασφάλεια των ασθενών 13 για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με περιστατικά στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών στην Ευρώπη. Η εν λόγω διαδικασία συνίσταται στην ανάπτυξη ενός «προτύπου ελάχιστης πληροφόρησης» για την αναφορά περιστατικών στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών, ώστε να χρησιμοποιείται ως υπόδειγμα από τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης για τη συλλογή, την εξέταση, τη σύγκριση και την ανάλυση των αναφορών. Το πληροφορικό μοντέλο θα συνοδεύεται από κοινή ορολογία για τον προσδιορισμό των κύριων ειδών περιστατικών στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών. Η Επιτροπή συγχρηματοδότησε επίσης το σχέδιο για τους δείκτες ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης, επικεφαλής του οποίου ήταν ο ΟΟΣΑ 14, το οποίο ανέπτυξε μια δέσμη δεικτών ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ασθενών, σε επίπεδο συστήματος υγείας, με τους οποίους μπορεί να αξιολογείται ο αντίκτυπος συγκεκριμένων παραγόντων στην ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 24 κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στο σχέδιο. Το 2010, αν και όχι σε συνάρτηση με τη σύσταση, αναθεωρήθηκε η φαρμακευτική νομοθεσία της ΕΕ 15 όσον αφορά τις δραστηριότητες φαρμακοεπαγρύπνησης. Από τον Ιούλιο του 2012 και μετά, ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι, όταν πιθανολογούμενες παρενέργειες προκύπτουν από σφάλμα που συνδέεται με τη χρήση φαρμάκου, οι εκθέσεις στο πλαίσιο των συστημάτων τους φαρμακοεπαγρύπνησης τίθενται επίσης στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την ασφάλεια των ασθενών. Τέλος, η Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής για την «κινητή υγεία» (mhealth) 16, επισημαίνει τα οφέλη από τη χρήση της τηλεϊατρικής και των λύσεων mhealth για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ασθενών. 4. Πρόγραμμα για την έρευνα και την υγεία Η Επιτροπή μερίμνησε για την ασφάλεια των ασθενών και τις HAI, χρηματοδοτώντας πολλά πανευρωπαϊκά σχέδια στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου προγράμματος υγείας και του έκτου και έβδομου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το τρίτο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών χορήγησης άδειας και εποπτείας όσον αφορά τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη και για κτηνιατρική χρήση και για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 της 15 Δεκεμβρίου 2010 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2010/84/ΕΕ της 15ης Δεκεμβρίου Πράσινη Βίβλος για την «κινητή» υγεία («mhealth») COM(2014) 219 final. 9

10 πρόγραμμα για την υγεία ( ) 17 και το νέο ερευνητικό πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ( ) 18 προβλέπουν τη χρηματοδότηση περαιτέρω σχεδίων σε θέματα ασφάλειας των ασθενών και ποιότητας της περίθαλψης της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των HAI. Σε επίπεδο κρατών μελών, ερευνητικά προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών έχουν αναπτυχθεί στα μισά από αυτά. Η έλλειψη οικονομικών πόρων αναφέρεται ως το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη της έρευνας σε εθνικό επίπεδο. 5. Αντίκτυπος της σύστασης Το παρόν κεφάλαιο βασίζεται σε πληροφορίες που υπέβαλαν οι χώρες και συμπληρώθηκαν με τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Οι απαντήσεις των χωρών δείχνουν ότι η σύσταση ευαισθητοποίησε τους αρμόδιους σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών σε πολιτικό επίπεδο (21 απαντήσεις). Σε 16 χώρες οδήγησε σε συγκεκριμένες εθνικές/περιφερειακές δράσεις, όπως η ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών, η ένταξη της ασφάλειας των ασθενών στη νομοθεσία για την υγεία ή τη δημιουργία συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης. Σε ορισμένες χώρες ενίσχυσε και υποστήριξε υφιστάμενα προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών και επιβεβαίωσε τη συνοχή τους με τις πολιτικές της ΕΕ. Σύμφωνα με τις αυτοαξιολογήσεις των χωρών, η σύσταση αύξησε την ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (20 απαντήσεις). Μόνο το ήμισυ των χωρών έκρινε ότι είχε αντίκτυπο στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των οργανώσεων των ασθενών και μεμονωμένων ασθενών. Για το 65 % των ερωτηθέντων στη δημόσια διαβούλευση, η σύσταση συνέβαλε στη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών. Οι απαντήσεις επιβεβαιώνουν ότι αύξησε την ευαισθητοποίηση σε πολιτικό επίπεδο, αλλά δείχνουν χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης στους χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως όσον αφορά την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών. Το Ευρωβαρόμετρο έδειξε ότι η σύσταση δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες της ΕΕ αντιλαμβάνονται την ασφάλεια της περίθαλψης. Το 2009 πάνω από το 50 % των ερωτηθέντων θεωρούσαν ότι οι ασθενείς θα μπορούσαν να υποστούν βλάβη από τη νοσοκομειακή και την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Επίσης, το 25% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι οι ίδιοι ή η οικογένειά τους είχαν την εμπειρία ενός δυσάρεστου περιστατικού. Οι ασθενείς αναφέρουν πλέον σαφώς περισσότερα δυσάρεστα περιστατικά σε σχέση με το 2009 (46% έναντι 28%). Ωστόσο, οι περισσότεροι ερωτηθέντες έκριναν ότι παρόμοιες αναφορές δεν καταλήγουν στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 282/2014 του Ευρωπαικου Κοινοβουλιου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση τρίτου Προγράμματος για τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1350/2007/ΕΚ (ΕΕ L 86 της , σ. 1). Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία ( ) και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1982/2006/ΕΚ. 10

11 Τέλος, οι πολίτες της ΕΕ δήλωσαν ότι συνήθως αξιολογούν την ποιότητα ενός συγκεκριμένου νοσοκομείου με βάση τη γενική του φήμη ή τις απόψεις άλλων ασθενών. Αυτό δείχνει ότι οι ασθενείς δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε αντικειμενικές πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της περίθαλψης σε νοσοκομεία. 6. Τομείς ενδιαφέροντος που καθορίζονται από τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη Στις παρατηρήσεις τους σχετικά με την παρούσα έκθεση, τα κράτη μέλη εντόπισαν τους ακόλουθους τομείς για περαιτέρω συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ: πολιτικές και προγράμματα για την ασφάλεια των ασθενών (21 απαντήσεις) ανάπτυξη άψογων συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης και ενθάρρυνση της υποβολής εκθέσεων τόσο από τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας όσο και από τους ασθενείς (21 απαντήσεις) και ανάπτυξη και αναθεώρηση των προτύπων για την ασφάλεια των ασθενών (20 απαντήσεις). Η Επιτροπή έλαβε 181 απαντήσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι οποίες προέρχονταν από οργανώσεις επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, οργανώσεις ασθενών και καταναλωτών και από νοσοκομεία. Οι ερωτηθέντες επεσήμαναν την ανάγκη βελτίωσης στους ακόλουθους τομείς: την ασφάλεια των ασθενών στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη την εξασφάλιση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όχι μόνο για τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, αλλά και για τους ασθενείς, τις οικογένειες τους και τα άτομα που παρέχουν άτυπη φροντίδα την ενθάρρυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών προς όφελος της ασφάλειας των ασθενών την υποστήριξη της εναρμονισμένης σε όλη την ΕΕ επιτήρησης των HAI και την εκπόνηση εκτενών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με πρότυπα της ασφάλειας των ασθενών, που θα συμπληρώνονται από καταλόγους ελέγχου και δείκτες που θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις χώρες και την εξασφάλιση ίσων δυνατοτήτων έννομης προστασίας για σφάλματα στην περίθαλψη για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Το 72 % των ερωτηθέντων πιστεύει ότι θα προέκυπτε μια προστιθέμενη αξία από τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της δράσης της ΕΕ από την ασφάλεια των ασθενών στην ευρύτερη ποιότητα της περίθαλψης. Η ασφάλεια των ασθενών θεωρείται αποτέλεσμα της υγειονομικής περίθαλψης καλής ποιότητας. Οι συγκεκριμένες προτεινόμενες δράσεις σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνουν: την καθιέρωση κοινού ορισμού της «ποιότητας της περίθαλψης» την ανάπτυξη μιας στρατηγικής της ΕΕ σε θέματα πληροφόρησης των ασθενών σχετικά με την υγεία το ενδεχόμενο συγκέντρωσης των εμπειριών των ασθενών στο πλαίσιο των συστημάτων βελτίωσης της ποιότητας τη δημιουργία ενός μόνιμου ευρωπαϊκού φόρουμ για την προώθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών και της ποιότητας της 11

12 περίθαλψης, με βάση την κοινή δράση, π.χ. επεξεργασία ενός συστήματος προτύπων ποιότητας σε οργανισμούς υγειονομικής περίθαλψης, έκδοση κατευθυντήριων γραμμών, καθορισμός στόχων και συγκριτική αξιολόγηση και τη συνεκτίμηση των επιπτώσεων των ελλείψεων σε εργατικό δυναμικό και των συνθηκών εργασίας για την ποιότητα της περίθαλψης και την ενθάρρυνση του καλύτερου συντονισμού της περίθαλψης. Πολλοί από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η προτεινόμενη δράση θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ Δράση της ΕΕ σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη Η σύσταση περιγράφει τη δράση που πρέπει να αναληφθεί από τα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τις HAI. Στα τμήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι ενέργειες που έχουν γίνει σε επίπεδο ΕΕ για την υποστήριξη της δράσης των κρατών μελών. Νομοθετική δράση Η σύσταση ορίζει ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν ορισμούς κρουσμάτων που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να είναι δυνατή η συνεπής υποβολή εκθέσεων για τις ΗΑΙ. Η απόφαση 2012/506/ΕΕ της Επιτροπής, της 8 Αυγούστου 2012, περιλαμβάνει στο παράρτημά της γενικούς και ειδικούς συστημικούς ορισμούς των ΗΑΙ, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών αναφοράς για κάθε σύμπτωμα 20. Αυτοί οι ορισμοί των κρουσμάτων για τις ΗΑΙ θα βοηθήσουν όχι μόνο στο να βελτιωθεί σημαντικά η επιτήρηση σε όλη την ΕΕ, αλλά θα επιτρέψουν και να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος σε επίπεδο ΕΕ των προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν. Οι HAI καλύπτονται από τη νέα απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας 21. Η απόφαση ενισχύει το πλαίσιο της υγειονομικής ασφάλειας στην ΕΕ όσον αφορά τον σχεδιασμό της ετοιμότητας, την αξιολόγηση κινδύνων, τη διαχείριση κινδύνων και τον συντονισμό των μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν την κοινοποίηση κινδύνων 22. Οι διατάξεις της θα ισχύουν για τις ΗΑΙ Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης (ΕΕ L 88 της , σ. 45). Εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 262, για τροποποίηση της απόφασης 2002/253/ΕΚ για τη διατύπωση ορισμών των κρουσμάτων για την αναφορά των μεταδοτικών νόσων στο κοινοτικό δίκτυο, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 262 της , σ. 40). Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της , σ. 1). Απόφαση αριθ. 1082/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 2119/98/ΕΚ (ΕΕ L 293 της , σ. 1) Οι HAI καλύπτονταν από την απόφαση 2119/98/ΕΚ. 12

13 Δραστηριότητες στον τομέα της επιτήρησης Το δίκτυο ΕΚΠΕΝ για την επιτήρηση των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (HAI-Net) συντονίζει διάφορες θεματικές ενότητες για την υποστήριξη των κρατών μελών όσον αφορά τη θέσπιση ή την ενίσχυση ενεργών συστημάτων επιτήρησης που αναφέρονται στο άρθρο II παράγραφος 8 στοιχείο γ) της σύστασης. Μετά τη δημοσίευση της σύστασης διοργανώθηκαν μία πανευρωπαϊκή έρευνα σημειακού επιπολασμού σε νοσοκομεία εντατικής νοσηλείας, το (ΕΚΠΕΝC PPS) 24 και δύο σε εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης (LTCF) 25. Η στοχευμένη επιτήρηση των ΗΑΙ εφαρμόστηκε σε συνεχή βάση μέσω της επιτήρησης των χειρουργικών λοιμώξεων (SSI) και της επιτήρησης των ΗΑΙ σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Συνολικά, το επίπεδο συμμετοχής στις ενότητες της ευρωπαϊκής επιτήρησης των HAI θεωρήθηκε υψηλό σε εννέα χώρες ή περιφέρειες (AT, DE, ES, FR, IT, LT, MT, PT και UK - Σκωτία), μέσο σε 13 (BE, CZ, EE, FI, HU, LU, NL, NO, RO, SK, UK-Αγγλία, UK-Βόρεια Ιρλανδία και UK-Ουαλία) και χαμηλό σε 11 χώρες (BG, CY, DK, EL, HR, Ισλανδία, IE, LV, PL, SE και SI). Έγγραφα καθοδήγησης και εκθέσεις Το ΕΚΠΕΝ εξέδωσε διάφορα έγγραφα καθοδήγησης και εκθέσεις για την υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών: Στον τομέα της κατάλληλης χρήσης των αντιβιοτικών δημοσιεύθηκαν συστηματική επισκόπηση και τεκμηριωμένες οδηγίες για τη βελτίωση της συμμόρφωσης των επαγγελματιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης με την κατάλληλη χορήγηση, τον χρόνο, τη δόση και διάρκεια της περιεγχειρητικής αντιβιοτικής προφύλαξης για την πρόληψη χειρουργικών λοιμώξεων 26. Στον τομέα των προγραμμάτων καταπολέμησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων η συστηματική επισκόπηση της νοσοκομειακής οργάνωσης, της διαχείρισης και των δομών που υφίστανται σχετικά με την πρόληψη λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη εντόπισε ένα διαχειρίσιμο σύνολο 10 βασικών συστατικών μερών των προγραμμάτων καταπολέμησης των νοσοκομειακών λοιμώξεων Έρευνα σημειακού επιπολασμού σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία εντατικής νοσηλείας. εντατικής νοσηλείας, Στοκχόλμη: ΕΚΠΕΝ 2013 Έρευνα σημειακού επιπολασμού σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης. Απρίλιος- Μάιος Στοκχόλμη: ΕΚΠΕΝ, 2014 Έρευνα σημειακού επιπολασμού σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης. Μάιος- Σεπτέμβριος Στοκχόλμη: ΕΚΠΕΝ 2014 (και οι δύο υπό έκδοση) Συστηματική επισκόπηση και τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές για την περιεγχειρητική αντιβιοτική προφύλαξη. Στοκχόλμη: ΕΚΠΕΝ 2013 Αυτά τα βασικά συστατικά μέρη περιλαμβάνουν: 1) την οργάνωση της καταπολέμησης λοιμώξεων σε επίπεδο νοσοκομείου 2) την πληρότητα κλινών, τη στελέχωση, το φόρτο εργασίας και το εφεδρικό νοσηλευτικό προσωπικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό από πρακτορεία 3) εργονομικά θέματα 4) την κατάλληλη χρήση κατευθυντήριων γραμμών 5) την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση 6) το 13

14 Για οίκους φροντίδας και άλλες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης αναπτύχθηκαν και αξιολογήθηκαν εθνικοί δείκτες απόδοσης για την πρόληψη και την καταπολέμηση λοιμώξεων και την αντιμικροβιακή διαχείριση, οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για την παρακολούθηση των βελτιώσεων των κρατών μελών στον τομέα αυτόν. Τέλος, αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται ήδη από τα κράτη μέλη βασικές ικανότητες για την καταπολέμηση των λοιμώξεων και τη νοσοκομειακή υγιεινή Συμπεράσματα Λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη Με τη θέσπιση ενός γενικού και ενός ειδικού ορισμού κρουσμάτων για τις ΗΑΙ και με την παροχή μιας τυποποιημένης μεθοδολογίας και ενός πλαισίου για την επιτήρηση των ΗΑΙ σε εθνικό επίπεδο, η δράση σε επίπεδο ΕΕ συνέβαλε στην ενίσχυση των συστημάτων επιτήρησης των HAI στην ΕΕ. Συγκεκριμένα, η πανευρωπαϊκή έρευνα του ΕΚΠΕΝ για τον σημειακό επιπολασμό των ΗΑΙ και για τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών το συνέβαλε στη βελτίωση της συλλογής στοιχείων σχετικά με τις ΗΑΙ, ακόμη και στα κράτη μέλη τα οποία δεν είχαν προηγουμένως ξεκινήσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Η έκθεση σημειακού επιπολασμού 29 και η πρώτη έκθεση υλοποίησης της Επιτροπής 30 αναφέρουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη στοχευμένη επιτήρηση των χειρουργικών λοιμώξεων, των λοιμώξεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε οίκους φροντίδας και άλλες εγκαταστάσεις μακροχρόνιας περίθαλψης. Χρειάζονται περαιτέρω μέτρα από τα κράτη μέλη για τη βελτίωση της ρουτίνας εξακρίβωσης περιστατικών ΗΑΙ, μέσω της ανάπτυξης εθνικών διαγνωστικών κατευθυντήριων γραμμών, της συνεχούς κατάρτισης των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για την εφαρμογή των ορισμών των ΗΑΙ και της ενίσχυσης της εργαστηριακής και άλλων διαγνωστικών ικανοτήτων σε ιδρύματα ιατρικής περίθαλψης. Πιο συγκεκριμένα, η πανευρωπαϊκή έρευνα σημειακού επιπολασμού επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί λογιστικό έλεγχο 7) την επιτήρηση και την υποβολή πληροφοριών 8) πολυτροπικά και πολυεπιστημονικά προγράμματα πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αλλαγής συμπεριφοράς 9) τη συμπερίληψη πρωτοπόρων σε προγράμματα πρόληψης και 10) το ρόλο μιας θετικής οργανωτικής νοοτροπίας. Zingg W, Holmes A, Dettenkofer M, et al. Hospital organisation, management, and structure in the context of healthcare- associated infection prevention: a systematic review. Lancet Infect Dis 2014: υπό έκδοση. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Βασικές δεξιότητες σε θέματα ελέγχου των λοιμώξεων και της νοσοκομειακής υγιεινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοκχόλμη: ΕΚΠΕΝ Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) Έρευνα σημειακού επιπολασμού σχετικά με λοιμώξεις που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και τη χρήση αντιμικροβιακών ουσιών σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία εντατικής νοσηλείας Στοκχόλμη: ΕΚΠΕΝ: Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01) για την ασφάλεια των ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και του ελέγχου των λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη [COM(2012) 658 final]. 14

15 επαρκές, εξειδικευμένο στην καταπολέμηση των λοιμώξεων, προσωπικό σε νοσοκομεία και άλλα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, επαρκής ικανότητα απομόνωσης για τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από κλινικώς συναφείς μικροοργανισμούς σε νοσοκομεία εντατικής νοσηλείας τυποποιημένη επιτήρηση της κατανάλωσης αλκοολούχων ουσιών για την απολύμανση των χεριών. Με σκοπό την περαιτέρω υποστήριξη των κρατών μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση λοιμώξεων που συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη και για τη στήριξη της υλοποίησης της σύστασης, η Επιτροπή και το ΕΚΠΕΝ έχουν δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των HAI 31. Γενική ασφάλεια των ασθενών Η σύσταση συνέβαλε με επιτυχία στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών σε πολιτικό επίπεδο και αποτέλεσε το έναυσμα για αλλαγές, όπως η ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και προγραμμάτων για την ασφάλεια των ασθενών και η ανάπτυξη συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Έχει δημιουργήσει ευνοϊκό κλίμα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών στην ΕΕ. Ωστόσο, θα είχε μικρότερο αντίκτυπο στην αύξηση της ασφάλειας των ασθενών σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης, δηλαδή να ενθαρρύνει τους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας να διδάσκονται από σφάλματα σε ένα άψογο περιβάλλον. Ο αντίκτυπος στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των ασθενών ήταν σχετικός. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας παραμένει ένας τομέας στον οποίο τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη επεσήμαναν την ανάγκη για περαιτέρω προσπάθειες. Επίσης, η υλοποίηση της σύστασης δεν ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στην ασφάλεια και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα τους. Στο μεταξύ, η ασφάλεια των ασθενών εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην ΕΕ, όπως επιβεβαιώθηκε από το 90% των απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση και από τις αντιλήψεις των πολιτών της ΕΕ. Αυτό τεκμηριώνεται από έρευνα 32, η οποία επισημαίνει σημαντικά κενά μεταξύ της γνώσης και της πρακτικής των στρατηγικών για την ασφάλεια των ασθενών και υποστηρίζει ότι, κατά συνέπεια, ένα σημαντικό ποσοστό των ευρωπαίων πολιτών κινδυνεύουν να μη λάβουν την ενδεδειγμένη περίθαλψη. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχή προσπάθεια σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη όσον αφορά τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης. Τα ακόλουθα μέτρα θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμα για τις περαιτέρω εργασίες της ΕΕ, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη: Για παράδειγμα, το ΕΚΠΕΝ θα καταρτίσει αρχείο καταγραφής των υφιστάμενων οδηγιών και άλλων εγγράφων για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη παρόμοιων εγγράφων σε χώρους στους οποίους ακόμη δεν υπάρχουν. Επίσης, το ΕΚΠΕΝ θα αναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης με ένα σύνολο δεικτών για την αξιολόγηση της υλοποίησης εθνικών στρατηγικών/σχεδίων δράσης και της επιτυχίας τους στη βελτίωση της πρόληψης και της καταπολέμησης HAI. Sunol, R. et al. 2014, Evidence-based organisation and patient safety strategies in European hospitals. International Journal for Quality in Health Care 2014 σ

16 1. κοινός ορισμός της ποιότητας της περίθαλψης και περαιτέρω υποστήριξη για την ανάπτυξη κοινών δεικτών και κοινής ορολογίας και έρευνα στον τομέα της ασφάλειας των ασθενών 2. συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και αποτελεσματικών λύσεων. Οι ενέργειες αυτές θα μπορούσαν να βασιστούν στην τρέχουσα κοινή δράση και να επεκταθούν και σε άλλα θέματα που αναφέρονται από τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη 3. ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον τρόπο παροχής πληροφοριών στους ασθενείς όσον αφορά την ποιότητα της περίθαλψης 4. ανάπτυξη, από κοινού με τα κράτη μέλη, ενός υποδείγματος της ΕΕ σχετικά με τα πρότυπα για την ασφάλεια των ασθενών και την ποιότητα της περίθαλψης, έτσι ώστε να επιτευχθεί κοινή κατανόηση της έννοιας αυτής στην ΕΕ 5. διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με το θέμα της έννομης προστασίας, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2011/24/ΕΕ 6. ενθάρρυνση της ανάπτυξης της κατάρτισης για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και τα άτομα που παρέχουν άτυπη φροντίδα, χρησιμοποιώντας και εργαλεία ΤΠΕ τακτική επικαιροποίηση και διάδοση του οδηγού σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των επαγγελματιών του τομέα της υγείας σε θέματα ασφάλειας των ασθενών και 7. ενθάρρυνση της υποβολής εκθέσεων ως εργαλείου για την καθιέρωση ενός κλίματος ασφάλειας των ασθενών τακτική επικαιροποίηση και διάδοση του οδηγού σχετικά με τη δημιουργία και τη λειτουργία συστημάτων υποβολής εκθέσεων και μάθησης. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν επίσης να στηρίξουν τη βέλτιστη εφαρμογή της οδηγίας 2011/24/ΕΕ. 16

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2012 COM(2012) 658 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ βάσει των εκθέσεων των κρατών μελών σχετικά με την υλοποίηση της σύστασης του Συμβουλίου (2009/C 151/01)

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν

Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν EL EL Σύγκλιση Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την Κοινή Πρακτική CP 3. Διακριτικός χαρακτήρας -Απεικονιστικά σήματα που περιέχουν περιγραφικά/στερούμενα διακριτικού χαρακτήρα λεκτικά στοιχεία A. Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σημασία της συνεχούς επαγγελματικής εξέλιξης και της δια βίου μάθησης των επαγγελματιών της υγείας αναγνωρίζεται ευρέως. Η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη και η δια βίου μάθηση βοηθούν να διασφαλιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης.

Η απόφαση θα εφαρµοστεί* εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας κοινής ανακοίνωσης. Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της Νίκαιας v1.0, 20 Νοεµβρίου 2013 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.1.2016 COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 9.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 C(2015) 6283 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9.9.2015 έγκριση ορισμένων στοιχείων του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία για υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.6.2014 COM(2014) 363 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συγκεφαλαιωτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην ΕΕ στην οποία εξετάζονται οι εκθέσεις των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων Πλήρωση κενής θέσης Ανώτερου εμπειρογνώμονα ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό στη Μονάδα Υποστήριξης Επιτήρησης και Αντίδρασης (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 299/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.10.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 995/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Οκτωβρίου 2012 για τον καθορισμό λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2014 COM(2014) 652 final 2014/0301 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρόκειται να εγκριθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όγδοη διάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών 1. Εισαγωγή Οι εξελίξεις και οι δεσμεύσεις στο θέμα της Ασφάλειας των Ασθενών έχουν αυξηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ)

Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερου εμπειρογνώμονα επιστημονικής ποιότητας Μονάδα: Γραφείο του Επιστημονικού ιευθυντή Κωδ. αναφοράς: (ECDC/AD/2016/OCS-SESQ) Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΝΑΒΑ ΘΑΛΕΙΑ 1, ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν.ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣ 2ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ- ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ "ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΙΑΤΡ» ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών

Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Διημερίδα για την Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας Eυαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στην Ασφάλεια των Ασθενών Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων

«ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ» για τη λήψη άμεσων μέτρων ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΟΚΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΑ Gram ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ: για τη λήψη άμεσων μέτρων Χρ. Παπανικολάου Διοικητής Β Υ.Π.Ε Πειραιά κ Αιγαίου Βιοπαθολόγος Πειραιάς 19-10-2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ)

(Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) 22.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/43 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.9.2016 COM(2016) 635 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης της 12ης Μαΐου 2016 για

Διαβάστε περισσότερα

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Σαραφίδου Μελίνα Ε.Υ.. Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015 Έξυπνης Εξειδίκευσης Τι είναι; Τι Περιλαμβάνει; Στρατηγική προσέγγιση για την οικονομική ανάπτυξη, μέσω στοχοθετημένης υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα;

Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος: Με ποιον τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η νομοθεσία στον τομέα; ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.8.2016 COM(2016) 509 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων που

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 3.12.2008 E(2008) 7531 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.12.2008 σχετικά με την έγκριση, για την Ελλάδα, του πολυετούς προγράμματος για την περίοδο 2007-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την ως άνω θέση έκτακτου υπαλλήλου στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC). Πλήρωση κενής θέσης: Ανώτερος εμπειρογνώμονας σε θέματα αναδυόμενων ασθενειών και ασθενειών που μεταδίδονται από φορείς Μονάδα: Μονάδα υποστήριξης σε θέματα επιτήρησης και αντίδρασης Κωδικός: (ECDC/AD/2016/SRS-SEVPD)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2014/2125(DEC) 2.7.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική

Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική Οι επόμενες σελίδες αποτελούν την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική. Τα άρθρα της Διακήρυξης είναι τα κοινώς συμφωνηθέντα σε ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26.1.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/21 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 70/2008/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1

Fiche N /File Nr 6: COM-Part - p. 1 Πρόγραμμα Τομεακό Πρόγραμμα Κατηγορία Δράσης Δράση Στόχοι και περιγραφή της δράσης ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ COMENIUS ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Πολυμερείς Σχολικές Συμπράξεις COMENIUS Οι Πολυμερείς Σχολικές συμπράξεις Comenius

Διαβάστε περισσότερα