ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθµό 6/2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθµ. Πίνακα: 6/2011 Αριθµ. Απόφασης: 70/2011 Περίληψη: Κατάργηση Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου του ήµου Νέας Προποντίδας µε την επωνυµία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας». Στα Νέα Μουδανιά και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 28 η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ηµέρα ευτέρα και ώρα 7:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ αριθµ. πρωτ. 4064/ πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών µελών, βρέθηκαν παρόντα τα τριάντα ένα µέλη, ήτοι: Παρόντες: 1)Σαπουντζής Σωτήριος (Πρόεδρος), 2)Κοκκινίδης Κων/νος, 3)Γιαννακάρας Λεωνίδας, 4)Κακαρίκας Αναστάσιος, 5) αµιανίδης Βασίλειος, 6)Πασσαλής Κων/νος, 7)Χατζηαλέξης Ιωάννης, 8)Τσοµπανέλης Ανέστης, 9)Ουζούνης Αστέριος, 10)Μαυρίδης Ιωάννης, 11)Κυρίµης Στυλιανός, 12)Ιορδανίδης Ιωάννης, 13)Κασσαµανώλη Παναγιώτα, 14)Μπουντουρίδης Χαράλαµπος, 15)Ράνος Ιωάννης 16)Βαλασάκη Αναστασία, 17)Μουστάκας Ιωάννης, 18)Καραζαφείρης Τριαντάφυλλος, 19)Χατεδάκης Αναστάσιος, 20)Σγουρής Κων/νος, 21)Μουτάφης Ιωακείµ, 22)Χατζηασιµίδης Κων/νος, 23)Κουλούρης Φίλιππος, 24)Μουχτιδιώτης Παναγιώτης, 25)Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα, 26)Τσοµπανάκης Κων/νος, 27)Μυκωνιάτη Ζωχερή 28)Ξηροστυλίδης Παύλος, 29) αλαµπίρας Ιωάννης, 30)Εγγλέζος Αντώνιος, 31)Ζαχαριάδης ηµήτριος. Απόντες: 1) Καρράς Εµµανουλ, 2) Παπαγιάννης Ανδρέας. Ο κ. ήµαρχος, βρέθηκε παρών. Κλήθηκαν και βρέθηκαν παρόντες στη συνεδρίαση και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων ηµοτικών Κοινοτήτων Ν. Καλλικράτειας, Ν. Τρίγλιας, Ν. Μουδανιών και Σηµάντρων, καθώς και οι Πρόεδροι των Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Αγίου Μάµα, Νέας Τενέδου, Ζωγράφου, Πορταριάς, Νέας Γωνιάς, Νέων Φλογητών, Νέας Ποτίδαιας, Αγίου Παύλου, καθώς και ο Τοπικός εκπρόσωπος Ελαιοχωρίων. Κλήθηκαν και δεν παρεβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συµβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων Λακώµµατος, Σιλάτων, Αγίου Παντελεήµονα, ιονυσίου, Κρήνης, Ν. Πλαγίων και Πετραλώνων. Ο ηµοτικός Σύµβουλος Παπαγιάννης Ανδρέας προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και αποχώρησε µετά την ολοκλήρωσή του. Στη συνέχεια ο ίδιος Σύµβουλος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος Καρράς Εµµανουήλ προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ίδιος Σύµβουλος αποχώρησε κατά τη διάρκειας συζήτησης του α σκέλους του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Μπουντουρίδης Χαράλαµπος και Μαυρίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του α σκέλους του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν κατά τη διάρκεια

2 συζήτησης του 5 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Η ηµοτική Σύµβουλος Κασσαµανώλη Παναγιώτα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του β σκέλους του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος Κυρίµης Στυλιανός αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 8 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Μπουντουρίδης Χαράλαµπος και Μαυρίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος αλαµπίρας Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ηµοτικός Σύµβουλος Χατεδάκης Αναστάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι ηµοτικοί Σύµβουλοι Τσοµπανέλης Ανέστης και Μαυρίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το β σκέλος του 4 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Συµβούλων τα εξής: «Με τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής: «3. Νοµικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν µε οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δηµοσίευση της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο ήµο ή την Κοινότητα, που τα σύστησε. 4. Νοµικά πρόσωπα τα οποία µετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή δύο έτη µετά τη δηµοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισµό και απολογισµό για δύο διαδοχικά οικονοµικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης εκδίδεται από τον Γενικό Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νοµικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο ήµο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.» Στην εγκ.11/οικ.4569/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.. επισηµαίνονται τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από κάθε δήµος µπορεί να συνιστά ή να έχει µέχρι δύο νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, ένα για τους τοµείς αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τοµείς πολιτισµού, αθλητισµού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήµος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, µπορεί να έχει µόνο ένα νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου. Στους µεγαλύτερους δήµους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ( ) κατοίκων, προβλέπεται ότι µπορούν να λειτουργούν έως δύο νοµικά πρόσωπα για καθέναν από τους τοµείς αρµοδιοτήτων, όπως αυτοί οµαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Επιπλέον, κάθε δήµος µπορεί να έχει ή να συστήνει ένα ακόµη νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιµένα (δηµοτικό λιµενικό ταµείο). Επίσης, σε κάθε δήµο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, µία για τις σχολικές µονάδες της πρωτοβάθµιας και µία για τις σχολικές µονάδες της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ενώ στους δήµους µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων ( ) κατοίκων µπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεµία δηµοτική κοινότητα.» Στην εγκ.11/οικ.4569/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.. διευκρινίζεται ότι αναφορικά µε τη δυνατότητα του νέου δήµου να προβεί σε κατάργηση ενός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου της χωρικής του αρµοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόµενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 241 Κ Κ. και ότι όπου αναφέρεται Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραµµατέας της οικείας Αποκεντρωµένης ιοίκησης. Επιπλέον στην εγκ.11/οικ.4569/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.. διευκρινίζονται τα εξής: «Εποµένως, το δηµοτικό συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη τον αριθµό και τις κατηγορίες των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήµο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείµει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και

3 επιλέγει σε ποιο νοµικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, µε γνώµονα τον εξορθολογισµό των παρεχόµενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δηµοτών και των κατοίκων.» Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 318 του Ν.1188/81 ορίζονται τα εξής: «1. Το προσωπικόν ειδικών ταµείων υδρεύσεως καταργηθέντων ή καταργουµένων, εφ' όσον η εκπλήρωσις του σκόπου αυτών αναλαµβάνεται καθ οιονδήποτε τρόπον υπό των δήµων και κοινοτήτων, διατηρείται τη υπηρεσία του οικείου δήµου ή κοινότητος µέχρις οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης, δια τροποποιήσεως του οργανισµού της εσωτερικής υπηρεσίας, ότε επιτρέπεται η ένταξις αυτού εις αντιστοίχους τακτικάς θέσεις επί τη βάσει των ουσιαστικών αυτών προσόντων και των εν τω οργανισµώ οριζοµένων προυποθέσεων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων. 2. H ένταξη γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου ύστερα από σύµφωνη γνωµοδότηση του αρµόδιου υπηρεσιακού συµβουλίου. 3. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίησις του οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας ενεργείται εντός εξ µηνών από της αναλήψεως υπό του δήµου ή κοινότητος της οικείας υπηρεσίας, εντός δε εξαµήνου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του οργανισµού ενεργείται η ένταξις του προσωπικού. Το µη εντασσόµενον προσωπικόν εντός της ανωτέρω προθεσµίας απολύεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως από της λήξεως της προθεσµίας. 4. Η παρά τω ταµείω προγενεστέρα υπηρεσία του εντασσοµένου προσωπικού λογίζεται ως τακτική δηµοτική ή κοινοτική υπηρεσίας δια πάσαν περίπτωσιν. 5. Οι διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εφαρµόζονται και για το προσωπικό άλλων ειδικών ταµείων των οποίων η διοίκηση περιήλθε ή θα περιέλθει στους δήµους ή στις κοινότητες καθώς και για το προσωπικό των δηµοτικών και κοινοτικών νοµικών προσώπων που καταργούνται και αναλαµβάνει ο οικείος ΟΤΑ απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους». Ο ήµος Νέας Προποντίδας προέκυψε από τη συνένωση των ήµων Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας. Στο ήµο Τρίγλιας λειτουργούσε πριν τη συνένωση το Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου: Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας το οποίο συστάθηκε µε την 173/2003 απόφαση του ηµ. Συµβουλίου ήµου Τρίγλιας και του οποίου ο σκοπός, η περιουσία, οι πόροι κ.α. ορίζονται στην απόφαση 10328/03 του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δηµοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 1803 Β / και τροποποιήθηκε µε την αρ. 2407/07 (ΦΕΚ 866 Β/ ) απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προτείνουµε, την κατάργηση του Ν.Π... «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας» λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του, δεν συνάδουν µε τους σκοπούς του νέου Ν.Π... που προκύπτει από τη συγχώνευση των Ν.Π... των ήµων Μουδανιών, Τρίγλιας και Καλλικράτειας. Με την κατάργηση του ανωτέρω Ν.Π..., τυχόν περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο ήµο Νέας Προποντίδας όπου εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν της 24/30 Ιαν (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της επωφελεστέρας εκµεταλλεύσεως ή διαθέσεως των υπέρ του ηµοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταλειφθέντων, εν αδυναµία εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού». Στο Ν.Π... «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας» απασχολούνται 8 άτοµα προσωπικό και συγκεκριµένα: Α. Οργανικές θέσεις µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου. Μία (1) υπάλληλος κατηγορίας Ε ιοικητικού Λογιστικού. Β. Προσωρινές θέσεις µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου. Μία (1) υπάλληλος κατηγορίας Ε9 Τεχνικών Ειδικοτήτων. ύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ3 Βοηθών Μαγείρων. Γ. Θέσεις µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου.

4 Μία (1) υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών. Τρεις (3) υπάλληλοι κατηγορίας ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού. Λόγω της κατάργησης του Ν.Π... «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας», το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να ενταχθεί στο ήµο. Οι θέσεις έχουν προβλεφθεί στον Ο.ΕΥ. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά για την κατάργηση του παραπάνω Νοµικού Προσώπου ηµοσίου ικαίου. Κατόπιν κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν. 3463/06, το άρθρο 103 του Ν.3852/2010, την εγκ.11/οικ.4569/ ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.., το άρθρο 318 του Ν.1188/81, το Ν της 24/30 Ιαν. 1970, την υπ αριθµ. 67/2011 απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου για τη σύσταση του Ν.Π... «Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού ήµου Νέας Προποντίδας», τους σκοπούς του Ν.Π... «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας» και το γεγονός ότι το νέο Ν.Π... του ήµου Νέας Προποντίδας έχει σκοπούς οι οποίοι εµπίπτουν στους τοµείς αρµοδιότητας πολιτισµού και αθλητισµού και δεν συνάδουν µε τους σκοπούς του Ν.Π... «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας» έτσι όπως δηµοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1803 Β / , το προσωπικό που απασχολείται στο Ν.Π... «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας», αποφασίζει οµόφωνα: 1. Την κατάργηση του Ν.Π... µε την επωνυµία «Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας ήµου Τρίγλιας», λόγω του ότι οι σκοποί και οι αρµοδιότητες του δεν συνάδουν µε τους σκοπούς του νέου Ν.Π... «Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού ήµου Νέας Προποντίδας», που προκύπτει από τη συνένωση των Ν.Π... του ήµου Νέας Προποντίδας. 2. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηµατικά ποσά που υπάρχουν στο όνοµα του Ν.Π... µεταβιβάζονται στο ήµο Νέας Προποντίδας. 3. Το προσωπικό του Ν.Π... και συγκεκριµένα οι υπάλληλοι: -Μισοκοίλη Σοφία του Κων/νου κατηγορίας Ε ιοικητικού Λογιστικού κατατάσσεται σε οργανική θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου, -Παναγιώτογλου Αγγελική του ηµητρίου κατηγορίας Ε9 Τεχνικών Ειδικοτήτων κατατάσσεται σε προσωρινή θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου, -Τσόχα Αναστασία του ηµητρίου κατηγορίας ΥΕ3 Βοηθ. Μαγείρων κατατάσσεται σε προσωρινή θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου, -Σγουρή Ασπασία του Γεωργίου κατηγορίας ΥΕ3 κατατάσσεται σε προσωρινή θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας ηµοσίου ικαίου, -Μουστάκα Γερακίνα του Γεωργίου κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών κατατάσσεται σε θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου, -Καζάκη Κυριακούλα του Γεωργίου κατηγορίας ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού κατατάσσεται σε θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου, -Παπαλάγκα Σοφία του Ανδρέα κατηγορίας ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού κατατάσσεται σε θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου, -Μαλακόζη Αικατερίνη του Βασιλείου κατηγορίας ΥΕ Βοηθ. Προσωπικού κατατάσσεται σε θέση του Ο.Ε.Υ. του ήµου, µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου αορίστου χρόνου.

5 Οι θέσεις του προσωπικού αυτού έχουν προβλεφθεί στον Ο.Ε.Υ του ήµου Νέας Προποντίδας, που εγκρίθηκε µε την υπ αριθµ. 42/2011 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Νέας Προποντίδας, προκειµένου να ενταχθεί το προσωπικό που υπηρετεί στο Ν.Π..., µε την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε. 4. Οι υπηρεσίες του καταργηθέντος µε την παρούσα ΝΠ θα παρέχονται από το ήµο, από την ηµεροµηνία κατάργησής του. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργηθεί στον Ο.Ε.Υ. του ήµου αντίστοιχη οργανική µονάδα στην οποία θα λειτουργεί αυτοτελώς η δοµή του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας. 5. Η παρούσα να δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ. Ο Πρόεδρος υπογραφή Ακριβές αντίγραφο Ν. Μουδανιά, 14/3/2011 Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας υπογραφή Σαπουντζής Σωτήριος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ,

Α.Ε., Α ΕΚΑΜ Α.Ε., ΕΚΡ, ΡΟ Α, ΕΑΣΑ, ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος 14-2-2011 Πληροφ.: Θ. Παπαγεωργίου Προϊστάµενος Ν. Υπηρεσίας ήµου Ρόδου Τηλεφ. 2241046220 2241029225 6937409363 Προς τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μανώλη Γλυνό συνηµµένα: - 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης Α/24 Φεβρουαρίου 2011 Συνεχιζόµενης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 117/2011 Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ν. 3852/2010) ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1. Ιδρύματα και ΝΠΔΔ των δήμων (άρθρα 102 και 103) Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν. 3852/2010,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: "Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος"»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας: Τήρηση διπλογραφικού συστήµατος» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 12/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 121/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 26. 5. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της συγχωνευθείσας

Διαβάστε περισσότερα

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π...

Υποέργο 2: «Οδηγός συγχωνεύσεων Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και πρότυποι Οργανισµοί Εσωτερικής Υ- πηρεσίας Ν.Π... ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου και των Επιχειρήσεων των ήµων Β έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το

λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο. Περαιτέρω, σύμφωνα με το 1 37.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599/14.03.2011

Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599/14.03.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 46/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2599/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ιόνυσος 15-2-2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ:4710 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Συγχώνευση νοµικών προσώπων του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 4. 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθμ. πρωτ. :31464/ΓΠ8752 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προς τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα ΘΕΜΑ: Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού που προέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 286 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β2ΩΞΕ-Ι20 Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΗΨ-1ΣΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α... Εύλαλο, 10/11/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α..... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εύλαλο Ξάνθης, T.K. 672 00 Πληροφορίες: Γκασδάρη Αντωνία ΤΗΛ : 25413-52600 FAX : 25413-52650 E-mail: ds@topeiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 3.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ/λου: 115 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 3.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ/λου: 115 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Μουδανιά, 3.10.2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ/λου: 115 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ. 1. Γενικά. 2. Άσκηση αρµοδιοτήτων ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩ ΙΚΑ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 1. Γενικά Η άσκηση των αρµοδιοτήτων του ήµου Καλαµάτας πραγµατοποιείται,

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ.

Πράξη 301035: «Υποστήριξη των Δήμων και των Περιφερειών στην ε- φαρμογή των ρυθμίσεων του Νόμου 3852/2010 για τα Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. και Ι.Δ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Οδηγοί συγχωνεύσεων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Επιχειρήσεων των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις.

Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ν. 2880/2001 Ν. 2880/01 (ΦΕΚ 9 Α ) : Πρόγραµµα ΠΟΛΙΤΕΙΑ για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της ηµόσιας ιοίκησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡ469Η2Π-ΞΒΡ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθµ. 1 ης

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 98/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 77 ΘΕΜΑ:. ιευκρινίσεις ζητηµάτων που προκύπτουν από την εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου για τις δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠIΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφ.(Για τα Κεφάλαια 1-5): Μ. Μωϋσίδου (2103744027)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα