Αριθμ. Διακήρυξης 8/2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. Διακήρυξης 8/2008"

Transcript

1 Αριθμ. Διακρυξης 8/2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 28/7/2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθ.Πρωτ : Φ 8.12 /3112 (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Τ.Κ Πληροφορίες : Τμμα Μ.Α.Π.Π Τηλέφωνο: (26310) ΦΑΞ : (26310) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Θέμα : «Προκρυξη Διεθνούς Δημόσιου ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του εστιατορίου του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του Παραρτματος Ναυπάκτου» Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 1404/83 «Δομ και λειτουργία των Τ.Ε.Ι» (Φ.Ε.Κ 173/ /τ.Α ). 2. Το Ν. 2286/1995 Προμθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 3. Το Π.Δ. 118/2007 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.). 4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/ ) «Προσαρμογ της Ελληνικς Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 5. Το Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α / ) «Δικαστικ προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 6. Τις διατάξεις του Ν 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ) «Τροποποίηση του Ν 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπ καταστρατηγσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/ ). 7. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (άρθρο 8 Κρατικές Προμθειες - Περί προσυμβατικού ελέγχου από κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου)». 8. Την αριθμ 22/ απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Μεσολογγίου για την προκρυξη δημοσίου ανοικτού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση του εστιατορίου του ΤΕΙ Μεσολογγίου και για την σίτιση των σπουδαστών του Τμματος Τηλεπεικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕ.ΣΥ.Δ), Παράρτημα Ναυπάκτου. 1

2 1. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δημόσιο Ανοικτό Διεθν Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου του Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου, (με έδρα το Μεσολόγγι) και του Παραρτματος Ναυπάκτου (με έδρα τη Ναύπακτο), σύμφωνα με τους όρους αυτς της διακρυξης, για διάστημα τριών (3) ετών συνολικού προϋπολογισμού ,00, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονικ προθεσμία (52 ημερών τουλάχιστον) από την ημερομηνία αποστολς για δημοσίευση περίληψης αυτς της διακρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά με οποιοδποτε τρόπο, η οποία όμως θα πρέπει να έχει παραληφθεί από το Τ.Ε.Ι., με απόδειξη μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού ( 18/9/2008 ) να καταθέσουν προσφορά με τα δικαιολογητικά που ζητούνται, στο Τμμα Διοικητικς Μέριμνας και Πρωτοκόλλου του ΤΕΙ μέχρι 19/9/2008 και ώρα π.μ.. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ε.Ε - & ΔΗΜΟΣ.ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣ. ΤΥΠΟ - Φ.Ε.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 28/7/ /7/2008-1/8/2008 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ π.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπς διαγωνισμού. Οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχς στο διαγωνισμό πρέπει: α) να ασκούν ταυτόσημο συναφές επάγγελμα στην Ελλάδα στην αλλοδαπ. β) Να ασκούν αυτό τα τελευταία τουλάχιστον τρία (3) χρόνια συνεχώς σε σταθερό χώρο εστίασης, ιδιόκτητο μισθωμένο νόμιμα παραχωρηθέντα, που να πληροί τους όρους λειτουργίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, δυναμικότητας σίτισης άνω τουλάχιστον των εξντα (60) ατόμων ταυτοχρόνως. 2

3 β) Να μην υπόκεινται στους περιορισμούς στην σύναψη δημοσίων συμβάσεων για πρόσωπα που δραστηριοποιούνται συμμετέχουν σε επιχειρσεις μέσων ενημέρωσης. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξς. α. Εγγύηση συμμετοχς στο διαγωνισμό ποσού, ,00 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007 και το συνοδευτικό παράρτημα ΙΙΙ, της παρούσης διακρυξης. β. Υπεύθυνη δλωση του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφς στην οποία: β1. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. β2. Να δηλώνεται ότι, μέχρι την ημέρα υποβολς της προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για κάποιο από τα αδικματα της παρ. 1. του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007, για κάποιο από τα αδικματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικς τους δραστηριότητας, για κάποιο από τα αδικματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. ( περίπτωση (1) του εδαφίου Α της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου) δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κρυξης πτώχευσης. (περίπτωση (2) του εδαφίου A της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενμεροι (κύρια και επικουρικ) (περίπτωση (3) του εδαφίου A της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου) είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητριο και κατά την εκ των υστέρων δε προσκόμιση του σχετικού πιστοποιητικού θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφ τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. (περίπτωση (4) του εδαφίου A της παραγρ. 2 και περίπτωση (4) του εδαφίου Β της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου. δεν τελούν υπό κοιν εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ειδικ εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινς ειδικς εκκαθάρισης των 3

4 ανωτέρω νομοθετημάτων υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). (περίπτωση (2) του εδαφίου Γ της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρο). Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικς έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβς σύμφωνα με τον ν.2672/1998 (Α 290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξς έγγραφα και δικαιολογητικά, του παρόντος άρθρου τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 από την αρμόδια επιτροπ. Α. Οι Έλληνες πολίτες: (1). Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση για κάποιο από τα αδικματα της παρ. 1. του άρθρου 43 του Π.Δ 60/2007, για κάποιο από τα αδικματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικς τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στην παρούσα προκρυξη για κάποιο από τα αδικματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (2). Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικς διοικητικς αρχς, έκδοσης του τελευταίου εξαμνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης σε διαδικασία κρυξης πτώχευσης. (3). Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση αρχ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν 1. τις εισφορές κοινωνικς ασφάλισης, (κύριας και επικουρικς) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικς ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικς ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικς ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτών και των διοικούντων την ΕΠΕ και ΑΕ θα προκύπτει κατά 4

5 κανόνα από το καταστατικό και θεωρημένη κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα και 2. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασ τους στην αλλοδαπ, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. (4). Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφ ενός η εγγραφ τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφ ετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποιν αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψφιου Προμηθευτ ενώπιον συμβολαιογράφου Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψφιος Προμηθευτς (Ανάδοχος) δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτ Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψφιου Προμηθευτ (Αναδόχου) εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Β. Αλλοδαποί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστικ διοικητικ αρχ της χώρας καταγωγς προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψφιος Προμηθευτς δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικς τους δραστηριότητας εφόσον αυτό ορίζεται στην παρούσα προκρυξη και για τα αδικματα που προβλέπονται στο άρθρο 45 παραγρ. 1 της οδηγίας 2004/18 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Το απόσπασμα το έγγραφο αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, (2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικς διοικητικς Αρχς, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψφιος Προμηθευτς δεν τελεί υπό πτώχευση ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικς διοικητικς Αρχς, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψφιος Προμηθευτς δεν τελεί υπό διαδικασία κρυξης σε πτώχευση ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται στο δίκαιο της χώρας του. Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, 5

6 (4) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχς της χώρας του υποψφιου Προμηθευτ περί εγγραφς του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου σε αντίστοιχο επαγγελματικό εμπορικό μητρώο. Το πιστοποιητικό η βεβαίωση αυτ πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, (5) Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικς ασφάλισης που ο υποψφιος από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψφιος Προμηθευτς είναι ενμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικς ασφάλισης κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, (6) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχς από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψφιος Προμηθευτς είναι ενμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψφιου Προμηθευτ ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποιν αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψφιου Προμηθευτ, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, με Υπεύθυνη Δλωση του υποψφιου Προμηθευτ ενώπιον δικαστικς διοικητικ αρχς, συμβολαιογράφου αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας του υποψφιου Προμηθευτ στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψφιος Προμηθευτ δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτ Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψφιου Προμηθευτ εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά αλλοδαπά: 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων Α και Β του παρόντος, αντίστοιχα. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικς διοικητικς αρχς, έκδοσης του τελευταίου εξαμνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοιν εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ειδικ εκκαθάριση του ν.1892/1990(α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινς ειδικς εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικς δικαστικς αρχς της χώρας εγκατάστασης, από 6

7 το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση, για κάποιο από τα αδικματα της περίπτωσης (1) του εδαφίου Α της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, 4. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του παρόντος εδαφίου Γ, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοιν εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακς Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδικ εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδικ εκκαθάριση, Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποιν αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψφιου Προμηθευτς ενώπιον συμβολαιογράφου Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψφιος Προμηθευτς δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτ Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψφιου Προμηθευτ εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Δ. Οι Συνεταιρισμοί: (1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικς δικαστικς αρχς της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστικ απόφαση, για κάποιο από τα αδικματα της περίπτωσης (1) του εδ. Α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. (2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων (2), (3), (5), (6) του εδαφίου Β της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδαφίου Γ της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου, (3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχς ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 7

8 Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποιν αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση του υποψφιου Προμηθευτ ενώπιον συμβολαιογράφου Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψφιος Προμηθευτς δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτ Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψφιου Προμηθευτ εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς. Ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοιν προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτ που συμμετέχει στην Ένωση. ΣΤ. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδποτε αρχ της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα πιστοποιητικά, δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολ του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτ δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτ να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικς διοικητικς αρχς συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτς. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση υπεύθυνη δλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικς, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασ τους στην Ελληνικ γλώσσα. Για τη συμμετοχ των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό και προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητά τους, η επαγγελματικ αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτικ και οικονομικ γενικότερα κατάστασ τους θα πρέπει να δηλώνεται σε υπεύθυνη δλωση του Νόμου 1599/1986 ότι: α) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχ τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. β) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικς τους δραστηριότητας. δ) Υπάρχει συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα. 8

9 ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχ πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. στ) Θα δηλώνεται ότι δεν υφίστανται οι περιορισμοί που αναφέρονται στις διατάξεις του Ν 3021/2002. Επίσης σε απλ δλωση θα δηλώνονται: α) Η Οικονομικ Επιφάνεια της Επιχείρησης (Αντίγραφα Ισολογισμού των τριών τελευταίων ετών). β) Η επιχειρηματικ δομ, όπως η μορφ της επιχείρησης, το εύρος της δραστηριότητάς της και το κύρος της. γ) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης. δ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση. ε) Ό,τι άλλο στοιχείο κατά την κρίση της επιχείρησης θα βοηθσει την επιτροπ διαγωνισμού στην καλύτερη αξιολόγηση. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ανάδοχος αναλαμβάνει σε πλρη ανάθεση το έργο της σίτισης Φοιτητών του ΤΕΙ Μεσολογγίου (με έδρα το Μεσολόγγι) και 300 Φοιτητών του Τμματος ΤΕΣΥΔ (με έδρα την Ναύπακτο) για 3 (τρία) χρόνια από την ημερομηνία έναρξης της παροχς των υπηρεσιών της σίτισης, τοι από μέχρι Ειδικότερα το έργο απαιτεί: 1. Τη λειτουργία εστιατορίου πλρως εξοπλισμένου με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, σε κατάλληλο χώρο, με δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για εξυπηρέτηση 1600 τουλάχιστον ατόμων για το εστιατόριο που είναι στην έδρα του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 2. Τη λειτουργία, σε μισθωμένο από τον ανάδοχο κτίριο και με εξοπλισμό επίσης του αναδόχου, του εστιατορίου του Παραρτματος Ναυπάκτου, για την εξυπηρέτηση τριακοσίων (300) τουλάχιστον ατόμων για το Τμμα ΤΕ.ΣΥ.Δ (βλ. παράγραφο 12 του επόμενου κεφαλαίου). 2. Την πρόσληψη και απασχόληση του αναγκαίου και κατάλληλου για τη λειτουργία του Φ.Ε. προσωπικού (Βλ. παράγραφο 14 του επόμενου κεφαλαίου. 3. Την προμθεια των πρώτων υλών, ετοιμασία και διανομ των φαγητών. 4. Την εξασφάλιση της καθαριότητας όλων των εσωτερικών χώρων καθώς και των εξωτερικών που οδηγούν σε εισόδους του φοιτητικού εστιατορίου (είσοδοι σιτιζόμενων, τροφοδοσίας και προσωπικού) 9

10 5. Τη συντρηση του πρασίνου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του εστιατορίου στο Μεσολόγγι και ενδεχομένως στο Παράρτημα Ναυπάκτου. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να σιτίζει ημερησίως δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου (με έδρα το Μεσολόγγι) και 300 του Τμματος ΤΕΣΥΔ (με έδρα την Ναύπακτο), παρασκευάζοντας τουλάχιστον γεύματα και δείπνα, (για Μεσολόγγι και Ναύπακτο) με ημερσιο σιτηρέσιο ανά φοιτητ 1,80 ΕΥΡΩ μη περιλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 9%. Εάν ο αριθμός των δικαιουμένων σίτισης Φοιτητών, υπερβεί το 2% του παραπάνω αριθμού των σπουδαστών, θα αναπροσαρμόζεται και η καταβαλλόμενη αποζημίωση του αναδόχου ανάλογα. Μετά τη συμπλρωση έξη (6) μηνών από την υπογραφ της σύμβασης, το ΤΕΙ δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 14 (παρ.6) του Ν 2817/2000, να τροποποισει (μειώσει) τον αριθμό των σιτιζομένων Φοιτητών, οπότε και η καταβαλλόμενη αποζημίωση του αναδόχου θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα. 2. Η ανάθεση του έργου της σίτισης γίνεται για χρονικό διάστημα τριών ετών, και θα αρχίζει από την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου και την παροχ των υπηρεσιών της σίτισης. Εάν κατά τη λξη της τριετίας δεν έχει ολοκληρωθεί για απρόβλεπτους λόγους η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για την επόμενη χρονικ περίοδο, αποφασίζει σχετικά το Συμβούλιο ΤΕΙ, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. 3. Η σίτιση παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού διδακτικού έτους (1 Σεπτεμβρίου έως και την επόμενη της λξης εκάστου εκπαιδευτικού έτους). Το Φοιτητικό Εστιατόριο δεν λειτουργεί για 20 συνολικά ημέρες, αντίστοιχα, κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου έως και 2 Ιανουαρίου) και του Πάσχα (από Μεγάλη Τετάρτη έως και Τετάρτη πριν την Κυριακ του Θωμά) σε ημερομηνίες που θα προκύψουν από τυχόν τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του Τ.Ε.Ι. Η έναρξη και λξη της περιόδου λειτουργίας του Φ.Ε. μπορεί να μετατίθεται με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ. Η απόφαση αυτ ανακοινώνεται στον ανάδοχο εγκαίρως. 10

11 4. Σε κάθε γεύμα και σε κάθε δείπνο θα προσφέρονται δύο εναλλακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο και συνοδευτικά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακρυξης. Το γαρνίρισμα, όπου απαιτείται, θα είναι διαφορετικό σε κάθε ένα από τα δύο εναλλακτικά πιάτα. Θα υπάρχει επίσης διαθέσιμο 3 ο ειδικό πιάτο για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζομένων, που για ιατρικούς, θρησκευτικούς άλλους λόγους δεν μπορούν να ακολουθσουν το κανονικό πρόγραμμα σίτισης. 5. Το εβδομαδιαίο μενού θα είναι σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακρυξης όσο αφορά στη σύνθεση και τις προδιαγραφές των πρώτων υλών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). Θα καταρτίζεται από την Επιτροπ Σίτισης του ΤΕΙ Μεσολογγίου, στην οποία θα συμμετέχουν δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών, σε συνεργασία με τον ανάδοχο και το οποίο θα εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Το πρόγραμμα αυτό θα ισχύει για 4 εβδομάδες, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά από τον ανάδοχο εκμετάλλευσης του εστιατορίου του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του Παραρτματος Ναυπάκτου, θα αναρτάται δε υποχρεωτικά σε πίνακα ανακοινώσεων στην αρχ κάθε μνα. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος θα λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει ποικιλία στον τρόπο μαγειρέματος των φαγητών και στο γαρνίρισμα, καθώς και προσαρμογ σε νωπές πρώτες ύλες της κάθε εποχς. Στο πρόγραμμα αυτό σίτισης θα αναγράφεται και το συγκεκριμένο είδος του 3 ου ειδικού πιάτου, το οποίο θα προκύπτει μετά από καταγραφ των σχετικών αναγκών. 6. Οι σιτιζόμενοι φοιτητές θα μπορούν, εφόσον θέλουν, να προσέρχονται ελεύθερα για «συμπλρωμα» του κυρίως πιάτου. 7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε τραπέζι ξύδι, λεμόνι και αλάτι και πιπέρι. 8. Σε δύο τουλάχιστον σημεία της αίθουσας θα υπάρχει κατάλληλος πάγκος με διαθέσιμο ελαιόλαδο για σαλάτες και τα συνθη καρυκεύματα (πιπέρι, κανέλα, μουστάρδα, κέτσαπ κ.λπ.) 9. Ο ανάδοχος πέραν των άριστων πρώτων υλών, συστατικών έτοιμων τροφών που υποχρεούται να χρησιμοποιεί, θα πρέπει να φροντίζει ώστε το τελικό προϊόν να έχει προετοιμαστεί και μαγειρευτεί με τον κατάλληλο τρόπο, να μεριδοποιείται σωστά, να έχει καλ εμφάνιση και να σερβίρεται με άψογο τρόπο. 10. Στο Φ.Ε. σιτίζονται μόνο φοιτητές του ΤΕΙ Μεσολογγίου. 11

12 Μέλη του προσωπικού κάθε κατηγορίας ομάδες φιλοξενουμένων του ΤΕΙ μπορούν να σιτίζονται στο Φοιτητικό Εστιατόριο. Στην περίπτωση αυτ θα καταβάλλεται για κάθε γεύμα δείπνο το αναλογούν ποσό του αντιτίμου της κάρτας σίτισης. Ειδικότερα τα μέλη του Δ.Π και οι απασχολούμενοι στις Διοικητικές Υπηρεσίες, θα σιτίζονται μετά τις και ύστερα από επίδειξη της ειδικς, προς τούτο, κάρτας που θα τους χορηγηθεί. Μη μέλη της κοινότητας του Τ.Ε.Ι απαγορεύεται να σιτιστούν, χωρίς άδεια του Τ.Ε.Ι. 11. Η προετοιμασία και παρασκευ των φαγητών και των συνοδευτικών, καθώς και η παροχ της σίτισης θα γίνεται στους χώρους του Εστιατορίου με τον εξοπλισμό που υπάρχει στο εστιατόριο του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του εστιατορίου του Τμματος ΤΕ.ΣΥ.Δ., που ο ανάδοχος θα διαθέσει και ο οποίος θα αναγράφεται ρητά στην Τεχνικ του Προσφορά. Απαγορεύεται ρητά η Παρασκευ φαγητών εκτός του χώρου των εστιατορίων και η μεταφορά τους στη συνέχεια στα εστιατόρια. Επίσης απαγορεύεται η παρασκευ φαγητών στα εστιατόρια του Τ.Ε.Ι και η μεταφορά τους εκτός Τ.Ε.Ι. Οι ώρες διανομς του φαγητού θα είναι από έως το γεύμα και από έως το δείπνο. Αν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές, οι ώρες αυτές μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου μετά από εισγηση της Επιτροπς Εστιατορίου. Αυτονόητο είναι ότι οι ώρες λξης της διανομς φαγητού παρατείνονται αυτοδίκαια, αν υπάρχουν σπουδαστές στην αναμον, που δεν πρόλαβαν να σιτιστούν. 12. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο χώρο για τη λειτουργία του εστιατορίου του Παραρτματος Ναυπάκτου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού (Υπουρ. Απόφ. 8577/1983 ΦΕΚ 526 τ. Β ), στο οποίο θα μπορούν να εξυπηρετούνται τουλάχιστον 300 άτομα. Όλοι οι αναγκαίοι χώροι (αίθουσα σιτιζόμενων, χώρος πλύσεως σκευών, παρασκευαστριο και προπαρασκευαστριο, αποχωρητρια, αποδυτρια προσωπικού, αποθκη τροφίμων) θα είναι ανάλογοι του αριθμού των καθισμάτων και θα πρέπει να αποτυπώνονται στην κάτοψη που συνοδεύει την τεχνικ προσφορά. 13. Με τη λξη του πρώτου έτους της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εγκατεστημένο και σε ορθ λειτουργία σύστημα ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας και της υγιεινς των τροφίμων, σύμφωνα με τις αρχές του Συστματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), σε εφαρμογ της κοινς υπουργικς απόφασης 12

13 487/2000 (ΦΕΚ 1219 Β ). Οι διαδικασίες δε θα κινηθούν αμέσως με την υπογραφ της σύμβασης. 14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει για τη λειτουργία του Φοιτητικού Εστιατορίου τουλάχιστον (12) άτομα πλρους απασχόλησης για το ΤΕΙ Μεσολογγίου και (6) άτομα για το Τμμα ΤΕΣΥΔ, που να καλύπτουν όλες τις ειδικότητες που απαιτεί η εκτέλεση του έργου. Το ΤΕΙ δεν ευθύνεται για την επιλογ του προσωπικού από τον ανάδοχο και για κάθε υποχρέωσ του προς αυτό, θα παρακολουθεί όμως και θα ελέγχει αυστηρά την τρηση κάθε υποχρέωσης, που απορρέει από τη σύμβαση, την εργατικ και ασφαλιστικ νομοθεσία. 15. Το ΤΕΙ μετά από αιτιολογημένη εισγηση της Επιτροπς Φ.Ε., έχει το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση κάθε μέλους του προσωπικού του αναδόχου, εφόσον αποδεδειγμένα δείχνει απροθυμία συνεργασίας και η εν γένει συμπεριφορά του δημιουργεί σοβαρά προβλματα στην ομαλ λειτουργία του Φ.Ε. Επίσης σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα διαπιστώνουν ότι με το απασχολούμενο από τον ανάδοχο προσωπικό δεν εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Φ.Ε., έχει το δικαίωμα να απαιτσει από τον ανάδοχο την άμεση και έκτακτη πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού. 16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις της Εργατικς Νομοθεσίας για τις συνθκες εργασίας, τρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις δικαιούμενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, μέτρα για την ασφάλεια κατά την ώρα εργασίας. Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο απ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό Ταμείο Οργανισμό. Δεν αποκλείεται και η απασχόληση Φοιτητών. 17. Η αντισυμβατικ συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο αποκλεισμού του σε επόμενους διαγωνισμούς του Ιδρύματος. 18. Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησ τους από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτριο καλς λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου. Για το λόγο αυτόν θα υπάρχουν σε εμφαν σημεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώνουν εγγράφως τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας. Στο άνοιγμα και τον έλεγχο των παραπάνω κουτιών θα παρευρίσκεται και ο ανάδοχος εκπρόσωπός του. Επίσης, δύο τουλάχιστον φορές το χρόνο θα γίνεται από την Επιτροπ Φοιτητικού 13

14 Εστιατορίου (Επιτροπ Σίτισης) αξιολόγηση της σίτισης με τη διανομ και συμπλρωση από τους σιτιζόμενους ειδικού ερωτηματολογίου. 19. Απαγορεύεται η ολικ μερικ υπομίσθωση παραχώρηση της χρσεως του Φοιτητικού Εστιατορίου και η με οποιονδποτε τρόπο μεταβίβαση υποχρεώσεων σίτισης σε τρίτο πρόσωπο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος με όλες τις νομικές συνέπειες της έκπτωσης. ΕΠΟΠΤΕΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΟΙΝΕΣ 1. Ο έλεγχος της καλς εκτέλεσης των εργασιών και της πιστς εφαρμογς των όρων της παρούσας διακρυξης και της Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπ Φοιτητικού Εστιατορίου (Επιτροπ Σίτισης), τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΤΕΙ και εν τέλει το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., το οποίο και θα εποπτεύει και κατευθύνει όλα τα παραπάνω. Η Επιτροπ Φοιτητικού Εστιατορίου και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Τ.Ε.Ι., υποχρεούνται να υποβάλλου στο συμβούλιο έκθεση, κάθε τρείς μνες, ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχουν να παρατηρσουν τίποτε και άμεσα εφόσον, κατά τη άσκηση των καθηκόντων τους, διαπιστώσουν παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, των όρων της σύμβασης, της προσφοράς του αναδόχου, των εντολών της υπηρεσίας και εν γένει οτιδποτε θέτει σε κίνδυνο την υγεία των σιτιζόμενων φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Η εκθέσεις και παρατηρσεις γενικά κοινοποιούνται στον ανάδοχο υποχρεωτικά. 2. Η τρηση των όρων υγιεινς των χώρων, η εμφάνιση του προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων υλών και των προσφερομένων ειδών ελέγχεται από το ΤΕΙ και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει τα εντεταλμένα όργανα στο έργο αυτό. Οι ασκούμενοι από το Τ.Ε.Ι., τις επιτροπές και υπηρεσίες του έλεγχοι, είναι ανεξάρτητοι από τους ελέγχους που ενεργούνται από τις καθ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομικ Υπηρεσία, ΕΦΕΤ), οι οποίες μπορούν να ασκούν πλρη αστιατρικό, αγορανομικό, οποιαδποτε άλλο έλεγχο, που υπαγορεύεται από τις οικείες διατάξεις τους, τηρουμένων πάντα των διατάξεων του Ακαδημαϊκού Ασύλου. 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Επιτροπς Φοιτητικού Εστιατορίου καθώς και των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 14

15 4. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται χρηματικές και διοικητικές ποινές. α) Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδποτε μερίδας, επιτρέπεται να διαπιστωθεί απόκλιση μέχρι 10% από τα όρια που ορίζονται στη διακρυξη. Δεν επιτρέπεται όμως να διαπιστωθεί αρνητικ απόκλιση βάρους σε σύνολο δειγματοληψίας 5 μερίδων. Εαν διαπιστωθεί απόκλιση από τις προδιαγραφές επιβάλλεται χρηματικ ποιν 100 ΕΥΡΩ. β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους της διακρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, οι ποινές θα είναι διπλάσιες από αυτές που αφορούν στον έλεγχο των ποσοττων. γ) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι το απασχολούμενο προσωπικό δεν επαρκεί για την ομαλ λειτουργία της σίτισης και ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ενίσχυσ του, η ποιν θα είναι όπως στην παραπάνω β περίπτωση. δ) Εάν σε επόμενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόμοια παράβαση η χρηματικ ποιν διπλασιάζεται. ε) Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί για τρίτη φορά, κινείται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικς επιστολς καλς εκτέλεσης υπέρ του ΤΕΙ. Η έκπτωση του αναδόχου γίνεται και από τα δύο εστιατόρια, άσχετα σε ποιο διαπιστώθηκε η παράβαση. στ) Οι παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ, μετά από πρόταση της Επιτροπς Φοιτητικού Εστιατορίου και η παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το αμέσως επόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμς του αναδόχου. ζ) Για κάθε άλλη απόκλιση από τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς, καθώς και για περιπτώσεις μη τρησης των υποχρεώσεων προς τους εργαζόμενους, η Επιτροπ Φοιτητικού Εστιατορίου έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί στο Συμβούλιο ΤΕΙ, την επιβολ χρηματικς ποινς ανάλογης αυτών που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση υποτροπς ισχύουν τα αναφερόμενα στα στοιχεία γ, δ και ε της παραγράφου αυτς. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από τη Διακρυξη. 15

16 Οι προσφορές παραλαμβάνονται από το Τμμα Δ.Μ&ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ και παραδίδονται στην αρμόδια Επιτροπ διαγωνισμού. Προσφορές που αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδποτε τρόπο θα παραλαμβάνονται με απόδειξη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι προσφορές αυτές (που αποστέλλονται) να περιέρχονται στην Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων (του παρόντος άρθρου ), δεν λαμβάνονται υπόψη. Προσφορές που υποβάλλονται περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδποτε τρόπο, εκπρόθεσμα εκτός της προβλεπομένης διαδικασίας δεν γίνονται δεκτές από την επιτροπ, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. Στον φάκελο κάθε προσφοράς, ο οποίος αποτελεί και τον Κυρίως Φάκελο, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. β) Ο πλρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμθεια, τοι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. γ) Ο αριθμός της διακρυξης. δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. Δεν θα γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που δεν θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα παρακάτω: Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο Κυρίως Φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξς: Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (πρωτότυπα και μια σειρά φωτοαντιγράφων) και η εγγύηση συμμετοχς. Μέσα στον κυρίως φάκελο τοποθετείται σε σφραγισμένο υποφάκελο η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (πρωτότυπα και φωτοαντίγραφα). Εξωτερικά ο υποφάκελος αυτός (Τεχνικς Προσφοράς) θα φέρει και όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδποτε διόρθωση, αυτ πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη 16

17 από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια επιτροπ παραλαβς και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτ. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' αυτ διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφ κατά την κρίση της επιτροπς αξιολόγησης των προσφορών. Ο προσφέρων θα δηλώνει σε υπεύθυνη δλωση του Ν 1599/86 ότι: αποδέχεται πλρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακρυξης, εκτός αν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτ πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακρυξης προκειμένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτ αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση απόκρουση όρου της διακρυξης. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια επιτροπ, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετικ γνωμοδότηση της επιτροπς διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητθηκαν. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για τέσσερις (4) μνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφοράς τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από την λξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακρυξη. Μετά τη λξη του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολς τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται αποστέλλονται σ' αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λψη της σχετικς αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολ των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται παραδίδονται το αργότερο τέσσερις ημέρες μετά τη λψη της σχετικς αίτησης. 17

18 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 1. Κατά της διακρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχς προμηθευτ σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως την κατακυρωτικ απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανς προσφυγ). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικς απόφασης επιτρέπεται και η προβολ λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 2 της παρούσας διακρυξης. 2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του φορέα, ως εξς: α) Κατά της διακρυξης του διαγωνισμού: Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστματος από τη δημοσίευση της διακρυξης μέχρι την ημερομηνία λξεως της προθεσμίας υποβολς των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτς συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολς των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετικ απόφασ του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. β) Κατά των πράξεων παραλείψεων της αναθέτουσας αρχς που αφορούν την συμμετοχ οποιουδποτε προμηθευτ στον διαγωνισμό την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβς και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγς του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτ δεν επιφέρει αναβολ διακοπ του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετικ απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχς προμηθευτ σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολς της. γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτικ απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτς έλαβε γνώση της σχετικς πράξεως παραλείψεως της αναθέτουσας αρχς. Η ένσταση αυτ κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολ της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετικ απόφασ του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λξη της προθεσμίας υποβολς ενστάσεων. 18

19 δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικς απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 3 παρ.2 της παρούσας διακρυξης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτς έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικς απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτ κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολ της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετικ απόφασ του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδποτε άλλους λόγους, εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 4. Η σχετικ απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλρη γνώση της σχετικς απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχ, με φροντίδα τους. 5. Ο προμηθευτς μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγ για λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτικ προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικς απόφασης από την αναθέτουσα αρχ. Επί της προσφυγς, αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολ με άλλη οιασδποτε φύσεως διοικητικ προσφυγ..για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ( παράβολα από κάθε αιτία ). Με κοιν απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α 202)]. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 19

20 Η εγγύηση συμμετοχς που θα συνοδεύει απαραίτητα την προσφορά εκδίδεται για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης ( ,00 Χ 5% = ,00 ). Η εγγύηση συμμετοχς στο διαγωνισμό ισχύει για (5) πέντε τουλάχιστον μνες από την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν ανακηρυχθεί ανάδοχος η εγγύηση επιστρέφεται σ αυτόν μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. Οι χωρίς εγγύηση χωρίς την προσκουσα εγγύηση προσφορές απορρίπτονται από την Επιτροπ διαγωνισμού ως απαράδεκτες. Πριν από την υπογραφ της Σύμβασης, ο υποψφιος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητικ επιστολ καλς εκτέλεσης του έργου της λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου, ποσού ίσου με το 10% της συμβατικς δαπάνης (προ Φ.Π.Α.), δηλαδ ποσού ( ,00X10% = ,00 ). Το ποσό αυτό παραμένει στο ΤΕΙ τρεις επί πλέον μνες μετά το χρόνο λξης της Σύμβασης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο υποφάκελος της Τεχνικς Προσφοράς περιλαμβάνει: 1. α) Υποχρεωτικά και επί ποιν αποκλεισμού το συνημμένο στην παρούσα διακρυξη βασικό μενού δύο εβδομάδων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) υπογεγραμμένο και σφραγισμένο και Υπεύθυνη Δλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται και ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη της απόλυτης τρησης του. β) Την προσφορά πρωινού: σύνθεση και ώρες παροχς, Οι προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν που θα προσφέρεται ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακρυξης. 2. Μελέτη λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου: Οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τους όρους λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου που αναφέρονται στην παρούσα διακρυξη και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να τους παρασχεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΕΙ, θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα γίνεται λεπτομερς περιγραφ του τρόπου με τον οποίο σκέπτονται να λειτουργσουν το Φοιτητικό Εστιατόριο. Στη μελέτη αυτ, εκτός των άλλων, είναι απαραίτητο να περιγράφονται με σαφνεια: α) Τα μέσα και ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγ των γευμάτων τοι: 20

21 i) Η καταλληλότητα καταστματος, που θα τεκμηριώνεται με σχετικ κάτοψη, στην οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι αναγκαίοι χώροι (αίθουσα σιτιζόμενων, χώρος πλύσεως σκευών, παρασκευαστριο και προπαρασκευαστριο, αποχωρητρια, αποδυτρια προσωπικού, αποθκη τροφίμων) καθώς και οι θέσεις του απαραίτητου για την κάθε εργασία εξοπλισμού. ii) Η θέση του καταστματος, που θα σημειώνεται σε επίσημο χάρτη της πόλεως της Ναυπάκτου ώστε να είναι σαφς και ακριβς η τοπογραφικ θέση (Διεύθυνση) του κτιρίου και η οδικ πρόσβαση με μέσα μαζικς μεταφοράς από την έδρα της Σχολς και το κέντρο της πόλης. iii) Ο διαθέσιμος εξοπλισμός (μαγειρικά σκεύη, τραπέζια, καθίσματα, ψυγεία κ.λ.π.) β) Ο αριθμός των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άμεσα έμμεσα θα διατεθούν για την εκτέλεση του έργου, ανά ειδικότητα και με αναφορά στο χρόνο απασχόλησης του προσωπικού αυτού πλρης μερικ απασχόληση). γ) Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων. δ) Τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει: ι) ότι οι προμθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ιι) ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθκες υγιεινς και ασφάλειας των τροφίμων. 3. Αποδεικτικά στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, βεβαιώσεις, συστατικές επιστολές κ.λ.π.) των υπηρεσιών μαζικς σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα με την παρούσα μορφ της επιχείρησης την τελευταία τριετία. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν με σαφνεια οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχς, ο αριθμός των σιτισθέντων, η αξία, τα μέτρα που εφαρμόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινς της σίτισης (πιστοποίηση κατά HACCP), καθώς και η επιτυχς εκπλρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων. Από τα παραπάνω θα αξιολογηθούν: α) η εμπειρία των 3 προηγούμενων ετών, β) το ύψος του κύκλου εργασιών (αριθμός σιτισθέντων και αξία ) των 3 προηγούμενων ετών και γ) η επιτυχς υλοποίηση του έργου σε κάθε περίπτωση. 4. Υπεύθυνη δλωση περί αποδοχς των γενικών και ειδικών όρων της διακρυξης. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21

22 1. Οι υποψφιοι ανάδοχοι εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου θα αξιολογηθούν με βάση τα στοιχεία της τεχνικς προσφοράς, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης: 22

23 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ Α ΟΜΑΔΑ 1) Η μελέτη λειτουργίας για την Παραγωγ Γευμάτων (2α) (μόνο για το Παράρτημα στη Ναύπακτο) Η διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει: ι) ότι οι προμθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και ιι) ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθκες υγιεινς και ασφάλειας των τροφίμων(2δ) Ο αριθμός των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άμεσα έμμεσα θα διατεθούν για την εκτέλεση του έργου, ανά ειδικότητα και με αναφορά στο χρόνο απασχόλησης του προσωπικού αυτού πλρης μερικ απασχόληση).(2β) Εξειδίκευση του τρόπου παρασκευς των γευμάτων και των πρώτων υλών που θα χρησιμοποιηθούν για αυτά. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (1) i = 5% ii = 10% iii = 5% Σύνολο 20% 10% ΒΑΘΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ (Από 80 έως 110) (2) Τελικός Βαθμός 2) Παροχ πρωινού 5% 3) Μέτρα για την ασφάλεια και υγιειν προσωπικού εγκαταστάσεων και τελικού προϊόντος (2γ) 20% ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑΔΑΣ 70% Β ΟΜΑΔΑ 1) Εμπειρία παροχς υπηρεσιών μαζικς σίτισης 12% 2) Κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας 6% 3) Επιτυχς υλοποίηση των έργων και ποιότητα υπηρεσιών 12% ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑΔΑΣ 30% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 100% Τελικός Βαθμός από 80 έως 110 5% 10% 1 Χ 2 = 23

24 2. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στη διακρυξη. 3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσμάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 4. Με 100 βαθμούς βαθμολογείται η προσφορά (σε όλα τα επιμέρους κριτρια στοιχεία αξιολόγησης), σε περίπτωση που καλύπτεται το ελάχιστο των απαιτσεων της διακρυξης υπό την προϋπόθεση ότι αυτ έχει κριθεί ως αποδεκτ. Η βαθμολογία αυτ μπορεί να αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτσεις της διακρυξης να μειώνεται μέχρι 80 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπάρχουν επουσιώδεις αποκλίσεις, οι οποίες υπολείπονται των απαιτσεων. 5. Η βαθμολογία σε όλα τα στοιχεία (κριτρια) είναι συγκριτικ μεταξύ των υποψηφίων και σταθμίζεται με τον συντελεστ βαρύτητας του στοιχείου 6. Για την αξιολόγηση της προφοράς ως συμφερότερης και την τελικ επιλογ του αναδόχου λαμβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται παραπάνω. Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από την Επιτροπ διαγωνισμού την ημερομηνία του διαγωνισμού μετά τη λξη του χρόνου παραλαβς των προσφορών. Επίσης θα ανοιχθούν οι φάκελοι των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 118/07. Για την ημερομηνία ανακοίνωσης της βαθμολογίας οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν εγγράφως από την αρμόδια Υπηρεσία μετά την ολοκλρωση της αξιολόγησης των προσφορών. Η επιτροπ κατά την κρίση της και πριν την λψη της τελικς απόφασης ενδεχόμενα να προβεί σε επιτόπιο έλεγχο των χώρων σίτισης που προσφέρονται. ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ως εξς: Α ΟΜΑΔΑ 1) Μελέτη λειτουργίας για την Παραγωγ Γευμάτων, τοι: Η πληρότητα της μελέτης λειτουργίας, όπως θα προκύψει από την επί μέρους αξιολόγηση και βαθμολόγηση των στοιχείων της παρ. 2 α (i, ii, iii) και β της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (καταλληλότητα καταστματος, 24

25 θέση καταστματος σε σχέση με τις δυνατότητες πρόσβασης των φοιτητών, ο τεχνικός εξοπλισμός, που θα διαθέσει άμεσα έμμεσα ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου και ο αριθμός και ειδικότητες του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού (με αναγωγ σε άτομα πλρους απασχόλησης). 2) Η πληρότητα και οι ώρες διάθεσης του πρωινού (στοιχείο 1 β της Τεχνικς Προσφοράς). 3) Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι προμθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ιδίως να διασφαλίζονται οι συνθκες υγιεινς των παρεχομένων φαγητών (στοιχεία της παρ. 2 γ και δ της Τεχνικς Προσφοράς). 4) Η εξειδίκευση του τρόπου παρασκευς των γευμάτων και της προέλευσης των πρώτων υλών, που θα χρησιμοποιηθούν για αυτά. Σημειώνεται ότι τυχόν προσφερόμενα είδη πέραν του βασικού μενού και άλλα στοιχεία της σίτισης πλην των αναφερομένων ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπ Διαγωνισμού και δεν θα αξιολογούνται. Β ΟΜΑΔΑ Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες με βάση: 1) Την εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικς σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα με την σημεριν μορφ της επιχείρησης κατά τα 5 προηγούμενα έτη. 2) Ο κύκλος εργασιών από την παραπάνω μαζικ σίτιση (αριθμός σιτισθέντων κ.λ.π.), σε συνδυασμό με την αξία των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί τα τρία προηγούμενα έτη. 3) Η αποτελεσματικότητα και η επιτυχς υλοποίηση των έργων που έχει αναλάβει η επιχείρηση, συνεκτιμώμενης και της εφαρμογς μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σίτισης που παρείχε η επιχείρηση (ISO, HACCP). Ως «μαζικ σίτιση» για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ανωτέρω στοιχείων θεωρείται η συστηματικ επί καθημερινς βάσεως παροχ πλρους σίτισης 400 τουλάχιστον ατόμων για συνεχές διάστημα όχι μικρότερο των 9 μηνών ετησίως. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν παρασχεθεί παρόμοιες υπηρεσίες κατά τον τελευταίο χρόνο. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο του ΤΕΙ, που είναι το Συμβούλιο και ανακοινώνεται με έγγραφο στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο. Αυτός είναι υποχρεωμένος μέσα στην προθεσμία που αναφέρει το έγγραφο να έλθει στα γραφεία του ΤΕΙ για την υπογραφ της Σύμβασης, προσκομίζοντας συγχρόνως και την 25

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ)

ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: Β83Ζ469Β7Θ-0ΦΝ ΑΔΑΜ: 15PROC002698223 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για τη μίσθωση και εκμετάλλευση των κυλικείων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 29-05-2015 29-05-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Τηλέφωνο Fax Ηλ/κή Αλλ/φία Πληροφορίες : Αγ. Σπυρίδωνος :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14

ΑΔΑ: 60ΙΣ469Η5Ω-9ΩΙ ΧΑΪΔΑΡΙ, 1/8/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 37.14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΜΙ2. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΨ469ΗΖΞ-Φ91 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: 4907 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΜ469ΗΖΞ-ΨΣΨ. Μύρινα 19-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5221 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ, 18/03/2014 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 5609 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 01-10-2015 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

2) Το Προεδρικού Διατάγματος 164/2003 «Οργάνωση και Λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 46,7 ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΟΥΝΙΟΥ Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 19013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ευρωπαϊκή Ένωση Μεσολόγγι 27/03/2012 Ταχ. Δ/νση : ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Αριθ. Πρωτ.: Φ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26/5/2015 Αρ. Πρωτ.: 3770 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783

Μύρινα 23-4-2013 Αρ. Πρωτ.: 2783 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ερμούπολη: 04/07/2013 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 65314/5500 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2676/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 2 Απριλίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚ57Λ1-ΦΣΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Σπάρτη 12 / 03 / 2014. Αριθ. Πρωτ.: 3128. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα