Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες. Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας"

Transcript

1 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Χημικών Ελέγχων και Διορθωτικές Ενέργειες Μαρίνα Χατζηνίκου Χημικός, MSc Τεχν. Υπεύθυνη ΠΕΔΥ Θεσσαλίας

2 Τα δείγματα που εξετάζονται και αναλύονται από το Χημικό Τμήμα του Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας αφορούν: Νερό ανθρώπινης κατανάλωσης Νερά εμφιαλωμένα Νερό από Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Εσωτερικά ύδατα Λύματα απόβλητα Κλινικά δείγματα

3 Εργαστηριακή πρακτική με βάση το ISO Διαπίστευση από ΕΣΥΔ, αρ. Πιστοποιητικού 787 Μέθοδοι βάση Standard methods for the examination of water & wastewater APHA Φυσικοχημικές παράμετροι Ιόντα Μέταλλα & Τοξικά Ιχνοστοιχεία Δείκτες ρύπανσης Υδάτων - Λυμάτων ph, Αγωγιμότητα, Σκληρότητα, TSS Νιτρικά, Νιτρώδη, Θειικά, Ασβέστιο, Χλωριόντα, Αμμώνιο, Αλκαλικότητα, Μαγνήσιο, Φωσφορικά Ni, As, Pb, Cd, Mn, Cr, Cr +6, Fe, Cu, Zn, Hg COD, BOD, D.O.

4 Παρέχονται σε τακτική βάση στοιχεία για οργανοληπτική ποιότητα του νερού και την αποτελεσματικότητα της επεξεργασίας του. 1.Αργίλιο (κροκιδωτικό) 2.Αμμώνιο 3.Χρώμα - Οσμή Γεύση Θολότητα 4.Αγωγιμότητα 5.pH 6.Σίδηρος (κροκιδωτικό) 7.Νιτρώδη (χλωραμίνωση) 8.Υπολ. Χλώριο Οι αρχές μπορούν να προσθέσουν κι άλλες παραμέτρους αν το κρίνουν σκόπιμο.

5 Σκοπός της είναι να παρέχονται τα στοιχεία που απαιτούνται για να διαπιστωθούν κατά πόσο τηρούνται οι παραμετρικές τιμές της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001. Όλες οι παράμετροι καθορίζονται στον ακόλουθο πίνακα. Οι αρχές μπορούν να προσθέσουν κι άλλες παραμέτρους αν το κρίνουν σκόπιμο.

6 ΚΥΑ Υ2/2600/2001, KYA 38295/07 καιτηδιόρθωσήτης(φεκ 1215Β/ ) Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/1 Αντιμόνιο 5,0 μg/1 Αρσενικό* 10 μg/1 Βενζόλιο 1,0 μg/1 Βενζο-α-πυρένιο 0,01 μg/1 Βόριο 1,0 mg/1 Βρώμικα 10 μg/1 Κάδμιο* 5,0 μg/1 Χρώμιο* 50 μg/1 Χαλκός* 2,0 mg/1

7 Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Κυανιούχα 50 μg/1 1,2 -διχλωροαιθάνιο 3,0 μg/1 Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/1 Φθοριούχα 1,5 mg/1 Μόλυβδος* 10 μg/1 Υδράργυρος* 1,0 μg/1 Νικέλιο* 20 μg/1 Νιτρικά* 50 mg/1 Νιτρώδη* 0,50 mg/1 Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/1 Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/1 Πολυκυκλ. αρωματικοί υδρογονάνθρακες 0,10 μg/1

8 Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Αργίλιο 200 μg/l Αμμώνιο* 0,50 mg/l Χλωριούχα* 250 mg/l Χρώμα Αποδεκτό για τους καταναλωτές Αγωγιμότητα* 2500 μscm -1 στους 20 C ph* 6,5 και 9,5 Μονάδες ρη Σίδηρος* 200 μg/l Μαγγάνιο* 50 μg/l Οσμή Αποδεκτή στους καταναλωτές Οξειδωσιμότητα 5 mg/io 2 Θειικά* 250 mg/l Νάτριο 200 mg/l Γεύση Αποδεκτή στους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής Ολικός οργανικός άνθρακας Άνευ ασυνήθους μεταβολής Υπολ. Xλώριο* Θολότητα Αποδεκτή στους καταναλωτές mg/l

9 Συμπληρωματική Παρακολούθηση νερού Έρευνα και άλλων παραμέτρων που κρίνονται απαραίτητες Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα PCB's-PCT's 0,50 0,10 Άργυρος 10 μg/l Φαινολικές ενώσεις (πλην πενταχλωροφαινόλης) 0,50 μg/l Υδρογονάθρακες εν διαλύσει ή εν γαλακτώματι Ορυκτέλαια μg/l μg/l 10 μg/l Επιφανειοδραστικοί παράγοντες 200 μg/l Φωσφόρος (Ρ 2 Ο 5 )* 5 mg/l Ξηρό υπόλειμμα 1500 mg/l Κάλιο 12 mg/l Υδρόθειο Μη ανιχνεύσιμο οργανοληπτικά

10 Εκθέσεις Αποτελεσμάτων

11 Παραδείγματα Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Αριθμός δείγματος δειγματολή πτη Σημείο λήψης δείγματος Αριθμός δείγματος εργαστηρίο υ Αναλύσεις - Μέθοδοι APHA: Η + Β 2510 Β 2340 C 3500 Ca Β 2320 Β 4500 Cl - B ph (25 C) Αγωγ ιμότη τα μs/c m (25,0 C) Σκληρ ότητα (mg CaCO 3 /L) Ασβέστ ιο (mg Ca 2+ /L) Αλκαλικ ότητα (mg CaCO 3 / L) HCO 3 - (mg/l) Χλωριό ντα (mg Cl - /L) Συμπληρ ωματικές Εξετάσεις Συμμόρ φωση αποτελέ σματος βάσει της ΚΥΑ 2600/20 01 & της ΚΥΑ 38295/0 7 για τις παραμέτ ρους που ελέγχθηκ αν και για το συγκεκρι μένο δείγμα 1 7, ,15 ΟΧΙ Παραμετρική Τιμή 6.5 ph

12 Παραδείγματα Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Aρι θμό ς δείγ ματ ος δειγ ματ ολή πτη Σημείο λήψης δείγματος Αριθμός δείγματος εργαστηρίου Μόλυβδ ος (Pb) μg/l Νικέλι ο (Ni) μg/l Αναλύσεις - Μέθοδοι Εσωτερική Μέθοδος ΜΧ-14 βάσει APHA 3113-B Χρώμιο (Cr) μg/l Κάδμι ο (Cd) μg/l Μαγγάνιο (Mn) μg/l Αρσενικ ό (As) μg/l Συμμόρφω ση αποτελέσμ ατος βάσει της ΚΥΑ 2600/2001 & της ΚΥΑ 38295/07 για τις παραμέτρο υς που ελέγχθηκα ν και για το συγκεκριμ ένο δείγμα 1 <LOQ ,21 ΟΧΙ Παραμετρική Τιμή LOQ Cr =0.60μg/L LOQ είναι το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου Η σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα για τη μέθοδο προσδιορισμού του Μαγγανίου είναι 17%.

13 Η αβεβαιότητα συνδέεται άµεσα µε τα σφάλµατα από την μέθοδο και από τα όργανα που χρησιμοποιούνται κατά την ανάλυση. Η σχετική διευρυμένη αβεβαιότητα για τη μέθοδο προσδιορισμού του Μαγγανίου είναι 17% με προσδιοριζόμενη τιμή 258,60μg/L H αναλυόμενη τιμή για το Μαγγάνιο μπορεί να είναι από: 258,60μg/L ± (0,17*258,60)=214,64-302,56μg/L

14 ΤΙΜΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ μs/cm ppm o f ΝΕΡΟΥ πολύ μαλακό νερό μαλακό νερό κάπως σκληρό νερό αρκετά σκληρό νερό σκληρό νερό >840 >420 >42 πολύ σκληρό νερό

15 Είναι δείκτης κοπρανώδους μόλυνσης Μειώνει την αποτελεσματικότητα του Cl 2 γιατί αντιδρά με αυτό Αντιληπτό από οσμή Ευνοεί την ανάπτυξη αυτοχθόνων βακτηρίων και φυκών στο νερό όταν βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις Διαβρώνει τον χαλκό και τα κράματά του

16 Νιτρικά NO 3-, Νιτρώδη NO 2 - Δείκτες υγειονομικής ποιότητας του νερού Οφείλονται σε λιπάσματα απορρίμματα, απόβλητα ανθρώπινα & ζωικά Οι μεγάλες ποσότητες NO 3- προκαλούν μεθαιμογλοβιναιμία γιατί ανάγονται σε νιτρώδη

17 Επιπτώσεις NO 3-, NO - Επιπτώσεις 2 NO 3-, NO - 2 Στο στομάχι τα NO 3 - σχηματίζουν Ν-νιτροζοενώσεις που είναι καρκινογόνες (Νιτρικά)/50+(Νιτρώδη)/3<1 μεθαιμοσφαριναιμία Α.Τσακάλωφ

18 Αρσενικό (As-10μg/L) Προέλευση: Φυσική προέλευση Βιομηχανία Γεωργία Έχει συνδεθεί με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης, πνευμόνων, δέρματος, νεφρών, ρινικής κοιλότητας, συκωτιού και προστάτη Προβλήματα ρύπανσης πόσιμου νερού με αρσενικό ανά τον κόσμο. Τεχνολογία απομάκρυνσης αρσενικού από το πόσιμο νερό: μέσα απορρόφησης, ιονοαανταλλαγή, χημική κροκίδωση και φίλτρα, αντίστροφη όσμωση κλπ.

19 Αρσενικό (As-10μg/L) Α.Τσακάλωφ

20 Μόλυβδος (Pb-10μg/L) Προέλευση: Φυσική - πετρώματα Βιομηχανία - μπαταρίες, Υδραυλικά υλικά: σωληνώσεις & ενώσεις σωληνώσεων Βιοσυσσωρεύεται στον οργανισμό και κυρίως στα οστά. Έχει συνδεθεί με προβλήματα στα νεφρά, υψηλή αρτηριακή πίεση και κυρίως με καθυστέρηση νοητικής ανάπτυξης στα παιδιά. Νομοθετικόόριοστονερόανθρώπινηςκατανάλωσης: 25 μg/l ( ), 10 μg/l. Δεν υπάρχει τεχνολογία απομάκρυνσης μολύβδου από το πόσιμο νερό. Η μόνη λύση είναι η αντικατάσταση σωλήνων νερού ή / και ο έλεγχος διάβρωσης των σωλήνων.

21 Μαγγάνιο (Mn-50μg/L) Προέλευση: φύση (συνήθως σε συνδυασμό με το σίδηρο) βιομηχανική χρήση, ειδικάστοανοξείδωτοατσάλι. Κυριότερο ορυκτό του μαγγανίου είναι ο μαγγανίτης Δεν έχουν διαπιστωθεί βλαβερές συνέπειες στην υγεία από πόσιμο νερό που περιέχει μαγγάνιο. Θεωρείται από τα στοιχεία τα λιγότερο τοξικά για τον άνθρωπο. Το μαγγάνιο προκαλεί λεκέδες στα υφάσματα σε πλυντήρια και υφαντήρια. Διευκολύνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών στα δίκτυα με αποτέλεσμα αύξηση της θολότητας, δημιουργία οσμών και αποθέσεων.

22 Χρώμιο (Cr-50μg/L) Cr +3 : Είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Cr +6 : Υπάρχει σε αφθονία στην φύση (χώμα, πετρώματα, χρωμίτης, φυτά, ζώα) Είναι πολύ τοξικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Προέρχεται κατά κύριο λόγο από απόβλητα βιομηχανιών (χαλυβοβιομηχανίες, χαρτοβιομηχανία κλπ) Τεχνολογία απομάκρυνσης χρωμίου από το πόσιμο νερό: ιονοαανταλλαγή, χημική κροκίδωση και φίλτρα, αντίστροφη όσμωση κλπ.

23 Νομοθεσία οδηγία 2000/60/ΕΚ ΠράξειςΥπουργικούΣυμβουλίου2/ οδηγία 98/83/ΕΚ 91/271/ΕΟΚ της Η.Π.51354/2641/Ε103 για ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΥΑ 46399/1352/3-7-86, ΦΕΚ 438Β

24

25

26 Έκθεση Αποτελεσμάτων

27 ΚΥΑ /2011επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ΚΥΑ 5673/400/97, την Υ.Α. Ε1Β/221/65 Παράμετρος Παραμετρική τιμή Μονάδα Συγκέντρωση ιόντων 6,0 και 9,5 Μονάδες ρη υδρογόνου (ph) Χημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (COD) Βιοχημικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) Αιωρούμενα Σωματίδια (TSS) 125 mg/l 25 mg/l 35 mg/l

28 Υψηλές τιμές BOD, COD, TSS δηλώνουν μεγάλη περιεκτικότητα διαλυμένων ή / και αιωρούμενων στερεών, οργανικών και θρεπτικών ουσιών που περιέχουν άζωτο και φώσφορο. Απαιτείται προσθήκη κατάλληλου είδους και ποσότητας πολυηλεκτρολυτών, αναμονή για την πραγμάτωση ενζυμικών αντιδράσεων και χλωρίωση.

29 Ευχαριστώ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΡΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο

Κεφάλαιο 1 ο. Εντεροκοκκοι Pseudomonas aeruginosa Αριθμός αποικιών σε 37 C. Πίνακας 1:Μικροβιολογικές παράμετροι. Ακρυλαμίδιο Αντιμώνιο Κεφάλαιο 1 ο 1.Τεχνολογία-2.Πόσιμο νερό Πόσιμο νερό ορίζεται το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.αυτό μπορεί να είναι στην φυσική του κατάσταση είτε να προέρχεται από επεξεργασία ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025

Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Διαπίστευση εργαστηρίου ελέγχου ποιότητας πόσιμου νερού κατά ISO 17025 Φανή Μισκάκη Δρ. Χημικός Υπεύθυνη Ελέγχου Ποιότητας Νερού, ΕΥΔΑΠ Επικεφαλής αξιολογήτρια Ε.ΣΥ.Δ. 1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΔIAΠIΣTEYΣH είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ PROFILES Διδακτικό/Μαθησιακό υλικό ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Μια ενότητα για τη διδασκαλία της Χημείας για τους μαθητές της Β Λυκείου Ανάπτυξη ενότητας από την Ομάδα Χημείας Λυκείου PROFILES (2013): Ελένη Διερωνίτου,

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος

Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση ποιότητας παροχής πόσιμου ύδατος ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Παροχή Πόσιμου Ύδατος στις καταστροφές: Θεσμικό πλαίσιο Ρόλοι και αρμοδιότητες εμπλεκόμενων φορέων Διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ Το νερό αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους. Η διαχείριση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού από τον άνθρωπο δεν ήταν πάντα η καλύτερη δυνατή.

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Πόσιµου νερού

Επεξεργασία Πόσιµου νερού Επεξεργασία Πόσιµου νερού Μάθηµα 1ο Ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού 17/02/2006 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιµου νερού 1 Φυσικά νερά Τα φυσικά νερά µπορεί να περιέχουν αιωρούµενα και διαλυµένα ανόργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων

Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ Επίδραση της υγιεινής του Νερού στην Ποιότητα των Τροφίµων The influence of water usage in food process ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 20 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ. 3343 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ: ΠΥ.3/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ.Α.Ε.: 02.25.6162.01 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ «ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ. 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ 3.1. Φυσικές ιδιότητες του νερού Το νερό είναι µια ουσία άχρωµη, άοσµη, άγευστη και υγρή σε κανονικές συνθήκες. Αποτελεί το 70% του ανθρώπινου σώµατος και είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΥΛΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και

1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και 1. Εισαγωγή Το νερό είναι απαραίτητος συντελεστής της ζωής και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου. Δίχως υπερβολή το ζωικό και φυτικό βασίλειο εξαρτώνται πλήρως από το νερό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΟΔΗΓΙΑ98/83/ΕΚ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL, ΜSc Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΥΛΙ ΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Συµµετοχή σε Εθνικά θεµατικά ίκτυα: «Νερό και βιώσιµη ανάπτυξη» (ΚΠΕ Ε ΕΣΣΑΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ) «Γεωργία και περιβάλλον» (ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ) «βιοµηχανική κληρονοµιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. για το έργο. «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ για το έργο «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΧΕΔΩΡΟΥ (Φυσικοχημικός και μικροβιολογικός εργαστηριακός έλεγχος)» για το έτος 2010 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λουτρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ.. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ.. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει.

περαιτέρω χρήση, αφ ετέρου ρυπαντή των λιµνών, ποταµών, θαλασσών και υπογείων υδάτων στα οποία καταλήγει. ΡΥΠΑΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Η γη είναι ο µόνος από τους πλανήτες του Ηλιακού συστήµατος που εµφανίζει το φαινόµενο της ζωής. Το µοναδικό αυτό «προνόµιο» δηλαδή η ανάπτυξη και συντήρηση της ζωής στον πλανήτη µας οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων

«Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης των υδατικών πόρων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Προσδιορισμός του επιπέδου επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΔΑΤΩΝ Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινολόγος EPFL ΜSc Υγ. & Ασφάλειας Εργασίας RWTH-Aachen Πρ/μένη Δ/νσης Υγειον. Μηχ. & Υγ. Περιβάλλοντος Υπ.Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Χηµική Ανάλυση σε Εµφιαλωµένα Νερά ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΛΕΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (επιβλέπων) ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΛΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου

«παραµετρική τιµή» σηµαίνει την παραµετρική τιµή κάθε µιας παραµέτρου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτηµα Ι του Νόµου Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3496, 4.5.2001 Ν. 87(Ι)/2001 Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόµος του 2001 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 21: Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα

Δράση 21: Ποιότητα των φυσικών υδάτων και διαχείριση των υγρών αποβλήτων σε ευαίσθητα νησιωτικά οικοσυστήματα Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 1 (2012): 33-42. http://www.jodysseus.gr υδάτων και διαχείριση σε ευαίσθητα νησιωτικά Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Επιστηµονική Υπεύθυνη ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΌΞΕΝΚΙΟΥΝ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ /ντρια του Τοµέα Χηµικών

Διαβάστε περισσότερα