ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 8.000,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 8.000,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: (2310) Fax: (2310) Πληροφ.: Mουντάκης Γεώργιος Θεσσαλονίκη, 26/09/2017 Αριθμ.Πρωτ ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 8.000,00 ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%» Ο Περιφερειακός Συνδέσμος Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για τις ανάγκες του προτίθεται να προβεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και του Ν.4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις», στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 17025».Το συνολικό κόστος της προϋπολογίζεται στα 8.000,00 πλέον του Φ.Π.Α. 24%. Οι προσφορές θα κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως τις 03/10/2017 θα είναι σύμφωνες με τη με αριθ.49/2016 Μελέτη η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Συνδέσμου και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και θα περιλαμβάνουν: 1)Οικονομική προσφορά, 2) Πλήρη τεχνική περιγραφή μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία της εμπειρίας του συμβούλου όπως αναφέρονται στη Γ παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης της 49/2016 Μελέτης, 3)Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και από το οποίο θα προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας με το αντικείμενο της σύμβασης. 4)Υπεύθυνη δήλωση η οποία περιλαμβάνεται στο παράρτημα (Α) της πρόσκλησης. 5)Φορολογική ενημερότητα, 6)Ασφαλιστική ενημερότητα, 7) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του άρθρου 9

2 της παρούσας Διακήρυξης, που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: Η λέξη «Προσφορά» Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, Ο τίτλος της σύμβασης Η καταληκτική (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών) Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (άρθρου 92 παρ.1 του Ν.4412/16) α)εναλλακτική προσφορά θα απορριφθεί, β)το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης είναι δεσμευτικό και δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς με τιμή μεγαλύτερη της προϋπολογισθείσης, γ) Η πληρωμή θα γίνει ύστερα από έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής και με ένταλμα που θα εκδοθεί με τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των ΟΤΑ μετά από την προμήθεια. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α / ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Συνδέσμου. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/ (Β 2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». ε)θα υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο. στ)θα ζητηθεί να κατατεθεί εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών για τα οποία αναδείχθηκε ο ανάδοχος, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Νικόλαος Ακριτίδης ΠΕ Διοικητικού/Βαθμού Α

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ: Ο Η Όνομα: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επώνυμο: Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: Ημερομηνία γέννησης (1) : Τόπος Γέννησης: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τόπος Κατοικίας: Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Τηλ: Οδός: Αριθ: ΤΚ: Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομεί ου (Εmail): Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Α) δεν υπάρχει εις βάρος μου τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας. Β) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική). Γ) έλαβα πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της Διακήρυξης και αποδέχομαι αυτούς ανεπιφύλακτα. Δ) η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης.

4 Ε) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή μου από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΣΤ) η προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για εκατόν ογδόντα (180) ήμερες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ζ) δεν έχω αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του N.4412/2016, Η) δεν τελώ υπό πτώχευση ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελώ υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες ή δεν βρίσκομαι σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, Θ) δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φoρείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, Ι) η συμμετοχή μου δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ήτοι δεν έχει, άμεσα ή έμμεσα, χρηματοοικονομικό, οικονομικό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν.4412/2016, το οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως στοιχείο που θίγει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία του στο πλαίσιο της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. ΙΑ) δεν έχω εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του Ν.4412/2016, ΙΒ) δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, ΙΓ) δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ εφαρμογή του άρθρου 79 του ν.4412/2016, ΙΔ) δεν θα επιχειρήσω να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, ΙΕ) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου. ΙΣΤ) είμαι εγγεγραμμένος στο... Ημερομηνία: Ο Η Δηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται ολογράφως. (2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) FAX(2310) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αρ. Μελέτης : 49 /2016 Προϋπολογισμός: 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Μ Ε Λ Ε Τ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.000,00ΕΥΡΩ ( ) ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 24% 9.920,00 ΕΥΡΩ ( ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1. Τεχνική Έκθεση 1 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Έντυπο οικονομικής προσφοράς 11

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) FAX(2310) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αρ. Μελέτης : 49 /2016 Προϋπολογισμός: 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου ποιότητας για την διαπίστευση των εργαστηρίων στην Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) Ταγαράδων και της ΜΕΣ Μαυροράχης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Α) ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Σύμφωνα πάντα με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων των χώρων, ο Φορέας Λειτουργίας θα πρέπει να διενεργεί αναλύσεις υγρών δειγμάτων (στραγγίσματα, υπόγεια και επιφανειακά ύδατα) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Για τον λόγο αυτό ο φορέας έχει επανδρώσει και εξοπλίσει δύο εργαστήρια εντός του νομού Θεσσαλονίκης (ΜΕΣ Μαυροράχης και ΜΕΣ Ταγαράδων) που καλύπτουν τις ανάγκες των χώρων και δίνουν σημαντικές πληροφορίες για την λειτουργία των περιφερειακών μονάδων. Επίσης ο Φορέας συνάπτει συμβάσεις με διαπιστευμένο εξωτερικό εργαστήριο από τον ΕΣΥΔ που καλύπτει τις απαραίτητες αναγκαίες αναλύσεις. Ωστόσο, λόγω του υψηλού κόστους υπηρεσιών που χρειάζονται τα εξωτερικά Διαπιστευμένα Εργαστήρια περιορίζεται η συχνότητα των αναλύσεων και η ποσότητα των δειγμάτων εις βάρος της επάρκειάς τους, ώστε να είναι εφικτή η διάγνωση και η απεικόνιση της πραγματικής εξέλιξης των φαινομένων και των διεργασιών που συντελούνται στους χώρους. Σύμφωνα με τα παραπάνω, κρίνεται αναγκαία η Διαπίστευση των Εργαστηριών του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, με το ίδιο σύστημα ποιότητας, ώστε να επιτυγχάνεται σε συχνή βάση η ορθή λειτουργία και παρακολούθηση όλων των εργαστηριακών δειγμάτων των Περιφερειακών ΧΥΤΑ όπως επιβάλλεται από τις αντίστοιχες ΑΕΠΟ. Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους το εργαστήριο επιλέγει τη διαπίστευση, είναι οι εξής: Διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων Επίσημη αναγνώριση για την υλοποίηση δοκιμών με τεκμηριωμένη επάρκεια και αμεροληψία Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών Ευαισθητοποίηση του προσωπικού για τη σπουδαιότητα των εργασιών που εκτελεί Β) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC και την προετοιμασία Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) των εργαστηρίων του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

7 Η προετοιμασία διαπίστευσης αφορά στην εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών στραγγισμάτων (υγρό απόβλητο), υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, τις οποίες διεξάγει το εργαστήριο του ΧΥΤΑ για την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Η αρχική λίστα με τα προτεινόμενα πεδία των υπό διαπίστευση δοκιμών αναφέρεται παρακάτω (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ). Σημειώνεται, ότι με την ανάθεση των υπηρεσιών συμβούλου και την αξιολόγηση των υπό διαπίστευση δοκιμών από τον Ανάδοχο, η λίστα των υπό διαπίστευση δοκιμών θα μπορεί να τροποποιηθεί, μετά από αιτιολογημένη πρόταση και τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος Εργαστηρίου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Προϊόντα υποβαλλόμενα σε Τύποι δοκιμών / Μετρούμενες ιδιότητες δοκιμή Υγρό απόβλητο Υπόγειο Ύδωρ Επιφανειακό Ύδωρ Προσδιορισμός COD, Ph, Αγωγιμότητα, Αιωρούμενα Στερεά (TSS) Προσδιορισμός COD, Ph,Αγωγιμότητα, Αιωρούμενα Στερεά (TSS) Προσδιορισμός COD, Ph,Αγωγιμότητα, Αιωρούμενα Στερεά (TSS) Γ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (επί ποινή αποκλεισμού) Δικαίωμα Υποβολής Προσφοράς, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εξειδικεύονται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και θα πρέπει να πληρούν και να τεκμηριώνουν επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: Α. Να διαθέτουν πιστοποιημένα αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC τουλάχιστον 5 ετών. Ειδικότερα να διαθέτουν εμπειρία στην προετοιμασία κατά ISO 17025:2005, δύο τουλάχιστον ιδιωτικών ή δημόσιων εργαστηρίων τα οποία στη συνέχεια έλαβαν επιτυχώς διαπίστευση από το ΕΣΥΔ. Στοιχείο τεκμηρίωσης αποτελεί βεβαίωση του διαπιστευμένου εργαστηρίου, συνοδευόμενη με το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ. Β. Να υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα των εργαζομένων που θα συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας για την παροχή των απαραίτητων συμβουλών. Γ. Να υποβάλλουν κατάλογο των εργαστηρίων που η εταιρεία ολοκλήρωσε την διαδικασία διαπίστευσής τους. Δ. Να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνουν ότι: «Μετά την πάροδο των δώδεκα μηνών και την εκπλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα συμμετάσχουμε ενεργά στην διαδικασία υποβολής αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ, καθώς και στη διαδικασία προ-αξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης του Εργαστηρίου από τη σχετική επιτροπή που θα ορίσει το ΕΣΥΔ, όποτε αυτή οριστεί, υποβοηθώντας στην άρση των οποιωνδήποτε μη συμμορφώσεων, ώστε το Εργαστήριο να λάβει το πιστοποιητικό διαπίστευσης.» Η απουσία των παραπάνω δικαιολογητικών συμμετοχής με την προσφορά συνιστά απόρριψη της προσφοράς και αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Δαυίδ Ταγγίλης ΔΕ Παρασκευαστών

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) FAX(2310) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αρ. Μελέτης : 49 /2016 Προϋπολογισμός: 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την ανάθεση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC και την προετοιμασία Διαπίστευσης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), του εργαστηρίου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα, στην Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) του ΧΤΑ Ταγαράδων και στη ΜΕΣ του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της υπηρεσίας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις : 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/ ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», πλην των παραγράφων 1-3, του πρώτου εδαφίου της παρ.9, της παρ.10 του άρθρου 209 της παρ.5 του άρθρου 223, του δεύτερου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 257, της παρ.7 του άρθρου 265, της παραγράφου 1 του άρθρου Την εγκύκλιο 2 με αριθμ.πρωτ. 2037/ του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006, 3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» πλην της περίπτωσης β της παρ.vii του άρθρου 172, της παρ.8 του άρθρου 194 και της παρ.5 του άρθρου Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α / ) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά τεύχη Συμβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι : α) Η Διακήρυξη του διαγωνισμού β) Το Τιμολόγιο προσφοράς του αναδόχου γ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) Τα Τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου). ΑΡΘΡΟ 4 ο Χρόνος - τρόπος εργασιών Ως χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών από τον Ανάδοχο, έως και την υποβολή αίτησης διαπίστευση του Εργαστηρίου, ορίζεται το ανώτερο διάστημα των δώδεκα (12) μηνών. Οι

9 παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους σε τέσσερις φάσεις, (όπως περιγράφεται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους): ΦΑΣΗ_Α: Διάγνωση υφιστάμενης κατάστασης & Προετοιμασία ΦΑΣΗ_Β: Οργάνωση συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO/IEC ΦΑΣΗ_Γ: Ολοκλήρωση προετοιμασίας & παρακολούθηση λειτουργίας του εργαστηρίου σε συνθήκες διαπίστευσης ΦΑΣΗ_Δ: Υποβολή φακέλου διαπίστευσης και υποβοήθηση στη Φάση Αξιολόγησης εργαστηρίου από ΕΣΥΔ Τονίζεται ότι μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία υποβολής αίτησης διαπίστευσης στο ΕΣΥΔ, καθώς και να υποστηρίξει με τη παρουσία του την διαδικασία προ αξιολόγησης και τελικής αξιολόγησης του εργαστηρίου από τη σχετική επιτροπή που θα ορίσει το ΕΣΥΔ, όποτε αυτή οριστεί, υποβοηθώντας στην άρση των οποιωνδήποτε μη συμμορφώσεων, ώστε το Εργαστήριο να λάβει το πιστοποιητικό διαπίστευσης. Ο ανάδοχος με την έναρξη υλοποίησης της σύμβασης υποχρεούται να παραδώσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, με επιμέρους στάδια ολοκλήρωσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Τονίζεται ότι ο Ανάδοχος υποχρεούται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 επισκέψεις στον χώρο του Εργαστηρίου (μία φορά ανά μήνα), καθώς επίσης και όσες άλλες κρίνει απαραίτητες για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών συμβουλών, πάντα σε συνεννόηση με το προσωπικό του Εργαστηρίου. Ο τόπος όπου θα εκτελεστούν οι εργασίες που περιγράφονται στην παράγραφο της Τεχνικής Έκθεσης, είναι οι παρακάτω: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΣ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ Δήμος: Λαγκαδά Θέση: Ερυθρά Καμέλη Τηλ. Επικοινωνίας: /72 ΜΕΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ Δήμος: Θέρμης Θέση: Καλαμάκι Τηλ. Επικοινωνίας: & ΑΡΘΡΟ 5 ο Εγγύηση ποιότητας Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλα τα στάδια εκτέλεσης των εργασιών. Θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, την τεχνογνωσία και το αρμόδιο εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να ολοκληρώσει επιτυχώς τις προβλεπόμενες υπηρεσίες συμβουλών. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών για τα οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, χωρίς το Φ.Π.Α Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. Επιστρέφεται δε στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 7 ο Ισχύς Σύμβασης Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες. ΑΡΘΡΟ 8 ο Υποχρεώσεις αναδόχου-περιγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών Συνοπτικά ο ανάδοχος πρέπει να προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες συμβούλου στο Εργαστήριο:

10 Χρονοδιάγραμμα προετοιμασίας, εγκατάστασης συστήματος και υποβολής αίτησης διαπίστευσης Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC17025 Βιβλιογραφική τεκμηρίωση και προετοιμασία διαπίστευσης Εκπαίδευση προσωπικού του εργαστηρίου με βάση τις απαιτήσεις της διαδικασίας διαπίστευσης κατά ISO/IEC (ελάχιστο: 2 κύκλοι εκπαίδευσης). Ανάπτυξη της απαίτησης τεκμηρίωσης που απαιτείται για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO/IEC 17025, επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του εργαστηρίου, τον υπολογισμό αβεβαιότητας των μετρήσεων. Εγκατάσταση και παρακολούθηση εφαρμογής του συστήματος ποιότητας Ανάπτυξη και εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου ποιότητας και εσωτερικής επιθεώρησης στο σύστημα διαχείρισης. Φάκελος διαπίστευσης και υποβοήθηση του εργαστηρίου κατά τη διαδικασία αξιολόγησης από το ΕΣΥΔ. Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή των συμβουλευτικών υπηρεσιών που θα πρέπει να παρασχεθούν από τον Ανάδοχο κατά φάση και τα αντίστοιχα παραδοτέα κάθε φάσης. ΦΑΣΗ_Α: Διάγνωση Υφιστάμενης Κατάστασης και Προετοιμασίας Παρεχόμενες υπηρεσίες: 1. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα με επιμέρους στάδια υλοποίησης 2. Καταγραφή και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης (εξοπλισμός, προσωπικό/ οργάνωση, υποδομές εργαστηρίου, καταγραφή μεθόδων δοκιμών/ αναλύσεων και υφιστάμενων διαδικασιών) 3. Έλεγχος επάρκειας διακρίβωσης των συσκευών και οργάνων, καθώς και των πιστοποιητικών διακρίβωσης 4. Επισήμανση ελλείψεων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC Πηγές, βιβλιογραφία και έντυπα, που αφορούν τη διαδικασία διαπίστευσης, όπως π.χ. οδηγούς ΕΣΥΔ και σχετικών προτύπων 6. Εισαγωγικός Κύκλος εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού του Εργαστηρίου, στο περιεχόμενο των Συστημάτων Ποιότητας και την εφαρμογή των Διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC Παραδοτέα Α Φάσης: Α. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών και παρουσίαση κρίσιμων σημείων για την υλοποίηση του έργου (συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος εκπαίδευσης επιμόρφωσης του προσωπικού). Β. Συνοπτική Διαγνωστική έκθεση με περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης η οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει Ελλείψεις με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC Προτεινόμενες βελτιώσεις και προτάσεις επίτευξης τους Γ. Παράδοση όλων των απαιτούμενων εγγράφων (οδηγοί, κανονισμοί, πρότυπα κ.α.) αλλά και πηγές και σχετική βιβλιογραφία που είναι απαραίτητα για τη διαπίστευση. Δ. Συνοπτική αναφορά επάρκειας διακρίβωσης των συσκευών και οργάνων Γ. Υλοποίηση εισαγωγικού κύκλου επιμόρφωσης και προετοιμασίας προσωπικού και παράδοση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ΦΑΣΗ_Β: Οργάνωση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO/IEC Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 1. Ανάπτυξη της απαραίτητης τεκμηρίωσης που απαιτείται για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO/IEC και συγκεκριμένα: Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας Διαδικασίες ποιότητας Οδηγίες εργασίας Έντυπα Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Κάθε άλλο αρχείο που αφορά την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στο Εργαστήριο Υπολογισμός αβεβαιότητας μεθόδων

11 2. Επικύρωση όλων των υπό διαπίστευση μεθόδων δοκιμής που πραγματοποιούνται από το εργαστήριο βάσει Διεθνών Προτύπων (EN, ISO, ASTM, DIN κλπ) 3. Ανάπτυξη της απαραίτητης μεθοδολογίας για την επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών του Εργαστηρίου, τον υπολογισμό της αβεβαιότητας των μετρήσεων και την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας μέσω διαγραμμάτων ελέγχου 4. Υποβοήθηση του προσωπικού του Εργαστηρίου στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO/IEC 17025, με τη δημιουργία σχετικών αρχείων Παραδοτέα Β Φάσης: Α. Ολοκληρωμένο εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, Διαδικασίες Ποιότητας Οδηγίες Εργασίας Λοιπά Έντυπα Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Β. Συνοπτική αναφορά με στοιχεία επικύρωσης, επαλήθευση των μεθόδων δοκιμών ορθότητας και των εφαρμοσμένων προτύπων Γ. Συνοπτική αναφορά με τη μεθοδολογία υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων, την αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου ποιότητας, καθώς και των σχετικών διαγραμμάτων ελέγχου ΦΑΣΗ_Γ: Ολοκλήρωση Προετοιμασίας και Παρακολούθηση Λειτουργίας του Εργαστηρίου σε Συνθήκες Διαπίστευσης Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 1. Ανάπτυξη και εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας και διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης στο Σύστημα Διαχείρισης, για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Συστήματος από το προσωπικό του Εργαστηρίου και σύνταξη σχετικών αναφορών. 2. Ανασκόπηση και παρακολούθηση εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 3. Δεύτερος Κύκλος Εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού του Εργαστηρίου στο περιεχόμενο και την εφαρμογή των Διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO/IEC 17025, στις τεχνικές διενέργειας εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των δοκιμών, στις τεχνικές διεξαγωγής εσωτερικών επιθεωρήσεων και στον τρόπο που λαμβάνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 4. Υποβοήθηση συμμετοχής του Εργαστηρίου σε σχήματα διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών και δοκιμών ικανότητας Παραδοτέα Γ Φάσης: Α. Διαδικασία Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας και διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης. Β. Υλοποίηση δεύτερου κύκλου επιμόρφωσης παράδοση εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή Γ. Παρακολούθηση λειτουργίας του Εργαστηρίου σε συνθήκες διαπίστευσης Συνοπτική αναφορά με τα ευρήματα παρακολούθησης εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Δ. Συνοπτική αναφορά με προτάσεις και διαδικασία υποβοήθησης συμμετοχής του Εργαστηρίου σε σχήματα διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας ΦΑΣΗ_Δ: Υποβολή Φακέλου Διαπίστευσης και Υποβοήθηση στη Φάση Αξιολόγησης Εργαστηρίου από ΕΣΥΔ Παρεχόμενες Υπηρεσίες: 1. Τελική Προετοιμασία του Φακέλου και υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής αίτησης στο ΕΣΥΔ- Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, για την αξιολόγηση του Εργαστηρίου 2. Υποστήριξη κατά την προαξιολόγηση και τελική αξιολόγηση του Εργαστηρίου από τη σχετική επιτροπή που θα ορίσει το ΕΣΥΔ Παραδοτέα Δ Φάσης: Α. Πλήρης φάκελος υποβολής αίτησης προς το ΕΣΥΔ Β. Παρουσία κατά την αξιολόγηση του Εργαστηρίου από το ΕΣΥΔ και υποβοήθηση του Εργαστηρίου στην άρση των οποιωνδήποτε μη συμμορφώσεων, ώστε να λάβει το πιστοποιητικό διαπίστευσης από το ΕΣΥΔ Γ. Έκθεση ολοκλήρωσης του Έργου ΑΡΘΡΟ 9 ο Ατύχημα και Ζημιές Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά αυτός και μόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ατυχήματα και αποζημιώσεις για ζημιές που θα προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα μεταφορικά του μέσα, τα μηχανήματα, τα εργαλεία του κλπ., σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία

12 (Δημοσίου, ή τρίτων), αποκλειόμενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την αποφυγή ατυχημάτων σε προσωπικό και ζημιών σε εξοπλισμό. ΑΡΘΡΟ 10 ο Τρόπος πληρωμής Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται ύστερα από έκδοση σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, σε ποσό που αντιστοιχεί ισομερώς στην κάθε φάση υλοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, δηλαδή 25% της συμβατικής αμοιβής μετά την ολοκλήρωση της κάθε μίας εκ των τεσσάρων φάσεων υλοποίησης. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και κρατήσεις. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16(ΦΕΚ 147Α / ) και όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού Συνδέσμου. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται εντός 60 ημερών, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των επί μέρους παραδοτέων και την σταδιακή ολοκλήρωση των Φάσεων του έργου. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα βεβαιώνεται με σχετικό Πρακτικό Παραλαβής του Περιφερειακού Τμήματος τεχνικής- διοικητικής Υποστήριξης και Διαχείρισης ΜΕΣ- Βιοαερίου. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Σε περίπτωση ενεχυρίασης της απαίτησης θα πρέπει να προσκομιστεί από τον ανάδοχο πράξη ενεχυρίασης, σύμφωνα με την ΚΥΑ 46274/ (Β 2573) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων». ΑΡΘΡΟ 11 ο Επίλυση διαφορών Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. ΑΡΘΡΟ 12 ο Ουσιώδεις απαιτήσεις Γενικά οι παραπάνω απαιτήσεις θεωρούνται και ουσιώδεις και απαραβίαστες εκτός εάν αναφέρεται ρητά ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία της υπηρεσίας. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Δαυίδ Ταγγίλης ΔΕ Παρασκευαστών ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων Τεχνικών Μελετών Προμηθειών & Υπηρεσιών Ιωάννης Σαββίδης ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Α Βαθμού ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Η Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δρ.Αλεξάνδρα Τάτση ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Α Βαθμού

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) FAX(2310) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αρ. Μελέτης : 49 /2016 Προϋπολογισμός: 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α 1. ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 Κατ αποκ ,00 Σύνολο προμήθειας: 8.000,00 Φ.Π.Α. 24% 1.920,00 Τελικό σύνολο προμήθειας: 9.920,00 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Δαυίδ Ταγγίλης ΔΕ Παρασκευαστών ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Ο Προϊστάμενος Τμήματος Διοίκησης & Επίβλεψης Τεχνικών Έργων Τεχνικών Μελετών Προμηθειών & Υπηρεσιών ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Θεσσαλονίκη 23/12/2016 Η Προϊσταμένη Περιφερειακής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σαββίδης ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Α Βαθμού Δρ.Αλεξάνδρα Τάτση ΠΕ Χημικών Μηχανικών, Α Βαθμού

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φράγκων Θεσσαλονίκη Τηλ. (2310) FAX(2310) «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Αρ. Μελέτης : 49 /2016 Προϋπολογισμός: 8.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Του προμηθευτή.., με έδρα., οδός, αριθμός, τηλέφωνο.., φαξ .. Αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και των υπόλοιπων τευχών διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», τους αποδέχομαι πλήρως χωρίς επιφύλαξη και υποβάλλω την κάτωθι οικονομική προσφορά. Α/Α 1. ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμ) ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 Κατ αποκ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Σύνολο προμήθειας: Φ.Π.Α. 24% Τελικό σύνολο προμήθειας: Ημερομηνία./../2016 Ο προσφέρων (Σφραγίδα και Υπογραφή)