Θεσµικά και διοικητικά εµπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεσµικά και διοικητικά εµπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας"

Transcript

1 Θεσµικά και διοικητικά εµπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα µας Λάζαρος Σιδηρόπουλος ικηγόρος,.ν. LL.M. Γ. Μούργελας & Συνεργάτες Εταιρεία ικηγόρων 4ο Εθνικό Συνέδριο Η Εφαρµογή τωνανανεώσιµωνπηγώνενέργειας «Προς ένα Φιλόδοξο και Αξιόπιστο Εθνικό Πρόγραµµα ράσης» Μαΐου 2010, Αθήνα

2 ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 2.1 Το θεσµικό πλαίσιο των ΑΠΕ στην Ελλάδα 2.2 Επιµέρους προβληµατικές πτυχές της νοµοθεσίας για τις ΑΠΕ 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.1 Επιµέρους προβλήµατα 3.2 Συνέπειες 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Νοµοθετικές και διοικητικές διορθωτικές πρωτοβουλίες µετά το ν. 3468/ Το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

3 2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 2.1 Το θεσµικό πλαίσιο των ΑΠΕ στην Ελλάδα - Από το 1985 αρκετές νοµοθετικές πρωτοβουλίες για τη ρύθµιση των ΑΠΕ (ν. 1559/1985, ν. 2244/1994, ν. 2773/1999, ν. 2941/2001 και ν. 3175/2003) - Ισχύον σήµερα θεσµικό πλαίσιο: ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και. Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» σειρά Υπουργικών Αποφάσεων κατ εξουσιοδότηση του ν. 3468/ ιαδικασία αδειοδότησης που διαφοροποιείται ανάλογα µε τηνισχύτου σταθµού (3 παραλλαγές) - Ηκύριααδειοδοτικήδιαδικασίαπουισχύειγιατους µεγάλους σταθµούς περιλαµβάνει την υποχρέωση λήψης σωρείας αδειών και εγκρίσεων - Πίνακας µε feed-in tariffs, διάκριση ανάλογα µετηµορφή ΑΠΕ, το µέγεθος της ισχύος και την τυχόν εγκατάσταση σε τόπο µε δυνατότητα σύνδεσης µετο διασυνδεδεµένο δίκτυο

4 2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 2.2 Επιµέρους προβληµατικές πτυχές της νοµοθεσίας γιατις ΑΠΕ Πολυπλοκότητα της νοµοθεσίας - Καθιέρωση ενός δαιδαλώδους, πολύπλοκου και άκρως γραφειοκρατικού συστήµατος αδειοδότησης - Ν. 3468/2006: Προέβλεπε την έκδοση πληθώρας αδειών, εγκρίσεων και γνωµοδοτήσεων - Πρόσθετες υποχρεώσεις για λήψη περαιτέρω εγκρίσεων και γνωµοδοτήσεων προέκυπταν από την παράλληλα ισχύουσα πολεοδοµική, περιβαλλοντική, φορολογική κλπ. νοµοθεσία - Εµπλοκή πληθώρας διοικητικών υπηρεσιών και ενδιάµεσων φορέων γνωµοδότησης - Αδειοδοτική διαδικασία προβλεπόταν στο νόµο ωςδιαδοχική

5 2. ΕΓΓΕΝΕΙΣ Α ΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ 2.2 Επιµέρους προβληµατικές πτυχές της νοµοθεσίας γιατις ΑΠΕ Ατέλεια της νοµοθεσίας - Ασάφεια ορισµένων ρυθµίσεων - Απουσία ρύθµισης σηµαντικών για την εφαρµογή του νόµου ζητηµάτων (χωροταξικά, πολεοδοµικά κ.α.) - Συνέπεια: Νόµος επιδεκτός διαφορετικών ερµηνειών και επιρρεπής σε ανοµοιόµορφη εφαρµογή Εσφαλµένη εκτίµηση της πραγµατικότητας - Αποτυχία αφουγκρασµού της αγοράς και συνειδητοποίησης του µεγέθους του επενδυτικού ενδιαφέροντος - Πληµµελής αξιολόγηση των πραγµατικών αναγκών της χώρας για ανάπτυξη των ΑΠΕ - Παράδειγµα: «Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών»

6 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.1 Επιµέρους προβλήµατα Εµπλοκές στην εφαρµογή στη διοικητική πρακτική - Ανεπαρκής ενηµέρωση και κατάρτιση των διοικητικών υπαλλήλων - Όχι αυστηρή τήρηση του γράµµατος και του πνεύµατος των νοµοθετικών ρυθµίσεων - Ανοµοιόµορφη εφαρµογή του θεσµικού πλαισίου - Μη τήρηση των νοµοθετικά προβλεπόµενων προθεσµιών διοικητικής ενέργειας - Ιδίως προβλήµατα µε την πολεοδοµική αντιµετώπιση των ΑΠΕ, την απαίτηση αρτιότητας των γηπέδων εγκατάστασης και το ζήτηµα της δυνατότητας εγκατάστασης σε αγροτικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας - Εµφανής επιφυλακτικότητα των γνωµοδοτούντων φορέων έναντι των ΑΠΕ - Έλλειψη βασικών υποδοµών στο ελληνικό κράτος (πχ. δασολόγιο, κτηµατολόγιο, ειδικά χωροταξικά σχέδια κ.α.)

7 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.1 Επιµέρους προβλήµατα Τεχνικά προβλήµατα - Ανεπάρκεια της υπάρχουσας υποδοµής µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Περιορισµένες δυνατότητες για διείσδυση µεγάλου αριθµού επενδύσεων σε ΑΠΕ - Κορεσµός της µεταφορικής ικανότητας των ηλεκτρικών δικτύων σε περιοχές υψηλού δυναµικού ΑΠΕ Μέγεθος της ζήτησης - Εξαιρετικά µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά, ιδίως για φ/β σταθµούς - Ξεπέρασε κατά πολύ κάθε σχεδιασµό και προσδοκία

8 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.1 Επιµέρους προβλήµατα Στρεβλώσεις της αγοράς - Ιδιαίτερα ελκυστικό για τους επενδυτές καθεστώς κινήτρων και χρηµατοδότησης των έργων ΑΠΕ Υψηλές ενισχύσεις στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού νόµου (ν. 3299/2004) Επίσης υψηλές feed-in tariffs (FITs), δηλ. σταθερά καθορισµένες κι εγγυηµένες τιµές πώλησης της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ - Το ακραία προσοδοφόρο κι ελκυστικό συνολικό «πακέτο» µετατράπηκε σε «µπούµερανγκ» - Στρέβλωση της αγοράς και παρεµπόδισητης υγιούς επιχειρηµατικότητας - Σωρεία αιτήσεων κατατέθηκαν από πρόσωπα χωρίς την αναγκαία οικονοµική ευρωστία και τεχνογνωσία - Στόχος η κερδοσκοπική εκµετάλλευση των σχετικών αδειών ως µέσον ευκαιριακού και εύκολου πλουτισµού - Αποτέλεσµα: ανεξέλεγκτο παραεµπόριο αγοραπωλησίας αδειών - υσανάλογη διόγκωση του κόστους επένδυσης στις ΑΠΕ

9 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.1 Επιµέρους προβλήµατα Ζητήµατα σχετικά µετηχρηµατοδότηση - Έλλειψη πρόβλεψης ανώτατου ορίου ως προς τον συνολικό αριθµόκαι προϋπολογισµό των προς χορήγηση ενισχύσεων - Μεγάλες καθυστερήσεις ως προς την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς του αναπτυξιακού νόµου Κοινωνικές αντιδράσεις - Κατ αρχήν θετική γενική στάση της κοινής γνώµης απέναντι στις ΑΠΕ - Αρνητική στάση των κατοίκων στην εγκατάσταση σταθµών ΑΠΕ στην περιοχή τους - Απουσίαοργανωµένης προσπάθειας ενηµέρωσης τουκοινούκαιτωντοπικών φορέων - Μη παροχή επαρκών κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες - Σηµαντικές καθυστερήσεις λόγω της προσφυγής κατοίκων στη δικαιοσύνη

10 3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 3.2 Συνέπειες - Εξαιρετικά βραδύς ρυθµός υλοποίησης των προγραµµατισµένων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ - Χιλιάδες αιτήσεις για χρόνια σε εκκρεµότητα - Ταλαιπωρία και οικονοµική εξάντληση επενδυτών - Μη ικανοποιητικός αριθµός συνολικά εγκατεστηµένης ισχύος έως τώρα - Ζήτηµα επίτευξης εθνικού στόχου 18% της Οδηγίας 28/2009/ΕΚ (20% κατά το νέο ν/σαπε) - Οριστική αποθάρρυνση πολλών ενδιαφερόµενων επενδυτών και αποτυχία προσέλκυσης µεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων από το εξωτερικό

11 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Νοµοθετικές και διοικητικές διορθωτικές πρωτοβουλίες µετά το ν. 3468/ Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών - Απρίλιος του έναρξη της Α φάσης του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών: 700 MW - Ιούλιος του τροποποίηση του Προγράµµατος, αύξηση ισχύος: 840 MW Αναστολή υποβολής νέων αιτήσεων - Σεπτέµβριος του 2007 και Φεβρουάριος του 2008: Ανακοίνωση ΡΑΕ αναστολής υποβολής νέων αιτήσεων για αποφάσεις εξαίρεσης - Μάρτιος του 2008: Ανακοίνωση Υπουργείου Ανάπτυξης αναστολής υποβολής νέων αιτήσεων για άδειες παραγωγής - εκέµβριος του 2009: Ανακοίνωση ΕΗ αναστολής υποβολής αιτήσεων για σύνδεση πολύ µικρών φ/β µέχρι 20 kw

12 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Νοµοθετικές και διοικητικές διορθωτικές πρωτοβουλίες µετά το ν. 3468/ Απαγόρευση µεταβίβασης αποφάσεων εξαίρεσης και αδειών παραγωγής - Με το ν. 3587/2007 προσθήκη στο ν. 3468/2006: απαγόρευση της µεταβίβασης των αποφάσεων εξαίρεσης πριν την «υλοποίηση του έργου» - Επέκταση απαγόρευσης µε το άρθρο 27Απαρ. 7 ν. 3734/2009 και για τη µεταβίβαση αδειών παραγωγής «πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθµών», όµως µόνογιατουςφ/βσταθµούς - Μη εξάλειψη του παραεµπορίου - προσαρµογήστονέοθεσµικό πλαίσιο: Αντί απευθείας µεταβίβασης αδειών, στο εξής µεταβιβάσεις µεριδίων ή µετοχών των νοµικών προσώπων-δικαιούχων

13 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Νοµοθετικές και διοικητικές διορθωτικές πρωτοβουλίες µετά το ν. 3468/ Ρύθµιση πολεοδοµικών και χωροταξικών ζητηµάτων - Άρθρο 27Απαρ. 9 ν. 3734/2009: για σταθµούς εκµετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και ανεµογεννήτριες δεν απαιτείται οικοδοµικήάδεια, αλλάέγκριση εργασιών - ΚΥΑ 29116/2009: ειδικά για φ/βσταθµούς ισχύος µέχρι 150 kw αρκεί η έκδοση έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας αρτιότητα γηπέδου απαιτείται για όλους τους σταθµούςισχύοςάνωτων20 kw ρύθµιση επιτρεπόµενων ορίων κάλυψηςγηπέδουκαι της απόστασηςτων σταθµών από ταόρια των γηπέδων κριτική στην ΚΥΑ για υπερβολική αυστηρότητα και για διακριτική µεταχείριση -«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ» Προσπάθεια λύσης των προβληµάτων χωροθέτησης των έργων ΑΠΕ Καθορίζονται οι κατευθύνσεις και τα κριτήρια για τη χωροθέτηση κάθε ξεχωριστής κατηγορίας ΑΠΕ Προβλέπονταικάποιεςπεριοχές προτεραιότητας κι αντίστοιχα άλλες περιοχές ασυµβατότητας

14 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Νοµοθετικές και διοικητικές διορθωτικές πρωτοβουλίες µετά το ν. 3468/ Ον. 3734/ Έµφαση στους φ/βσταθµούς - Επιτάχυνση της οριστικής διεκπεραίωσης των χιλιάδων εκκρεµών αιτήσεων αδειοδότησης για φ/β σταθµούς - Κατάργηση του ορίου των 840 MW - Πρόβλεψησαφούςχρονοδιαγράµµατος ολοκλήρωσης της αξιολόγησης όλων των εκκρεµών αιτήσεων - Απαγόρευση µεταβίβασης αδειών παραγωγής πριν την έναρξη λειτουργίας των σταθµών - Νέες τιµές πώλησης για φ/β - Επέκταση της ισχύος των συµβάσεων πώλησης σε 20 χρόνια, αντί Παροχή εξουσιοδότησης για κατάρτιση του Ειδικού Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

15 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.1 Νοµοθετικές και διοικητικές διορθωτικές πρωτοβουλίες µετά ν. 3468/ Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Ιούνιο του 2009 εκδόθηκε η απόφαση για την κατάρτιση του Προγράµµατος - Ισχύς για φ/βσυστήµατα µέχρι 10 kw - ιάρκεια µέχρι την Πεδίο εφαρµογής: κατοικίες οικιακών καταναλωτών ή κτίρια εγκατάστασης πολύ µικρών επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, πλην των µηδιασυνδεδεµένων νησιών - Ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας (0,55 /kwh) - Εγγυηµένη διάρκεια 25 ετών - Λίγες σχετικά προϋποθέσεις υπαγωγής - Ιούλιο του 2009 εκδόθηκε η ΥΑ 29107/2009 µε ειδικότερες τεχνικές ρυθµίσεις - Το Πρόγραµµα έγινε σε γενικές γραµµές δεκτό θετικά στην αγορά - Εν µέρει κριτική για τον αποκλεισµό των µη διασυνδεδεµένων νησιών και για την πρόβλεψη υποχρέωσης λήψης έγκρισης εργασιών µικρήςκλίµακας

16 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.2 Το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ Η ανάγκη για ριζική αναµόρφωση του υπάρχοντος θεσµικού πλαισίου - Κοινή συνείδηση ότι τόσο ο ν. 3468/2006 όσο και οι µετά από αυτόν διορθωτικές κινήσεις δεν ήταν σε θέση να προσφέρουν ένα αποτελεσµατικό θεσµικό πλαίσιο - Υποχρέωση απλοποίησης και επιτάχυνσης της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ΑΠΕ (Οδηγία 2009/28/ΕΚ) που υποχρεώνει τακράτη-µέλη στη λήψη ακριβώς µέτρων προς αυτήν την κατεύθυνση - Ίδρυση του νέου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) - εκέµβριο του 2009 τέθηκεσεδηµόσια διαβούλευση το νέο νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ - Κατατέθηκε τελικά τον Απρίλιο του 2010 στο ελληνικό κοινοβούλιο

17 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.2 Το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ Οι κυριότερες ρυθµίσεις του νέου νοµοσχεδίου - Εθνικός δεσµευτικός στόχος 20% για τη συµµετοχή των Α.Π.Ε. στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας µέχρι το Ριζική απλοποίηση και δραστική επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας Αύξηση περιπτώσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής Κατάργηση απόφασης εξαίρεσης Αρµόδια αρχή η ΡΑΕ Παράλληλη, αντί σειριακής, διαδικασία υποβολής αιτήσεων Περιορισµός των περιβαλλοντικών µελετών σε 1 από 2 Αύξηση περιπτώσεων εξαίρεσης από υποχρέωση λήψης περιβαλλοντικής άδειας (Ε.Π.Ο.) Σύσταση στο ΥΠΕΚΑ Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδύσεων ΑΠΕ ως onestop shop Προσωρινό «πάγωµα» της κατάθεσης νέων αιτήσεων µέχρι την έκδοση µιας Υπουργικής Απόφασης εντός 3 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου, µε την εξαίρεση τεσσάρων ειδικών περιπτώσεων

18 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.2 Το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ Οι κυριότερες ρυθµίσεις του νέου νοµοσχεδίου - Νέος πίνακας τιµολόγησης - Παροχή κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες - ιεύρυνση του Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Γενικότερα, προώθηση της εγκατάστασης ΑΠΕ σε κτίρια ή άλλες δοµικές κατασκευές ή σε χώρους βιοµηχανικών δραστηριοτήτων - Έγκρισηεργασιώνδόµησης µικρήςκλίµακας αντί οικοδοµικής άδειας, για όλα τα φ/βκαιτιςανεµογεννήτριες - Ελαστικοποίηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ - Επιτρεπτή η εγκατάσταση σε γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, µε κάποιους περιορισµούς ειδικά για τα φ/β

19 4. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 4.2 Το νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ Υποδοχή του νέου νοµοσχεδίου από τους κοινωνικούς φορείς - Σε γενικές γραµµές θετική αποδοχή από τους κοινωνικούς φορείς, ιδίως: Απλοποίηση κι επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας Θέση των νέων φιλόδοξων στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ Έµφαση στην προώθηση της ενσωµάτωσης των ΑΠΕ σε κτιριακές εγκαταστάσεις - Αρκετά σηµεία κριτικής, ενίοτε αντικρουόµενης, ανάλογα µε την προέλευσή της Περιβαλλοντικές οργανώσεις: κατά της απλοποίησης της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά της αλλαγής όρων του Χωροταξικού για τις ΑΠΕ Εκπρόσωποι της αγοράς: κατά της άδειας παραγωγής για µεγάλα φ/β κατά της βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης - Αρνητικές εντυπώσεις: καθυστέρηση µεταξύ της λήξης της δηµόσιας διαβούλευσης και της κατάθεσης του τελικού κειµένου του ν/σ στη Βουλή εκ νέου θέση σε δηµόσια διαβούλευση, µετά τη λήξη της πρώτης, µιας ανακοίνωσης για µείωση των τιµών για τους φ/βσταθµούς, παρά την αρχική πρόβλεψη στο νοµοσχέδιο για διατήρησή τους στα ίδια επίπεδα

20 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - Κοινή πεποίθηση η ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών - Αποτελεσµατικότητατουνέου ν/σ θα κριθεί στην πράξη: Εφαρµογή στη διοικητική πρακτική Ανταπόκριση της αγοράς κακό προηγούµενο αρνητική οικονοµική συγκυρία - Έµφαση στις επενδύσεις στις ΑΠΕ και στην πράσινη οικονοµία - Βασικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση

21 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α) ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Α- νανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ»

ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕ» Λουκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΕΝΑΣ ΕΦΙΚΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Εθνική Έκθεση για την Ελλάδα Μάρτιος 2011 Η έκθεση αυτή ετοιμάστηκε στο πλαίσιο του έργου PV LEGAL με

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

Θεσµικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ» Αίθουσα συσκέψεων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Γκορόγιας Άρης Χηµικός Μηχανικός Σύµβουλος Επιχειρήσεων Εθνικός στόχος για συµµετοχή ΑΠΕ Οι εθνικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας

ΘεσµικόΠλαίσιο για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΙ Α «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερµανός

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΑΚΟ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Με δυο µέτρα και

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ'

ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ΣΥΝΤΟΜΟΣ' ΟΔΗΓΟΣ' ΤΩΝ' ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ' ΝΟΜΩΝ' ΓΙΑ' ΤΙΣ' ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ' ΠΗΓΕΣ'ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ' ' Ο' νόμος' που' καθόρισε' τους' αρχικούς' κανονισμούς' σχετικά' για' την' παραγωγή' ηλεκτρικής'ενέργειας'από'ανανεώσιμες'πηγές'ενέργειας'στην'ελλάδα,'εκδόθηκε'

Διαβάστε περισσότερα

IEE Project BiogasIN. Information Material for Administration bodies in Greece Πληροφοριακό υλικό για τη ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα D.3.4.

IEE Project BiogasIN. Information Material for Administration bodies in Greece Πληροφοριακό υλικό για τη ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα D.3.4. IEE Project BiogasIN Information Material for Administration bodies in Greece Πληροφοριακό υλικό για τη ηµόσια ιοίκηση στην Ελλάδα D.3.4.4, WP3 Σιούλας Κωνσταντίνος Τµήµα Περιβάλλοντος και Μεταφορών Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» 1. Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10

1. Πρόλογος... 3. 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο... 4. 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα... 10 1. Πρόλογος....................... 3 2. Το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο...... 4 3. Η Αγορά Φ/Β και το Θεσμικό Πλαίσιο στην Ελλάδα..................... 10 4. Προοπτικές για την ανάπτυξη των Ενσωματωμένων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Ιανουάριος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόμου. «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος. για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο Σχέδιο Νόμου. «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος. για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις» Με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή

Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελληνική πολιτική για τις Ανανεώσιµες Πηγές στην ηλεκτροπαραγωγή Νίκος Μπουλαξής, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. ιονύσης Παπαχρήστου, ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. 1 Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010

Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Απολογισµός ΕΠΜ 2005-2008 και Προτάσεις ΣΕΒ για τις προτεραιότητες του υπό διαµόρφωση ΕΠΜ 2008 2010 Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά

Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Ένας πρακτικός οδηγός για επενδύσεις στα φωτοβολταϊκά Τίποτα δεν είναι πιο δυνατό από μια ιδέα ο καιρός της οποίας έχει φτάσει Απρίλιος 2014 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ (ΣΕΦ) Ακαδημίας 39, 106 72

Διαβάστε περισσότερα

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση

Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα καταλύτης της εξόδου από την κρίση ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Σεπτέµβριος 2012 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Ο ουσιαστικός διάλογος της πολιτείας µε την επιχειρηµατική κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα