ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 AA 20/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ιαβιβάζεται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες το σχέδιο Συνθήκης Προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουµανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Έγγραφα αναφοράς: MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) MD 105/3/04 REV 3 (AC 105/1/04 REV 1) MD 99/5/04 REV 5 (AC 99/1/04 REV 1) MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/05 REV 1) MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) MD 92/4/04 REV 4 (AC 92/2/04 REV 2) MD 52/9/04 REV 9 (AC 52/2/04 REV 2) MD 22/8/04 REV 8 (AC 22/2/04 REV 2) MD 13/2/04 REV 2 (AC 13/1/04 REV 1) MD 158/5/04 REV 5 (AC 158/1/05 REV 1) MD 107/3/04 REV 3 (AC 107/1/04 REV 1) MD 185/7/05 REV 7 (AC 185/1/05 REV 1) MD 205/4/05 REV 4 (AC 205/1/05 REV 1) MD 59/7/04 REV 7 (AC 59/2/04 REV 2) AA 20/2/05 REV 2 1 JUR EL

2 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Κατάλογος του άρθρου 23 της Πράξης Προσχώρησης: Μεταβατικά µέτρα, Ρουµανία 1. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας R 1612: Κανονισµός (EΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 257, , σ. 2), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: L 0038: Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 158, , σ. 77), L 0071: Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1996, σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (ΕΕ L 18, , σ. 1), L 0038: Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά µε το δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης και των µελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαµένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών µελών, για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και την κατάργηση των οδηγιών 64/221/ΕΟΚ, 68/360/ΕΟΚ, 72/194/ΕΟΚ, 73/148/ΕΟΚ, 75/34/ΕΟΚ, 75/35/ΕΟΚ, 90/364/ΕΟΚ, 90/365/ΕΟΚ και 93/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 158, , σ. 77). AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 1

3 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) 1. Το άρθρο 39 και η πρώτη παράγραφος του άρθρου 49 της Συνθήκης ΕΚ εφαρµόζονται πλήρως µόνον όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εργαζοµένων και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών που συνεπάγεται προσωρινή κυκλοφορία εργαζοµένων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 96/71/ΕΚ, µεταξύ, αφενός, της Ρουµανίας και, αφετέρου, εκάστου των παρόντων κρατών µελών, µε την επιφύλαξη των µεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 2 έως Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 και µέχρι το τέλος διετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη µέλη θα εφαρµόζουν εθνικά µέτρα, ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες, µε τα οποία ρυθµίζεται η πρόσβαση Ρουµάνων υπηκόων στις αγορές εργασίας τους. Τα παρόντα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν να εφαρµόζουν αυτά τα µέτρα µέχρι το τέλος πενταετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης. Ρουµάνοι υπήκοοι οι οποίοι εργάζονται νοµίµως σε παρόν κράτος µέλος την ηµεροµηνία προσχώρησης και µετέχουν στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους επί αδιάλειπτο χρονικό διάστηµα 12 µηνών ή µεγαλύτερο, θα έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους αλλά όχι στην αγορά εργασίας άλλων κρατών µελών που εφαρµόζουν εθνικά µέτρα. Ρουµάνοι υπήκοοι οι οποίοι µετέχουν στην αγορά εργασίας παρόντος κράτους µέλους µετά την προσχώρηση για αδιάλειπτο χρονικό διάστηµα 12 µηνών ή µεγαλύτερο, απολαύουν επίσης των ιδίων δικαιωµάτων. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 2

4 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) Οι Ρουµάνοι υπήκοοι περί των οποίων το δεύτερο ή τρίτο εδάφιο, παύουν να απολαύουν των δικαιωµάτων που αναφέρονται στα εδάφια αυτά, εάν εγκαταλείψουν οικειοθελώς την αγορά εργασίας του συγκεκριµένου παρόντος κράτους µέλους. Ρουµάνοι υπήκοοι οι οποίοι εργάζονται νοµίµως σε παρόν κράτος µέλος την ηµεροµηνία προσχώρησης ή κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής εθνικών µέτρων και οι οποίοι µετέχουν στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους για χρονικό διάστηµα µικρότερο των δώδεκα µηνών, δεν απολαύουν των εν λόγω δικαιωµάτων. 3. Πριν από το τέλος διετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης, το Συµβούλιο επανεξετάζει τη λειτουργία των µεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 2, βάσει εκθέσεως της Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της επανεξέτασης αυτής, το αργότερο δε στο τέλος διετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα παρόντα κράτη µέλη απευθύνουν κοινοποίηση στην Επιτροπή για το εάν θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες, ή για το εάν θα εφαρµόζουν στο εξής τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Ελλείψει της κοινοποίησης αυτής, εφαρµόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/ Κατόπιν αιτήµατος της Ρουµανίας, είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί µια ακόµη επανεξέταση. Η διαδικασία της παραγράφου 3 εφαρµόζεται και ολοκληρώνεται εντός έξι µηνών από την παραλαβή του αιτήµατος της Ρουµανίας. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 3

5 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) 5. Ένα κράτος µέλος που διατηρεί εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες στο τέλος της πενταετούς περιόδου της παραγράφου 2 µπορεί, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς εργασίας του ή απειλής τέτοιας διαταραχής, και µετά από κοινοποίηση προς την Επιτροπή, να εξακολουθήσει να εφαρµόζει τα µέτρα αυτά µέχρι το τέλος επταετούς περιόδου από την ηµεροµηνία προσχώρησης. Ελλείψει της κοινοποίησης αυτής, εφαρµόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/ Κατά την επταετή περίοδο από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα κράτη µέλη στα οποία, δυνάµει των παραγράφων 3, 4 ή 5, εφαρµόζονται έναντι των Ρουµάνων υπηκόων τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, και τα οποία εκδίδουν άδειες εργασίας σε υπηκόους της Ρουµανίας για την παρακολούθηση της κατάστασης κατά την περίοδο αυτή, θα το πράττουν αυτοµάτως. 7. Τα κράτη µέλη στα οποία, δυνάµει των παραγράφων 3, 4 ή 5, εφαρµόζονται έναντι των Ρουµάνων υπηκόων τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, µπορούν να προσφεύγουν στις διαδικασίες των κατωτέρω εδαφίων µέχρι το τέλος της επταετούς περιόδου µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 4

6 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) Όταν κράτος µέλος του πρώτου εδαφίου υφίσταται ή προβλέπει διαταραχές της αγοράς εργασίας του, οι οποίες θα µπορούσαν να απειλήσουν σοβαρά το βιοτικό επίπεδο ή το επίπεδο απασχόλησης σε συγκεκριµένη περιοχή ή συγκεκριµένο επάγγελµα, το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή και τα λοιπά κράτη µέλη και τους παρέχει όλα τα σχετικά στοιχεία. Βάσει των στοιχείων αυτών, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητήσουν από την Επιτροπή να δηλώσει ότι η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 αναστέλλεται, πλήρως ή εν µέρει, προκειµένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική κατάσταση στην περιοχή αυτήν ή το επάγγελµα αυτό. Η Επιτροπή αποφασίζει για την αναστολή, τη διάρκεια και το πεδίο εφαρµογής της το αργότερο εντός δύο εβδοµάδων από την παραλαβή του αιτήµατος αυτού και απευθύνει κοινοποίηση προς το Συµβούλιο σχετικά µε την απόφαση αυτή. Κάθε κράτος µέλος µπορεί, εντός δύο εβδοµάδων από την ηµεροµηνία της απόφασης της Επιτροπής, να ζητήσει από το Συµβούλιο να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την απόφαση. Το Συµβούλιο αποφαίνεται για το αίτηµα αυτό εντός δύο εβδοµάδων, µε ειδική πλειοψηφία. Κράτος µέλος του πρώτου εδαφίου µπορεί, σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις, να αναστείλει την εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, απευθύνοντας εκ των υστέρων αιτιολογηµένη γνωστοποίηση στην Επιτροπή. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 5

7 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) 8. Καθ όσο διάστηµα αναστέλλεται η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 βάσει των παραγράφων 2 έως 5 και 7, το άρθρο 23 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ εφαρµόζεται στη Ρουµανία έναντι των υπηκόων των παρόντων κρατών µελών, καθώς και στα παρόντα κράτη µέλη έναντι των Ρουµάνων υπηκόων, υπό τους ακόλουθους όρους, στο βαθµό που αφορά το δικαίωµα εργασίας των µελών της οικογένειας των εργαζοµένων: η σύζυγος του εργαζοµένου και οι κατιόντες τους που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή που είναι εξαρτώµενα πρόσωπα τα οποία διαµένουν νοµίµως µε τον εργαζόµενο στο έδαφος κράτους µέλους την ηµεροµηνία προσχώρησης, έχουν, κατά την προσχώρηση, άµεση πρόσβαση στην αγορά εργασίας αυτού του κράτους µέλους. Αυτό δεν ισχύει για τα µέλη της οικογενείας εργαζοµένου που µετείχε νοµίµως στην αγορά εργασίας του εν λόγω κράτους µέλους για διάστηµα µικρότερο των 12 µηνών, η σύζυγος του εργαζοµένου και οι κατιόντες τους που είναι ηλικίας κάτω των 21 ετών ή που είναι εξαρτώµενα πρόσωπα τα οποία διαµένουν νοµίµως µε τον εργαζόµενο στο έδαφος κράτους µέλους από ηµεροµηνία µεταγενέστερη της ηµεροµηνίας προσχώρησης αλλά κατά την περίοδο εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων που ορίζονται ανωτέρω, έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας του συγκεκριµένου κράτους µέλους µόλις συµπληρώσουν τουλάχιστον δεκαοκτάµηνη διαµονή στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή από το τρίτο έτος µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης, εάν η ηµεροµηνία αυτή είναι προγενέστερη. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 6

8 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη ευνοϊκότερων µέτρων είτε αυτά είναι εθνικά είτε απορρέουν από διµερείς συµφωνίες. 9. Στο µέτρο που ορισµένες διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΟΚ η οποία επαναλαµβάνει διατάξεις της οδηγίας 68/360/ΕΟΚ 1 δεν µπορούν να διαχωριστούν από τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68, η εφαρµογή του οποίου αναβάλλεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5, 7 και 8, η Ρουµανία και τα παρόντα κράτη µέλη µπορούν να παρεκκλίνουν από τις διατάξεις αυτές, στο µέτρο που απαιτείται για την εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 5, 7 και Στις περιπτώσεις που εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες εφαρµόζονται από τα παρόντα κράτη µέλη δυνάµει των ανωτέρω καθοριζοµένων µεταβατικών διατάξεων, η Ρουµανία µπορεί να διατηρεί εν ισχύι ισοδύναµα µέτρα έναντι των υπηκόων του συγκεκριµένου κράτους µέλους ή κρατών µελών. 1 Οδηγία 68/360/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 1968, περί καταργήσεως των περιορισµών στη διακίνηση και στη διαµονή των εργαζοµένων των κρατών µελών και των οικογενειών τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (ΕΕ L 257, , σ. 13). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Πράξη Προσχώρησης του 2003 (ΕΕ L 236, , σ. 33) και καταργείται από τις 30 Απριλίου 2006 από την οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 158, , σ. 77). AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 7

9 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) 11. Εάν η εφαρµογή των άρθρων 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 ανασταλεί από κάποιο από τα παρόντα κράτη µέλη, η Ρουµανία µπορεί να προσφύγει στις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 7 έναντι της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια µιας τέτοιας περιόδου, οι άδειες εργασίας που εκδίδει η Ρουµανία σε υπηκόους της Βουλγαρίας για την παρακολούθηση της κατάστασης, εκδίδονται αυτόµατα. 12. Κάθε παρόν κράτος µέλος που εφαρµόζει εθνικά µέτρα σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 έως 5 και 7 έως 9, µπορεί να θεσπίζει, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, µεγαλύτερη ελευθερία κυκλοφορίας από την υπάρχουσα κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της πλήρους πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Από το τρίτο έτος από την ηµεροµηνία προσχώρησης, κάθε παρόν κράτος µέλος που εφαρµόζει εθνικά µέτρα µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να αποφασίσει να εφαρµόσει αντ αυτών τα άρθρα 1 έως 6 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68. Η Επιτροπή ενηµερώνεται για κάθε σχετική απόφαση. 13. Προκειµένου να αντιµετωπίσουν σοβαρές διαταραχές ή απειλή διαταραχών σε συγκεκριµένους ευαίσθητους τοµείς παροχής υπηρεσιών στις αγορές εργασίας τους, οι οποίες θα µπορούσαν να ανακύψουν σε ορισµένες περιοχές λόγω της διακρατικής παροχής υπηρεσιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 96/71/EK, και, ενόσω εφαρµόζουν, δυνάµει των ανωτέρω οριζόµενων µεταβατικών διατάξεων, εθνικά µέτρα ή µέτρα που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία Ρουµάνων εργαζοµένων, η Γερµανία και η Αυστρία δύνανται, µετά από γνωστοποίηση προς την Επιτροπή, να παρεκκλίνουν από το άρθρο 49, πρώτη παράγραφος, της Συνθήκης ΕΚ προκειµένου να περιορίσουν, στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστηµένες στη Ρουµανία, την προσωρινή κυκλοφορία των εργαζοµένων των οποίων το δικαίωµα ανάληψης εργασίας στη Γερµανία και την Αυστρία υπόκειται σε εθνικά µέτρα. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 8

10 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) Ο κατάλογος των τοµέων υπηρεσιών που µπορούν να καλύπτονται από την παρέκκλιση αυτήν έχει ως εξής: για τη Γερµανία: Τοµέας Κατασκευαστικός τοµέας, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών κλάδων Βιοµηχανικός καθαρισµός Άλλες υπηρεσίες Κωδικός NACE *, εκτός εάν ορίζεται άλλως 45.1 έως 4, ραστηριότητες που απαριθµούνται στο Παράρτηµα της οδηγίας 96/71/ΕΚ Βιοµηχανικός καθαρισµός Μόνο δραστηριότητες διακοσµητών εσωτερικού χώρου AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 9

11 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) για την Αυστρία: Τοµέας Κωδικός NACE *, εκτός εάν ορίζεται άλλως ραστηριότητες συναφείς µε τη φυτοκοµία Κοπή και κατεργασία λίθων 26.7 Κατασκευή µεταλλικών σκελετών και µερών σκελετών Κατασκευαστικός τοµέας, 45.1 έως 4, συµπεριλαµβανοµένων των συναφών ραστηριότητες που απαριθµούνται στο κλάδων Παράρτηµα της οδηγίας 96/71/ΕΚ ραστηριότητες ιδιωτικού αστυνοµικού και παροχής προστασίας Βιοµηχανικός καθαρισµός Κατ οίκον νοσηλευτικές υπηρεσίες ραστηριότητες κοινωνικής µέριµνας χωρίς παροχή καταλύµατος * NACE: βλ R 3037: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συµβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1990, για τη στατιστική ονοµατολογία των οικονοµικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (ΕΕ L 293, , σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από R 1882: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 284, , σ. 1). AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 10

12 MD 67/8/04 REV 8 (AC 67/1/04 REV 1) Στο µέτρο που η Γερµανία ή η Αυστρία παρεκκλίνουν από το άρθρο 49 πρώτη παράγραφος της Συνθήκης ΕΚ σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, η Ρουµανία µπορεί, αφού το γνωστοποιήσει στην Επιτροπή, να θεσπίσει ισοδύναµα µέτρα. Η εφαρµογή της παρούσας παραγράφου δεν καταλήγει στη δηµιουργία συνθηκών για την προσωρινή κυκλοφορία των εργαζοµένων στο πλαίσιο της διακρατικής παροχής υπηρεσιών µεταξύ της Γερµανίας ή της Αυστρίας και της Ρουµανίας περισσότερο περιοριστικών από τις συνθήκες που επικρατούν την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης. 14. Η εφαρµογή των παραγράφων 2 έως 5 και 7 έως 12 δεν µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες πρόσβασης των Ρουµάνων υπηκόων στις αγορές εργασίας των παρόντων κρατών µελών οι οποίες είναι πλέον περιοριστικές από τις συνθήκες που επικρατούν την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης. Παρά την εφαρµογή των διατάξεων που καθορίζονται στις παραγράφους 1 έως 13, κατά την περίοδο εφαρµογής εθνικών µέτρων ή µέτρων που απορρέουν από διµερείς συµφωνίες, τα παρόντα κράτη µέλη δίνουν προτίµηση στους εργαζοµένους οι οποίοι είναι υπήκοοι των κρατών µελών έναντι εργαζοµένων οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας τους. Οι Ρουµάνοι διακινούµενοι εργαζόµενοι και οι οικογένειές τους που διαµένουν και εργάζονται νοµίµως σε άλλο κράτος µέλος ή οι διακινούµενοι εργαζόµενοι από άλλα κράτη µέλη και οι οικογένειές τους που διαµένουν και εργάζονται νοµίµως στη Ρουµανία δεν τυγχάνουν πλέον περιοριστικής µεταχείρισης απ ό,τι οι διακινούµενοι εργαζόµενοι τρίτων χωρών που διαµένουν και εργάζονται νοµίµως στο συγκεκριµένο κράτος µέλος ή στη Ρουµανία αντιστοίχως. Πέραν τούτου, κατ εφαρµογή της αρχής της κοινοτικής προτίµησης, οι διακινούµενοι εργαζόµενοι τρίτων χωρών που διαµένουν και εργάζονται στη Ρουµανία δεν µπορούν να τύχουν ευνοϊκότερης µεταχείρισης απ ό,τι οι υπήκοοι της Ρουµανίας. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 11

13 MD 105/3/04 REV 3 (AC 105/1/04 REV 1) 2. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ L 0009: Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών (ΕΕ L 84, , σ. 22). Κατά παρέκκλιση του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 97/9/ΕΚ, το ελάχιστο επίπεδο αποζηµίωσης δεν ισχύει για τη Ρουµανία έως τις 31 εκεµβρίου Η Ρουµανία διασφαλίζει ότι το σύστηµά της για την αποζηµίωση των επενδυτών προβλέπει κάλυψη τουλάχιστον EUR από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η εκεµβρίου 2007, τουλάχιστον EUR από την 1η Ιανουαρίου 2008 έως την 31η εκεµβρίου 2008, τουλάχιστον EUR από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η εκεµβρίου 2009, τουλάχιστον EUR από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31 εκεµβρίου 2010 και τουλάχιστον EUR από την 1η Ιανουαρίου 2011 έως την 31η εκεµβρίου Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, τα άλλα κράτη µέλη διατηρούν το δικαίωµα να εµποδίζουν παραρτήµατα ρουµανικών επιχειρήσεων επενδύσεων που είναι εγκατεστηµένα στο έδαφός τους να ασκούν τις δραστηριότητές τους, εκτός εάν και µέχρις ότου τα παραρτήµατα αυτά υπαχθούν σε επίσηµα αναγνωρισµένο σύστηµα αποζηµίωσης των επενδυτών στην επικράτεια του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους προκειµένου να καλύπτεται η διαφορά µεταξύ του ρουµανικού επιπέδου αποζηµίωσης και του ελάχιστου επιπέδου του άρθρου 4, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/9/ΕΚ. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 12

14 MD 99/5/04 REV 5 (AC 99/1/04 REV 1) 3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1. Παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρουµανία δύναται να διατηρήσει σε ισχύ, για πέντε έτη από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, τους περιορισµούς που ορίζονται στην ισχύουσα κατά τη στιγµή της υπογραφής της Συνθήκης προσχώρησης νοµοθεσία της σχετικά µε την απόκτηση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί γης για δευτερεύουσες κατοικίες από υπηκόους των κρατών µελών ή των κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΣΕΟΧ) που δεν διαµένουν στη Ρουµανία και από εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους ή κράτους της ΣΕΟΧ και δεν είναι εγκατεστηµένες ούτε έχουν υποκατάστηµα ή πρακτορείο που να τις αντιπροσωπεύει στο έδαφος της Ρουµανίας. Οι υπήκοοι των κρατών µελών και οι υπήκοοι των κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο, οι οποίοι διαµένουν νοµίµως στη Ρουµανία, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ή σε κανόνες ή διαδικασίες πέραν αυτών που εφαρµόζονται στους Ρουµάνους υπηκόους. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 13

15 MD 99/5/04 REV 5 (AC 99/1/04 REV 1) 2. Παρά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Συνθήκες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ρουµανία δύναται να διατηρήσει σε ισχύ, για επτά έτη από την ηµεροµηνία της προσχώρησης, τους περιορισµούς που ορίζονται στην ισχύουσα κατά τη στιγµή της υπογραφής της Συνθήκης προσχώρησης νοµοθεσία της σχετικά µε την απόκτηση γεωργικών και δασικών εκτάσεων και δασών από υπηκόους των κρατών µελών, από υπηκόους των κρατών που είναι συµβαλλόµενα µέρη στη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και από εταιρείες που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου κράτους µέλους ή κράτους της ΣΕΟΧ και δεν είναι ούτε εγκατεστηµένες ούτε εγγεγραµµένες στη Ρουµανία. Σε καµία περίπτωση δεν είναι δυνατόν υπήκοος κράτους µέλους, όσον αφορά την απόκτηση γεωργικών και δασικών εκτάσεων και δασών, να τυγχάνει λιγότερο ευνοϊκής µεταχείρισης από την ισχύουσα κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της Συνθήκης Προσχώρησης, ούτε να υπόκειται σε µεγαλύτερους περιορισµούς απ ό,τι υπήκοος τρίτης χώρας. Οι αυτοαπασχολούµενοι αγρότες που είναι υπήκοοι άλλου κράτους µέλους και οι οποίοι επιθυµούν να εγκατασταθούν και να κατοικήσουν στη Ρουµανία, δεν υπόκεινται στις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου ούτε σε άλλες διαδικασίες πέραν αυτών που ισχύουν για τους υπηκόους της Ρουµανίας. Το τρίτο έτος από την ηµεροµηνία προσχώρησης, πραγµατοποιείται γενική ανασκόπηση των µεταβατικών αυτών µέτρων. Προς τούτο, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο µπορεί, αποφασίζοντας οµόφωνα βάσει πρότασης της Επιτροπής, να αποφασίσει τη συντόµευση ή περάτωση της µεταβατικής περιόδου που µνηµονεύεται στο πρώτο εδάφιο. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 14

16 MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/04 REV 1) 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 1. Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Τίτλος VI, Κεφάλαιο 1, Κανόνες ανταγωνισµού α) Ανεξάρτητα από τα οριζόµενα στα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ, για τις επιχειρήσεις που είχαν λάβει πιστοποιητικό µόνιµου επενδυτή σε µειονεκτικές περιοχές πριν από την 1η Ιουλίου 2003, η Ρουµανία δύναται να συνεχίσει να χορηγεί φορολογικές απαλλαγές δυνάµει του έκτακτου κυβερνητικού διατάγµατος αριθ. 24/1998 για τις µειονεκτικές περιοχές, όπως τροποποιήθηκε: για 3 µειονεκτικές περιοχές (Brad, Valea Jiului, Bălan) µέχρι και την 31η εκεµβρίου 2008, για 22 µειονεκτικές περιοχές (Comăneşti, Bucovina, Altân Tepe, Filipeşti, Ceptura, Albeni, Schela, Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocşa, Moldova Nouă-Anina, Baraolt, Apuseni, Ştei-Nucet, Borod Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu Crişului, Popeşti-Derna-Aleşd, Ip, Hida-Surduc- Jibou-Bălan, Şărmăşag-Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borşa Vişeu, Rodna) µέχρι και την 31η εκεµβρίου 2009, AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 15

17 MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/04 REV 1) για 3 µειονεκτικές περιοχές (Cugir, Zimnicea, Copşa Mică) µέχρι και την 31η εκεµβρίου 2010, υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται για περιφερειακές επενδύσεις: η καθαρή ένταση της περιφερειακής αυτής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% καθαρού ισοδύναµου επιχορήγησης. Το ανώτατο αυτό όριο µπορεί να αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι η καθαρή ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75%, εάν η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας 1, η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 30% των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών, η περίοδος υπολογισµού της ενίσχυσης η οποία περιλαµβάνεται βάσει των προαναφεροµένων ανώτατων ορίων άρχεται στις 2 Ιανουαρίου 2003 οι ενισχύσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες ελήφθησαν βάσει κερδών που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό, 1 Κατά την έννοια του Παραρτήµατος Γ της ανακοίνωσης της Επιτροπής - Πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 70, , σ. 8). Ανακοίνωση όπως τροποποιήθηκε τελευταία και δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 263, , σ. 3. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 16

18 MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/04 REV 1) για τον υπολογισµό της συνολικής ενίσχυσης, λαµβάνονται υπόψη όλες οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον δικαιούχο για επιλέξιµες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο άλλων συστηµάτων και ανεξάρτητα από το εάν η ενίσχυση χορηγείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές, οι επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται βάσει των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 1, οι επιλέξιµες δαπάνες που είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της 2ας Οκτωβρίου 1998 (δηλ. της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του καθεστώτος βάσει του έκτακτου κυβερνητικού διατάγµατος αριθ. 24/1998 για τις µειονεκτικές περιοχές) και της 15ης Σεπτεµβρίου β) Η Ρουµανία υποβάλλει στην Επιτροπή: δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία της προσχώρησης, στοιχεία σχετικά µε την εκπλήρωση των προαναφερόµενων όρων, 1 ΕΕ C 74, , σ. 9. Κατευθυντήριες γραµµές όπως τροποποιήθηκαν τελευταία και δηµοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 258, , σ. 5. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 17

19 MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/04 REV 1) µέχρι το τέλος του εκεµβρίου 2010, στοιχεία σχετικά µε τις επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες τις οποίες έχουν πράγµατι αναλάβει οι δικαιούχοι σύµφωνα µε το έκτακτο κυβερνητικό διάταγµα αριθ. 24/1998 για τις µειονεκτικές περιοχές, όπως έχει τροποποιηθεί, και σχετικά µε τα συνολικά ποσά ενίσχυσης που έχουν λάβει οι δικαιούχοι, και εξαµηνιαίες εκθέσεις περί παρακολούθησης της χορηγούµενης στους δικαιούχους ενίσχυσης στην αυτοκινητοβιοµηχανία. 2. Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Τίτλος VI, Κεφάλαιο 1, Κανόνες ανταγωνισµού α) Ανεξάρτητα από τα οριζόµενα στα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ, για τις επιχειρήσεις που έχουν υπογράψει εµπορικές συµβάσεις µε τις διοικητικές υπηρεσίες Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών πριν από την 1η Ιουλίου 2002, η Ρουµανία δύναται να συνεχίσει να χορηγεί απαλλαγές δικαιώµατος χρήσης βάσει του Νόµου αριθ. 84/1992 για τις Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε, µέχρι τις 31 εκεµβρίου 2011 υπό τους εξής όρους: οι κρατικές ενισχύσεις χορηγούνται για περιφερειακές επενδύσεις: η καθαρή ένταση της περιφερειακής αυτής ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% καθαρού ισοδύναµου επιχορήγησης. Το ανώτατο αυτό όριο µπορεί να αυξηθεί κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι η καθαρή ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 75%, AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 18

20 MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/04 REV 1) εάν η εταιρία δραστηριοποιείται στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας 1, η συνολική ενίσχυση δεν υπερβαίνει το 30% των επιλέξιµων επενδυτικών δαπανών, η περίοδος υπολογισµού της ενίσχυσης η οποία περιλαµβάνεται βάσει των προαναφεροµένων ανώτατων ορίων άρχεται στις 2 Ιανουαρίου 2003 οι ενισχύσεις για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση και οι οποίες ελήφθησαν βάσει κερδών που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την ηµεροµηνία αυτή δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό, για τον υπολογισµό της συνολικής ενίσχυσης, λαµβάνονται υπόψη όλες οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον δικαιούχο για επιλέξιµες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο άλλων συστηµάτων και ανεξάρτητα από το εάν η ενίσχυση χορηγείται από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή κοινοτικές πηγές, οι επιλέξιµες δαπάνες ορίζονται βάσει των κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2, 1 2 Κατά την έννοια του Παραρτήµατος Γ της ανακοίνωσης της Επιτροπής - Πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια (ΕΕ C 70, , σ. 8). Ανακοίνωση όπως τροποποιήθηκε τελευταία και δηµοσιεύθηκε στην ΕΕ C 263, , σ. 3. ΕΕ C 74, , σ. 9. Κατευθυντήριες γραµµές όπως τροποποιήθηκαν τελευταία και δηµοσιεύθηκαν στην ΕΕ C 258, , σ. 5. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 19

21 MD 167/5/04 REV 5 (AC 167/1/04 REV 1) οι επιλέξιµες δαπάνες που είναι δυνατόν να λαµβάνονται υπόψη είναι οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µεταξύ της 30ής Ιουλίου 1992 (δηλ. της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του καθεστώτος βάσει του Νόµου αριθ. 84/1992 για τις Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών) και της 1ης Νοεµβρίου β) Η Ρουµανία υποβάλλει στην Επιτροπή: δύο µήνες µετά την ηµεροµηνία της προσχώρησης, στοιχεία σχετικά µε την εκπλήρωση των προαναφερόµενων όρων, µέχρι το τέλος του εκεµβρίου 2011, στοιχεία σχετικά µε τις επιλέξιµες επενδυτικές δαπάνες τις οποίες έχουν πράγµατι αναλάβει οι δικαιούχοι σύµφωνα µε τον Νόµο αριθ. 84/1992 για τις Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε, και σχετικά µε τα συνολικά ποσά ενίσχυσης που έχουν λάβει οι δικαιούχοι, και εξαµηνιαίες εκθέσεις περί παρακολούθησης της χορηγούµενης στους δικαιούχους ενίσχυσης στην αυτοκινητοβιοµηχανία. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 20

22 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) B. ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: Τίτλος VI, Κεφάλαιο 1, Κανόνες ανταγωνισµού 1. Παρά τα άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Ρουµανία για αναδιάρθρωση συγκεκριµένων µερών της ρουµανικής χαλυβουργίας από το 1993 έως το 2004, θεωρούνται συµβατές προς την κοινή αγορά, εφόσον: η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 9, παράγραφος 4, του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 για τα προϊόντα ΕΚΑΧ στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία περί συνδέσεως µεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών µελών τους, αφενός, και της Ρουµανίας, αφετέρου 1, έχει παραταθεί έως την 1η εκεµβρίου 2005, οι όροι που τίθενται στο εθνικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και τα ατοµικά επιχειρηµατικά προγράµµατα βάσει των οποίων το προαναφερθέν Πρωτόκολλο παρατάθηκε, τηρηθούν καθ όλη την περίοδο , 1 ΕΕ L 357, , σ. 2. Συµφωνία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση αριθ. 2/2003 του Συµβουλίου Σύνδεσης ΕΕ/Ρουµανίας της (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 21

23 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) τηρούνται οι προϋποθέσεις των παρουσών διατάξεων και του Προσαρτήµατος Α, καµία κρατική ενίσχυση, υπό οιαδήποτε µορφή, δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται στις χαλυβουργίες που καλύπτονται από το εθνικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης από την 1η Ιανουαρίου 2005 έως τις 31 εκεµβρίου 2008, δηλαδή το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, και δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται καµία κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της ρουµανικής χαλυβουργίας µετά τις 31 εκεµβρίου Για τους σκοπούς των παρουσών διατάξεων και του Προσαρτήµατος Α, ως κρατική ενίσχυση για αναδιάρθρωση νοείται κάθε µέτρο που αφορά χαλυβουργικές εταιρίες το οποίο συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΚ και το οποίο δεν µπορεί να θεωρείται ως συµβατό µε την κοινή αγορά σύµφωνα µε τους συνήθεις κανόνες που εφαρµόζονται στην Κοινότητα. 2. Μόνο οι εταιρείες που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα Α, Μέρος Ι (εφεξής «δικαιούχοι εταιρείες»), είναι επιλέξιµες για κρατική ενίσχυση στο πλαίσιο του προγράµµατος αναδιάρθρωσης της ρουµανικής χαλυβουργίας. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 22

24 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) 3. Η αναδιάρθρωση του τοµέα της ρουµανικής χαλυβουργίας, όπως περιγράφεται στα ατοµικά επιχειρηµατικά προγράµµατα των δικαιούχων εταιρειών και στο εθνικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης, και συµφώνως προς τις προϋποθέσεις που τίθενται στις παρούσες διατάξεις και στο Προσάρτηµα Α, ολοκληρώνεται το αργότερο στις 31 εκεµβρίου 2008 (στο εξής «τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης»). 4. Μία δικαιούχος εταιρεία δεν µπορεί: α) σε περίπτωση συγχώνευσης µε εταιρεία που δεν περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα Α, Μέρος Ι, να µεταβιβάσει το ευεργέτηµα της ενίσχυσης που παρέχεται στη δικαιούχο εταιρεία, β) να αναλάβει τα περιουσιακά στοιχεία εταιρίας που δεν περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα Α, Μέρος Ι, και να µεταβιβάσει το ευεργέτηµα της ενίσχυσης που της παρέχεται κατά την περίοδο µέχρι τις 31 εκεµβρίου Κάθε µελλοντική µεταβολή ως προς την κυριότητα οποιασδήποτε εκ των δικαιούχων εταιρειών τηρεί τους όρους και τις αρχές σχετικά µε τη βιωσιµότητα, τις κρατικές ενισχύσεις και τη µείωση της παραγωγής, όπως ορίζονται στις παρούσες διατάξεις και στο Προσάρτηµα Α. 6. Οι εταιρίες οι οποίες δεν περιλαµβάνονται ως «δικαιούχες εταιρίες» στο Προσάρτηµα Α, Μέρος Ι, δεν δικαιούνται κρατικής ενίσχυσης για αναδιάρθρωση ούτε καµία άλλη ενίσχυση η οποία θεωρείται ασυµβίβαστη προς τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και δεν υποχρεούνται να µειώσουν την παραγωγή εν προκειµένω. Οι περικοπές παραγωγής των εταιριών αυτών δεν συνυπολογίζονται στην ελάχιστη µείωση παραγωγής. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 23

25 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) 7. Το συνολικό ποσό των ακαθάριστων ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση το οποίο θα εγκριθεί για τις δικαιούχες εταιρίες καθορίζεται από την αιτιολογία κάθε µέτρου ενίσχυσης που προβλέπεται στο τελικό εθνικό πρόγραµµα αναδιάρθρωσης και στα ατοµικά επιχειρηµατικά προγράµµατα που θα εγκριθούν από τις ρουµανικές αρχές και εξαρτάται από την τελική επαλήθευση της πλήρωσης των κριτηρίων του άρθρου 9, παράγραφος 4, του Πρωτοκόλλου 2 της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας και από την έγκριση του Συµβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, το συνολικό ποσό της ακαθάριστης ενίσχυσης για αναδιάρθρωση η οποία χορηγείται και καταβάλλεται κατά την περίοδο δεν υπερβαίνει τα δισ. ROL. Εντός του γενικού αυτού ανώτατου ορίου, ισχύουν τα εξής ανώτατα υπο-όρια ή µέγιστα ποσά κρατικής ενίσχυσης που χορηγούνται και καταβάλλονται σε κάθε δικαιούχο εταιρία κατά την περίοδο : Ispat Sidex Galaţi ROL δισ. Siderurgica Hunedoara ROL δισ. CS Reşiţa ROL δισ. IS Câmpia Turzii ROL δισ. COS Târgovişte ROL δισ. Donasid (Siderca) Călăraşi ROL 72 δισ. Η κρατική ενίσχυση οδηγεί στη βιωσιµότητα των δικαιούχων εταιριών υπό φυσιολογικές συνθήκες αγοράς στο τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης. Το ποσό και η ένταση της ενίσχυσης αυτής περιορίζονται αυστηρά στα απολύτως αναγκαία για την αποκατάσταση της βιωσιµότητας αυτής. Η βιωσιµότητα καθορίζεται βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης που περιγράφονται στο Προσάρτηµα Α, Μέρος ΙΙΙ. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 24

26 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) Η Ρουµανία δεν χορηγεί καµία άλλη κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της ρουµανικής χαλυβουργίας. 8. Η συνολική καθαρή µείωση δυναµικού που πρέπει να επιτευχθεί από τις δικαιούχες εταιρίες για τα τελικά προϊόντα κατά την περίοδο είναι τουλάχιστον 2,05 εκατοµµ. τόνοι. Αυτή η µείωση δυναµικού µετράται βάσει του οριστικού κλεισίµατος των εγκαταστάσεων παραγωγής µε καταστροφή των σχετικών εγκαταστάσεων παραγωγής χάλυβα θερµής έλασης, έτσι ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να µην µπορούν να τεθούν εκ νέου σε λειτουργία. ήλωση πτώχευσης δικαιούχου εταιρείας δεν χαρακτηρίζεται ως µείωση δυναµικού 1. Η κατώτατη καθαρή µείωση δυναµικού 2,05 εκατοµµ. τόνων και οι ηµεροµηνίες παύσης της παραγωγής και µόνιµου κλεισίµατος των καλυπτόµενων εγκαταστάσεων πρέπει να επιτευχθούν σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του Προσαρτήµατος Α, Μέρος ΙΙ. 1 Οι µειώσεις του δυναµικού θα πρέπει να είναι µόνιµες όπως ορίζεται στην απόφαση αριθ. 3010/91/ΕΚΑΧ της Επιτροπής (ΕΕ L 286, , σ. 20). AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 25

27 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) 9. Τα ατοµικά επιχειρηµατικά προγράµµατα εγκρίνονται γραπτώς από τις δικαιούχους εταιρίες. Τα προγράµµατα αυτά υλοποιούνται και περιλαµβάνουν, ιδίως: α) Για την Ispat Sidex Galaţi: i) την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων, τη βελτίωση των αποδόσεων, τη µείωση του κόστους (ιδίως δε την ενεργειακή κατανάλωση), και τη βελτίωση της ποιότητας ii) τη µετάβαση σε τµήµατα της αγοράς για πλατέα προϊόντα χάλυβα µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία iii) τη βελτίωση της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας και της οργανωτικής διαχείρισης iv) την ολοκλήρωση της χρηµατοοικονοµικής αναδιάρθρωσης της εταιρίας v) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 26

28 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) β) Για την Siderurgica Hunedoara: i) τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων προκειµένου να επιτευχθεί το προβλεπόµενο πρόγραµµα πωλήσεων ii) τη βελτίωση της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας και της οργανωτικής διαχείρισης iii) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία γ) Για την IS Câmpia Turzii: i) την αύξηση της παραγωγής προϊόντων µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία και µεταποιηµένων προϊόντων ii) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για να βελτιωθεί η ποιότητα της παραγωγής iii) τη βελτίωση της επιχειρηµατικής αποτελεσµατικότητας και της οργανωτικής διαχείρισης iv) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 27

29 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) δ) Για την CS Reşiţa: i) την εξειδίκευση στην παραγωγή ηµιτελών προϊόντων για την προµήθεια του τοπικού τοµέα σωλήνων ii) το κλείσιµο των µη αποδοτικών εγκαταστάσεων iii) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία ε) Για την COS Târgovişte: i) την αύξηση του µεριδίου των προϊόντων µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία ii) την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος για την επίτευξη µειώσεων κόστους, µεγαλύτερης αποδοτικότητας και βελτίωσης της ποιότητας iii) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 28

30 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) στ) Για την Donasid Călăraşi: i) την υλοποίηση του επενδυτικού προγράµµατος για τον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων ii) την αύξηση του µεριδίου των τελικών προϊόντων iii) την υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συµµόρφωση προς την περιβαλλοντική νοµοθεσία. 10. Οποιεσδήποτε συνακόλουθες µεταβολές του εθνικού προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των ατοµικών επιχειρηµατικών προγραµµάτων, πρέπει να συµφωνούνται από την Επιτροπή και, οσάκις ενδείκνυται, από το Συµβούλιο. 11. Η υλοποίηση της αναδιάρθρωσης διεξάγεται µε όρους πλήρους διαφάνειας και βάσει υγιών αρχών της οικονοµίας της αγοράς. 12. Η Επιτροπή και το Συµβούλιο παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση του προγράµµατος αναδιάρθρωσης και των ατοµικών επιχειρηµατικών προγραµµάτων, καθώς και την τήρηση των όρων που καθορίζονται στις παρούσες διατάξεις και στο Προσάρτηµα Α πριν και µετά την προσχώρηση έως το Συγκεκριµένα, η Επιτροπή παρακολουθεί τις κυριότερες δεσµεύσεις και διατάξεις που εκτίθενται στις παραγράφους 7 και 8 όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, τη βιωσιµότητα και τις µειώσεις δυναµικού, χρησιµοποιώντας ιδίως τα κριτήρια αξιολόγησης της αναδιάρθρωσης της παραγράφου 9 και του Προσαρτήµατος Α, Μέρος ΙΙΙ. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Συµβούλιο. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 29

31 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) 13. Η παρακολούθηση περιλαµβάνει ανεξάρτητη αξιολόγηση η οποία θα διεξάγεται ετησίως για καθένα από τα έτη 2005 έως Η Ρουµανία συνεργάζεται πλήρως σε όλες τις διευθετήσεις παρακολούθησης. Ειδικότερα: Η Ρουµανία υποβάλλει στην Επιτροπή εξαµηνιαίες εκθέσεις το αργότερο στις 15 Μαρτίου και στις 15 Σεπτεµβρίου κάθε έτους, εκτός εάν η Επιτροπή λάβει διαφορετική απόφαση. Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται στις 15 Μαρτίου 2005 και η τελευταία στις 15 Μαρτίου οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και της µείωσης και χρήσης δυναµικού και παρέχουν επαρκή χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, ώστε να καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των παρουσών διατάξεων και του Προσαρτήµατος Α. Οι εκθέσεις περιλαµβάνουν τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο Προσάρτηµα Α, Μέρος IV, για τις οποίες η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να τροποποιεί ανάλογα µε την εµπειρία της από τη διαδικασία παρακολούθησης. Επιπροσθέτως των επιµέρους επιχειρηµατικών εκθέσεων για τις δικαιούχους εταιρείες, καταρτίζεται επίσης έκθεση για τη συνολική κατάσταση του ρουµανικού χαλυβουργικού τοµέα, η οποία συµπεριλαµβάνει τις πρόσφατες µακροοικονοµικές εξελίξεις. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 30

32 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) η Ρουµανία υποχρεώνει τις δικαιούχους εταιρείες να αποκαλύπτουν όλα τα σχετικά στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν, υπό άλλες συνθήκες, να θεωρηθούν εµπιστευτικά. Στις εκθέσεις της προς το Συµβούλιο, η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι δεν αποκαλύπτονται εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικές µε συγκεκριµένη εταιρεία. 15. Συµβουλευτική επιτροπή, απαρτιζόµενη από εκπροσώπους των ρουµανικών αρχών και της Επιτροπής, συνέρχεται κάθε εξάµηνο. Οι συνεδριάσεις της συµβουλευτικής επιτροπής µπορούν επίσης να πραγµατοποιούνται σε ad hoc βάση εάν η Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο. 16. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει, βάσει της παρακολούθησης, ότι έχουν συµβεί ουσιώδεις παρεκκλίσεις από τις προβλέψεις των µακροοικονοµικών εξελίξεων, τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των δικαιούχων εταιριών ή την εκτίµηση της βιωσιµότητας, µπορεί να απαιτήσει από τη Ρουµανία να λάβει τα δέοντα µέτρα για να ενισχύσει ή να τροποποιήσει τα µέτρα αναδιάρθρωσης των ενδιαφερόµενων δικαιούχων εταιριών. 17. Εφόσον από την παρακολούθηση προκύψει ότι: α) δεν έχει τηρηθεί κάποιος από τους όρους που προβλέπονται στις παρούσες διατάξεις και στο Προσάρτηµα Α, ή AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 31

33 MD 200/5/05 REV 5 (AC 200/1/05 REV 1) β) δεν έχει τηρηθεί κάποια από τις δεσµεύσεις που ανέλαβε η Ρουµανία στο πλαίσιο της παράτασης της περιόδου κατά την οποία η Ρουµανία µπορεί, κατ εξαίρεση, να χορηγεί κρατική ενίσχυση για την αναδιάρθρωση της χαλυβουργίας της δυνάµει της Ευρωπαϊκής Συµφωνίας, ή γ) κατά τη διάρκεια της περιόδου αναδιάρθρωσης, η Ρουµανία έχει χορηγήσει πρόσθετες ασυµβίβαστες κρατικές ενισχύσεις στις δικαιούχους εταιρίες ή σε οποιαδήποτε χαλυβουργική εταιρία, η Επιτροπή λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα, απαιτώντας από την ενδιαφερόµενη εταιρεία να επιστρέψει τυχόν ενίσχυση που της έχει χορηγηθεί κατά παράβαση των όρων των παρουσών διατάξεων και του Προσαρτήµατος Α. Εφόσον απαιτείται, εφαρµόζονται οι ρήτρες διασφάλισης του άρθρου 37 της Πράξης ή του άρθρου 39 της Πράξης. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 32

34 MD 92/4/04 REV 4 (AC 92/2/04 REV 2) 5. ΓΕΩΡΓΙΑ Α. ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ R 1493: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1999, για την κοινή οργάνωση της αµπελοοινικής αγοράς (ΕΕ L 179, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: R 1795: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1795/2003 της Επιτροπής της (ΕΕ L 262, , σ. 13). Κατά παρέκκλιση του άρθρου 19, παράγραφοι 1 έως 3, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, η Ρουµανία µπορεί να αναγνωρίζει δικαιώµατα αναφύτευσης τα οποία απορρέουν από την εκρίζωση υβριδικών ποικιλιών που µπορούν να µην περιλαµβάνονται στην ταξινόµηση των ποικιλιών αµπέλου, καλλιεργούµενων σε έκταση εκταρίων. Τα εν λόγω δικαιώµατα αναφύτευσης µπορούν να ασκηθούν µέχρι την 31 εκεµβρίου 2014 και αποκλειστικά για φύτευση µε Vitis vinifera. Η αναδιάρθρωση και η µετατροπή των αµπελώνων αυτών δεν είναι επιλέξιµη για κοινοτική στήριξη σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999. Εντούτοις, είναι δυνατό να παρέχεται εθνική ενίσχυση για τις δαπάνες που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση και τη µετατροπή τους. Η εν λόγω ενίσχυση δεν µπορεί να υπερβαίνει το 75% του συνολικού κόστους ανά αµπελώνα. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 33

35 MD 52/9/04 REV 9 (AC 52/2/04 REV 2) Β. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ R 0852: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 139, , σ. 1) R 0853: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139, , σ. 55). α) Οι διαρθρωτικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 852/2004, Παράρτηµα II, Κεφάλαιο II και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 853/2004, Παράρτηµα III, Τµήµα I, Κεφάλαια II και III, Τµήµα II, Κεφάλαια II και III, και στο Τµήµα V, Κεφάλαιο I, δεν εφαρµόζονται στις εγκαταστάσεις της Ρουµανίας που απαριθµούνται στο Προσάρτηµα Β του παρόντος Παραρτήµατος έως τις 31 εκεµβρίου 2009, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατωτέρω. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 34

36 MD 52/9/04 REV 9 (AC 52/2/04 REV 2) β) Ενόσω οι εγκαταστάσεις του στοιχείου α) επωφελούνται των διατάξεων που µνηµονεύονται σ αυτό, τα προϊόντα που προέρχονται από τις εγκαταστάσεις αυτές διατίθενται µόνο στην εγχώρια αγορά ή χρησιµοποιούνται µόνο για περαιτέρω µεταποίηση σε εγκαταστάσεις στη Ρουµανία, οι οποίες καλύπτονται επίσης από τις διατάξεις του στοιχείου α), ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας διάθεσης στο εµπόριο. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φέρουν υγειονοµική ή αναγνωριστική σήµανση διαφορετική από τη σήµανση που προβλέπεται στο άρθρο 5 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει επίσης για όλα τα προϊόντα που προέρχονται από εξοπλισµένες για µεταποίηση εγκαταστάσεις κρέατος, όπου τµήµα της εγκατάστασης υπόκειται στις διατάξεις του στοιχείου α). γ) Οι µονάδες γάλακτος που παρατίθενται στο Προσάρτηµα Β του παρόντος Παραρτήµατος µπορούν, µέχρι την 31η εκεµβρίου 2009, να λαµβάνουν παραδόσεις νωπού γάλακτος που δεν συµµορφώνεται ή ο χειρισµός του οποίου δεν είναι σύµφωνος προς τις απαιτήσεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, Παράρτηµα ΙΙΙ, Τµήµα ΙΧ, Κεφάλαιο Ι, υποκεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εκµεταλλεύσεις από τις οποίες παραδίδεται το γάλα µνηµονεύονται σε κατάλογο που διατηρούν προς τούτο οι ρουµανικές αρχές. Η Ρουµανία υποβάλει ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί όσον αφορά την αναβάθµιση των εν λόγω εγκαταστάσεων επεξεργασίας γάλακτος και του συστήµατος συλλογής γάλακτος. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 35

37 MD 52/9/04 REV 9 (AC 52/2/04 REV 2) δ) Η Ρουµανία εξασφαλίζει σταδιακή συµµόρφωση προς τις διαρθρωτικές απαιτήσεις του στοιχείου α). Πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης, η Ρουµανία υποβάλλει στην Επιτροπή σχέδιο αναβάθµισης, εγκεκριµένο από την αρµόδια κτηνιατρική αρχή, για εκάστη των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από το µέτρο που ορίζεται στο στοιχείο α) και περιλαµβάνεται στο Προσάρτηµα Β. Το σχέδιο περιλαµβάνει κατάλογο των ελλείψεων σε σχέση µε τις απαιτήσεις της παραγράφου α) και την προβλεπόµενη ηµεροµηνία για την κάλυψή τους. Η Ρουµανία υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά µε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί σε εκάστη των εγκαταστάσεων. Η Ρουµανία εξασφαλίζει ότι µόνον όσες εγκαταστάσεις έχουν συµµορφωθεί πλήρως προς τις απαιτήσεις αυτές έως τις 31 εκεµβρίου 2009 µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν. ε) Η Επιτροπή µπορεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 1, να ενηµερώσει το Προσάρτηµα Β του παρόντος Παραρτήµατος πριν από την προσχώρηση και έως τις 31 εκεµβρίου 2009 και, στο πλαίσιο αυτό, να προσθέτει ή να διαγράφει µεµονωµένες εγκαταστάσεις, µε βάση την πρόοδο που επιτελέσθηκε όσον αφορά την κάλυψη των υφισταµένων ελλείψεων και τα αποτελέσµατα της διαδικασίας παρακολούθησης. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής για την εξασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας του ανωτέρω µεταβατικού καθεστώτος θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/ Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων (ΕΕ L 31, , σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245, , σ. 4). AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 36

38 MD 52/9/04 REV 9 (AC 52/2/04 REV 2) ΙΙ. ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ L 0414: Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΕΕ L 230, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: L 0099: Οδηγία 2004/99/ΕΚ της Επιτροπής της (ΕΕ L 309, , σ. 6). Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, η Ρουµανία µπορεί να παρατείνει τις προθεσµίες για την παροχή των στοιχείων που µνηµονεύονται στο Παράρτηµα ΙΙ και στο Παράρτηµα ΙΙΙ της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ για φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται επί του παρόντος στη Ρουµανία και διατίθενται αποκλειστικά στην αγορά της Ρουµανίας και περιέχουν ενώσεις χαλκού (θειικό χαλκό, οξυχλωριούχο χαλκό ή υδροξείδιο του χαλκού), θείο, acetochlor, dimethoate και 2,4-D, υπό τον όρον ότι τα συστατικά αυτά απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι της οδηγίας αυτής. Οι προαναφερθείσες προθεσµίες δεν µπορούν να παραταθούν πέραν της 31ης εκεµβρίου 2009, εκτός από το 2,4-D, για το οποίο η προθεσµία µπορεί να παραταθεί το αργότερο µέχρι την 31η εκεµβρίου Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν µόνο για τις αιτούσες επιχειρήσεις που άρχισαν πράγµατι τις εργασίες για την παραγωγή ή την απόκτηση των απαιτούµενων δεδοµένων πριν από την 1η Ιανουαρίου AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 37

39 MD 22/8/04 REV 8 (AC 22/2/04 REV 2) 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ R 3118: Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 1993, για τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους γίνονται δεκτοί στις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σ ένα κράτος µέλος µεταφορείς µη εγκατεστηµένοι σ αυτό (ΕΕ L 279, , σ. 1), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από: R 0484: Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 484/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της (ΕΕ L 76, , σ. 1). α) Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3118/93 και µέχρι το τέλος του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης, οι µεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι στη Ρουµανία αποκλείονται από τις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές σε άλλα κράτη µέλη, οι δε µεταφορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη αποκλείονται από τις εθνικές οδικές εµπορευµατικές µεταφορές στη Ρουµανία. β) Πριν από το τέλος του τρίτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης, τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή εάν θα παρατείνουν την περίοδο αυτή το πολύ για δύο έτη ή εάν θα εφαρµόζουν στο εξής πλήρως το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού. Σε περίπτωση απουσίας της γνωστοποίησης αυτής, εφαρµόζεται το άρθρο 1 του κανονισµού. Μόνο µεταφορείς εγκατεστηµένοι σε κράτη µέλη στα οποία εφαρµόζεται το άρθρο 1 του εν λόγω κανονισµού, µπορούν να εκτελούν εθνικές εµπορευµατικές µεταφορές στα άλλα κράτη µέλη στα οποία εφαρµόζεται επίσης το άρθρο 1. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 38

40 MD 22/8/04 REV 8 (AC 22/2/04 REV 2) γ) Τα κράτη µέλη στα οποία, βάσει του στοιχείου β), εφαρµόζεται το άρθρο 1 του κανονισµού, µπορούν να προσφεύγουν στην κατωτέρω διαδικασία µέχρι το τέλος του πέµπτου έτους από την ηµεροµηνία προσχώρησης. Όταν κράτος µέλος από αυτά που µνηµονεύονται στο προηγούµενο εδάφιο αντιµετωπίζει σοβαρές διαταραχές στην εθνική του αγορά, ή σε τµήµατα της αγοράς, που οφείλονται στις ενδοµεταφορές (καµποτάζ) ή επιδεινώνονται από αυτές, όπως σοβαρό πλεόνασµα προσφοράς έναντι της ζήτησης ή απειλή για την οικονοµική σταθερότητα ή την επιβίωση σηµαντικού αριθµού επιχειρήσεων οδικών µεταφορών, το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη παρέχοντάς τους όλες τις σχετικές λεπτοµέρειες. Βάσει των στοιχείων αυτών, το κράτος µέλος µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να αναστείλει, πλήρως ή εν µέρει, την εφαρµογή του άρθρου 1 του κανονισµού, ώστε να αποκατασταθεί η οµαλότητα. Η Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση βάσει των δεδοµένων που έχει παράσχει το εν λόγω κράτος µέλος και αποφασίζει εντός ενός µηνός από την ηµεροµηνία παραλαβής του αιτήµατος σχετικά µε τη λήψη µέτρων διασφάλισης. Εφαρµόζεται η διαδικασία της παραγράφου 3, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, καθώς και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 7 του κανονισµού. Κράτος µέλος που µνηµονεύεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί, σε επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις, να αναστείλει την εφαρµογή του άρθρου 1 του κανονισµού, απευθύνοντας εκ των υστέρων αιτιολογηµένη γνωστοποίηση προς την Επιτροπή. AA 2005/ACT/Παράρτηµα VII/el 39

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 19/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 17/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.11.2003 L 286/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1943/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεµβρίου 2003 για τον καθορισµό λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2200/96 του Συµβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Περιεχόμενα ΤΟΜΟΥ Ι Α. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συμβουλίου της 7 ης Μαΐου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συνθήκης για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»]

[ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ [ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] [ ΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ «ΜΑΡΙΑ ΚΙΟΥΡΙ»] ΙΙΙ. 1 Ορισµοί Παράλληλα µε τους ορισµούς του άρθρου II.1, για την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθ. L 126/20 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 12. 5. 84 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΓΔΟΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Απριλίου 1984 βασιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α.

ΘΕΜΑ: I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin. Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.07.2002 C(2002) 2604fin ΘΕΜΑ: Ενίσχυση αριθ. Ν 349/2002 ΕΛΛΑ Α ΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (2000-2006) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 31-01-2016 ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 5.5.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 111/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 363/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Μαΐου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ.

Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. MEMO/08/31 Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2008 Κρατικές ενισχύσεις: κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το περιβάλλον συχνές ερωτήσεις (βλ. επίσης IP/08/80) Είναι αναγκαία η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 7.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 291/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1061/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ

Ε.Ε. Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4349, (Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ Αρ. 4349, 27.7.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 230/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2004 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2004 σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2012 Συνοπτικός τίτλος. 22 του 1985 68 του 1987 190 του 1989 8 του 1992 22(Ι) του 1992 140(Ι) του 1999 140(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5

28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 28.12.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 379/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό

Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2011 E (2011) 3256 τελικό Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις - Ελλάδα Ενίσχυση αριθ. SA. 32733 (2011/NN) Μέτρα υπέρ των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Αττικής των οποίων οι κτηνοτροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/34 22.5.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/40/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Μαΐου 2003 για τον καθορισµό του καταλόγου, των οριακών τιµών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήµανση των συστατικών των φυσικών µεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3,

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος, και ιδίως το άρθρο 54 παράγραφοι 2 και 3, Οδηγία 73/240/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί καταργήσεως των περιορισμών στο δικαίωμα εγκαταστάσεως στον τομέα της πρωτασφαλίσεως εκτός από την ασφάλιση ζωής Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.2.2014 COM(2014) 106 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 126/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 440/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2010 σχετικά με τα τέλη που καταβάλλονται στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. FA/TR/EU/HR/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ FA/TR/EU/HR/el 1 FA/TR/EU/HR/el 2 I. ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1. Οι πληρεξούσιοι ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΩΝ ΒΕΛΓΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 162/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.6.2008 ΟΔΗΓΙΑ 2008/63/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Ιουνίου 2008 σχετικά με τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τηλεπικοινωνιακών τερματικών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 15.7.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 185/57 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995R0297 EL 20.11.2005 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 297/95 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Φεβρουαρίου 1995 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 10.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 482/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.../..τησ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής, για τη διαρκή αξιοπλοΐα αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα