Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου προκειμένου αυτό να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου προκειμένου αυτό να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη"

Transcript

1 Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού διατηρητέου κτιρίου προκειμένου αυτό να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη Ι.Α. Τέγος Καθηγητής ΑΠΘ Κ.-Α. Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ Α.Τοκατλίδης Πολιτικός Μηχανικός, ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ Ν.Χαλάτης Πολιτικός Μηχανικός, ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΑΕ Λέξεις κλειδιά: φέρων οργανισμός, ενίσχυση, εργαστηριακοί έλεγχοι, ενανθράκωση σκυροδέματος, οξείδωση οπλισμού, οργανισμός πλήρωσης, παθολογία φέροντος οργανισμού ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πρόκειται για προκαταρκτική μελέτη που αφορά το κτίριο που στεγάζονταν το ονομαστό εστιατόριο «Όλυμπος - Νάουσα» περιλαμβάνει δύο σκέλη:(α) Αξιολόγηση του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού και (β) Παρουσίαση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων. Το κτίριο βρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης της Θεσσαλονίκης, αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους, διαθέτει φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι μεγάλης ηλικίας, 80 ετών, τα οποία εβίωσε υπό εξαιρετικώς δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος. Μετά από έγκριση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων μέλλει να δεχθεί κατακόρυφη και οριζόντια προσθήκη. Η Μελέτη κρίνεται ως γενικοτέρου ενδιαφέροντος και δίδει αφορμή για τη διατύπωση γενικοτέρων απόψεων επί της ενδεδειγμένης αντιμετωπίσεως των διατηρητέων στον Ελληνικό χώρο που διαθέτουν φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Α ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η παρούσα Έκθεση έχει ως αντικείμενο την αξιολόγηση του φέροντος οργανισμού του διατηρητέου κτιρίου επί της παραλιακής Λεωφόρου της Θεσσαλονίκης Νίκης 5, στο ισόγειο του οποίου στεγάζονταν από το 1927 έως το 1994 το ιστορικό εστιατόριο Όλυμπος Νάουσα. 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τα στοιχεία της Μελέτης διακρίνονται σε εκείνα, που διατέθηκαν στον Στατικό Μελετητή και σε εκείνα, που συνέλεξε ο ίδιος και οι συνεργάτες του. 2.1 Διατιθέντα στοιχεία 1. Φωτοαντίγραφο της εκδοθείσας το 1925 Οικοδομικής Αδείας, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται ανέγερση οικοδομής με ισόγειο και 4 ορόφους. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

2 2. Αρχιτεκτονικά Σχέδια της οικοδομής χρονολογούμενα στο Σχέδια αρχιτεκτονικών λύσεων, οι οποίες δεν εφαρμόσθηκαν τελικώς. 4. Έκθεση Ελέγχου Ζημιών Σεισμού 20 ης Ιουνίου 1978 από Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου, η οποία χορηγήθηκε από την ΥΑΣΒΕ. 5. Σειρά Σχεδίων Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης της κατάστασης του κτιρίου το έτος 2001 υπογεγραμμένη από τους Αρχιτέκτονες Δέσποινα Σπυρίδου και Αναστάσιο Κετέν. 6. Αρχιτεκτονική Προμελέτη, «ενσωμάτωσης» του διατηρητέου σε νέα διευρυμένη κατασκευή περιλαμβάνουσα σειρά σχεδίων και αντίστοιχο τεύχος Τεχνικής Έκθεσης. 7. Τα δύο Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στα οποία έχουν καταχωρισθεί τα Διατάγματα, βάσει των οποίων το υπόψη κτίριο έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέο, και 8. Έκθεση ελέγχου του σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού αφενός ως προς την ποιότητα και αφετέρου ως προς το βαθμό ενανθράκωσης αυτού. 2.2 Συλλεγέντα στοιχεία Οι προσπάθειες συλλογής στοιχείων περιέλαβαν τόσον την συγκέντρωση γενικών στοιχείων για το κτίριο, όπως σχέδια της στατικής μελέτης, ιστορικό, μαρτυρίες κ.α., όσο και άντληση στοιχείων από επί τόπου έρευνες. Η προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων γενικού χαρακτήρα δεν απέδωσε τα αναμενόμενα καθόσον δεν βρέθηκε ο φάκελος της στατικής μελέτης ή σχέδια κατασκευής. Επίσης λόγω και της παρέλευσης σημαντικού χρόνου από την κατασκευή δεν ήταν δυνατόν να αξιοποιηθούν μαρτυρίες. Για τη συλλογή επί τόπου στοιχείων τα μέλη της μελετητικής ομάδας επισκέφθηκαν το κτίριο επανειλημμένως. Η οπτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε για τους εσωτερικούς χώρους με επίσκεψη αυτών σε όλους τους ορόφους, ενώ για τις δύο όψεις έγινε, δεδομένου του σχετικώς μικρού ύψους του κτιρίου, με οπτική προσέγγιση και από εξωτερικά σημεία. Οι επί τόπου εργασίες εμπλουτισμού των διαθεσίμων στοιχείων εκτελέστηκαν με τη βοήθεια του σχεδιαστή Σ. Σαλονίδη με βάση οδηγίες του Μελετητή και των Ειδικών Συμβούλων της Μελέτης. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών έγιναν οι παρακάτω ενέργειες και συγκεντρώθηκαν τα αναφερόμενα στοιχεία: Μετρήσεις επί τόπου, συμπληρωματικές της Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης, που αφορούν τα στατικού ενδιαφέροντος γεωμετρικά χαρακτηριστικά του κτίσματος, όπως διαστάσεις ανοιγμάτων, ύψη ορόφων, καθαρές διατομές υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών, πλακών και θεμελίωσης, καθώς και πάχη οργανισμού πλήρωσης, αποστάσεις μεταξύ κατακορύφων μελών του φέροντος οργανισμού κ.λπ. με στόχο την αποτύπωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του φέροντος οργανισμού. Δειγματοληπτική αποκάλυψη στοιχείων της θεμελίωσης με στόχο την εκτίμηση της διάταξης και της γεωμετρίας των φορέων της θεμελίωσης. Διενέργεια τοπικών δειγματοληπτικών καθαιρέσεων επιχρισμάτων για τη διαπίστωση του είδους του κατακορύφου φέροντος οργανισμού και του οργανισμού πλήρωσης. Εφαρμογή μη καταστροφικών μεθόδων εκτίμησης των ενδιαφερουσών παραμέτρων του φέροντος οργανισμού, συμπληρωματικές των συστηματικών εργαστηριακών μετρήσεων, μέσω κρουσιμετρήσεων, ανιχνεύσεων οπλισμών, μετρήσεων βαθμού ενανθράκωσης του σκυροδέματος. Ενδεικτικού χαρακτήρα αποκαλύψεις οπλισμού, αποτυπώσεις της διάταξής του, εκτίμηση του βαθμού οξείδωσής του, μέτρηση των επικαλύψεών του και εκτίμηση του πορώδους του σκυροδέματος. Φωτογραφική αποτύπωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών του φέροντος οργανισμού και του οργανισμού πληρώσεως του κτιρίου, των σημείων δειγματοληπτικού ελέγχου καθώς και των περιοχών, στις οποίες εμφανίστηκαν βλάβες υπό μορφή ρηγματώσεων και αποφλοιώσεων σκυροδέματος καθώς και οξειδώσεων ράβδων οπλισμού. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

3 3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3.1 Ιστορικό του κτιρίου Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία το κτίριο κατασκευάστηκε τον προηγούμενο αιώνα περί τα μέσα της δεκαετίας του 20. Ατυχώς δεν βρέθηκε φάκελος στατικής μελέτης με υπολογισμούς και σχέδια κατασκευής. Λόγω της αρχιτεκτονικής του καθώς και της σύνδεσης της χρήσης του με το φημισμένο εστιατόριο Ολυμπος-Νάουσα, το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ ως διατηρητέο. 3.2 Γενικά χαρακτηριστικά Το κτίριο βρίσκεται στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης (πρώην Βασ. Κωνσταντίνου) της Θεσσαλονίκης. Η πρόσοψή του βλέπει νοτιοδυτικά προς τον Θερμαϊκό κόλπο. Αποτελείται από ισόγειο και δύο ορόφους με κάτοψη 300m 2 ανά όροφο. Λόγω του ισχύοντος στην περιοχή συνεχούς συστήματος δόμησης δίνει την εντύπωση νάνου σφηνωμένου μεταξύ δύο συγχρόνων κτιρίων γιγάντων υπερδιπλασίου ύψους, από τα οποία χωρίζεται με ανεπαρκείς ως προς το εύρος αρμούς. Η μεγάλη ηλικία σε συνδυασμό με το δυσμενές περιβάλλον και την πλέον των 10 ετών εγκατάλειψη ρίχνει τη σκιά της στη σημερινή εσωτερική και εξωτερική εικόνα του κτίσματος. 3.3 Γεωμετρικά χαρακτηριστικά του φέροντος οργανισμού Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου συντίθεται αμιγώς από οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι πλαισιακός, δηλαδή χωρίς τοιχώματα. Είναι τριώροφος, εκτιμάται δε μετά από αδρομερή υπολογιστικό έλεγχο, που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 5.3 της παρούσας, ότι η μη ανέγερση των 2 επί πλέον ορόφων, οι οποίοι σύμφωνα με την άδεια θα μπορούσαν να κατασκευαστούν, αλλά δεν κατασκευάστηκαν, οφείλεται στην ανεπάρκεια των στύλων του ισογείου καθώς και της θεμελίωσης. Η θεμελίωση του κτιρίου είναι επιφανειακή και το βάθος της φθάνει περίπου σε εκείνο του υδατίνου ορίζοντα, ο οποίος προφανώς ταυτίζεται με το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας. Ο φορέας θεμελίωσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τύπος γενικής κοιτόστρωσης. Τα γεωμετρικά στοιχεία αυτής αναζητήθηκαν με τη βοήθεια διερευνητικής εκσκαφής, που έγινε στον ακάλυπτο χώρο, καθώς και μέσω της υπάρχουσας καταπακτής του καταφυγίου, περιορισμένης κάτοψης (το οποίο έδωσε την εντύπωση υπογείου στα μέλη της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου μετά τον σεισμό της ). Αυτά είναι ως έγγιστα πλάκα πάχους 30 cm με ανεστραμμένες δοκούς διατομής 40/90 περιμετρικά και 40/60 εσωτερικά. Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου έχει σχεδιασθεί με βάση ένα συμμετρικό κάνναβο υποστυλωμάτων, κλιμακούμενης κατά το ύψος διατομής, διαθέτει δε πρακτικώς σταθερή διοδοκίδωση στις τρεις κύριες πλάκες των ορόφων. Η πλάκα του μεσορόφου (παταριού) του ισογείου έχει κάτοψη περίπου το 1/3 της συνολικής κάτοψης της οικοδομής, βρίσκεται στο πίσω τμήμα αυτής και διαθέτει ανεξάρτητη κλίμακα πρόσβασης. Ολες οι πλάκες του κτιρίου έχουν πάχος 12 cm ανεξαρτήτως ανοίγματος φατνωμάτων. Στο ισόγειο τα υποστυλώματα του φέροντος οργανισμού διαθέτουν διατομές 55/55 τα εσωτερικά, 45/45 τα γωνιακά και 40/40 τα περιμετρικά, με εξαίρεση εκείνα της πίσω όψης, τα οποία κατασκευάστηκαν 45/45. Όπως εύκολα συνάγεται από τον οικείο Ξυλότυπο Οροφής Ισογείου, οι δοκοί κατασκευάστηκαν με πλάτη διατομής 20 και 25 cm. Οσον αφορά τα ύψη των διατομών παρατηρείται μεγάλη ποικιλία. Οι προς τις μεσοτοιχίες κύριες δοκοί έχουν ύψος 20 cm, το οποίον υπολείπεται κατά πολύ εκείνου που θα ήταν απαραίτητο βάσει του Κανονισμού για να ονομασθούν δοκοί, υπό την έννοια της διαθέσιμης δυσκαμψίας. Σοβαρή συνέπεια αυτού του ελλείμματος αποτελεί το ότι οι πλάκες που εδράζονται σ αυτές δεν είναι τετραέρειστες αλλά τριέρειστες. Οι παράλληλες προς τις όψεις κύριες δοκοί έχουν ύψη διατομών 75 cm με ενίσχυση 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

4 15 cm στις στηρίξεις τους. Εξαίρεση αποτελούν οι τρεις δοκοί της μπροστινής όψης, οι οποίες έχουν σταθερό ύψος 60 cm. Οι εγκάρσιες κύριες εσωτερικές δοκοί διαθέτουν ύψη 40 και 50 cm. Οι δευτερεύουσες εδραζόμενες επί δοκών δοκοί έχουν ύψη 40 και 45 cm. O φέρων οργανισμός στους ορόφους ακολουθεί σε γενικές γραμμές τα χαρακτηριστικά του ισογείου με απομειώσεις 5 έως 10 cm κατά περίπτωση στις διατομές των υποστυλωμάτων. Υπογραμμίζεται ιδιαιτέρως η σοβαρή ανεπάρκεια του πάχους των πλακών στις πλάκες των ορόφων, καθόσον υπάρχουν φατνώματα με κρίσιμα ανοίγματα άνω των 5,0 m και δυσμενείς ως προς τον καθορισμό του ελαχίστου πάχους συνθήκες έδρασης. 4 ΕΠΙΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 4.1 Εισαγωγή Οι επί τόπου έλεγχοι περιλαμβάνουν τα εξής επί μέρους αντικείμενα: Τη γεωμετρική αποτύπωση της γενικής διάταξης του φέροντος οργανισμού θεμελίωσης και ανωδομής και των διατομών των δομικών μελών οπλισμένου σκυροδέματος. Επίσης περιλαμβάνουν και γεωμετρικά στοιχεία ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος, όπως πάχη επικάλυψης οπλισμών, πάχη επιχρισμάτων κ.λπ., καθώς και αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας επί των οπλισμών θέσει μεγέθει κυρίως των κρισίμων δομικών στοιχείων. Παθολογία του φέροντος οργανισμού με έμφαση στη γενική επάρκεια, τις αποφλοιώσεις και ρηγματώσεις δομικών μελών και την οξείδωση των ράβδων οπλισμού. Εκτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντος οργανισμού, ήτοι του σκυροδέματος και του χάλυβα οπλισμού. 4.2 Οπλισμοί δομικών στοιχείων Με αφετηρία και αναφορά τα σχέδια της Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης έγινε μία κατά το δυνατόν πλήρης γεωμετρική αποτύπωση του φέροντος οργανισμού η οποία μεταφέρθηκε στα αντίστοιχα σχέδια ξυλοτύπων της θεμελίωσης και των πλακών του ισογείου και των πρώτου και δευτέρου ορόφων. Επί των σχεδίων αυτών έχουν καταχωρισθεί οι εκ των σχετικών ερευνών αποκομισθείσες πληροφορίες επί του φέροντος οργανισμού. Όσον αφορά τους οπλισμούς του φέροντος οργανισμού από τις πρώτες προσπάθειες του προγραμματισθέντος δειγματοληπτικού ελέγχου διαπιστώθηκε, ότι η πολύ προχωρημένη διάβρωση έχει αλλοιώσει τόσο πολύ τη διάμετρό τους, ώστε είναι αδύνατον να εκτιμηθεί η πραγματική διάμετρος. 4.3 Παθολογία Φέροντος Οργανισμού Γενική ευστάθεια Το Κτίριο παρουσιάζει τρεις εγγενείς αδυναμίες, οι οποίες είναι εν δυνάμει αιτίες προβλημάτων ασφαλείας: Η πρώτη αναφέρεται στη θεμελίωση, η οποία αποτελεί τον μεγάλο άγνωστο του προβλήματος της διαθέσιμης φέρουσας ικανότητας του φέροντος οργανισμού. Και τούτο διότι, ακόμη και αν ήταν δυνατόν να ερευνηθούν τα δεδομένα της θεμελίωσης υπό συνθήκες πλήρους ανέσεως, ουδέποτε θα απετολμάτο ο προσδιορισμός κάποιου ποσοστού συνεισφοράς της στην παραλαβή είτε των φορτίων βαρύτητας μετά την προσθήκη, είτε, πολλώ μάλλον, της ομάδας δράσεων με τον σεισμό. Εκτός τούτου, τυχόν παράκαμψη του προβλήματος με εκκίνηση από μηδενική βάση, θα επέβαλλε τη λύση της τεχνικώς αμφισβητούμενης για την περιοχή της Παραλίας γενικής κοιτόστρωσης και στο τμήμα της οριζόντιας προσθήκης, λύση εγκλείουσα σοβαρό κίνδυνο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

5 εκδηλώσεως μελλοντικώς διαφορικών καθιζήσεων μεταξύ των δύο τμημάτων, ήτοι της υφιστάμενης και της νέας κάτοψης. Η δεύτερη εγγενής αδυναμία προέρχεται από τη βάσει των σημερινών δεδομένων άκρως δυσμενή διαδοκίδωση όλων των πλακών του κτίσματος, η οποία αποτελείται από ένα σύστημα πολλαπλώς αλληλοεδραζομένων δοκών. Η τρίτη τέλος μη επιδεχόμενη βελτίωση αδυναμία του κτιρίου, η οποία σχετίζεται με την αντισεισμικότητά του, συνίσταται στο γεγονός, ότι αυτό ευρίσκεται σφηνωμένο μεταξύ δύο συγκριτικά υπερμεγέθων κτιρίων τα οποία, αφενός λόγω της απουσίας αντισεισμικών αρμών και αφετέρου λόγω της ανισοσταθμίας των πλακών των ορόφων, το απειλούν με ισχυρά κρουστικά φορτία και μάλιστα σε σημεία ιδιαιτέρως ευάλωτα Αποφλοιώσεις Ο εξεταζόμενος φέρων οργανισμός εμφανίζει οξύτατο πρόβλημα αποφλοιώσεων οφειλομένων στην μεγάλης εκτάσεως αστοχία των επικαλύψεων των οπλισμών εξαιτίας της διογκώσεως των διαβρωμένων εις βάθος οπλισμών. Σε ιδιαίτερη σειρά Σχεδίων Ξυλοτύπων σημειώνονται οι θέσεις και η έκταση των αποφλοιώσεων στις πλάκες των ορόφων Ενανθράκωση σκυροδέματος Οξείδωση οπλισμών Μολονότι το κτίριο δεν εμφανίζει ακραία προβλήματα ρηγματώσεων και παραμορφώσεων, ωστόσο παρουσιάζει ιδιαιτέρως σοβαρή σε έκταση και ένταση οξείδωση οπλισμών. Είναι επομένως πρωταρχικής σημασίας η εκτίμηση της αλκαλικότητας του περιβάλλοντος των οπλισμών σκυροδέματος, η ποσοτική έκφραση της οποίας αποτελεί οιονεί μέτρο της διαθέσιμης προστασίας των οπλισμών έναντι της οξείδωσης και κατ επέκταση του εναπομένοντος χρόνου ζωής της κατασκευής. Οι σχετικές διαπιστώσεις έγιναν με τη δόκιμη μέθοδο της φαινολοφθαλεΐνης, με την οποία έγινε ψεκασμός χαρακτηριστικών και κρισίμων σημείων του φέροντος οργανισμού. Όπως είναι γνωστόν, ο προκύπτων μετά τον ψεκασμό χρωματισμός αποδίδει την αλκαλικότητα του σκυροδέματος και όσο μεγαλύτερη είναι αυτή τόσο εντονότερα χρωματίζεται το σκυρόδεμα με ερυθρό χρώμα. Όταν, επομένως, δεν εμφανίζεται μετά τον ψεκασμό το άλικο χρώμα της γεμάτης αλκαλικότητας αποτελεί αδιαφιλονίκητο γεγονός, ότι η ενεργός οξύτης, το PH, έχει μειωθεί δραματικά και όταν η τιμή της είναι κάτω της κρίσιμης τιμής 8, αυτό σημαίνει απώλεια προστασίας των ένδον ευρισκομένων οπλισμών έναντι οξείδωσης. Από τη χρωματική αντίδραση των διαφόρων σημείων, στα οποία έγινε ο ψεκασμός, προκύπτει, ότι στο σύνολο των σημείων, που υποβλήθηκαν στην δοκιμή, η προστασία των οπλισμών από το περιβάλλον αυτούς σκυρόδεμα είναι πρακτικώς ανύπαρκτη και στην καλύτερη περίπτωση έχει περιορισθεί δραματικά. Ειδικότερα εκτιμήθηκε, ότι το πάχος της εξωτερικής στιβάδας σκυροδέματος, που έπαυσε λόγω προϊούσας ενανθράκωσης να παρέχει προστασία στους ενσωματωμένους οπλισμούς, είναι ασυνήθιστα μεγάλο. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί η ανώτατη πλάκα του κτιρίου, στην οποία το πάχος ενανθράκωσης είναι σχετικώς πολύ μικρό. Ως τελικό συμπέρασμα είναι δυνατόν να διατυπωθεί, ότι μετά την εδώ και πολλά έτη αχρήστευση της ασπίδας του σκυροδέματος η υγρασία του περιβάλλοντος διέβρωσε μακροχρονίως τους οπλισμούς, τα βάθη ενσωματώσεως των οποίων στις κρίσιμες διατομές είναι πολύ κάτω των 5 cm. Η διάβρωση αυτή έχει ως αποτέλεσμα όχι μόνον τη μείωση της διατομής των οπλισμών και κατ επέκταση τη μείωση της παρεχομένης ασφαλείας από τον εξεταζόμενο φέροντα οργανισμό, αλλά και την εκτίναξη τοπικά του περιβάλλοντος αυτούς σκυροδέματος. Ειδικότερα στην προκειμένη περίπτωση λόγω της μακροχρονίου δράσεως της διάβρωσης το πρόβλημα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα οξύτητας, ώστε όχι μόνον να προκύπτει ζήτημα πλήρους αναξιοπιστίας των οπλισμών, αλλά και αφαιρέσεως αυτών προς αποφυγήν υπονομευτικής δράσης τους στο μέλλον. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

6 4.4 Ποιότητα υλικών και έδαφος θεμελίωσης Σκυρόδεμα Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης ζητήθηκε εκ μέρους του Μελετητού από έγκυρο Εργαστήριο Σκυροδέματος της περιοχής με στόχο την εξακρίβωση της ποιότητας του σκυροδέματος καθώς και του βαθμού ενανθράκωσής του εκτεταμένη πυρηνοληψία από δομικά στοιχεία αφενός αντιπροσωπευτικά και αφετέρου μείζονος ενδιαφέροντος ως προς την ικανότητα του φέροντος οργανισμού. Συνολικώς ελήφθησαν 36 δοκίμια πυρήνων κατανεμημένα ως εξής: Από τα εσωτερικά υποστυλώματα του ισογείου, του 1 ου και του 2 ου ορόφου ελήφθησαν από μία 6-άδα δοκιμίων, ήτοι σύνολο 18 δοκίμια. Από τις τρεις πλάκες, ισογείου, του 1 ου και 2 ου ορόφου, επίσης από μία 6-άδα δοκιμίων, ήτοι σύνολο 18 δοκίμια. Η επιλογή στηρίχθηκε στο πιθανότερο σενάριο σκυροδέτησης του φέροντος οργανισμού, εις τρόπον ώστε τα δοκίμια της ίδιας εξάδας να ανήκουν οπωσδήποτε στην ίδιο πληθυσμό. Εικάζεται ασφαλώς, ότι τα υποστυλώματα του ισογείου σκυροδετήθηκαν με τις ίδιες συνθήκες την ίδια μέρα, η πλάκα οροφής ισογείου επίσης με τις ίδιες συνθήκες την ίδια μέρα κ.ο.κ. Με βάση τα αποτελέσματα εκ του ελέγχου των πυρήνων το Εργαστήριο κατέταξε το σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού ως εξής: Των υποστυλωμάτων του ισογείου στην κατηγορία C12/15. Της πλάκας οροφής του ισογείου στην κατηγορία C8/10. Των υποστυλωμάτων του 1 ου ορόφου την κατηγορία C8/10. Της πλάκας του 1 ου ορόφου στην κατηγορία C12/15. Των υποστυλωμάτων του 2 ου ορόφου στην κατηγορία C8/10. Τέλος, της πλάκας επικάλυψης στην κατηγορία C25/30. Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών μετρήσεων προκύπτει, ότι εξαιρουμένης της ήσσονος σημασίας πλάκας επικάλυψης η ποιότητα του σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού ευρίσκεται στα κατώτερα επίπεδα των C8/10 και C12/15. Η πρώτη από αυτές είναι κατάλληλη μόνο ως σκυρόδεμα καθαριότητας, η δε δεύτερη απέχει πολύ από την ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα του Κανονισμού C20/25 και την ενδεδειγμένη για την παρούσα περίπτωση C25/30 λόγω της σχεδόν επαφής με τη θάλασσα κατασκευής Οπλισμοί Η επί τόπου εκτίμηση της ποιότητας του χάλυβα σκυροδέματος σε πρώτη φάση περιέλαβε την οπτική εξακρίβωση της επιφάνειας των ράβδων. Η επιφάνεια όλων των ράβδων, που αποκαλύφθηκαν, και παρά την ενίοτε έντονη παραμορφωτική επίδραση της διάβρωσης στην εξωτερική στιβάδα τους διαπιστώθηκε, ότι ήταν χωρίς νευρώσεις, γεγονός αναμενόμενο για την εποχή κατασκευής του Έργου. Πέραν την οπτικής παρατήρησης επιχειρήθηκε και άμεσος εργαστηριακός προσδιορισμός της εφελκυστικής αντοχής του χάλυβα. Για τον σκοπό αυτό ελήφθησαν από προσιτά και κατά το δυνατό ανώδυνα σημεία του φέροντα οργανισμού τεμάχια χαλύβων καταλλήλου μήκους και μετά το καθάρισμα της διαβρωμένης εξωτερικής στιβάδας στον τόρνο υποβλήθηκαν στην σχετική διαδικασία αξονικού εφελκυσμού μέχρι την θραύση. Εκτός της ανωτέρω συμβατικής δοκιμής επιχειρήθηκε και μία ενδεικτικού χαρακτήρα εκτίμηση της επιρροής της διάβρωσης στην απομείωση της διατομής των χαλύβων, εν γνώσει βεβαίως της εξάρτησης αυτής της επιρροής και από τη διάμετρο του οπλισμού, Σχήμα 1. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

7 Σχήμα 1: Καμπύλες σs-εs χαλύβων που εξετάστηκαν Οργανισμός πλήρωσης Ο οργανισμός πλήρωσης διαφοροποιείται ως γνωστόν από τον φέροντα οργανισμό κατά το ρόλο του, ωστόσο οι δύο οργανισμοί έχουν και σημεία αλληλεπίδρασης: Ο φέρων οργανισμός φέρει και τον οργανισμό πλήρωσης ως νεκρό βάρος και ο δεύτερος σε ανταπόδοση υποστηρίζει τον πρώτο κατά το σεισμό μέχρι το τέλος των δυνατοτήτων του. Η υποστήριξη συνίσταται ως γνωστόν στην παροχή διαγωνίων θλιπτήρων στα τοιχοπληρωμένα φατνώματα των πλαισίων, οι οποίοι αναδέχονται, όσο αντέχουν, το μεγαλύτερο μέρος του σεισμικού πλήγματος, κυρίως στις πρώτες φάσεις του φαινομένου, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται και η συνεισφορά τους μέχρι το τέλος της σεισμικής δράσης στις περιπτώσεις πυκνών και αρτίως δομημένων οργανισμών πλήρωσης. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χωρικών συστημάτων με έντονη σεισμική στρεπτική καταπόνηση η παρουσία ισχυρού συμμετρικού οργανισμού πλήρωσης στην περίμετρο, όπως στην προκειμένη περίπτωση στις μεσοτοιχίες, παρέχει στον φέροντα οργανισμό δραστική ανακούφιση. Κατά την άποψη των συντακτών της παρούσας, η χωρίς προβλήματα αντιμετώπιση του σεισμού της 20 ης Ιουνίου 1978 εκ μέρους της κατασκευής, όπως και σε πολλές ανάλογες περιπτώσεις, δεν οφείλεται στην επάρκεια του φέροντος οργανισμού, αλλά στην ενεργοποίηση του οργανισμού πλήρωσης αυτής, ο οποίος αντεπεξήλθε με ελάχιστες απώλειες, παρά τα πολλά δυσμενή μηχανικά χαρακτηριστικά του φέροντος οργανισμού. Ο τελευταίος φαίνεται, ότι μάλλον δεν υπέστη τραύματα από τον σεισμό. Η σημερινή κατάσταση του οργανισμού πλήρωσης, όπως διαπιστώθηκε από τις αυτοψίες, παρουσιάζεται σε ιδιαίτερη σειρά Σχεδίων Ξυλοτύπων ανά όροφο και αφετέρου σε αντίστοιχη σειρά Φωτογραφιών του Παραρτήματος της παρούσας Έκθεσης. Ο προσανατολισμός των ρηγματώσεων αποτελεί σαφέστατη ένδειξη της υποχώρησης των κεντρικών στύλων του υπό εξέταση φέροντος οργανισμού οφειλομένη κατά πάσα πιθανότητα σε ανεπάρκεια της θεμελίωσης αυτών Έδαφος θεμελίωσης Κατά τον χρόνο υποβολής της παρούσας μελέτης δεν είχε εκτελεσθεί γεωτεχνική έρευνα στον χώρο του έργου. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

8 5. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Με βάση τα αποτελέσματα των επί τόπου και των εργαστηριακών ερευνών επιχειρείται παρακάτω μια σύνοψη των δεδομένων του προβλήματος, τα οποία τελικώς θα οδηγήσουν στην πρόταση της αντιμετώπισης αυτού. 5.1 Σχεδιασμός του κτιρίου Ο σχεδιασμός της ανωδομής του κτιρίου, δηλαδή η διάταξη των δομικών του στοιχείων, χαρακτηρίζεται μεν από μία εύστοχη λόγω συμμετρίας διάταξη κατακορύφων δομικών στοιχείων καθώς και μία εξαιρετικώς ευνοϊκή θέση του κλιμακοστασίου στο κέντρο της κάτοψης, ωστόσο η στατική διαίσθηση του μελετητή της εποχής έφθασε μέχρις εδώ. Διότι όλες οι άλλες επιλογές, που αφορούν το χωρικό σύστημα, χαρακτηρίζονται με τα σημερινά δεδομένα κατά το μάλλον ή ήττον αρνητικές. Επισημαίνονται κατωτέρω οι κυριότερες από αυτές: Η εξαιρετικώς δυσμενής διάταξη και έναντι των φορτίων βαρύτητος και έναντι του σεισμού των οριζοντίων δομικών στοιχείων, τα οποία διαθέτουν μεν την απαραίτητη για την εποχή γεωμετρική πυκνότητα, αλλά η ανάγκη των μεγάλων και ελευθέρων από κατακόρυφα στοιχεία μεγάλων χώρων στο ισόγειο εξανάγκασαν τον Μελετητή να καταφύγει, καταχρηστικώς, στη διέξοδο των δευτερευουσών δοκών, δηλαδή των στηρίξεων δοκού επί δοκού. Σήμερα, μετά την πρόταση του Leonhardt στη δεκαετία του 60, των διάταξης οπλισμών ανάρτησης, η λειτουργία τέτοιων στηρίξεων θεωρείται εξασφαλισμένη, ωστόσο είναι απίθανο να λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ανάρτησης φορτίου την δεκαετία του 20, στην οποία ο Mοersch μόλις είχε προτείνει το ομώνυμο δικτύωμά του. Η λειτουργία μαλακού και συγχρόνως «ασθενούς» ορόφου στο ισόγειο σε περίπτωση σεισμού εξαιτίας του διπλασίου περίπου ύψους του σε σχέση με εκείνο των υπερκειμένων ορόφων, καθώς και της μικρότερης συμμετοχής σ αυτό, λόγω των μεγαλυτέρων χώρων, του οργανισμού πληρώσεως. Η ύπαρξη παταριού καλύπτοντος το πίσω τρίτο της κάτοψης στο ισόγειο. Το δεδομένο αυτό προκαλεί ασυμμετρία ακαμψιών με άμεσο επακόλουθο την πρόκληση στρεπτικών σεισμικών ροπών. Η απουσία τοιχωμάτων ακαμψίας από το χωρικό σύστημα και κυρίως πυρήνα τοιχωμάτων στο κλιμακοστάσιο. Η απουσία αντισεισμικών αρμών στις μεσοτοιχίες. 5.2 Κατάσταση δομικών στοιχείων Το μέγεθος των διατομών των υποστυλωμάτων κρίνεται ως μη ικανοποιητικό. Αυτό φαίνεται από τις παρακάτω προσεγγιστικές εκτιμήσεις: - Επιφάνεια επιρροής εσωτερ. υποστυλώματος : 6,0x5,0 = 30 m 2 - Μέσο συνολικό (μόνιμο και μεταβλητό) λειτουργικό φορτίο: 15 kν/m 2 - Φορτίο εσωτερ. υποστυλώματος ισογείου : 3x15x30=1350 kν - Κατ εκτίμηση επιτρεπόμενη αξονική τάση λειτουργίας: 7000 kν/ m 2 - Μέση τάση λειτουργίας : 1350/0,55 2 = 4463<7000 kν/ m 2 - Επιφάνεια επιρροής περιμετρικού υποστυλώματος : 4,0x5,0 = 20 m 2 - Φορτίο περιμ. υποστυλώματος ισογείου : 3x15x20 = 900 kn - Μέση τάση λειτουργίας : 900/0,40 2 = 5625<7000<4/3x5625 = 7500 KN/m 2 Τα αποτελέσματα των ανωτέρω προσεγγιστικών ελέγχων κρίνονται ως ιδιαιτέρας σπουδαιότητας καθόσον από αυτά προκύπτει και η απάντηση στο ερώτημα γιατί το κτίριο δεν κατασκευάστηκε σύμφωνα με την Άδεια του ως 5ώροφο και περιορίστηκε στους 3 ορόφους: Αιτία είναι η μειωμένη έναντι των φορτίων βαρύτητας φέρουσα ικανότητα των περιμετρικών στύλων του ισογείου και της θεμελίωσης. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

9 5.3 Κατάσταση υλικών κατασκευής Η ιδιαίτερα χαμηλή φέρουσα ικανότητα και η καθολική γήρανση του σκυροδέματος σε συνδυασμό με την προχωρημένη διάβρωση του χάλυβα αποτελούν την Αχίλλειο πτέρνα του φέροντος οργανισμού του κτιρίου. Όλα τα άλλα μειονεκτήματά του επιδέχονται βελτίωση ή και πλήρη αποκατάσταση, φυσικά με κάποιο τίμημα, κατά κανόνα επιβαρυντικό της αισθητικής ή της λειτουργικότητας του έργου. Τα υλικά του όχι. 5.4 Παθολογία Τα κυριότερα συμπτώματα παθολογίας των φερόντων οργανισμών των κτιρίων είναι οι διαφορικές καθιζήσεις, οι αποκλίσεις από την κατακόρυφο, οι ρηγματώσεις, οι αποφλοιώσεις, η γήρανση του σκυροδέματος και οι οξειδώσεις των οπλισμών. Ως προς αυτά τα συμπτώματα το εξεταζόμενο φέρον σύστημα δε φαίνεται μεν να παρουσιάζει εμφανείς αποκλίσεις από την κατακόρυφο, ωστόσο υπάρχουν αδιαφιλονίκητες ενδείξεις διαφορικών καθιζήσεων. Επί πλέον οι αποφλοιώσεις και οι ρηγματώσεις είναι εκτεταμένες, αλλά μέχρι στιγμής δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια του κτίσματος. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα συμπτώματα αποφλοιώσεων παρατηρούνται σε σοβαρή έκταση και ένταση οφειλόμενα σε οξειδώσεις οπλισμών. Πίσω από τα αλληλένδετα αυτά συμπτώματα υπάρχει η διαγνωσθείσα μέσω της επεξεργασίας των ληφθέντων δοκιμίων πυρήνων νόσος της καθολικής γήρανσης του σκυροδέματος, η οξεία εμφάνιση της οποίας στην παρούσα περίπτωση οφείλεται αφενός στην ιδιαιτέρως χαμηλή ποιότητα του σκυροδέματος και αφετέρου στην σχεδόν εν επαφή με τη θάλασσα θέση της κατασκευής. Λόγω της καθοριστικής σημασίας του φαινομένου, στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμη μία ανάλυση της σχετικής φυσικής διεργασίας: Η εξελισσόμενη με τον χρόνο φυσικοχημική διεργασία οξείδωσης των χαλύβδινων ράβδων συνίσταται στη δημιουργία οξειδίων σιδήρου στις προσβαλλόμενες από τον υγρό ατμοσφαιρικό αέρα επιφάνειες των ράβδων και έχει ως αποτέλεσμα τη συν τω χρόνω μείωση των ενεργών διατομών αυτών. Όταν η οξείδωση προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος και καθώς το παραγόμενο οξείδιο έχει μεγαλύτερο όγκο από τον προσβληθέντα χάλυβα, προκαλεί την λόγω εσωτερικής πίεσης αποφλοίωση της επικάλυψης σκυροδέματος των ράβδων. Η διαδικασία αυτή επιταχύνεται, όταν οι χάλυβες ευρίσκονται προς την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου και συμβαίνει να μην προστατεύονται επαρκώς. Η εξέλιξη της οξείδωσης επιταχύνεται ακόμη όταν οι επικαλύψεις του οπλισμού είναι μικρές, από την εγγενή μικρορηγμάτωση του σκυροδέματος, από τον όγκο των τριχοειδών πόρων του σκυροδέματος, ο οποίος συναρτάται με την ποιότητα του, από την αναπόφευκτη συν τω χρόνω απώλεια αλκαλικότητας του σκυροδέματος, από τη γειτνίαση με τη θάλασσα, από το ποσοστό υγρασίας και την ύπαρξη χλωριόντων στον ατμοσφαιρικό αέρα κ.λπ. Στην προκειμένη περίπτωση οι δυσμενείς παράγοντες είναι πάρα πολλοί και σ αυτούς προστίθεται και η μακρόχρονη δράση τους λόγω της μεγάλης ηλικίας της κατασκευής. Υποτυπώδεις επικαλύψεις σκυροδέματος, χαμηλή ποιότητα σκυροδέματος άμεση γειτνίαση με τη θάλασσα, ανερχόμενη υγρασία, παροπλισμός της κατασκευής κ.λπ. Υπ αυτές τις συνθήκες δεν αποτελεί έκπληξη, ότι μετά από τα 80 έτη ζωής του κτιρίου η γήρανση του σκυροδέματος είναι πλέον καθολική και οι οπλισμοί ευρίσκονται σε κατάσταση προχωρημένης οξείδωσης. Επειδή ούτε οι περιβαλλοντολογικοί, ούτε οι προστατευτικοί παράγοντες δρουν ομοιόμορφα, ο βαθμός γήρανσης του σκυροδέματος και οξείδωσης του χάλυβα σε νεώτερες ηλικίες του κτιρίου παρουσίαζαν διαφοροποιήσεις κατά περιοχή. Ωστόσο σήμερα μετά την μακροχρόνια ισοπεδωτική δράση πλήθους αρνητικών παραγόντων η νόσος μπορεί να χαρακτηρισθεί πλέον καθολική και αυτό πιστοποιείται αδιαφιλονίκητα από τις εργαστηριακές μετρήσεις. 5.5 Αξιολόγηση κατάστασης φέροντος οργανισμού Οι προηγούμενες διαπιστώσεις περιλαμβάνονται συγκεντρωμένες στον παρακάτω εποπτικό πίνακα. Σημειωτέον ότι τα παρατιθέμενα στοιχεία είναι κυρίως ποιοτικά παρά ποσοτικά. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

10 Πίνακας : Συγκεντρωτική αξιολόγηση κατάστασης φέροντος οργανισμού Παράμετρος επιρροής Κατάσταση Καλή Μέτρια Κακή Φορτία βαρύτητας + Γενικός Σχεδιασμός Φορτία σεισμού + Οργανισμός πλήρωσης + Θεμελίωση + Μεγέθη στύλων Μεγέθη δοκών διατομών διατομών + + Δομικά Στοιχεία Όπλιση στύλων + Όπλιση δοκών + Πάχη και όπλιση πλακών + Επικαλύψεις οπλισμών + Υλικά Σκυρόδεμα + Οπλισμοί + Αποκλίσεις + Διαφορικές Καθιζήσεις + Παθολογία Αποφλοιώσεις + Οξειδώσεις ++ Γήρανση σκυροδέματος ++ 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

11 Β ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 1.1 Κατάσταση φέροντος οργανισμού Η κατάσταση του φέροντος οργανισμού από πλευράς μηχανικών δυνατοτήτων συγκεφαλαιώνεται σε πίνακα στο τέλος του κεφαλαίου με τον τίτλο «Αξιολόγηση Κατάστασης Φέροντος Οργανισμού». Από τις πληροφορίες περιεχόμενα του εν λόγω πίνακα το μείζονος σημασίας και καθοριστικού μεριδίου στην αρνητική σπουδαιότητα αποτελεί η κατάσταση των υλικών του φέροντος οργανισμού. Το μεν σκυρόδεμα, πλην του αναξιοπίστου της αντοχής του, χαρακτηρίζεται ως καθολικώς ενανθρακωμένο, ο δε χάλυβας ως ευρισκόμενος σε κατάσταση λίαν προχωρημένης διάβρωσης. Η κατάστασή τους μάλιστα έχει ξεπεράσει κατά πολύ το όριο, στο οποίο θα ήταν δυνατόν, αφαιρουμένων κάποιων αναξιοπίστων τμημάτων, να στηριχθεί κανείς στα εναπομένοντα αξιόπιστα καθόσον δεν υπάρχουν τέτοια. 1.2 Οι επιπτώσεις της προσθήκης Στην προκειμένη περίπτωση η προταθείσα και εγκριθείσα προσθήκη περιλαμβάνει οριζόντιο και κατακόρυφο τμήμα, Σχήμα 2. Το πιο σημαντικό πρόβλημα αναφορικά με τις προσθήκες αποτελεί η κανονιστική τους αντιμετώπιση. 1.3 Οι επιπτώσεις του συνεχούς συστήματος δόμησης Η οικοδομή ευρίσκεται κυριολεκτικώς σφηνωμένη μεταξύ δύο συγχρόνων πολυωρόφων οικοδομών, από τις οποίες τη διαχωρίζουν υποτυπώδεις ως προς τις σύγχρονες απαιτήσεις αρμοί. Το γεγονός αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως κατασκευαστικές και αντισεισμικές, οι οποίες αναφέρονται συνοπτικά κατωτέρω: Μειονεξία επεμβάσεων στα όρια Η παρουσία των μεσοτοιχιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στην περίπτωση απόφασης διατήρησης του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού. Μια τέτοια απόφαση συνεπάγεται οπωσδήποτε την ενίσχυση των δομικών στοιχείων του χωρικού φορέα με μανδύες, οι οποίοι για τους πλαισιακούς φορείς των μεσοτοιχιών δεν είναι δυνατόν να είναι κλειστοί. επίσης, στην περίπτωση μη συμβατικής ενίσχυσης με υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP) αποκλείεται η περιτύλιξη των στοιχείων της μεσοτοιχίας, γεγονός που καθιστά ανεφάρμοστο το είδος αυτό της επέμβασης Αντισεισμικοί αρμοί - Προσκρουστήρες Είναι αυτονόητο, ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προστασίας, τόσο του υπό μελέτη, όσο και των εκατέρωθεν υπαρχόντων κτιρίων από δυσμενείς συνέπειες προσκρούσεων κατά τη διάρκεια της σεισμικής απόκρισης. Οι συνέπειες είναι ιδιαιτέρως δυσμενείς όταν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού υποστυλωμάτων των εμπλεκομένων κτιρίων από πλάκες των παρακειμένων. Στην περίπτωση αυτή τα προστατευτικά μέτρα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό συνίστανται στην πρόβλεψη σεισμικών αρμών πλήρους διαχωρισμού. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

12 Εναλλακτικά στην περίπτωση, κατά την οποία τέτοιοι αρμοί είναι εκ των πραγμάτων ανέφικτοι, είναι δυνατή η προσφυγή στην κατασκευή καταλλήλων προστατευτικών τοιχωμάτων προσκρουστήρων Εξέταση δυνατότητας εφαρμογής σεισμικής μόνωσης Η λύση της σεισμικής μόνωσης δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περίπτωση διατηρητέου. Ωστόσο αναφέρεται περισσότερο για λόγους πληρότητος, παρά λόγω πρακτικού ενδιαφέροντος. Μια τέτοια όντως σύγχρονη αντιμετώπιση κρίνεται ως ακατάλληλη και ανέφικτη πάλι εξαιτίας της απουσίας εκατέρωθεν, όχι απλώς ευρέων αλλά ευρυτάτων αναγκαίων αρμών, καθόσον η απορρόφηση της σεισμικής ενέργειας απαιτεί στην περίπτωση αυτή τη δυνατότητα μεγάλων μετακινήσεων ακόμη και στη βάση της κατασκευής. 1.4 Απαιτήσεις του χαρακτηρισμού ως διατηρητέου Η οποιαδήποτε πρόταση αντιμετώπισης θα πρέπει να σεβασθεί απολύτως τους λόγους, που ώθησαν στο χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Σχήμα 2: Σχηματική τομή του κτιρίου. 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

13 1.5 Απαιτήσεις της θεμελίωσης Η κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποκτηθείσα πείρα επί της συμπεριφοράς των θεμελιώσεων των κτιρίων της Παραλιακής Λεωφόρου Νίκης της Θεσσαλονίκης έδειξε, ότι ο ενδεδειγμένος τύπος θεμελίωσης για την περιοχή είναι η θεμελίωση επί πασσάλων. Οικοδομές στις οποίες αγνοήθηκε είτε λόγω παλαιοτέρας εποχής, είτε λόγω κακώς νοούμενης οικονομίας αυτό το δεδομένο εμφάνισαν προβλήματα καθιζήσεων. 2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 2.1 Εναλλακτικές λύσεις Οι βασικές εναλλακτικές λύσεις της Στατικής Μελέτης του προς αποκατάσταση κτιρίου είναι τρεις. Η πρώτη της διατήρησης του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού κατάλληλα ενισχυομένου, η δεύτερη της καθαίρεσής του, απελευθερουμένου ούτω του πεδίου για μια τεχνικώς άρτια λύση χωρίς δεσμεύσεις και η τρίτη είναι η διατήρηση της όψης του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού. Η τελευταία λύση αυτή παρουσιάζει ευρεία εφαρμογή σε παρόμοιες περιπτώσεις απαιτήσεων διατηρητέων με καλύτερα όμως δεδομένα σε σχέση με το εξεταζόμενο Αξιολόγηση της λύσης της πλήρους διατήρησης Ως μειονεκτήματα της επιλογής αυτής της λύσης σημειώνονται: Η πολύ κακή κατάσταση του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού. Η μειονεξία επεμβάσεων στις θέσεις των μεσοτοιχιών. Η απουσία αντισεισμικών αρμών προς τα εκατέρωθεν υφιστάμενα κτίρια και το ανέφικτο της κατ οικονομίαν εναλλακτικής λύσης των προσκρουστήρων. Η υποχρεωτική επιλογή εσωτερικού αντισεισμικού εύρους αρμού μεταξύ του υπάρχοντος και της οριζόντιας προσθήκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ως προς τη λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα της κατασκευής. Η υποχρεωτική προσφυγή στη γενική κοιτόστρωση ως φορέα θεμελίωσης με πιθανά μελλοντικώς προβλήματα διαφορικών καθιζήσεων. Η συμμετοχή των προσθηκών στην συνολική κατασκευή δημιουργεί την υποχρέωση προσφυγής στον ισχύοντα Αντισεισμικό Κανονισμό. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται επιλογή τιμής συντελεστού συμπεριφοράς 1,5 < q 3,5, για να προστατευθεί κατά το δυνατόν το υπάρχον σύστημα ως στερούμενο πλαστιμότητος. Το προκύπτον κατόπιν τούτου μέγεθος των σεισμικών δράσεων σε συνδυασμό με την απουσία υπογείου οδηγεί στο αδιέξοδο της ανεπάρκειας της γενικής κοιτόστρωσης ως φορέα θεμελίωσης. Η παραβίαση του πνεύματος του Διατάγματος χαρακτηρισμού του κτίσματος ως διατηρητέου, λόγω της παραμόρφωσης της γεωμετρίας του υπάρχοντος τμήματος, η οποία θα προκύψει από απαράδεκτα ογκώδεις ενισχύσεις, που θα απαιτηθούν στην περιοχή του ισογείου. Η δραματική υπονόμευση της ανθεκτικότητας και κατ επέκταση του χρόνου ζωής της νέας οικοδομής. Παρακαμπτομένης της επιβαλλόμενης λιτότητας εκφράσεων που πρέπει να χαρακτηρίζει τα τεχνικά κείμενα, επιβάλλεται να τονισθεί, ότι το χειρότερο αυτής της επιλογής δεν αποτελεί τόσον η αδυναμία εκ μέρους του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού στην ανάληψη των εντατικών καταπονήσεων, όσο η υπονομευτική δράση των υλικών του σε επιλογές επεμβάσεων, που θα είχαν ως στόχο την άρση των επισημανθεισών αδυναμιών. Αφετέρου, οποιαδήποτε λύση ενίσχυσης προσκρούει στο σύνορο διεπιφάνεια, είτε χρησιμοποιηθούν σύνθετα, είτε συμβατικά υλικά ενίσχυσης. Μια λύση συμβατικής ενίσχυσης δεν μπορεί να περιλαμβάνει ως διαδικασία τον καθαρισμό του υπάρχοντος ιστού από τα νοσηρά του τμήματα, όπως θα συνέβαινε σε μία κατά πολύ λιγότερο επιβαρημένη κατάσταση, διότι στην 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

14 παρούσα λόγω της καθολικής γήρανσης του σκυροδέματος και της μακροχρονίου διάβρωσης των οπλισμών δεν θα άφηνε τίποτε μετά από έναν τέτοιον καθαρισμό. Επομένως μια τέτοια λύση θα σπαταλούσε το μέγιστο του όγκου της για να προστατεύσει το σαθρό υπάρχον φέρον σύστημα, το οποίο πλέον δεν μπορεί να αυτοπροστατευθεί. Ομοίως, μία λύση ενίσχυσης στηριζόμενη σε σύνθετα υλικά, είτε υφάσματα από ινοπλισμένα πολυμερή, είτε λάμες, θα πρέπει να επικολληθεί στο υφιστάμενο σκυρόδεμα για να λειτουργήσει και στην προκειμένη περίπτωση το υφιστάμενο σκυρόδεμα δεν προσφέρεται λόγω σαθρότητας για τέτοιες καταπονήσεις επικολλήσεων Αξιολόγηση της λύσης της πλήρους καθαίρεσης Σε γενικές γραμμές τα μειονεκτήματα της προηγούμενης επιλογής μεταβάλλονται σε πλεονεκτήματα της παρούσας: Η νέα οικοδομή απαλλάσσεται από την καθολικώς διαβρωμένη και νοσηρή υφιστάμενη κατάσταση. Αίρεται το πρόβλημα των αντισεισμικών αρμών με τις γειτονικές. Καταργείται ο λειτουργικώς επαχθής εσωτερικός αρμός με την οριζόντια προσθήκη. Καθίσταται εφικτή η ενδεδειγμένη για την περιοχή θεμελίωση επί πασσάλων. Εξασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας των σύγχρονων κατασκευών. Εξασφαλίζεται η ανθεκτικότητα που επιβάλλει η δυσμενής σχεδόν εν επαφή με τη θάλασσα θέση της οικοδομής με την επιλογή ποιότητας σκυροδέματος για το έργο C25/30. Εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η συμμόρφωση στο πνεύμα του Διατάγματος χαρακτηρισμού του κτίσματος ως διατηρητέου, καθόσον είναι τεχνικώς δυνατόν να κατασκευασθεί κτίριο το οποίο να σέβεται απολύτως τη γεωμετρία του ιστορικού τμήματος. Επιπλέον η επανατοποθέτηση, μετά την αποτοίχισή τους για λόγους προστασίας κατά την εκτέλεση των εργασιών, των αναφερομένων στο Διάταγμα τοιχογραφιών κ.λπ. γίνεται σε αξιόπιστη επιφάνεια βάση Αξιολόγηση της λύσης της διατήρησης της όψης Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα η όψη του κτιρίου λόγω θέσης αποτελεί, τουλάχιστον κατά τα στοιχεία σκυροδέματος που περιλαμβάνει και τα οποία δεσπόζουν σ αυτήν, το «μέχρι μυελού οστέων» προσβεβλημένο, καθολικώς ενανθρακωμένο και διαβρωμένο μέρος της κατασκευής. Εμφανίζει ως εκ τούτου οξύτατο πρόβλημα συντήρησης, διότι κάθε επέμβαση με στόχο τη συντήρηση προϋποθέτει είτε την αφαίρεση των νοσηρών περιοχών και αναπλήρωσή τους με υγιή, είτε την επικάλυψή τους με στόχο τη φραγή της εισόδου των αιτίων της διάβρωσης. Αλλά στην πρώτη περίπτωση απαιτείται η πλήρης καθαίρεση, ενώ στη δεύτερη διακυβεύεται αλλοίωση της όψης. Συνεπώς μία ρεαλιστική αντιμετώπιση συνιστά η δια καταλλήλου μεθόδου ασφαλής αφαίρεση των μη εκ σκυροδέματος διακοσμητικών της περιοχών και η επανατοποθέτησή τους σε μια νέα, υγιή και αγέραστη βάση σκυροδέματος ποιότητας C25/30 πανομοιοτύπου προς την υπάρχουσα. 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Με βάση το συμπέρασμα που προέκυψε από τη διερεύνηση των τριών πιθανών επιλογών και οι οποίες αφορούν την τύχη του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού προκειμένου να δεχθεί οριζόντια και κατακόρυφη προσθήκη, προτείνεται με οδηγό την επιστημονική συνείδηση η πλήρης καθαίρεση του υφιστάμενου φέροντος οργανισμού πλην του πλαισίου της όψεως και η ανέγερση νέου σεβόμενου απολύτως τη γεωμετρία του υπάρχοντος φέροντος οργανισμού κυρίως στο ιστορικό ισόγειο και στην όψη. Σε αυτό το αξιόπιστο 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

15 φέρον σύστημα θα επιστηριχθούν η διατηρητέα όψη του κτιρίου καθώς και όλα τα λοιπά διατηρητέα εσωτερικά στοιχεία της οικοδομής τα οποία, εξυπακούεται, θα διασωθούν πριν από την καθαίρεση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εξετάστηκαν ως προς τις επιπτώσεις τους τρεις, θεωρούμενες ως πιθανές, επιλογές αντιμετώπισης του προβλήματος μεταχειρίσεως του φέροντος οργανισμού του νέου, περιλαμβάνοντος και τις προσθήκες κτιρίου, το οποίο θα αποτελέσει δομική εξέλιξη του διατηρητέου. Η πρώτη επιλογή συνίσταται στη διατήρηση του φέροντος οργανισμού του διατηρητέου, η δεύτερη στην πλήρη καθαίρεσή του και η τρίτη στη διατήρηση μόνον του πλαισίου της όψης και καθαίρεση του υπολοίπου φέροντος οργανισμού. Ως κριτήρια συμμόρφωσης τέθηκαν αφενός τα διαλαμβανόμενα στο Διάταγμα Χαρακτηρισμού του κτίσματος ως διατηρητέου και αφετέρου η αντιμετώπιση των αναφυόμενων τεχνικών προβλημάτων με γνώμονα το τετράπτυχο των απαιτήσεων: Ασφάλεια, λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα και αισθητική, της τελευταίας αναγομένης στην συμβατότητά της με τις απαιτήσεις του Διατάγματος. Το συμπέρασμα που προέκυψε από τη διερεύνηση διατυπώνεται ως εξής: Λόγω της καθολικής ενανθράκωσης του σκυροδέματος και της εξ αυτής προχωρημένης διάβρωσης των οπλισμών ο υπάρχων φέρων οργανισμός κρίνεται παντελώς αναξιόπιστος ως φέρον σύστημα, τυχόν δε διατήρησή του θα υπονομεύσει την ανθεκτικότητα του ολοκληρωμένου έργου και με τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας και ενίσχυσής του την αισθητική του ιστορικού τμήματος της κατασκευής. Σημειώνεται συμπερασματικά, ότι η παθογένεια του υπό διερεύνηση φέροντος οργανισμού έχει φθάσει σε τέτοιο χαμηλό επίπεδο, ώστε να μην μπορεί να αντιμετωπισθεί με τα συνήθη μέτρα. Πρόκειται για «γόρδιο δεσμό», η λύση του οποίου απαιτεί πραγματικά μία ριζοσπαστική απόφαση. ΕΠΙΜΕΤΡΟ Η παρούσα εργασία δεν διεκδικεί δάφνες πρωτοτυπίας Η επιδίωξη της δημοσίευσης έχει ως κίνητρο, ενόψει και της ολοκλήρωσης του ΚΑΝΕΠΕ, να αποτελέσει βοήθημα για τους συναδέρφους που αντιμετωπίζουν παρόμοια διλήμματα στις διάφορες περιπτώσεις ενισχύσεως υφισταμένων οικοδομών. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Χατζητρύφων Ν., «Κατευθύνσεις προς τους μελετητές για τη σύνταξη μελέτης επέμβασης στο φέροντα οργανισμό νεοτέρων μνημείων». 15ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, Οκτωβρίου.,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Στρατηγικές και μέθοδοι ενίσχυσης ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής

Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Οι διαδοχικές φάσεις όλων των οικοδομικών εργασιών που συνιστούν το φέροντα οργανισμό (σκελετό) μιας πολυώροφης κατασκευής Φάσεις κατασκευής κτιριακού έργου 1. Καθαρισμός του οικοπέδου από δένδρα, βράχους,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΑΣΠ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Περίληψη Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ 1 3.1 ΓΕΝΙΚΑ (α) Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14REQ001983195 2014-04-10 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - Ι Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών», Φεβρουάριος ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ 1999) ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009

Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μελέτες και Κατασκευές Προσεισμικών Ενισχύσεων 12 & 13 Μαρτίου 2009 Παραδείγματα υπολογισμού και εφαρμογής ενίσχυσης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα με τοιχώματα και πυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας

Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας Μακροχρόνια συνύπαρξη οπλισμένου σκυροδέματος και λιθοδομής στη λειτουργία μιας παλαιάς γέφυρας Μ. Καραβεζύρογλου Καθηγήτρια. Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας των Κατασκευών. Α.Π.Θ. Γ. Κωνσταντινίδης Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:...

Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ 1η εξεταστική περίοδος: 01/07/2009 Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα και 30 λεπτά Ονοματεπώνυμο φοιτητή:... ΑΕΜ:... Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Εαρινό Εξάμηνο 2008-2009 Εξέταση Θεωρίας: Επιλογή Γ ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΑΤΙΚΗΣ Διδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ

ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΥΛΩΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Έλεγχος επάρκειας και ενίσχυση 3οροφου κτιρίου με πυλωτή και υπόγειο, λόγω προσθήκης ορόφου, ηλικίας μεγαλύτερης των 25 ετών. ΈΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ, ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΤΥΛΩΝ - ΚΟΜΒΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Χρηματοδότης: Ο.Α.Σ.Π. Ε.Υ.: Α. Γ. Τσώνος, Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 95 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Γενικά Η ενίσχυση τοιχοποιίας με σύνθετα υλικά μπορεί να γίνει βάσει των αρχών που διέπουν την ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα, λαμβάνοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 6o Φοιτητικό συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2», Φεβρουάριος 2 Εργασία Νο 14 ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΜΠΟΥΝΤΡΗ ΑΛΙΚΗ Περίληψη Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 21 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ 9 ου ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΛΙΟΥ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος

Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος Σύνθεση Ειδικών Κατασκευών Σκυροδέματος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Τηλέμαχος Παναγιωτάκος 2. Στατικά Συστήματα Γεφυρών Στην ενότητα αυτή θα γίνει περιγραφή των βασικών στατικών συστημάτων γεφυρών με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999) 6ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2», Φεβρουάριος 2 Εργασία Νο 8 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 Εργασία Νο 11 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΘΗΝΑΣ 7/9/99 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Περίληψη Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή της συμπεριφοράς διαφόρων διατάξεων δικτυωτών συνδέσμων σε πλευρικά επιβαλλόμενα φορτία. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα ως προς το περίβλημα και την διαμερισμάτωση των κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Ενίσχυση κατασκευής ως σύνολο με τη μέθοδο των μετατεταγμένων κατακόρυφων δίσκων ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ «ΞΕΝΙΑ» ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ (ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΡΓΑΣΙΑ Α21 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με την ενίσχυση και επισκευή του ξενοδοχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ Σε οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Δαναΐδων στον Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού στην Αθήνα πρόκειται να ανεγερθεί τριώροφη οικοδομή µε υπόγειο και στέγη. Το

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ).

ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( ). ιερεύνηση που αφορά στα κοντά υποστυλώµατα κατά τον σχεδιασµό των κατασκευών, σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις του ΕΚΩΣ 2000 ( 18.4.9). Σ. Γ. Τσουκαντάς ρ. Πολιτικός Μηχανικός, Επ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Γ.Ε. Σκούρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 11-9-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ 1.1. (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ)) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του Κανονισμού Σχόλια τ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ KANEΠE ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΛΑΧΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (ANTIKEIMENO ) ΣΚΟΠΟΣ Ο - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργασία Νο 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Περίληψη Στη παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 2 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Βασικά θέματα σχεδιασμού με τους Ευρωκώδικες Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΓΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Η συγκεκριμένη εργασία αναφέρεται στην τεχνική ενίσχυσης υποστυλωμάτων με σύνθετα υλικά, με κάποια εξειδίκευση στη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 17 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αστοχούν οι κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 168/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ASHRAE ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Δημήτρης Αραβαντινός αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 09 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός Γενικά (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 5 Ενίσχυση Tοιχωμάτων και Φέρουσας Τοιχοποιίας Παθολογία κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία

Διαβάστε περισσότερα

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A

) θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση από την αντίστοιχη τάση μετά από την κατασκευή της ανωδομής ( σ. ). Δηλαδή, θα πρέπει να ισχύει : σ ΚΤΙΡΙΟ A ΜΑΘΗΜΑ : ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι - 5 ο Εξ. Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος : 001 00 1η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ Επιμέλεια : Γιάννης Κουκούλης, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ Για την επίλυση των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει:

ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ. Ενότητα Ζ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ. 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών. 1.2 Περιοχή Εφαρμογής. προκύπτει: Ενότητα Ζ ΔΟΚΙΔΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ 1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΟΚΙΔΩΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ 1.1 Περιγραφή Δοκιδωτών Πλακών Δοκιδωτές πλάκες, γνωστές και ως πλάκες με νευρώσεις, (σε αντιδιαστολή με τις συνήθεις πλάκες οι οποίες δηλώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

Π1. Πίνακες υπολογισμού

Π1. Πίνακες υπολογισμού Π1. Πίνακες υπολογισμού Στο παράρτημα Π1 θα παρατεθούν συγκεντρωμένοι οι πίνακες υπολογισμού που χρησιμοποιούνται κατά τη διαστασιολόγηση των δομικών στοιχείων από Ο/Σ. Πίνακας 1. Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D.

Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Βασίλειος Μαχαιράς Πολιτικός Μηχανικός Ph.D. Εισαγωγή/θεμελίωση/φέρων οργανισμός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών Διάλεξη 1 η /2016 Διαδικασία μελέτης νέου κτιρίου Ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τµήµα Προγραµµατισµού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα