ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός

2 (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση στοιχείων (1) Τεκµηρίωση:απόδειξηήστήριξητηςεγκυρότητας συµπεράσµατος µε αποδεικτικά στοιχεία οργανωµένη και λεπτοµερής συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν στον σχεδιασµό και στην κατασκευή έργου. (1) ΛΕΞΙΚΟ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ H διερεύνηση / τεκµηρίωση του φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος αποσκοπεί στη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδοµένων για την αποτίµηση και τον ανασχεδιασµό περιλαµβάνει: αποτύπωση του φέροντος οργανισµού καταγραφή των βλαβών σύνταξη ιστορικού της κατασκευής διερευνητικές εργασίες αποτύπωση αφανών στοιχείων προσδιορισµός µηχανικών χαρακτηριστικών υλικών δόµησης από το περιεχόµενο και τα αποτελέσµατα της διερεύνησης/τεκµηρίωσης εξαρτάται η στάθµη αξιοπιστίας των δεδοµένων που θα συγκεντρωθούν µέτραασφαλείας 2

3 Αναζητούµενες πληροφορίες: Προσδιορισµόςτουδοµητικούσυστήµατος. Πληροφορίες σχετικά µε τις δοµικές αλλαγές από την εποχή κατασκευής, οι οποίες πιθανόν µεταβάλλουν την συµπεριφορά και απόκριση του κτιρίου. Προσδιορισµός των συνθηκών του υπεδάφους. Προσδιορισµός του τύπου και των χαρακτηριστικών θεµελίωσης του κτιρίου. Προσδιορισµόςτηςκατηγορίαςπεριβαλλοντικώνσυνθηκών, ενδεχοµένως βλαπτικών για τα στοιχεία του δοµήµατος. Πληροφορίες σχετικά µε τις διαστάσεις και τις διατοµές των δοµικών στοιχείων του κτιρίου και σχετικά µε την κατάσταση των υλικών που τα απαρτίζουν, του τρόπου δόµησης και κατασκευήςκ.λπ. Περιγραφή της πραγµατικής ή /και σχεδιαζόµενης χρήσης τουκτιρίου. Πρόβλεψη των κινητών φορτίων, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική χρήση των διαφόρων χώρων του κτιρίου. Πληροφορίες σχετικά µε την ποιότητα των υφισταµένων υλικών, µε ποσοτικούς όρους όπου είναι δυνατόν. Πληροφορίες σχετικές µε τον τύπο και την έκταση προηγουµένωνκαισηµερινώνδοµητικώνβλαβώνήφθορών, εάν υπάρχουν, συµπεριλαµβανοµένων προηγουµένων µέτρων επισκευής ή ενίσχυσης. Πληροφορίες σχετικές µε αναγνωρίσιµα σηµαντικά σφάλµατα στη µελέτη, σχετικά µε ελαττώµατα των υλικών, καθώς και περιγραφή τους. Γεωµετρικές µετρήσεις όπως: ιαστάσεις των διατοµών, του µήκους των δοµικών στοιχείων και του πάχους των τελειωµάτων, όπως κατασκευάσθηκαν. Χωροσταθµήσεις, µετρήσεις εκκεντροτήτων, αποκλίσεων κ.λπ. Εύρος ρωγµών ή αποκολλήσεις σε κατασκευές από σκυρόδεµα ή τοιχοποιία. Παραµορφώσεις και ασυνέχειες σε αρµούς, µετατοπίσεις κ.λπ. Παραµένουσες παραµορφώσεις. Χρονική εξέλιξη των ανωτέρω χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα λόγω µετασεισµών (ενδεχόµενη εγκατάσταση αισθητήρων παρακολούθησης). 3

4 Αποτύπωση Φέροντος Οργανισµού Αποτύπωση και τοίχων πλήρωσης Χρησιµοποιούνται τα σχέδια της αρχικής µελέτης, εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν εφαρµοστεί Ο Μελετητής συντάσσει πρόγραµµα διερευνήσεων αφανών στοιχείων. 4

5 Ιστορικό Ιστορικό του δοµήµατος Φάσειςκατασκευής Μεταγενέστερεςεπεµβάσεις Αποκατάσταση προηγούµενων βλαβών Έκταση Ιστορικού ανάλογα µε τη σπουδαιότητα του κτιρίου 5

6 Καταγραφή Βλαβών η καταγραφή βλαβών είναι στοιχείο της αποτύπωσης του φέροντος οργανισµού βλάβη: κάθε αλλοίωση ή αποµείωση της γεωµετρίας ή των µηχανικών χαρακτηριστικών των δοµικών στοιχείων (περιλαµβάνονται φθορές) κακοτεχνίες βλάβες τοιχοπληρώσεων άµεσα µέτρα επέµβασης 6

7 ιερευνητικές Εργασίες αποσκοπούν στη συγκέντρωση στοιχείων χρήσιµων για την εκτίµηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου. Μετρήσειςκαιδοκιµέςκατάτηκρίσητου µελετητή Μηχανικού ιασταύρωση πληροφοριών για ελαχιστοποίηση αµφιβολιών Ο µελετητής Μηχανικός αιτιολογεί τις παραδοχές της αποτίµησης και του ανασχεδιασµού, βάσει των διερευνητικών εργασιών Πολύτιµο βοήθηµα η έκδοση ΤΕΕ: «Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίµηση των χαρακτηριστικών των υλικών» 7

8 Αποτύπωση αφανών στοιχείων διερευνητικέςτοµέςή/καιενόργανεςµέθοδοι, αναζητούνται στοιχεία για: Θεµελίωση Οπλισµούς (διάταξη, λεπτοµέρειες όπλισης) τοίχους πλήρωσης (και λεπτοµέρειες δόµησής τους) παρουσία άλλων υλικών Σεκτίριαγιαταοποίαδιατίθεταιµελέτηπουέχει εφαρµοστεί: δειγµατοληπτικός έλεγχος/επιβεβαίωση της εφαρµογής των σχεδίων Γιαοπλισµούςκαιλεπτοµέρειεςόπλισηςτρεις (3) τουλάχιστον διερευνητικές τοµές ανά κατηγορία εξεταζόµενου δοµικού στοιχείου Έµφαση σε: αγκυρώσεις/παραθέσεις κρίσιµες περιοχές λεπτοµέρειες συνδετήρων 8

9 Σεκτίριαγιαταοποίαδενδιατίθεταισχέδιαήµε σηµαντικές αποκλίσεις από την εγκεκριµένη µελέτη: διερεύνηση σε έκταση ικανή να δώσει αξιόπιστες πληροφορίες πρακτικώς αδύνατος ο προσδιορισµός των οπλισµών σε όλες τις θέσεις επιλογή σηµείων ελέγχου η γνώση των συνθηκών και συνηθειών που επικρατούσαν την εποχή της κατασκευής, µπορεί να περιορίσει τις διερευνητικές εργασίες και να αυξήσει την αξιοπιστία τους

10 Έδαφος Θεµελίωσης απαιτείται νέα εδαφοτεχνική έρευνα όταν διαπιστωθεί κακή συµπεριφορά της θεµελίωσης απαιτείται να διατίθεται εδαφοτεχνική έρευνα (νέα ή παλαιά) όταν: - η επέµβαση προκαλεί πρόσθετες δράσεις στο έδαφος - λαµβάνεται υπόψη αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής γιακτίριασπουδαιότηταςι(γ Ι =0,80) και ΙΙ (γ Ι =1,00) οιτιµέςσχεδιασµούτων εδαφικών παραµέτρων επιτρέπεται να λαµβάνονται από τη βιβλιογραφία. Οι συνθήκες στήριξης του κτιρίου στο έδαφος, αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την ακρίβεια των αναλύσεων της ανωδοµής, ως εκ τούτο όταν τα χαρακτηριστικά του εδάφους δεν είναι γνωστά από εδαφοτεχνική έρευνα, συνιστάται η διενέργεια παραµετρικών επιλύσεων για εύλογες ακραίες τιµές παραµορφωσιµότητας. Εξαιρούνται: κοιτοστρώσεις εσχάρα δύσκαµπτων θεµελιοδοκών άκαµπταυπόγεια 10

11 Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων Η στάθµη αξιοπιστίας δεδοµένων (Σ.Α..) εκφράζει την επάρκεια των πληροφοριών περί του υφιστάµενου κτιρίου και αφορά δράσεις ή/και αντιστάσεις αβεβαιότητα στο πάχος πλάκας αντιστάσεις αβεβαιότητα στο πάχος των επιστρώσεων της πλάκας δράσεις Έτσι ανάλογα µε τη Σ.Α.. επιλέγονται οι κατάλληλοι συντελεστές ασφαλείας για τις δράσεις και τις αντιστάσεις. H Σ.Α.. επηρεάζει τους υπολογισµούς των δράσεων και των αντιστάσεων. Κατηγορίες Σ.Α.. Υψηλή (Ε.Γ.: πλήρης) Ικανοποιητική (Ε.Γ.: κανονική) Ανεκτή (Ε.Γ.: περιορισµένη) Ανεπαρκέστερα δεδοµένα επιτρέπονται µόνον για δευτερεύοντα στοιχεία 11

12 ιερεύνηση των χαρακτηριστικών των υλικών Σκυρόδεµα Γενικά ιερεύνηση για τον προσδιορισµό της θλιπτικής αντοχής για κάθε περιοχή φέροντος οργανισµού Χρησιµοποιείται η επιτόπου αντοχή σε κάθε κρίσιµη περιοχή κάθε δοµικού στοιχείου Λαµβάνεται υπόψη η αναµενόµενη συστηµατική διαφοροποίηση της επί τόπου αντοχής λόγω π.χ. -θέσηςστοφορέα - συνθήκες σκυροδέτησης - συνθήκες συµπύκνωσης και συντήρησης - κακοτεχνιών Η εκτίµηση της αντοχής του σκυροδέµατος γίνεται µε αξιόπιστες έµµεσες (µη καταστροφικές) µεθόδους Εφαρµόζονται µέθοδος υπερήχων ή/και µέθοδος µε κρουσίµετρο (µέθοδος εξόλκευσης ήλου, όταν fc < 15MPa) 12

13 Οι έµµεσες µέθοδοι βαθµονοµούνται µε παράλληλη λήψη πυρήνων Απαιτούµενο ελάχιστο πλήθος δοκιµών. Μικρά (µέχρι διώροφα) κτίρια πλήθος πυρήνων n=3 Μεγαλύτερα κτίρια n=3 ανά δύο ορόφους, οπωσδήποτε όµως 3 πυρήνες στον κρίσιµο όροφο. επιπλέον: Για Σ.Α.. «υψηλή» ελέγχονται (µε έµµεσες µεθόδους) - το 45% των κατακορύφων στοιχείων Υποστυλώµατα, δοκοί ελέγχονται στα - το 25% των οριζοντίων στοιχείων άκρα τους Τοιχώµατα στη βάση τους Για Σ.Α.. «ικανοποιητική» - το 30% των κατακορύφων στοιχείων - το 15% των οριζοντίων στοιχείων -σεπερίπτωσησύγκλισης (τυπικήαπόκλιση s 0.20 x ) τότεησ.α.. θεωρείται «υψηλή» - εάν ο έλεγχος περιοριστεί στο µισό των ποσοστών της «ικανοποιητικής» τότε η Σ.Α.. θεωρείται «ανεκτή», εκτός και εάν s 0.20 x οπότε θεωρείται 13 «ικανοποιητική».

14 Το πλήθος των δοκιµών περιορίζεται αισθητά σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία διατίθενται υπεύθυνες και αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής τους. [(n=3 µε x i 0.15 x «ικανοποιητική»)+(30%+15% «υψηλή»)] Οι πληροφορίες θεωρούνται υπεύθυνες και αξιόπιστες όταν: - διατίθεται φάκελος µελέτης η οποία έχει εφαρµοστεί, - υπάρχουν αποδείξεις περί συνεχούς επίβλεψης, και - διατίθενται αποτελέσµατα δοκιµών σκυροδέµατος κατά τη διάρκεια της κατασκευής. 14

15 15

16 Χάλυβας οπλισµού Οπτική αναγνώριση/κατάταξη χάλυβα χαντρώµατα και αποκαλύψεις αναµονές λεία επιφάνεια/νευρώσεις/αναγνώσιµες σηµάνσεις, σε συνδυασµό και µε την εποχή κατασκευής Γιασυσχέτισητηςκατηγορίαςτουχάλυβαµετονχρόνο κατασκευής και τη µορφή των νευρώσεων βλέπε Κανονισµό Τεχνολογίας Χαλύβων (Κ.Τ.Χ.) 2008 Οµοιόµορφη κατηγορία οπλισµών στο κτίριο (ενδεχοµένως δύο κατηγορίες σε κτίρια περιόδου ) Τα µηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα λαµβάνονται από τους Κανονισµούς ανάλογα µε την κατάταξη Οπτική αναγνώριση/κατάταξη Σ.Α.. «ικανοποιητική» 16

17 Προσδιορισµός των χαρακτηριστικών µε δοκιµές Σ.Α.. «υψηλή» δοκιµή σε 3 τουλάχιστον δείγµατα περίπου ίδιας διαµέτρου από δοµικά στοιχεία του κρίσιµου ορόφου επέκταση της έρευνας όταν εντοπίζονται διαφορετικές κατηγορίες Αναµενόµενες διαφορές χαρακτηριστικών αναλόγως διαµέτρου Μειωµένη ολκιµότητα διαβρωµένων χαλύβων Έρευνα για τη συγκολλησιµότητα (Κ.Τ.Χ. 2008) Τοίχοι πλήρωσης Εάν λαµβάνονται υπόψη Αποκάλυψηεπιφάνειας 0.7x0.7 m 2 σεδύοθέσειςσε κάθε όροφο και αποτύπωση πληροφοριών για: σύστηµα και ποιότητα δόµησης είδοςκαιποιότηταυλικώνδόµησης (τούβλα, κονίαµα) πάχος αρµών και βαθµό πλήρωσής τους µε κονίαµα 17

18 σφήνωση τοιχοποιίας στην περίµετρο διαζώµατα Προσδιορισµός χαρακτηριστικών έµµεσα από ηµιεµπειρικές σχέσεις από τα επί µέρους χαρακτηριστικά των υλικών (κεφάλαιο 7) Σ.Α.. «ικανοποιητική» Επί τόπου ή/και εργαστηριακές δοκιµές Σ.Α.. «υψηλή». Πλήθος δοκιµών στη κρίση του Μελετητή. Στάθµη αξιοπιστίας γεωµετρικών δεδοµένων Γεωµετρικά δεδοµένα: είδος και γεωµετρία φορέα είδος και γεωµετρία τοιχοπληρώσεων επιστρώσεις, επενδύσεις κλπ όπλιση 18

19 19

20 20

21 Παρατηρήσεις στον Πίνακα : (1) ιατίθενται πλήρη σχέδια της αρχικής µελέτης που χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή ή σχέδια «όπως κατασκευάσθηκε»... ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΗ

22 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ... 22

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ -ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΡΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΠΟ Ο/Σ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.

Fespa 10 EC. Αποτίμηση στατικής επάρκειας ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012. For Windows. Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον. Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0. Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση στατικής επάρκειας Υφιστάμενης κατασκευής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version 1.0.43 Περιεχόμενα 3 Πίνακας περιεχομένων 1 Στατικό παράδειγμα αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ

Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Στατικός και αντισεισµικός έλεγχος και ενίσχυση πύργου ΟΤΕ στη ΕΘ Γρ. Γ. Πενέλης ιπλ. Πολιτικός Μηχανικό ΑΠΘ, Msc, DIC, Υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ. Γ. Γ. Πενέλης Καθηγητής ΑΠΘ. Κ.Στυλιανίδης Καθηγητής ΑΠΘ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων

Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων ΗΜΕΡΙ Α: «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)» Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων Στέφανος ρίτσος Καθηγητής Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Αθήνα, 31/5/2012 1 ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθµιος και δευτεροβάθµιος έλεγχος (L Aquilla 09, Ιταλία) ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (L Aquilla 09, Ιταλία) ΙΩΑΝΝΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΙΟΝΥΣΗΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου

ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου ΤΟΕ Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων & πραγµατοποίησης Ταχέως Οπτικού Ελέγχου 2 TOE Εργαλείο τακτοποίησης αυθαιρέτων Περίληψη: Το TOE αποτελεί ένα εργαλείο τακτοποίησης των αυθαιρέτων και πραγµατοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης

Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης Προσεισµική ενίσχυση 8-ωρόφου ξενοδοχείου µε δύο υπόγεια, στο Ηράκλειο Κρήτης A. Παπαθανασίου Πολιτικός Μηχανικός Θ. Παπαθεοδώρου Πολιτικός Μηχανικός Λέξεις κλειδιά: Ξενοδοχείο, Προσεισµική ενίσχυση, ενφάτνωση

Διαβάστε περισσότερα

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Δ 1. Επισκευές και ενισχύσεις. 1 Εισαγωγή. 2 Εφαρμοζόμενες διατάξεις Δ 1 Επισκευές και ενισχύσεις 1 Εισαγωγή Το πρόγραμμα σχεδίασης, ανάλυσης και διαστασιολόγησης χωρικών φορέων Master, δίνει στο μηχανικό όλα τα αναγκαία εργαλεία για την εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης

Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α Οδηγίες Χρήσης Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α έκδοση 2.x Οδηγίες Χρήσης CCPS Engineering Software www.dedota.gr Απαγορεύεται οποιαδήποτε μερική ή ολική ανατύπωση, αναδημοσίευση, φωτοτύπηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο ολόκληρου του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

FESPA 4. for Windows. Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. FESPA 4 for Windows Το επίσηµο εγχειρίδιο αναφοράς Α. Εγχειρίδιο χειρισµού Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 Fespa 4 Περιεχόµενα ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ FESPA... 3 TΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 25 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 ΑΙΓΑΛΕΩ, Τ.Κ. 122 42,Τηλ.: 210 5989001, email : tkako@tee.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ, ΤΜΗΜΑ Α.Μ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα