τητας κατοικίας, βοσκής,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τητας κατοικίας, βοσκής,"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΑΑΤΑΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 4- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 22 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ ΕΔΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ TSPA ΑΟΥΑΕΙΑ Τ ώ ρ α που κόπασε ο προεκλογικός κ α ι εκλογι κός θόρυβος κ α ι ο κυ ρίαρχος λαός εξέλεξε τους εκλεκτούς του γ ι α την Τοπικό Διοίκηση (ΟΤΛ) Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο π ι κής Α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, μ π α ί νει μ π ρ ο σ τ ά η αναγκαιό τητα σωστού προγραμμα τισμού κ α ι σκληρής δου λειάς γ ι α τους νέους Δ ή μ ο υ ς αλλά κ υ ρ ί ω ς γ ι α το νέο μας Δ ή μ ο, για το Δήμο Καλπακίου. Πρέπει δηλαδή α π ό την να θέσουμε σε ε φ α ρ μ ο γ ή τη στήριξη των νέων Δ ή μων του προγράμματος "Ιωάννης Κ α π ο δ ί σ τ ρ ι α ς " με την αναγκαιότητα της θεσμικής, οικονομικής και οργανωτικής στήρι ξης κ α ι της σχεδιαζόμε νης παρέμβασης των συμπλεκομένων φορέων (ΥΠΕΣΔΔΑ, ΚΕΔΚΕ, Τ Ε Δ Κ κ.λ.π.) κ α ι το σω στό προγραμματισμό. Γιατί, για ν α είμαστε ε ι λικρινείς, πλην του Δ ή μου Ιωαννιτών, Κόνιτσας και Μετσόβου κανένας άλλος Δ ή μ ο ς δεν έχει την απαιτουμένη οργανωτική υποδομή, σύγχρονο Ο ρ γανισμό Ε σ ω τ ε ρ ι κ ή ς Υ π η ρεσίας, Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό ή Τε χνικό π ρ ο σ ω π ι κ ό κ.λ.π. Το δε π ρ ο σ ω π ι κ ό που π ρ ο σ ε λ ή φ θ η ή θ α προσ λ η φ θ ε ί θ α χρειαστεί, σω στή ε ν η μ έ ρ ω σ η, ε κ π α ί δευση, ώστε ν' αντιμετω πίσουν τα νέα προβλήμα τα σωστά κι όχι πρόχειρα: ό π ω ς την επέ κταση των νέων ορίων πολεοδομικού σχεδια σμού, κτιριακών εγκατα στάσεων, υδρεύσεως, αποχετεύσεως, κ α θ ά ρ ι ο - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Εκλογικό Κέντρο 224 Γεροπλατάνου Ε γ κ υ ρ α 205 ψηφοδέλτια Ελαβαν: 1) Πολίτες γ ι α την ανάπτυξη (Ν. Ζορμπαλάς) ψή φους 93 2) Συμμετοχική Διοίκηση Πολιτών (Γ. Κωνσταντόπουλος) ψήφους 75 3) Νομαρχιακή Αγωνιστική Ενότητα (Στεφ. Σκοπούλης) ψήφους 33 4) Νομαρχιακή Αγωνιστική Συνεργασία (Β. Σιούτης)4 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Δήμος Καλπακίου Εγκυρα ψηφοδέλτια Ελαβαν: 1) Κ. Καψάλης (54,75%) 2) Κ. Μήλιος 762 (37,52%) 3) Σ. Σταμούλης 102 (5,02%) 4) Χ. Καλαντζής 55 (2,71%) Εκλέγεται ο κ. Κ. Καψάλης Δήμαρχος και Δημοτι κός Σύμβουλος από το χωριό μας ο κ. Αθανάσιος Γ. Οικονόμου. Για το Τοπικό Συμβούλιο Γεροπλατάνου εκλέγονται οι Χαράλαμπος Γ. Ταλιούρης, Γεώργιος Α. Καλτσούνης, Κων/νος Δ. Τσίνος. τητας κατοικίας, βοσκής, ξύλευσης περιβαλλοντι κής προστασίας κ α ι εκ παίδευσης. Β έ β α ι α ο ι αιρετοί άρχο ντες θ α καταθέτουν τις προτάσεις τους κ α ι θ α γί νεται ο προγραμματισμός αλλά θ α πρέπει -πάντα κατά τη γνώμη μας- Ν α γίνεται ανάλυση κ ι αξιολόγηση των προτάσε ων - Τ α επενδυτικά έργα να εκτελούνται ιεραρχημέ να, ανάλογα με την σπου δαιότητα κ α ι τις αναμενό μενες επιπτώσεις κ α ι πι στώσεις στην τοπική κ ο ι νωνία. - Ν α γίνονται ο ι α π α ι τούμενες συνεργασίες, μ' όλους τους φ ο ρ ε ί ς κ α ι μ' όλες τις κοινότητες. - Ν α γίνονται συνελεύ σεις, ν' ακούγεται η φωνή όλων κ α ι ν α γίνεται κατά το δυνατόν το καλύτερο μ' έργα που θα ωφελούν όλες τις κοινότητες. - Ν α ξεπεραστούν π α λιές δομές και οργανωτι κές ανεπάρκειες που χα ρακτήριζαν μέχρι σ ή μ ε ρ α τους περισσότερους Ο Τ Α και νέο πνεύμα, εργασίας, δουλειάς κ α ι απόδοσης να επικρατήσει στους νέ ους Δ ή μ ο υ ς μας. Θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε κανείς ν' α ν α φ έ ρ ε ι πολλά "να" αλ λά αυτό σε τίποτε δεν θ α ωφελούσε. Ο λ ο ι μας να βοηθήσου με καθένας με τον τρόπο του τους νέους Ο Τ Α. Μ ' αυτές τις σκέψεις χαιρετίζουμε τους νέους Δημοτικούς άρχοντες κ α ι τους ευχόμαστε καλή ε π ι τυχία στο έργο τους. Εμείς σαν εφημερίδα θάμαστε πάντα στο πλευ ρό τους. "Η Φ Ω Ν Η Τ Ο Υ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" το ΈΠΟΙ: ΤΟΥ '4θ Γιορτάσαμε κι εφέτος με εθνική υπερηφάνεια την 58η επέτειο του Ιστορικού "ΟΧΙ" του 40. Πέρασαν από τότε 58 ολόκληρα χρόνια και σήμε ρα 8 ' αναφερθούμε για λί γο στα γεγονότα εκείνα. Η αναδρομή στα περα σμένα, παρέχει τη δυνατό τητα για την απαραίτητη σύγκριση με το παρόν και την επιβαλλόμενη εκτίμηση του πολύτιμου αγαθού της ελευθερίας και την αισιόδο ξη ενατένιση του μέλλο ντος. Από την εποχή εκείνη, λίγοι μαχητές έχουν απομεί νει, να μας διηγούνται ηρωι κές ιστορίες από το φοβερό εκείνο πόλεμο, που τότε φα ντάροι έγραψαν ηρωικές ιστορίες Νίκης, στα γύρω αι ματοβαμμένα βουνά: (Πίν δος - Βίγλα - Κραμπάλα Καλπάκι Αγιους κ.λ.π.) και ραχούλες της περιοχής μας. Εκείνη την εποχή, όλος ο Ελληνικός λαός (αγρότες, εργάτες, υπάλληλοι, διανο ούμενοι άνδρες γυναίκες, γέροι παιδιά και φοιτητές, με ενθουσιασμό και ζητω κραυγές, ζητούσαν την τιμω ρία του φανφαρόνου Ιταλού δικτάτορα Μουσσολίνι που ήθελε να υποδουλώσει την νύχτα. "Αξιωματικοί! Πόλε μος! Στα όπλα!" Μ α ζ ί μέσ' από το άγριο μπουμπουνητό, ξεχώριζαν τώρα κάποιες βροντές και πατρίδα μας. Ο λαός μας, είχε αποκτή σει μπροστά στον εθνικό εχ θρό την ψυχική του ενότητα αποφασισμένος για όλα. Εδώ σ' αυτόν τον τόπο γράφτηκαν ηρωισμοί και ιστορικές μάχες. Πέρα στα σύνορα, σε βάθος στη με θόριο, καλπασμοί πλατάγι σαν φωνές σπάθισαν στη αστραπές πιο τρανταχτές, πιο κοντινές, που έκαναν τη γη να τιναχτεί να ξαφνιαστεί. Εσκαγαν στο σκοτάδι εδώ κι εκεί λάμψεις. Το πυροβολι κό του εχθρού, οι πρώτες οβίδες. Η γη μας, τα χώματα μας χτυπιόταν κατάσαρκα στα σπλάχνα της, ανασείσυνέχεια στην σελίδα 4

2 Η ΦΩΝΗ Τ Ο Υ Γ Ε Ρ Ο Π Λ Α Τ Α Ν Ο Υ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 1998 ΣΕΛΙΔΑ 2 Ο Φ Ε Ι Λ Ο Μ Ε Ν Ε Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Οι χωριανοί μας και οι φίλοι μας αναγνώστες πρέπει να γνωρίζουν -και γνωρίζουν- ότι η έκδοση της εφημερίδας μας (Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ( διανέμεται δωρεάν και απ' ότι είμαστε σε θέ ση να γνωρίζουμε πολύ λί γα έντυπα διανέμονται δωρεάν παρά το μεγάλο κόστος που έχουμε: (εκτύπωση, χαρτί, ταχυ δρομικά κλπ.)- Η έκδοση της στηρίζεται αποκλει στικά στη φιλόπονη προ σπάθεια της συντακτικής επιτροπής αλλά και στην οικονομική ενίσχυση προαιρετική άλλωστε των συμπατριωτών μας χωριανών και φίλων ανα γνωστών. Αυτή η προσφορά, μας δίνει κουράγιο και αναζω ογονεί τη φιλοδοξία μας για να καταστήσουμε την εφημερίδα μας, ένα πρε σβευτή ισάξιο της ιστο ρίας της φήμης και της ομορφιάς του γραφικού χωριού μας αλλά και των άλλων χωριών της ευρύ τερης περιοχής μας με τους εργατικούς και καλό καρδους κατοίκους τους, αλλά και με όλους τους τ ιξιδεμένους συμπατριώ τες μας, που με την έντο νη φιλογένειά τους και την ζωντανή τους πάντοτε νοσταλγία για τα χωριά τους για τις ρίζες τους, διατηρούν έτσι το νήμα επικοινωνίας με τα πατρο παράδοτα ήθη και έθιμα του τόπου μας. Ολους λοιπόν αυτούς τους ευχαριστούμε θερ μά. Πρέπει ακόμη να τονί σουμε ότι τη δύσκολη αυ τή προσπάθεια της εφη μερίδας μας, την έχει ανα λάβει η συντακτική Επιτροπή και κανένα από τα μέλη της δεν έχει σχέ ση με το επάγγελμα της δημοσιογραφίας ή με κά ποια εκδοτική δραστηριό τητα και να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι η εφημερίδα μας απέχει από κάθε κομ ματική δραστηριότητα καθώς πολλές φορές γρά ψαμε - αν και σήμερα οι κομματικές ιδεολογίες τείνουν ν' αμβλυνθούν σε μεγάλο βαθμό - κι αυτό εί ναι ευχάριστο γεγονός, το οποίο πιστεύουμε θα συμ βάλλει στο μέλλον στην καλύτερη και ουσιαστικό τερη συμβίωση των χω ριών μας, που το μικρόβιο του διχασμού παλιότερα μας ταλαιπώρησε αφά νταστα. Τυχόν δε σημάδια αναβίωσης τέτοιων φαινο μένων ή καταστάσεων πρέπει απ' όλους μας να καταδικαστούν και να κα ταπολεμηθούν. Ακόμη ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που μας βοηθούν με διά φορα κείμενα και φωτο γραφίες. Ωστόσο με την συνένω- "" ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Τ Ο Ν ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝ1ΤΩΝ YllliVOVNOE ΕΥΜΦΟΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: ΑΟΑΝALIOE Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΧ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ ΤΗΛ. (0653) ΥΝΤΑ ΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΛΟΣ11Σ ΕΥΝΤΑΕΗΕ - ΥΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ MIX. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ν. ΙΙΑΝΟΥΣΗ 2St - Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (Of <*1) 24S42 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΙΑΧΙ ΙΣΗ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΟΥ «ΑΣ ΠΑΡΟΛΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΠΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ. (0653) και (0651)26645 ΕΛΡΑ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Τ.Κ Λ1ΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Χειρόγραφα που Εημοαιεΰονται ιί όχι δεν 4επιστρέφονται. Οι ενυπόγραφες σννεργααίες εκφράζουν ης απόψεις εκείνων ηον νηογράφονν. ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ/. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΠΑ. Αρχιεπ. Σπυρίδωνος 8 Τηλ.: FAX: ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ ση των κοινοτήτων και την δημιουργία του νέου πλέ ον Δήμου που ανήκουμε κι εμείς, αναφύονται νέα δεδομένα και νέοι προ βληματισμοί και θα πρέ πει απ' εδώ και πέρα να δούμε όλοι μαζί πως θα συνεχίσουμε την έκδοση της εφημερίδας μας. Γ ι αυτό πάνω σ' αυτό το ση μείο καλούμε όλους να μας υποδείξουν και να κα ταθέσουν προτάσεις για συζήτηση. Πιστεύουμε ότι ο πρώ τος κύκλος των προσπα θειών μας ως κοινότητα Γεροπλατάνου έχει ήδη κλείσει και απ' εδώ και πέ ρα μια καινούργια εποχή αρχίζει. Αυτή η εφημερίδα - ως γνωστόν- δεν προσφέρει την επικαιρότητα της κα θημερινής ειδησεογρα φίας, αλλά τις προεκτά σεις των γεγονότων, εμ βαθύνει σ' αυτά τ' ανα λύει, τα σχολιάζει τα κρίνει, τα επαινεί και τα επικρίνει, τ' αποκαλύπτει. Αδέσμευτα όπως πάντα, δυνατά, χωρίς εμπάθεια και με νηφαλιότητα. Για τον τόπο μας για τα χωριά μας σε συμπόρευση μαζί, όλοι, καταγράφο ντας αγωνίες, όνειρα και προσδοκίες. Αναμένουμε λοιπόν προτάσεις και κλείνοντας αυτό το μικρό άρθρο, για μια ακόμη φορά σας ευ χαριστούμε όλους σας που μας διαβάζετε και μας στηρίζετε. Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ KEY HOUSE ΜΠΟΤΧΑΡΗΧ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΣ ΚΛΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΧΑΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΛ , , ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ AVIN ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΟΝΑΣ ΘΩΜΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝΗΤΟ ο ΧΙΛ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Τρεις παιδικοί φίλοι ο Γ. Ταλιούρης, ο φωτογράφος Χ. Κέντρος και ο Αλέκος Τζέγκας, με φόντο την Εκκλησία του χωριού το έτος Από το αρχείο του Χ. Κέντρου ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΕΙΑ Με πατριωτικό ενθουσιασμό γιορτάσαμε κι εφέτος "ΤΑ ΚΑΛΠΑΚΙΑ" δηλαδή τις γιορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του "Επους του " στην Κοινότητα Καλπακίου με συμμετοχή των κατοίκων των μαθητών και των Αρχών. Είναι μια γιορτή που αναφέρεται σ' όλους εκείνους που πολέμησαν εδώ στο Καλπάκι το 4 0 κι έδωσαν τη ζωή τους για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθερα. Ο ι εκδηλώσεις έλαβαν χώρα στο μνημείο Κατσιμήτρου, στο Στρατόπεδο Καλπακίου, το μνημείο του φαντάρου, στο Πολεμικό Μουσείο και στο αμφιθέατρο του Δημοτι κού σχολείου Καλπακίου. Συνδιοργανωτές στις εορταστικές εκδηλώσεις ήταν: α) Η κοινότητα Καλπακίου β) Το Συμβούλιο Περιοχής 4ης Ε.Π. γ) Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας τομέας ΚΕΦΟ Ιω αννίνων δ) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλπακίου ε) Η ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων στ) ΕΑΣΣΕΓΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ζ) Σκοπευτικός Ομιλος Ιωαννίνων. Συγχαρητήρια σ' όλους για τις θερμές αυτές πατριωτι κές εκδηλώσεις. ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ! ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ Οι κυνηγοί του χωριού μας, μέχρι σήμερα σκότωσαν 1 1 αγριογούρουνα πλούσια σοδειά και όπως λένε θα κά νουν "κράτει" να ξεκουραστούν λιγάκι: Αλλά κατά τη μοι ρασιά προέκυψε ΚΟΥΙΖ: Ποιος κυνηγός αξίωσε μεράδι: στον πατέρα, στο γιό και στο σκυλί. Οποιος το βρει έχει μοιρασιά δώρο κομμάτι - ταψί μια γρονίσια κεφαλή. ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΠΟΥΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΚΙΤΣΟΥ ΕΥΑΟΙΙΑ Πολιτικοί Μηχανικοί ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΑΕΨΕΙΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙ! ΕΚΑΟΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΑΕΙΩΝ - ΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕ Η/Υ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39 (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΤΗΛ ΟΙΚΙΑ: ΓΡ. ΙΕΝ0Π0ΥΛ0Υ1 (ΑΝΑΛΗΨΗ) ΤΗΛ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Π. ΒΑΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Γραφείο: Αριστοτέλους 16 τηλ.: Οικία: Φιλελλήνων 26 τηλ.:

3 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟ ΠΛΑΤΑΝΙ Τ ΕΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Ηπειρωτικής Εστίας" Θεσσαλονίκης εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς ευ χαριστίες του προς τους Γεροπλατανίτες για την θετική ανταπόκριση τους στην έκκληση που απηύθυνε ο Εφο ρος Μελετών της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του Συλλόγου Γεροπλατανιτών Θεσσαλο νίκης " Ο Αγιος Ν ι κ ό λ α ο ς " κ. Φίλιππος Κούγκλης μέσω της εφημερίδας " Η Φωνή του Γεροπλατάνου" για προ σφορά χρημάτων υπέρ της ανεγέρσεως του νέου ΠΝΕΥ ΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της Ηπειρωτικής Εστίας στην οδό Δορυλαίου στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. 1) Σύλλογο Γεροπλατανιτών Θεσσαλονίκης δρχ 2) Ενωση Πωγωνησίων Μακεδονίας - Θράκης δρχ 3) Εφημερίδα " Η Φωνή του Γεροπλατάνου" δρχ 4) Νίτσο Κωνσταντίνο εις μνήμην της συζύγου του Γλυκερίας δρχ. 5) Παναγιώτη Κέντρο δρχ. 6) Πρωτοπρεσβύτερο Τζέρμπο Χαράλαμπο δ ΡΧ 7) Οικονόμου Αθανάσιο - Πρόεδρο κοινότητας Γερο πλατάνου - Νεοεκλεγέντα Δημοτικό Σύμβουλο Καλπα κίου δρχ. Το Δ.Σ. της Η.Ε.Θ. εύχεται το παράδειγμα τους να βρεί μιμητές που 8 α υποστηρίξουν οικονομικά το έργο χωρίς να περιμένουν να αρχίζει να χτίζεται για να πεισθούν ότι θα γίνει και ότι πρέπει να Βοηθήσουν. Με πατριωτικούς χαιρετισμούς Το Δ. Σ. της Η.Ε.Θ. ΕΜΠΟΡΙΑ Π Ο Τ Ω Ν - Α Ν Α Ψ Υ Κ Τ Ι Κ Ω Ν ΓΚΙΚΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Ζ ΚΑΤΣΑΡΗ 11 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΤΗΛ ΚΑΙ Για γάμους πανηγύρια κ α ι κδηλώσεις «ιδικές τιμές. ΠΑΝ Ν Ο Ν Α Σ ΣΕΛΙΔΑ 3 Τ ο πρώτο Ε λ λ η ν ι κ ό ίο Koppcvo Πέρασαν από τότε, από την αυγή της 28ης Οκτω βρίου ολόκληρα χρόνια. Η 28η Οκτωβρίου είναι μια Εθνική γιορτή, που τότε το 1940 στις 28 Οκτώβρη ο φανφαρόνος δικτάτορας της Ρώμης Μουσολίνι, εξα πέλυσε επίθεση εναντίον της Ελλάδος σε συνεργασία με την Αλβανία για να μας υποδουλώσει. Είναι γνωστά τα ηρωϊκά κατορθώματα των φαντάρων μας πάνω στα Βορειοηπειρωτικά βου- ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ" Αγαπητοί Συμπατριώτες Το Διοικητικό Συμβούλιο της "Ηπειρωτικής Εστίας" Θεσσαλονίκης αισθάνεται την υποχρέωση να σας εκ φράσει τις θερμές και ειλι κρινείς ευχαριστίες του για την δωρεά του ποσού των (ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑ ΔΩΝ) δραχμών υπέρ της ανεγέρσεως του ΠΝΕΥΜΑ ΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ της Ηπει ρωτικής Εστίας Θεσσαλονί κης, τα οποία παραλάβαμε από τον Εφορο Μελετών της Η.Ε.Θ κ. Φίλιππο Κούγκλη. Ευχαριστούμε για τη συμπαράσταση. Ελπίζουμε η συνεργασία μας να συνεχιστεί και στο μέλλον για την εξύψωση της Ηπειρωτικής ιδέας. Με τιμή Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ηπειρωτικής Εστίας Θεσσαλονίκης Ο Πρόεδρος Β. Καυκιάς Ο Γεν. Γραμματέας Σ. Καπετανόπουλος νά και στις μάχες της Βί ν κι άρπαξαν όλα (προίκες, τρόφιμα, ρούχα, καζάνια γλας, του Καλπακίου της κ.λ.π.) έβαλαν και φωτιά στο Κριμπάλας κι αλλού. σχολείο μας και τόκαψαν. Με τις πρώτες μέρες του πολέμου τα Ιταλό - Αλβανι Ετσι το σχολείο μας το κα κά στρατά έφθασαν και στο μάρι του χωριού μας ήταν το χωριό μας ( ) και πρώτο Ελληνικό σχολείο της στρατωνίστηκαν στο παλιό χώρας μας που κάηκε από σχολείο μας, ένα διόροφο τους κατακτητές Ιταλό - Αλ λιθόκτιστο κτίριο, που κάτω βανούς. ήταν το Κοινοτικό Γραφείο Για πολλά χρόνια κάναμε και το κοινοτικό τηλέφωνο. σχολείο κάτω από τις ακα Στολίδι του χωριού μας και κίες, στο χαγιάτι της Εκκλη καμάρι όλων των χωριανών σίας και στο παλιό καφε νείο, με χίλιες δυό δυσκο μαςλίες μέσα στα κρύα και στο Εξω έβρεχε καταρρακτώ λιοπύρι του καλοκαιριού χω δους. Αναψαν φωτιά κι έκα ρίς πίνακα χωρίς βιβλία χω ψαν όλα τα βιβλία και τα ρίς τετράδια παρά μόνο με θρανία. Στον τοίχο ο μακα μια πλάκα κι ένα κοντύλι... ρίτης δάσκαλος μας ο αεί Αυτά για να τα θυμούνται μνηστος Αχιλλέας Κ. Μούοι παλιοί και να τα μαθαί κας, είχε κρεμασμένο ένα νουν οι νέοι. χάρτη της ενιαίας Ηπείρου, "Ολβιος όστις της Ιστο δώρο του αείμνηστου Γ.Κ. ρίας έσχε μάθησιν" έλεγαν Γάγαρη, από τότε που ήταν οι αρχαίοι μας, δηλαδή ευ Διοικητής της Βορείου Ηπεί τυχισμένος είναι εκείνος ρου το Ενας λοχίας που γνωρίζει την Ιστορία του Αλβανός το πρόσεξε, αγρίε τόπου του, για να διδάσκε ψε έσχισε το χάρτη και κάτι ται απ' αυτήν και να προβλη σαν βρισιά γρύλισε. ματίζεται. Το πρωί όταν έφυγαν, αφού λεηλάτησαν το χωριό Ζ.ΟΙΚ. ΟΛΑ ΑΠΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Βασιλίσσης Ο Αγαν 111 ΤηΑ.: «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ Α Ω Μ Α Τ Ι Α ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΙΝΟΝΑΣΑ' ΚΑΙΗΓΟΠΑΙ ΚΑΦί WITAPW TASfPNA &ΜΜΉΠΨΊΌ' ΙΜΖΜ, ΩΡΑΙΟΚΑΧΪΡΟ ΙΠΛΝΝΙΝΠΝ ΙΗΛ. <06>7)4Ι.59Ϊ 4Ι.4*:5 ΕΙΟΧΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο ΒΟΪΔΟΜΑΤΗ! ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΛΟΥΚΑΣ ΤΗΛ ΚΛΕΙΔΩΝΙΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Στην πανέμορφη Τορώνη της Χαλικιδικής σας περι μένει η καταγάλανη και καθαρή θάλλασσα, ο λαμπε ρός ήλιος, το ωραίο κλίμα και το φιλικό περιβάλλον. Ολα αυτά θα τα απολαύ σετε κατά την διαμονή σας στα ενοικιαζόμενα δωμάτια του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΚΟΝΔΡΑ - Π Ο Λ Α Ν Τ Α Σ ΚΡΕΤΣΗ. Το κάθε δωμάτιο δια θέτει δικό του μπάνιο, εξο πλισμένη κουζίνα και μπαλκόνι. Τ Ο Ρ Ω Ν Η Χ Α Λ Κ Ι Δ Ι Κ Η Σ Τ Η Λ

4 H8ogpa<pic$ α π ό t o π α λ ι ά Ο ΜΙΣΕΜΟΣ Π ο λ λ έ ς φορές, α π ό τις στήλες αυτής ε δ ώ της εφημερίδας μας, γ ρ ά ψ α μ ε για την ξενιτιά, γ ι α το ζωντανό χωρισμό για τα τραγούδια της ξενιτιάς, γ ι α τ α ταξίδια για τον αποχαιρετι σμό για τη νοσταλγία κ.λ.π. Ο μ ω ς αυτή η σκηνή του χωρισμού α π ' την πατρίδα α π ' τ' αγαπημένα πρόσωπα και πράγματα του μικρού χωριού, ήταν οδυνηρή και φοβερή στιγμή. Ο λ ο ι ο ι λογοτέχνες, οι ποιητές και ο ι α π λ ο ί ά ν θ ρ ω π ο ι βλέπουν αυτή τη θλίψη. Ο πόνος εξιδανικεύεται. Ο ι κινή σεις γίνονται με νευρικότητα. Α π α ν ω τ ά φιλιά. Α σ π ρ α μαντή λια κομματιάζουν την ό ρ α σ η. Δ ά κ ρ υ α που τα θαμπώνουν οι τελευταίες λέξεις και πνίγονται στους λιγμούς. Ν α μπορούσε ο ξενιτεμένος ν α τους πάρει όλους μαζί. Α χ αυτό είναι αδύνατο, γονείς, α δ έ ρ φ ι α, γυναίκα, παιδιά, θ α σ α ς ξ α ν α δ ώ θ α ξ α ν ά ρ θ ω. Ω! η στιγμή του χωρισμού. Η μ ά ν α γίνεται η κεντρική δραματική μορφή τη στιγμή του χωρι σμού. Αυτή υλοποιεί και συμβολίζει το Β α θ ύ μεγάλο πόνο. Αυτή τη μ ά ν α που με τ α δ ι ά φ ο ρ α τραγούδια αποθανάτισε η λαϊκή μας μ ο ύ σ α. - Π α ι δ ί μου, πάαινε σ τ ο κ α λ ό κι ό λ ο ι οι Αγιοι κοντά σου. Κ α ι της μανούλας η ευχή νάναι για φυλαχτό σου. κ.λ.π. Α λ λ ά ο πιο αγαπημένος ποιητής Ι. Πολέμης στο ποίημα του Ο Μ Ι Σ Ε Μ Ο Σ, μας είναι λυρικότατος, παραστατικότατος και μ α ς τα λέει ό λ α. Εκεί η τραγική μορφή της μάνας - της κ ά θ ε μάνας, α λ λ ά ιδίως της Ελληνίδας μάνας, εύχεται στο γιό της που θ α ταξιδέψει, που σ ε λίγο φεύγει για τα μακρινά ξένα, ν α β ρ ε ί προκοπή και ν α γίνει τρανός, α λ λ ά ν α μη ξε χάσει τη μάνα και το πατρικό καλύβι. Α κ ό μ η αυτή η μάνα ό λ α θ α τ α συχωρέσει. Ενα π ρ ά γ μ α όμως δεν θ α του συγχω ρέσει ποτέ. Ποιο ά λ λ ο ; α π ό το ν ' α π α ρ ν η θ ε ί την πατρίδα. Α ς την ακούσουμε. Ο ΜΙΣΕΜΟΣ Μ ι σ ε ύ ε ι ς για την ξενιτιά και μένω μοναχή μου" σύρε, παιδί μου, στο κ α λ ό και σύρε στην ευχή μου. Τριανταφυλλένια η στράτα σ ο υ, κρινοσπαρμένοι οι δ ρ ό μοι, για χάρη σου ν' α ν θ ο β ο λ ο ύ ν και τα λ ι θ ά ρ ι α ακόμη. Τα δ ά κ ρ υ α μου να γενούν διαμάντια σ' ό,τι αγγίζεις και το ποτήρι της χ α ρ ά ς ποτέ ν α μη στραγγίζεις. Ν α πίνης και ν α ξεδιψάς και νάν' αυτό γεμάτο, σ α νάναι η βρύση από ψηλά και συ ν α σ ' α π ό κάτω. Εκεί, παιδί μου, που θ α πας, σ τ α μακρινά τ α ξ έ ν α, δίχτυα π ο λ λ ά κι ο ξ ό β ε ρ γ ε ς θ α στήσουνε για σ έ ν α. Παιδί μου, α ν εμένανε πάψης ν α με θυμάσαι, με δίχως Βαρυγγόμηση συχωρεμένος ν ά σ α ι. Κι α ν το φτωχό καλύβι μας ντροπή σου φέρνει, ωστόσο, και πάλε θάμαι πρόθυμη, συχώρεση ν α δώσω. Μ ' αν την πατρίδα α π α ρ ν η θ ή ς, που τη λατρεύομ' ό λ ο ι, νάν' η ζωή σου όπου κι α ν πας, α γ κ ά θ ι α και τριβόλοι. Σ. ΕΥΜΟΡΦΙΑ Χ Α Ν Τ Ζ Η Π Α Ζ Χ Α Λ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 6 Α Θ Η Ν Α ΤΗΛ.: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΎΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΠΗΣ το ΈΠΟΣ; ΤΟΥ >4θ Σ υ ν έ χ ε ι α α π ό την 1 η σ ε λ ί δ α στηκε Β ό γ κ η ξ ε σ α ζ ώ ο μ α χαιρωμένο. Και πάνω σ' αυ τό το μ α κ ε λ ι ό ο ι φ α ν τ ά ρ ο ι μ α ς, με ε κ ε ί ν ο το " α έ ρ α " και μ ε την ξ ι φ ο λ ό γ χ η έ δ ω σ α ν τη ν ι κ η φ ό ρ ο μάχη τη νί κη γ ι α την π α τ ρ ί δ α τους γ ι α το χ ω ρ ι ό τους. Κ α ι α ν α ρ ω τιότταν. Π ο ι ο π ά θ ο ς κ α ι π ο ι ο μ ί σ ο ς είχε ο ε χ θ ρ ό ς γ ι α την π α τ ρ ί δ α τους; Δ ε ν μπο ρούσαν για ν α το εξηγήσουναυτό το β ά ν α υ σ ο ξ έ σ π α σμα μέσα στο Β α θ ύ ό ρ θ ρ ο. Ο μ ω ς π ο λ έ μ η σ α ν με π ά θ ο ς ν και νίκησαν. Τιμή κ α ι δ ό ξ α σ ' ό λ ο υ ς τους πολεμιστές. Τιμή κ α ι δ ό ξ α στην 8 η Μ ε ρ α ρ χ ί α μας που στρατολογημένη, ο λ ό κ λ η ρ η α π ό την Η π ε ι ρ ο, με το Στρατηγό Κ α τ σ ι μ ή τ ρ ο, αγωνίστηκε γ ι α την Π α τ ρ ι κ ή Υ1 Χ ά ρ ι σ ε τις π ρ ώ τ ε ς νίκες και έ σ ω σ ε την τιμή των Ελ ληνικών ό π λ ω ν. Τιμή κ α ι δ ό ξ α σ ' ό λ ο υ ς εκείνους που πολέμησαν γενναία. Μ ' ευλάβεια λοιπόν και ευγνωμοσύνη στρέφουμε σ ή μ ε ρ α τη μνήμη μ α ς στους πολυάριθμους επώνυμους και α ν ώ ν υ μ ο υ ς μ ά ρ τ υ ρ ε ς, που π ο λ ε μ ώ ν τ α ς τους τυ ρ ά ν ν ο υ ς, π ρ ό σ φ ε ρ α ν τη ζ ω ή τους θ υ μ ί α μ α σ τ ο Β ω μ ό της π α τ ρ ί δ ο ς μ α ς, γ ι α ν α μείνει α θ ά ν α τ η η Ε λ λ ά δ α μας. Α κ ό μ η τιμή κ α ι δ ό ξ α σ ' ό λ ο υ ς ε κ ε ί ν ο υ ς τους π α λ ι ο ύ ς φ α ν τ ά ρ ο υ ς που ζ ο ύ ν ε α κ ό μ η κ α ι μ α ς θ υ μ ί ζ ο υ ν την ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΤΟΙΧΟΥΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΛΤΧΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΗΛ ΚΙΝ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ Π Ο Λ Ε Ω Σ 132 Τ Η Λ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ο Ι Α Σ ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Τ Ρ Ι Κ Η - ΛΙΑΝΙΚΗ ΝΙΚΟΣ Ι. Κ Α Τ Σ Α Ν Ο Σ Ε Ο Δ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ 12 ΤΗΛ.: ΙΗΡΟΚΡΗΝΗ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, ΤΡΑΚΤΕΡ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Πλήρης σ α ρ ά ηλεκτρικών κ α ι ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Μπαταρίες, Ο ρ γ α ν α, Φ α ν ά ρ ι α, Μίζες, Δυναμοί ΜΙΧΑΗΛ Α. ΜΑΡΚΟΥ Γκραμπάλας 1 κ α ι Αγίας Μαρίνης τηλ κ α ι Ιωάννινα ΣΕΛΙΔΑ 4 Ο Διοικητής του Α π ο σ π ά σ μ α τ ο ς Πίνδου Συνταγματάρχης Κ. Δ α β ά κ η ς. Απάντησε με αποφασιστικότητα στην πρώτη Ιταλική ε π ί δ ε σ η. ηρωική εκείνη ε π ο χ ή, την ε π ο χ ή του " Ο Χ Ι " του 4 0. Κ α ι μετά ή ρ θ ε η κατοχή... και α ρ γ ό τ ε ρ α η α π ε λ ε υ θ έ ρωση. Επάνω σ τ α χ α λ ά σ μ α τ α, στα ερείπια και στ' αποκαΐ δ ι α, κάτω α π ό το γ α λ α ν ό ο υ ρ α ν ό μας, σιγά - σιγά πέτρα την π έ τ ρ α, χτίσαμε τ α γ κ ρ ε μισμένα καλύβια μας, τα σπίτια μ α ς τ α σ χ ο λ ε ι ά μ α ς. Κι ό π ω ς λ έ ε ι κ α ι Δ. Κ. Κ ο υ τ σ ο υ λ έ λ ο ς " Τ ο χ ρ έ ο ς της καρδιάς μας, μας οδήγησε και θ α μ α ς ο δ η γ ε ί πάντα στον α λ η θ ι ν ό δ ρ ό μ ο των α ι ώνων τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς κ α ι του μ έ λ λ ο ν τ ο ς ". ΜΠΑΡ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΙΕΜΩΚΑΣ "ΛΙΟΟΣ" ΑΙΛ0Φ0 ΖΑΓΟΡΙΟΥ Για κρατήσεις θέσεων: Τηλ. (0653) 6Ί και FAX: (0651) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΟΤΥΠΟΥ ΜΠΕΤΟΥ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ ΛΙΟΛΙΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ Β Ε Λ Ε Ρ Ε Φ Ο Ν Τ Ο Υ 14 ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥ ΤΗΛ.: Ζ.ΟΙΚ. ΝΙΚΟΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Χ Α Ρ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 2 (2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ) ΤΗΛ.: / Ο ι κ ί α ς : ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠ. ΚΙΤΣΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ Α Β Α Κ Η 2 3 ΣΥΚΙΕΣ ΤΗΛ.: ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3 (2ος όροφος) τηλ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

5 Ck rtqcfrreg μέοες ταυ πολέμου το η Οκτωβρίου Ημέρα, ένας σταθμός ιστο ρικός για την Πατρίδα μας. Ημέρα που θ α συμβολίζει την πάλη για τη Αευτεριά. Την πάλη του δικαίου προς το άδικο. Ημέρα του ΟΧΙ. Ενας δικτάτορας στις τρεις η ώρα το πρωί, ζητάει αδιά ντροπα πόρτες ανοιχτές για να περάσει νοικοκύρης στη χώρα μας. ΟΧΙ φωνάζει ο Βασιλιάς της με τον Πρωθυ πουργό της. ΟΧΙ βροντοφω νάζει και ο αδούλωτος ελ ληνικός λαός της. ΟΧΙ δεν θα περάσεις, δοκίμασε και θα δεις. Είναι η ίδια απάντη ση, που έδωσε στις Θερμο πύλες ο Αεωνίδας στον Ξέρ ξη " Μ ο λ ώ ν Λ α β έ ". 28 Οκτωβρίου Ηταν βαθειά χαράματα, μέ σα στην καταιγίδα και το άγριο μπουμπουνιτό, ξεχώ ριζαν κάποιες βροντές και λάμψεις και οι πρώτες οβί δες του εχθρικού πυροβολι κού. Το μέτωπο πέρα ως πέ ρα καίγονταν από τα πυρά του εχθρού. Μόλις κόπασε το κανονίδι άρχισε η εισβολή. Μυλιούνια ιταλοί ώρμησαν, σίγου ροι για τη νίκη τους, στα χω ριά μας, στα χωριά του Πωγωνίου από τα φυλάκια της Κακαβιάς και των Δρυμάδων. Ο ι άνδρες του φυλα κίου της Κακαβιάς είχαν προλάβει να συμπτυχθούν. Είχαν όμως αφήσει μέσα στο φυλάκιο το φανάρι του πε τρελαίου αναμμένο. Ο ι ιτα λοί βλέποντας το φως, νόμι σαν πως το φυλάκιο κατέχε ται κι άρχισαν να του ρί χνουν με πολυβόλα και με όλμους. Είχε σαν αποτέλε σμα κάποια καθυστέρηση. Το' φυλάκιο των Δρυμάδων με επικεφαλής το λοχία Βασίλειο Ι. Ράπτη από την Κάτω Μερόπη με 4 στρατιώ τες κυκλώνεται, συλλαμβά νονται αιχμάλωτοι, οδηγού νται στην Ιταλία και επιστρέ φουν μετά την κατάρρευση. Οι ιταλοί προχωρούν προς το Χάνι Δελβινακίου από την Κακαβιά σε πυκνή φάλαγγα. Μπροστά πήγαινε η μουσική, κιθάρες και Βιο λιά, τα όπλα τους τα είχαν κρεμασμένα. Οι φαντάροι μας συμπτύσονται, ανατινάζουν τη γέ φυρα στους Αγιους και οχυ ρώνονται απέναντι. Φ θ ά νουν οι ιταλοί στα υψώματα, δεξιά και αριστερά και στη μικρή δασώδη ρεματιά τους Αγιους, όταν από απέναντι άναψε ξαφνικά το τουφεκίδι άγριο, από τα πολυβόλα που γάζοναν τον τόπο. Η ρε ματιά μούγκριζε από ξεφω νητά πανικού και πόνου. Ο ι χτυπημένοι σωρός. Η μουσι κή έπαψε, η φάλαγγα σκόρ πισε στο λόγγο στα ρουμά νια. Το μηχανικό των ιταλών αγωνίζονταν να επισκευά σει την ανατιναγμένη γέφυ ρα στους Αγιους. Γκρέμισαν το ερημοκκλήσι της Αγίας Ο ΜΑΖΤΡΟΔΗΜΟΖ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ MERCEDES - ΒΕΝΖ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕ! ΕΡΓΑΣΙΕΣ*. ΑΡΓΟΥΣ 151 ΤΗΛ.: FAX ΑΘΗΝΑ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΚΟΥΦΑΛΑΣ Κ Ω Ν / Ν Ο Σ ΛΙΑΠΗΣ Καυσόξυλα -Κάρβουνα Hncipou ΤΗΛ.: Κινητό ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΑΜΒΕΤΑ ΤΗΛ.: ΚΑΙ ν. Γ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΒΑΚΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 69 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.: ΣΧΟΛΙΑ ΟΓΎΗΗΓΟΡΟΣ TQy ΠΟΛΙΤΗ Οπως κι άλλη φορά έγραψε η στήλη αυτή, από τις λειτουργεί επιτέλους ο συνήγορος του πολίτη, ένας δηλαδή πρωτοποριακός θεσμός, όπου κάθε πολίτης θ α βρίσκει το δίκιο του, όταν νομίζει ότι αδικείται ή θίγεται από τις αυθαιρεσίες των οργάνων της πολιτείας, τόσο του κρατικού μηχανισμού, όσο και του ευρύτερου δημό σιου τομέα όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΑΤΑ, Ο Τ Α κ.λ.π. Θ α μπορεί δηλαδή να διαμαρτύρεται για τη μη εφαρμογή των Νό μων, για παρατυπίες ή παραλείψεις της διοίκησης, για την κατάχρηση της εξουσίας από στελέχη της διοίκησης, για τις αδικίες ή διακρίσεις κ.λ.π. Για όλα αυτά ο κάθε πικραμένος πολίτης θ α καταφεύ γει να βρει το δίκιο του "στο Σ Υ Ν Η Γ Ο Ρ Ο ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ". Η Δ / ν σ η είναι: "ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ" Χατζηγιάννη Μέξη 5, Α Θ Η Ν Α. Τηλ.: Πιστεύω ότι πολύ δουλειά θ α πέσει σ' αυτό το Γραφείο. Παρασκευής, πήραν τις πέ τρες για να επισκευάσουν τη γέφυρα. Πήραν και το μάρμαρο από το Αγιο Βήμα. Η φάλαγγα από τις Δρυμάδες προχωρεί καταλαμ βάνει τα χωριά Κακόλακκο, Μερόπη, Παλαιόπυργο και διανυκτερεύουν στην Κάτω Μερόπη. Την άλλη μέρα φθάνουν στο Δέμα και στη Βίγλα ενώνονται με τους άλ λους από το Μπουραζάνι. Οι ιταλοί αντικρύζουν το Καλπάκι, επιτίθενται χωρίς αποτέλεσμα και καθηλώνο νται. ΑΝΑΑΑΣΜ0Σ ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ Αρχισε η διαδικασία αναδασμού στον ξερικό κάμπο μπροστά στο χωριό. Ολοι οι χωριανοί να ενδιαφερθούν για τα χωράφια τους. Ν α δηλωθούν σωστά, να κοπούν τα δένδρα για να μην τρέχουμε μετά για να διορθώσουμε λάθη. Προσοχή κάθε αδιαφορία ή αμέλεια ως γνωστόν έχει και τις συνέπειες της. Στα οχυρά του Καλπακίου οι φαντάροι μας της 8 ης Μεραρχίας που πολλοί εί ναι Πωγωνήσιοι αντιμετώπι σαν παλλικαρήσια τις πρώ τες επιθέσεις των ιταλών με επιτυχία. Καταφθάνουν δυνάμεις. Τα οχυρά του Καλπακίου ενισχύονται. Σε λίγες μέρες οι δυνάμεις μας είναι έτοι μες για αντεπίθεση. Δίνεται το σύνθημα. Μούγκρισαν τα κανόνια του Κωστάκη. Ο ρ μησε το πεζικό. Αστραψαν οι λόγχες του ιππικού μας στο γλυκοχάραμα της ανα τολής. Αναψε ο τόπος. Μ έ ριασε Βράχε να διαβώ... Οι ιταλοί αιφνιδιάζονται και διαλύονται. Παίρνουν το δρόμο της άτακτης φυγής. Συλλαμβάνονται πολλοί αιχμάλωτοι και τραυματίες. Ο στρατός μας προχωρεί νι κητής και τροπαιούχος. Τους διώχνει από τα χώματα της ιδιαίτερης πατρίδας μας, το Πωγώνι. Στις 21 Ν ο εμβρίου στα Εισόδια της Θεοτόκου ο στρατός μας είναι και πάλι στα σύνορα μας, προχωρεί και απελευ θερώνει πόλεις και χωριά της Βορείου Ηπείρου. Η Ελ λάδα 6 μήνες πετάει από νί κη σε νίκη. Η ανθρωπότητα μπροστά στην Ελλάδα αυτή μένει κατάπληκτη. ΚΥΝΗΓΟΙ ΓΕΙΑ ΣΑΣ Αρχισε ήδη η νέα κυνηγετική περίοδος και λέμε στους φίλους κυνηγούς "όλα να πάνε κ α λ ά " και κάτι νάχουμε και στο πιάτο. Ετσι ο "σάκκος" κάτι θάχει κάθε χρόνο. Ακόμη θεωρούμε υποχρέωση μας να υπενθυμίσουμε και τ' αναγκαίο της προστασίας της φύσης και των θηραμά των. Βέβαια αυτά τα γνωρίζουν πολύ καλά οι φίλοι μας οι κυνηγοί γι αυτό δε λέμε περισσότερα. ΤΟ ΠΑΡΑΒΑΝ... ΚΑΙ Η ΨΗΦΟΣ Πολλές φορές γίνεται συζήτηση για την ψήφο και το παραβάν. Ορθώς ο νομοθέτης πρόβλεψε το κρυφό ή τη μυστική ψηφοφορία για να μη δημιουργούνται παρεξηγήσεις και αντεγκλήσεις. Στα μικρά χωριά όλοι ξέρουν σχεδόν τι ψή φισε ο καθένας (κατά την λαθεμένη κρίση). Ας μένει όμως και η υποψία για να μη διαταράσσονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Ο κάθε πολίτης έχει αυτό το δικαίωμα να κάνει την επι λογή του και ν' αναλαμβάνει τις ευθύνες του και υποχρε ώσεις του. ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ. ΤΕΛΟΣ Πάει κι αυτό πέρασε. Ο ι εκλογές τελείωσαν. Το έχουμε αυτό στο αίμα μας εμείς οι Ελληνες. Ν α φωνάζουμε να χειροκροτούμε και μετά ν' αλλάζουμε σκηνικό. Ολα να τα λύσει ο Δήμαρχος ή ο Νομάρχης. Κι όμως όλοι μας πρέπει ν α βοηθήσουμε για να πάει μπροστά ο τόπος. Το χωριό μας, ο Δήμος μας, η πατρίδα μας. Ολοι μας πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και συνειδητοί πολίτες και βοηθούμε τον τόπο μας εφαρμόζοντας τους Νόμους της Πολιτείας μας. Τότε όλα θ α πάνε καλά. Και η ευχή θ ' ακούγεται: "Καλή δουλειά" όχι μόνο οι νικητές αλλά Ο Λ Ο Ι ΜΑΣ. Τέτοια όμως μεταχείριση άξιζε στην Ελλάδα μας; Που οι ύμνοι των φίλων μας... Που οι υποσχέσεις... Μ α ς πλήρωσαν πολύ ακριβά. Μας χώρισαν από τους τά φους των νεκρών μας. Μ α ς κράτησαν μακριά από τη Βόρειο Ηπειρο. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΡΑΠΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΤΑΡΑΚ0ΚΑΖΑΝΑ Με τα λίγα σταφύλια πούχαμε θ α στήσουμε κι εφέτος τα καζάνια για καινούργια ρακή. Φίλοι του ποτηριού, σας περιμένουμε στα μέσα του Νοέμβρη, να'ρθείτε στο χω ριό για συντροφιά, γλέντι, ρακή, ξενύχτι και πλούτο... κα λαμπούρι. Ζ. ^ J

6 ΣΕΛΙΔΑ 6 Ο Μεγαλομάρτυρας κ α ι ιαματικός Αγιος Παντελεήμων ο θαυματουργός Μ Ε Ρ Ο Σ 3ον Είπε και ά λ λ α πολλά, υπο στηρίζοντας την πίστη στο Χρι στό, ο πρώην τυφλός. Και τότε ο Μάξιμος οργίστηκε τόσο, ώστε διέταξε αμέσως τον απο κεφαλισμό του. Ο ι δήμιοι εκτέ λεσαν αμέσως τη διαταγή και ο άλλοτε τυφλός έγινε ένας από στό μου περισσότερη βοήθεια και δύναμη. Επειτα από αυτό ο Μαξιμιανός οργίστηκε τόσο, ώστε διέ ταξε να τον υποβάλλουν σε πιο τρομακτικά και φρικώδη β α σ α νιστήρια. Ο Αγιος έμεινε άκαμ πτος. Τελικά ρώτησε ποιος δί δαξε το χριστιανισμό στον Παντολέονα (Παντελεήμονα). Οταν άκουσε, ότι ο Ερμόλαος εδίδασκε το χριστιανισμό, διέ ταξε να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ερμόλαος παρουσιά στηκε μαζί με δύο άλλους χρι στιανούς, τον Ερμοκράτη και τον Εύριππο. τότε το Αγιο Λείψανο του Πα ντελεήμονα και το έθαψαν ευ λαβικά με μύρα και θυμιάματα σε ένα τόπο, έξω από το κά στρο της Νικομήδειας, ο οποίος ονομάζονταν "του Σχο λαστικού Αδαμάντινου". Εκεί, αργότερα, εχτίστηκε Ν α ό ς και Μοναστήρι του Αγ. Παντελεή μονα. Α λ λ ά ο Σουλτάν Μαχ μούτ το πυρπόλησε το 1836 με τα πολεμικά πλοία. Κατόπιν όμως, που έμαθε τα θαύματα του Αγίου Παντελεήμονα, το 1839 έκτισε μεγαλύτερο Ν α ό. Τον αποτελείωσε ο γιος του Αγιο. Προσπάθησε με το καλό να τον δελεάσει και να τον φέ ρει στη γνώμη του. Α λ λ ά δεν μπόρεσε. Και άρχισε τότε να τον βασανίζει. Αρχισε τότε μια σειρά βασα νιστήρια κάθε είδους και μορ φής. Και μόνον να τα αναφέρει κανένας ανατριχιάζει και αι σθάνεται αποτροπιασμό και ντρέπεται γιατί είναι άνθρω πος. Δεν τις αναφέρω λεπτομε ρώς. Εκείνο που πρέπει να προ σέξουμε είναι η στάση του Αγίου. Ο Μάρτυρας την ώρα, που βασάνιζαν το σώμα του, είχε το νου του στο Θ ε ό, στον μόνον που μπορούσε να τον Βοηθήσει και προσευχόταν στον Κύριο. Και πράγματι ο Χριστός τον άκουσε. Παρου σιάστηκε τη στιγμή εκείνη με το σχήμα και τη μορφή του Ερμολάου, λέγοντας του με στοργή, σαν πατέρας: - Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου και σε βοηθώ σε ό σ α θ α πάθεις για μένα. Ο λόγος του έγινε αμέσως έργο. Τα χέρια των στρατιωτών παραλύσανε και οι λαμπάδες έσβησαν. Αλ λ ά και οι πληγές του Αγίου ευ θύς θεραπεύτηκαν. Ο Μαξιμίανός ζήτησε να συμβουλεύσουν τον Παντελεή μονα να θυσιάσει στους θεούς των ειδώλων και υποσχέθηκε πλούσια δώρα. Οταν αρνήθη καν τους βασάνισε και τους αποκεφάλισε. Τέλος, αφού είδε ότι απέτυ χαν όλα τα μέσα που χρησιμο ποίησε για να πείσει τον Αγιο να προσκυνήσει τα είδωλα, αποφάσισε να αποκεφαλίσει και τον Παντελεήμονα. Εδωσε γραπτή διαταγή να τον αποκε φαλίσουν και το λείψανο να το ρίξουν στη φωτιά, για να καεί. Τον πήραν οι στρατιώτες και τον πήγαν στον τόπο της εκτέ λεσης που λέγονταν "Ρωμαϊκά μνήματα". Τότε συνέβη άλλο σημείο θαυμαστό και παράδο ξο: Την ώρα που ο στρατιώτης κατέβασε το σπαθί του για να τον αποκεφαλίσει, εγύρισε η κόψη του σπαθιού σαν να ήταν από κερί. Ο ι στρατιώτες, μόλις το είδαν αυτό, ετρόμαξαν και πέφτοντας κάτω στη γη έλεγαν: "Πιστεύομε και εμείς, ότι ο Χρι στός είναι ο αληθινός Θ ε ό ς και σε παρακαλούμε, άνθρωπε του Θ ε ο ύ να μας συγχωρέσεις και να μη οργισθείς, εναντίον Ο Μαξιμιανός ήταν τυφλω μένος από τη μαγεία και ενόμιζε ότι με τη μαγεία μπορούσε κανένας να επιτύχει μεγάλα και θαυμαστά πράγματα. Ετσι εθεώρησε και τον Παντελεή μονα μεγάλο μάγο. Δεν πάθαι νε τίποτε από τα τόσα φρικτά Βασανιστήρια, διότι κατόρθω νε με τη μαγεία να εξουδετε ρώνει τους πόνους και να μένει αβλαβής. Δεν μπορούσε να χωρέσει το μυαλό του τη μεγά λη δύναμη της πίστης στον αληθινό Θ ε ό. μας" Η ελιά που είχαν δέσει τον Αγιο πριν τον αποκεφαλίσουν, ενώ ήταν ξερή, εβλάστησε με τά το θάνατο του. Αυτή η ελιά και ο τάφος του Αγίου σώζο νται μέχρι σήμερα. Το 1886 ο Ζώτος ο Μ ο λ ο σ σ ό ς, ο συγγρα φέας του λεξικού των "Αγίων Πάντων" επισκέφτηκε τη Νικο μήδεια και επήρε φύλλα από την ελιά και χώμα από τον τά φο του. Και σήμερα ακόμη όσοι πηγαίνουν εκεί παίρνουν φύλλα από την ελιά για φυλα χτό. Η Αγία Κάρα του Αγίου αρχι κά υπήρχε στο ναό του στη Νι κομήδεια. Τον δέκατον αιώνα μεταφέρθηκε στο ναό που έκτι σε ο αυτοκράτορας Μαυρί κιος. Σήμερα βρίσκεται στην Ιε ρ ά Μονή της Πανάχραντου στην Α ν δ ρ ο και πραγματοποιεί πολλά θαύματα. Την παίρνουν στα σπίτια οι ασθενείς και κά νουν αγιασμό. Ο ιερέας, που τη μεταφέρει καταλαβαίνει αμέ σως, εάν θ α θεραπευθεί ο ασθενής ή όχι, διότι γίνεται ελαφρότερη ή Βαρύτερη, ανα λόγως. Ο μεγαλύτερος ναός της Αθήνας σήμερα είναι ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος στην ο δ ό Αχαρνών. Στο ναό αυτό έφεραν την Αγία Κ ά ρ α του Μεγαλομάρτυρα Παντελε ήμονα από την παραπάνω Μ ο νή της Πανάχραντου της Αν δρου την 2 6 Μαΐου Την υποδέχτηκε και την προσκύνη σε με μεγάλη ευλάβεια ο λαός της Αθήνας. Εγιναν τότε μεγα λοπρεπείς τελετές, αγρυπνίες και άλλες ακολουθίες., Λείψανα του Αγίου Παντελε ήμονα υπάρχουν και σε πολ λούς ναούς και μοναστήρια και κάνουν θαύματα στους πι στούς. Μετά την ανάγνωση της βιο γραφίας του Αγ. Παντελεήμο να, καταλαβαίνει κανείς πόση σημασία έχει να γνωρίζ το βίο, το έργο ή και τα μαρτύρια του πολιούχου του χωριού του ή της πόλης. Το απολυτίκιο του Αγίου Αθλοφόρε, Αγιε και ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε τω ελεήμονι Θ ε ώ, ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταις ψυχαίς τον παραδεχτούμε ως αληθινό Θεό. Η πρόταση του Αγίου άρεσε στο βασιλιά και έφεραν έναν παράλυτο σηκωτό στο κρεββάτι του, διότι δεν μπορούσε να σαλέψει καθόλου. Ηταν σαν λιθάρι ή κούτσουρο ακίνη το. Παρακαλούσαν αρκετή Γράφει ο κ. Αθανάσιο; Λέμο$ τους πολλούς μάρτυρες για την πίστη στον αληθινό Θ ε ό. Τότε ο Παντελεήμων αγόρασε κρυφά το τίμιο λείψανο του και το έθαψε εκεί, που είχε θαμμέ νο και τον πατέρα του. Μετά από αυτά ο αυτοκρά τορας ειδοποίησε τον Παντε λεήμονα να πάει να τον ιδεί. Ο Αγιος επήγε, α λ λ ά στο δρόμο καθώς περπατούσε έλεγε: " Ο Θ ε ό ς την αίνεσιν μου μη παρα σιώπησης" και συνέχισε τον υπόλοιπο ψαλμό. Οταν έφθα σε στο Παλάτι, του είπε ο Αυτο κράτορας: Ά κ ο υ σ α για σένα κάτι λόγια, όχι καλά. Οτι δηλ. βρίζεις τον Ασκληπιό και περι φρονείς τους άλλους θεούς και ότι πιστεύεις, για Θ ε ό, το Χριστό. Μάλιστα δε, λες πως αυτός είναι ο μόνος Θ ε ό ς και στηρίζεις τις ελπίδες σ' Αυτόν, ενώ είναι γνωστό, ότι αυτός πέ θανε και μάλιστα με άτιμον θά νατον. Επειτα εσύ ξέρεις πόσο σε αγαπώ και ότι συνέστησα ' ΓΟ δάσκαλο σου να σε διδά ξει καλά την Ιατρική, για να σε πάρω γιατρό των Ανακτόρων μου. Ξέρω όμως, ότι πολλοί από φθόνο πολλές φορές καταγ γέλλουν ψέματα. ΓΓ αυτό σε φώναξα να προσφέρεις θυσία στους θεούς, για να βεβαιωθώ μου αν είναι αλήθεια όλα αυτά ή όχι". Και ο Αγιος αποκρίθηκε: "Η ευσέβεια στο Θ ε ό είναι το σπουδαιότερο από ό λ α τα πράγματα. Ο Θ ε ό ς, λοιπόν, που προσκυνώ εγώ και σέβο μαι, είναι ο Δημιουργός του Σύ μπαντος. Αυτός ανέστησε νε κρούς, καθάρισε λεπρούς, έσφυξε παραλύτους, έδωσε μάτια σε τυφλούς. Ο λ α δε αυ τά που σου λέω και ά λ λ α ακό μη, τα έκανε μόνον με ένα λό γο, με μια προσταγή Του. Ο ι Θ ε ο ί όμως, τους οποίους σέβονται οι ειδωλολάτρες, δεν ξέρω εάν έκαμαν κανένα τέ τοιο θαύμα και αν μπορούν να κάμουν. Και αν θέλεις, βασι λιά, ας δοκιμάσουμε τώρα, για να γνωρίσεις την αλήθεια. Πρόσταξε να φέρουν εδώ έναν ασθενή με ανίατο νόσημα και να έλθουν οι ιερείς σας να πα ρακαλέσουν ό σ ο θέλουν τους θεούς τους να τον θεραπεύ σουν. Επειτα να παρακαλέσω κι εγώ τον Θ ε ό ν μου. Και όποιος Θ ε ό ς θ α τον κάμει κα λ ά τον άρρωστο, εκείνον να ώρα οι ιερείς των ειδώλων τους αναίσθητους θεούς τους να τον κάμει καλά. Α λ λ ά τα άψυ χα είδωλα δεν άκουγαν. Ο Αγιος χαμογελούσε με την ανοησία τους. Οταν πλέον απελπίστηκαν και σταμάτησαν, προσευχήθη κε και αυτός. Σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και με όλη του την ψυχή είπε: "Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου και η κραυγή μου προς Σε εισελθέτω. Μ η αποστρέψης το πρόσω πο Σου απ' εμού. Εν η αν ημέρα επικαλέσομαί Σε, ταχύ επάκουσόν μου. Δείξε, Δέσποτα, εις αυτούς, που δεν γνωρίζουν, ότι Συ είσαι ο μόνος αληθινός Θ ε ός και Παντοδύναμος". Μετά την προσευχή του αυτή έπιασε τον παράλυτο από το χέρι και του είπε: "Εν τω ονόμα τι του Χριστού σήκω επάνω και περιπατεί. Τότε, αμέσως με το λόγο, σηκώθηκε ο παράλυτος και περπατούσε με πολλή ευ κολία και χαρά! Μόλις είδαν το μεγάλο αυτό θαύμα οι ειδωλολάτρες τα έχασαν. Πολλοί μάλιστα από αυτούς αρνήθηκαν αμέσως τα είδωλα και επίστεψαν στο Χρι στό. Ο ι παρευρισκόμενοι όμως ιερείς έμειναν αμετακίνητοι στην απιστία τους. Ισχυρίζο νταν μάλιστα ότι το θαύμα το έκαμε με μάγια! Εν παρενθέσει, εδώ θ α μπο ρούσε να πει κανείς: Εβλεπαν μπροστά στα μάτια τους ένα τόσο μεγάλο θαύμα και δεν πί στεψαν; Δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει ότι τα μεγάλα συμφέροντα τυφλώνουν τον άνθρωπο ακόμη και στα πιο εξόφθαλμα και ολοζώντανα θαύματα. Α ς μη ξεχνούμε ότι οι Αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, όταν αποφάσιζαν να σταυρώ σουν το Χριστό, το έκαναν για τί έβλεπαν ότι με την επικράτη ση ΤΓ διδασκαλίας του Χρι στού, αυτοί θ α έχαναν τα μεγά λ α οφίκια και τους λουφέδες κλπ. Κυρίαρχο και εδώ το συμ φέρον. Και συνεχίζομε: Ο ι ιερείς εί παν τότε στον Αυτοκράτορα: "Σε εξορκίζουμε στους αθανά τους θεούς να μην αφήσεις τον Παντελεήμονα πλέον να ζήσει ούτε μία ώρα. Αυτός θ α εξαφα νίσει τη θρησκεία μας και οι χριστιανοί θ α πολλαπλασιάζο νται και αλίμονο μας. Ο Αυτοκράτορας τους άκουσε και κάλεσε πάλι τον ΓΓ αυτό διέταξε να σταματή σουν τα Βασανιστήρια και τον ρώτησε: "Δεν μου λες, με ποια τέχνη ή μαγεία ακινητοποίησες τα χέρια των στρατιωτών και έσβησες τις λαμπάδες;". - Η τέ χνη και η μαγεία μου του απο κρίθηκε ο Αγιος, είναι ο Χρι στός μου, που τον σέβομαι και τον πιστεύω και ο οποίος στέ κεται κοντά μου και κάνει όλα αυτά τα θαύματα. Και ο Αυτο κράτορας του είπε: "Αν σε β ά λω σε σκληρότερα βασανιστή ρια, τι θ α γίνει;". - Τότε θ α λάβω από το Χρι Ευρέθηκαν όμως σε μεγάλο δίλημμα. Αν δεν εκτελούσαν τη διαταγή του Μαξιμιανού θ α τους σκότωνε όλους. Ο Αγιος όμως τους ανάγκασε να εκτε λέσουν την διαταγή του τυράν νου. Και ο ίδιος ο Αγιος ήθελε να συναντήσει όσο γίνονταν γρηγορότερα τον Κύριο και Θ ε ό Ιησού Χριστό και δεν ήθε λε να χάσει τον στέφανον του μαρτυρίου. Τότε, λοιπόν, θέλοντες και μη θέλοντες, για να μη παρα κούσουν τον Ά γ ι ο και αφού πρώτα του έδειξαν την αγάπη τους φιλώντας τα χέρια και τα πόδια του από ευλάβεια, του έκοψαν την τίμια κεφαλή του. Ηταν η 2 7 Ιουλίου μ.χ. Μετά από αυτό οι στρατιώ τες εμιμήθηκαν τους Μάγους, που δεν ξαναγύρισαν στον Ηρώδη. Και αυτοί έφυγαν και πήγαν αλλού και εκήρυτταν πα ντού τα θαυμαστά έργα του Θ ε ο ύ που είδαν με τα μάτια τους, κατά το μαρτύριο του Αγίου. Μερικοί Χριστιανοί επήραν Μετζίτ. ημών.

7 ΣΕΛΙΔΑ 7 & ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Βρισκόμαστε στο Φθινόπωρο ή όπως το λέμε στο χωριό μας χινόπωρο. Είναι μια γλυκιά και με λαγχολική εποχή. Ωριμάζουν όλα τα φρούτα, κρυώνει ο καιρός, κιτρινίζουν τα φύλλα απ' τα δέντρα, πέφτουν οι πρώτες βροχές, ανοίγουν τα σχολεία, γίνονται οι πρώτες σπορές, ξαναπρασινίζουν οι πλαγιές, ξεκινούν για τα χειμαδιά οι τσοπαναρέοι. Ερχεται δηλαδή σιγά - σιγά ο γερο - χειμώνας. Ετσι καθώς κοιτάζω από το παράθυρο του σπι τιού μου και βλέπω τις " Δ Ι Ω Χ Ν Ο " λουλούδια που διώχνουν και τους τελευταίους ταξιδιώτες του χωριού και σιγοψιθυρίζω: Ψιχαλίζει - ψιχαλίζει στη μικρή μας την αυλή. Το φθινόπωρο αρχίζει τ' αγαπώ πολύ - πολύ. Και στον τσίγκο μας επάνω έγινε καλή αρχή ήρθε να μας παίξει πιάνο η κυρά μας η Βροχή. Και να το χινόπωρο ρίχνει κιόλας τα πρώτα χιό νια στα βουνά, τις πάχνες στους κάμπους, μαραί νει τα λούλουδα μαραίνει και τα λίγα χορταρά κια. Αϊντε καλό τζάκι με ξύλα από το "Μυρμηγκιάρη" και καλό χειμώνα. ΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ-Γ ΑΜΠΕΛΙΑ ή όπως τα λέμε στο χωριό μας τα Βαένια και βά ζαμε μέσα το μούστο και τα τσίπουρα. "Ξύναμε" το εσωτερικό τους "καλαφατίζαμε" κάποιες ρωγμές και σχισμάδες, αλλάζαμε τα "τσέρκια ή τουρκιά" και τα βγάζαμε έξω στην αυλή να βρε Διαβάζουμε στον ημερήσιο Τύπο ότι σύντομα θ ' χτούν και να ποτιστούν. ανοίξουν τρεις νέοι μεθοριακοί σταθμοί προς την Ομορφη δουλειά, που πάει κι αυτή σιγά - σιγά Αλβανία, καθώς τουλάχιστον ανακοίνωσε το να σβήσει. Το πλαστικό έχει μπει για καλά στη υπουργείο Εξωτερικών. ζωή μας. Πρόκειται δηλαδή για τους μεθοριακούς σταθ μούς Μέρτζιανης - Δρυμάδων και Σαγιάδας. Το πόσο μεγάλη σημασία έχουν αυτοί οι σταθμοί Εκείνο που μ' έχει καταπλήξει σ' αυτές τις για μας δεν το συζητάμε και κυρίως ο σταθμός των εκλογές, δεν ήταν το πλήθος των υποψηφίων, Δρυμάδων και της Μέρτζιανης. Αυτό το σύντομα ή αλλά η ευκολία με την οποία κάποιοι υποψήφιοι μάλλον "συντόμως" το'χουμε ακούσει πολλές φοδημοτικοί ή κοινοτικοί υποψήφιοι άλλαξαν ρες στρατόπεδα και απόψεις. Δηλαδή, ας πούμε την Να δούμε πότε θ α πραγματοποιηθεί. περασμένη περίοδο ήταν υποψήφιοι με επικεφα λής τον "δείνα" υποψήφιο, τώρα με τον "τάδε" και κατηγορούσαν φοβερά εκείνον με τον οποίο Πάντοτε πρέπει να λέμε την αλήθεια. Αυτή πρέπει συνεργάστηκαν για τέσσερα ολόκληρα χρόνια να κυριαρχεί στη ζωή μας, στις διαπροσωπικές μας κ.λ.π. και η δουλειά πάει λέγοντας. σχέσεις, στη συζυγική μας αγάπη, στις δημόσιες εκ Αραγε τι μικροσυμφέροντα ή συναλλαγές ή φάνσεις της ζωής μας και γενικά σ' όλες τις δραστη πολιτικά παιγνίδια κρύνονται; Μήπως όλα αυτά ριότητες της ζωής μας. Διαφορετικά την έχουμε γίνονται από μικροφιλοδοξίες; ή για την καρέ βαμμένη κατά το κοινώς λεγόμενο (κι εδώ μιλάμε κλα; για το ισχυρό... ανδρικό φύλο κι όχι για το ωραίο και Ή μήπως όλα αυτά γίνονται για το συμφέρον ασθενές γυναικείο). Ν α τι διαβάζουμε στο " Β Η Μ Α " του τόπου και τίποτε άλλο. Μακάρι να ισχύει μό επιλέξει: νο και μόνο το τελευταίο! "...Κατάλαβες; Εις το εξής αν σε ρωτάνε γνωρίζεις ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΙ ΕΚΠΛΗΙΕΙΣ ΗΑΛΗΘΕΙΑ... ΕΚΛΟΓΟΛΟΠΚΑ Τον τελευταίο καιρό, η εκλογολογία, είχε μπει για καλά στη ζωή μας. Στα καφενεία, στα μπαρ, στα λεωφορεία, στις ταβέρνες, στους δρόμους, στις πλατείες, στα σπίτια, στις συντροφιές μας και στις συνομιλίες μας, ήταν σχεδόν το μοναδι κό μας θέμα. Τι θ α κάνει "ο Καποδίστριας" πόσους ψήφους θα πάρει κ.λ.π. Ποιος θ α κερδίσει και ποιος θα χάσει. Ευτυχώς όλα τέλειωσαν και τώρα δου λειά, γιατί σύμφωνα μ' όσα ακούσαμε ο νέος χάρτης του "Καποδίστρια" ξύπνησε συνειδήσεις κι έβαλε σε λειτουργία μηχανισμούς λένε αλλοιώτικους. Ετσι, σόϊα, ατομικά και τοπικά μικροσυμφέρο ντα, αγροτο-επαγγελματικά κατεστημένα, αλι σβερίσια αλλόκοτα παράξενες παροχολογίες, όλα αυτά τώρα στην άκρη. Ο ι τύχες των νέων δήμων σε νέα δεδομένα μάλλον σε κοινωνιολο γικές καταστάσεις. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι μας επιφυ λάσσει το μέλλον με τους νέους δήμους. Φέτος δεν είχαμε πολλά σταφύλια, χάλασαν οι περγουλιές από τις φοβερές ζέστες στην αρχή του καλοκαιριού και λίγες καζανιές τσίπουρα θ α βγάλουμε. Τ' αμπέλια χάλασαν, λίγα απόμειναν και δεν ακούγεται το τραγούδι "μπαίνω μεσ' στ' αμπέλι σα νοικοκυρά..." και δε χαλάει ο κόσμος με τα χαρούμενα ξεφωνητά και γέλια των παιδιών κατά το γνωστό "θέρος - τρύγος πόλεμος...". Θέλει δουλειά τ' αμπέλι, μεράκι για να ευχαρι στηθείς καλό γλυκό κρασί και οι νέοι μας όλο και τ' αποφεύγουν αυτά κι ο νοικοκύρης παραπο νιέται λέγοντας: "Αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδεμένο για δεν ανθείς, για δε καρπείς, σταφύλια για δε βγάνεις; Μ ο υ χάλασες παλιάμπελο και γω θ α σε πουλή σω Μη με πουλάς, αφέντη μου κι εγώ σε ξεχρεώ νω. Για βάλε νιους και σκάψε με γέρους και κλάδε Μη καταναλώνετε πολύ ηλεκτρικό ρεύμα μας ψε με ζητάει η ΔΕΗ. βάλε γριές μεσόκοπες να με Βλαστολογήσουν Μη ξοδεύετε πολύ νερό μας ζητάει η ΕΥΔΑΠ. βάλε κορίτσια ανύπαντρα να με κορφολογήνα είστε σύντομοι στις συνομιλίες σας, μας σουν" συμβουλεύει ο ΟΤΕ. δηλαδή όλες οι ηλικίες πρέπει να δουλέψουν Μη καπνίζετε. για να καρποφορήσει και να μας δώσει καρπούς Μη τρώτε. τ' αμπέλι και πάνω απ' όλα θέλει να το θέλει κι... Μη πίνετε κ.α. ο Γεραμπής: (Θεός μας). Πολλά μη - μη. Τι θ α γίνει; Στο τέλος θ α μας πούνε: Μη αναπνέετε πολύ! Κάθε τέτοια εποχή συντηρούσαμε τα βαρέλια Τι άλλο θ' ακούσουμε! ΛΙΓΑ ΑΠ'ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΡΕΛΙΑ Η ΒΑΕΝΙΑ την τάδε;" "έκανες σεξ με την τάδε"; πρέπει να λες την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, αλλιώς αν είσαι πρόεδρος σε καθαιρούν, αν είσαι κοινός θνητός σε κλείνουν φυλακή". Τέλος λοιπόν στα ψέματα. Ζήτω η αλήθεια. Φίλος - ανοιχτομάτης και περπατημένος, ακούγο ντας αυτά και κλείνοντας πονηρά τ' αριστερό το μά τι μούλεγε: - Ασε καϋμένε, αυτά γίνονται αλλού στην άλλη άκρη του κόσμου κι όχι εδώ σε μας! ΤΑΚΑΥΣΟΙΥΛΑ Ακούω πολλά και διάφορα σχόλια, πότε θετικά και πότε αρνητικά, για το κόψιμο των καυσόξυλων για τις ανάγκες του χειμώνα. Μερικοί λένε: ότι θέλουμε πολλά, άλλοι και με λί γα τη βγάζουμε. Αλήθεια έγινε καμμιά στατιστική μελέτη πόσα ξύ λα θέλει κάθε οικογένεια. Κάποιος πρέπει να Βάλει κάποτε μια τάξη κι όλοι μαζί να προστατεύσουμε και να υλοτομήσουμε σωστά τα ιδιωτικά μας και τα κοινοτικά μας δάση. Το πράσινο πρέπει να προστατευτεί. ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Κάνοντας μια χινοπωρινή βόλτα στο χωριό, -είναι ωραία αυτή η εποχή στο χωριό μας- διεπίστωσα ότι όλοι οι χωριανοί τακτοποιούν τα σπίτια για το χειμώ να (επισκευές αυλών, γυρίσματα στέγης, Βάψιμο πα ραθύρων, επιχρίσματα κ.λ.π.). Ευχάριστο γεγονός. Ακόμη τρία εντελώς καινούργια σπίτια στολίζουν το χωριό μας. Τα δύο τελείωσαν στη Βορωνιά, του κ. Σπύρου Παπαχρήστου και του κ. Δημητρίου. Τ' άλλο χτίζεται στα Νασέϊκα του κ. Δημητρίου Χ. Νάσση. Συγχαρητήρια. Κι άλλοι νάρθουν να χτίσουν σπίτια στο χωριό. Ολους μας χωράει ο τόπος μας. ο ΣΧΟΛΙΑΣΤΉΣ Παρακαλούνται οι αναγνώστες της εφημερίδας, όταν αλλάζουν διεύθυνση να μας ενημερώνουν εγκαίρως.

8 (Γ 0 5ΐορτοσμό$ ins Ε8νικη$ Enctciou στο χωριό μο$ Και φέτος στο χωριό μας γιορτάσαμε με λαμπρότητα την 28 Οκτωβρίου. Το πρωί' έγινε λειτουργία και ακολούθησε δοξολο γία από τον πάτερ Τηλέμαχο. Εγινε κατά θεση στεφάνων στους 18 πεσόντες ήρωες καθώς και δεξίωση στο σπίτι του παιδιού που ήταν γεμάτο χωριανούς. Μας καλωσό ρισε η καινούργια αρχηγός κ. Παναγιώτα. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο γραμματέας του χωριού κ. Δ. Λάμπρου. Προσεφέρθη λουκούμι και αναψυκτικά. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Θωμάς και η Ειρήνη Τσουμάνη το Σάβ βατο 2 0 Ιουνίου βάπτισαν το δεύτερο χαρι τωμένο κοριτσάκι τους στην εκκλησία του χωριού. Μ ε ευλάβεια παρακολούθησε την Βάπτι ση ολόκληρη η οικογένεια Γεωργίου Τσιρίκου. Αφού νουνά ήταν η Ελένη Τσιρίκου. Κα θώς και πολλοί συγγενείς, φίλοι και χωρια νοί. Το όνομα της μικρής Ελένη - Νατάσσα. Στις 6 Αυγούστου στον Αγιο Διονύσιο στο Μενίδι, βάπτισαν την χαριτωμένη κόρη τους ο Θωμάς και η Σελίνα Νούσια. Το όνομα αυ τής Χλόη - Αντιγόνη. Νονοί ήταν τα αδέλφια Λίντα και Πέτρος Σακάς. Ο Χάρης και η Τζένη Δάφλου (κόρη Σ. Λιάπη) βάπτισαν το αγοράκι τους στις 2 0 Σεπτεμβρίου στο μοναστήρι της Τσούκας. Αν και μακριά πολλοί συγγενείς, φίλοι και χωριανοί παρευρέθηκαν στη βάπτιση. Το μυστήριο ετέλεσε ο Πρωτοσύγκελος Φιλό θεος. Το όνομα αυτού Ιωάννης. Νονά ήταν η Ελευθερία Κόντου - Πρωτόγερου. Ο Χρήστος Παπαδημητρίου και η Αλίκη Νίκου στις στον Αγιο Γεώργιο Διονύσου Βάπτισαν το αγοράκι τους. Το όνομα αυτού Ιωάννης. Νονός ήταν ο Μανώλης Παπαδάκης. Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσουν. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ Στις 2 0 Αυγούστου ο Αποστόλης και η Ευ ανθία Γκόγκα (κόρη Αθανάσιου Νούσια) απέκτησαν αγοράκι. Η εφημερίδα εύχεται να τους ζήσει. Ο Νίκος Κέντρος και η σύζυγος του Βαλερύ ( ο Νίκος είναι γιος του Ιωάννη και της Κούλας Κέντρου) στο Βέλγιο απέκτησαν αγοράκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. Γ Α Μ Ο Σ ΣΤΟ Μ Ε Σ Ο Β Ο Υ Ν Ι Στις στο ΜεσοΒούνι, έγινε ο γάμος του Βασίλη Γ. Μπούρη μετά της δε σποινίδος Μαρίας - Νεκταρίας Δρακοπούλου στην Εκκλησία του χωριού τους. Ο Βα σίλης Μπούρης είναι γιος του Γιώργου και της Πόπης Κυργιάννη-Μπούρη η οποία ήταν για πολλά χρόνια δ α σ κ ά λ α στο χω( μας. Ευχόμαστε να ζήσουν τα νιόπαντρα. ΕΙΣ Μ Ν Η Μ Η Ν Η Βασιλική Τσιατσιά στη μνήμη των γο νιών της και του αδελφού της Θεόδωρου έδωσε για το καλοριφέρ της εκκλησίας δρχ. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τ Ο Υ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ Νικολάου Βασίλειος δρχ. Γόρα Βασιλική του Θωμά δρχ. Κούγκλης Χαράλαμπος δρχ.. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Θ α ήθελα μέσω της εφημερίδας να ευ χαριστήσω όλους όσους με τίμησαν με την ψήφο τους στις εκλογές της 11 ης Οκτω βρίου και να τους διαβεβαιώσω ότι θ α συ νεχίσω να ενδιαφέρομαι για τον τόπο μας. Βασίλειος Μ ο ύ κ α ς ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Αγαπητοί συντοπίτες και πλέον συνδη μότες, Από βάθος καρδιάς, σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας προς το πρόσωπο μου αφού με εκλέξατε με τον συνδυασμό του "Νέου ξεκινήματος" μέλος του Δημο τικού Συμβουλίου του Δήμου Καλπακίου. Εχοντας επίγνωση των προβλημάτων και των δυσκολιών που θ α αντιμετωπίσουμε ως Δημοτική Αρχή αφού είναι το πρώτο μας ξεκίνημα ως Δήμος επιβεβαιώνω ότι θ α φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης σας, με πολιτική σύνεση χωρίς σκοπιμότητες, εξαιρέσεις και μικροπολιτικές. Η εμπειρία μου ως πρόεδρος και η πο ρεία μου καταδεικνύουν αυτό που σας υπόσχομαι. Σας θέλω όλους συμπαραστά τες στο νέο έργο μας και όλοι μαζί από όποιον συνδυασμό και αν είμαστε θ α πα λέψουμε για το καλό του τόπου μας. Αθανάσιος Γ. Οικονόμου Πρόεδρος Κοινότητας Γεροπλατάνου ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Την αγαπημένη μου ανηψιά Κατερίνα Τζέγγα (κόρη της Σταματίας και Αλέκου Τζέγγα), που πέτυχε στην Μαθηματική Σχολή του Πανεπιστη μίου Αθηνών συγχαίρω εγκαρδίως, ευχόμενη καλή πρόοδο. Me αγάπη Η Scia της Αντιγόνη Ταλιούρη ΣΗΜΕΙΩΣΗ Για μια ακόμα φορά σας κάνουμε γνωστό, ότι τυχόν παραλήψεις οφείλο νται σε έλλειψη πληροφόρησης και τί ποτε άλλο. Για αποφυγή παρεξηγήσεων και παραπόνων για ότι θέλετε να δημο σιευτεί τηλεφωνείστε στα τηλέφωνα (0651) και Αγαπητοί χωριανοί και φίλοι, σας γνωρίζουμε ότι για την εγκατάσταση καλοριφέρ στην εκκλησία του χωριού μας Αγ. Νικόλαος έχει ανοιχτεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπεζα. Ο αριθμός του λογαριασμού είναι 359/ Οι επιθυμούντες να βοηθήσουν μπορούν να καταθέσουν απ' ευθείας στον παραπάνω λογαριασμό. Ή να απευθυνθούν στους Μούκα Βασίλειο, Κούτα Χρήστο, Κουφάλα Πέτρο και Οικονόμου Σωκράτη ΣΕΛΙΔΑ 8 ^ ΓΑΜΟΙ Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ παντρεύτη κε η Χριστίνα Σίβα τον εκλεκτό της καρδιάς της Βασίλη Καλογερόπουλο. Ο γάμος έγινε στο πανέμορφο εκκλη σάκι της Αγίας Φιλοθέης. Από νωρίς συγγενείς φίλοι και χωριανοί είχαν γεμίσει το προαύλιο της μικρής εκκλησίας. Η νύφη ήταν πανέ μορφη μεσ' στο ωραίο της νυφικό και δίπλα στον άνδρα της έναν ευγενέστατο και χαριτωμένο νέο που μοιράζε ται μαζί της όνειρα και στόχους. Το μυστήριο ετέλεσε ο χωριανός μας πρωτοπρεσβύτερος Χαράλαμπος Τζέρμπος. Ολοι οι χωριανοί χάρηκαν ιδιαίτερα την παρουσία του. Πρώτος αυτός ευχήθηκε στα νιόπαντρα να ζήσουν ευτυ χισμένα και ακολούθησαν οι στενοί συγγενείς, ο Δήμαρ χος Κηφισιάς κ. Κων/νος Τασιούλας που τίμησε με την παρουσία του τους νεόνυμφους και όλοι οι παρευρισκό μενοι. Ολοι θυμήθηκαν την Χριστίνα και τον Βασίλη. Και έστειλαν τις ευχές τους ακόμα και από Αμερική, Βέλγιο, Αίγυπτο, Σαουδική Α ρ α β ί α. Ακολούθησε δεξίωση στο Κέντρο "Caredu NORD" στην Κηφισιά. Ενθουσίασαν το κέφι της νύφης του γαμπρού αλλά και του κουμπάρου και της κουμπάρας που χόρεψαν μέχρι πρωίας σε ρυθ μούς μοντέρνους αλλά και παραδοσιακούς. Τους μιμή θηκαν και οι καλεσμένοι τους που χόρεψαν με την ψυχή τους τα ποικίλα φαγητά πήγαιναν και ερχόταν το κρασί έρεε άφθονο και στη χαρά των παιδιών και των γονιών τους εύχονταν από καρδιάς όλοι. Ν α ζήσουνε ευτυχισμέ νοι. Ο θ ε ό ς να τους χαρίζει υγεία, ευτυχία και προκοπή. Λόλα Μούκα J) ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ Σας προσκαλώ στα εγκαίνια του Οδοντιατρείου μου το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 1998 στις 7.00 μ.μ. ΚΩΣΤΑΣ Φ. Ν Ι Κ Ο Λ Ο Σ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Π Τ Υ Χ Ι Ο Υ Χ Ο Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α Θ Η Ν Ω Ν Χ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 3, 2ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ ΤΗΛ και Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Α π ό τους παρακάτω συμπατριώτες κ α ι φ ί λους λάβαμε τις ακόλουθες οικονομικές ε ν ι σχύσεις γ ι α την έκδοση της εφημερίδας: Νικολάου Βασίλειος Καφετζιάδης Μανώλης Ζέγκλα Σταυρούλα Δημητρίου Δημήτριος Καλύβας Βασίλειος Καλύβας Γεώργιος Αναγνώστου Χρήστος Διαμαντής Γεώργιος Κούγκλης Χαράλαμπος Νούσιας Αθανάσιος Ψ α ρ ά κ η Μαγδαληνή Μαυροειδάκου - Ψ α ρ ά κ η Α λ έ κ α Σίβας Νικόλαος Λυκομάγης Ιωάννης Νικολός Φιλάρετος Ταλιούρη Μαριάνθη του Γεωργίου Ταλιούρης Ευστάθιος Τσίνος Αλέξανδρος ' Τους ευχαριστούμε θερμά. Ολες οι οικονομικές ενισχύσεις εκτός της αποδείξεως θα δημοσιεύονται στην εφημερίδα αναλυτικά. Για όσους δεν θέλουν να δημοσιευτεί το όνομα τους θα γράφεται η λέξη ανώ νυμος και δίπλα ο αύξων αριθμός της απόδειξης για πλήρη διαφάνεια Η διεύθυνση του υπευθύνου των οικονομικών είναι γραμμένη στη δεύτερη σελίδα στην ταυτότητα της εφημερίδας. Η διεύθυνση του ανταποκριτή Θεσσαλονίκης είναι: Κούγκλης Φίλιπ πος: Π. Σινδίκα 45 - τηλ.: Η διεύθυνση του ανταποκριτή της Αθήνας είναι Λιάπης Ανδρέας: Παπαδιαμάντη 39 Τ.Κ Νέα Φιλαδέλφεια τηλ.:

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:

ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΙΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΕΜΕΣΟΥ (Κ.Α.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2007-2008 Τάξη: Γ 3 Όνομα: Η μύτη μου είναι μεγάλη. Όχι μόνο μεγάλη, είναι και στραβή. Τα παιδιά στο νηπιαγωγείο με λένε Μυτόγκα. Μα η δασκάλα τα μαλώνει: Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός»

«Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 «Ο Σάββας η κλώσσα και ο αετός» (Πόντος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #26 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη

Συγγραφέας. Ραφαέλα Ρουσσάκη. Εικονογράφηση. Αμαλία Βεργετάκη. Γεωργία Καμπιτάκη. Γωγώ Μουλιανάκη. Ζαίρα Γαραζανάκη. Κατερίνα Τσατσαράκη Συγγραφέας Ραφαέλα Ρουσσάκη Εικονογράφηση Αμαλία Βεργετάκη Γεωργία Καμπιτάκη Γωγώ Μουλιανάκη Ζαίρα Γαραζανάκη Κατερίνα Τσατσαράκη Μαρία Κυρικλάκη Μαριτίνα Σταματάκη Φιλία Πανδερμαράκη Χριστίνα Κλωνάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη

Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού. Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας Λεμεσού Σχολείο Ετος: 2013-2014 Τίτλος Εργασίας: Έμαθα από τον παππού και τη γιαγιά μου Όνομα Μαθήτριας: Νικολέττα Χρίστου Τάξη: Γ 4 Όνομα Καθηγήτριας: Σταυρούλας Ιωάννου Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε!

Φωνή: Θανούλη! Φανούλη! Μαριάννα! Φανούλης: Μας φωνάζει η μαμά! Ερχόμαστε! 20 Χειμώνας σε μια πλατεία. Χιονίζει σιωπηλά. Την ησυχία του τοπίου διαταράσσουν φωνές και γέλια παιδιών. Μπαίνουν στη σκηνή τρία παιδιά: τα δίδυμα, ο Θανούλης και ο Φανούλης, και η αδελφή τους η Μαριάννα.

Διαβάστε περισσότερα

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Β. ΜΙΚΡΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 4 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Ήταν ο Σοτός στην τάξη και η δασκάλα σηκώνει την Αννούλα στον χάρτη και τη ρωτάει: Αννούλα, βρες μου την Αμερική. Σην βρίσκει η Αννούλα και ρωτάει μετά τον Σοτό η δασκάλα: -Σοτέ, ποιος ανακάλυψε την Αμερική;

Διαβάστε περισσότερα

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια

«Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια Το παράξενο ταξίδι της Συννεφένιας «Ο βασιλιάς Φωτιάς, η Συννεφένια και η κόρη τους η Χιονένια ζούσαν σε ένα παλάτι. Ο Φωτιάς δεν τις άφηνε να βγουν έξω ποτέ. Στερέωνε την πόρτα με ένα βαρύ ξύλο. Μια μέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2008 Ύµνος της οµάδας Ύµνος των Αγίων Ανδρόνικου και Αθανασίας Έχει του «αύριο» κρυµµένη την ελπίδα και τη φυλάει σαν τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή

Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Παραμύθι για την υγιεινή διατροφή Τζήκου Βασιλική Το δίλημμα της Λένιας 1 Παραμύθι πού έχω κάνει στο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που είχε τίτλο: «Γνωρίζω το σώμα μου, το αγαπώ και το φροντίζω» με την βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι.

0001 00:00:11:17 00:00:13:23. Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18. Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10. Ναι. 0001 00:00:11:17 00:00:13:23 Έλα δω να δεις. 0002 00:00:13:23 00:00:15:18 Η Χλόη είναι αυτή; 0003 00:00:16:21 00:00:18:10 Ναι. 0004 00:01:06:17 00:01:07:17 Σου έδειξα τη φωτογραφία; 0005 00:01:07:17 00:01:10:10

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Δεν είσαι εδώ Τα φώτα πέφταν στην πλατεία, η πόλις ένα σκηνικό και δεν είσαι δώ! Κρατάω μια φωτογραφία στην τσέπη μου σαν φυλακτό και δεν είσαι δώ! Στους

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς)

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) 1 Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ (Κωµικό σκετς) ΠΑΙΖΟΥΝ ΛΟΧΑΓΟΣ ΛΟΧΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΣ (στρατιώτες) Σήµερα θα πάµε µαζί να κάνουµε ασκήσεις και θεωρία. Για κάντε γραµµή. Αρχίζω. Προσέξτε. Πρώτα πρώτα ν ακούτε

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα. σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: Να λες στη γυναίκα σου ότι την αγαπάς και να της το δείχνεις. Επιμέλεια: Βασιλική Σωτηριάδη Θεού πλάσμα είναι η γυναίκα. Με την αποστροφή σου δεν προσβάλλεις εκείνην, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας

Έρικα Τζαγκαράκη. Τα Ηλιοβασιλέματα. της μικρής. Σταματίας Έρικα Τζαγκαράκη Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας στην μικρη Ριτζάκη Σταματία-Σπυριδούλα Τα Ηλιοβασιλέματα της μικρής Σταματίας ISBN: 978-618-81493-0-4 Έρικα Τζαγκαράκη Θεσσαλονίκη 2014 Έρικα Τζαγκαράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Β Περίοδος Μακρυνίτσα 2012 Ύµνος της οµάδας «Αγία Παρασκευή» Θα θελα να µαι εκεί την Άγια αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο

Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Τα παιδιά της Πρωτοβουλίας και η Δώρα Νιώπα γράφουν ένα παραμύθι - αντίδωρο Ο Ηλίας ανεβαίνει Ψηλά Ψηλότερα Κάθε Μάρτιο, σε μια Χώρα Κοντινή, γινόταν μια Γιορτή! Η Γιορτή των Χαρταετών. Για πρώτη φορά,

Διαβάστε περισσότερα

Η γυναίκα με τα χέρια από φως

Η γυναίκα με τα χέρια από φως ΛIΛH ΛAMΠPEΛΛH Σειρά: Κι αν σου μιλώ με Παραμύθια... Η γυναίκα με τα χέρια από φως Εφτά παραμύθια σχέσης από την προφορική παράδοση Τρεις τρίχες λύκου Ζούσε κάποτε, σ ένα μικρό χωριό, ένας άντρας και μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι;

Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Η λεοπάρδαλη, η νυχτερίδα ή η κουκουβάγια βλέπουν πιο καλά μέσα στο απόλυτο σκοτάδι; Κανένα από αυτά τα ζώα. Στο απόλυτο σκοτάδι είναι αδύνατο να δει κανείς ο,τιδήποτε. Ποια δουλειά

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2009 2010 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011)

3 ο βραβείο ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ. Βασιλεία Παπασταύρου. 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1 ος Πανελλήνιος διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για παιδιά (2010-2011) 3 ο βραβείο Βασιλεία Παπασταύρου 1 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ερυθραίας 2 Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο Καραγκιόζης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ

ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ ΣΑΑΝΤΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ: «Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΔΑ» ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΔΑΜ Τα παιδιά του Αδάμ είναι τα άκρα ενός σώματος, Μοιράζονται όλα την ίδια ρίζα. Όταν ένα άκρο περνάει τις μέρες του

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΖΑΚ ΠΡΕΒΕΡ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ Πήγα στην αγορά με τα πουλιά Κι αγόρασα πουλιά Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα λουλούδια Κι αγόρασα λουλούδια Για σένα αγάπη μου Πήγα στην αγορά με τα σιδερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ

ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΤΙΤΣΑΣ - ΣΤΑΓΟΝΙΤΣΑΣ Copyright Συνοδινού Ράνια Follow me on Twitter: @RaniaSin Smashwords Edition ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2008-2009 Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επίπεδο: 1 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ

Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ σε βιβλίο με εικόνες. LET S SHARE OUR CULTURE (ΑΣ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΜΑΣ) Αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Γρίφος 1 ος Ένας έχει μια νταμιτζάνα με 20 λίτρα κρασί και θέλει να δώσει σε φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ

ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΡΑΓΟΥ ΙΑ 1 Πάλης ξεκίνηµα Πάλης ξεκίνηµα νέοι αγώνες οδηγοί της ελπίδας Όχι άλλα δάκρυα κλείσαν οι τάφοι λευτεριάς λίπασµα Λουλούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους µήνυµα στέλνουν Απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε.

ΕΚ ΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Α.Ε. ιστορίες της 17 ιστορίες της Πρωτοχρονιάς Παραμύθια: Βαλερί Κλες, Έμιλι-Ζιλί Σαρμπονιέ, Λόρα Μιγιό, Ροζέ-Πιερ Μπρεμό, Μονίκ Σκουαρσιαφικό, Καλουάν, Ιμπέρ Μασουρέλ, Ζαν Ταμπονί-Μισεράτσι, Πολ Νέισκενς,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) Αφηγητής 2 Αφηγητής 3 Παπα-Λάζαρος Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) Παιδί 2 ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΛΟΙ: 1. Αφηγητής 1(Όσους θέλει ο κάθε δάσκαλος) 2. Αφηγητής 2 3. Αφηγητής 3 4. Παπα-Λάζαρος 5. Παιδί 1 (Όσα θέλει ο κάθε δάσκαλος) 6. Παιδί 2 7. Παιδί 3 8. Παιδί 4 9. Παιδί 5 10. Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων!

OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ. Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! Γιορτές της φύσης. & των ανθρώπων! OPΓANΩΣH: ΠOΛITIΣTIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΓEPΓEPHΣ Στο Pούβα... Γιορτές της φύσης Γιορτές της φύσης & των ανθρώπων! & των ανθρώπων! συνδιοργάνωση Kαλοκαίρι 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Και να αδερφέ μου που

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Λέγε-λέγε λόγια Λέγε-λέγε λόγια, - πώς να σου το πω - όταν σε ακούω κόβομαι στα δυό! Λέγε-λέγε κι άλλα, λέγε ως την αυγή, 1 / 17 όνειρα μεγάλα κάνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ

Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ 2014-2015 Γνωρίζω Δεν ξεχνώ Διεκδικώ Η τουρκική εισβολή μέσα από φωτογραφίες Εργασίες από τα παιδιά του Γ 2 Το πρωί της 20 ης Ιουλίου 1974, οι Κύπριοι ξύπνησαν από τον ήχο των σειρήνων. Ο ουρανός ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ταξίδι στον κόσμο των παραμυθιών μέσα από την εικονογράφηση και επεξεργασία (σελίδα-σελίδα) ενός βιβλίου ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ Γράφουμε στον πίνακα: ΤΙΤΛΟΣ : Το μυστήριο με τα μπλε βέλη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Α1 Κατανόηση προφορικού λόγου Διάρκεια: 25 λεπτά (25 μονάδες) Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Ο Δημήτρης και ο φίλος του ο Πέτρος αυτό το σαββατοκύριακο θα πάνε εκδρομή στο βουνό. Θα ακούσετε δύο (2) φορές το Δημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ''

Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 1 2 Τα λουλούδια που δεν είχαν όνομα ''ΜΥΘΟΣ'' 3 Τα λουλούδια χωρίς όνομα, τα έχει ο καθένας από μας, αλλά δεν το ξέρουμε. Δεν μας μαθαίνουν τίποτα και ψάχνουμε μόνοι μας άσκοπα να βρούμε κάτι, για να

Διαβάστε περισσότερα

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Τάξη: Γ. Τμήμα: 2ο. Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Τάξη: Γ Τμήμα: 2ο Υπεύθυνη τμήματος : ΑΝΕΣΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ. Εκθέσεις μαθητών.. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. Θέμα :Τι θέλω να αλλάξει στον κόσμο το 2011. Το έτος 2010 έγιναν πολλές καταστροφές στον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20. «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 «Δεκαοχτώ ψωμιά» Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #20 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια εδώ Δεκαοχτώ ψωμιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ. Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ Είμαι 8 χρονών κα μένω στον καταυλισμό μαζί με άλλες 30 οικογένειες. Μέχρι πριν λίγες μέρες βρισκόμουν στο χωριό μου το Ριζοκάρπασο, αλλά μετά την εισβολή ήρθαμε με την μητέρα μου

Διαβάστε περισσότερα

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5

Το συγκλονιστικό άρθρο. του Γλέζου στη Welt. Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη γερμανική εφημερίδα Die Welt, στο οποίο εξηγεί στους Γερμανούς Το συγκλονιστικό άρθρο του Γλέζου στη Welt Διαβάστε το συγκλονιστικό άρθρο του Μανώλη Γλέζου στη 1 / 5 γερμανική

Διαβάστε περισσότερα

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

17.Α.ΜΕΓΑΛΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΤΟ 1 - ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Μια φορά η δασκάλα του Τοτού του είπε να γράψει 3 προτάσεις. Όταν πήγε σπίτι του ρωτάει τη μαμά του που έκανε δουλειές: - Μαμά πες μου μια πρόταση. - Άσε με τώρα, δεν μπορώ. Ο Τοτός τη γράφει. Μετά πηγαίνει

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ»

«ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» «ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ» ΤΑΞΗ Γ1 2 ο Δ Σ ΓΕΡΑΚΑ ΔΑΣΚ:Αθ.Κέλλη ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Κατά τη διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς η τάξη μας ασχολήθηκε με την ανάγνωση και επεξεργασία λογοτεχνικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού

Αυήγηση της Οσρανίας Καλύβα στην Ειρήνη Κατσαρού Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας χωριάτης κι ήτανε φτωχός. Είχε ένα γάιδαρο και λίγα τάλαρα. Εσκέφτηκε τότε να βάλει τα τάλαρα στην ουρά του γαϊδάρου και να πάει να τον πουλήσει στο παζάρι στην πόλη. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14. «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 «Ο μικρός βλάκας» (Τραγάκι Ζακύνθου - Επτάνησα) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #14 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου

Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου Λήστευαν το δημόσιο χρήμα - Το B' Μέρος με τους αποκαλυπτικούς διαλόγους Άκη - Σμπώκου - από τον Φουάτ σε τρεις εταιρίες χρήματα... μπλου μπρουμέλ, άλλη μια P.A κάπως έτσι και άλλη μία που μου είχες πει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εργασία για το σπίτι. Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εργασία για το σπίτι Απαντούν μαθητές του Α1 Γυμνασίου Προσοτσάνης 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Απαντά η Μαρίνα Βαμβακίδου Ερώτηση 1. Μπορείς να φανταστείς τη ζωή μας χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα)

Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μάθημα: Νέα Ελληνική Λογοτεχνία ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (1883-1957) Αναφορά στον Γκρέκο (απόσπασμα) Μπήκα στο χωριό, νύχτωνε πια, οι πόρτες όλες σφαλιχτές, μες στις αυλές τα σκυλιά μυρίστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ

ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ 1. Αξιωματικός 2. Λοχίας 3. 1 ος Φαντάρος 4. 2 ος Φαντάρος 5. 3 ος Φαντάρος 6. 4 ος Φαντάρος 7. 5 ος Φαντάρος 8. 6 ος Φαντάρος 9. 8 ος Φαντάρος 10. Ελληνοπούλα 11. Ελληνοπούλα 12.

Διαβάστε περισσότερα