ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γενικό Μέρος Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού, επικαιροποίησης και συστηµατοποίησης των βασικών κανόνων που αφορούν στην εµπορία και διακίνηση προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών. Βασικός στόχος του είναι η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς µε τη θέσπιση κανόνων εµπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Μέχρι σήµερα το σχετικό θεσµικό πλαίσιο αποτελεί ο Αγορανοµικός Κώδικας (νδ 136/ 1946), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και οι κατ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες Αγορανοµικές ιατάξεις. Οι σύγχρονες, ωστόσο, εξελίξεις σε όλο το φάσµα λειτουργίας της αγοράς οδήγησαν σταδιακά σε µια ανακολουθία ανάµεσα στην πράξη και τη θεωρία, µε αποτέλεσµα οι διατάξεις του Αγορανοµικού Κώδικα να έχουν στο µεγαλύτερο µέρος τους καταστεί αναχρονιστικές, ανεπίκαιρες και η εφαρµογή τους να γίνεται ολοένα και πιο δυσχερής για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τα ελεγκτικά όργανα. Εξάλλου, τo θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί η ελληνική αγορά έχει αλλάξει σηµαντικά, καθώς αποτελεί µέρος της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς. Περαιτέρω, η διάρθρωση και το µέγεθος της εγχώριας αγοράς έχει µεταβληθεί σηµαντικά. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και η πρόσφατη ανάπτυξη της Κοινής Οργάνωσης της Αγοράς αγροτικών προϊόντων στην Ε.Ε. έχουν υποκαταστήσει στην πράξη πολλά από τα άρθρα του Αγορανοµικού Κώδικα που αναφέρονται στην αγορά τροφίµων. Το συγκεκριµένο πεδίο 1

2 ρύθµισης και ιδιαίτερα στον τοµέα των τροφίµων µεταβάλλεται διαρκώς ωθώντας τον Έλληνα νοµοθέτη να προβεί σε εναρµόνιση του εθνικού δικαίου µε τις επιταγές των Ευρωπαϊκών Κανονισµών και Οδηγιών και ειδικότερα της Οδηγίας 2000/13 αλλά και του Κανονισµού 1169/2011 σχετικά µε την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιµα που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ κατά το τέλος του Το σχέδιο νόµου αποτελεί το πλαίσιο άσκησης της εµπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, προβλέποντας τις γενικές αρχές βάσει των οποίων πρόκειται να εκδοθούν στη συνέχεια οι ειδικότεροι κανόνες εφαρµογής αυτού, δηλαδή οι Κανόνες ιακίνησης και Εµπορίας Πώλησης Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών, σε αντικατάσταση της ισχύουσας Αγορανοµικής ιάταξης 7/2009. Ο νέος νόµος διατηρεί στη διαδικασία της νοµοθέτησης τη λογική του αγορανοµικού κώδικα. Έτσι, µε τον νόµο τίθεται το γενικότερο πλαίσιο κυρώσεων και οι κατ εξουσιοδότηση υπουργικές αποφάσεις µε ευελιξία καθορίζουν λεπτοµερώς και στο πλαίσιο του εφικτού τις κυρώσεις ανά παράβαση ή κατηγορία παράβασης. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο, διότι η αγορά στην σύγχρονη εποχή µεταβάλλεται µε γρήγορους ρυθµούς και γι αυτό πρέπει και η νοµοθεσία να µπορεί να προσαρµόζεται αναλόγως. Εξάλλου, επειδή οι λέξεις «αγορανοµία» και «αγορανοµικός» δεν συνάδουν πλέον µε τη σύγχρονη αντίληψη για την αγορά και µε το διαµορφωµένο ήδη δικαιικό µας σύστηµα, κρίθηκε επιβεβληµένη η αφαίρεσή τους από τον παρόντα νόµο, σηµατοδοτώντας έτσι το τέλος µιας εποχής. Μέσα από τις διατάξεις του εν λόγω νοµοθετήµατος επιδιώκεται η δηµιουργία ενός ενιαίου νοµικού πλαισίου για τα ζητήµατα τα οποία 2

3 ρυθµίζονταν από την αγορανοµική νοµοθεσία και η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και τον καταναλωτή, σύµφωνα µε τους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισµού προς όφελος της οικονοµίας και των καταναλωτών. Ειδικό µέρος Κεφάλαιο Α Στο άρθρο 1 προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του νόµου. Από το πεδίο εφαρµογής του νόµου εξαιρούνται οι επιστηµονικές υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελµατίες όπως αυτοί ρητά αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/94, καθώς και οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Ως επιστηµονικές υπηρεσίες θεωρούνται ιδίως οι υπηρεσίες που παρέχονται από όσους ασκούν το επάγγελµα του γιατρού, οδοντίατρου, κτηνίατρου, φυσικοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, µαίας, δικηγόρου, συµβολαιογράφου, άµισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιµελητή, αρχιτέκτονα, µηχανικού, τοπογράφου, χηµικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, οικονοµολόγου, αναλυτή, προγραµµατιστή, ερευνητή ή συµβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και λοιπά. ηλαδή από το πεδίο εφαρµογής του νέου νόµου εξαιρείται η παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών από πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο πεδίο των επιστηµονικών γνώσεων και, συνεπώς, η παραποµπή στην παρ.1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, δεν αναφέρεται στο σύνολο των ελευθέρων επαγγελµατιών, αλλά µόνο στα πρόσωπα που έχουν επιστηµονικές γνώσεις. 3

4 Στο άρθρο 2 παρατίθενται οι βασικοί ορισµοί των προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αυτά ορίζονται στα κείµενα των Κοινοτικών Κανονισµών και Οδηγιών για τα τρόφιµα (ενδεικτικά Κανονισµός 178/2002, 1169/2011), καθώς και στον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών. Με τον τρόπο αυτό ο νοµοθέτης, χωρίς να εισάγει νέους ορισµούς, ουσιαστικά συγκεντρώνει τους ορισµούς που βρίσκονται διάσπαρτοι στην ισχύουσα νοµοθεσία. Έτσι, ο εφαρµοστής του νόµου έχει στα χέρια του ένα λειτουργικό εργαλείο για την αποτελεσµατική άσκηση του έργου του και οι φορείς της αγοράς ένα σαφές πλαίσιο µέσα στο οποίο προσαρµόζουν τη δράση τους, ενώ ειδικότεροι ορισµοί µπορούν να αναζητηθούν στην ανωτέρω αναφερόµενη κοινοτική νοµοθεσία. Ιδιαίτερα ως προς τον ορισµό των τροφίµων, έχει εφαρµογή το άρθρο 2 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. Ως τέτοια, εποµένως, νοούνται οι ουσίες ή τα προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή µερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναµένεται ευλόγως ότι θα χρησιµεύσουν για τον σκοπό αυτόν. Στα «τρόφιµα» περιλαµβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία, περιλαµβανοµένου του νερού, η οποία ενσωµατώνεται σκόπιµα στα τρόφιµα στη διάρκεια της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους. Επίσης περιλαµβάνεται το νερό µετά το σηµείο συµµόρφωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 98/83/ΕΚ και µε την επιφύλαξη των απαιτήσεων των οδηγιών 80/778/ΕΟΚ και 98/83/ΕΚ. Ο ορισµός της «υπηρεσίας» προέρχεται από τον ν. 3844/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 4

5 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις». Στο άρθρο 3 τίθενται οι γενικές αρχές που διέπουν την διακίνηση και εµπορία προϊόντων και υπηρεσιών και αφορούν στην υποχρέωση εξασφάλισης της ενηµέρωσης του καταναλωτή ως προς τα στοιχεία εκείνα που δύνανται να επηρεάσουν την αγοραστική του απόφαση, ώστε ο καταναλωτής να επιλέγει προϊόντα και υπηρεσίες βασιζόµενος σε πλήρη και ακριβή γνώση των ιδιοτήτων και της φύσης τους, στην υποχρέωση διασφάλισης της ορθότητας της συναλλαγής και στην υποχρέωση τήρησης και διασφάλισης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Περαιτέρω στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 γίνεται ειδική µνεία στα υποκατάστατα και ειδικότερα στην υποχρέωση σαφούς ενηµέρωσης περί της φύσης του τροφίµου, κατά τρόπο που συνάδει µε το κοινοτικό δίκαιο και τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, ώστε να αποφεύγεται τυχόν κίνδυνος παραπλάνησης. Στο άρθρο 4 δίνεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να εκδίδει αποφάσεις µε τις οποίες ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος, η εξειδίκευση της παραβατικής συµπεριφοράς µε βάση το πλαίσιο που τίθεται στον νόµο και οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, οι οποίες στο πλαίσιο του εφικτού αντικειµενικοποιούνται, προκειµένου να αποφεύγονται περιπτώσεις διακριτικής εφαρµογής του νόµου. Με τη δεύτερη παράγραφο παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση, µε την οποία ο ίδιος Υπουργός µπορεί να προσδιορίζει τις ανώτερες τιµές πώλησης προϊόντων σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, στις οποίες δεν µπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισµός, όπως στα κυλικεία των πλοίων ή αρχαιολογικών χώρων ή αεροδροµίων κτλ, σε κάθε περίπτωση έχοντας λάβει τη γνώµη της Επιτροπής Ανταγωνισµού. 5

6 Στο άρθρο 5 προβλέπεται η υποχρέωση του προµηθευτή να παρέχει γραπτές σαφείς και πλήρεις οδηγίες προς τον καταναλωτή στην ελληνική γλώσσα ή κάνοντας χρήση διεθνώς καθιερωµένων συµβόλων για την ασφαλή συντήρηση, διατήρηση και την εν γένει πλήρη αξιοποίηση του προϊόντος. Επιδιώκει, εποµένως, ο νοµοθέτης να εξασφαλίσει την ασφαλή και καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του προϊόντος από τον καταναλωτή, κατά τρόπο που να καθίσταται αυτό αξιοποιήσιµο και έτσι να επιτυγχάνεται µεγιστοποίηση του επιθυµητού κατά το χρόνο της αγοράς οφέλους. Στο άρθρο 6 περί ενδείξεων γίνεται συγκέντρωση των σχετικών διατάξεων για τα τρόφιµα για λόγους ασφάλειας δικαίου και εξάλειψης ασαφειών ως προς τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε σχέση µε τις ενδείξεις των τροφίµων. Ειδικότερα, γίνεται διαχωρισµός ανάµεσα σε προσυσκευασµένα και µη τρόφιµα. Για τα µεν πρώτα διατηρείται η υποχρέωση της διασφάλισης της συσκευασίας από εξωτερικές παρεµβάσεις, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαµβάνεται άµεσα, και πριν προβεί σε κατανάλωση του προϊόντος, εάν αυτό έχει ανοιχθεί πριν το καταναλώσει. Για τα δε δεύτερα τίθεται υποχρέωση ως προς την επαρκή πληροφόρηση του καταναλωτή για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά, την τιµή και την προέλευσή των τροφίµων. Σηµειώνεται ότι σε ότι αφορά τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης των τροφίµων, η ένδειξη τίθεται σύµφωνα µε την Οδηγία 2000/13 µέχρι τις 12 εκεµβρίου 2014 και, µετά τη θέση σε εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 1169/2011 στις 13 εκεµβρίου 2014, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 26 του εν λόγω κανονισµού καθώς και µε την επιφύλαξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ιδίου. Στο άρθρο 7 γίνεται µνεία στην υποχρέωση τήρησης πινακίδων λιανικής πώλησης σε καλή κατάσταση και µε αναγραφή υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Στόχος είναι η άµεση και ευκρινώς 6

7 αντιληπτή ορθή και ακριβής πληροφόρηση του καταναλωτή ως προς την τιµή, την ποιότητα, την προέλευση και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πωλούµενων προϊόντων, σε χώρους στεγασµένου και υπαίθριου εµπορίου και σε µέρος που να τις καθιστά ευδιάκριτες στον καταναλωτή, ώστε να αποφεύγονται αγορές που βασίστηκαν σε πλάνη περί των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της τιµής αυτού. Όπως και στην περίπτωση του προηγούµενου άρθρου, αντίστοιχες υποχρεώσεις περιγράφονται στον Κανονισµό 1169/2011 για τον οποίο υπάρχει προθεσµία εναρµόνισης µέχρι το εκέµβριο του 2014 και ήδη είναι σε εξέλιξη η σχετική επεξεργασία. Το άρθρο 8 προσδιορίζει την έννοια της καθαρής ποσότητας προϊόντος, η οποία πρέπει να διαφοροποιείται ξεκάθαρα από τη συσκευασία αυτού και µέρη της τα οποία µπορεί να περιέχονται στον κύριο περιέκτη (container). Έτσι, ο καταναλωτής γνωρίζει ακριβώς την ποσότητα στην οποία αντιστοιχεί η αναγραφόµενη τιµή και πληρώνει µόνο για την ποσότητα του είδους που αγοράζει και όχι για την συσκευασία ή για υλικό απαραίτητο για την συντήρηση του. Στο άρθρο 9 προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης τιµοκαταλόγου από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε ορατό από τους πελάτες σηµείο, καθώς και η υποχρέωση έκδοσης αναλυτικών τιµολογίων ή αποδείξεων για κάθε µια παρεχόµενη υπηρεσία χωριστά. ικαιολογητική βάση της διάταξης αποτελεί η ανάγκη όσο το δυνατό πληρέστερης ενηµέρωσης του καταναλωτή µε τρόπο εύκολα αντιληπτό για την υπηρεσία, η οποία του παρέχεται, µε την αναγραφή της τιµής κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας, έτσι ώστε να αποφεύγονται φαινόµενα παραπλάνησης και αδιαφανούς παροχής υπηρεσιών. Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να γνωρίζει πριν αγοράσει πόσο ακριβώς θα πληρώσει και το δικαίωµα του αυτό πρέπει να ασκείται αποτελεσµατικά. 7

8 Στο άρθρο 10 επιχειρείται µια γενική περιγραφή των υποχρεώσεων των επιχειρηµατιών όταν διενεργούν πρακτικές επικοινωνίας προς τον καταναλωτή. Θεσπίζεται η υποχρέωση οι πρακτικές αυτές να γίνονται µε τρόπο ώστε ο καταναλωτής να είναι σε θέση να αντιληφθεί όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες, προκειµένου η απόφαση του για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών να στηρίζεται σε πλήρη γνώση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Επίσης, προβλέπεται ότι ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιµο σε περίπτωση µη έκδοσης του νοµίµου παραστατικού. Στο άρθρο 11 προβλέπεται η υποχρέωση τήρησης των κανόνων υγιεινής κατά την αποθήκευση των τροφίµων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσµατικά η υγεία και η ασφάλεια του καταναλωτή. Ειδικότεροι κανόνες υγιεινής τίθενται µε Υγειονοµικές ιατάξεις, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν (βλ. ενδεικτικά Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 Β 2718), οι δε κυρώσεις που προβλέπουν οι Υγειονοµικές ιατάξεις δεν θίγονται από τον παρόντα νόµο. Στο άρθρο 12 προβλέπεται η υποχρέωση ενηµέρωσης των εµπόρων από τους προµηθευτές τους, αναφορικά µε τις τιµές των προϊόντων, µε κάθε πρόσφορο έγγραφο µέσο. Στο άρθρο 13 θεσπίζονται κανόνες που αφορούν τη διασφάλιση της ορθότητας των συναλλαγών µε την έκδοση των αναγκαίων παραστατικών και εγγράφων. Γίνεται µνεία των κείµενων φορολογικών διατάξεων ως προς την υποχρέωση που αυτές εισάγουν για την διακίνηση, εµπορία ή αποτίµηση των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ για την αναγραφή της χώρας προέλευσης η σχετική υποχρέωση αφορά σε προϊόντα που προέρχονται από χώρες εκτός Ε.Ε. 8

9 Στο άρθρο 14 παρατίθενται οι βασικές απαιτήσεις για την κυκλοφορία και τη λειτουργία των οργάνων µέτρησης, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι ζυγαριές και τα ταξίµετρα, µε άµεσες παραποµπές στα κείµενα των ΚΥΑ µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν οι κοινοτικές Οδηγίες για τα όργανα µέτρησης. Με τον τρόπο αυτό ο νοµοθέτης αποφεύγει παρερµηνείες που µπορεί να οδηγήσουν σε λανθασµένη εφαρµογή της νοµοθεσίας. Το άρθρο 15 ενοποιεί το πλαίσιο διενέργειας προσφορών και εκπτώσεων, το οποίο κατά το παρελθόν είχε τροποποιηθεί αρκετές φορές, µε αποτέλεσµα να προκαλείται σύγχυση τόσο στους εµπόρους όσο και στους καταναλωτές. Ειδικότερα, προβλέπονται τακτικές εκπτώσεις και ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι. Η συγκεκριµένη διάταξη δεν αφορά στις πωλήσεις αυτοκινήτων, καθώς για το συγκεκριµένο είδος η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας µπορεί να οδηγήσει σε µείωση τιµών σε πιο τακτά χρονικά διαστήµατα. Στα προϊόντα και τις υπηρεσίες για τις οποίες ισχύει η έκπτωση αναγράφεται η παλιά και η νέα τιµή πώλησης και (δυνητικά) το ποσοστό της έκπτωσης το οποίο µπορεί να ανακοινώνεται στον καταναλωτή και µε τη µορφή εµπορικής επικοινωνίας. ιαφορετική είναι η αντιµετώπιση των περιόδων προσφορών, όπου επιτρέπεται µόνο η αναγραφή της παλιάς και της νέας τιµής και όχι του ποσοστού της έκπτωσης. Η συγκεκριµένη απαγόρευση στοχεύει στην εξάλειψη φαινοµένων ώθησης του καταναλωτή σε αγορές προϊόντων µε τη χρήση µεθόδων εµπορικής επικοινωνίας αποπροσανατολιστικών ως προς τη διαφορά αρχικής και τελικής τιµής πώλησης. Περαιτέρω, ως προς τις προσφορές, ορίζεται ως συνεχόµενο επιτρεπόµενο διάστηµα διάρκειας αυτών οι δέκα ηµέρες και για τις εκθέσεις αυτοκινήτων οι εξήντα ηµέρες, και υποχρεούται ο επιχειρηµατίας σε αναγραφή της αρχικής και τελικής τιµής σε εµφανή σηµεία του καταστήµατος αλλά και στο σηµείο πώλησης 9

10 αυτών. Εξαίρεση προβλέπεται για τα προϊόντα παντοπωλείου. Ρυθµίζονται επίσης η διαδικασία και ο τρόπος γνωστοποίησης των προσφορών. Στο άρθρο 16 θεσπίζεται η προαιρετική λειτουργία των καταστηµάτων επτά Κυριακές κατ έτος, καθώς και όσες επιπλέον Κυριακές αποφασίσουν οι αρµόδιοι Αντιπεριφερειάρχες εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος για τα µικρά καταστήµατα (< 250 τ.µ.), αποκλειοµένων των αλυσίδων καταστηµάτων, των καταστηµάτων που λειτουργούν εντός καταστήµατος (shops in a shop) ή εντός εµπορικών κέντρων, των εκπτωτικών χωριών κλπ. Η εξαίρεση προάγει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και είναι σύµφωνη µε τις πρωτοβουλίες της ΕΕ για την ενίσχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Στο άρθρο 17 απαριθµούνται οι αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του νόµου. Στο άρθρο 18 ορίζεται η έκταση της αρµοδιότητάς των ελεγκτικών οργάνων, ο τρόπος διενέργειας των ελέγχων, η δυνατότητα και ο τρόπος διενέργειας δειγµατοληψιών, ανάλογα µε την ταυτότητα της ελεγκτικής αρχής, ενώ προβλέπεται η υποχρέωση του ελεγχόµενου να συνεργάζεται και να παρέχει συνδροµή στον διενεργούµενο έλεγχο. Ειδικότερες διατάξεις για τον τοµέα των τροφίµων εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος (ενδεικτικά βλ. άρθρο 12 Κώδικα Τροφίµων και Ποτών). Περαιτέρω, προβλέπεται το δικαίωµα του ελεγχόµενου να ασκήσει έφεση κατά των αποτελεσµάτων εργαστηριακού ελέγχου προϊόντων. Στο άρθρο 19 προβλέπονται, πέραν των διοικητικών κυρώσεων, ειδικές ποινικές κυρώσεις για ορισµένες κατηγορίες παραβάσεων ανάλογα µε τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης. Για την 10

11 ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των προβλεπόµενων ελέγχων προβλέπεται η δυνατότητα επιβολής ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση παρεµπόδισης του ελέγχου. Επίσης, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για περιπτώσεις παραποίησης ή/και νοθείας τροφίµων και προϊόντων, οι οποίες δικαιολογούνται από την απαξία των εν λόγω πράξεων αλλά και τον κίνδυνο που δηµιουργούν για την υγεία και τα εν γένει συµφέροντα των καταναλωτών. Επιπλέον, προβλέπονται πέραν των προβλεποµένων διοικητικών κυρώσεων, ειδικές ποινικές κυρώσεις και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων, σε περιπτώσεις καταδολίευσης οργάνων µέτρησης, που σαν σκοπό έχουν την παραπλάνηση του καταναλωτή. Έτσι, προασπίζονται τα συµφέροντα του καταναλωτή αλλά και αποτρέπονται πρακτικές αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ των επιχειρήσεων. Οι αυστηρές κυρώσεις αναµένεται να δράσουν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη τέτοιων συµπεριφορών. Στο άρθρο 20 προβλέπονται εξειδικευµένες κυρώσεις για τους εµπόρους και πρατηριούχους καυσίµων, περιλαµβάνοντας τόσο ποινικές κυρώσεις όσο και διοικητικά πρόστιµα έως και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και αφαίρεση της δυνατότητας απόκτησης άδειας για λειτουργία παρόµοιας επιχείρησης είτε από τον ίδιο τον παραβάτη είτε από το σύζυγο ή τους συγγενείς µέχρι δεύτερου βαθµού. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις είναι αναλογικές σε σχέση µε τις συγκεκριµένες παραβάσεις, αφού πρόκειται για πράξεις που επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην οµαλή και εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ενώ αναµένεται να δράσουν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη τέτοιων συµπεριφορών. Στο άρθρο 21 εισάγονται κυρώσεις για την παράβαση των κανόνων Ι.Ε.Π.Π.Υ., των κανόνων περί εκπτώσεων, προσφορών και λειτουργίας των καταστηµάτων τις Κυριακές. Τα πρόστιµα ακολουθούν την αρχή της αντικειµενικής επιβολής τηρουµένης της 11

12 αρχής της αναλογικότητας και σχετίζονται µε τον ετήσιο κύκλο εργασιών της επιχείρησης (ή του υποκαταστήµατος) µε κατώτατα ανά περίπτωση καθοριζόµενα όρια επιβολής προστίµων. Η σχετική αρµοδιότητα απονέµεται στο Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης µε στόχο τη συνολική εικόνα για τις διαπιστούµενες παραβάσεις ανά την Επικράτεια και τον ενιαίο τρόπο διαχείρισης των σχετικών υποθέσεων για λόγους διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου. Στο άρθρο 22 προβλέπεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων, πέραν των προβλεποµένων ποινικών του άρθρου 18. Πρόκειται για πρόστιµο µε ύψος προσδιοριζόµενο µε Υπουργική Απόφαση που διαφέρει ανάλογα µε τη βαρύτητα της παράβασης και το οποίο διπλασιάζεται, εφόσον υπάρξει υποτροπή. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η διαδικασία για τη δέσµευση προϊόντων ή την σφράγιση εγκαταστάσεων, που δύναται να κριθεί απαραίτητη προκειµένου να αποτραπεί η επανάληψη τέλεσης της ίδιας παράβασης και για λόγους προστασίας της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των καταναλωτών. Με το άρθρο 23 επιβάλλονται πρόσθετα διοικητικά µέτρα σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από έξι (6) µήνες για αδικήµατα που προβλέπονται στις διατάξεις του νόµου. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται το δηµόσιο συµφέρον, προβλέποντας την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή την προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για χρονικό διάστηµα που διαφέρει ανάλογα µε το πλήθος των καταδικαστικών αποφάσεων σε βάρος του φορέα της επιχείρησης. Ο νοµοθέτης δεν ενδιαφέρεται µόνο να τιµωρήσει το συγκεκριµένο φορέα της επιχείρησης, αλλά να προστατεύσει αποτελεσµατικά τον καταναλωτή από τον κίνδυνο που ενέχουν φαινόµενα επανειληµµένων παραβιάσεων που κλονίζουν την πίστη στις συναλλαγές, στο κράτος δικαίου και την εύρυθµη 12

13 λειτουργία της αγοράς. Για το λόγο αυτό, ακόµη και σε περίπτωση µεταβολής στο πρόσωπο του φορέα της επιχείρησης, τα πρόσθετα διοικητικά µέτρα του παρόντος άρθρου εξακολουθούν να ισχύουν και στο πρόσωπο του νέου. Το άρθρο 24 περιγράφει τις αρµοδιότητες και τις υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων και των οργάνων που είναι αρµόδια για την επιβολή του προστίµου. Η διαδικασία προβλέπει την εντός δεκαηµέρου έκδοση απόφασης από την ηµέρα υποβολής της έκθεσης του ελεγκτικού οργάνου καθώς και την αµελλητί κοινοποίησή της στον παραβάτη και την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της αρχής που την εξέδωσε. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωµάτων του παραβάτη αλλά και του δικαιώµατος ενηµέρωσης του πολίτη. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Υπουργικής Απόφασης µε την οποία προσδιορίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν στον τρόπο επιβολής των προστίµων. Το άρθρο 25 για τη διαδικασία είσπραξης του προστίµου παραπέµπει στις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων και ορίζεται η απόδοση τους στις περιφερειακές υπηρεσίες σύµφωνα µε την παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001 έτσι ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην απόδοση των απαραίτητων εσόδων, προκειµένου να διασφαλίζονται οι πόροι που απαιτούνται για την απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχων από την τοπική αυτοδιοίκηση. Στο άρθρο 26 προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης από τον παραβάτη ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης κατά της απόφασης επιβολής του διοικητικού προστίµου, όπως και προσφυγής ενώπιον του ιοικητικού Πρωτοδικείου κατά της απόφασης του Υπουργού επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Επίσης παρέχεται σηµαντικό κίνητρο στον παραβάτη να προχωρήσει σε άµεση τακτοποίηση του επιβληθέντος προστίµου, αφού σε 13

14 περίπτωση καταβολής του εντός τριάντα ηµερών, το ύψος του προστίµου µειώνεται κατά το ήµισυ. Η πολιτεία παρέχει σηµαντική έκπτωση στο ύψος του καταβαλλοµένου προστίµου µε την ταυτόχρονη παραίτηση του παραβάτη από τα δικαιώµατα του προσφυγής κατά της πράξης. Έτσι αφενός ο παραβάτης ελαφρύνεται σε πολύ µεγάλο βαθµό από το βάρος του προστίµου, αλλά και η διοίκηση και η δικαιοσύνη απελευθερώνονται από διοικητικές και δικαστικές προσφυγές που µέχρι τώρα ασκούνταν για τη µείωση του προστίµου, και αφετέρου τα τελικώς εισπραττόµενα πρόστιµα αποτελούν βέβαιο έσοδο του προϋπολογισµού αφού δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος επιστροφής τους σε περίπτωση που τελεσφορήσει διοικητική ή δικαστική προσφυγή κατά του προστίµου. Στο άρθρο 27 προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Τµήµα τήρησης µητρώου κυρώσεων Αγορανοµικού Κώδικα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας υπάγεται στο εξής στην Υπηρεσία Ελέγχου Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή του ίδιου Υπουργείου. Κεφάλαιο Β Άρθρα Με τα προτεινόµενα άρθρα µετά και από τη σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισµού (αρ. 29/VII/2012) τίθενται κανόνες στις συµβάσεις εταιρειών εµπορίας πρατηριούχων αποσκοπώντας στη διαφάνεια τιµολόγησης της προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων µε απώτερο στόχο τη µείωση των τιµών. Με τη ρύθµιση επιδιώκεται η αποσύνδεση της χονδρικής τιµής πώλησης των καυσίµων από την παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών ανταλλαγµάτων των εταιριών εµπορίας προς τις 14

15 επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας (πρατηριούχους). Με την υποχρεωτική σύναψη γραπτών συµβάσεων µεταξύ εταιριών χονδρικής και λιανικής εµπορίας υγρών καυσίµων, στις οποίες θα αποτυπώνεται εκ των προτέρων η πιστωτική πολιτική και πολιτική παροχών και εκπτώσεων, το ύψος και η χρονική διάρκεια που θα χορηγούνται οι εκπτώσεις και οι τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις, επιδιώκεται να προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιριών εµπορίας προς τις επιχειρήσεις λιανικής εµπορίας. Επιπλέον, µε τη ρύθµιση προσδιορίζονται µε σαφή τρόπο: i) Η διαµόρφωση της χονδρικής τιµής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων. ii) Η τυχόν τροποποίηση της σύµβασης µε έγγραφη συµφωνία των µερών. iii) Η διάρκεια σύµβασης αποκλειστικής προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς και ο τρόπος καταγγελίας της σύµβασης. iv) Ο τρόπος αποπληρωµής της αξίας των ανταλλαγµάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο, καθώς και το δικαίωµα του πρατηριούχου να αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγµή το οφειλόµενο υπόλοιπο της. Με άρθρο 28 θεσπίζεται η κατάρτιση εγγράφως της σύµβασης προµήθειας µεταξύ εταιριών εµπορίας και συνεργαζόµενων µε το σήµα της εταιρίας εµπορίας πρατηριούχων, οι όροι της οποίας µπορεί να τροποποιούνται µόνο µε έγγραφη συµφωνία των µερών και θα περιλαµβάνει την πιστωτική πολιτική, την πολιτική παροχών και εκπτώσεων συµπεριλαµβανοµένων των απολογιστικών, το ύψος και τη χρονική διάρκεια για την οποία θα χορηγούνται οι εκπτώσεις, τις τυχόν απολογιστικές εκπτώσεις για αγορές συγκεκριµένης περιόδου. 15

16 Επίσης το ύψος και τη χρονική διάρκεια των εκπτώσεων που χορηγούνται (πλην των απολογιστικών), οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται και στο τιµολόγιο. Επιπρόσθετα, στην ίδια σύµβαση θα προβλέπεται ο τρόπος διαµόρφωσης της χονδρικής τιµής πώλησης είτε µε τιµές αναφοράς µη προσδιορισµένων από τα συµβαλλόµενα µέρη και προσβάσιµες στον πρατηριούχο πλέον µεικτού περιθωρίου κέρδους είτε µε την τιµή χονδρικής πώλησης που ανακοινώνουν οι εταιρείες εµπορίας καθηµερινά στη ΡΑΕ για την περιοχή του κάθε πρατηριούχου. Με το άρθρο 29 θεσπίζεται η µέγιστη διάρκεια για τις συµβάσεις αποκλειστικής προµήθειας πετρελαιοειδών προϊόντων στα πέντε έτη, η οποία µπορεί να παραταθεί µε γραπτή συµφωνία των συµβαλλοµένων για ίσο χρόνο και η οποία δύναται να είναι διάρκειας µεγαλύτερη της πενταετίας σε περίπτωση µίσθωσης από τον πρατηριούχο χώρων που είτε ανήκουν στην εταιρία εµπορίας, είτε µισθώνονται από αυτήν από τρίτους, µη συνδεδεµένους µε τον πρατηριούχο. Τέλος, η σύµβαση αυτή µπορεί να καταγγελθεί από µέρους του πρατηριούχου και χωρίς σπουδαίο λόγο, µετά την συµπλήρωση τριετίας, µε τήρηση προθεσµίας έξι µηνών εφόσον δεν υφίσταται παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών ανταλλαγµάτων ή πραγµατοποίηση επενδύσεων από την εταιρία εµπορίας είτε η αξία αυτών έχει ήδη αποπληρωθεί. Με το άρθρο 30 προβλέπεται ότι αποτελεί αντικείµενο ξεχωριστού κεφαλαίου της µεταξύ τους γραπτής σύµβασης η παροχή οικονοµικών και χρηµατοδοτικών ανταλλαγµάτων ή επενδύσεων από τις εταιρίες εµπορίας προς τον πρατηριούχο χωρίς να συνιστά επένδυση προς την επιχείρηση λιανικής πώλησης η εγκατάσταση των διακριτικών ενδείξεων, σηµάτων και διασχηµατισµών της εταιρίας 16

17 εµπορίας που αποβλέπουν στην προβολή των διακριτικών αυτής γνωρισµάτων (π.χ. µονολιθικά, φάσες, φωτοστήλες, στέγαστρα), εκτός από όσα τυχόν παραµείνουν προς όφελος του πρατηριούχου. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η αποπληρωµή της αξίας των ανταλλαγµάτων ή επενδύσεων από τον πρατηριούχο πραγµατοποιείται µε καταβολή ποσοστιαίων δόσεων, σταθερών ή αποκλιµακούµενων, που καθορίζονται στη σύµβαση. Τέλος στη σύµβαση θα περιλαµβάνονται ρήτρες αναφορικά µε τον τρόπο και το χρόνο απόσβεσης τυχόν επενδύσεων που πραγµατοποιούνται από τις εταιρίες εµπορίας προς τους πρατηριούχους, και θα προσδιορίζονται κατά τρόπο διαφανή τυχόν επιπτώσεις της απόσβεσης του κόστους επενδύσεων στις πολιτικές παροχών και εκπτώσεων των εταιριών εµπορίας προς τους πρατηριούχους. Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται το δικαίωµα του πρατηριούχου να αποπληρώσει οποιαδήποτε στιγµή το οφειλόµενο, βάσει αναλογιστικής αποτίµησης, για το υπόλοιπο της αξίας του ανταλλάγµατος ή της επένδυσης και να αποδεσµευτεί από την σύµβαση. Άρθρο 31 Με την παρούσα ρύθµιση επιβάλλεται η επέκταση της εφαρµογής των ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής µετάδοσης δεδοµένων εισροών-εκροών στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης, στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων ιδιωτικών πρατηρίων του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα καθώς και στις εγκαταστάσεις χηµικών προϊόντων (µεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κλπ), που αποτελούν υλικά πρόσµιξης στα υγρά καύσιµα. Με την παραπάνω επέκταση επιδιώκεται ο πλήρης έλεγχος της διακίνησης των υγρών καυσίµων και η αποτροπή φαινοµένων λαθρεµπορίας και νοθείας, µε στόχο την 17

18 προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων. Άρθρα Με τις διατάξεις του αναφερόµενων άρθρων ρυθµίζεται η αρµοδιότητα της άσκησης εποπτείας επί των λαϊκών αγορών και µεταφέρεται στην Περιφέρεια. Επίσης ρυθµίζονται θέµατα καταβολής ηµερήσιου τέλους για την αποκοµιδή των απορριµµάτων και προσαρµόζεται η νοµοθεσία για τους Οργανισµούς Λαϊκών Αγορών στις σύγχρονες απαιτήσεις. Περαιτέρω, προβλέπεται ευεργετική ρύθµιση για τους υπόχρεους σε πρόστιµα, καθώς η εξόφληση του διοικητικού προστίµου εντός ορισµένης προθεσµίας γίνεται µε 50% έκπτωση. Στην περίπτωση αυτή ο υπόχρεος παραιτείται από τα δικαιώµατα προσβολής της πράξης επιβολής προστίµου. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται τόσο ωφέλεια στους παραγωγούς ή επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών αγορών, ειδικά στην δύσκολη οικονοµική συγκυρία, όσο και στο Κράτος, αφού τα έσοδα που εισπράττονται από τα πρόστιµα αυτά δεν κινδυνεύουν να επιστρέψουν στους διοικούµενους µετά από την τυχόν ευδοκίµηση διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών. Εξάλλου µε τον τρόπο αυτό θα µειωθεί και ο διοικητικός και δικαστικός φόρτος εργασίας, αφού ικανός αριθµός υποθέσεων δεν θα απασχολεί τις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές. Άρθρο 40 Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκεται η αναδιαµόρφωση του τρόπου οικονοµικής ενίσχυσης των ενώσεων καταναλωτών, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην παρούσα οικονοµική συγκυρία. Με το άρθρο 40 καταργείται η κρατική επιχορήγηση ως τρόπος οικονοµικής ενίσχυσης των ενώσεων καταναλωτών και αλλάζει ο τρόπος διάθεσης του 18

19 χρηµατικού ποσού που επιδικάζεται ως χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης µετά από άσκηση συλλογικής αγωγής από ενώσεις καταναλωτών, ορίζοντας πλέον ότι µόνο το 20% του ποσού που επιδικάζεται θα περιέρχεται στον κρατικό προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο (άρθρο 10 (6) του ν. 2251/1994 «για την προστασία των καταναλωτών»), οι πόροι των ενώσεων καταναλωτών συνίστανται αποκλειστικά στα δικαιώµατα εγγραφής, συνδροµές και εθελοντικές εισφορές των µελών τους, στα εισοδήµατα από την αξιοποίηση της περιουσίας τους, στις κληρονοµίες, κληροδοσίες, στην κρατική επιχορήγηση ή επιχορήγηση από τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού, στην επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργανισµούς και διεθνείς ενώσεις καταναλωτών καθώς και σε ποσοστό 35% επί των ποσών που επιδικάζονται από την άσκηση συλλογικών αγωγών καθώς και στις εισπράξεις από διάθεση εντύπων και δηµοσίων εκδηλώσεων. Η κατάργηση της κρατικής επιχορήγησης των ενώσεων καταναλωτών κρίνεται επιβεβληµένη στα πλαίσια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης της χώρας µας και δεν συνιστά ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη δράσεων προστασίας του καταναλωτικού κοινού από τις ενώσεις καταναλωτών δεδοµένης της προβλεπόµενης σχετικής χρηµατοδότησης τους µέσω των προγραµµάτων ΕΣΠΑ. Ταυτόχρονα, η νέα ρύθµιση για τα επιδικασθέντα ποσά χρηµατικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης µετά την άσκηση συλλογικής αγωγής, µε την οποία καταργείται η κρατική συµµετοχή και η συµµετοχή των δευτεροβάθµιων ενώσεων καταναλωτών επιδιώκει την περαιτέρω ενεργοποίηση των ενώσεων καταναλωτών στο θέµα άσκησης συλλογικών αγωγών και κατ επέκταση την περαιτέρω εξέλιξη και προαγωγή του καταναλωτικού κινήµατος. Οι ενώσεις 19

20 καταναλωτών έχουν πλέον κίνητρο να ασκούν περισσότερες συλλογικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συµφερόντων των καταναλωτών, αφού θα µπορούν να διαθέτουν το σύνολο των ποσών που κερδίζουν από το δικαστικό αγώνα κατά βούληση σε σκοπούς πάντα σχετιζόµενους µε την προστασία και ενηµέρωση του καταναλωτικού κοινού. Άρθρο 41 Με το άρθρο 41 τροποποιείται το άρθρο 12 παράγραφοι 1-9 (Εθνικό Συµβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς) του ν. 2251/1994, προκειµένου να επιταχυνθεί η διαδικασία για την ανασυγκρότηση του ΕΣΚΑ και την ανανέωση των µελών της Επιτροπής Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται η θεραπεία της παρουσιασθείσας ανάγκης συρρίκνωσης της υφιστάµενης σύνθεσης του ΕΣΚΑ, το οποίο λόγω της πολυµελούς σύνθεσής του είχε καταστεί µη ευέλικτο, µη αξιοποιήσιµο και ουσιαστικά ανενεργό. Το ΕΣΚΑ µετασχηµατίζεται σε ένα πιο ευέλικτο και λειτουργικό σχήµα, το οποίο θα µπορεί πρακτικά να λειτουργεί ως «γέφυρα» µεταξύ των θεσµικών οργάνων της πολιτείας και των πολιτών/καταναλωτών και να ενισχύει δραστικά το ρόλο των οργανώσεων. Στα πλαίσια της θεσπιζόµενης ευελιξίας του ΕΣΚΑ ρυθµίζονται τα εξής: α. Η συµµετοχή εκπροσώπου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και του Συνηγόρου του Καταναλωτή στην πενταµελή Επιτροπή Πιστοποίησης Ενώσεων Καταναλωτών. β. Η µείωση των µελών του ΕΣΚΑ από σαράντα οχτώ (48) σε είκοσι επτά (27). 20

21 γ. Η κλήση του κατά περίπτωση εκπροσώπου του εµπλεκόµενου φορέα, κατά θεµατική, χωρίς να είναι απαραίτητη η συµµετοχή του στο µόνιµο σχήµα του ΕΣΚΑ. δ. Η κατάργηση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Άρθρο 42 Με την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται άρθρο 13β στο ν. 2251/1994, προκειµένου να απλοποιηθεί, εκσυγχρονιστεί και καταστεί πιο αποτελεσµατικός ο τρόπος διαχείρισης των καταγγελιών καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών από τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή, µε την εισαγωγή διαδικασίας αξιολόγησής τους. Με την παρούσα προσθήκη θεραπεύεται η ανάγκη άµεσης αντιµετώπισης των σοβαρών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές και συνακόλουθα ρύθµισης της αγοράς, καθώς η ως τώρα διαχείριση των καταγγελιών από την Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή µε αυστηρά χρονολογική σειρά είχε καταστεί χρονοβόρα και δυσλειτουργική. Κατά συνέπεια, η Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή θα δύναται πλέον βασιζόµενη στα αυστηρώς οριζόµενα στην ρύθµιση κριτήρια του δηµοσίου συµφέροντος, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, των πιθανών επιπτώσεων στο καταναλωτικό κοινό, των επιπτώσεων σε ευαίσθητες οµάδες του πληθυσµού, της προστασίας του καταναλωτή καθώς και του αποτελέσµατος που προσδοκάται από την παρέµβασή της σε συγκεκριµένη υπόθεση να κατηγοριοποιεί τις ληφθείσες καταγγελίες και να προκρίνει τις πιο σηµαντικές προς άµεση διερεύνηση και επίλυση. Άρθρο 43 21

22 Οι διατάξεις που ρυθµίζουν τα του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθµών είναι διασκορπισµένες σε διαφορετικά νοµοθετικά κείµενα και χρειάζονται σε πολλά σηµεία τους επικαιροποίηση. Η επικαιροποίηση αφορά µεταξύ άλλων τον τρόπο εισροής των εσόδων στον Κρατικό Προϋπολογισµό και τον τρόπο κατανοµής τους στους δικαιούχους, δηλαδή στη /νση Μετρολογίας που εποπτεύει τον περιοδικό έλεγχο µέτρων και σταθµών και στις υπηρεσίες Εµπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, που κατ ουσία διενεργούν τον περιοδικό έλεγχο. Με την παρούσα εισήγηση καταργείται η υποχρέωση έκδοσης Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης για τη διάθεση των ποσών στις Περιφέρειες και αυτή αντικαθίσταται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης προκειµένου τα σχετικά ποσά να επιστρέφονται ταχύτερα στους δικαιούχους τους (Περιφέρειες) και να µπορούν να διατίθενται για τις ανάγκες των ελέγχων. Με αυτή τη ρύθµιση θα µπορούν να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι, να ελέγχεται αποτελεσµατικότερα η αγορά σε ό,τι αφορά τα όργανα µέτρησης και να εισρέουν περισσότερα έσοδα στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Άρθρο 44 Τέλος, στο άρθρο 44 προβλέπονται οι ηµεροµηνίες από τις οποίες τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του προτεινόµενου σχεδίου καθώς και των διατάξεων των οποίων η έκδοση προβλέπεται σε αυτό. Παράλληλα, ρητά αναφέρεται η κατάργηση του ισχύοντος Αγορανοµικού Κώδικα (νδ. 136/ 1946), του ν. 3668/2008 µε τον οποίο αναθεωρήθηκε αυτός, και του άρθρου 15 του ν. 802/1978 περί προσφορών και εκπτώσεων. 22

23 Αθήνα, ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΝ ΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 23

24 24

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γενικό Μέρος Το παρόν σχέδιο νόμου αποτελεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, επικαιροποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών»

στο σχέδιο νόµου «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών» Γενικό Μέρος Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου αποτελεί µια προσπάθεια εκσυγχρονισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα

Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα 2017 Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα Εφαρμογή άρθρου 66 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013. Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4/2013 Τροποποίηση Κανονισµού Αδειών Πετρελαιοειδών Προϊόντων Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ε.3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» ( Α 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: 1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τρίκαλα 18-11 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθμ.πρωτ.:ΔΑ/Φ32.2/2111 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθμός Μητρώου Αδείας :24 ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115 Α/ ) : Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις.

Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115 Α/ ) : Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. Ν. 3668/08 (ΦΕΚ 115 Α/18-6-2008) : Αναθεώρηση των διατάξεων περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικα» και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011

ΑΔΑ: 457ΚΦ-8Σ1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα 04-11-2011. Αρ. Πρωτ. : Α2-1783 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ 5/2011 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 04-11-2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ TIΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Νέα Αγορανοµική ιάταξη σχετικά µε τη λιανική πώληση

ΘΕΜΑ: «Νέα Αγορανοµική ιάταξη σχετικά µε τη λιανική πώληση ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΕΙΣ: 1. ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ 2. ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ 3. TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4. ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 7 η Μαρτίου 2008 και Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 123/2008 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Απόφαση επί της Διενέργειας Ακροάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Νομοτεχνικές Παράμετροι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Τ Ε Ε, Ε Σ Υ Π / Ε Λ Ο Τ «Ο Ρ Θ Η Ν Ο Μ Ο Θ Ε Τ Η Σ Η Μ Ε Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ε Π Ρ Ο Τ Υ Π Α» Α Θ Η Ν

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων

Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των στρεβλώσεων στην αγορά καυσίμων Παρεμβάσεις σε 4 Άξονες Α. Αντιμετώπιση της παραβατικότητας Β. Απελευθέρωση αγοράς-ενίσχυση του ανταγωνισμού Γ. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ + ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κωδ.: 176 71, Καλλιθέα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ANΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 22/08/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: Φ2-1871 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/ση: Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 665/2013 Οδηγίες για τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΠΘΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Τηλ: 210 3893308 210 3893173 Fax :210

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας

Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας Ηµερίδα Βιολογικής Γεωργίας ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIOLOGICA 2008 «Σύστηµα Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΥΤΙΝΟΣ ιευθύνων Σύµβουλος AGROCERT Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 29/05-01/06

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Για την ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και την Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενισχυµένα µέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυµάτων Ρύθµιση θεµάτων χρηµατοπιστωτικού χαρακτήρα Κύρωση της σύµβασης-πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β496Φ-ΙΑΞ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΕΙΣ : -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -TΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΡ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ" Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για τη σύσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ NOMOΣ: 3448/2006 ΦΕΚ: Α 57/15.03.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 22/2011 Τροποποίηση συµπλήρωση του Κανονισµού Αδειών που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 818/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθµό

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 15/24 Ο ΗΓΙΑ 2001/115/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής εκεµβρίου 2001 για την τροποποίηση της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ µε στόχο την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την εναρµόνιση των όρων που επιβάλλονται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της «Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς τις Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ και άλλες διατάξεις» Με τις διατάξεις του παρόντος προσχεδίου νόμου εναρμονίζεται η εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ν.3373/2005: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Ν.703/77 «ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Από 1 ης Μαΐου 2004 ισχύει στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος» Γενικό Μέρος Ο παρών νόμος αποτελεί μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού, επικαιροποίησης και ρύθμισης με ενιαίο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2

Αρ.Πρωτ.Α ΚΟΙΝ: Αποδέκτες πίνακα διανοµής Α..07/2009 ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ' Tαχ. /νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Ν. ηµητρακόπουλος Τηλέφωνο : 210 3840153

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ )

Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/ ) Απόφαση 23979/ΔΕ264/13 (ΦΕΚ 1367/Β/5-6-2013) Θέμα: «Ρυθμίσεις για τις ανακατανομές πιστώσεων των συλλογικών αποφάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις του περιφερειακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2001/193/ΕΚ) L 69/25 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Μαρτίου 2001 σχετικά µε τις προσυµβατικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές από πιστωτές που χορηγούν στεγαστικά δάνεια [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος απολογισμός ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το 2013

Ετήσιος απολογισμός ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2014 Ετήσιος απολογισμός ελεγκτικού μηχανισμού της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή για το 2013 Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

2. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Έδρες τους ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 4 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5103/51643 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Α.Π. 220.19-07-2013 ΣΧΟΛΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΟΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν/ΔΙΟ «ΚΑΝΟΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Άρθρο 16 Σχετικά με την πρόβλεψη της δυνατότητας των εμπορικών καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης

Αθήνα, 15.02.2011. Πίνακας Αποδεκτών. Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, τιμοκατάλογοι και εμπορικές πρακτικές προώθησης Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 15.02.2011 Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα: Κωδικός : O-46314 Σελίδες : 5 Συναπτόμενες συμβάσεις προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ν.4177/2013 ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - Άρθρο 20 Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων -ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αθήνα, 28/12/2015 Αρ. Πρωτ.: 135934 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών.

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα