ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ Α. Συνολική εικόνα προόδου του ΚΠΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006. Α. Συνολική εικόνα προόδου του ΚΠΣ 2000-2006"

Transcript

1 ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ ΠΡΟΟ ΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ Α. Συνολική εικόνα προόδου του ΚΠΣ Βρισκόµαστε στο µέσο της περιόδου εφαρµογής του ΚΠΣ Οι βασικές κατευθύνσεις που έπρεπε να τηρηθούν στο χρονικό διάστηµα που διανύθηκε ήταν, αφενός, η επιτάχυνση στη δηµοσιονοµική διαχείριση των πόρων για τη διασφάλιση της απορρόφησης των δεσµεύσεων του έτους 2001 και αφετέρου, η εφαρµογή αυστηρών διαδικασιών και ελέγχων προκειµένου να διασφαλίζεται η συµβατότητα των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων µε τους Κανονισµούς. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , έχουν εγκριθεί έργα, συνολικής δηµόσιας δαπάνης που αντιστοιχεί στο 69% των πόρων δηµόσιας δαπάνης του Γ ΚΠΣ. Τα έργα αυτά έχουν συγκεκριµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισµό. Οι νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχούν στο 44% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του ΚΠΣ και οι απορροφήσεις στο 24% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του ΚΠΣ. Αναλυτικότερα, σε ότι αφορά τα Τοµεακά Προγράµµατα, η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 47% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Τοµεακού σκέλους και έχει απορροφηθεί το 27% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Στα Περιφερειακά Προγράµµατα η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 37% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Περιφερειακού σκέλους και έχει απορροφηθεί το 18% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. 1

2 Η παρατηρούµενη κατ αρχήν διαφοροποίηση στους ρυθµούς προόδου ανάµεσα στο εθνικό και περιφερειακό σκέλος, οφείλεται στην ιδιαιτερότητα της φύσης των επιµέρους προγραµµάτων. Σηµειώνεται ότι στα πλαίσια του εθνικού σκέλους υλοποιούνται µεγάλα έργα υποδοµής, τα οποία βρίσκονται σε φάση εκτέλεσης από την αρχή της προγραµµατικής περιόδου, παρέχοντας έτσι µία σαφή προτεραιότητα στους ρυθµούς υλοποίησης. Αντιθέτως, στα πλαίσια των περιφερειακών προγραµµάτων, πέραν της συνθετότητας της φύσης και του περιεχοµένου τους, οι δεσµεύσεις σηµαντικών πόρων σε επώνυµα ανώριµα έργα αρµοδιότητας κεντρικών φορέων, λειτούργησε αρνητικά, δηµιουργώντας υστερήσεις στην υλοποίηση. Με την ενδιάµεση αναθεώρηση των Προγραµµάτων, αντιµετωπίζονται τέτοια θέµατα και αναµένεται σηµαντική βελτίωση. Ιδιαίτερα κρίσιµο θέµα αποτελεί η αντιµετώπιση του κανόνα Ν+2 για το τέλος του έτους 2004, αλλά και για τα επόµενα έτη. Η.Α. του ΚΠΣ, διαµόρφωσε πίνακα προβλέψεων και στόχων σε επίπεδο άξονα-ταµείου, ο οποίος έχει κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες της Ε.Ε, και θα αποτελέσει τη βάση µηνιαίας παρακολούθησης των εξελίξεων στην δηµοσιονοµική εκτέλεση των προγραµµάτων και λήψης των απαραίτητων διορθωτικών µέτρων. Για τον ίδιο σκοπό η.α. του ΚΠΣ προχώρησε στην ανάπτυξη δικτύου για την παρακολούθηση του Ν+2. Παράλληλα, συνεκτιµάται και η µεθοδολογία που προτείνεται από τις υπηρεσίες της ΕΕ όσον αφορά τα µεγάλα έργα και τις κρατικές ενισχύσεις, όπου υπάρχουν αντίστοιχες δράσεις. Σε περίπτωση καθυστερήσεων που παρατηρούνται σε µεγάλα έργα τα οποία αντιπροσωπεύουν σηµαντικό µέρος του προϋπολογισµού, οι.α των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων καταστρώνουν σχέδιο αντιµετώπισης της καθυστέρησης αυτής. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της προσέγγισης των στόχων, κάθε Επ. Πρόγραµµα διαθέτει αναλυτικό σχέδιο δράσης για τον κανόνα ν+2 του 2004 στη βάση ενός προγράµµατος επιτάχυνσης (πρόγραµµα crash). Στο πρόγραµµα αυτό εµφανίζονται ανά µέτρο, τα κρίσιµα για την τήρηση του κανόνα ν+2 έργα (ή δράσεις που προκηρύσσονται συνολικά), µε το χρονοδιάγραµµα προώθησης των διοικητικών καταστάσεών τους, την οικονοµική τους εξέλιξη και τους στόχους 2

3 απορρόφησης, βάσει των οποίων η.α. του Επ. Προγράµµατος, τεκµηριώνει και παρακολουθεί την επιτυχή προσέγγιση των στόχων. Ενισχυτική υποστήριξη των ενεργειών επιτάχυνσης των προγραµµάτων αποτελούν οι δράσεις στα πλαίσια της Τεχνικής Βοήθειας, που κάθε.α. έχει / ή προτίθεται να αναλάβει, µε στόχο την υποστήριξη των Τελικών της ικαιούχων. Επισηµαίνεται η θετική συµβολή του έργου των οµάδων υποστήριξης Τελικών ικαιούχων της ΜΟ, καθώς και η πρόθεση περαιτέρω ενίσχυσης / επέκτασης του έργου αυτού, όπου απαιτείται. Η ουσιαστικότερη διάσταση στην υλοποίηση του ΚΠΣ είναι η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του και η σταδιακή απόδοση στην κοινωνία των πρώτων αποτελεσµάτων και ωφελειών. Κατά την αποτίµηση της µέχρι σήµερα πορείας υλοποίησης του Γ ΚΠΣ, πέραν των στοιχείων της οικονοµικής διαχείρισης που αποτυπώνονται στους επισυναπτόµενους πίνακες, επισηµαίνονται οι εξελίξεις προόδου των επί µέρους πολιτικών και τα πρώτα άµεσα αποτελέσµατα που µέχρι σήµερα έχουν επιτευχθεί. Παράλληλα κρίνεται αναγκαία η καταγραφή των προοπτικών και των στόχων που τίθενται για το επόµενο έτος, λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική που έχει αναπτυχθεί αλλά και τα βασικά ζητήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν. 3

4 Β. Πρόοδος ΚΠΣ κατά Άξονα Προτεραιότητας Τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα που διαπιστώνονται από την υλοποίηση του ΚΠΣ κατά την περίοδο που διανύθηκε, περιγράφονται ανά Άξονα Προτεραιότητας στη συνέχεια. Προτεραιότητα 1: Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων και Προώθηση της Απασχόλησης Στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων, όπου το πλαίσιο των πολιτικών στις οποίες εντάσσονται οι ενέργειες που υλοποιούνται αφορούν την ανάπτυξη των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, τη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο µιας πολιτικής δια βίου µάθησης, την ανάπτυξη ενός ικανού, καταρτισµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους στην αγορά εργασίας, καθώς και την προώθηση δράσεων υπέρ της µεγαλύτερης συµµετοχής των γυναικών σε αυτήν, καταγράφονται µετρήσιµα αποτελέσµατα για τους άµεσα ωφελούµενους. Τα αποτελέσµατα αυτά, καθώς και η συνολικότερη πρόοδος της εφαρµογής των Προγραµµάτων συνοψίζονται ως εξής: Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελµατική Κατάρτιση» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 52% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 31% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Στο ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 51% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 28% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Μέχρι τον Απρίλιο του 2004 είχαν ωφεληθεί από δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης πάνω από άτοµα, από προγράµµατα κατάρτισης πάνω από άτοµα ( άνεργοι και εργαζόµενοι) και από συνοδευτικές υπηρεσίες πάνω από άτοµα ευπαθών οµάδων. Από ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ωφελήθηκαν γυναίκες και

5 περίπου άτοµα ευπαθών οµάδων. Οι γυναίκες ωφελούνται επιπλέον από δράσεις ενίσχυσης της λειτουργίας και αναβάθµισης υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωµένων και λοιπών οµάδων που χρήζουν φροντίδας (ενισχύεται η λειτουργία 400 βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, καθώς και Κέντρων ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Μονάδων Κοινωνικής Μέριµνας), αλλά και από την πριµοδότηση της υψηλής συµµετοχής (άνω του 60%) των γυναικών στις ως άνω δράσεις. Οι θεσµικές, οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις που προωθήθηκαν για την εφαρµογή της εξατοµικευµένης προσέγγισης έχουν ως αποτέλεσµα τη λειτουργία 69 Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση, τη στελέχωσή τους µε 474 εκπαιδευµένους εργασιακούς συµβούλους, την οργάνωση της στατιστικής παρακολούθησης των δεδοµένων της εξατοµικευµένης προσέγγισης µέσω πληροφοριακού συστήµατος και την εκπόνηση µεθοδολογικών εργαλείων για την εφαρµογή της εξατοµικευµένης προσέγγισης. Εντός του 2004, αναµένεται η λειτουργία 7 ακόµα ΚΠΑ. Στην Α /θµια και Β /θµια εκπαίδευση µέχρι το τέλος του 2003 ωφελήθηκαν µαθητές µε πολιτισµικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες, µαθητές παρακολούθησαν προγράµµατα διδακτικής στήριξης και µαθητές συµµετείχαν σε προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Σήµερα λειτουργούν ολοήµερα σχολεία (2.369 δηµοτικά και νηπιαγωγεία) και 18 κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Εκπονήθηκαν 33 νέα βιβλία για τις ανάγκες της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 355 νέα βιβλία για την τεχνολογική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης λειτουργούν 200 προγράµµατα για την ισότητα των φύλων και πάνω από µαθητές συµµετείχαν σε προγράµµατα πρακτικής άσκησης. Υλοποιήθηκαν κτιριακές παρεµβάσεις σε 658 περίπου εργαστήρια γυµνασίων και λυκείων (422 εργαστήρια φυσικών επιστηµών, 73 εργαστήρια τεχνολογίας, 163 εργαστήρια πληροφορικής). Στο πλαίσιο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης καταγράφεται η αναβάθµιση 370 περίπου προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών και η ανάπτυξη 96 νέων προγραµµάτων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών (εκ των οποίων τα 19 σε θέµατα πληροφορικής, τα 5 σε θέµατα περιβάλλοντος και τα 3 σε θέµατα φύλου και ισότητας). Επίσης, υλοποιούνται προγράµµατα επιχειρηµατικότητας από 20 ιδρύµατα και εκσυγχρονίζονται 16 βιβλιοθήκες και 14 ιδρύµατα. Τέλος, ενισχύθηκαν προγράµµατα πρακτικής άσκησης, τα οποία παρακολούθησαν πάνω από φοιτητές, ενώ 5

6 περίπου φοιτητές παρακολούθησαν προγράµµατα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου και των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής. Στον τοµέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σηµειώνεται η επιµόρφωση άνω των εκπαιδευτικών σε θέµατα ειδικής αγωγής για µαθητές µε αναπηρία και άνω των 850 εκπαιδευτικών σε θέµατα ισότητας των δύο φύλων. Σε προγράµµατα εισαγωγικής, ταχύρυθµης, µέσης και µακράς διάρκειας κατάρτισης συµµετείχαν άνω των εκπαιδευτικών, ενώ σε προγράµµατα εξοµοίωσης πτυχίων συµµετείχαν περίπου δάσκαλοι και νηπιαγωγοί. Τέλος, εκπαιδευτικοί και στελέχη εκπαίδευσης επιµορφώθηκαν σε θέµατα συµβουλευτικής. Αντίστοιχες δράσεις στον τοµέα των ανθρωπίνων πόρων βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο υλοποίησης των ΠΕΠ. Σε εξέλιξη επίσης βρίσκεται και η υλοποίηση των δράσεων που εµπίπτουν στις Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, και των λοιπών µέτρων ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων. Παράλληλα, µε την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων προωθήθηκαν θεσµικές, οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις στο πλαίσιο της αναβάθµισης της εκπαίδευσης και της διαµόρφωσης πολιτικής για τη δια βίου µάθηση. Πιο συγκεκριµένα, Ολοκληρώθηκε σχέδιο νόµου για τη θεσµοθέτηση των Ινστιτούτων ια Βίου Εκπαίδευσης και κατατέθηκε προς συζήτηση στους εµπλεκόµενους φορείς (ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης). Με τον Νόµο 3191/2003 (ΦΕΚ 258Α) θεσµοθετήθηκε το Εθνικό Σύστηµα Σύνδεσης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την απασχόληση, το οποίο αποτελεί κεντρικό σηµείο αναφοράς στο πλαίσιο µιας συνεκτικής στρατηγικής για τη δια βίου µάθηση. Στο πλαίσιο του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. προβλέπεται η λειτουργία και διασύνδεση των Συστηµάτων των αναγκών της αγοράς εργασίας, τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, αρχικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης, συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, πιστοποίησης της επαγγελµατικής κατάρτισης και των επαγγελµατικών προσόντων, συµβουλευτικής, επαγγελµατικού προσανατολισµού και σύνδεσης µε την αγορά εργασίας, τα οποία αποτελούν και τις βασικές λειτουργίες του. Εκπονήθηκε Σχέδιο ράσης για τη δηµιουργία των προϋποθέσεων, το σχεδιασµό και την έναρξη λειτουργίας των ανωτέρω συστηµάτων. 6

7 Προτεραιότητα 2: Μεταφορές Τα µεγάλα έργα υποδοµής που υλοποιούνται στον άξονα προτεραιότητας των µεταφορών, αποτελούν σηµαντικό επενδυτικό κεφάλαιο του Γ ΚΠΣ. Τα έργα αυτά αναµένεται να συµβάλουν ουσιαστικά και µακροπρόθεσµα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας και στην πορεία της προς την πραγµατική σύγκλιση. Η υλοποίηση των έργων αυτών αναµένεται ότι θα δηµιουργήσει επαρκείς οικονοµίες κλίµακας, µε περαιτέρω συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας των επενδύσεων και του κεφαλαίου και τη συνακόλουθη επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Οδικοί Άξονες, Λιµένες, Αστική Ανάπτυξη» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 65% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 44% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Στο ΕΠ «Σιδηρόδροµοι, Αστικές Συγκοινωνίες, Αεροδρόµια» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 41% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 21% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Στον τοµέα των οδικών µεταφορών ολοκληρώνεται ο περιφερειακός δακτύλιος της Αττικής και η ζεύξη Ρίου Αντιρρίου, ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση των µεγάλων οδικών έργων στους άξονες του ΠΑΘΕ και της ΕΓΝΑΤΙΑΣ, καθώς επίσης και οι επεκτάσεις στο Μετρό Αθηνών. Συµπληρωµατικές παρεµβάσεις στον τοµέα υλοποιούνται παράλληλα και από τα ΠΕΠ. Αναφορικά µε τις παραχωρήσεις, σηµειώνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνισµοί για τη σύναψη επτά νέων συµβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, που άπτονται της αρµοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας ιαχείρισης Έργων Οδικών Αξόνων µε Παραχώρηση (ΕΥ Ε/ΟΑΠ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. Όσον αφορά τον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών, το «Στρατηγικό Σχέδιο Επενδύσεων Σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕΠ» έγινε αποδεκτό από τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., ως βάση για την εξέλιξη των επενδύσεων στον τοµέα των 7

8 σιδηροδροµικών υποδοµών. Το Σχέδιο θα αποτελέσει τη βάση και για την αναθεώρηση του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Τον Οκτώβριο του 2003 καθορίστηκε το επίπεδο της κοινοτικής συνδροµής δύο ακόµα µεγάλων έργων Αναδιοργάνωση ΟΣΕ & Εφαρµογή Επιχειρησιακού Σχεδίου και Εκσυγχρονισµός ΗΣΑΠ. Μέχρι σήµερα τα µεγάλα έργα για τα οποία έχει καθοριστεί το επίπεδο της κοινοτικής συνδροµής ανέρχονται σε πέντε (5). Σηµειώνεται επίσης, ότι σε φάση αξιολόγησης βρίσκεται η αίτηση για την επιβεβαίωση του ποσοστού κοινοτικής συµµετοχής του Προαστικού Σιδηρόδροµου, ενώ σύντοµα θα υποβληθούν οι αιτήσεις επιβεβαίωσης ποσοστού για δύο (2) επιπλέον έργα: Ολοκλήρωση Υποδοµής και Επιδοµής Ν ΣΓΥΤ στο τµήµα Τιθορέας Λιανοκλάδι και Σηµατοδότηση Τηλεδιοίκηση Σιδηροδρόµου Άξονα ΠΑΘΕ. Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Στον άξονα που αφορά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας επισηµαίνεται η διευθέτηση όλων σχεδόν των καθεστώτων ενίσχυσης και η προσπάθεια για απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης που αφορούν ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις, εξελίξεις που επιτρέπουν την ανάπτυξη µεγαλύτερης δυναµικής στο Πρόγραµµα. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 33% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 16% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόµου 2601/98 ενισχύονται 441 επενδυτικά σχέδια, ενώ παράλληλα ιδιαίτερα θετική κρίνεται η ανταπόκριση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για τις προκηρυσσόµενες δράσεις ενίσχυσής τους. Μέχρι σήµερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από προτάσεις, από τις οποίες έχουν εγκριθεί περίπου Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ενισχύονται 933 επιχειρηµατικά σχέδια µεταποιητικών ΜΜΕ και ΠΜΕ µεγέθους µέχρι 50 ατόµων και 110 επενδύσεις τεχνολογικού εξοπλισµού ΜΜΕ. Επίσης, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Πιστοποιηθείτε» υλοποιούνται επενδύσεις για την ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων ποιότητας, σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001/ 2000 (Σύστηµα 8

9 ιαχείρισης Ποιότητας), ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υγιεινή και Ασφάλεια στους χώρους εργασίας) και ΙSO (Σύστηµα Περιβαλλοντικής ιαχείρισης). Για τον ποιοτικό εκσυγχρονισµό της τουριστικής υποδοµής χρηµατοδοτούνται µονάδες και 419 επιχειρηµατικά σχέδια τουριστικών ΜΜΕ. Στον τοµέα της γυναικείας και νεανικής επιχειρηµατικότητας ενισχύονται δικαιούχοι, ενώ στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας ατόµων µε αναπηρίες ενισχύονται 57 δικαιούχοι. Για τις ανωτέρω δράσεις προετοιµάζονται νέοι κύκλοι προκήρυξης, ενώ παράλληλα υλοποιούνται δράσεις στήριξης ΜΜΕ και στα ΠΕΠ, µέσω του Κανονισµού 70. Σε ό,τι αφορά τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις υλοποιούνται συνολικά 144 έργα (23 έργα αιολικών πάρκων, 16 µικρά υδροηλεκτρικά, 67 έργα εξοικονόµησης ενέργειας, 4 έργα συµπαραγωγής ηλεκτρισµού θερµότητας, 8 έργα υποκατάστασης συµβατικών καυσίµων, 7 ηλιακά συστήµατα, 3 παθητικά συστήµατα, 4 φωτοβολταϊκά έργα και 12 συστήµατα βιοµάζας). Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας και τεχνολογίας ενισχύονται προγράµµατα. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα παραγωγικών υποδοµών και παρεµβάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και την ίδρυση/ οργάνωση νέων χρηµατοπιστωτικών εργαλείων/ θεσµών. Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί και λειτουργεί (βάσει του Ν. 3066/2002) το Ταµείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε), µε σκοπό την παροχή εγγυήσεων σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα για παρεχόµενες χρηµατοπιστωτικές διευκολύνσεις προς ήδη υπάρχουσες και νεοϊδρυόµενες µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που απασχολούν έως 30 εργαζόµενους. Προτεραιότητα 4: Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία Στον άξονα προτεραιότητας της αγροτικής ανάπτυξης και αλιείας αναγνωρίζεται σηµαντική επιτάχυνση των ρυθµών υλοποίησης, δεδοµένου ότι έχουν πλέον ολοκληρωθεί οι ενέργειες αξιολόγησης των προτάσεων και έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων, για το σύνολο σχεδόν των προκηρύξεων, που δηµοσιεύτηκαν στο διάστηµα Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές 9

10 δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 46% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 25% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Στο ΕΠ «Αλιεία» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 56% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 26% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία µέχρι το τέλος του α εξαµήνου του 2004, στον τοµέα της γεωργίας ενισχύονται περισσότεροι από δικαιούχοι. Ειδικότερα, χρηµατοδοτούνται περισσότερα από σχέδια βελτίωσης (επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις), 700 περίπου επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων, µικρά και µεγάλα επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της εµπορίας και µεταποίησης δασοκοµικών προϊόντων και νέοι γεωργοί µέσω του καθεστώτος της εφάπαξ πριµοδότησης. Όσον αφορά τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του τοµεακού Προγράµµατος, µετά τις αναγκαίες εργασίες προετοιµασίας (οριστικοποίηση επιχειρησιακών σχεδίων, αναθέσεις στις δοµές στήριξης), ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες αξιολόγησης του πρώτου κύκλου προκηρύξεων για δράσεις δηµόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα, που ενισχύουν την ελκυστικότητα των περιοχών παρέµβασης, αποκαθιστώντας παράλληλα τις οικονοµικές και κοινωνικές λειτουργίες τους. Συγκεκριµένα, έχει εγκριθεί η χρηµατοδότηση περίπου 650 µικρών επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κυρίως σε αγροτουριστικά καταλύµατα και αγρο-βιοτεχνίες, 150 µικρών ιδιωτικών έργων για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, και έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 470 µικρών δηµόσιων έργων για τη βελτίωση των υποδοµών στις 40 αγροτικές περιοχές όπου εφαρµόζονται τα προγράµµατα αυτά. Σηµειώνεται τέλος, ότι στους υπόψη τοµείς καταγράφονται σηµαντικές βελτιώσεις στην απλούστευση των διαδικασιών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των δυνητικών δικαιούχων στα προγράµµατα και τη µείωση του απαιτούµενου χρόνου ολοκλήρωσης των διοικητικών διαδικασιών. Η δεύτερη φάση απλούστευσης των διαδικασιών εφαρµογής των καθεστώτων ενίσχυσης στον τοµέα της γεωργίας εξετάζεται παράλληλα µε την προσαρµογή του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου στις διατάξεις του Καν. 1783/

11 Σηµαντική είναι επίσης η οικονοµική πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο τοµεακό Πρόγραµµα για την αλιεία. Από τη µέχρι τώρα υλοποίηση έχουν ωφεληθεί περίπου δικαιούχοι, µέσω ενισχύσεων για την απόσυρση αλιευτικών σκαφών, τον εκσυγχρονισµό του αλιευτικού στόλου, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισµό µονάδων υδατοκαλλιεργειών και µονάδων µεταποίησης - εµπορίας αλιευτικών προϊόντων, καθώς και τη χορήγηση αντισταθµίσεων για την προσωρινή ή οριστική παύση του επαγγέλµατος του αλιέα. Προτεραιότητα 5: Ποιότητα Ζωής Όσον αφορά τον άξονα προτεραιότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, σε εξέλιξη βρίσκονται έργα στους τοµείς του Περιβάλλοντος, του Πολιτισµού και της Υγείας Πρόνοιας, ενώ συµπληρωµατικά προωθούνται αντίστοιχες δράσεις και σε περιφερειακό επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, στον τοµέα του Περιβάλλοντος : Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Περιβάλλον» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 31% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 16% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Βρίσκονται σε εξέλιξη έργα που σχετίζονται µε την εφαρµογή και εναρµόνιση µε την κοινοτική νοµοθεσία για το περιβάλλον, καθώς και έργα αναβάθµισης και προστασίας του περιβάλλοντος στον αστικό χώρο και την περιφέρεια. Συστήθηκαν 27 Φορείς ιαχείρισης περιοχών του ικτύου NATURA 2000 και παράλληλα προωθούνται οι απαραίτητες θεσµικές, οργανωτικές και διοικητικές ρυθµίσεις για την πλήρη λειτουργία τους. Ήδη έχουν εγκριθεί ενέργειες έναρξης της λειτουργίας (start up) για τους 12 φορείς και προωθούνται αντίστοιχες ενέργειες για τους υπόλοιπους 15 φορείς. Στις περιοχές αρµοδιότητας των 12 φορέων έχουν επίσης αρχίσει να υλοποιούνται έργα διαχείρισης και προστασίας. Ψηφίστηκε ο Νόµος 3199/03 για την προστασία και διαχείριση των υδάτων - σε εφαρµογή της Οδηγίας ΕΟΚ 60/ οι διατάξεις του οποίου αποτελούν σηµείο αναφοράς για το σύνολο των παρεµβάσεων στον συγκεκριµένο τοµέα. Προωθείται άµεσα η συγκρότηση διυπουργικής Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων και η σύσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων 11

12 στο ΥΠΕΧΩ Ε. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η σύσταση ιευθύνσεων Υδάτων στις Περιφέρειες για τη χάραξη και την εφαρµογή της σχετικής πολιτικής. Επεκτείνεται και στις περιφέρειες η στελέχωση της Μονάδας Τεχνικής Υποστήριξης Έργων Στερεών και Υγρών Αποβλήτων που λειτουργεί στο ΥΠΕΧΩ Ε. Βρίσκεται σε εξέλιξη η στελέχωση και ο εξοπλισµός του Σώµατος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (INSPECTORATE), ενώ έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί οι πρώτοι έλεγχοι για την τήρηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Στον τοµέα του Πολιτισµού υλοποιούνται έργα αναβάθµισης κτιριακής και τεχνολογικής υποδοµής σε 25 µουσεία της χώρας, ανάδειξης και προβολής 40 αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων και δηµιουργίας δοµών στο σύγχρονο πολιτισµό (18 συνεδριακά πολιτιστικά κέντρα). Τέλος, ολοκληρώνεται το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Πολιτισµός» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 47% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 28% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης Στον τοµέα της Υγείας δηµιουργούνται 10 Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη και βρίσκονται σε εξέλιξη η αναβάθµιση του υπάρχοντος εξοπλισµού των Κέντρων Υγείας Αγροτικού Τύπου 6 περιφερειών (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, υτικής Ελλάδας, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) και 40 γενικών νοσοκοµείων, καθώς και παρεµβάσεις για τον κτιριακό εκσυγχρονισµό 11 νοσοκοµείων της χώρας. Στον τοµέα της ψυχικής υγείας καταγράφεται η λειτουργία 80 δοµών αποασυλοποίησης (ξενώνες, οικοτροφεία, προστατευµένα διαµερίσµατα), στις οποίες φιλοξενούνται 690 χρόνια ασθενείς των ψυχιατρικών νοσοκοµείων. Η ανάπτυξη των ανωτέρω δοµών επέτρεψε την άρση του ασυλικού χαρακτήρα του ψυχιατρικού νοσοκοµείου της Πέτρας Ολύµπου. Στόχος του προγράµµατος είναι η άρση του ασυλικού χαρακτήρα και των ψυχιατρικών νοσοκοµείων της Κέρκυρας και Τρίπολης, καθώς και η σηµαντική µείωση των κλινών των υπόλοιπων ψυχιατρικών νοσοκοµείων. Στον τοµέα της πρόνοιας δηµιουργήθηκαν 64 γραφεία κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 12

13 ισάριθµους δήµους και 7 ειδικά προγράµµατα κοινωνικοποίησης, ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης στην ηµιαυτόνοµη και αυτόνοµη διαβίωση για άτοµα µε αναπηρίες που διαβιούν σε ιδρύµατα. Η ανάπτυξη των ανωτέρω δοµών, εκτός από την συµβολή τους στην επίτευξη των στόχων των επί µέρους τοµέων, συµβάλλουν επίσης θετικά στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς δηµιουργούνται αυξηµένες ανάγκες στελέχωσής τους. Μέχρι σήµερα έχουν προσληφθεί για τη στελέχωση των ως άνω δοµών πάνω από άτοµα. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Υγεία Πρόνοια» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 39% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 14% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης Προτεραιότητα 6: Κοινωνία της Πληροφορίας Στην προτεραιότητα της Κοινωνίας της Πληροφορίας προωθούνται δράσεις στο πλαίσιο των στόχων της πρωτοβουλίας eeurope. Το πρόγραµµα επιτάχυνσης του τοµεακού σκέλους (πρόγραµµα crash) που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τον τελευταίο χρόνο συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση των ρυθµών οικονοµικής και φυσικής προόδου. Με βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , στο ΕΠ «Κοινωνία της Πληροφορίας» η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 21% των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Προγράµµατος και έχει απορροφηθεί το 12% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης Ιδιαιτέρως επισηµαίνονται τα αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί στον τοµέα της εκπαίδευσης όπου έγιναν ταχύτατα βήµατα για την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος εισάγοντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Σηµειώνεται ότι το 100% των σχολείων της χώρας έχει διασυνδεθεί στο διαδίκτυο, ενώ ο εξοπλισµός των σχολείων µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει βελτιώσει σηµαντικά την αναλογία µαθητών ανά PC (11/1 για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και 34/1 για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση). Στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης ολοκληρώνεται ο εξοπλισµός των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία συµβάλλουν στην ουσιαστική βελτίωση 13

14 της επικοινωνίας και της ποιότητας της εξυπηρέτησης που λαµβάνει ο πολίτης από τις ηµόσιες Υπηρεσίες. Ήδη λειτουργούν περίπου 850 ΚΕΠ, µε τη λογική του «one-stop-shop», αναλαµβάνοντας τη διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων επαφών ανάµεσα στις υπηρεσίες που διαφορετικά θα έπρεπε να γίνουν από τον ίδιο τον πολίτη. Η ενσωµάτωση των νέων ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών) στις ελληνικές επιχειρήσεις προωθείται µέσω του Προγράµµατος «ικτυωθείτε», από το οποίο έχουν ενισχυθεί µέχρι σήµερα επιχειρήσεις για την αγορά ηλεκτρονικού υπολογιστή και τη σύνδεσή τους µε το διαδίκτυο. Το ηλεκτρονικό επιχειρείν προωθείται από το Πρόγραµµα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», στο πλαίσιο του οποίου έχουν ενταχθεί περισσότερες από επιχειρήσεις. Σηµαντική είναι επίσης η συµβολή του τοµεακού προγράµµατος στην δυναµική των ανθρώπινων πόρων µε την ανάπτυξη κοµβικών δεξιοτήτων στον τοµέα των ΤΠΕ. Έχουν ολοκληρωθεί έως σήµερα προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα ΤΠΕ για ανέργους και προετοιµάζεται η προκήρυξη νέων προγραµµάτων για ακόµα ανέργους. Η παρέµβαση στον τοµέα των ανθρώπινων πόρων συµπληρώνεται µε την ολοκλήρωση προγράµµατος Stage για την απόκτηση επαγγελµατικής εµπειρίας σε τοµείς της ΚτΠ, ανέργων πτυχιούχων ΤΠΕ. Στο πρόγραµµα συµµετείχαν άνεργοι πτυχιούχοι. Συµπληρωµατικά µε τις δράσεις της ΚτΠ που υλοποιούνται από το εθνικό σκέλος ξεκίνησε η υλοποίηση των αντίστοιχων δράσεων από τα ΠΕΠ. Προτεραιότητα 7: Περιφερειακή Ανάπτυξη Τέλος, όσον αφορά τον άξονα της Περιφερειακής Ανάπτυξης, µε βάση τα στοιχεία προόδου που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ µέχρι , για τα Περιφερειακά Προγράµµατα το 62% των πόρων δηµόσιας δαπάνης του Περιφερειακού Σκέλους έχει µέχρι σήµερα εγκριθεί και έχουν δεσµευτεί οι ανάλογοι πόροι για συγκεκριµένα έργα. Το µέγεθος αυτό αντιστοιχεί µε την έγκριση προς εκτέλεση έργων, µε προσδιορισµένους στόχους, χρονοδιαγράµµατα και προϋπολογισµό. Η δηµόσια δαπάνη των ενταγµένων έργων, για τα οποία έχουν αναληφθεί νοµικές δεσµεύσεις αντιστοιχεί στο 37% 14

15 των πόρων της δηµόσιας δαπάνης του Περιφερειακού Σκέλους και έχει απορροφηθεί το 18% των πόρων της αντίστοιχης δηµόσιας δαπάνης. Οι παρατηρούµενες αποκλίσεις στην πρόοδο υλοποίησης των επιµέρους Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, σε σχέση µε τον µέσο όρο του περιφερειακού σκέλους καθορίστηκαν µέχρι σήµερα κυρίως από το ειδικότερο περιεχόµενο και τις δεσµεύσεις των επιµέρους προγραµµάτων, από ζητήµατα που σχετίζονται µε το µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό ωριµότητας και ποιότητας των προτάσεων και των τρόπων αντιµετώπισής τους καθώς και από το βαθµό ετοιµότητας των τελικών δικαιούχων, το βαθµό προσαρµογής και ανταπόκρισής τους στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ ΚΠΣ και από τα µέτρα που εφαρµόζονται για την υποστήριξή τους, διαµορφώνοντας τρεις διακριτές οµάδες προγραµµάτων ως προς τους ρυθµούς υλοποίησης: Στην πρώτη οµάδα ταξινοµούνται τρία ΠΕΠ, που παρουσιάζουν αρκετά ικανοποιητικό ρυθµό υλοποίησης, ταχύτερο από τον µέσο όρο του ΚΠΣ. Πρόκειται για τα ΠΕΠ Αττικής, υτικής Ελλάδος και Κρήτης. Στη δεύτερη οµάδα ταξινοµούνται έξι ΠΕΠ, µε απορρόφηση περί το µέσο όρο του περιφερειακού σκέλους, πορεία που παρουσιάζει υστερήσεις. Πρόκειται για τα ΠΕΠ υτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας Στην τρίτη οµάδα ταξινοµούνται τέσσερα ΠΕΠ, που παρουσιάζουν σοβαρότερη υστέρηση στους ρυθµούς υλοποίησης. Αυτά είναι τα ΠΕΠ Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδος, Βορείου Αιγαίου και Ηπείρου. Σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης των ειδικών δράσεων των ΠΕΠ, αναφέρονται τα εξής : 1. Ολοκληρωµένες δράσεις στα ΠΕΠ α) Ολοκληρωµένες δράσεις σε ορεινές/µειονεκτικές περιοχές (ΟΠΑΑΧ ΠΕΠ), συνολικής εκτιµώµενης δηµόσιας δαπάνης 390 ΜΕΥΡΩ : Μετά την ολοκλήρωση της φάσης σχεδιασµού σε όλα τα ΠΕΠ, επελέγησαν 47 συνολικά περιοχές παρέµβασης, για κάθε µια από τις οποίες εκπονήθηκαν αντίστοιχα Επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία υλοποιούνται.. Ωστόσο από τη µέχρι σήµερα υλοποίηση επισηµαίνονται προβλήµατα ωριµότητας των δηµόσιων κυρίως έργων, καθώς και αδυναµίες των τελικών δικαιούχων κατά την υλοποίηση, καθιστώντας αναγκαία τη λήψη πρόσθετων µέτρων υποστήριξης της εφαρµογής τόσο από τους πόρους της τεχνικής βοήθειας όσο και από τις οµάδες στήριξης της ΜΟ. 15

16 β) Ολοκληρωµένες δράσεις σε αστικές περιοχές, συνολικής εκτιµώµενης δηµόσιας δαπάνης 325 ΜΕΥΡΩ : Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σχεδιασµού, έχουν επιλεγεί µέχρι σήµερα 67 αστικές περιοχές παρέµβασης. Τα επιχειρησιακά σχέδια που εκπονήθηκαν για κάθε επιλεγείσα περιοχή βρίσκονται σε φάση εφαρµογής, αντιµετωπίζοντας ωστόσο παρόµοια µε τα ΟΠΑΑΧ προβλήµατα υλοποίησης. Αναγκαία κρίνεται η λήψη πρόσθετων µέτρων υποστήριξης της εφαρµογής, συµπεριλαµβανοµένης και της βελτίωσης του συντονισµού των Οµάδων συνεργαζόµενων φορέων, οι οποίες έχουν ως συντονιστή φορέα τον οικείο σε κάθε σχέδιο ήµο. γ) Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, συνολικής εκτιµώµενης δηµόσιας δαπάνης 145 ΜΕΥΡΩ : Ολοκληρώθηκε η Α φάση ενεργοποίησης των επιχειρησιακών σχεδίων (διαδικασίες έκδοσης προσκλήσεων και αξιολόγησης προτάσεων). Τα σχέδια αρχίζουν να υλοποιούνται, αναµένεται ωστόσο να αναδειχθούν πιθανά προβλήµατα υλοποίησης και καθυστερήσεις, ειδικά σε δράσεις προώθησης της απασχόλησης. Για την επιτάχυνση της εφαρµογής των παραπάνω τριών τύπων ολοκληρωµένων προγραµµάτων απαιτείται στήριξη των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δοθέντος ότι η υποδοµή που διαθέτουν σήµερα δεν επιτρέπει κατά κανόνα την επιτυχή υλοποίηση των έργων, ιδιαίτερα των έργων που απαιτούν εµπλοκή φορέων του δηµοσίου και διαδικασίες εκπόνησης µελετών, ανάθεσης, παρακολούθησης και υλοποίησης. 2. ράσεις Περιβάλλοντος στα ΠΕΠ Η δέσµευση σε επίπεδο περιφερειακού σκέλους για τη διάθεση πόρων ύψους περί τα 770 ΜΕΥΡΩ ηµόσιας απάνης σε δράσεις περιβάλλοντος (εκ των οποίων το 755 περίπου για πόσιµο νερό, υγρά και στερεά απόβλητα) τηρείται και παρακολουθείται µε ευθύνη των Ειδικών Υπηρεσιών ιαχείρισης των ΠΕΠ. Σηµαντικές µέχρι στιγµής καθυστερήσεις παρατηρούνται στα έργα περιοχών NATURA. 16

17 3. ράσεις ενίσχυσης Επιχειρηµατικότητας -Καινοτοµίας Οι παρεµβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και την ανάπτυξη πνεύµατος καινοτοµίας στις Περιφέρειες αφορούν τόσο δράσεις δηµοσίων υποδοµών και «άυλων» ενεργειών, όσο και δράσεις που αφορούν τον ιδιωτικό τοµέα. Σε ότι αφορά ειδικότερα στην υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ, καταγράφεται η ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης και υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Α κύκλου προκήρυξης. Έχουν υπαχθεί περίπου επενδυτικά σχέδια ΜΜΕ στους τοµείς της µεταποίησης και του τουρισµού. Από τις βρίσκεται σε εξέλιξη ο Β κύκλος προκήρυξης (δηµόσιας δαπάνης 146 ΜΕΥΡΩ), το κανονιστικό και οργανωτικό πλαίσιο της οποίας έτυχε περαιτέρω απλοποιήσεων και βελτιώσεων µετά την Α φάση εφαρµογής. Παράλληλα προγραµµατίζεται η προκήρυξη ενός Γ κύκλου ενίσχυσης ΜΜΕ, µε διεύρυνση του είδους των δράσεων που θα υλοποιηθούν (ενίσχυση ιδιωτών για δράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας, δράσεις ιδιωτών στο πλαίσιο των Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Αστικής Ανάπτυξης). Οι πόροι για τη χρηµατοδότηση του νέου κύκλου θα προκύψουν από τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Β κύκλου και από ενδεχόµενη απελευθέρωση πόρων από ανενεργές δράσεις-έργα, στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της αναθεώρησης των προγραµµάτων. Η εξειδίκευση των όρων υλοποίησης Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών αλλά και η προώθηση της υλοποίησης δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας µέσω καθεστώτων ενίσχυσης αναµένεται να ενεργοποιήσει πόρους στα ΠΕΠ στο άµεσο µέλλον. Παρά τις µέχρι σήµερα καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δράσεων αυτών, εξαιτίας προβληµάτων που συνδέονταν µε το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης αλλά και τη γενικότερη δυσκολία υλοποίησης των δράσεων σε περιφερειακό επίπεδο και τις αρχικές τάσεις σηµαντικής µείωσης ή και απαλοιφής τους, τελικά κατά την ενδιάµεση αναθεώρηση των ΠΕΠ επελέγη να παραµείνουν πόροι για τις δράσεις αυτές, προωθώντας παράλληλα µέτρα ενίσχυσης της εφαρµογής τους. 4. ράσεις Κοινωνίας της Πληροφορίας Σε ό,τι αφορά τις δράσεις του τοµέα «Κοινωνία της Πληροφορίας», καταγράφεται η ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Σχεδίων ΚτΠ για κάθε Περιφέρεια και η 17

18 σταδιακή έναρξη της υλοποίησης των δράσεων (διαδικασίες προσκλήσεων, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων) ανά Περιφέρεια. Σηµειώνεται ότι για την επίτευξη συµπληρωµατικότητας των επί µέρους προγραµµάτων, προηγήθηκαν διαβουλεύσεις µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων, ενώ παράλληλα για την αποφυγή επικαλύψεων εφαρµόστηκαν διαδικασίες συντονισµού της εφαρµογής των δράσεων µεταξύ εθνικού και περιφερειακού σκέλους, απαιτείται ωστόσο ενίσχυση των διαδικασίων συντονισµού και συνεργασίας µεταξύ εθνικών και περιφερειακών αρχών, µε στόχο τη βελτίωση, ωρίµανση και εξειδίκευση των επιµέρους παρεµβάσεων. 18

19 Γ. Άµεσοι στόχοι και προοπτικές Από την πρόοδο των στοιχείων υλοποίησης του ΚΠΣ και των επί µέρους Προγραµµάτων, προκύπτει η ανάγκη για σηµαντική επιτάχυνση των ρυθµών προόδου που σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούν διπλασιασµό των προσπαθειών, προκειµένου να αποφευχθεί η απώλεια πόρων είτε λόγω της εφαρµογής του κανόνα Ν+2, είτε λόγω καθυστερήσεων στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος παραγωγής δηµοσίων έργων που σηµειώθηκαν κατά τα προηγούµενα έτη. Ο µηχανισµός διαχείρισης και παρακολούθησης των Προγραµµάτων µε εντοπισµένες τις ανάγκες στελέχωσης και βελτίωσης των µηχανισµών παρακολούθησης, πιστοποίησης και παραλαβής των έργων επικεντρώνεται - όπου κρίνεται αναγκαίο- στην προσπάθεια ενίσχυσης στο επίπεδο των φορέων υλοποίησης των έργων. Βασικά ζητήµατα, τα οποία καλούνται να αντιµετωπίσουν την επόµενη περίοδο οι ιαχειριστικές Αρχές και προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να συντονιστούν οι προσπάθειες όλων, είναι: Επιτάχυνση της εκτέλεσης των Προγραµµάτων ώστε να δηµιουργηθεί ικανοποιητική βάση για τη διασφάλιση της απορρόφησης των δεσµεύσεων του έτους 2002 (εφαρµογή του κανόνα ν+2 στο τέλος του 2004). Σε όποια Προγράµµατα διαπιστώνεται υστέρηση θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για την προσέγγιση των ρυθµών υλοποίησης στους µέσους όρους του ΚΠΣ. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της προσέγγισης των στόχων, κάθε Επ. Πρόγραµµα διαθέτει αναλυτικό σχέδιο δράσης για τον κανόνα ν+2 του 2004 στη βάση ενός προγράµµατος επιτάχυνσης (πρόγραµµα crash), µε βάση το οποίο θα παρακολουθείται ώστε να λαµβάνονται έγκαιρα αποφάσεις. Αυξηµένη µέριµνα κατά την εκτέλεση των Προγραµµάτων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί τόσο σε επίπεδο οικονοµικών προβλέψεων όσο και σε επίπεδο αποτελεσµάτων και την ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από τους στόχους αυτούς. Αξιοποίηση και µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων από τις ενέργειες που µέχρι σήµερα έχουν προωθηθεί για την ενίσχυση των τελικών δικαιούχων των Προγραµµάτων (προσλήψεις τεχνικών συµβούλων, σύσταση ειδικών υπηρεσιών, 19

20 στελέχωση φορέων µέσω ΥΠΕΣ Α, καταρτίσεις στελεχών, συγκρότηση ειδικών οµάδων στήριξης κλπ). Περαιτέρω προσπάθειες ενίσχυσής τους θα πρέπει να εξειδικεύονται στη φύση των συγκεκριµένων προβληµάτων και αναγκών τους. Σταθερή τήρηση και εφαρµογή των αυξηµένων απαιτήσεων του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, τηρώντας µε τη δέουσα επιµέλεια και αυστηρότητα το υφιστάµενο θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Οι ιαχειριστικές Αρχές θα πρέπει να συνεχίσουν και να ενδυναµώσουν τη διάχυση των αυξηµένων διαχειριστικών και ελεγκτικών απαιτήσεων στους φορείς υλοποίησης των έργων. Ενθάρρυνση των διαδικασιών απλοποίησης και αποσαφήνισης των µεθόδων εφαρµογής προκειµένου να επιτυγχάνεται αποτελεσµατικότερη διαχείριση των συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων και βελτιστοποίηση των αναµενόµενων αποτελεσµάτων. Περαιτέρω ενίσχυση της διάχυσης και δηµοσιοποίησης των αποτελεσµάτων και των ωφελειών από την υλοποίηση των Επ.Προγραµµάτων αποσκοπώντας στην ενίσχυση των αρχών της διαφάνειας, στην ενδυνάµωση της θετικής αντίληψης των πολιτών και στην ευρύτερη αναγνώριση των κοινών προσπαθειών. 20

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΠΕΠ 2007-2013 ΔΡΑΣΕΙΣ «ΚΟΡΜΟΥ», ΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Υποδομές Υγείας ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ & α. Ανάπτυξη Υποδομών στην πρωτοβάθμια Περίθαλψη Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης

Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης Οι Επιχειρησιακές Συμφωνίες Υλοποίησης δεν υποκαθιστούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013

Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ. ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Απολογισµός ΕΠΑΝ ΙΙ ΕΘ 7-15 Σεπτεµβρίου 2013 Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) Ενισχύει τοµείς της οικονοµίας όπως: Βιοµηχανία Τουρισµός Εµπόριο Ερευνα και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης

Τεχνολογικές Δράσεις για Ισότιμους Δημόσιας Διοίκησης Ευρώπη υποστηρίζει πως η ανάκαμψη θα είναι ψηφιακή. Με ποιον τρόπο Η η ειδική γραμματεία διοικητικής μεταρρύθμισης της Ελλάδας θα υποστηρίξει αυτό το στόχο; Η Ειδική Γραμματεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 είναι ύψους 4,2 δις κοινοτικής συμμετοχής που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ενωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας Χρηματοδότηση έργων ΔΣΑ και στήριξης επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Συνέδριο ΤΕΕ, 12-14/12/2012: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Φώτης Κουρμούσης Περιβαλλοντολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΣΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ» Ταχ. ν/ση : Κυψέλης 16 113 62 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 8215853 Fax : 210 8215853 Ιστοσελίδες: www.keaep.gr E-mail: keaep@otenet.gr Αθήνα, 26/11/2012 Αρ. Πρωτ. εξερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Προγράµµατα και Έργα που Συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία και το Ταµείο Συνοχής για την Περίοδο 2007-2013 2013 έσπω Τοφαρίδου ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 16 Νοεµβρίου 2011 οµή της Παρουσίασης Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI

Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI Tο Bόρειο Aιγαίο AΛΛAZEI www.pepba.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών, 81100 Μυτιλήνη Τηλ. Κέντρο 22513-52000, Fax: 22513-52014 e-mail: vorioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ένα από τα επτά Τομεακά/ Εθνικά Επιχειρησιακά Προγράμματα με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 52 Ενότητα 8... 53 8.1 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος Δήμου Λαρισαίων και εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης (Δυνατότητες Αδυναμίες, Κρίσιμα ζητήματα)... 53 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Δράσεις Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Δρ Μουρατίδης Ηλίας Προϊστάμενος Μον. Α1 Προγρ/σμούκαι Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020

ΕΣΠΑ 2014-2020. Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 ΕΣΠΑ 2014-2020 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020 Νέα προγραμματική περίοδος Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 2.6: Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Ενέργεια: 2.6.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Το παρόν Μέτρο έχει οριζόντια δομή και διατρέχει όλες τις βαθμίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα

Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα Το e-επιχειρείν στην Ελλάδα ebusiness in Greece Η συµβολή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας» The contribution of the 3 rd CSF Operational Programme Information Society Ηλίας Καστρίτης,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box)

Η επιλογή <ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ> ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Μενού Πληροφόρηση ιοίκησης Βήµατα Πλοήγησης Γενικά Η επιλογή ή < ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ> γίνεται στην 1 η οθόνη (combo box) Η πλοήγηση στα κατώτερα επίπεδα ακολουθείται µε εναλλαγή των οθονών µε

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Κ Ε Κ Α Π Ε Λ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ TΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών» VOUCHER 29 Το ΚΕΚ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την επωνυμία ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε (Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.

Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ. Αστική Εταιρεία Ε.Ε.Α. Πανεπιστημιου 44, 106 79, Αθήνα Τηλ-Φαξ: 210-3390594, 210-3646392 E-mail: promitheus@atp.gr Αθήνα, 16/06/2014 Αριθ.Πρωτ.79 Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαvvελματιών «ΠΡΟΜΗθΕΑΣ)) έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΣΕ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ Ελληνικό, 31/12/2013 Αρ. Πρωτ.636 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στην Κύπρο Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: OPENDAYS2011 Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου Λεµεσός, 15 Νοεµβρίου 2011 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου Προϊστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ & ΚΙΛΕΛΕΡ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ www.gineparagogos.gr Συντονισμός A.Σ.: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα Τηλ. 2410 554026 contact@dimitra.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΕΚΟ «ΓΙΝΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ» ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μοχλός ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας Γεώργιος Αλετράς / ΕΥΔ ΠΑΑ-Μονάδα Α Λακωνία, 3 Μαρτίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ

Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ Θέμα: «Επιχορήγηση ΟΤΑ για Εξοικονόμηση Ενέργειας» Εισηγητής: Δ. Μπαϊρακτάρης Ειδικός Σύμβουλος ΚΕΔΕ 1 Έργα και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στους Δήμους I. Αμιγώς Διοικητικές Λειτουργίες Δημοτικά Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 2020 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007

25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ 2000- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Μονάδα Α 25 Οκτωβρίου 2007 Τεχνική Σύσκεψη Technical Meeting October 25 th, 2007 Αννα Κανακάκη Δράσεις Υγείας στα ΕΠ Του ΕΚΤ 2007-20132013

Διαβάστε περισσότερα

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-2010) Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Πορεία Εφαρμογής 1 Συγκεντρωτικά στοιχεία πορείας εφαρμογής του Ε.Π.«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» Συνοπτικά, η ενεργοποίηση του Προγράμματος, έως και την 21 η Μαΐου 2010, αποτυπώνεται ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2009-2010 2010 Α Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασµός Αύγουστος 2009 1 Εκπόνηση Επιχειρησιακού Προγράµµατος Μια από τις καινοτοµίες που εισάγει ο Νέος Κώδικας ήµων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα