15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003145880 2015-10-09"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : , FAX: Αρμόδιος : Γεώργιος Καραγιάννης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 70/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Cpv ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

2 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση Συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 1.3. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134 / ) όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 256 / ), όπως ισχύει σήμερα Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν / 95 (Φ.Ε.Κ.145 /Α/95)«Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/Α/2007) Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ Α 66/ ), άρθρο Του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ Α 129/ ) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α 128/ ) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη Δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α 31/ ) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 άρθρο 26, για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α 41/ ) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» Tου Ν.4281/2014(ΦΕΚ τεύχος Α 160/ ). Τις αποφάσεις 2.1 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά τη 33 η / (Θέμα 22 ο - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) συνεδρίασή του με ΑΔΑ: Ω2Ν ΗΙ, με την οποία εγκρίνατε: «α) Τη ματαίωση του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. δ του Π.Δ. 118/2007, καθώς η προς κατακύρωση τιμή της προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού κρίνεται ασύμφορη για το Νοσοκομείο. β) Την επανάληψη του διαγωνισμού με επαναπροσδιορισμό του προϋπολογισμού από την ίδια Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών, με αντικατάσταση του ενός μέλους κ. Λεωνίδα Τυρή (που διαγράφηκε από τη δύναμη του προσωπικού του Νοσοκομείου, λόγω μετάταξής του στο Γενικό Νοσοκομείο Σελίδα 2 από 26

3 Αλεξανδρούπολης) από τον κ. Γεώργιο Ορφανό, ΔΕ Τεχνικού, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού κατά τα προηγούμενα έτη. γ) Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στις συμμετέχουσες εταιρείες». 2.2 Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, κατά την 35 η / συνεδρίασή του (Θέμα 38 ο ) ΑΔΑ: 7ΥΝ ΡΑ6, κατά την οποία ενέκρινε: «α) Τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές κατατέθηκαν με το υπ αριθμ. Πρωτ / έγγραφο της Επιτροπής σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών. β) Τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν.3867/2010, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού του Νοσοκομείου, προϋπολογισμού δαπάνης 8.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από την ίδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης. 2.3 Την υπ αριθμ.4281/2015 Απόφαση Δέσμευσης, με ΑΔΑ: 7ΜΥ Ο0Σ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.400,00 (KAE 0879), ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ Φ.Π.Α. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ , ΩΡΑ: π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: , ΩΡΑ: μ.μ. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΕΙΔΟΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Παροχή Υπηρεσίας Χαμηλότερη τιμή ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ Σελίδα 3 από 26

4 ΑΡΘΡΟ 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η προσφορά υποβάλλεται, δακτυλογραφημένη (μία ενιαία προσφορά) και συνοδευόμενη από ένα αντίγραφο. Θα φέρει τη φίρμα του προσφέροντα, θα απευθύνεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ και θα φέρει σαν τίτλο την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού του Νοσοκομείου, και τον αριθμό της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, στοιχεία που θα πρέπει να αναφέρονται και στο εξωτερικό του φακέλου που την περιέχει. Στην προσφορά που θα υποβληθεί σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο τμήμα «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσης διακήρυξης, θα αναφέρεται το κόστος: Της υπηρεσίας προ ΦΠΑ. Της υπηρεσίας με ΦΠΑ. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου μέχρι την και ώρα 14:00. Προσφορές που υποβάλλονται μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή και επιστρέφονται. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους αναδόχους το επιθυμούν μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού έως και την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: Α) Έλληνες Πολίτες Β) Αλλοδαποί Γ) Νομικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά Δ) Συνεταιρισμοί Ε) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση ο καθένας από τους συμμετέχοντες στην Ένωση οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού της Ενώσεως, να προσκομίσει αυτοτελώς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που προβλέπει η Διακήρυξη. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά. ΑΡΘΡΟ 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα: 2.1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: Α. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι Σελίδα 4 από 26

5 προσφέροντες. Β. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. Για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). β) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. Για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας, 3. Για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, Γ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος. Δ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι: 1. Ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 2. Φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις. Ε. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. ΣΤ. Θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνονται: Α. Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. Β. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα. Γ. Ότι ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Κ.Π.Δ 118/07. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται Σελίδα 5 από 26

6 υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς, μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι: Α. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. Γ. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Δ. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση ματαίωση του διαγωνισμού. Ε. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Στα πλαίσια κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, στο σύνολο των συναλλαγών τους με όλο το Δημόσιο Τομέα όπως προβλέπει ο N. 4250/2014 ΦΕΚ Α 74, τα κάθε είδους έγγραφα που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες θα γίνονται δεκτά εφόσον είναι σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο και την αντίστοιχη εγκύκλιο με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/ ΑΔΑ:ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οποιαδήποτε αναφορά στην παρούσα Διακήρυξη που έρχεται σε αντίθεση με τα παραπάνω θεωρείται ως υποβληθείσα εκ παραδρομής και δεν λαμβάνεται υπόψη. Το Νοσοκομείο θα διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο επί των φωτοαντιγράφων που κατατίθενται σύμφωνα με τα προηγούμενα και στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά θα ανακαλείται αμέσως και κάθε διοικητική ή άλλη πράξη για την έκδοση των οποίων χρησιμοποιήθηκαν τα εν λόγω φωτοαντίγραφα. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υπογράφονται από το συμμετέχοντα, σε περίπτωση συμμετοχής φυσικού προσώπου, από τους διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από το Διευθύνοντα Σύμβουλο στις περιπτώσεις Α.Ε. Σε περίπτωση συμμετοχής Ενώσεων όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται και υπογράφονται αυτοτελώς, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 1 της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από τα απαιτούμενα ή σε περίπτωση που το σχετικό εκδοθέν έγγραφο δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερομένου ή -στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση- από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών η υποψηφιότητα θα απορριφθεί. Όλοι οι συμμετέχοντες στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει υποχρεωτικά στα στοιχεία επικοινωνίας τους να αναφέρουν και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. ΑΡΘΡΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. H παρούσα περιγραφή αφορά στην συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών Σελίδα 6 από 26

7 αερίων του Νοσοκομείου συνολικά. Με τον όρο ιατρικά αέρια νοούνται το οξυγόνο, το κενό και ο πεπιεσμένος αέρας. Αναλυτικά : Το κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα/κπα/ περιλαμβάνει: συγκροτήματα αεροσυμπιεστών, ξηραντές, αεροφυλάκια, βαλβίδες εξυδάτωσης, φίλτρα, ηλεκτρολογική εγκατάσταση/ηλεκτρικός πίνακας, γραμμές παροχής αεροσυμπιεστών, αυτοματισμού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού. Η εγκατάσταση του κέντρου παραγωγής ιατρικού κενού/κικ/, περιλαμβάνει: συγκροτήματα αντλιών κενού, κενοφυλάκια, βαλβίδες, ηλεκτρολογική εγκατάσταση/ηλεκτρικός πίνακας, αυτοματισμοί, γραμμές παροχής αντλιών κενού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού και αποθήκευσης ( κενοφυλάκια ή αεριοφυλάκια). Τους υποσταθμούς δευτέρου σταδίου, βραχίονες σύνδεσης, συλλέκτες, μανόμετρα, εξυδατωτές, μεταγωγικές διατάξεις κ.λ.π.. Κάθε διάταξη ή εγκατάσταση που συνδέεται με κάθε τρόπο με την λειτουργία των ιατρικών αερίων όπως, συστήματα τροφοδοσίας πχ. ηλεκτρικοί πίνακες, γειώσεις, μονάδες ελέγχου και αυτοματισμού ( πλακέτες) κλπ, συστήματα ελέγχου εγκαταστάσεων, τηλεματικής, φωτοσήμανσης, τηλεειδοποίησης, συναγερμού κ.λ.π.. 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Η σύμβαση θα είναι για ένα (1) έτος και θα αρχίζει με την υπογραφή της. 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 3.1 Εβδομαδιαίος έλεγχος. Οπτική εξέταση των συσκευών, οργάνων. Έλεγχος καλής λειτουργίας. Εξέταση στάθμης λαδιού των αεροσυμπιεστών και αντλιών κενού. Έλεγχος ιμάντων. Έλεγχος βαλβίδων αποστράγγισης. Έλεγχος ξηραντικού μέσου. Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών. Ενημέρωση των βιβλίων συντήρησης και καταγραφή τυχόν παρατηρήσεων. Φύσημα ψυγείων. Καθαρισμός χώρου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται 3.2. Μηνιαίος Έλεγχος Συγκροτήματα αεροσυμπιεστών. Έλεγχος φίλτρων εισαγωγής αέρα. Καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών και του χώρου του μηχανοστασίου. Εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου κίνησης. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων. Έλεγχος καλής λειτουργίας ασφαλιστικής βαλβίδας. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Συγκροτήματα αντλιών κενού. Καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών. Έλεγχος σύσφιξης κοχλιών περικοχλίων. Εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου κίνησης. Σελίδα 7 από 26

8 Έλεγχος στάθμης λαδιού. Έλεγχος καλής λειτουργίας κενομέτρων. Έλεγχος της κατάστασης των βακτηριολογικών φίλτρων. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Αεροφυλάκια - κενοφυλάκια. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων. Έλεγχος βαλβίδων αποστράγγισης. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Φίλτρα. Έλεγχος κατάστασης φίλτρων λαδιού, υγρών σκόνης. Έλεγχος στοιχείων φίλτρων οσμών. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Ξηραντές. Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος. Εναλλαγή λειτουργίας των ξηραντών. Έλεγχος λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου εξόδου, ξηραντήρων Έλεγχος λειτουργίας ξηραντήρων. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Ηλεκτρικοί πίνακες. Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμικών. Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών. Γενικός έλεγχος. 3.3.Εξαμηνιαίος έλεγχος Κέντρο πεπ. Αέρα - Συγκροτήματα αεροσυμπιεστών. Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα(φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω). Έλεγχος φίλτρου εισαγωγής αέρα κάθε~500 ώρες ή εάν έχει κορεστεί νωρίτερα. Έλεγχος στάθμης λαδιού(με σταματημένο συμπιεστή). Έλεγχος της τάσεως ιμάντων. Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία. Έλεγχος φίλτρου λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες. Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ). Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα. Έλεγχος φίλτρου διαχωριστή λαδιού(κάθε ώρες). Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων. Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος φίλτρων επεξεργασίας π. αέρα AA, AO, CA, RM, RF, RA, RB. Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων σταθεροποίησης πίεσης π. αέρα. Έλεγχος εάν απαιτείται σε μεμβράνες μειωτήρων. Κλείστρα μειωτήρων. Φίλτρα εισόδου. Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων. Έλεγχος λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου εξόδου, ξηραντήρων. Σελίδα 8 από 26

9 Έλεγχος λειτουργίας ξηραντήρων. Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτροβαλβίδας εκκένωσης. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο να ανοιχθεί και να καθαριστεί και η ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού τύπου. Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη λαδιού είναι ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού. Δοκιμή καλής λειτουργίας ασφαλιστικών βαλβίδων. Δοκιμή καλής λειτουργίας βαλβίδων αντεπιστροφής. Οπτικός έλεγχος στους υποσταθμούς δευτέρου σταδίου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται 3.4 Ετήσιος έλεγχος. Ότι περιλαμβάνεται στον εξαμηνιαίο. 3.5 ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 -Ν2Ο-Π.Αέρα-Ν Εξαμηνιαίος έλεγχος Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους. Έλεγχος στεγανότητας διακοπτών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση φίλτρων κλείστρων όπου απαιτείται. Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων υψηλής πίεσης αλλαγή εάν απαιτείται σε μεμβράνες μειωτήρων. Κλείστρα μειωτήρων. Φίλτρα εισόδου. Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων Έλεγχος λειτουργίας εναλλαγής συστοιχιών συντήρηση εναλλάκτη. Έλεγχος Μανομέτρων αισθητηρίων- πιεζοστατών. 3.6 ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ Εξαμηνιαίος έλεγχος. Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα(φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί. Έλεγχος στάθμης λαδιού(με σταματημένο σταματημένη την αντλία κενού). Έλεγχος φίλτρο λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες. Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ). Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού. Έλεγχος φίλτρα συγκρατήσεως ατμών λαδιού. Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Έλεγχος και Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κόμπλερ και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί. Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται. Έλεγχος ρουλεμάν και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί. Έλεγχος φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Έλεγχος λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Το στοιχείο του βακτηριολογικού φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι(6) μήνες ή νωρίτερα, εφόσον παρατηρηθεί στα διαφορικά μανόμετρα των φίλτρων σημαντική πτώση κενού(δείκτης στην κόκκινη περιοχή). Η μη έγκαιρη Σελίδα 9 από 26

10 αντικατάσταση των φυσιγγίων των βακτηριολογικών φίλτρων μπορεί να προκαλέσει την μόλυνση των αντλιών κενού Ετήσιος έλεγχος. Αντικατάσταση διαχωριστών. Ότι περιλαμβάνεται στον εξαμηνιαίο. 3.7 ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εξαμηνιαίος έλεγχος. Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής φωτοσήμανσης και αισθητηρίων. Έλεγχος λειτουργίας τοπικών φωτοσήμανσεων και αισθητηρίων. Έλεγχος των οπτικοακουστικών σημάτων του συναγερμού με τη χρήση του κομβίο δοκιμής μέσω του οποίου γίνεται προσομοίωση της κατάστασης συναγερμού ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η Προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή ( Service Manual ), θα περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται και θα γίνεται όταν ορίζει ο κατασκευαστής. Δηλαδή είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα είτε μετά από την συμπλήρωση συγκεκριμένων ωρών λειτουργίας. 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 1. Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιηθεί από τον συντηρητή ( προληπτική συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση υλικών, ρυθμίσεις, μετρήσεις, κλπ ) θα βαραίνει αποκλειστικά τον συντηρητή. 2. Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα για τις προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα. Σε περίπτωση έκτακτων κλήσεων για αποκατάσταση βλαβών ή σε περίπτωση που κατά τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο έλεγχο προκύψει ανάγκη επισκευής, αντικατάστασης ανταλλακτικού ή αναλωσίμου τότε θα υπάρχει χρέωση των ανταλλακτικών, αναλωσίμων κλπ ( πλην εργασίας). Ο τρόπος προμήθειας παραγγελίας των υλικών θα γίνεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 3. Ο συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης ακριβώς όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών (Πρόγραμμα συντήρησης. Απαιτούμενες ενέργειες.) της παρούσας διακήρυξης και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επί μέρους σημεία (Εβδομαδιαία συντήρηση, Μηνιαία συντήρηση, Εξαμηνιαία συντήρηση, Ετήσια συντήρηση). 4. Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής του μηχανήματος, θα εκτελούνται από τον συντηρητή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα Παρασκευή και μεταξύ των ωρών π.μ μ.μ.. 5. Ο συντηρητής κάθε μήνα θα υποβάλλει βεβαίωση (θα συνοδεύεται με το τιμολόγιο συντήρησης) στην οποία ο συντηρητής θα βεβαιώνει ότι οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κέντρου αερίων έχουν συντηρηθεί, λειτουργούν καλώς και ο παραγόμενος αέρας είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς. 6. Σε κάθε επίσκεψή του, ο τεχνικός/συντηρητής της εταιρείας, θα αναφέρει απαραίτητα στο βιβλίο συντήρησης : την ημερομηνία και ώρα παρουσίας του, το είδος της βλάβης, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα ανταλλακτικά που πιθανώς χρησιμοποιήθηκαν ή απαιτούνται, για την αποκατάσταση πλήρους λειτουργικότητας του Κέντρου, τις ενδείξεις των ωρομετρητών, και τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν, καθώς και προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης του μηχανήματος. Σελίδα 10 από 26

11 7. Για την αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών ή την προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών, ισχύει απεριόριστος αριθμός κλήσεων του Νοσοκομείου και αντίστοιχων επισκέψεων του συντηρητή, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Για κάθε βλάβη ή δυσλειτουργία του Κέντρου αερίων και ανεξάρτητα από την συχνότητά τους, ο συντηρητής υποχρεούται να ανταποκριθεί άμεσα και εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ωρών από την έγγραφη ή τηλεφωνική κλήση του Νοσοκομείου. 8. Κατά το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα ο συντηρητής θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας όλων των υλικών και ανταλλακτικών που θα χρησιμοποιηθούν και την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος στο προσωπικό του ή σε τρίτους από ενέργειες σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης των εγκαταστάσεων των ιατρικών αερίων. 9. Η αναθέτουσα αρχή δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης η οποία θα προέλθει από αστοχία ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν κατά την συντήρηση. 10. Με την υπογραφή της σύμβασης η ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια του τεχνικού προσωπικού που θα εργάζεται για τη συντήρηση. Κανένα άλλο πρόσωπο ή εταιρεία πλην των τεχνικών της και των τεχνικών του Νοσοκομείου δε θα παρεμβαίνει στη επισκευή-συντήρηση των συστημάτων - συσκευών που περιλαμβάνονται στη συντήρηση. 11. Όλα τα ανταλλακτικά και υλικά που θα προσκομίζει ο συντηρητής, για την αποκατάσταση της λειτουργίας του Κέντρου θα είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, θα πληρούν τους νέους κανονισμούς της ΕΕ και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, κα θα έχουν εγκριθεί από το Ελληνικό κράτος. 12. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να δώσει στο Νοσοκομείο, οποιαδήποτε στοιχεία προέλευσης υλικών πιθανώς ζητηθούν, για διαπίστωση της ποιότητας και των χαρακτηριστικών τους. 13. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα, να ελέγχει κάθε προσκομιζόμενο υλικό και ο προμηθευτής, υποχρεώνεται να υπακούει σε κάθε εντολή των αρμοδίων υπηρεσιών του, για υλικό το οποίο δεν εκπληρώνει τους συμβατικούς όρους, που αναφέρονται στην ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους. 14. Σε περίπτωση που το Κέντρο Παροχής Πεπιεσμένου αέρα, ή το Κέντρο Ιατρικού Κενού, τεθούν εκτός λειτουργίας, λόγω παλαιότητας, αντικατάστασης, απόσυρσης ή άλλης αιτίας ή δεν παρέχεται πλέον πλήρης τεχνική υποστήριξη από τον κατασκευαστικό οίκο μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διακοπής της σύμβασης συντήρησης, χωρίς καμία οικονομική ή άλλου είδους υποχρέωση προς τον συντηρητή, πέραν της έγγραφης ενημέρωσής του. 15. Για περιπτώσεις, που ενδεχόμενα παρατηρούνται φαινόμενα πλημμελούς συντήρησης του μηχανήματος ή καταστάσεις που να αποδεικνύουν αδιαφορία εκ μέρους του συντηρητή, με αρνητικές επιπτώσεις στην εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα, να ακολουθήσει κατά την κρίση του κάθε νόμιμη διαδικασία, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και σε διαδικασίες μελλοντικής συντήρησης μηχανημάτων να τις λάβει σοβαρά υπόψιν. 16. Σε περίπτωση κατά την οποία ο συντηρητής καθυστερήσει αδικαιολόγητα την προσέλευση του πέραν των 4(τεσσάρων) ωρών, είτε δηλώσει αδυναμία διάγνωσης ή επισκευής της βλάβης των εγκαταστάσεων ή προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει οποιονδήποτε τρίτο κατά την κρίση του να επιδιορθώσει την τυχόν βλάβη ή φθορά ( πάντα και μόνο με την παρουσία του συντηρητή) και η οποιαδήποτε δαπάνη εργασίας ή και ανταλλακτικών προκύψει θα βαρύνει τον συντηρητή και θα αφαιρεθεί από την αμοιβή του. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν προβαίνει στην συντήρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα από την προδιαγραφή αυτή και μέσα στα οριζόμενα χρονικά περιθώρια, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να τον κυρήξει έκπτωτο. Σελίδα 11 από 26

12 17. Ο συντηρητής θα φέρει ακέραια αστική και ποινική ευθύνη για κάθε ζημιά που θα προκληθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του νοσοκομείου, ή σε τρίτους και θα αποδεικνύεται εμπεριστατωμένα από ανεξάρτητο γνωμοδοτικό όργανο, ότι οφείλεται σε τεχνική παράλειψη ή αμέλεια δική του ή των συνεργείων του. 18. Ο συντηρητής οφείλει να εφοδιάσει άμεσα το προσωπικό του με τα απαραίτητα μηχανήματα, εργαλεία, όργανα και συσκευές που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων. Τα ανωτέρω μηχανήματα, εργαλεία, όργανα και συσκευές, θα είναι άριστης ποιότητας και θα υπόκεινται στον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, σε ότι αφορά την καταλληλότητά τους. 19. Ο συντηρητής θα συνεργάζεται με την Διοίκηση και την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου με σκοπό την καλύτερη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 20. Η παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του συντηρητή, επιτρέπει στο Νοσοκομείο, να προβεί στην διαδικασία καταγγελίας, πριν από την ημερομηνία λήξης, χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση προς τον συντηρητή. Για την επίλυση κάθε ασυμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, αρμόδια όργανα, είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 1. Να εκτελεί το πρόγραμμα της συντήρησης, καλά και υπεύθυνα. 2. Να σημειώνει τις εργασίες και την παρουσία των τεχνιτών στο βιβλίο συντήρησης/βλάβες, για τον εβδομαδιαίο, μηνιαίο έλεγχο κλπ. 3. Να παραδίδει τα φύλλα ελέγχου ή έκτακτες αναφορές στην Τεχνική Υπηρεσία του Ιδρύματος. 4. Φέρει την πλήρη ευθύνη της καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων παραγωγής των ιατρικών αερίων. 5. Να προτείνει βελτιώσεις και τροποποιήσεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση των εγκαταστάσεων με την ισχύουσα νομοθεσία. 6. Ότι περιγράφεται στην παράγραφο «Αντικείμενο Συντήρησης». 7. Να τηρεί τα οριζόμενα χρονοδιαγράμματα της παραγράφου Πρόγραμμα συντήρησης. Απαιτούμενες ενέργειες. 8. Ότι προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας για τα ιατρικά αέρια και το αντικείμενο της σύμβασης. 9. Ότι προβλέπεται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης για κάθε αντικείμενο της σύμβασης. 10. Τα οριζόμενα από τους κατασκευαστές των μηχανημάτων, εξοπλισμών, μηχανισμών και εξαρτημάτων αυτών. 6.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 1. Το νοσοκομείο είναι υποχρεωμένο να επιτρέπει στον συντηρητή να προβαίνει στις κατά τα την κρίση του αναγκαίες εργασίες μετρήσεων, ρυθμίσεων, επισκευών κλπ. κατά τις συμφωνηθείσες ώρες και ημέρες. 2. Το προσωπικό του Νοσοκομείου που χρησιμοποιεί τα υπό συντήρηση μηχανήματα είναι υποχρεωμένο να αναγράφει τις παρατηρήσεις του στα τηρούμενα βιβλία συντήρησης/επισκευής καθώς και να ελέγχει πριν υπογράψει στα δελτία παρακολούθησης επισκευής του εξοπλισμού : Τις κάθε είδους διαπιστούμενες βλάβες και τον χρόνο διαπίστωσης τους Τον χρόνο αποκατάστασης και επαναλειτουργίας του μηχανήματος. Τις παρατηρήσεις για την ποιότητα και γενικά για την λειτουργία του μηχανήματος μετά την επισκευή. 3. Το Νοσοκομείο θα είναι υποχρεωμένο να αναθέτει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης- επισκευής μετατόπισης του εξοπλισμού (όχι δικτύου), μόνο στον συντηρητή, ρητά συμφωνηθέντων ότι οποιαδήποτε παρέμβαση τρίτου ( Σελίδα 12 από 26

13 πλην της περίπτωσης 4.16 όπου ο συντηρητής δηλώνει αδυναμία) θα συνεπάγεται πλήρη απαλλαγή του συντηρητή από τις ευθύνες του. 4. Το Νοσοκομείο και το προσωπικό οφείλει να τηρεί τις οδηγίες του κατασκευαστή σε ότι αφορά τον χειρισμό των μηχανημάτων. 7.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. Ο υποψήφιος συντηρητής/εταιρεία/οφείλει, επί ποινή αποκλεισμού να : 1. Διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 ή ισότιμο πιστοποιητικό για συντήρηση και εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων, και για εμπορία, διάθεση, διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συστημάτων παραγωγής και διανομής ιατρικών αερίων καθώς και EN ISO Διαθέτει πιστοποιητικό ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την ΔΥ8δ/1348/ Να δηλώσει εγγράφως ότι είναι σε θέση να συντηρεί το σύνολο των εγκαταστάσεων των μηχανημάτων ιατρικών αερίων ( όπως αυτό αναφέρεται στην παράγραφο Αντικείμενο ) του Νοσοκομείου, ανεξαρτήτως κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με το Π.Δ.55/2000 και το Π.Δ. 112/2012, 4. Έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων και να προσκομίσει πιστοποιητικά, συμβάσεις συνεργασίας ή βεβαιώσεις καλής εκτέλεσηςσυνεργασίας από Ελληνικά Δημόσια Νοσοκομεία για τα οποία έχει αναλάβει την συντήρηση των εγκαταστάσεων Ιατρικών Αερίων εντός των τελευταίων τριών ετών. 5. Να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, εφοδιασμένο με άδειες ασκήσεως επαγγέλματος για εγκαταστάσεις ιατρικών αερίων (σε συμμόρφωση με το Π.Δ.55/2000 και το Π.Δ. 112/2012), τις οποίες θα είναι σε θέση να τις προσκομίσει στην υπηρεσία όποτε και να του ζητηθούν. 6. Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο να είναι διπλωματούχος ή πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Π.Ε. ή Τ.Ε. Εάν πρόκειται για εταιρία να είναι στελεχωμένη τουλάχιστον με τεχνολόγους μηχανικούς ΤΕΙ ειδικότητας μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου οι οποίοι θα εκτελούν τις επιθεωρήσεις, ελέγχους κλπ, και θα επιβλέπουν τις εργασίες επισκευής και επέκτασης των δικτύων. 7. Να προσκομίσει την βεβαίωση ενημέρωσης από την Τεχνική Υπηρεσία. 8. Να είναι μέλος στο οικείο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο. Γενικοί όροι. Ο συντηρητής οφείλει να εκτελέσει γενικό έλεγχο της εγκατάστασης μόλις υπογράψει την σύμβαση και να γνωρίσει στο Νοσοκομείο σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμφωνούν με τους κανονισμούς ΕΛΟΤ ΕΝ ISO , ΕΛΟΤ ΕΝ ISO την υπουργική απόφαση ΔΥ8/οικ / και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. Επίσης να προτείνει τυχόν τροποποιήσεις που απαιτούνται για την συμμόρφωση και εναρμόνιση της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών (Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/ΟΙΚ.2230 και ) και με βάση τα πρότυπα της ΕΕ ΕΝ ISO και ISO ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την ΕΕ. Υποχρεώνεται επίσης σε υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων. Ο συντηρητής οφείλει να καταχωρεί ανελλιπώς τις εργασίες που εκτελεί στα αντίστοιχα προβλεπόμενα φύλλα συντήρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τεχνικό προσωπικό σε 24ωρη ετοιμότητα για διάγνωση και αποκατάσταση ( εφόσον είναι εφικτό και δεν απαιτούνται ανταλλακτικά ) της βλάβης των συντηρούμενων εγκαταστάσεων. Σελίδα 13 από 26

14 Προς τούτο, κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να δηλώσει τα τηλέφωνα επικοινωνίας για 24ωρη υποστήριξη των εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να βοηθά τον εργολήπτη του εκάστοτε έργου που αφορά στο δίκτυο των ιατρικών αέριων άμεσα ή έμμεσα και να εκτελεί τυχόν εργασίες (πχ απομόνωσης δικτύου ιατρικών αερίων από το μηχανοστάσιο) που είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των έργων ώστε να μη διακοπεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου. 8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Για τη σύνταξη της προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις, μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία από την οποία θα λάβουν βεβαίωση ενημέρωσης, και θα την επισυνάψουν υποχρεωτικά στην προσφορά τους. Βασικός στόχος της συντήρησης: ελαχιστοποίηση των βλαβών και χρόνου αποκατάστασης ζημιών. Για αυτό το λόγο περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης που προβλέπονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και δεν περιγράφονται στην παρούσα. Καθώς και κάθε εργασία που θα χρειαστεί για την αντικατάσταση ανταλλακτικών που δεν προβλέπονται στην παρούσα. 9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΑΡΘΡΟ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε Ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., ο οποίος θα υπολογίζεται χωριστά. Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης, εκπρόθεσμες, υπό αίρεση ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της Διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. Κριτήριο αξιολόγησης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή. ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ- ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα μετά από την έκδοση και υποβολή του σχετικού τιμολογίου βάσει των νομίμων δικαιολογητικών και μετά από την υπογραφή αντίστοιχου πρακτικού βεβαιώσεως εκτελεσθείσης συμβατικής υποχρεώσεως, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Οι προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο είναι οι ακόλουθες: α)υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β / ) : 2,00 % (δύο τοις εκατό). β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 55 του Ν. 2238/1994 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. Σελίδα 14 από 26

15 γ)υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,10% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013, ΦΕΚ 90/ ), (Ν. 4013/2011, ΦΕΚ 204/Α / ). δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%. Ο αναλογούν Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) για τις ζητούμενες υπηρεσίες βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά. ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί η παροχή της υπηρεσίας συντήρησης των Κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένος μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση σ αυτόν σχετικού εγγράφου να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον, υποχρεούται να καταθέσει το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσής της, η οποία καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας που θα του κατακυρωθεί χωρίς Φ.Π.Α. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Σε περίπτωση μη εφαρμογής των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που το έργο εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κλπ) επιβάλλεται, εκτός των προβλεπόμενων κατά περίπτωση κυρώσεων, επιπλέον πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π.Δ. 118/ Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. Σε περίπτωση Ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα επιβολής όλων των κυρώσεων που προβλέπονται και για την εκπρόθεσμη πλημμελή τήρηση των όρων της σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσει το οικονομικό του συμφέρον. Εάν ο συμβαλλόμενος για δεύτερη φορά δεν εκτελέσει εγκαίρως τα όσα ορίζονται από τη σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο, να προκηρύξει νέο διαγωνισμό και, εάν προκύψει διαφορά τιμής, να την καταλογίσει στον έκπτωτο ανάδοχο. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις διατάξεις των νόμων του εισηγητικού μέρους της διακήρυξης και τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. Θεσσαλονίκη, Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ Σελίδα 15 από 26

16 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Εκδότης: Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ, Τμήμα Προμηθειών Νοσοκομείου, οδός αρ., Τ.Κ., Πόλη Εγγύηση μας υπ αριθ. για ευρώ. Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών, οδός, αριθμός, σαν ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, την υπ αρ. σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση, συνολικής αξίας και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), ποσού. Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1), 2) ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας Σελίδα 16 από 26

17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η υπ αριθμ 1/ /201. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΑΞΙΑΣ.. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. Θεσσαλονίκη σήμερα την του μήνα.. του έτους 201, ημέρα της εβδομάδας.., οι υπογεγραμμένοι αφενός μεν ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κος Παναγιώτης Παντελιάδης, εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του την ιδιότητα το Νοσοκομείο και αφετέρου ο/η (θέση στην εταιρεία)... της εταιρείας με την επωνυμία:., που εδρεύει..,.., κος/κα εκπροσωπώντας νόμιμα με αυτή του/της την ιδιότητα την παραπάνω εταιρεία έχοντας υπόψη: α) Την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 35 Η / Συνεδρίασή του (Θέμα 38 Ο ) με ΑΔΑ 7ΥΝ ΡΑ6, με την οποία μεταξύ άλλων ενέκρινε τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των Κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού του Νοσοκομείου, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.400,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ΚΑΕ 0879), καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω διαγωνισμού. β) την από προσφορά του δευτέρου. γ) το από Πρακτικό Διενέργειας της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού. δ) Το από.. Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού ε)την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την. συνεδρίασή του (Θέμα.. ο ) με ΑΔΑ κατά την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η επικύρωση του παραπάνω Πρακτικού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. ζ)το υπ αριθμ. πρωτ... έγγραφο του Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιήθηκε στο δεύτερο συμβαλλόμενο η κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ και έκαναν ΔΕΚΤΑ τα παρακάτω : Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους με αυτήν του την ιδιότητα αναθέτει στον δεύτερο, την συντήρηση των Κέντρων πεπιεσμένου αέρα και ιατρικού κενού του Νοσοκομείου με τους παρακάτω όρους: 1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. H παρούσα περιγραφή αφορά στην συντήρηση των εγκαταστάσεων ιατρικών Σελίδα 17 από 26

18 αερίων του Νοσοκομείου συνολικά. Με τον όρο ιατρικά αέρια νοούνται το οξυγόνο, το κενό και ο πεπιεσμένος αέρας. Αναλυτικά : Το κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου ιατρικού αέρα/κπα/ περιλαμβάνει: συγκροτήματα αεροσυμπιεστών, ξηραντές, αεροφυλάκια, βαλβίδες εξυδάτωσης, φίλτρα, ηλεκτρολογική εγκατάσταση/ηλεκτρικός πίνακας, γραμμές παροχής αεροσυμπιεστών, αυτοματισμού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού. Η εγκατάσταση του κέντρου παραγωγής ιατρικού κενού/κικ/, περιλαμβάνει: συγκροτήματα αντλιών κενού, κενοφυλάκια, βαλβίδες, ηλεκτρολογική εγκατάσταση/ηλεκτρικός πίνακας, αυτοματισμοί, γραμμές παροχής αντλιών κενού, σύστημα και όργανα αυτοματισμού και αποθήκευσης ( κενοφυλάκια ή αεριοφυλάκια). Τους υποσταθμούς δευτέρου σταδίου, βραχίονες σύνδεσης, συλλέκτες, μανόμετρα, εξυδατωτές, μεταγωγικές διατάξεις κ.λ.π.. Κάθε διάταξη ή εγκατάσταση που συνδέεται με κάθε τρόπο με την λειτουργία των ιατρικών αερίων όπως, συστήματα τροφοδοσίας πχ. ηλεκτρικοί πίνακες, γειώσεις, μονάδες ελέγχου και αυτοματισμού ( πλακέτες) κλπ, συστήματα ελέγχου εγκαταστάσεων, τηλεματικής, φωτοσήμανσης, τηλεειδοποίησης, συναγερμού κ.λ.π.. 2.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Η σύμβαση θα είναι για ένα (1) έτος και θα αρχίζει με την υπογραφή της. 3.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 3.1 Εβδομαδιαίος έλεγχος. Οπτική εξέταση των συσκευών, οργάνων. Έλεγχος καλής λειτουργίας. Εξέταση στάθμης λαδιού των αεροσυμπιεστών και αντλιών κενού. Έλεγχος ιμάντων. Έλεγχος βαλβίδων αποστράγγισης. Έλεγχος ξηραντικού μέσου. Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών. Ενημέρωση των βιβλίων συντήρησης και καταγραφή τυχόν παρατηρήσεων. Φύσημα ψυγείων. Καθαρισμός χώρου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται 3.2. Μηνιαίος Έλεγχος Συγκροτήματα αεροσυμπιεστών. Έλεγχος φίλτρων εισαγωγής αέρα. Καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών και του χώρου του μηχανοστασίου. Εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου κίνησης. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων. Έλεγχος καλής λειτουργίας ασφαλιστικής βαλβίδας. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Συγκροτήματα αντλιών κενού. Καθαρισμός μηχανημάτων, συσκευών. Έλεγχος σύσφιξης κοχλιών περικοχλίων. Εξέταση καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου κίνησης. Σελίδα 18 από 26

19 Έλεγχος στάθμης λαδιού. Έλεγχος καλής λειτουργίας κενομέτρων. Έλεγχος της κατάστασης των βακτηριολογικών φίλτρων. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Αεροφυλάκια - κενοφυλάκια. Έλεγχος καλής λειτουργίας μανομέτρων. Έλεγχος βαλβίδων αποστράγγισης. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Φίλτρα. Έλεγχος κατάστασης φίλτρων λαδιού, υγρών σκόνης. Έλεγχος στοιχείων φίλτρων οσμών. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Ξηραντές. Έλεγχος καλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος. Εναλλαγή λειτουργίας των ξηραντών. Έλεγχος λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου εξόδου, ξηραντήρων Έλεγχος λειτουργίας ξηραντήρων. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Ηλεκτρικοί πίνακες. Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμικών. Καταγραφή ενδείξεων ωρομετρητών. Γενικός έλεγχος. 3.3.Εξαμηνιαίος έλεγχος Κέντρο πεπ. Αέρα - Συγκροτήματα αεροσυμπιεστών. Καθαρισμός φίλτρου εισαγωγής αέρα(φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω). Έλεγχος φίλτρου εισαγωγής αέρα κάθε~500 ώρες ή εάν έχει κορεστεί νωρίτερα. Έλεγχος στάθμης λαδιού(με σταματημένο συμπιεστή). Έλεγχος της τάσεως ιμάντων. Έλεγχος της ομαλής εκκένωσης συμπυκνωμάτων από δοχεία. Έλεγχος φίλτρου λαδιού ή συχνότερα σε κάθε επίσκεψη εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες. Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ). Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού-αέρα. Έλεγχος φίλτρου διαχωριστή λαδιού(κάθε ώρες). Έλεγχος της λειτουργικότητας των ασφαλιστικών διατάξεων. Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων και ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος ιμάντων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος φίλτρων επεξεργασίας π. αέρα AA, AO, CA, RM, RF, RA, RB. Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων σταθεροποίησης πίεσης π. αέρα. Έλεγχος εάν απαιτείται σε μεμβράνες μειωτήρων. Κλείστρα μειωτήρων. Φίλτρα εισόδου. Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων. Έλεγχος λειτουργίας διάταξης φίλτρων εισόδου εξόδου, ξηραντήρων. Σελίδα 19 από 26

20 Έλεγχος λειτουργίας ξηραντήρων. Ψυκτικού τύπου καθαρισμός φίλτρου ηλεκτροβαλβίδας εκκένωσης. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο να ανοιχθεί και να καθαριστεί και η ηλεκτροβαλβίδα ψυκτικού τύπου. Οπτικός έλεγχος στο ψυκτικό κύκλωμα και εάν παρατηρηθούν ίχνη λαδιού είναι ένδειξη απώλειας ψυκτικού υγρού. Δοκιμή καλής λειτουργίας ασφαλιστικών βαλβίδων. Δοκιμή καλής λειτουργίας βαλβίδων αντεπιστροφής. Οπτικός έλεγχος στους υποσταθμούς δευτέρου σταδίου. Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται 3.4 Ετήσιος έλεγχος. Ότι περιλαμβάνεται στον εξαμηνιαίο. 3.5 ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Ο2 -Ν2Ο-Π.Αέρα-Ν Εξαμηνιαίος έλεγχος Έλεγχος στεγανότητας λυόμενων συνδέσμων και σύσφιξη τους. Έλεγχος στεγανότητας διακοπτών υψηλής πίεσης και αντικατάσταση φίλτρων κλείστρων όπου απαιτείται. Έλεγχος και ρύθμιση μειωτήρων υψηλής πίεσης αλλαγή εάν απαιτείται σε μεμβράνες μειωτήρων. Κλείστρα μειωτήρων. Φίλτρα εισόδου. Στεγανοποιητικές φλάντζες των διαφόρων συνδέσμων Έλεγχος λειτουργίας εναλλαγής συστοιχιών συντήρηση εναλλάκτη. Έλεγχος Μανομέτρων αισθητηρίων- πιεζοστατών. 3.6 ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΝΟΥ Εξαμηνιαίος έλεγχος. Καθαρισμός μεταλλικού φίλτρου εισαγωγής αέρα(φύσημα με αέρα από μέσα προς τα έξω) και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί. Έλεγχος στάθμης λαδιού(με σταματημένο σταματημένη την αντλία κενού). Έλεγχος φίλτρο λαδιού ή συχνότερα εάν έχουν συμπληρωθεί οι απαιτούμενες ώρες. Συσφίξεις των λυομένων συνδέσμων (ρακόρ). Καθαρισμός πτερυγίων ψυγείων λαδιού. Έλεγχος φίλτρα συγκρατήσεως ατμών λαδιού. Έλεγχος των ρυθμίσεων των ηλεκτρονικών συστημάτων. Έλεγχος και Έλεγχος ευκάμπτων σωληνώσεων, εάν παρουσιάζουν ρωγμές. Έλεγχος πτερωτής και ελαστικών κόμπλερ και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί. Έλεγχος πτερυγίων και αντικατάσταση τους όταν απαιτείται. Έλεγχος ρουλεμάν και αντικατάσταση τους όταν απαιτηθεί. Έλεγχος φυσιγγίων βακτηριολογικών φίλτρων Σε περίπτωση κορεσμού πιθανή αντικατάσταση και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Έλεγχος λειτουργίας διάταξης βακτηριολογικών φίλτρων εισόδου. Σελίδα 20 από 26

21 Οποιαδήποτε αντικατάσταση αναλωσίμου ή μη και οτιδήποτε άλλο προβλέπεται Το στοιχείο του βακτηριολογικού φίλτρου πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι(6) μήνες ή νωρίτερα, εφόσον παρατηρηθεί στα διαφορικά μανόμετρα των φίλτρων σημαντική πτώση κενού(δείκτης στην κόκκινη περιοχή). Η μη έγκαιρη αντικατάσταση των φυσιγγίων των βακτηριολογικών φίλτρων μπορεί να προκαλέσει την μόλυνση των αντλιών κενού Ετήσιος έλεγχος. Αντικατάσταση διαχωριστών. Ότι περιλαμβάνεται στον εξαμηνιαίο. 3.7 ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Εξαμηνιαίος έλεγχος. Έλεγχος λειτουργίας κεντρικής φωτοσήμανσης και αισθητηρίων. Έλεγχος λειτουργίας τοπικών φωτοσήμανσεων και αισθητηρίων. Έλεγχος των οπτικοακουστικών σημάτων του συναγερμού με τη χρήση του κομβίο δοκιμής μέσω του οποίου γίνεται προσομοίωση της κατάστασης συναγερμού ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ. Η Προληπτική συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή ( Service Manual ), θα περιλαμβάνει όλα τα αναλώσιμα που απαιτούνται και θα γίνεται όταν ορίζει ο κατασκευαστής. Δηλαδή είτε ανά τακτά χρονικά διαστήματα είτε μετά από την συμπλήρωση συγκεκριμένων ωρών λειτουργίας. 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ. 1. Οποιαδήποτε εργασία πραγματοποιηθεί από τον συντηρητή ( προληπτική συντήρηση, επισκευή, αντικατάσταση υλικών, ρυθμίσεις, μετρήσεις, κλπ ) θα βαραίνει αποκλειστικά τον συντηρητή. 2. Τα ανταλλακτικά και τα αναλώσιμα για τις προγραμματισμένες προληπτικές συντηρήσεις περιλαμβάνονται στο προσφερόμενο τίμημα. Σε περίπτωση έκτακτων κλήσεων για αποκατάσταση βλαβών ή σε περίπτωση που κατά τον εβδομαδιαίο ή μηνιαίο έλεγχο προκύψει ανάγκη επισκευής, αντικατάστασης ανταλλακτικού ή αναλωσίμου τότε θα υπάρχει χρέωση των ανταλλακτικών, αναλωσίμων κλπ ( πλην εργασίας). Ο τρόπος προμήθειας παραγγελίας των υλικών θα γίνεται σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία. 3. Ο συντηρητής υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης ακριβώς όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών (Πρόγραμμα συντήρησης. Απαιτούμενες ενέργειες.) της σχετικής διακήρυξης (..) και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα επί μέρους σημεία (Εβδομαδιαία συντήρηση, Μηνιαία συντήρηση, Εξαμηνιαία συντήρηση, Ετήσια συντήρηση). 4. Οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής του μηχανήματος, θα εκτελούνται από τον συντηρητή, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από Δευτέρα Παρασκευή και μεταξύ των ωρών π.μ μ.μ.. 5. Ο συντηρητής κάθε μήνα θα υποβάλλει βεβαίωση (θα συνοδεύεται με το τιμολόγιο συντήρησης) στην οποία ο συντηρητής θα βεβαιώνει ότι οι Σελίδα 21 από 26

15PROC002857241 2015-06-18

15PROC002857241 2015-06-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002857241 2015-06-18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781918 2015-05-18

15PROC002781918 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ e- mail:xatzikiriakou.barbara@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002980544 2015-08-20

15PROC002980544 2015-08-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 Αρμόδια: Δέσποινα Τσικνάκη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002831343 2015-06-09

15PROC002831343 2015-06-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 e-mail: despoina.tsiknaki@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002512324 2014-12-30

14PROC002512324 2014-12-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993063 FAX: 2310 993060 e-mail: kosmas.marantidis@n3.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 45/2013 ΤΗΣ 03.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310993063, FAX:2310993060 Αρμόδιος : Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α Κ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002654875 2015-03-20

15PROC002654875 2015-03-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Τηλ. : 2310 993 061, Fax: 2310 993060 e- mail:alexandra.samara@n3.syzefxis.gov.gr Αρμόδιος: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 52/2013 ΤΗΣ 20.12.2013

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 52/2013 ΤΗΣ 20.12.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 993063, FAX: 2310 993060 Αρμόδιος: Β. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 3/2015 ΤΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.03 15:03:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΛ9Ρ4690ΒΣ-5ΨΔ ΕΛΛHΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΔΙΟΙΚΗΣΗ OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 60/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 003/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης Υ.ΠΕ.(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2013 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 Eπαναληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘΜ. 2099/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Τμήμα/ Προμηθειών Καστοριά 7 Μαρτίου 2014 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 04/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: ΩΕΑΧ46906Ψ-ΦΞΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.:1152/2015 Α.Δ.Α.: Β5ΘΟ46906Ψ-Γ7Τ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17875/29-4-15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 10431/17.11.2014 για τον ΕΛΕΓΧΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών

Προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 193.202,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ΚΑΕ 1311) για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα