ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 06/14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΕΟ-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί Εφαρμοστέο Δίκαιο Τεχνικά Έγγραφα 1.1. Νομοθεσία Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης διέπεται επιπρόσθετα από την ακόλουθη νομοθεσία: Με την Υ.Α. υπ αριθμ. Φ /81/285301/Σ.2434/10 Οκτ 2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1 Ενεργοποίησης του Υποπρογράμματος «Προμήθεια Α Υλών για Λειτουργία Εργοστασίων ΤΧ-ΥΠ (Ύφασμα Στολών, Δέρμα Αρβυλών, Ελαστικά, Χρώματα, Μόλυβδος Συσσωρευτών, κ.ά.)» 1.2 Τεχνικά Έγγραφα Σύμβασης. Για την κατάρτιση της παρούσας ελήφθησαν υπόψη ή/και γίνεται μνεία στα ακόλουθα τεχνικά έγγραφα: NATO Standardization Agreements STANAG 4107 Mutual acceptance of Government quality assurance and usage of the allied quality assurance publications, με το καθεστώς (status) που υφίσταται την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης NATO Allied Quality Assurance Publications (AQAP), ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης AQAP 2000 AQAP 2009 AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130 NATO policy on an integrated systems approach to quality through the life cycle NATO guidance on the use of the AQAP 2000 series NATO quality assurance requirements for design, development and production NATO quality assurance requirements for production NATO quality assurance requirements for inspection and test

2 Β-2 AQAP 2131 AQAP 2070 AQAP 2210 NATO quality assurance requirements for final inspection NATO mutual Government Quality Assurance (GQA) NATO supplementary software quality assurance requirements to AQAP 2110 NATO Allied Administrative Publications (AAP), ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης AAP-6 AAP-15 AAP-42 NATO Glossary of Terms and Definitions NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications NATO Glossary of Standardization Terms and Definitions Άλλα Πρότυπα, ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης ISO 9000:2005 ISO 9001:2008 ISO/IEC INCOTERMS ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary Quality Management Systems - Requirements Systems And Software Engineering-Software Life Cycle Processes Διεθνείς Εμπορικοί Όροι του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών των Προσθηκών 1 έως και 5 του παρόντος [Παράρτημα «Β»] 1.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα ανωτέρω έγγραφα. Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγραφα, εφόσον ζητηθούν, έναντι τιμήματος που καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ. Φ.950/12/ (ΦΕΚ 1274Β/ ), υπό τον όρο χρήσης μόνο από τον αιτούντα και με την επιφύλαξη της προστασίας εγγράφων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τα οποία δεν είναι αποδεσμεύσιμα λόγω διαβάθμισής των. ΕΟ-2 Πρόσθετοι Ορισμοί 2.1. Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: προμήθειας. α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: Τα υλικά και υπηρεσίες της παρούσας β. ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Κάθε κατάσταση ή χαρακτηριστικό που διαφέρει από την προδιαγραφή και τη λειτουργικότητα ενός υλικού ή υπηρεσίας.

3 Β-3 γ. ΑΤΕΛΕΙΑ: Αποτυχία εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης που έχει εντοπιστεί και που είναι επουσιώδης και όχι αρκετά σοβαρή, ώστε να εμποδίζει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποδεχθεί προσωρινά ένα υλικό ή υπηρεσία. δ. ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Η υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτούνται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη σύμβαση. στ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Όπου στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται η Επιτροπή Διαιτησίας, νοείται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής του άρθρου 64 του Ν.3433/2006, όπως ισχύει. ζ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. ΕΟ-4 η. Λοιποί ορισμοί ως Παράρτημα Α 2.2. Συντομογραφίες α. ΑΕΥΠ: Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος β. ΤΧΕ: Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα γ. ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής δ. Λοιπά ως Παράρτημα Α Δικαίωμα συμμετοχής 4.1 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες χώρες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 4.2 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην (αίτηση συμμετοχής ή προσφορά), τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων τα οποία θα επιφορτισθούν με την εκτέλεση της σύμβασης σχετικά με. (συμπληρώνονται με τα συγκεκριμένα έργα/υπηρεσίες που αφορά η απαίτηση). Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου. ΕΟ-8 Διαδικασία Σύναψης Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 8.1: Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη σύμβασης της παρούσας διακήρυξης είναι ο κ. ΥΦΕΘΑ 8.2: Αναθέτουσα Αρχή για τη σύμβαση της παρούσας διακήρυξης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 8.3: Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας , FAX ). Σημεία επαφής όπως καθορίζονται στη προκήρυξη της σύμβασης.

4 Β-4 8.4: Η σύναψη της σύμβασης «Προμήθεια Α Υλών για την Λειτουργία Στρατιωτικών Εργοστασίων ΤΧ - ΥΠ» θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 40 του Ν3978/11, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα προμήθειας των υλικών διαιρετή κατά είδος, με στοιχεία Φ /81/285301/Σ.2434/10 Οκτ 2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1. 8.5: Περίληψη της προκήρυξης της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση ως ακολούθως: α. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαïκής Ενώσης. β. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. εμπορικά Επιμελητήρια. γ. Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια». δ. Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς: (1) Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και (2) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ). 8.6: Οι αιτήσεις/προσφορές των Υποψηφίων μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την ημέρα και ώρα που θα καθορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης 8.7: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (πλην των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες θα αναρτηθούν με τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ) με τους γενικούς και ειδικούς όρους της προμήθειας, διατίθεται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως: (α) Σε έντυπη μορφή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902), ΤΚ 11525, Αττική Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας: , FAX , καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των # 15,00 # ανά αντίγραφο για τα πρώτα 50 φύλλα και 0,30 για κάθε επόμενο φύλλο μετά το 50ό. (β) Σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (γ) Διευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως: 1/ Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 14:00). 2/ Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό υπ αριθμ.: ΙΒΑΝ: GR / SWIFT BN GR GR AA- ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης (Α/Α Διακήρυξης) ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ».

5 Β-5 3/ Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται με την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής 8.8: Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων / σχολίων των Υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α. Οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό που ζητήθηκαν από οποιονδήποτε ΑΝΑΔΟΧΟ αποστέλλονται σε αυτόν μόνο ενώ στους υπόλοιπους υποψηφίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής με την οποία αποστέλλονται τα έγγραφα. β. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην διακήρυξη για την παραλαβή των προσφορών. Ο επιχειρησιακός Φορέας του ΓΕΣ, είναι υποχρεωμένος να αποκριθεί εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αλληλογραφίας. γ. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορούν να ζητούν από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγραφα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΔΔ με το πέρας της φάσης προεπιλογής. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο ΑΝΑΔΟΧΟ με καταβολή τιμήματος όμοια με τα καθοριζόμενα στην υπ αριθμ. Φ.950/12/ (ΦΕΚ 1274Β/ ) υπουργική απόφαση δ. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη εκπροσώπων του οικονομικού φορέα, σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, τότε αυτή προγραμματίζεται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον επιχειρησιακό φορέα του ΓΕΣ, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος και πραγματοποιείται σε τρεις (3) διαφορετικές ημερομηνίες για το σύνολο των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Διευκρινίζεται ότι, οι χώροι επίσκεψης περιορίζονται αυστηρά και ΜΟΝΟ σε αυτούς που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς των ΕΔ, σχετικά με την είσοδο ολιγόωρη παραμονή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και το στρατιωτικό προσωπικό που θα συνοδεύει τους εκπροσώπους δεν είναι εξουσιοδοτημένο για παροχή διευκρινήσεων ή απαντήσεων επί ερωτημάτων σχετικά με τα είδη και τις διαδικασίες προμήθειας. 8.9: Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες: α. Τα υλικά και οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι τα υλικά που καθορίζονται στις Προσθήκες «1» έως «5» του παρόντος με δυνατότητα προμήθειας αυτών διαιρετής κατά είδος. Τα προμηθευόμενα υλικά να είναι καινούργια, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής και αμεταχείριστα. β. Το είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού, το αντικείμενο εργασίας, εργολαβίας και παροχής υπηρεσιών είναι τα αναγραφόμενα

6 Β-6 αναλυτικά στις Προσθήκες «1» έως «5» του παρόντος. Ο Υποψήφιος, στην περίπτωση που προσφέρει υλικό ισοδύναμο, θα μεριμνήσει να αποδείξει στην προσφορά του ότι το υλικό που προσφέρει ικανοποιεί ισοδύναμα την Υπηρεσία, με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών από τον Κατασκευαστή και από αρμόδια Κρατική Αρχή. γ. Για την κωδικοποίηση των υλικών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ΓΟ-14 και επιπλέον : (1) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους όρους της ρήτρας κωδικοποίησης ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην ΑΥΚΥ. Εάν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή υποπρομηθευτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε η ΑΥΚΥ να μπορέσει να έλθει σε επαφή με τον υποσυμβαλλόμενο ή υποπρομηθευτή απ' ευθείας για την απόκτηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. (2) Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συνάψει υποσυμβόλαιο με έναν κατασκευαστή σε μία χώρα που δεν είναι μέλος του NATO, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τον υποσυμβαλλόμενο ή υποπρομηθευτή και την παροχή αυτών στην Αρχή Κωδικοποίησης. (3) Εάν ο υποσυμβαλλόμενος, υποπρομηθευτής ή ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει εκ των προτέρων παράσχει ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για την κωδικοποίηση για οιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται στη σύμβαση στην αιτούσα ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ πρέπει να το επισημαίνει και να υποδείξει σε ποια ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (National Codification Bureau NCB) έχουν υποβληθεί. Δεν χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί. δ. Παράδοση των υλικών, ως εξής: (1) 1 ο Έτος : (α) Ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της ποσότητας, εντός 6μήνου από υπογραφής της σύμβασης. Ειδικότερα, για τα υλικά της Προσθήκης «1», εντός 2μήνου από την υπογραφή της σύμβασης το 40% της κατακυρωθείσας ετήσιας ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 60% σε 2 τμηματικές παραδόσεις σταδιακά και μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το αντίστοιχο εργοστάσιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. (β) Για τα υλικά των Προσθηκών «2», «3» και «4», σε 2 ισόποσες τμηματικές παραδόσεις, εντός 3 και 6 μηνών αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης. (γ) Για τα υλικά της Προσθήκης «5», εντός 3μήνου από την υπογραφή της σύμβασης. (2) 2 ο Έτος:

7 Β-7 (α) Ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της ποσότητας, εντός 8μήνου από υπογραφής της σύμβασης. Για τα υλικά της Προσθήκης «1», εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το 30% της κατακυρωθείσας ετήσιας ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 70% σε 3 τμηματικές παραδόσεις σταδιακά και μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το αντίστοιχο εργοστάσιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. (β) Για τα υλικά των Προσθηκών «2», «3» και «4», σε 3 ισόποσες τμηματικές παραδόσεις, εντός 3, 5 και 6 μηνών αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης. (γ) Για τα υλικά της Προσθήκης «5», σε 2 ισόποσες τμηματικές παραδόσεις, εντός 3 και 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. ε. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, έχει δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη των απαιτουμένων υλικών καθώς και διάρκεια υπηρεσιών μεγαλύτερη ή μικρότερη της απαιτουμένης, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% εντός της διατιθέμενης πίστωσης. 8.10: Δικαιώματα Προαίρεσης: α. Ο Υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να περιλάβει στην προσφορά του και τα ακόλουθα προαιρετικά υλικά και/ή υπηρεσίες:... β. Ο χρόνος έναρξης και λήξης ισχύος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων προαίρεσης καθορίζεται ως εξής:... γ. Ο Υποψήφιος θα καθορίσει στην προσφορά του το χρόνο παράδοσης των προαιρετικών υλικών ή/και υπηρεσιών. δ. Ο Υποψήφιος θα καθορίσει στην προσφορά του τις τιμές των υλικών ή/και υπηρεσιών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες της προμήθειας σε όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων Δεν απαιτείται η περίληψη της υποπαραγράφου, καθόσον δεν καθορίζεται στην ΑΕΥΠ 8.11: Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης Η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέτει ξεχωριστή σύμβαση σε καθέναν από τους υποψήφιους ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ για όσα από τα υλικά που αναγράφονται στις Προσθήκες «1» έως «5» προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, με δεδομένη την ποσότητα των υλικών για διετία. Η προσφορά του κάθε υποψηφίου ΑΝΑΔΟΧΟΥ για ένα ή περισσότερα υλικά, θα αφορά την αντίστοιχη ποσότητα του υλικού όπως αυτή αναγράφεται στις προσθήκες «1» έως «5», προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσφορών. Προσφορά που θα περιλαμβάνει ποσότητα διαφορετική (μεγαλύτερη ή μικρότερη) από την απαιτούμενη στις προσθήκες «1» έως «5» για διετία, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 8.12: Πηγή Χρηματοδότησης Προϋπολογισμός Σύμβασης Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί από πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος Α Ύλες Στρατιωτικών Εργοστασίων ΥΠ-ΤΧ του προγράμματος Υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και Μέσων Στρατού Ξηράς με ανώτατο εκτιμώμενο συνολικό ποσό για

8 Β-8 διετία , συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπομένων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια με χρηματοδότηση ΕΦ: και ΚΑΕ 6912 όπως αναλύεται παρακάτω: α. 1 ο έτος ,00. β. 2 ο έτος , Οι απαιτήσεις που αφορούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και λοιπές παραμέτρους έχουν ως ακολούθως: α. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στην Ελλάδα, στον τόπο ή σε τρίτη χώρα, όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και οι οποίες εφαρμόζονται στις επιτόπου εκτελούμενες εργασίες ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική πληροφόρηση των οικονομικών φορέων θα παρέχεται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των Υπουργείων Οικονομικών, ΥΠΕΚΑ και Εργασίας αντίστοιχα. β. Να συμπεριλάβουν στο φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ρητά τα ανωτέρω Όροι υπεργολαβίας: Οι απαιτήσεις για την υπεργολαβία έχουν ως ακολούθως: α. Ως προβλέψεις του Άρθρου 34 του Ν 3978/11. β. Έκαστος υποψήφιος αναφέρει στην προσφορά του ποιο τμήμα ή ποια τμήματα της σύμβασης θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. γ. Εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία δεσμεύεται ότι για κάθε υπεργολάβο θα υποβάλει τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής ως 4 Άρθρου 77 του Ν 3978/ : Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών έχουν ως ακολούθως : Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο άρθρο 35 του ν. 3978/ : Οι Υποψήφιοι με βάση τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3978/11 για την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση εκ μέρους τους επί των παρακάτω:

9 Β-9 α. Την παροχή πιστοποίησης, αναφορικά με την ικανότητά τους να εξάγουν (εφόσον πρόκειται για υποψηφίους της αλλοδαπής), να μεταφέρουν και να διαμετακομίζουν τα υπό προμήθεια υλικά. β. Την έγκαιρη ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην οργάνωσή τους, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής. γ. Τη δέσμευση ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της αναθέτουσας αρχής συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν και ιδίως εντός των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης. δ. Τη δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της σύμβασης 8.17: Επανάληψη Διαγωνισμού Επανάληψη του διαγωνισμού μπορεί να γίνει εφόσον: α. Δεν υπάρξει συμμετοχή, ή β. Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων, ή γ. Δεν εξασφαλιστεί πραγματικός ανταγωνισμός. δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αρμοδίως από τον ΕΟΕ. 8.18: Όροι Διαχείρισης Ποιότητας α. Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά. (συμπληρώνεται το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά περίπτωση) στην ισχύουσα έκδοση. β. Όσον αφορά την άσκηση Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού (όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)) ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και Οδηγιών της ΓΔΑΕΕ. Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου ΕΟ 8.18 διότι έχει συμπεριληφθεί στο ΕΟ 9.2. ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 9.1: Πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με: Τη νομιμοποίηση του Υποψηφίου καθορίζονται ως εξής: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να αποδέχεται ρητά την επιβάρυνση με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού σε

10 Β-10 περίπτωση που του κατακυρωθεί η σύμβαση. (2) Απόδειξη καταβολής αντιτίμου της διακήρυξης Την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου και την επαγγελματική επάρκειά του καθορίζονται ως εξής: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι : (α) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. (β) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. (γ) Διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους. (δ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. (ε) Η επιχείρηση του δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας. (στ) Δεν απασχολεί, κατά τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του ν. 3978/2011. (ζ) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 78 παράγραφος 4 του ν.3978/2011. (η) Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 8, 9, 10, 11,12 και 13 του ν.3978/2011 στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. (2) Στη περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της κοινοπραξίας Η χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψηφίου για το/α υλικό/ά που ο υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία είναι οι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων, ύψους τουλάχιστον της αξίας της προσφοράς που θα υποβληθεί στο 2 ο στάδιο Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου καθορίζονται ως εξής: (1) Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία πέντε έτη, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον

11 Β-11 παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρμόδια αρχή στην αναθέτουσα αρχή. (2) Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις έργων, με υπόδειξη αυτών που ο εργολήπτης θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου.. (3) Σε περίπτωση που παρουσιασθούν αποκλίσεις των δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά από τα πραγματικά, τότε η επιτροπή απορρίπτει την προσφορά ως «απαράδεκτη». και η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε έννομου δικαιώματος για ποινική δίωξη των υπευθύνων 9.2 Δεν απαιτείται Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας καθόσον η προμήθεια αφορά υλικά απλά, εμπορικού τύπου, χαμηλής τεχνολογίας, μπορούν να ελεγχθούν επαρκώς κατά την παραλαβή τους και να παραληφθούν από επιτροπές της Υπηρεσίας. Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των προς προμήθεια συμβατικών υλικών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ν.3978/2011, καθορίζονται ως εξής: α. Επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου EMAS, ή β. Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση.» ΕΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής Για την υποβολή των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, πέραν των καθοριζομένων στο ΓΟ-10, ισχύουν ότι, ο σφραγισμένος «φάκελος αίτησης δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής» πέραν των δικαιολογητικών που αναλύονται στον αντίστοιχο Γενικό Όρο, θα περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο ΕΟ-9 ανωτέρω ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής Όσοι Υποψήφιοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα προσκληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή προσφοράς στο επόμενο στάδιο. ΕΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα: α. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις εκατό (100) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. β. Δήλωση ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του αγοραστή.

12 Β-12 γ. Αναλυτικό πίνακα συμμόρφωσης για κάθε μία από τις απαιτήσεις του αγοραστή δ. Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, (σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ), στην οποία: (1) Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του. (2) Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα. ε. Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. στ. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη συμφωνία στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. ζ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση υποστήριξη της προμήθειας. υλικών/υπηρεσιών. η. Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης/παροχής θ. Αποδοχή ρήτρας κωδικοποίησης. ι. Τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία. ια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να περιλάβει στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» συνοπτική ανάλυση του κινδύνου πραγματοποίησης της προμήθειας. Στην εν λόγω μελέτη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να περιλάβει χρονοδιάγραμμα με τις σημαντικότερες φάσεις της προμήθειας και τα ορόσημα (Milestone) αυτής. Στην ανάλυση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να αναγνωρίσει τα στοιχεία της προμήθειας που θεωρεί ότι συνιστούν κίνδυνο, να προτείνει τρόπο διαχείρισης και μείωσης του κινδύνου και να δηλώσει τις βασικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί, εφόσον επιλεγεί, ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο επ ωφελεία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών

13 Β-13 στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής καθώς και με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφορών. Δηλαδή, ο φάκελος θα πρέπει να ταχυδρομείται προς την Υπηρεσία μας, την ημέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη Δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει να έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την ίδια ημέρα. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Ως νόμισμα των προσφορών ορίζεται το ΕΥΡΩ( ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή στο υλικό ή/και υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται από την επιτροπή ότι αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών οικονομικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, έχουν ως ΕΟ- 60, κατωτέρω. ΕΟ-15 Υποβολή Προσφορών Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς: διαγωνισμό. α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους ως κάτωθι: α. Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά/απαιτούμενα στοιχεία από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (ΓΟ-12 και EO-12.).

14 Β-14 β. Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγύηση συμμετοχής Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov υποφάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του υποφακέλου Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία των φακέλων απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή. Παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων

15 Β-15 στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών Απορρίπτονται φάκελοι προσφορών επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό φάκελο προσφορών, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο προσφορών, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας Με την υποβολή του φάκελου προσφορών κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των στοιχείων του φάκελου προσφορών ή το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. ΕΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών Ως καθορίζεται στο ΓΟ-16

16 Β-16 ΕΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής προσφοράς», την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη παρουσία των υποψηφίων που προσκλήθηκαν ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στοιχεία των τεχνικών προσφορών επιτρέπεται να περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου. Τεχνική προσφορά που στο σύνολο της, κατά ρητή δήλωση του προσφέροντας, διέπεται από ρήτρα σχετική με την προστασία του βιομηχανικού απορρήτου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν επιτρέπουν την αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται. Εν συνεχεία η ΕΔΔ παραδίδει τις τεχνικές προσφορές μετά την αποσφράγιση στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκθεσης 17.2 Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει τις τιμές των προσφορών. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών, και συντάσσεται το πρακτικό αποσφράγισης. ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές βάσει των κριτηρίων των Τεχνικών Προδιαγραφών και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3433/06. Ακολουθεί η σύνταξη Πρακτικού που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υποβάλλεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για λήψη απόφασης. Η ΕΔΔ συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές Η ΕΔΔ αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και προσκαλεί ταυτόχρονα και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση προκειμένου να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. H διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιείται ξεχωριστά με τον κάθε ένα επιλεγέντα υποψήφιο, στα πλαίσια του θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους Αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη βελτίωση των όρων των προσφορών των υποψηφίων αποτελεί η επίτευξη χαμηλότερης τιμής, που συνιστά και το κριτήριο ανάθεσης.

17 Β Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό διαπραγματεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης υπογεγραμμένο και από τον κάθε προσφέροντα, ώστε αυτό πλέον να αποτελεί την επίσημη βελτίωση των όρων της προσφοράς του. Επίσης στο εν λόγω πρακτικό θα αναγράφεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του όρου Ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και αιτιολογημένη εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την πρόσκλησή του να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της Σύμβασης προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του ν.3978/2011, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εάν ο Υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι ατομική επιχείρηση, γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή την ταυτότητα: Των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου στο κεφάλαιο του Υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της συμμετοχής αυτής Των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ασκούν τον έλεγχο του Υποψηφίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου, καθόσον η προμήθεια είναι μικρότερη των 5 εκατομμυρίων Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, (σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ), στην οποία: Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα.

18 Β Πλέον των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΝΓΟ -19, υφίσταται και η υποχρέωση υποβολής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας. ΕΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 32.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται από όλες τις κατηγορίες οικονομικών φορέων (Έλληνες / Αλλοδαποί Πολίτες, Νομικά Ημεδαπά/Αλλοδαπά Πρόσωπα, Ένωση/Κοινοπραξία) Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου Σε περίπτωση μη υποβολής εγγύησης συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 32.6 Εκδίδεται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ως άρθρο 33 του Ν.3433/2006. ΕΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 33.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς 33.2 Εκδίδεται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Κατά τα λοιπά ως άρθρο 33 του Ν.3433/2006) ΕΟ-35 ακόλουθα: Εγγύηση καλής λειτουργίας Για την εγγύηση καλής λειτουργίας των συμβατικών υλικών ορίζονται τα α. Ισχύουν τα καθοριζόμενα στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. β. Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των υλικών της παρούσας προμήθειας (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o τελικός ανάδοχος υποχρεούται vα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή που θα κατατίθεται θα αφορά τα προς παράδοση υλικά έκαστης τμηματικής παράδοσης. Σε κάθε τμηματική παράδοση θα κατατίθεται και νέα εγγυητική επιστολή.

19 Β-19 γ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (1) Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης (ως καθορίζεται στην αντίστοιχη ΤΠ), πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα. (2) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση. (3) Θα είναι συνταγμένη αναλόγως σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. δ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο τελικό ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση. ε. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΕΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις Οι απαιτήσεις για ακολούθως:. πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις έχουν ως Δεν απαιτείται η αναγραφή περίληψης του Όρου για το συγκεκριμένο Υποπρόγραμμα. ΕΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης είναι απεριόριστος Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής είναι απεριόριστος Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης ΕΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων Η αποδέσμευση των εγγυήσεων περιγράφεται στις παρ. 32.6, 33.2 και 35.δ ανωτέρω. ΕΟ-47 Εκτέλεση Σύμβασης Φόρτωση Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 47.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του την πρόταση μεταφοράς των υλικών στον τόπο παράδοσης, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος αυτής για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

20 Β Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των υλικών της παρούσας προμήθειας είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος χρόνος και τρόπος μεταφοράς τους, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα INCOTERMS Η παράδοση των υλικών θα γίνει: Μαγνησίας). α. Τα υλικά της Προσθήκης «1», στο 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο Ν. Πειραιά) Αττικής). Λαρίσης). β. Τα υλικά των Προσθηκών «2» και «3», στο 700 ΣΕ (Κερατσίνι γ. Τα υλικά της Προσθήκης «4», στο 691 ΒΕΒ (Αυλώνας δ. Τα υλικά της Προσθήκης «5», στο 303 ΠΕΒ (Λάρισα Ν. 47.3: Η φόρτωση των υλικών γίνεται μέσα στα κύτη των πλοίων σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς ΕΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να περιλάβει στην οικονομική προσφορά του το κόστος ασφάλισης των υλικών της παρούσας προμήθειας. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να δίνεται στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της προσφοράς. ΕΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού Ο εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΟ-50 Παράδοση Υλικών 50.1 Ο τρόπος μεταφοράς των υλικών, θα γίνει με μέσο μεταφοράς επιλογής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ενώ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πρόταση μεταφοράς των ειδών ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος αυτής για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών εσωτερικού, θα γίνει με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ. Για τα υλικά της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος αυτού, θα ληφθεί υπόψη και η τεχνική προδιαγραφή ΠΓΕΣ-1124Γ/ η 2 η -3 η Τροπ. (Συσκευασία υλικών, δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος) Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών εξωτερικού, θα γίνει με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ. Για τα υλικά της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος αυτού, θα ληφθεί υπόψη και η τεχνική προδιαγραφή ΠΓΕΣ-1124Γ/ η 2 η -3 η Τροπ. (Συσκευασία υλικών, δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος).

21 Β-21 ΕΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών Ως ΕΟ-53, ΕΟ 54 και των καθοριζομένων στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΕΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 53.1 Ο χρόνος Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή απόρριψης των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΕΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 54.1 Ο χρόνος Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή απόρριψης των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΕΟ-56. Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά 56.1 Τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά θα κατατεθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις Υπηρεσίες παράδοσης των υλικών, ως καθορίζονται στον ΕΟ 47.2 του παρόντος Πριν την αποστολή ευπαθών ή επικινδύνων δειγμάτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτωση αποστολής επικινδύνων δειγμάτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει πριν την αποστολή αυτών να έχει αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία και το σχετικό Έντυπο Στοιχείων Ασφάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet MSDS). ΕΟ-58 Πληρωμές-Προκαταβολές 58.1 Ο Ανάδοχος δε δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης Ο τρόπος πληρωμής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και οι σχετικές λεπτομέρειες αυτών έχουν ως ακολούθως: α. Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ γίνεται σε ΕΥΡΩ( ). β. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των υλικών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας και τη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Β -1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 07/14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

Β -1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 07/14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί Β -1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΜΗΤΡΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ)»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΜΗΤΡΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ (ΜΗΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΛΜΑΤΩΝ ΕΡΠΥΣΤΡΙΩΝ ΑΡΜΑΤΩΝ- ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ)» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.19/14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.14/14

ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.14/14 Β-1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί B-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 01/14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 05/14. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝIKH ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣΣΔΒ ΝΑ-21 ΤΩΝ Κ/Φ»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣΣΔΒ ΝΑ-21 ΤΩΝ Κ/Φ» B-1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στην Προκήρυξη ΓΔΑΕΕ 04/14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΙΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568

ΑΔΑ: Ω3ΔΥΩΗΜ-ΟΝΕ ΑΔΑΜ: 15PROC002912568 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-07-2015 Αριθμός πρωτ. 14472 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ OTO MELARA 76/62 SRGM (ΤΠΚ τ. VOSPER)»

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ OTO MELARA 76/62 SRGM (ΤΠΚ τ. VOSPER)» Β-1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» στην Προκήρυξη ΓΔΑΕΕ 26/14 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΨΩΕ9ΩΗΜ-5ΝΒ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 10-3-2016 Αριθμός πρωτ. 4268. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος Επαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΤΕΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ακαδημίας 27, 4 ος όροφος Τηλέφωνα : 210 3675285 Fax : 210 3615166 URL : www.haf.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ. αριθμ. 25 / 4-11- 2015 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης: / Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Παιδείας, Πολιτισμού & Νέας Γενιάς ΤΜΗΜΑ: Βικελαία Βιβλιοθήκη Ταχ. Δ/νση: Χορτατσών&Κυδωνίας 23 Πληροφορίες: Στεφανία Τερζάκη Τηλ.: 2810 301543

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί ΕΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο Τεχνικά Έγγραφα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί ΕΟ-1 Εφαρμοστέο Δίκαιο Τεχνικά Έγγραφα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΥΜΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠN ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΕΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 31/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΥΠΕΘΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Β-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

Β-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ) ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο ( Ε.Κ.Τ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κοίλα Κοζάνης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Τ.Δ.ΦΥΛΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α.Ε. Τσόχα 5, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ:210 87 01 600 ΤΟΠΟΣ : Γ.Ν. Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα