ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ 06/14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ EΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΝΣΗ ΑΜΥΝ. ΠΡΟΓ/ΜΑΤΩΝ & ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΕΟ-1 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εφαρμοστέο Δίκαιο- Τεχνικά Έγγραφα- Ορισμοί Εφαρμοστέο Δίκαιο Τεχνικά Έγγραφα 1.1. Νομοθεσία Η διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης διέπεται επιπρόσθετα από την ακόλουθη νομοθεσία: Με την Υ.Α. υπ αριθμ. Φ /81/285301/Σ.2434/10 Οκτ 2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1 Ενεργοποίησης του Υποπρογράμματος «Προμήθεια Α Υλών για Λειτουργία Εργοστασίων ΤΧ-ΥΠ (Ύφασμα Στολών, Δέρμα Αρβυλών, Ελαστικά, Χρώματα, Μόλυβδος Συσσωρευτών, κ.ά.)» 1.2 Τεχνικά Έγγραφα Σύμβασης. Για την κατάρτιση της παρούσας ελήφθησαν υπόψη ή/και γίνεται μνεία στα ακόλουθα τεχνικά έγγραφα: NATO Standardization Agreements STANAG 4107 Mutual acceptance of Government quality assurance and usage of the allied quality assurance publications, με το καθεστώς (status) που υφίσταται την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης NATO Allied Quality Assurance Publications (AQAP), ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης AQAP 2000 AQAP 2009 AQAP 2110 AQAP 2120 AQAP 2130 NATO policy on an integrated systems approach to quality through the life cycle NATO guidance on the use of the AQAP 2000 series NATO quality assurance requirements for design, development and production NATO quality assurance requirements for production NATO quality assurance requirements for inspection and test

2 Β-2 AQAP 2131 AQAP 2070 AQAP 2210 NATO quality assurance requirements for final inspection NATO mutual Government Quality Assurance (GQA) NATO supplementary software quality assurance requirements to AQAP 2110 NATO Allied Administrative Publications (AAP), ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης AAP-6 AAP-15 AAP-42 NATO Glossary of Terms and Definitions NATO Glossary of Abbreviations used in NATO Documents and Publications NATO Glossary of Standardization Terms and Definitions Άλλα Πρότυπα, ως ισχύουν την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης ISO 9000:2005 ISO 9001:2008 ISO/IEC INCOTERMS ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Quality Management Systems Fundamentals and Vocabulary Quality Management Systems - Requirements Systems And Software Engineering-Software Life Cycle Processes Διεθνείς Εμπορικοί Όροι του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου Τεχνικές Προδιαγραφές των υλικών των Προσθηκών 1 έως και 5 του παρόντος [Παράρτημα «Β»] 1.3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν, από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό, τα ανωτέρω έγγραφα. Η αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό παρέχει τα έγγραφα, εφόσον ζητηθούν, έναντι τιμήματος που καθορίζεται στην Υ.Α. Αριθ. Φ.950/12/ (ΦΕΚ 1274Β/ ), υπό τον όρο χρήσης μόνο από τον αιτούντα και με την επιφύλαξη της προστασίας εγγράφων που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή τα οποία δεν είναι αποδεσμεύσιμα λόγω διαβάθμισής των. ΕΟ-2 Πρόσθετοι Ορισμοί 2.1. Πρόσθετοι ορισμοί εννοιών που αφορούν στη διαδικασία σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης της παρούσας διακήρυξης έχουν ως ακολούθως: προμήθειας. α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΗ: Τα υλικά και υπηρεσίες της παρούσας β. ΕΛΑΤΤΩΜΑ: Κάθε κατάσταση ή χαρακτηριστικό που διαφέρει από την προδιαγραφή και τη λειτουργικότητα ενός υλικού ή υπηρεσίας.

3 Β-3 γ. ΑΤΕΛΕΙΑ: Αποτυχία εκπλήρωσης συμβατικής υποχρέωσης που έχει εντοπιστεί και που είναι επουσιώδης και όχι αρκετά σοβαρή, ώστε να εμποδίζει τον ΑΓΟΡΑΣΤΗ να αποδεχθεί προσωρινά ένα υλικό ή υπηρεσία. δ. ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: Η υπηρεσία προμηθειών μιας χώρας του ΝΑΤΟ ή μια αρχή διαχειρίσεως του ΝΑΤΟ. ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Τα σχέδια, τα πρότυπα, τις προδιαγραφές και/ ή την τεχνική τεκμηρίωση που απαιτούνται για την πλήρη αναγνώριση των υλικών που έχουν σχεδιασθεί από την Αρχή Προμηθειών για την υποστήριξη του εξοπλισμού που καλύπτεται από τη σύμβαση. στ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ: Όπου στις Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρεται η Επιτροπή Διαιτησίας, νοείται η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής του άρθρου 64 του Ν.3433/2006, όπως ισχύει. ζ. ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΟΡΟΣ: Μια συμφωνημένη συμβατική κατάσταση με βάση την οποία ο ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τεχνικά δεδομένα για την υποστήριξη της κωδικοποίησης. ΕΟ-4 η. Λοιποί ορισμοί ως Παράρτημα Α 2.2. Συντομογραφίες α. ΑΕΥΠ: Απόφαση Ενεργοποίησης Υποπρογράμματος β. ΤΧΕ: Τακτικό Χρηματικό Ένταλμα γ. ΧΕΠ: Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής δ. Λοιπά ως Παράρτημα Α Δικαίωμα συμμετοχής 4.1 Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή οικονομικού φορέα από τρίτες χώρες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης 4.2 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αναφέρει στην (αίτηση συμμετοχής ή προσφορά), τα ονόματα και τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων τα οποία θα επιφορτισθούν με την εκτέλεση της σύμβασης σχετικά με. (συμπληρώνονται με τα συγκεκριμένα έργα/υπηρεσίες που αφορά η απαίτηση). Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου. ΕΟ-8 Διαδικασία Σύναψης Αντικείμενο και Διαδικασία Σύναψης της Σύμβασης 8.1: Ο Έχων την Οικονομική Εξουσία για τη σύμβασης της παρούσας διακήρυξης είναι ο κ. ΥΦΕΘΑ 8.2: Αναθέτουσα Αρχή για τη σύμβαση της παρούσας διακήρυξης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 8.3: Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί τη διαδικασία για τη σύναψη της σύμβασης είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, ΤΚ 11525, Αττική Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας ΓΔΑΕΕ: Τηλέφωνο επικοινωνίας , FAX ). Σημεία επαφής όπως καθορίζονται στη προκήρυξη της σύμβασης.

4 Β-4 8.4: Η σύναψη της σύμβασης «Προμήθεια Α Υλών για την Λειτουργία Στρατιωτικών Εργοστασίων ΤΧ - ΥΠ» θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διενέργειας διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 40 του Ν3978/11, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή και δυνατότητα προμήθειας των υλικών διαιρετή κατά είδος, με στοιχεία Φ /81/285301/Σ.2434/10 Οκτ 2013/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/2/1. 8.5: Περίληψη της προκήρυξης της σύμβασης απεστάλη για δημοσίευση ως ακολούθως: α. Στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαïκής Ενώσης. β. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. εμπορικά Επιμελητήρια. γ. Στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια». δ. Θα αποσταλεί για ανάρτηση στους ακόλουθους φορείς: (1) Στα βιοτεχνικά, επαγγελματικά, βιομηχανικά και (2) Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Δνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΕΟΜΜΕΧ). 8.6: Οι αιτήσεις/προσφορές των Υποψηφίων μπορούν να υποβάλλονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό μέχρι την ημέρα και ώρα που θα καθορίζονται στην προκήρυξη της σύμβασης 8.7: Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης (πλην των Τεχνικών Προδιαγραφών, οι οποίες θα αναρτηθούν με τη διακήρυξη στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ) με τους γενικούς και ειδικούς όρους της προμήθειας, διατίθεται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή ως ακολούθως: (α) Σε έντυπη μορφή από τη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Διεύθυνση: Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 902), ΤΚ 11525, Αττική Γραμματεία Εισερχόμενης Αλληλογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας: , FAX , καθημερινά από 09:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών στην τιμή των # 15,00 # ανά αντίγραφο για τα πρώτα 50 φύλλα και 0,30 για κάθε επόμενο φύλλο μετά το 50ό. (β) Σε ηλεκτρονική μορφή από την επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (γ) Διευκρινίζεται ότι το κόστος κάθε αντιτύπου της παρούσας διακήρυξης καταβάλλεται από τους υποψήφιους για συμμετοχή στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης από την έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση αυτής, ως ακολούθως: 1/ Με καταβολή μετρητών στη Διαχείριση Χρηματικού της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι από Δευτέρα έως Παρασκευή (09:00 14:00). 2/ Μέσω κατάθεσης του αντιτίμου στον λογαριασμό υπ αριθμ.: ΙΒΑΝ: GR / SWIFT BN GR GR AA- ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Διακήρυξης (Α/Α Διακήρυξης) ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ».

5 Β-5 3/ Διευκρινίζεται ότι ΑΠΑΡΑΒΑΤΟ ΟΡΟ για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό αποτελεί η εν λόγω καταβολή, η οποία θα βεβαιώνεται με την αντίστοιχη απόδειξη εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής 8.8: Για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων / σχολίων των Υποψηφίων εφαρμόζονται τα ακόλουθα: α. Οι διευκρινήσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής. Έγγραφα και συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό που ζητήθηκαν από οποιονδήποτε ΑΝΑΔΟΧΟ αποστέλλονται σε αυτόν μόνο ενώ στους υπόλοιπους υποψηφίους αποστέλλεται απλή κοινοποίηση της επιστολής με την οποία αποστέλλονται τα έγγραφα. β. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα αρχή το αργότερο έξι (6) μέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που ορίζεται στην διακήρυξη για την παραλαβή των προσφορών. Ο επιχειρησιακός Φορέας του ΓΕΣ, είναι υποχρεωμένος να αποκριθεί εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή, μέσα σε χρονικό διάστημα 3 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αλληλογραφίας. γ. Κανένας Υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους τους παρόντος διαγωνισμού. Οι υποψήφιοι ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ μπορούν να ζητούν από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ έγγραφα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό σε ημερομηνία που θα ορίσει η ΕΔΔ με το πέρας της φάσης προεπιλογής. Τα υπόψη έγγραφα διατίθενται στους υποψηφίους ή στον υποψήφιο ΑΝΑΔΟΧΟ με καταβολή τιμήματος όμοια με τα καθοριζόμενα στην υπ αριθμ. Φ.950/12/ (ΦΕΚ 1274Β/ ) υπουργική απόφαση δ. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επίσκεψη εκπροσώπων του οικονομικού φορέα, σε εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, τότε αυτή προγραμματίζεται από την αναθέτουσα αρχή σε συνεργασία με τον επιχειρησιακό φορέα του ΓΕΣ, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος και πραγματοποιείται σε τρεις (3) διαφορετικές ημερομηνίες για το σύνολο των υποψηφίων, το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Διευκρινίζεται ότι, οι χώροι επίσκεψης περιορίζονται αυστηρά και ΜΟΝΟ σε αυτούς που έχουν σχέση με την συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να εφαρμόσουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και κανονισμούς των ΕΔ, σχετικά με την είσοδο ολιγόωρη παραμονή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Επισημαίνεται ότι, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και το στρατιωτικό προσωπικό που θα συνοδεύει τους εκπροσώπους δεν είναι εξουσιοδοτημένο για παροχή διευκρινήσεων ή απαντήσεων επί ερωτημάτων σχετικά με τα είδη και τις διαδικασίες προμήθειας. 8.9: Απαιτούμενα Υλικά και Υπηρεσίες: α. Τα υλικά και οι υπηρεσίες που ζητούνται είναι τα υλικά που καθορίζονται στις Προσθήκες «1» έως «5» του παρόντος με δυνατότητα προμήθειας αυτών διαιρετής κατά είδος. Τα προμηθευόμενα υλικά να είναι καινούργια, πλήρη, πρόσφατης κατασκευής και αμεταχείριστα. β. Το είδος, οι τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια υλικού, το αντικείμενο εργασίας, εργολαβίας και παροχής υπηρεσιών είναι τα αναγραφόμενα

6 Β-6 αναλυτικά στις Προσθήκες «1» έως «5» του παρόντος. Ο Υποψήφιος, στην περίπτωση που προσφέρει υλικό ισοδύναμο, θα μεριμνήσει να αποδείξει στην προσφορά του ότι το υλικό που προσφέρει ικανοποιεί ισοδύναμα την Υπηρεσία, με την υποβολή σχετικών πιστοποιητικών από τον Κατασκευαστή και από αρμόδια Κρατική Αρχή. γ. Για την κωδικοποίηση των υλικών, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο ΓΟ-14 και επιπλέον : (1) Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους όρους της ρήτρας κωδικοποίησης ή έναν ισοδύναμο όρο σε κάθε υποσυμβόλαιο, ώστε να εξασφαλισθεί η διάθεση των τεχνικών δεδομένων στην ΑΥΚΥ. Εάν η αποστολή δεδομένων γίνεται από υποσυμβαλλόμενο ή υποπρομηθευτή, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να παρέχει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των υποσυμβολαίων, ώστε η ΑΥΚΥ να μπορέσει να έλθει σε επαφή με τον υποσυμβαλλόμενο ή υποπρομηθευτή απ' ευθείας για την απόκτηση των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. (2) Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ συνάψει υποσυμβόλαιο με έναν κατασκευαστή σε μία χώρα που δεν είναι μέλος του NATO, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υπεύθυνος για την λήψη των απαραίτητων ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ από τον υποσυμβαλλόμενο ή υποπρομηθευτή και την παροχή αυτών στην Αρχή Κωδικοποίησης. (3) Εάν ο υποσυμβαλλόμενος, υποπρομηθευτής ή ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει εκ των προτέρων παράσχει ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ για την κωδικοποίηση για οιοδήποτε από τα υλικά που περιέχονται στη σύμβαση στην αιτούσα ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ πρέπει να το επισημαίνει και να υποδείξει σε ποια ΑΡΧΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (National Codification Bureau NCB) έχουν υποβληθεί. Δεν χρειάζεται υπό κανονικές συνθήκες να υποβάλει εκ νέου στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί. δ. Παράδοση των υλικών, ως εξής: (1) 1 ο Έτος : (α) Ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της ποσότητας, εντός 6μήνου από υπογραφής της σύμβασης. Ειδικότερα, για τα υλικά της Προσθήκης «1», εντός 2μήνου από την υπογραφή της σύμβασης το 40% της κατακυρωθείσας ετήσιας ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 60% σε 2 τμηματικές παραδόσεις σταδιακά και μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το αντίστοιχο εργοστάσιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. (β) Για τα υλικά των Προσθηκών «2», «3» και «4», σε 2 ισόποσες τμηματικές παραδόσεις, εντός 3 και 6 μηνών αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης. (γ) Για τα υλικά της Προσθήκης «5», εντός 3μήνου από την υπογραφή της σύμβασης. (2) 2 ο Έτος:

7 Β-7 (α) Ολοκλήρωση της παράδοσης του συνόλου της ποσότητας, εντός 8μήνου από υπογραφής της σύμβασης. Για τα υλικά της Προσθήκης «1», εντός 2 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης το 30% της κατακυρωθείσας ετήσιας ποσότητας, ενώ το υπόλοιπο 70% σε 3 τμηματικές παραδόσεις σταδιακά και μετά από έγγραφη ενημέρωση του ΑΝΑΔΟΧΟΥ από το αντίστοιχο εργοστάσιο, τουλάχιστον ένα μήνα πριν τον επιθυμητό χρόνο παράδοσης. (β) Για τα υλικά των Προσθηκών «2», «3» και «4», σε 3 ισόποσες τμηματικές παραδόσεις, εντός 3, 5 και 6 μηνών αντίστοιχα, από την υπογραφή της σύμβασης. (γ) Για τα υλικά της Προσθήκης «5», σε 2 ισόποσες τμηματικές παραδόσεις, εντός 3 και 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. ε. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την αξιολόγηση των προσφορών, έχει δικαίωμα να κατακυρώσει ποσότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη των απαιτουμένων υλικών καθώς και διάρκεια υπηρεσιών μεγαλύτερη ή μικρότερη της απαιτουμένης, σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 30% εντός της διατιθέμενης πίστωσης. 8.10: Δικαιώματα Προαίρεσης: α. Ο Υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να περιλάβει στην προσφορά του και τα ακόλουθα προαιρετικά υλικά και/ή υπηρεσίες:... β. Ο χρόνος έναρξης και λήξης ισχύος των πάσης φύσεως δικαιωμάτων προαίρεσης καθορίζεται ως εξής:... γ. Ο Υποψήφιος θα καθορίσει στην προσφορά του το χρόνο παράδοσης των προαιρετικών υλικών ή/και υπηρεσιών. δ. Ο Υποψήφιος θα καθορίσει στην προσφορά του τις τιμές των υλικών ή/και υπηρεσιών, οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες της προμήθειας σε όλη τη διάρκεια ισχύος των δικαιωμάτων Δεν απαιτείται η περίληψη της υποπαραγράφου, καθόσον δεν καθορίζεται στην ΑΕΥΠ 8.11: Κριτήριο Ανάθεσης της Σύμβασης Η ανάθεση της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα η Αναθέτουσα Αρχή θα αναθέτει ξεχωριστή σύμβαση σε καθέναν από τους υποψήφιους ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ για όσα από τα υλικά που αναγράφονται στις Προσθήκες «1» έως «5» προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, με δεδομένη την ποσότητα των υλικών για διετία. Η προσφορά του κάθε υποψηφίου ΑΝΑΔΟΧΟΥ για ένα ή περισσότερα υλικά, θα αφορά την αντίστοιχη ποσότητα του υλικού όπως αυτή αναγράφεται στις προσθήκες «1» έως «5», προκειμένου να εξασφαλιστεί η συγκρισιμότητα των προσφορών. Προσφορά που θα περιλαμβάνει ποσότητα διαφορετική (μεγαλύτερη ή μικρότερη) από την απαιτούμενη στις προσθήκες «1» έως «5» για διετία, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 8.12: Πηγή Χρηματοδότησης Προϋπολογισμός Σύμβασης Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας, θα πραγματοποιηθεί από πιστώσεις του υπό κατάρτιση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του υποπρογράμματος Α Ύλες Στρατιωτικών Εργοστασίων ΥΠ-ΤΧ του προγράμματος Υποστήριξη Οπλικών Συστημάτων και Μέσων Στρατού Ξηράς με ανώτατο εκτιμώμενο συνολικό ποσό για

8 Β-8 διετία , συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπομένων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια με χρηματοδότηση ΕΦ: και ΚΑΕ 6912 όπως αναλύεται παρακάτω: α. 1 ο έτος ,00. β. 2 ο έτος , Οι απαιτήσεις που αφορούν περιβαλλοντικές, κοινωνικές και λοιπές παραμέτρους έχουν ως ακολούθως: α. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να λάβουν υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς τους τις υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος και τις διατάξεις περί προστασίας της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στην Ελλάδα, στον τόπο ή σε τρίτη χώρα, όπου πρόκειται να εκτελεστούν τα έργα ή να παρασχεθούν οι υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της υπό ανάθεση σύμβασης και οι οποίες εφαρμόζονται στις επιτόπου εκτελούμενες εργασίες ή στις παρεχόμενες υπηρεσίες κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η σχετική πληροφόρηση των οικονομικών φορέων θα παρέχεται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές των Υπουργείων Οικονομικών, ΥΠΕΚΑ και Εργασίας αντίστοιχα. β. Να συμπεριλάβουν στο φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής με την οποία δηλώνουν ρητά τα ανωτέρω Όροι υπεργολαβίας: Οι απαιτήσεις για την υπεργολαβία έχουν ως ακολούθως: α. Ως προβλέψεις του Άρθρου 34 του Ν 3978/11. β. Έκαστος υποψήφιος αναφέρει στην προσφορά του ποιο τμήμα ή ποια τμήματα της σύμβασης θα αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. γ. Εάν ο υποψήφιος δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει υπεργολάβους για την εκτέλεση της σύμβασης, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία δεσμεύεται ότι για κάθε υπεργολάβο θα υποβάλει τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής ως 4 Άρθρου 77 του Ν 3978/ : Όροι ασφάλειας πληροφοριών: Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια πληροφοριών έχουν ως ακολούθως : Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Προσφορών, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία λαμβάνουν γνώση και δεσμεύονται επί των καθοριζομένων στο άρθρο 35 του ν. 3978/ : Οι Υποψήφιοι με βάση τις απαιτήσεις των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 3978/11 για την ασφάλεια εφοδιασμού υποχρεούνται να συμπεριλάβουν στο φάκελο των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής, υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται η δέσμευση εκ μέρους τους επί των παρακάτω:

9 Β-9 α. Την παροχή πιστοποίησης, αναφορικά με την ικανότητά τους να εξάγουν (εφόσον πρόκειται για υποψηφίους της αλλοδαπής), να μεταφέρουν και να διαμετακομίζουν τα υπό προμήθεια υλικά. β. Την έγκαιρη ενημέρωση της αναθέτουσας αρχής, σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στην οργάνωσή τους, στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική, η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει τις υποχρεώσεις τους έναντι αυτής. γ. Τη δέσμευση ότι θα εγκαθιδρύσει ή θα διατηρήσει την ικανότητα που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ενδεχομένως ανάγκες της αναθέτουσας αρχής συνεπεία κρίσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν και ιδίως εντός των επιβαλλόμενων από επιχειρησιακής άποψης χρόνων απόκρισης. δ. Τη δέσμευση ότι θα διασφαλίσει ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της σύμβασης 8.17: Επανάληψη Διαγωνισμού Επανάληψη του διαγωνισμού μπορεί να γίνει εφόσον: α. Δεν υπάρξει συμμετοχή, ή β. Απορριφθούν οι προσφορές όλων των συμμετεχόντων, ή γ. Δεν εξασφαλιστεί πραγματικός ανταγωνισμός. δ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κριθεί αρμοδίως από τον ΕΟΕ. 8.18: Όροι Διαχείρισης Ποιότητας α. Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά. (συμπληρώνεται το πρότυπο Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά περίπτωση) στην ισχύουσα έκδοση. β. Όσον αφορά την άσκηση Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας υλοποιείται κύρια στις περιπτώσεις ύπαρξης αναγνωρισμένων διακινδυνεύσεων (ρίσκων) με έμφαση στις επιπτώσεις στην ασφάλεια του προσωπικού (όπως είναι τα Critical Safety Items (CSI)) ή και στην επιχειρησιακή αποστολή, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Κρατικής Διασφάλισης Ποιότητας και Οδηγιών της ΓΔΑΕΕ. Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου ΕΟ 8.18 διότι έχει συμπεριληφθεί στο ΕΟ 9.2. ΕΟ-9 Δικαιολογητικά Ποιοτικής Επιλογής 9.1: Πρόσθετα δικαιολογητικά σχετικά με: Τη νομιμοποίηση του Υποψηφίου καθορίζονται ως εξής: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου να αποδέχεται ρητά την επιβάρυνση με τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού σε

10 Β-10 περίπτωση που του κατακυρωθεί η σύμβαση. (2) Απόδειξη καταβολής αντιτίμου της διακήρυξης Την προσωπική κατάσταση Υποψηφίου και την επαγγελματική επάρκειά του καθορίζονται ως εξής: (1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να δηλώνει ότι : (α) Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. (β) Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα όπως, για παράδειγμα, παραβίαση υποχρεώσεων όσον αφορά την ασφάλεια των πληροφοριών ή του εφοδιασμού, στο πλαίσιο προηγούμενης σύμβασης με οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. (γ) Διαθέτει την αξιοπιστία που απαιτείται για τον αποκλεισμό κινδύνων κατά της ασφάλειας του κράτους. (δ) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά του είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόµενό τους. (ε) Η επιχείρηση του δεν απασχολεί ή εκμεταλλεύεται ανηλίκους κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 138 και 182 της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας. (στ) Δεν απασχολεί, κατά τις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, έργου ή εντολής, στρατιωτικό ή πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για χρονικό διάστημα τριών τουλάχιστον ετών μετά τη συνταξιοδότηση ή τη με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποχώρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 6 του ν. 3978/2011. (ζ) Αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του άρθρου 78 παράγραφος 4 του ν.3978/2011. (η) Έλαβε γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 8, 9, 10, 11,12 και 13 του ν.3978/2011 στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. (2) Στη περίπτωση κοινοπραξίας οικονομικών φορέων, όλα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της κοινοπραξίας Η χρηματοοικονομική επάρκεια του υποψηφίου για το/α υλικό/ά που ο υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί να συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία είναι οι κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις ή, ενδεχομένως, πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων, ύψους τουλάχιστον της αξίας της προσφοράς που θα υποβληθεί στο 2 ο στάδιο Την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του Υποψηφίου καθορίζονται ως εξής: (1) Υποβολή του καταλόγου εργασιών που έχουν εκτελεστεί κατά τα τελευταία πέντε έτη, συνοδευόμενου από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των σημαντικότερων εργασιών. Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναφέρουν την αξία, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των έργων και προσδιορίζουν αν τα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τους κανόνες του επαγγέλματος και αν περατώθηκαν κανονικά. Εφόσον

11 Β-11 παρίσταται ανάγκη, τα εν λόγω πιστοποιητικά διαβιβάζονται απευθείας από την αρμόδια αρχή στην αναθέτουσα αρχή. (2) Με υπόδειξη του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών που εμπλέκονται, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις έργων, με υπόδειξη αυτών που ο εργολήπτης θα έχει στη διάθεσή του για την εκτέλεση του έργου.. (3) Σε περίπτωση που παρουσιασθούν αποκλίσεις των δηλωθέντων στην τεχνική προσφορά από τα πραγματικά, τότε η επιτροπή απορρίπτει την προσφορά ως «απαράδεκτη». και η Υπηρεσία επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε έννομου δικαιώματος για ποινική δίωξη των υπευθύνων 9.2 Δεν απαιτείται Κρατική Διασφάλιση Ποιότητας καθόσον η προμήθεια αφορά υλικά απλά, εμπορικού τύπου, χαμηλής τεχνολογίας, μπορούν να ελεγχθούν επαρκώς κατά την παραλαβή τους και να παραληφθούν από επιτροπές της Υπηρεσίας. Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των προς προμήθεια συμβατικών υλικών ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001: Δικαιολογητικά σχετικά με την ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 62 του ν.3978/2011, καθορίζονται ως εξής: α. Επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου EMAS, ή β. Πιστοποιητικά περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζονται σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα πιστοποιούμενα από οργανισμούς που λειτουργούν βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ή διεθνείς προδιαγραφές όσον αφορά την πιστοποίηση.» ΕΟ-10 Χρόνος και Τρόπος Υποβολής Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής Για την υποβολή των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, πέραν των καθοριζομένων στο ΓΟ-10, ισχύουν ότι, ο σφραγισμένος «φάκελος αίτησης δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής» πέραν των δικαιολογητικών που αναλύονται στον αντίστοιχο Γενικό Όρο, θα περιλαμβάνει και τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο ΕΟ-9 ανωτέρω ΕΟ-11 Αποσφράγιση, Έλεγχος και Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής Όσοι Υποψήφιοι ικανοποιούν τις απαιτήσεις των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής θα προσκληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή για την υποβολή προσφοράς στο επόμενο στάδιο. ΕΟ-12 Σύνταξη Προσφορών 12.1 Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει να περιλαμβάνει επί ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα: α. Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στις εκατό (100) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. β. Δήλωση ότι η προσφερόμενη προμήθεια θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του αγοραστή.

12 Β-12 γ. Αναλυτικό πίνακα συμμόρφωσης για κάθε μία από τις απαιτήσεις του αγοραστή δ. Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, (σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ), στην οποία: (1) Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του. (2) Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα. ε. Αναλυτική κατάσταση όλων των αδειών εισαγωγής/εξαγωγής που θα απαιτηθούν καθώς και τον αντίστοιχο φορέα ο οποίος είναι αρμόδιος για την έγκριση αυτών κατά περίπτωση. στ. Αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας (εκτός του εργοστασίου κατασκευής). Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να εκτελέσει τη συμφωνία στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία. ζ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας (ή εταιρειών σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προμηθευτών) και του προσωπικού που προβλέπεται να εργαστεί για την υλοποίηση υποστήριξη της προμήθειας. υλικών/υπηρεσιών. η. Δήλωση για το χρονοδιάγραμμα παράδοσης/παροχής θ. Αποδοχή ρήτρας κωδικοποίησης. ι. Τυχόν επιπρόσθετα δικαιολογητικά στοιχεία. ια. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να περιλάβει στο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» συνοπτική ανάλυση του κινδύνου πραγματοποίησης της προμήθειας. Στην εν λόγω μελέτη ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να περιλάβει χρονοδιάγραμμα με τις σημαντικότερες φάσεις της προμήθειας και τα ορόσημα (Milestone) αυτής. Στην ανάλυση ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ πρέπει να αναγνωρίσει τα στοιχεία της προμήθειας που θεωρεί ότι συνιστούν κίνδυνο, να προτείνει τρόπο διαχείρισης και μείωσης του κινδύνου και να δηλώσει τις βασικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί, εφόσον επιλεγεί, ώστε να διαχειριστεί τον κίνδυνο επ ωφελεία της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Στα περιεχόμενα της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών

13 Β-13 στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων ή κοινοπραξίας, επισημαίνεται, ότι τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών τεχνικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ, η ημερομηνία υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής καθώς και με την ημερομηνία υποβολής του φακέλου προσφορών. Δηλαδή, ο φάκελος θα πρέπει να ταχυδρομείται προς την Υπηρεσία μας, την ημέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη Δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως την ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού θα πρέπει να έχει υπογραφεί και θεωρηθεί την ίδια ημέρα. Σημειώνεται επιπλέον ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις της 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, θα πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής Ως νόμισμα των προσφορών ορίζεται το ΕΥΡΩ( ) Σε οποιαδήποτε περίπτωση αν δεν αναγράφεται τιμή στο υλικό ή/και υπηρεσία που αναφέρεται στην προσφορά θεωρείται από την επιτροπή ότι αυτή προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων δικαιολογητικών οικονομικής προσφοράς, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου, υπέρ Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) του ΥΠΕΘΑ ή Οργανισμών, έχουν ως ΕΟ- 60, κατωτέρω. ΕΟ-15 Υποβολή Προσφορών Ο φάκελος προσφοράς κατατίθεται σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, στα οποία θα αναγράφονται ευκρινώς: διαγωνισμό. α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα Ο φάκελος προσφοράς περιλαμβάνει χωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους ως κάτωθι: α. Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία και τα δικαιολογητικά/απαιτούμενα στοιχεία από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της Σύμβασης (ΓΟ-12 και EO-12.).

14 Β-14 β. Ένα σφραγισμένο υποφάκελο με τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαμβάνει τα οικονομικά στοιχεία και την εγγύηση συμμετοχής Μπορεί να κατατίθεται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα που ορίζεται από τη διακήρυξη (με απόδειξη), ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (ήτοι, την ΕΔΔ) από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας Εφόσον υποβάλλεται ή περιέρχεται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Αναθέτουσα Αρχή μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρείται εκπρόθεσμος και επιστρέφεται χωρίς να αποσφραγιστεί Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου vα τoπoθετηθoύv στov υποφάκελο τεχνικής προσφοράς, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακoλoυθoύv τov υποφάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του υποφακέλου Τα τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια μπορεί να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα Τα στοιχεία των ανωτέρω φακέλων δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση ή προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μovoγραμμέvη από τov προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των φακέλων κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Τα στοιχεία των φακέλων απορρίπτονται όταν υπάρχουν σ αυτά διορθώσεις οι οποίες τα καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του διαγωνισμού Οι φάκελοι προσφορών υποβάλλονται ιδιοχείρως ή με συστημένη επιστολή. Παραλαμβάνονται με απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί περιέρχονται, με ευθύνη του προσφέροντος, στην αναθέτουσα αρχή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, όπως αυτή ορίζεται στους όρους της διακήρυξης Φάκελοι προσφορών που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην ΕΔΔ, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τους άλλους που θα κατατεθούν Αvτιπρoσφoρές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υπoβoλής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη Σε περίπτωση συνυποβολής με το φάκελο προσφορών, στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων

15 Β-15 στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των στοιχείων των φάκελων προσφορών Απορρίπτονται φάκελοι προσφορών επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα ρήτρα τηρείται Η κοινοπραξία οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινό φάκελο προσφορών, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία είτε από κοινό εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στο φάκελο προσφορών, αναγράφεται η ποσότητα ή το μέρος του συνολικού αντικειμένου της σύμβασης που αντιστοιχεί στο κάθε μέλος της κοινοπραξίας Με την υποβολή του φάκελου προσφορών κάθε μέλος της κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στην κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης Εάν λόγω αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της κοινοπραξίας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Και στις δύο περιπτώσεις, τα λοιπά μέλη της κοινοπραξίας μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση του μέλους, η οποία πρέπει όμως να εγκριθεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής Διευκρινίσεις μετά την κατάθεση του φάκελου προσφορών, δίνονται μόνον όταν ζητούνται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (ΕΔΔ), υπό τον όρο ότι τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των διαγωνιζομένων και ότι οι διευκρινίσεις που παρέχονται δεν μεταβάλουν ουσιωδώς το περιεχόμενο των στοιχείων του φάκελου προσφορών ή το αντικείμενο της σύμβασης. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν Φάκελος προσφορών που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνος με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης απορρίπτεται ως απαράδεκτος. ΕΟ-16 Χρόνος Ισχύος Προσφορών Ως καθορίζεται στο ΓΟ-16

16 Β-16 ΕΟ-17 Αποσφράγιση και Έλεγχος Προσφορών Η ΕΔΔ προβαίνει στην αποσφράγιση των φάκελων «τεχνικής προσφοράς», την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται στη διακήρυξη παρουσία των υποψηφίων που προσκλήθηκαν ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά κατά φύλλο. Στοιχεία των τεχνικών προσφορών επιτρέπεται να περιέρχονται σε γνώση των διαγωνιζομένων στο παρόν στάδιο αποσφράγισης και ελέγχου. Τεχνική προσφορά που στο σύνολο της, κατά ρητή δήλωση του προσφέροντας, διέπεται από ρήτρα σχετική με την προστασία του βιομηχανικού απορρήτου ή της πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν επιτρέπουν την αναλυτική, πλήρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση της προσφοράς αυτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται. Εν συνεχεία η ΕΔΔ παραδίδει τις τεχνικές προσφορές μετά την αποσφράγιση στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση και υποβολή σχετικής έκθεσης 17.2 Την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σε δημόσια συνεδρίαση ανακοινώνει τις τιμές των προσφορών. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί ο έλεγχος της πληρότητας και κανονικότητας των προσφορών, και συντάσσεται το πρακτικό αποσφράγισης. ΕΟ-18 Αξιολόγηση Προσφορών Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων αξιολογεί τις Τεχνικές Προσφορές βάσει των κριτηρίων των Τεχνικών Προδιαγραφών και σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν.3433/06. Ακολουθεί η σύνταξη Πρακτικού που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και υποβάλλεται στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού για λήψη απόφασης. Η ΕΔΔ συντάσσει Πρακτικό που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών καθώς και εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για τον αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Η Αναθέτουσα Αρχή, με βάση τα παραπάνω, εκδίδει απόφαση για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές Η ΕΔΔ αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές των υποψηφίων που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και προσκαλεί ταυτόχρονα και γραπτώς τους επιλεγέντες υποψηφίους να συμμετάσχουν σε διαπραγμάτευση προκειμένου να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας. H διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιείται ξεχωριστά με τον κάθε ένα επιλεγέντα υποψήφιο, στα πλαίσια του θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης η αναθέτουσα αρχή εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Ειδικότερα, δεν παρέχει, κατά τρόπο που να εισάγει διακρίσεις, πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να ευνοήσουν ορισμένους προσφέροντες σε σχέση με άλλους Αντικείμενο διαπραγμάτευσης για τη βελτίωση των όρων των προσφορών των υποψηφίων αποτελεί η επίτευξη χαμηλότερης τιμής, που συνιστά και το κριτήριο ανάθεσης.

17 Β Η ΕΔΔ συντάσσει πρακτικό διαπραγματεύσεων, το οποίο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης υπογεγραμμένο και από τον κάθε προσφέροντα, ώστε αυτό πλέον να αποτελεί την επίσημη βελτίωση των όρων της προσφοράς του. Επίσης στο εν λόγω πρακτικό θα αναγράφεται ρητά ότι, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες και διαφανείς διαδικασίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του όρου Ακολουθεί η σύνταξη πρακτικού που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και αιτιολογημένη εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου και την πρόσκλησή του να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. ΕΟ-19 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Προσωρινού Αναδόχου Σε περίπτωση που η οικονομική αξία της Σύμβασης προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων στον τομέα της άμυνας, που συνάπτεται στο πλαίσιο του ν.3978/2011, είναι ίση ή ανώτερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, εάν ο Υποψήφιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του δεν είναι ατομική επιχείρηση, γνωστοποιεί πριν από τη σύναψη της Σύμβασης στην Αναθέτουσα Αρχή την ταυτότητα: Των δέκα μεγαλύτερων μετόχων ή εταίρων, φυσικών ή νομικών προσώπων, που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, ποσοστό συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου στο κεφάλαιο του Υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό της συμμετοχής αυτής Των προσώπων που, αν και δεν περιλαμβάνονται στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, ασκούν τον έλεγχο του Υποψηφίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν.3978/2011. Δεν απαιτείται η περίληψη του όρου, καθόσον η προμήθεια είναι μικρότερη των 5 εκατομμυρίων Υπεύθυνη δήλωση της 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, (σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπ αριθμ. 1343/2010 Απόφαση Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ), στην οποία: Αν ο οικονομικός φορέας κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής και τον τόπο εγκατάστασης του Αν ο οικονομικός φορέας δεν κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, θα αναφέρεται η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, η επιχείρηση που θα το κατασκευάσει, καθώς και το εργοστάσιο κατασκευής και ο τόπος εγκατάστασής του. Πέραν τούτου, θα επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης (εργοστάσιο κατασκευής), ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας του υλικού, σε περίπτωση κατακύρωσης της σύμβασης στον οικονομικό φορέα.

18 Β Πλέον των δικαιολογητικών κατακύρωσης του ΝΓΟ -19, υφίσταται και η υποχρέωση υποβολής της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συμβατικής αξίας. ΕΟ-32 Εγγύηση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 32.1 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής αξίας της προσφοράς, συν Φ.Π.Α Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης Η εγγύηση συμμετοχής προσκομίζεται από όλες τις κατηγορίες οικονομικών φορέων (Έλληνες / Αλλοδαποί Πολίτες, Νομικά Ημεδαπά/Αλλοδαπά Πρόσωπα, Ένωση/Κοινοπραξία) Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου Σε περίπτωση μη υποβολής εγγύησης συμμετοχής, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 32.6 Εκδίδεται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά τα λοιπά ως άρθρο 33 του Ν.3433/2006. ΕΟ-33 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης 33.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής αξίας της προσφοράς 33.2 Εκδίδεται μόνο από πιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος και επιστρέφεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Κατά τα λοιπά ως άρθρο 33 του Ν.3433/2006) ΕΟ-35 ακόλουθα: Εγγύηση καλής λειτουργίας Για την εγγύηση καλής λειτουργίας των συμβατικών υλικών ορίζονται τα α. Ισχύουν τα καθοριζόμενα στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. β. Πριν από την έναρξη του εγγυημένου χρόνου καλής λειτουργίας των υλικών της παρούσας προμήθειας (και πριν από την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης), o τελικός ανάδοχος υποχρεούται vα καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας αυτών υπό μορφή εγγυητικής επιστολής. Η εγγυητική επιστολή που θα κατατίθεται θα αφορά τα προς παράδοση υλικά έκαστης τμηματικής παράδοσης. Σε κάθε τμηματική παράδοση θα κατατίθεται και νέα εγγυητική επιστολή.

19 Β-19 γ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (1) Θα έχει χρονική ισχύ ίση με το χρονικό διάστημα της παρεχόμενης εγγύησης (ως καθορίζεται στην αντίστοιχη ΤΠ), πλέον τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παράτασης του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, για λόγο προβλεπόμενο από το νόμο ή τη σύμβαση, ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής παρατείνεται ανάλογα. (2) Το ποσό της εγγυητικής θα ανέρχεται σε 3% επί της καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη εγγύηση. (3) Θα είναι συνταγμένη αναλόγως σύμφωνα με το υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. δ. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας θα επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενο τελικό ανάδοχο μετά τη λήξη της και μετά από σχετικό αίτημά του και αφού έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του, όπως αυτές θα απορρέουν από την υπογραφείσα σύμβαση. ε. Σε περίπτωση κατάπτωσης, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. ΕΟ-36 Πρόσθετες Εγγυήσεις-Εξασφαλίσεις Οι απαιτήσεις για ακολούθως:. πρόσθετες εγγυήσεις και εξασφαλίσεις έχουν ως Δεν απαιτείται η αναγραφή περίληψης του Όρου για το συγκεκριμένο Υποπρόγραμμα. ΕΟ-37 Χρόνος ισχύος εγγυήσεων Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης είναι απεριόριστος Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής είναι απεριόριστος Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από τον συνολικό χρόνο της παρεχόμενης εγγύησης ΕΟ-38 Αποδέσμευση Εγγυήσεων Η αποδέσμευση των εγγυήσεων περιγράφεται στις παρ. 32.6, 33.2 και 35.δ ανωτέρω. ΕΟ-47 Εκτέλεση Σύμβασης Φόρτωση Μεταφορά Ειδών από το Εξωτερικό 47.1 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του την πρόταση μεταφοράς των υλικών στον τόπο παράδοσης, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος αυτής για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

20 Β Ο επιθυμητός χρόνος φόρτωσης των υλικών της παρούσας προμήθειας είναι τέτοιος ώστε να επιτυγχάνεται ο προβλεπόμενος χρόνος και τρόπος μεταφοράς τους, ο οποίος θα γίνει σύμφωνα με τους Διεθνείς Εμπορικούς Όρους (INCOTERMS) του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου και συγκεκριμένα INCOTERMS Η παράδοση των υλικών θα γίνει: Μαγνησίας). α. Τα υλικά της Προσθήκης «1», στο 304 ΠΕΒ (Βελεστίνο Ν. Πειραιά) Αττικής). Λαρίσης). β. Τα υλικά των Προσθηκών «2» και «3», στο 700 ΣΕ (Κερατσίνι γ. Τα υλικά της Προσθήκης «4», στο 691 ΒΕΒ (Αυλώνας δ. Τα υλικά της Προσθήκης «5», στο 303 ΠΕΒ (Λάρισα Ν. 47.3: Η φόρτωση των υλικών γίνεται μέσα στα κύτη των πλοίων σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς ΕΟ-48 Ασφάλιση Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα πρέπει να περιλάβει στην οικονομική προσφορά του το κόστος ασφάλισης των υλικών της παρούσας προμήθειας. Το κόστος ασφάλισης θα πρέπει να δίνεται στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της προσφοράς. ΕΟ-49 Εκτελωνισμός Ειδών Προέλευσης Εξωτερικού Ο εκτελωνισμός ειδών προέλευσης εξωτερικού θα γίνει με μέριμνα, ευθύνη και έξοδα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΟ-50 Παράδοση Υλικών 50.1 Ο τρόπος μεταφοράς των υλικών, θα γίνει με μέσο μεταφοράς επιλογής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ενώ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πρόταση μεταφοράς των ειδών ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος αυτής για την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών εσωτερικού, θα γίνει με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ. Για τα υλικά της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος αυτού, θα ληφθεί υπόψη και η τεχνική προδιαγραφή ΠΓΕΣ-1124Γ/ η 2 η -3 η Τροπ. (Συσκευασία υλικών, δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος) Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών εξωτερικού, θα γίνει με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της ΑΣΔΥΣ/ΔΕΠΥ. Για τα υλικά της Προσθήκης «3» του Παραρτήματος αυτού, θα ληφθεί υπόψη και η τεχνική προδιαγραφή ΠΓΕΣ-1124Γ/ η 2 η -3 η Τροπ. (Συσκευασία υλικών, δειγματοληψία και μακροσκοπικός έλεγχος).

21 Β-21 ΕΟ-51 Έλεγχος Παραλαμβανομένων Ειδών Ως ΕΟ-53, ΕΟ 54 και των καθοριζομένων στις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. ΕΟ-53 Παραλαβές Υλικών Εσωτερικού 53.1 Ο χρόνος Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή απόρριψης των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΕΟ-54 Παραλαβές Υλικών από το Εξωτερικό 54.1 Ο χρόνος Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή απόρριψης των υλικών θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών από τον ΑΝΑΔΟΧΟ Ο ποσοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών, θα γίνει από την αρμόδια ΕΕΠ με καταμέτρηση αυτών από την επιτροπή ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. ΕΟ-56. Δείγματα από τα προς Παραλαβή Συμβατικά Υλικά 56.1 Τα δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά θα κατατεθούν, εφόσον αυτό απαιτηθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, στις Υπηρεσίες παράδοσης των υλικών, ως καθορίζονται στον ΕΟ 47.2 του παρόντος Πριν την αποστολή ευπαθών ή επικινδύνων δειγμάτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει να ενημερώνει την Υπηρεσία. Ειδικά για την περίπτωση αποστολής επικινδύνων δειγμάτων, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα πρέπει πριν την αποστολή αυτών να έχει αποστείλει στην αρμόδια υπηρεσία και το σχετικό Έντυπο Στοιχείων Ασφάλειας Υλικού (Material Safety Data Sheet MSDS). ΕΟ-58 Πληρωμές-Προκαταβολές 58.1 Ο Ανάδοχος δε δύναται να υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης Ο τρόπος πληρωμής του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και οι σχετικές λεπτομέρειες αυτών έχουν ως ακολούθως: α. Η πληρωμή του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ γίνεται σε ΕΥΡΩ( ). β. Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή κάθε τμηματικής παράδοσης των υλικών, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και με όσα ορίζονται στην κατακυρωτική απόφαση της προμήθειας και τη

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ / ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, 117 43 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΣΔΜ/50034

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ημερ/νία: 10/10/2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Αριθμ. Πρωτ.: 45588 ΔΙΕΥΘ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων με πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

17.000,00, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343,124 61 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213 2046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ.2291/739501 σφραγισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 20/15) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Αθήνα 07-05-2015 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 16/07/2014 Τέρμα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη Αρ.διακ.: 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο. 2489 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ FILMS & ΥΓΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τμήμα: Οικονομικό Γραφείο: Προμηθειών Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Κέντρο Πληροφορικής Πληροφορίες: Λάζαρος Σκούμπας Αθήνα 23 / 05 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του Υποέργου: «Δαπάνες προβολής, εκτυπώσεις, γραφιστικά» με απευθείας ανάθεση ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: info@dadia-np.gr Πληροφορίες: Χ. Παπαλεξανδρής Δαδιά, 29 Ιουλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 13-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ.

Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ (ΠΡΕΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ------------------------------------------- από το 9 ο πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. Αριθμός απόφασης 38/2012. Π ε ρ ί λ η ψ η Επαναπροκήρυξη δημοπρασίας έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Λευκωσία, Νοέμβριος 2014 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ...3 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002136129 2014-06-30

14PROC002136129 2014-06-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΩΜΞΡ469Η25-ΣΟΤ ΑΔΑΜ: 14PROC002136129 2014-06-30 Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 27-06-2014 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

μελέτης. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ενέργειες σας και θα είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο : 30-05-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα,30 Οκτωβρίου 2008 Δ/ΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συνοπτικός ενημερωτικός οδηγός σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ KΗΜΔΗΣ & ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑΜ: 15PROC002693079 Αριθμ. Πρωτ.: 15556/2015 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 10/09/2015 Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 18948/13-8-15 ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για την εξειδίκευση των επιλογών και των

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Προσφορά για την κατασκευή, διαµόρφωση και αποµάκρυνση του εκθεσιακού χώρου της 16 ης ιεθνούς Έκθεσης Αλεξανδρούπολης. Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ,

ΘΕΜΑ: ΕΤΗΣΙΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 21

Διαβάστε περισσότερα