ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ..."

Transcript

1 Με την παρούσα σας πληροφορούμε ότι η εταιρία μας Nestle Ελλάς Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής (Πατρόκλου 4) (εφεξής: Nestle) διοργανώνει στη σελίδα της στο Facebook διαδραστικό παιχνίδι και διαγωνισμό με τίτλο «Όταν μεγαλώσει θα γίνει...» και στο πλαίσιο αυτού, προκειμένου να συμμετέχετε, θα πρέπει να συμφωνείτε με τα παρακάτω: Ο/η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι: 1) Έλαβα γνώση ότι η Nestle θα επεξεργασθεί από κοινού με την εταιρία OGILVYONE WORLDWIDE ATHENS PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E., με έδρα στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10, ως εκτελούσα την επεξεργασία, προσωπικά δεδομένα αφενός δικά μου και δη, το όνομα, το επώνυμο, και την ηλεκτρονική μου διεύθυνση, αφετέρου του τέκνου μου και δη το όνομα και τη φωτογραφία αυτού, με σκοπό α. την συμμετοχή μου στο ανωτέρω παιχνίδι ή/και διαγωνισμό «Όταν μεγαλώσει θα γίνει...» και β. την ενσωμάτωση της φωτογραφίας σε ειδικό πλαίσιο που θα φέρει το λογότυπο του Nestle school και το οποίο θα μπορώ να αναρτώ κατά την απόλυτη διακριτική μου ευχέρεια στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, καθώς και ότι τα δεδομένα μας θα διαγραφούν από τα αρχεία της Διοργανώτριας το αργότερο μετά από έξι μήνες από την ολοκλήρωση του παιχνιδιού και κατόπιν αυτών συγκατατίθεμαι ρητά στην επεξεργασία αυτών για τους παραπάνω σκοπούς. 2) Επίσης δηλώνω ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα δικά μου και του τέκνου μου θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και τον Ν.3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα, και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, καθώς και ότι για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων μου που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 του Ν.2472/1997, (δικαιώματα πρόσβασης, τροποποίησης, αντίρρησης και αίτησης διαγραφής), μπορώ να απευθυνθώ εγγράφως στην εταιρία «Nestle Ελλάς Α.Ε.», Πατρόκλου 4, Μαρούσι ή στo τηλέφωνο: ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο 3) Ότι, τέλος, έχω ενημερώσει αναλυτικά για όλα τα παραπάνω τον έτερο γονέα του τέκνου και κατόπιν αυτού έχω λάβει κατά τον προσήκοντα τρόπο την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του/της, την οποία δύναμαι να προσκομίσω σε περίπτωση που παραστεί λόγος. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Αντικείµενο του ιαγωνισµού. Η ανώνυµος εταιρία µε την επωνυµία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «ιοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισµό (περαιτέρω ο «ιαγωνισµός»), µε την ονοµασία Όταν µεγαλωσει θα γίνει..., ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου (περαιτέρω ο «ιαδικτυακός Τόπος»), στο πλαίσιο προώθησης του προϊόντος «Nestlé school», το οποίο εµπορεύεται ο ιοργανωτής (περαιτέρω το «Προϊόν»). Την οργάνωση του διαγωνισµού έχει αναλάβει για λογαριασµό του ιοργανωτή η εταιρία µε την επωνυµία «OGILVY ONE WORLDWIDE ATHENS PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» (περαιτέρω η «OgilvyOne»). 2. ικαίωµα Συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωµα συµµετοχής στο ιαγωνισµό έχουν όσοι διαµένουν στην Ελλάδα.

2 3. Αποκλεισµός ιαγωνιζοµένων. Από το ιαγωνισµό αποκλείονται όσοι εµπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόµενοι του ιοργανωτή, β. οι εργαζόµενοι της OgilvyOne και γ. τα πρόσωπα συγγένειας α βαθµού µε τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόµενους και οι σύζυγοι των εργαζόµενων αυτών. Σε περίπτωση κατά την οποία συµµετάσχει στο διαγωνισµό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συµµετάσχει σε περίπτωση είναι ο τυχερός του δώρου, η συµµετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώµατος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο. 4. ιάρκεια του ιαγωνισµού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του ιαγωνισµού ορίζεται το χρονικό διάστηµα από 06/12/2013, ώρα 14:00µµ (περαιτέρω η «Έναρξη του ιαγωνισµού»), έως και 20/12/2013, ώρα 11.59µµ (περαιτέρω η «Λήξη του ιαγωνισµού»). Ο ιοργανωτής διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει ή να µειώσει τη διάρκεια του παρόντος ιαγωνισµού µόνο για εύλογη αιτία, µε σχετική ανακοίνωση στο 5. Τρόπος Συµµετοχής στο ιαγωνισµό. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στο ιαγωνισµό θα πρέπει να εγγραφούν κάνοντας Like στο ιαδικτυακό Τόπο και στη συνέχεια χρησιµοποιώντας το application «Όταν µεγαλώσει θα γίνει...» να επιλέξουν ένα από τα έτοιµα σχέδια επαγγελµατικών καρτών ανάλογα µε το επάγγελµα που ταιριάζει στο τέκνο τους, να γράψουν το όνοµα του τέκνου τους (πραγµατικό ή µη) στο πλαίσιο ή/και ανεβάζοντας φωτογραφία του και εφόσον ολοκληρώσουν την παραπάνω διαδικασία (περαιτέρω «Παιχνίδι») να συµπληρώσουν τη φόρµα µε τα εξής στοιχεία επικοινωνίας τους: Ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο και . Η καταχώρηση των στοιχείων επικοινωνίας και η αποδοχή των παρόντων όρων συµµετοχής, συνιστούν δήλωση συµµετοχής στο ιαγωνισµό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί ο ιοργανωτής, ή τρίτο πρόσωπο, κατ εντολή και για λογαριασµό του, µε τα ανωτέρω στοιχεία των συµµετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά µε τη λήψη οποιασδήποτε συµµετοχής στο ιαγωνισµό από το σύστηµα του ιοργανωτή ή του εν λόγω τρίτου προσώπου και την εγκυρότητα της συµµετοχής αυτής. Οίκοθεν νοείται ότι για τη συµµετοχή στο ιαγωνισµό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε εκ των προϊόντων τα οποία εµπορεύεται ο ιοργανωτής. 6. ώρα. Τα δώρα του ιαγωνισµού (περαιτέρω τα «ώρα») είναι τα εξής: Από 1 κιβώτιο µε 6 τεµάχια Nestlé school ενός λίτρου + 50 συλλεκτικές επαγγελµατικές κάρτες για τριακόσιους (300) νικητές Τα ώρα είναι προσωπικά και οι νικητές του ιαγωνισµού δεν έχουν το δικαίωµα µεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους µε χρήµατα ή άλλα αντικαταστατά πράγµατα. 7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών ιαγωνισµού. Οι νικητές των 300 ώρων θα αναδεικνύονται βάσει 2 ηλεκτρονικών κληρώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στις ακόλουθες ηµεροµηνίες 13/12/2013, και 23/12/2013, και ώρα 11π.µ., στα γραφεία της OgilvyOne (Ηµαθείας 10, Γέρακας Αττικής) παρουσία συµβολαιογράφου, ενός εκπροσώπου της OgilvyOne και ενός εκπροσώπου της NESTLE ΕΛΛΑΣ. Οι 2 ηλεκτρονικές κληρώσεις θα γίνονται ανάµεσα σε όλες τις συµµετοχές, από τις οποίες θα αναδεικνύουν κάθε φορά από 150 νικητές και 150 επιλαχόντες σε

3 περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία µε τον αρχικό νικητή, ή κάποιος αρνηθεί το δώρο του. Κανένας συµµετέχων δε δικαιούται άνω του ενός ώρου. 8. Ενηµέρωση για την κατακύρωση Παραλαβή των ώρων. Ο ιοργανωτής θα ενηµερώνει: (α) όλους τους συµµετέχοντες στο ιαγωνισµό σχετικά µε τα στοιχεία των νικητών, µε ανάρτηση των στοιχείων αυτών στο ιαδικτυακό Τόπο και ειδικότερα µε ανάρτηση αποκλειστικά και µόνο του Ονόµατος Χρήστη (Facebook User Name) των νικητών και όχι οποιουδήποτε άλλου προσωπικού δεδοµένου αυτών και (β) τους νικητές του ιαγωνισµού, µε την αποστολή σχετικού γραπτού µηνύµατος, στο που έχουν δηλώσει. Μέσω του ανωτέρω µηνύµατος ο ιοργανωτής θα επικοινωνήσει µε τους νικητές του ιαγωνισµού προκειµένου να συλλέξει τα ελάχιστα αναγκαία δεδοµένα τους, ώστε να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την απόδοση των ώρων σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία µε οποιοδήποτε νικητή του ιαγωνισµού εντός χρονικού διαστήµατος είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από την αποστολή σε αυτόν σχετικού γραπτού µηνύµατος, ή οποιοσδήποτε νικητής του ιαγωνισµού, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στο ιαδικτυακό Τόπο, δεν επικοινώνησε για οποιοδήποτε λόγο (συµπεριλαµβανοµένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) µε το ιοργανωτή εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κριθεί ότι η συµµετοχή του δεν ήταν έγκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του σχετικού ώρου, το οποίο γεννάται στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση. Εάν κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας δεν καταστεί δυνατή ούτε η επικοινωνία µε τον επιλαχόντα ή εάν κριθεί ότι η συµµετοχή του είναι άκυρη, τότε ο ιοργανωτής δικαιούται να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση του. Ως «έγκυρη συµµετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συµµετοχή στο ιαγωνισµό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε τους παρόντες όρους που έχουν αναρτηθεί στο ιαδικτυακό Τόπο και δεν αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία, στα χρηστά ήθη και στη δηµόσια τάξη, (β) έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (γ) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του ιοργανωτή, αυτή καθ εαυτή η συµµετοχή προϊόν παράνοµης τεχνικής επιρροής στα συστήµατα του ιοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέµιτης παρεµβολής του συµµετέχοντα ή τρίτου και (δ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήµατα του ιοργανωτή, εντός του χρονικού διαστήµατος από την Έναρξη µέχρι τη Λήξη του ιαγωνισµού. Τα ώρα θα αποσταλούν στους νικητές µε courier, εφόσον προηγηθεί η συλλογή των στοιχείων τους σε διάστηµα 30 ηµερών από την ηµ/νία που θα αναδειχθούν σύµφωνα µε την διαδικασία όπως ορίζεται στον όρο 7 9. Άρνηση αποδοχής των ώρων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής του ιαγωνισµού δεν επιθυµεί να αποδεχθεί το ώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωµά του επί του ώρου, το οποίο γεννάται στον επόµενο κατά τη σειρά ανάδειξής του στο ιαγωνισµό συµµετέχοντα, ως ανωτέρω κ.ο.κ. 10. Ευθύνη ιοργανωτή. Ο ιοργανωτής δε θα ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συµµετοχής οποιουδήποτε συµµετέχοντα από το σύστηµα καταχώρησης συµµετοχών στο ιαγωνισµό και ανάδειξης των νικητών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του ιοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλήψεις του από δόλο

4 ή βαρεία αµέλεια και σε καµία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχηρά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας. 11. Οι συµµετέχοντες αναγνωρίζουν ότι τα εµπορικά σήµατα και λοιπά δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας του Οµίλου NESTLÉ αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του και δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωµα σε αυτά εκ της συµµετοχής τους στο Παιχνίδι ή/και στο ιαγωνισµό. Οι συµµετέχοντες αναλαµβάνουν την υποχρέωση να χρησιµοποιήσουν το µηχανισµό/application, αλλά και τις δηµιουργηθείσες επαγγελµατικές κάρτες για προσωπική χρήση, µόνο στα πλαίσια του παρόντος Παιχνιδιού ή/και ιαγωνισµού, κατά τους παρόντες όρους και για µη εµπορικούς/επαγγελµατικούς σκοπούς, να µην προβούν σε καµία αλλαγή στην εµφάνιση ή στην παρουσίαση των σηµάτων και λογοτύπων του Οµίλου NESTLÉ και τέλος να µην προβούν σε καµία πράξη ή παράλειψη, η οποία θα µπορούσε να βλάψει τη φήµη των σηµάτων/λοιπών δικαιωµάτων και των προϊόντων του Οµίλου NESTLÉ. 12. Προσωπικά εδοµένα. Ο ιοργανωτής σας ενηµερώνει ότι ο ίδιος ή και η εταιρία OgilvyOne κατ εντολή και για λογαριασµό του ως εκτελούσα την επεξεργασία θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό και των τέκνων τους, κατά την έννοια του ν. 2472/1997, µε αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του ιαγωνισµού, την ανάδειξη των νικητών αυτού και την απόδοση των ώρων σε αυτόν. Εννοείται ότι µετά την απόδοση των ώρων, οποιαδήποτε δεδοµένα, προσωπικά ή µη των συµµετεχόντων/ των νικητών του ιαγωνισµού θα καταστρέφονται. Για τυχόν άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν κυρίως από τα άρθρα 12 και 13 Ν. 2472/1997 (δικαιώµατα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αντίστοιχα), µπορείτε να επικοινωνείτε στo τηλέφωνo: ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 13. ηµοσιότητα. Οι όροι συµµετοχής του ιαγωνισµού έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο κα Αθανασία Αντωνία αβίλα - Μανδρέκα (οδός Χαριλάου Τρικούπη 14- Αθήνα, αριθµός ) και έχουν αναρτηθεί στο ιαδικτυακό Τόπο Οποιοσδήποτε συµµετέχων στο ιαγωνισµό ή τρίτος δικαιούται µε έξοδά του να λαµβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί έχουν κατατεθεί στην ανωτέρω Συµβολαιογράφο. 14. Πληροφορίες Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά µε το ιαγωνισµό οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος µπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: , από ευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουµένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00 ή να αποστείλει σχετικό µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 15. Εφαρµοστέο ίκαιο ωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συµπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά µε το ιαγωνισµό, που ενδέχεται να προκύψει στο µέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των ικαστηρίων της Αθήνας. Νοµικό Τµήµα Μαρούσι, εκέµβριος 2013

5

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH & WIN 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. CRUNCH The Host ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ CRUNCH The Host 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» και έδρα το Μαρούσι Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «25 ΝΕΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ, 25 ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ»

ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΜΑΝΑΜΙΑ: «O ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ» Η εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. με έδρα στο Μαρούσι Αττικής,εφεξής αποκαλούμενη Διοργανώτρια Εταιρεία, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCAFE CITYZEN» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NESCFE CITYZEN» 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (οδός Πατρόκλου, αρ. 4) (εφεξής καλούμενη ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό PHOTO EXPERIENCE Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "PHOTO EXPERIENCE 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε», που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ερμού 35

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «FANTA PLAY» 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «McCann Erickson Διαφημιστική A.E.», με Α.Φ.Μ. 094414128 (Δ.Ο.Υ ΦΑΕΕ Αθηνών), η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής

Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής Όροι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό "Cooking Show Η δική σου εκπομπή μαγειρικής 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η εταιρία με την επωνυμία «DELONGHI KENWOOD HELLAS», με ΑΦΜ 999120410, που εδρεύει στην οδό Εθνικής

Διαβάστε περισσότερα

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει: β) Να συμπληρώσουν σωστά τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν. Όροι Διαγωνισμού "Παίξε στα ΓΡΑΨΑ και Κέρδισε" 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός Όμιλος Ξένων Γλωσσών ΓΡΑΨΑ(εφεξής Διοργανωτής) διοργανώνει προωθητική ενέργεια και προκηρύσσει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο 2. Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους:

Φύλλο 2. Οι συµµετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισµού, µπορεί να αποκλεισθούν για τους παρακάτω λόγους: ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρία «ELBISCO AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» µε Α.Φ.Μ: 094207902 (εφεξής ο «Διοργανωτής») που εδρεύει στο Πικέρµι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος

ΙΙ. ΕΙ ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. ιάρκεια Προγράµµατος Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στο ήµο Ηρακλείου Κρήτης, στο Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ COSMOTE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ QUIZ GAME Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (COSMOTE) με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.).

4] Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον ανωτέρω Διαδικτυακό Τόπο και θα διαρκέσει από τις 16/02/2015 (9:00 π.μ.) μέχρι τις 31/03/2015 (24:00 π.μ.). Όροι Διαγωνισμού «Vichy Ideal Skin Test» 1] Ο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, διαγωνισμός «Vichy Ideal Skin Test» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), διοργανώνεται από την εταιρεία «L OREAL HELLAS A.E.», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. H σύμφωνα με τους παρόντες όρους διεξαγόμενη ενέργεια «Εσύ για ποιον θα ψήσεις;», διοργανώνεται από τις εταιρείες ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, Εθνική Οδός Αθηνών-Λαμίας 11 ο ΧΛΜ Μεταμόρφωση,

Διαβάστε περισσότερα

23:59:59. Όροι συµµετοχής

23:59:59. Όροι συµµετοχής Όροι συµµετοχής 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία εδρεύει στον Δήµο Αµαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, και

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS?

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ WHAT S THE FORM/CHIPSTERS? 1. H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Πρότυπος Βιοµηχανία Τροφίµων Snacks Α.Β.Ε.Ε» που εδρεύει στην Αταλάντη Φθιώτιδας, στη θέση Μούλκια

Διαβάστε περισσότερα

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν άντρες και γυναίκες. Δεν είναι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FREZYDERM ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΜΩΡΑ -ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΑ ΔΩΡΑ» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. με έδρα την Αθήνα, Μενάνδρου 75

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Β. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας/Διαδικασία και Όροι Παροχής των Υπηρεσιών Η L OREAL HELLAS Α.Ε, που εδρεύει στην Νέα Ιωνία, επί της Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως αρ 39Α αποτελεί την διαχειρίστρια εταιρία της παρούσας ιστοσελίδας www.vichy.gr/advanced υπό τους κάτωθι όρους χρήσης.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece»

Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» Όροι Διαγωνισμού «Emmi CAFFE LATTE Greece» 1. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ- ΜΕΒΓΑΛ» Α.Ε., η οποία εδρεύει στα Κουφάλια, Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια»)

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα