ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E."

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 31055/04/B/94/157 (2006) ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ Ερμού 2 & Νίκης, Αθήνα ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 ης Μαρτίου 2015 επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση Μεταγενέστερα Γεγονότα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 (Ενοποιημένη και Εταιρική) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 (Ενοποιημένη και Εταιρική) Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσης 2014 (Ενοποιημένη και Εταιρική) Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Εταιρική Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταμειακών ροών (Ενοποιημένη και Εταιρική / Έμμεση μέθοδος) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων Περίοδος Αναφοράς Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων Βασικές λογιστικές αρχές Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις Ενοποίηση Μετατροπή ξένου νομίσματος Ενσώματες ακινητοποιήσεις Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων Χρηματοοικονομικά μέσα Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων Μετοχικό κεφάλαιο Δάνεια και Διακανονισμοί πρακτορείας απαιτήσεων (Factoring) Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος Παροχές στο προσωπικό Επιχορηγήσεις Προβλέψεις Αναγνώριση εσόδων και εξόδων Μισθώσεις Διανομή μερισμάτων Προσδιορισμός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Ομίλου) Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιριών Θυγατρικές με σημαντικά ποσοστά μη ελέγχουσων συμμετοχών Διακοπείσες δραστηριότητες Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ενσώματα Πάγια Επενδύσεις σε Ακίνητα Άυλα στοιχεία ενεργητικού Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Λοιπές επενδύσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αποθέματα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

3 13.9 Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Ίδια κεφάλαια Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση και υποχρέωση και συμφωνία φόρου Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού και Λοιπές προβλέψεις Δανειακές υποχρεώσεις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις από φόρους Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πωλήσεις Λειτουργικά έξοδα ανά κατηγορία Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης Ζημιά απομείωσης στοιχείων ενεργητικού Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις Δεσμεύσεις Μερίσματα Αριθμός και παροχές απασχολούμενου προσωπικού Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

4 1 Δηλώσεις των εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Στις κατωτέρω δηλώσεις προβαίνουν οι ακόλουθοι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δη οι ακόλουθοι: 1. Βασίλειος Μπίλλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Μιχαήλ Μιχελής, Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Οι κάτωθι υπογράφοντες, υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Συστήματα Sunlight ABEE δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουμε: (α) Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Συστήματα Sunlight ABEE για την ετήσια περίοδο 01/01-31/12/2014 οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της Εταιρείας και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, και (β) Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Αθήνα, 02 Μαρτίου 2015 Οι δηλούντες Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΙΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Θ. ΜΙΧΕΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. ΑΚ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

5 2 Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 2 ης Μαρτίου 2015 επί των ενοποιημένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση Εισαγωγικά Με βάση τις διατάξεις του νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και του καταστατικού της Εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη εταιρική χρήση από έως την ενοποιημένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παράγραφος 3, του άρθρου 107 παράγραφος 3 και του άρθρου 136 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920, τις Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της , τις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης αυτής που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ως και την έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Στην παρούσα έκθεση παρατίθενται πληροφορίες της Συστήματα Sunlight ABEE και του Ομίλου εταιρειών Sunlight, χρηματοοικονομικές πληροφορίες που στοχεύουν στην ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση από έως , σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ιδίας χρήσης, περιγραφή των προοπτικών καθώς και των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας και παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων. 2. Επιδόσεις και Οικονομική θέση του Ομίλου Στην παρούσα χρήση, και παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα αναφορικά με την προσδοκώμενη ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας, ο Όμιλος κατόρθωσε να επιτύχει σημαντική αύξηση των πωλήσεών του προερχόμενη κυρίως από τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας τα οποία παράγονται στην Ελλάδα, εξάγονται εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορούν στην κύρια παραγωγική του δραστηριότητα. Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 2014 ανήλθε σε 120 εκατ., έναντι 96 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας συνολική αύξηση 25%. Όπως απεικονίζεται και στον παρακάτω πίνακα, σημαντικότερη επίδραση στην ενίσχυση του Κύκλου Εργασιών είχε η αύξηση των πωλήσεων παραγόμενων μπαταριών κατά 19,2 εκατ. ή 27%, καθώς επίσης και η αύξηση των εμπορευόμενων μπαταριών κατά 2,7 εκατ. ή 19% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/1-1/1-1/1-1/1 - Δ % 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Δ % Παραγόμενες μπαταρίες % % Εμπορευόμενες μπαταρίες % % Ενεργειακά συστήματα % % Λοιπά % % Σύνολο % % Μικτά κέρδη εκμετάλλευσης: Κατά την κλειόμενη χρήση ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει σημαντικά το περιθώριο μικτού κέρδους στο 20% από 15% την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας βελτίωση του περιθωρίου κατά 5%, ενώ αντίστοιχα για την Εταιρεία το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στην κλειόμενη χρήση σε 19% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2013 που ανήλθε σε 15%. Η Βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους οφείλεται τόσο στο σαφή προσανατολισμό της Διοίκησης της εταιρίας προς την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

6 ανάπτυξη νέων, κερδοφόρων αγορών στο εξωτερικό και στην εξαγωγή προϊόντων (μπαταριών) υψηλής προστιθέμενης αξίας, όσο και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας του Ομίλου, ως αποτέλεσμα του προγράμματος αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών του λειτουργιών και δραστηριοτήτων το οποίο ολοκληρώθηκε το Αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εκτάκτων (EBITDA Σημ.9.21): Tα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εκτάκτων, σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε 9,13 εκατ. ευρώ από 6,99 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο EBITDA σε 7,61% από 7,27%. Σε επίπεδο Εταιρείας τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και εκτάκτων ανήλθαν σε 10,22 εκατ. ευρώ από 7,69 εκατ. ευρώ που ήταν την προηγούμενη χρήση και το περιθώριο EBITDA σε 8,55% από 8,05%. Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα αποτελέσματα προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις τυχόν εκτάκτων και μη επαναλαμβανόμενων αποτελεσμάτων. Ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιείται από τη Διοίκηση ως ένας εσωτερικός δείκτης απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρείας. Ειδικότερα σημειώνεται ότι, εντός της χρήσης 2014, και αναφορικά με τον υπολογισμό του εν λόγω χρηματοοικονομικού δείκτη, δεν έχουν συμπεριληφθεί και προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου και της Εταιρείας ποσού 4,4 εκατ. και 5,7 εκατ. αντίστοιχα, καθώς το ποσό αυτό αναγνωρίστηκε στα πλαίσια του πλάνου αναδιάρθρωσης του Ομίλου που πραγματοποιήθηκε εντός της τρέχουσας χρήσης και αφορά σε έκτακτες και μη επαναλαμβανόμενες ζημιές που δεν σχετίζονται άμεσα με το λειτουργικό αποτέλεσμα της τρέχουσας χρήσης και την τρέχουσα χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας. Λειτουργικά έξοδα: Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και εξαιρουμένων των εξόδων αναδιοργάνωσης, ανήλθαν σε 27,82 εκατ. περίπου, έναντι 24,94 εκατ. πέρσι, παρουσιάζοντας αύξηση 12% (ενσωματώνοντας επιπλέον τα αυξημένα κατά 580 χιλ έξοδα λειτουργίας του νέου εργοστασίου ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου της θυγατρικής εταιρείας Sunlight Recycling ABEE, λόγω έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας κατά την κλειόμενη χρήση), η οποία υπολείπεται σε σχέση με την κατά 25% συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών. Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών και εξαιρουμένων των εξόδων αναδιοργάνωσης, ανήλθαν σε 25,56 εκατ. το 2014, έναντι 23,85 εκατ. πέρσι, παρουσιάζοντας αύξηση 7%, η οποία υπολείπεται σε σχέση με την κατά 25% συνολική αύξηση του κύκλου εργασιών και αναλύονται ως εξής: Λειτουργικά έξοδα 2014 Ομίλου Εταιρίας Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης Χρηματοοικονομικά Έξοδα Λειτουργικά έξοδα 2013 Ομίλου Εταιρίας Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης Χρηματοοικονομικά Έξοδα Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

7 Κέρδη (ζημιές) προ φόρων (ΕΒΤ) : Οι ενοποιημένες ζημιές προ φόρων του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθαν στα 15,9 εκατ., στις οποίες περιλαμβάνονται συνολικές εφ άπαξ ζημιές 9,2 εκατ. από την μεταβίβαση, επενδυτικών ακινήτων άνευ στρατηγικής σημασίας και τη διαγραφή της λογιστικής αξίας απαξιωμένων στοιχείων ενεργητικού. Αν εξαιρεθούν οι ανωτέρω εφ άπαξ ζημιές, οι ζημιές προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανέρχονται σε 6,7 εκατ., έναντι ζημιών προ φόρων 10,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Αντίστοιχα, για την Εταιρεία οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν στα 26,04 εκατ., στις οποίες περιλαμβάνονται συνολικές εφ άπαξ ζημιές 20,8 εκατ. από την μεταβίβαση ζημιογόνων θυγατρικών εταιριών, επενδυτικών ακινήτων άνευ στρατηγικής σημασίας και τη διαγραφή της λογιστικής αξίας απαξιωμένων στοιχείων ενεργητικού. Αν εξαιρεθούν οι ανωτέρω εφ άπαξ ζημιές, οι ζημιές προ φόρων της κλειόμενης χρήσης ανέρχονται σε 5,2 εκατ., έναντι ζημιών προ φόρων 9,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως εξής: Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ & ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ % ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % 53% Οι δύο πρώτοι δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορούν και πάγιο ενεργητικό ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ % Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ % ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ % Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ % ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ % Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας EBITDA ,61% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ,27% Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

8 Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας, χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων. ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ,8% ΠΩΛΗΣΕΙΣ ,5% Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας. 3. Σημαντικά επιχειρηματικά γεγονότα κατά τη διάρκεια του 2014 Ο Όμιλος εντός της κλειόμενης χρήσης ολοκλήρωσε και έθεσε σε παραγωγική λειτουργία την μεγάλη επένδυση ύψους 24 εκατ., η οποία αφορά την πιο σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης Συσσωρευτών Μολύβδου στην Ελλάδα. Η νέα εργοστασιακή μονάδα υλοποιήθηκε, σε συνολική έκταση 42 στρεμμάτων, στην περιοχή της Κομοτηνής (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Νομός Ροδόπης) και αναμένεται να έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο τοπικά, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η επιλογή της Κομοτηνής επιβεβαιώνει την απόφαση της SUNLIGHT, η οποία διατηρεί τη βάση παραγωγής της στην Ξάνθη, να συνεχίσει να στηρίζει την επιχειρηματική ζωή της Β. Ελλάδας, όπως ήδη κάνει τα τελευταία 22 χρόνια. Η μονάδα, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το 4 ο τρίμηνο του 2014, θα λειτουργεί με βάση την πιο σύγχρονη τεχνολογία ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου στην Ευρώπη. Η νέα επένδυση θα ενισχύσει την ακριτική περιοχή της Κομοτηνής με τη δημιουργία 50 νέων άμεσων θέσεων εργασίας, ενώ έμμεσες θέσεις εργασίας έχουν ήδη δημιουργηθεί με την υλοποίηση του έργου. Ο Όμιλος αναμένει σημαντικές συνέργειες από την λειτουργία του εργοστασίου ανακύκλωσης μπαταριών μολύβδου, οι οποίες μεταφράζονται σε μείωση του κόστους παραγωγής των βιομηχανικών μπαταριών, περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου και σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας του. Οι ανωτέρω συνέργειες αναμένεται να αποτυπωθούν στα ενοποιημένα αποτελέσματα του Τον Μάιο 2014 εγκρίθηκε η υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας το οποίο αφορά επενδύσεις 1.7 εκατ. στη μονάδα παραγωγής βιομηχανικών συσσωρευτών στην παραγωγική εγκατάσταση της επιχείρησης στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στις διατάξεις του Ν 3908/2011. Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στη μονάδα παραγωγής βιομηχανικών συσσωρευτών και συγκεκριμένα στην παραγωγή συσσωρευτών μολύβδου - οξέος βιομηχανικού τύπου OPzS, PzS και η εταιρία αναμένεται να λάβει επιχορήγηση 40% επί της συνολικής αξίας της επένδυσης. 4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης Η εταιρεία μας κάθε έτος επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων κυρίως σε αυτά τα οποία αναφέρονται στην ανάπτυξη νέων τύπων βιομηχανικών στοιχείων, στην βελτίωση της απόδοσης των υφιστάμενων καθώς και την παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. 5. Πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου Πηγές κινδύνου Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου του Ομίλου εστιάζεται στις Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

9 διακυμάνσεις των αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοσή του. Η διαχείριση του κινδύνου πραγματοποιείται από το κεντρικό τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης της μητρικής εταιρίας βάσει πολιτικών εγκεκριμένων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ομίλου, Σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και Εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης δεν εκτελεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή δανειοληπτικές δραστηριότητες της εταιρίας. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους, δάνεια, επενδύσεις σε χρεόγραφα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από συμβόλαια χρηματοδοτικής μίσθωσης. Συναλλαγματικός κίνδυνος Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται κυρίως από το Δολάριο ΗΠΑ και σε μικρότερο βαθμό από το Ρουμάνικο Lei, ενώ ο μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών πραγματοποιείται στο λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου, δηλαδή σε Ευρώ ( ). Ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές, απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και καθαρές επενδύσεις σε επιχειρήσεις εξωτερικού (θυγατρική στην Ρουμανία). H εταιρία φροντίζει οι μελλοντικές εκροές χρημάτων σε ξένο νόμισμα να καλύπτονται από συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος με σκοπό τον περιορισμό του συναλλαγματικού κινδύνου. Εάν τα ξένα νομίσματα είχαν υποτιμηθεί/ανατιμηθεί κατά 5% έναντι του Ευρώ με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές και ο Όμιλος δεν είχε προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, η επίδραση στα λειτουργικά αποτελέσματα, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και στην καθαρή κερδοφορία του Ομίλου, για την τρέχουσα και της προηγούμενη χρήση θα είχε ως εξής: Ισοτιμία /$ /$ -5,00% 5,00% -5,00% 5,00% EBITDA χιλ Καθαρά Αποτελέσματα χιλ Ίδια Κεφάλαια χιλ Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. Ο Μόλυβδος (LEAD) ο οποίος αποτελεί την σημαντικότερη πρώτη ύλη της παραγωγής, θεωρείται ένα εκ των βασικότερων μετάλλων η τιμή του οποίου διαπραγματεύεται και διαμορφώνεται στις διεθνείς χρηματαγορές. Ο Όμιλος είναι άμεσα εκτεθειμένος στη διακύμανση της τιμής του Μολύβδου (LEAD), καθότι αποτελεί το βασικό συστατικό στοιχείο του κόστους παραγωγής συσσωρευτών μπαταριών μολύβδου οξέως. Αναφορικά με τη διακύμανση της τιμής του μολύβδου ο Όμιλος δεν κάνει χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων ως πολιτική ελαχιστοποίησης του κινδύνου, αλλά χρησιμοποιεί τη φυσική αντιστάθμιση (natural hedging), η Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

10 οποία πραγματοποιείται μέσω της αναπροσαρμογής των τιμών πώλησης βάσει του τιμοκαταλόγου της σε συστηματική βάση προκειμένου να ενσωματώνει τις μεταβολές τις τιμής του μολύβδου. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι: Η προστασία του περιβάλλοντος και ο βαθμός ανάπτυξης αποτελούν σταθερές προτεραιότητες για την SUNLIGHT. Ο Όμιλος παρακολουθεί στενά όλες τις αλλαγές στη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος και φροντίζει να λαμβάνει εκ των προτέρων όλα τα απαιτούμενα μέτρα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μη έγκαιρης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Κίνδυνος επιτοκίου Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ο Όμιλος προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2014, η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό της και τα διαθέσιμά της και ισοδύναμα διαθεσίμων τα οποία υπόκεινται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του +1% ή 1% (01/01/ /12/2014: +/-1%). Οι αλλαγές στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς. Ο ΟΜΙΛΟΣ Ποσά σε 1% -1% 1% -1% Επίδραση στα Αποτελέσματα χρήσης Επίδραση στην Καθαρή Θέση Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε 1% -1% 1% -1% Επίδραση στα Αποτελέσματα χρήσης Επίδραση στην Καθαρή Θέση Πιστωτικός κίνδυνος H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία αναλύονται στα κονδύλια της Κατάστασης Οικονομικής θέσης, «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «Εμπορικές απαιτήσεις», «Λοιπές απαιτήσεις», και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα». Ο Όμιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ειδική κατηγορία (χώρα προέλευσης, γεωγραφική περιοχή, κανάλι πωλήσεων κτλ). Όπου κρίνεται απαραίτητο από το τμήμα πιστωτικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις σχετικά με την πιστωτική αξιολόγηση νέων ή και υφιστάμενων πελατών. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

11 Η εταιρία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους γιατί η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται συστηματικά, κάνει χρήση ασφαλιστικής κάλυψης πιστώσεων και, όπου κρίνεται σκόπιμο, εγγυήσεων από τους πελάτες ενώ το σύνολο των εμπορικών απαιτήσεων προέρχεται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Επιπλέον εφαρμόζει εγκεκριμένες διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου αναφορικά με την παροχή πιστώσεων, τα πιστωτικά όρια των πελατών και την διαχείριση της είσπραξης των απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις αξιολογούνται συστηματικά ως προς την εισπραξιμότητα τους και αναγνωρίζεται πρόβλεψη επισφάλειας αυτών κατά περίπτωση. Στο τέλος του έτους, η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από σχηματισθείσα πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις Σύνολο Κίνδυνος ρευστότητας Η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας με βάση αναλυτικό ταμειακό προγραμματισμό του συνόλου των αναμενόμενων εισροών εκροών, ο οποίος εκτελείται σε καθημερινή βάση, στα πλαίσια της διαρκούς λειτουργίας και απρόσκοπτης χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την βελτιστοποίηση του λειτουργικού κεφαλαίου κίνησης, καθώς και την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών ορίων. Ο Όμιλος έχει προγραμματίσει και υλοποιεί σειρά δράσεων για την ενίσχυση της ρευστότητάς του, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: (i) οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρία, (ii) η αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού μέσω της έκδοσης νέου μακροπρόθεσμου δανείου (σημειώνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για την εν λόγω αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού ύψους 38 εκατ., η οποία και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία εντός των επόμενων μηνών) και (iii) η περαιτέρω εισροή κεφαλαίων (εάν αυτό καταστεί αναγκαίο) από τους μετόχους της εταιρίας στα πλαίσια της εξυγίανσης του ενεργητικού και μείωσης του δανεισμού της, διασφαλίζουν τον Όμιλο και την εταιρία από άποψη ρευστότητας. Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2014 και 31/12/2013 για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: Ο Όμιλος Ποσά χρήσης 2014 Έως 6 μήνες Από 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 έτη Σύνολο Τραπεζικός Δανεισμός Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

12 Ποσά χρήσης 2013 Τραπεζικός Δανεισμός Δανεισμός από συνδεδεμένη εταιρία Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2014 και 31/12/2013 για την εταιρία αναλύεται ως εξής: Η Εταιρεία Ποσά χρήσης 2014 Έως 6 μήνες Από 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη >5 έτη Σύνολο Τραπεζικός Δανεισμός Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ποσά χρήσης 2013 Σύνολο Τραπεζικός Δανεισμός Δανεισμός από συνδεδεμένη εταιρία Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Διαχείριση κεφαλαίου Ο πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου και της εταιρίας είναι να εξασφαλιστεί η υψηλή πιστοληπτική του διαβάθμιση, η απρόσκοπτη λειτουργία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και η επίτευξη των αναπτυξιακών τους σχεδίων ώστε να υποστηρίζονται και να επεκτείνονται οι δραστηριότητες του Ομίλου και της εταιρίας και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων. Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου ο Όμιλος παρακολουθεί τον δείκτη «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισμό ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή του στρατηγική. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός Ίδια Κεφάλαια Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2,17 2,59 6. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, (συνδεόμενα μέρη) όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα απαιτήσεων / υποχρεώσεων από εμπορικές πράξεις, μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται παρακάτω: Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

13 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2014 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SUNLIGHT ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SUNLIGHT ΑΓΟΡΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ SUNLIGHT ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ SUNLIGHT SUNLIGHT INDUSTRIAL EOOD SUNLIGHT INDUSTRIAL S.R.L SUNLIGHT POLSKA Sp.ZO.O SUNLIGHT INDUSTRIAL DOO SUNLIGHT UKRAINE S.R.L SUNLIGHT SYSTEMS FRANCE S.R.L SUNLIGHT BATTERIES GmbH SUNLIGHT SYSTEMS GmbH SUNLIGHT ITALY S.R.L RETAIL WORLD ΑΕ SUNLIGHT RECYCLING SA TECHNOFORM SA ADVANCED LITHIUM SYSTEMS EUROPE ADVANCED LITHIUM SYSTEMS ALFASCOTT SA SITE DEVELOPMENT A.E ΑΦΗΣ ΑΕ OLYMPIA DEVELOPMENT A.E. * WEST NET DISTRIBUTION ΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 2013 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ SUNLIGHT ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ SUNLIGHT ΑΓΟΡΕΣ / ΕΞΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ SUNLIGHT ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ SUNLIGHT SUNLIGHT INDUSTRIAL EOOD SUNLIGHT INDUSTRIAL S.R.L SUNLIGHT POLSKA Sp.ZO.O SUNLIGHT INDUSTRIAL DOO SUNLIGHT UKRAINE S.R.L SUNLIGHT SYSTEMS FRANCE S.R.L SUNLIGHT BATTERIES GmbH SUNLIGHT SYSTEMS GmbH SUNLIGHT ITALY S.R.L RETAIL WORLD ΑΕ SUNLIGHT RECYCLING SA TECHNOFORM SA ADVANCED LITHIUM SYSTEMS EUROPE ADVANCED LITHIUM SYSTEMS ALFASCOTT SA SITE DEVELOPMENT A.E ΑΦΗΣ ΑΕ WEST NET DISTRIBUTION ΑΕ ΚΑΣΣΙΟΠΕΙΑ Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: Συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη και μέλη ΔΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ποσά σε 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Ακαθάριστες αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές αμοιβές και συναλλαγές μελών Δ.Σ Σύνολο Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

14 Για τη χρήση 2014 προεγκρίθηκαν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ομόφωνα από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που έλαβε χώρα στις μικτές αμοιβές ποσού το οποίο αφορά καταβληθείσες αμοιβές για έξοδα παράστασης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχουν συνάψει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτοί) αμείβονται για τις υπηρεσίες τους αυτές με μηνιαίες αποδοχές, οι οποίες περιλαμβάνονται στα έξοδα διοίκησης της Εταιρείας. Το σύνολο των αποδοχών για τους ανωτέρω πλέον των εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν, κατά την χρήση 2014 ανήλθε στο ποσό των Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους) και δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και στις οικογένειές τους. Δάνεια μεταξύ συνδεδεμένων μερών Παρατίθεται παρακάτω η εξέλιξη του δανεισμού μεταξύ συνδεδεμένων μερών: ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΌ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΔΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΟΚΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ PUBLIC FINANCE COMPANY ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ 2014 ΔΑΝΕΙΣΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ PUBLIC FINANCE COMPANY ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 2014 OLYMPIA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ PUBLIC FINANCE COMPANY ΥΠΟΛΟΙΠΟ Το σύνολο του οφειλόμενου ποσού δανείων εκατ. πλέον του καθαρού ποσού των δεδουλευμένων τόκων, που εκδόθηκαν από την εταιρία και αναλήφθηκαν από την Olympia Development AE Συμμετοχών αποπληρώθηκαν εντός της χρήσης 2014 μέσω της κεφαλαιοποίησης των εν λόγω υποχρεώσεων και της έκδοσης νέων μετοχών ισόποσης αξίας, οι οποίες αποκτήθηκαν από την Olympia Development AE Συμμετοχών. ODV ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΟ - ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ODV ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ , ,26 ΚΟΙΝΟ ΔΑΝΕΙΟ , ,90 ΣΥΝΟΛΟ , ,16 Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

15 Η εταιρία χορήγησε τον Δεκέμβριο 2014 βραχυπρόθεσμο δάνειο προς την θυγατρική εταιρία Sunlight Recycling ABEE συνολικής αξίας 360 χιλ. με σκοπό τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης της. Εγγυήσεις μεταξύ συνδεδεμένων Η μητρική εταιρία Συστήματα Sunlight ABEE έχει χορηγήσει εμπράγματες εγγυήσεις στην Εθνική Τράπεζα για λογαριασμό θυγατρικής της, με σκοπό τη λήψη βραχυπρόθεσμου δανείου από την τελευταία. Οι εν λόγω εγγυήσεις αφορούν την αξία του μολύβδου που περιέχεται στα αποθέματα της μητρικής μέχρι το ποσό των 7,5 εκατ., ενώ η εγκεκριμένη γραμμή τραπεζικής πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατ.. Το υπόλοιπο του εν λόγω δανείου την 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των Υποκαταστήματα εταιρείας Η εταιρεία έχει τα εξής υποκαταστήματα: α) Στο Ν. Όλβιο Ξάνθης όπου σε ιδιόκτητη έκταση 154 στρεμμάτων ευρίσκονται οι Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής της εταιρείας μας. β) Στο Δήμο Αχαρνών και επί της οδού Τατοϊου, επί μισθωμένου ακινήτου, ευρίσκεται το Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης των προϊόντων της εταιρίας. 8. Μεταγενέστερα Γεγονότα Δεν έχουν προκύψει άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των ετησίων οικονομικών καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. ΑΘΗΝΑ 02/03/2015 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΜΠΙΛΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΚ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

16 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας Λογίστριας Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

17 Άλλα Θέματα 1) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη χωρίς επιφύλαξη την 04 η Ιουνίου 2014 επί των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. Ο ελεγκτής στην παράγραφο «Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων» ανέφερε ότι η Εταιρεία δεν κατήρτισε, ως όφειλε, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/ ) Οι συγκριτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ για τη χρήση που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2013 δεν είναι ελεγμένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 02 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Δήμητρα Παγώνη Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

18 ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ), ΩΣ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Συστήματα Sunlight ABEE την 02/03/2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών του Ομίλου και της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

19 4 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 4.1 Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014 (Ενοποιημένη και Εταιρική) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε Σημ. 31/12/ /12/ /12/ /12/2013 Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε θυγατρικές Επενδύσεις σε συγγενείς Λοιπές επενδύσεις στην εύλογη αξία Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού Αποθέματα Εμπορικές απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό υπέρ το άρτιο Συναλλαγματικές διαφορές Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Δάνεια μακροπρόθεσμα Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι συνημμένες σημειώσεις, στις σελίδες 25 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

20 4.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 (Ενοποιημένη και Εταιρική) Ποσά σε Σημ: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης Ζημιές απομείωσης στοιχείων ενεργητικού Λειτουργικό αποτέλεσμα Έξοδα αναδιοργάνωσης Χρηματοοικονομικά Έσοδα Χρηματοοικονομικά Έξοδα Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα Αποτελέσματα από θυγατρικές επιχειρήσεις Αποτελέσματα από συγγενείς επιχειρήσεις Αποτελέσματα από λοιπές επενδύσεις Αποτελέσματα επενδυτικών ακινήτων Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήματος Κέρδη (Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Διακοπτόμενες Δραστηριότητες Κέρδος / (ζημιά) από διακοπείσες δραστηριότητες Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους Κατανεμημένα σε : Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) Οι συνημμένες σημειώσεις, στις σελίδες 25 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

21 4.3 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων χρήσης 2014 (Ενοποιημένη και Εταιρική) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε Σημ: Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσης Λοιπά συνολικές ζημιές /εισοδήματα Ποσά που αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Συναλλαγματικά κέρδη /(ζημιές) διάθεσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξωτερικού που αναταξινομήθηκαν στα αποτελέσματα χρήσης Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού Αναστροφή Αναβαλλόμενου Φόρου επί αφορολόγητων αποθεματικών Λοιπά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης (καθαρά, μετά από φόρους) Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα / (Έξοδα) χρήσης Κατανεμημένα σε : Ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Οι συνημμένες σημειώσεις, στις σελίδες 25 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου

22 4.4 Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων Ποσά σε Μετοχικό κεφάλαιο Υπέρ Το Άρτιο Συναλλα γματικές διαφορέ ς Τακτικό Αποθεματ ικό Λοιπά αποθεματικ ά Αποθεματικό Αναλογιστικώ ν Ζημιών Αποτελέσματα εις νέον Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής Μη ελέγχουσες συμμετοχές Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 1/1/2013 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση (Ζημιές)/Κέρδη χρήσης Λοιπά Συνολικά Έσοδα 0 Συναλλαγματικές διαφορές Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων χρήσης Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της Μητρικής Αύξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/ Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 01/01/2014 Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για τη χρήση (Ζημιές)/Κέρδη χρήσης Λοιπά Συνολικά Έσοδα Συναλλαγματικές διαφορές Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) Αναβαλλόμενος φόρος αφορολόγητων αποθεματικών Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών)/εισοδημάτων χρήσης Συναλλαγές με ιδιοκτήτες της Μητρικής Έξοδα Αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με διαγραφή λογιστικών ζημιών Αύξηση/(Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίες Μεταφορά μεταξύ αποθεματικών Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων 31/12/ Οι συνημμένες σημειώσεις, στις σελίδες 25 έως 81 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου