,46 (με Φ.Π.Α.)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "214.928,46 (με Φ.Π.Α.)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ & Οικ. Εξ Οικονόμων 8α Τηλ Fax Mail ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ), ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,46 (με Φ.Π.Α.) ΕΚΤΕΛΕΣΗ: - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

2 ΆΡΘΡΟ 1 ον Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ, ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΣ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» που θα καλύψει τις ανάγκες του Δήμου. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των ,46, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται να βαρύνει τους Κ.Α , , , , , , , του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ οικονομικού έτους Ανάδοχος/οι στα παρακάτω θα ονομάζεται, ο μειοδότης/ες που θα αναδειχθεί/ούν ύστερα από την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας. Η παράδοση των υλικών θα είναι συνολική ή τμηματική στους χώρους που έχει υποδείξει ο Δήμος, χωρίς ο Δήμος να υποχρεούται να προμηθευτεί όλα τα είδη ή όλες τις ποσότητες των ειδών που περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. ΆΡΘΡΟ 2 ον Τα στοιχεία της σύμβασης κατά σειρά είναι: Ειδική Συγγραφή Α) Υποχρεώσεων. Β) Τεχνικές Προδιαγραφές. Γ) Ενδεικτικός Προϋπ/σμός Δ) Φύλλο Συμμόρφωσης Ε) Έντυπα Προσφοράς ΣΤ) Διακήρυξη Δημοπρασίας. ΆΡΘΡΟ 3 ον α) Της υπ αριθμ /93 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ)» (ΦΕΚ β 185/ ). β) Του Ν 2286/95 «περί προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ) Του Π.Δ. 394/96 «περί κανονισμού προμηθειών του Δημοσίου (ΦΕΚ 266/96)». δ) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα». ε) Των λοιπών νόμων διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων που ισχύουν. ΆΡΘΡΟ 4 ον 2

3 Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας για κάθε ομάδα που συμμετέχει, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο αποδέκτης αυτής της εγγυητικής επιστολής είναι ο Δήμος Λαρισαίων. Η εταιρεία στην οποία θα γίνει ή κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. Ο αποδέκτης της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης είναι ο Δήμος Λαρισαίων. ΆΡΘΡΟ 5 ο Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση υπόκεινται. Σε κάθε τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η προσκόμιση στους χώρους που έχουν αναφερθεί παραπάνω, ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί σε κάθε είδος, οι νόμιμες κρατήσεις και η φορτοεκφόρτωση των προϊόντων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα που θα εκδοθεί μετά την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής δεν διαπιστώσει κακής ποιότητας υλικά. ΆΡΘΡΟ 6 ον Ο χρόνος εγγύησης, δηλαδή ο χρόνος μετά την παραλαβή των ειδών από την επιτροπή παραλαβής, ορίζεται από τον προμηθευτή στην προσφορά του ο οποίος δεν μπορεί να είναι λιγότερος από 3 μήνες. Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα, πρέπει να επανορθώνεται το συντομότερο από της ειδοποίησης της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν επανορθώνεται, επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα προς αξία του είδους που εκπίπτει από τον παρακρατούμενο ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσης. ΆΡΘΡΟ 7 ον Ο Δήμος Λαρισαίων ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων ειδών, να στείλει αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη των προμηθευτών. ΆΡΘΡΟ 8 ον Τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές και ανάλογα θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα έξοδα χαρτοσήμανσης, των συμφωνητικών καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα, που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από την σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημερομηνία που θα γίνει ο διαγωνισμός, οπότε πρέπει να προσκομισθούν οι αποδείξεις τούτων ως εκάστοτε νομίμων κρατήσεων. ΆΡΘΡΟ 9 ον Ο Δήμος Λαρισαίων έχει δικαίωμα να ζητήσει τμηματικές παραδόσεις των υλικών, αφού προηγηθεί ειδοποίηση προς τον ανάδοχο. Η παραγγελία 3

4 πρέπει να παραδίδεται σε συμφωνημένο χρόνο στους Παιδικούς Σταθμούς καθώς και στη Δ/νση Πρόνοιας, στον ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών (στο πλαίσιο της τήρησης του απορρήτου των ωφελουμένων γυναικών και για την προστασία των ωφελουμένων ο ανάδοχος δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία περιέλθει σε γνώση του σχετικά με τον ξενώνα και ισχύει η προδικαστική προσφυγή) καθώς και στο συμφωνημένο διάστημα από την ειδοποίηση του αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 10 ον Για κάθε μέρα υπέρβασης της τμηματικής ή συνολικής προθεσμίας παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα 100, η οποία επιβάλλεται στον προμηθευτή με απόφαση Δημάρχου. Παράταση προθεσμίας παράδοσης, δίδεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υποκείμενη στην έγκριση της Νομαρχίας, μετά από εισήγηση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο, με όλες τις σχετικές συνέπειες με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. ΆΡΘΡΟ 11 ον Η κατάπτωση κάθε ποινικής ρήτρας που μπορεί να συμβεί κατά την διάρκεια της σύμβασης, συμφωνείται να γίνεται με απόφαση του Δημάρχου που θα είναι ανέκκλητη και δεν θα υπόκεινται σε οποιοδήποτε ένδικο μέσο ενώπιον Δικαστικής ή άλλης αρχής, αλλιώς παραιτείται από τώρα ο προμηθευτής από παρόμοιο δικαίωμα του. ΆΡΘΡΟ 12 ον Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και παράδοση των υλικών σε χώρο του Δήμου όπου θα υποδείξει η υπηρεσία. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή αλλού, μέχρι της παράδοσης αυτών. ΆΡΘΡΟ 13 ον Καθένας από τους μειοδότες οφείλει να προμηθεύει το Δήμο, μέσα σε ορισμένη προθεσμία, τα τρόφιμα που θα παραγγέλνονται από τους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ και τον ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών μέχρι τους χώρους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή, θα καταμετρούνται και θα παραλαμβάνονται ενώπιον του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν ενήλικου εγγράμματου προσώπου. Οι παραγγελίες για τους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ του Δήμου Λαρισαίων θα δίνονται κάθε εβδομάδα και οι προμήθειες θα παραδίδονται, ξεχωριστά, σε κάθε ένα παιδικό σταθμό, τη Δ/νση Πρόνοιας για τον Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών οι προμήθειες θα παραδίδονται σύμφωνα με το χρόνο παραγγελίας τους. Ο χρόνος παράδοσης των προμηθειών στους παιδικούς σταθμούς καθώς και στις ανωτέρω υπηρεσίες του Δήμου πρέπει να είναι ο αυστηρά 4

5 συμφωνημένος και σε περίπτωση καθυστέρησης θα ακολουθήσουν οι νόμιμες κυρώσεις. Τα παραγγελθέντα είδη θα παραδίδονται στην επιτροπή παραλαβής του κάθε παραρτήματος, η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από ζύγισμα παρουσία του προμηθευτή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν ενήλικου εγγράμματου προσώπου και έλεγχο της ποιότητας. Σε περίπτωση απορρίψεως ενός είδους από την Επιτροπή Παραλαβής, ο προμηθευτής υποχρεούται σε αντικατάσταση αυτού, παραιτούμενος ρητώς του δικαιώματος διαιτησίας. Είδη που θα απορριφθούν, ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σε προθεσμία που ορίζεται από την Επιτροπή, πέρα από την οποία ο Δήμος Λαρισαίων θα προβαίνουν στην αγορά αυτών από το ελεύθερο εμπόριο, σε βάρος του προμηθευτή. Ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί την προμήθεια κάποιου είδους, εκτός αν προσκομίσει στο Δήμο βεβαίωση της οικείας Αγορανομικής Αρχής, περί ανυπαρξίας του είδους στην αγορά. Αναλυτικά : Η παράδοση των ειδών γίνεται στο χώρο των : Α/Α 1 2 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΒΡΕΦΗ 1ος ΑΙΟΛΟΥ 2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 2 ος ΚΑΝΤΩΝΙΑ 3 ΒΡΕΦΗ 3ος 4 4ος 5 ΒΡΕΦΗ 5ος 6 6ος ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΚΟΥΦΑ 21 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΖΗΛΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ 46 ΕΧΕΚΡΑΤΙΔΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 4/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Και την 27/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με αρθρο 46 του ΕΚΠΟΤΑ 7 ΒΡΕΦΗ 7ος 8 ΒΡΕΦΗ 8ος 9 9ος ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ 63 ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΔΗΨΟΥ ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΒΡΕΦΗ 10 ος ΛΑΣΚΑΡΗ ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ ος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 12 ΒΡΕΦΗ 12 ος Ν. ΣΜΥΡΝΗ 13 ΒΡΕΦΗ 13 ος ΜΕΡΙΜΝΑ 14 ΒΡΕΦΗ 14 ος ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 15 ΒΡΕΦΗ 15 ος Κ Ε Φ Ο ος ΡΟΔΟΠΟΥΛΕΙΟ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ & ΛΑΓΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ & ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΙΟΛΟΥ 4 ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 2 ΜΥΡΩΝ 9 ΓΑΡΙΤΣΙΟΥ & ΛΕΥΚΗΠΟΥ 5

6 17 ΒΡΕΦΗ 17 ος Ι Β Σ Λ ος ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 20 ΒΡΕΦΗ 20 ος 21 ΒΡΕΦΗ 21 ος ΡΟΥΠΑΚΙΑ Ος ος ος 25 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 14 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Π. Μ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ & ΚΑΝΤΩΝΙΑ ΛΙΟΛΗ &ΣΠΑΝΟΥΛΗ ΦΑΛΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ & ΑΝΩΝΥΜΟΥ Σύμφωνα με Υ.Α Α2-861 Κανόνες διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)/ ΦΕΚ Β/2044, , Κώδικα Τροφίμων Ποτών όπως έχει εκδοθεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Τροφίμων του Γ.Χ.Κ, και κάθε απαιτούμενου συστήματος διασφάλισης ποιότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού (από τον παραγωγό έως τον τελικό αποδέκτη) εκτός αν εξαιρείται της υποχρέωσης (θα πρέπει να το αποδεικνύει) η συντήρηση και η διακίνησή του θα τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/ 1998 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων, θα μεταφέρεται και θα παραδίδεται υποχρεωτικά με καθαρά και απολυμασμένα μέσα του προμηθευτή και ειδικό όχημα- κατάψυξη. Ειδικά για τα προϊόντα που χρειάζονται ψύξη αυτά πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικά διαμορφωμένα ψυγεία. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν τις Εκθέσεις των επιθεωρητών των Αρχών Ελέγχου αν τους ζητηθεί. Η αρμόδια επιτροπή παραλαβής επιβάλλεται να ελέγχει τα αναγραφόμενα στο Δελτίο Αποστολής και τις ενδείξεις που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. Η Επιτροπή παραλαβής έχει ως αντικείμενο τον: Έλεγχο της καθαριότητας και γενικώς της καταλληλότητας των μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιεί ο προμηθευτής. Έλεγχο για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο εάν μεταφέρονται στη σωστή θερμοκρασία. Έλεγχο των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών (οσμή, γεύση, όψη κ.λπ.) κάθε παραγγελμένου είδους τροφίμων. Έλεγχο ποιότητας για τον εάν τηρούνται οι προδιαγραφές που έχουν ορισθεί για το κάθε είδος χωριστά. Αν διαπιστώσει οποιαδήποτε παράβαση σε σχέση με τα παραπάνω η επιτροπή έχει το δικαίωμα απόρριψης των ειδών, οπότε ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει τα είδη αμέσως. Σε άλλη περίπτωση o Δήμος Λαρισαίων έχει το δικαίωμα να τα αγοράσει από το ελεύθερο εμπόριο σε βάρος του προμηθευτή. Οι προμηθευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι θα ελέγχονται τακτικά από την Επιτροπή Παραλαβής για το αν τηρούνται τα όσα αναφέρονται στις προδιαγραφές, καθώς επίσης θα επιθεωρούνται τακτικά και τα φορτηγά 6

7 μεταφοράς των τροφίμων (έλεγχος καθαριότητας, θερμοκρασίας και εξοπλισμού). Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάθε χορηγούμενο είδος. Σε καμία περίπτωση ο προμηθευτής δεν μπορεί να αρνηθεί εκτέλεση της παραγγελίας. Εφόσον συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στην αγορά, ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Διεύθυνση (τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα πριν την προγραμματισμένη εκτέλεση της παραγγελίας) προκειμένου να μη φέρει ευθύνη. Αν ο προμηθευτής καθυστερεί να προσκομίσει κάποιο είδος τότε o Δήμος Λαρισαίων έχει το δικαίωμα να το αγοράζει (αυτό ή αντίστοιχά του) από το ελεύθερο εμπόριο με έξοδα που βαρύνουν τον προμηθευτή. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία, όπως ασβέστιο, πρωτεΐνες,φώσφορο, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες κ.λ.π και προέλευσης 100% Ελληνικό, ασφαλές και υγιεινό προς πόση και χωρίς κανένα ελάττωμα. Να αναγράφεται στην συσκευασία η ημερομηνία παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος (λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες καθώς και το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη βιταμινών).η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να μην υπερβαίνει το 4% κατά βάρος. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής όπως καθορίζονται από το Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ. Κατά τη παράδοση από το προμηθευτή τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια. Να διασφαλίζει ότι η παραγωγή του γάλατος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα όπως ορίζονται σύμφωνα με έγκυρους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (π.χ. GREENPEACE) Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι,ευρέως διαδομένα στη ελληνική αγορά αναγνωρισμένα από το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Όλες οι διεργασίες σχετικά με τη παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. Θα πρέπει να είναι σε συσκευασία του ενός λίτρου κατάλληλης για τρόφιμα, με καπάκι, για ευκολία στη χρήση. Η ημερομηνία λήξης θα είναι τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες μετά την ημέρα παράδοσης & με διάρκεια ζωής όχι μεγαλύτερη των 5 ημερών. Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες και συντηρητικά τύπου Ε. ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Η συσκευασία να είναι των 410 γραμμαρίων αντίστοιχα. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο ανασύστασης ή αραίωσης. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. 7

8 Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Οι εγκαταστάσεις των μονάδων πρέπει να έχουν κωδικό αριθμό έγκρισης. Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την οδηγία 02/46 ΕΕ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Να είναι γιαούρτι αγελαδινό στραγγιστό από 2% έως 10 % λιπαρά. Θα πρέπει να είναι συμπαγές,όχι πορώδες και η επιφάνεια της μάζας του να εμφανίζει την όψη αλάβαστρου χωρίς διαχωρισμό, συσσώρευση υγρασίας κάτω από το κάλυμμα. Η οσμή ή η γεύση της θα είναι αρωματική, ευχάριστη και ελαφρά όξινη, το δε χρώμα λευκό όπως του γάλακτος. Η συσκευασία να είναι των διακοσίων (200 ) γραμμαρίων. Να προμηθεύεται σε πλαστική συσκευασία. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος. Η συσκευασία πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικώς μεταλλαγμένα προϊόντα. Η μεταφορά θα γίνεται με αυτοκίνητα-ψυγεία και να φέρουν τη σχετική άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. ΤΥΡΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ, ΦΕΤΑ ΤΥΡΙ Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα». Στη συσκευασία να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: α)«φετα» (FETA), β)προστατευμένη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ), γ)τυρί, δ)η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού-συσκευαστή, ε)το βάρος του περιεχομένου, στ)η ημερομηνία παραγωγής, ζ)στοιχεία ελέγχου που αναλύονται ως εξής: 1)Τα δυο πρώτα γράμματα της ονομασίας προέλευσης: ΦΕ 2)Ο αύξοντας αριθμός του τύπου συσκευασίας 3)Ημερομηνία παραγωγής. Παράδειγμα: (ΦΕ ). Το τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να είναι σκληρή, όχι πολύ αλμυρή, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία να είναι σε δοχεία γυάλινα ή ανοξείδωτα, κατάλληλη για τρόφιμα, σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. Να προέρχεται από τυροκομεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Ημίσκληρο τυρί Α ποιότητας, παρασκευασμένο από αγελαδινό γάλα. Στη συσκευασία του, της οποίας το μέγιστο βάρος να είναι 3 κιλά, να αναφέρονται υποχρεωτικά οι ακόλουθες ενδείξεις: i. Α. «ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ» ii. Β. Τυρί iii. Γ. Η επωνυμία και η έδρα του παραγωγού συσκευαστή. iv. Δ. Το βάρος του περιεχομένου. v. Ε. Η ημερομηνία παραγωγής. vi. Το ΗΜΙΣΚΛΗΡΟ τυρί να προέρχεται από εγκατάσταση που θα έχει αριθμό ή κωδικό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. 8

9 Τα είδη γαλακτοκομίας να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από ανεπιθύμητες οσμές και να μην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώματος. ΜΕΛΙ Η συγκομιδή και η παραγωγή να γίνεται στην Ελλάδα και αυτό να αναφέρεται ρητώς στη συσκευασία, να είναι αγνό και ανεπεξέργαστο προϊόν, χωρίς προσμίξεις και συντηρητικά, πλούσιο σε ιχνοστοιχεία και βιταμίνες.να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και τούτο να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Η συσκευασία να είναι σε γυάλινα βάζα των 900 γραμμαρίων εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων. Στη συσκευασία θα αναγράφεται το βάρος, προέλευση του προϊόντος, η ημερομηνία λήξης αυτού, καθώς και οι ποσότητες των στοιχείων αυτού. ΑΥΓΑ Τα αυγά να είναι Α ποιότητας,να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις της Ελλ. Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. κατηγορίας ΑΜ (Medium) μεσαίου βάρους από γρ. Να είναι ωοσκοπημένα και ποιοτικά καταταγμένα από νόμιμα λειτουργούντα ωοσκοπικά κέντρα τα οποία διαθέτουν κωδικό αριθμό έγκρισης Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Να είναι συσκευασμένα σε εξάδες. Στη συσκευασία τους να υπάρχουν ενδείξεις κατηγορίας, ποιότητας και βάρους. Να υπάρχει ημερομηνία συσκευασίας ή ωοσκόπησης, ο κωδικός αριθμός του ωοσκοπικού κέντρου και η ημερομηνία λήξης. Η παράδοση τους να γίνεται τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία ωοσκόπησης ΑΛΕΥΡΙ Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις θα πρέπει να είναι προϊόν αλέσεως υγιούς σίτου βιομηχανικώς καθορισθέντος από πάσα ανόργανη ή οργανική ουσία. Αλεύρι που να μην είναι υγροποιημένο ή σβολιασμένο και να μην έχει καμιά μυρωδιά. Να είναι ελληνικής παραγωγής και να παραδίδονται συσκευασμένα σε αεροστεγείς χάρτινες συσκευασίες καθαρού βάρους γρ, το δε ΦΑΡΙΝΑΠ σε συσκευασία 500 γρ από αγνές πρώτες ύλες, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. ΖΥΜΑΡΙΚΑ Τα Ζυμαρικά μπορεί να είναι μακαρόνια (Νο 6), κριθαράκι, μακαρονάκι κοφτό, αστεράκι, κ.α.να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι, πλούσια σε γλουτένη και νερό χωρίς ζύμη,ξηραινόμενα εντός ειδικών θαλάμων με ελαφρά θέρμανση και σε υγιεινές συνθήκες Δεν πρέπει να εμφανίζουν συμπτώματα διάβρωσης από έντομα, ενώ οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των βρασμένων ζυμαρικών πρέπει να είναι άμεμπτοι, χωρίς ενδείξεις χρησιμοποίησης μειονεκτικών πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας αυτών. Πρέπει να διατίθενται πάντα σε συσκευασία αεροστεγή κλεισμένη. Να αναγράφεται σε αυτήν η ημερομηνία λήξης του προϊόντος, ο τόπος παρασκευής καθώς και τα συστατικά του προϊόντος. ΟΣΠΡΙΑ Τα όσπρια τυποποιημένα, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, ελληνικής προέλευσης, ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά, μη συρρικνωμένα και με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα,, με καρπούς υγιείς, ξηρούς και ομοιογενείς και να διαθέτουν πιστοποιητικό AGROCERT (προϊόν ολοκληρωμένης γεωργίας) καθώς και πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων,απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους 9

10 αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Να είναι συσκευασμένα σε συσκευασίες 500 γραμμαρίων. Να αναγράφεται η ημερομηνία τυποποίησης και λήξης του προϊόντος. ΡΥΖΙ Τα τρία είδη ρυζιού, θα είναι φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, βραστερότητας και γεύσης, φετινής σοδιάς, φυσιολογικού χρώματος, με ομοιόμορφη εμφάνιση, απαλλαγμένα από ξένα σώματα, απεντομωμένα με φυσικές οικολογικές ουσίες ακίνδυνες για τον άνθρωπο, με ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Στη συσκευασία ρυζιού εκτός από τις προβλεπόμενες ενδείξεις (σχετικές διατάξεις) πρέπει απαραίτητα να γράφεται και η ποιότητα του ρυζιού. ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ (ΤΥΠΟΥ ΒΙΤΑΜ) Η μαργαρίνη, θα πρέπει να είναι 100% φυτικό προϊόν από εκλεκτά έλαια, εμπλουτισμένο με βιταμίνες Α και D, κατάλληλο για άλειμμα και για την Παρασκευή γλυκών και φαγητών. Θα παραδίδεται σε συσκευασία 500 γρ., εγκεκριμένη για διατήρηση τροφίμων, με ένδειξη στη συσκευασία της ημερομηνίας παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. ΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟΣ (ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΣ ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ) Η συσκευασία να είναι των 500 γραμμαρίων.η συσκευασία να είναι χάρτινη. Να έχει πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και μακρά ημερομηνία λήξης.να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών. Να αναγράφεται η άδεια έγκρισης. ΞΥΔΙ Το ξύδι να προέρχεται από σταφύλι και να μην είναι αναπλήρωμα ξυδιού (να μην περιέχει αλκοόλη), βάρους 400 γρ. Η συσκευασία να είναι πλαστική. Να έχει πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και μακρά ημερομηνία λήξης. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών. ΑΛΑΤΙ Το αλάτι θα πρέπει να είναι ψιλό ή ημίχοντρο, εγχώριο, θαλασσινό, ιωδιούχο, καθαρό, λευκό, γυαλιστερό, αναλλοίωτο με περιεκτικότητα σε NaCL τουλάχιστον 95%.Να μην έχει ξένες ύλες, να μην εμφανίζει οποιαδήποτε οσμή και να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες Θα πρέπει να διατίθεται σε συσκευασία πλαστικής ουσίας εγκεκριμένης για τρόφιμα, καθ.βάρους 1000γρ,με ημερομηνία λήξης κατανάλωσης. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ Η συσκευασία να είναι των 160 γραμμαρίων. Το προϊόν να παρέχεται σε συσκευασία ανάλογων προδιαγραφών. Να έχει πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και μακρά ημερομηνία λήξης. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Η συσκευασία πληρεί τους όρους τυποποίησης INSO προϊόντων από γνωστές και δοκιμασμένες εταιρείες παραγωγής. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών. ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ -ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΞ Αρίστης ποιότητος αποδεδειγμένα ευρείας κατανάλωσης, από τραγανές νιφάδες καλαμποκιού, εμπλουτισμένα με βιταμίνες, σίδηρο κλπ. Τυποποιημένα σε κατάλληλη πλαστική αεροστεγή συσκευασία να είναι των 500γρ.Να έχει πρόσφατη ημερομηνία παραγωγής και εγγυημένη ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 6 μηνών εκτός ψυγείου. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών. ΜΠΙΣΚΟΤΑ( ΤΥΠΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ) Τα μπισκότα με ημερομηνία λήξεως παρασκευασμένα από βούτυρο, χωρίς προσθήκη άλλης λιπαρής ύλης, με αβλαβείς αρωματικές ουσίες, επιτρέπεται η τεχνική χρώση με 10

11 τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικές (παρ. 5 άρθ.131 του Κ.Τ.Π.) επίσης εφαρμόζονται οι όροι του άρθρου 142 του Κ.Τ.Π. Η συσκευασία να είναι των 250 γραμμαρίων. ΖΑΧΑΡΗ Η ζάχαρη ψιλή κρυσταλλική θα πρέπει να είναι φυσικό προϊόν, απαλλαγμένη από ξένες ύλες.η συσκευασία να είναι του ενός κιλού. Η συσκευασία να είναι χάρτινη. Με ημερομηνία παραγωγής - λήξης κατανάλωσης και ένδειξη του διεθνούς σήματος ζάχαρης. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλες οι αναλογίες των υλικών. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ (φρούτου) Η συσκευασία να είναι των 500 γραμμαρίων. Η συσκευασία να είναι γυάλινη. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και ημερομηνία λήξης. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε.Να είναι κατασκευασμένη με πραγματικά φρούτα 55% και άνω, αναλλοίωτο χωρίς συντηρητικά απαλλαγμένη από χρωστικές ουσίες και αναγραφόμενα στο βάζο όλα τα σχετικά στοιχεία. ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΒΑΝΙΛΙΕΣ ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ Να είναι σε πλαστικό ή και χάρτινο σακουλάκι. Να παράγεται στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. Η συσκευασία να είναι σε καλή κατάσταση με φρέσκο άρωμα και φυσιολογικό χρώμα. Τα Μπαχαρικά. Η ρίγανη τριμμένη (καθαρή) συσκευασία 50γρ. Όλα τα καρυκεύματα (ρίγανη, πιπέρι, φύλλα δάφνης, κανέλλα) να είναι σε αεροστεγή συσκευασία, Α ποιότητας, ελληνικής συσκευασίας. Το Κόρν φλάουρ Άμυλο αραβοσίτου σε χάρτινη συσκευασία. ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ Ζελεδάκια, αρίστης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης από χυμούς φρούτων επικαλυμμένες με λεπτό στρώμα λευκής ζάχαρης, με περιτύλιγμα που πληροί τους όρους διατήρησης.η συσκευασία να είναι του ενός κιλού. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Συσκευασία σφραγισμένο με αναγραφόμενες προδιαγραφές. Να αναγράφεται η αναλογία των υλικών και η αξία του προϊόντος. Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα ή την Ε.Ε. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ, ΑΡΑΚΑ, Κ.Α.) Τα φασολάκια να είναι πλατιά χαρακτηριστικό προϊόν χωρίς κοτσάνια, άνευρα,με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Να είναι κατεψυγμένα, Α ποιότητας, καλά διατηρημένα καθαρισμένα,απαλλαγμένα από ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με απουσία φυτοφαρμάκων, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Το μέγεθος να είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων εκατοστών,κατά προτίμηση εγχώριας παραγωγής. Ο αρακάς να είναι μέτριος χαρακτηριστικό προϊόν με ανοιχτό χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα. Να είναι κατεψυγμένα, Α ποιότητας, καλά διατηρημένα καθαρισμένα,απαλλαγμένα από ξένα σώματα ή υπολείμματα εντόμων, με απουσία φυτοφαρμάκων, να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα,με σταθερή διάμετρο, με ποσοστό άμορφων σπόρων χαμηλότερο του 15%. Όλα τα κατεψυγμένα να είναι σε αεροστεγή,άρτια, χωρίς διακοπή στη ραφή συσκευασία έως 1000γρ,κατάλληλη για τρόφιμα με τις απαραίτητες ενδείξεις (είδος,ημερομηνία παραγωγής και λήξης,χώρα προέλευσης, στοιχεία παραγωγής,στοιχεία διακινητή κλπ)στην ελληνική γλώσσα. Η μεταφορά των προϊόντων θα γίνεται με μεταφορικά μέσα καθαρά και απολυμασμένα. Τα προϊόντα κατά την παράδοση να βρίσκονται σε κατάσταση κατάψυξης. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού τους βάρους. Τα προϊόντα και η διακίνησή τους θα πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, και τις ισχύουσες υγειονομικές και κοινοτικές διατάξεις. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 11

12 Όλα τα προμηθευόμενα είδη πρέπει να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές, αγορανομικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ε.Ε. Θα είναι πρώτης ποιότητας συσκευασμένα σε άθικτα-καθαρά μέσα με όλες τις απαραίτητες ενδείξεις και τη σύσταση τους στην ελληνική γλώσσα και θα διατίθενται στη συσκευασία που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών παντοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ203/98, τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP (αρ. 487/ Κ.Υ.Α.) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας των χορηγούμενων ειδών (αποθήκευσης και διακίνησης) από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός, πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP του παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΦΡΕΣΚΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ(ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) Τα Οπωρολαχανικά θα πρέπει να είναι 1 ης κατηγορίας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές αυτής. Απαγορεύεται η παραλαβή φρούτων ελαττωματικών. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι υγιή,ακέραια, πρόσφατης συλλογής (φρέσκα) αναπτυγμένα κανονικά με οσμή γεύση χαρακτηριστική του είδους και βαθμού ωριμότητας για άμεση κατανάλωση. Να είναι απαλλαγμένα από ξένες ύλες,μώλωπες,υπερβολική υγρασία, προσβολές από έντομα, παράσιτα ή ελαττώματα από μηχανικά αίτια. Τα χορηγούμενα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και τις εκάστοτε ισχύουσες εγκυκλίους και αποφάσεις του ΥΠ. Γεωργίας. Τα είδη οπωρολαχανοπωλείου θα παραδίδονται συσκευασμένα σε καθαρά και ακέραια μέσα (κιβώτια) χάρτινα ή ξύλινα μιας χρήσεως ή από πλαστική ύλη κατάλληλη για τρόφιμα και με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται η μεταφορά και διακίνησή τους σε ικανοποιητική κατάσταση. Το περιεχόμενο κάθε συσκευασίας στις περιπτώσεις αποστολής χύμα,πρέπει να είναι ομοιογενές της ίδιας ποικιλίας, ποιοτικής κατάταξης,μεγέθους και βαθμού ωριμότητας και τα λαχανικά φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια & χωρίς μαραμένα φύλλα. Τα προϊόντα στο δελτίο αποστολής ή στο τιμολόγιο θα χαρακτηρίζονται ευκρινώς με την περιγραφή,την ποικιλία, την κατηγορία ποιότητας και τον τόπο προέλευσής τους. Ο προμηθευτής θα προσκομίζει οποιοδήποτε έγγραφο αγοράς του ζητηθεί προκειμένου να διασταυρώνεται η αληθής αναγραφή των ποιο πάνω χαρακτηριστικών. Τα προσφερόμενα είδη να είναι σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις. Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή στο δελτίο Αποστολής και στο αντίστοιχο τιμολόγιο στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους (κατηγορία, προέλευση όπως & κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα π.χ Πορτοκάλια:Μέρλιν, Κρήτης κ.ο.κ Μήλα: Στάρκιν,Γκόλτεν, Βόλου, κοκ Αχλάδια:Κρυστάλια, Αμπάτε- φετε κ.ο.κ. Όλες οι τιμές έγιναν σύμφωνα με τις τιμές της Δ/νσης Εμπορίου από έως Η τιμή για τα βερύκοκα έγινε σύμφωνα με την τελευταία δειγματοληψία στις έως και πεπόνι, καρπούζι και νεκταρίνια στις έως από τη Δ/νση Εμπορίου. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΣΤΑ Να προέρχεται από ζώο μικρό που αποδεδειγμένα έχει εκτραφεί και σφαγιαστεί στην Ελλάδα με την παροχή από τον προμηθευτή των κατάλληλων πιστοποιητικών που να 12

13 επιβεβαιώνουν την προέλευση. Τα κρέατα να προέρχονται από ζώα που βρίσκονται σε άριστη θρεπτική και φυσική κατάσταση. Το κρέας κατά τον χρόνο παράδοσής του στον φορέα, δεν πρέπει να παρουσιάζει θερμοκρασία ανώτερη των +7 c οξύτητα (PH) μεγαλύτερη του 6,1 & μικρότερη του 5,6 & αλλοίωση του χρώματος, της οσμής και της σύστασης. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύει κρέας,ποσότητα και ποιότητα σύμφωνα με την παραγγελία του φορέα. Το κρέας (μοσχάρι) να προέρχεται από ζώο σφαγμένο σε σφαγεία που λειτουργούν νόμιμα και να έχει υποστεί κρεοσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου. Το μοσχαρίσιο κρέας θα παραδίδεται σε μερίδες από σπάλα άνευ οστού. ΚΙΜΑΣ ΝΩΠΟΣ Ο νωπός κιμάς θα είναι από μοσχάρι και η σύστασή του θα πρέπει να είναι με τη σχετική νομοθεσία. Τα τμήματα που θα αποτελούν και την πρώτη ύλη του κιμά θα είναι οι στηθόπλευρες και η σπάλα, όχι κατεψυγμένα. Ο κιμάς θα προέρχεται από τεμάχιο ζώου και όχι από:α) υπολείμματα του τεμαχισμού ή του 16 ξακρίσματος(εκτός από ολόκληρα τεμάχια μυών),β)μηχανικά διαχωρισμένο κρέας, γ)κρέας που περιέχει θραύσματα οστών ή δέρμα. Η λιποπεριεκτικότητά του θα είναι η ποσότητα λίπους που έχει το συγκεκριμένο τεμάχιο κρέατος και δεν θα γίνεται περαιτέρω προσθήκη λίπους. Το ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες ορίζεται στο 25%.Η επισήμανση πρέπει να αναγράφει:α)το ονοματεπώνυμο της επιχείρησης β)τη λέξη «κιμάς»,γ)το είδος του ζώου και η κατηγορία του κρέατος, δ) Την ημερομηνία κοπής του, ε)την ημερομηνία κοπής του, στ) την ημερομηνία μέχρι την οποία μπορεί να καταναλωθεί, που δεν μπορεί να είναι πάνω από τρεις μέρες από τη συσκευασία του, στ)τον αριθμό αδείας ή τον κωδικό αριθμό του εργαστηρίου παρασκευής του. Αμέσως μετά την παραγωγή, ο κιμάς θα πρέπει να τοποθετείται σε πρώτη ή δεύτερη συσκευασία και να ψύχεται σε εσωτερική θερμοκρασία η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 20c.Οι συνθήκες θερμοκρασίας θα πρέπει να διατηρούνται κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς του. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ Να είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, με δέρμα μαλακό-λείο και να παράγονται στην Ελλάδα. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-2 κιλά και να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη. Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και στην πλάτη (ΕΟΚ 1538/91 άρθρο 6).Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα κτηνιατρικού ελέγχου. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και του HACCP. Όλες οι τιμές έγιναν σύμφωνα με τις τιμές της Δ/νσης Εμπορίου από 3/06/2014. ΟΜΑΔΑ 4. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Θα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία «έξτρα παρθένο ελαιόλαδο». Να παράγεται και να συσκευάζεται στην Ελλάδα. Να είναι οξύτητας 0-1%,που λαμβάνεται μηχανικά με έκθλιψη των ελαίων, χωρίς άλλη καμία επεξεργασία. Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκατεστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (ΦΕΚ.1129 Β / & Ευρωπαϊκή Ένωση,Δελτίο ΕΕ4/2003/1-4-52). 13

14 Να είναι συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος,χωρητικότητας 5L. Να αναγράφεται η ημερομηνία τυποποίησης. Όλες οι τιμές έγιναν σύμφωνα με τις τιμές της Δ/νσης Εμπορίου από ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΨΩΜΙ ΣΤΑΡΕΝΙΟ Να είναι ισοβαρείς φρατζόλες σε τεμάχια του ενός ή μισού κιλού παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Ο άρτος που θα προσκομίζεται θα υπακούει στις διατάξεις του Κώδικα τροφίμων και ποτών. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΣΟΥΣΑΜΕΝΙΟ (ΤΩΝ 90 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ) Να είναι ισοβαρείς κουλούρια παρασκευασμένες από σιτάρι και να έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ( 1 ΚΙΛΟ) Να παρασκευασμένο το περισσότερο 2 ημέρες πριν. Η συσκευασία να είναι αεροστεγώς κλεισμένη. Να αναγράφεται η ημερομηνία παρασκευής και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να αναγράφονται τα συστατικά του προϊόντος καθώς και οι αναλογίες των υλικών. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελός του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας ευρείας κατανάλωσης και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ποιότητας όπως αυτοί καθορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες του ΕΦΕΤ και της ΕΕ, θα είναι της απόλυτης αρεσκείας του φορέα, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεστεί για όφελος του οποιαδήποτε τυχόν ασάφεια, στη συσκευασία τους να φέρουν ένδειξη της ελληνικής προέλευσης, την ημερομηνία παραγωγής και λήξης κατανάλωσης και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τους αντίστοιχους οργανισμούς πιστοποίησης. Όλα τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκθεση πρέπει να τηρούν τα εθνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας. Πρέπει να κυκλοφορούν με την ανάλογη επισήμανση επί κάθε είδους συσκευασίας τους, για αποφυγή ενδεχομένων κινδύνων κατά τη χρήση τους, οδηγίες χρήσεως και αποθήκευσης. Επιβάλλεται επίσης να φέρουν όλες τις απαραίτητες από το νόμο άδειες για την παραγωγή, κυκλοφορία και διακίνησή τους στην Ελλάδα (υποχρεωτικά θα αναγράφονται επί της συσκευασίας ο Αριθμός Αδείας Χημείου και ο αριθμός του ΓΧΚ). Ενδεικτικές τιμές για τα είδη έχουν ληφθεί από το ελεύθερο εμπόριο. α) Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να τονίζουν την προέλευση των προϊόντων, να ορίζουν την επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία των ειδών που προσφέρουν και τον τόπο εγκατάστασής τους. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται. β)τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, την ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών καθώς και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και επιχειρήσεις. 14

15 γ)ο Δήμος Λαρισαίων έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και όσες φορές κρίνει απαραίτητο. Οι προς προμήθεια ποσότητες είναι αμετάβλητες. Τα μεταφορικά και η φορτοεκφόρτωση των προς παράδοση ειδών θα βαρύνουν τον προμηθευτή /ές. 15