ΠΔ 372/1992: Τρόπος εκλογών για τα ΔΣ Επιμελητηρίων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΔ 372/1992: Τρόπος εκλογών για τα ΔΣ Επιμελητηρίων"

Transcript

1 ΠΔ 372/1992: Τρόπος εκλογών για τα ΔΣ Επιμελητηρίων (όπως ισχύει στις ) Π.Δ. υπ'αριθ.372/1992 Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων (ΦΕΚ Α 187). Εχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το άρθρο 3 παρ. 6 του Ν. 2081/1992 "ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών Επαγγελματιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 154/Α'). 2. Την απόφαση αρ. Υ.1854/ "ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Βασ. Μαντζώρη" (ΦΕΚ 545/ Β'/3.9.92). 3. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4. Την 510/92 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εμπορίου, αποφασίζουμε: "Άρθρο 1 1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3β και 3γ του ν.2081/1992, τα οποία προστέθηκαν με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005, διενεργούνται στην έδρα κάθε Επιμελητηρίου και κατά την περίοδο μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου και της 15ης Δεκεμβρίου κάθε τέταρτου έτους, μετά από πρόσκληση της εκλογικής επιτροπής του άρθρου 2 του παρόντος, η οποία δημοσιεύεται προ πενήντα (50) τουλάχιστον ημερών σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες, που εκδίδονται στην έδρα του Επιμελητηρίου και επί δύο (2) συνεχείς ημέρες. Στην περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα στην έδρα του Επιμελητηρίου, η πρόσκληση δημοσιεύεται μία (1) φορά σε τυχόν εκδιδόμενη εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου. Επίσης, η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε τυχόν εκδιδόμενο από το Επιμελητήριο δελτίο. Οι σχετικές με τις εκλογές ανακοινώσεις και προσκλήσεις της εκλογικής επιτροπής, δύναται κατά την κρίση της επιτροπής να γίνονται και από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης στα δελτία ειδήσεων αυτών. 2. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α. η ημέρα και η ώρα έναρξης και λήξης της εκλογής, β. ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε Τμήματος του Επιμελητηρίου που θα εκλεγούν (αριθμός εδρών), γ. η κλήση και η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό εκ μέρους των μελών των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς το Επιμελητήριο, δ. η κλήση των νομικών προσώπων για υπόδειξη των εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και ε. η κλήση αυτών που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα." 1

2 *** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 1 ΠΔ 52/2006, ΦΕΚ Α 54/ " 3. Οι εκλογές διεξάγονται, κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής σε χρονικό διάστημα από μιας (1) έως τέσσερις (4) διαδοχικές ημέρες." *** Η παρ. 3 αντικαταταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 ΠΔ 164/2001,ΦΕΚ Α 148/ "4. Οι εκλογές μπορούν να διενεργούνται και σε άλλο χώρο, εκτός του καταστήματος του Επιμελητηρίου, ή και εκτός της έδρας του, μετά από απόφαση της εκλογικής επιτροπής." ***Η παρ.4 προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 1 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 2 Εκλογική Επιτροπή (Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α 187) αντικαθίσταται ως εξής με την παρ.3 άρθρου 58 Ν.4484/2017) «1.Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται τέσσερις (4) τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τα Επιµελητήρια Αθηνών και Πειραιά και µε απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης για τα λοιπά Επιµελητήρια της χώρας και αποτελείται από τους εξής:». α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου με τον αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Επιμελητηρίου. β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη και γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα. Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου». ***Η παρ.1, όπως προηγούμενα είχε αντικατασταθεί, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως άνω με την παρ.6 του άρθρου 52 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ Α ) "2. Η εκλογική επιτροπή εντός πέντε ημερών από τη συγκρότησή της, συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίαση της με θέματα: α. Ορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών, β. Σύνταξη πρόσκλησης και σύνταξη εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων, γ. Κατάλογος μελών και διαδικασία ενημέρωσης των μελών, σχετικά με το τμήμα κατάταξης και με τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Για τα παραπάνω εκδίδεται ανακοίνωση που δημοσιεύεται άμεσα και στα ίδια μέσα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος. 3. Η επιτροπή μπορεί να υποβοηθείται στο έργο της κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εκλογών από πενταμελείς εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες διορίζονται από τις ίδιες αρχές όπως η εκλογική επιτροπή και η σύνθεση και η λειτουργία των οποίων είναι η ίδια με την σύνθεση και τη λειτουργία της εκλογικής επιτροπής. 2

3 Κατ` εξαίρεση στα Επιμελητήρια, στην περιφέρεια των οποίων υπάγονται νησιά, επιτρέπεται η συγκρότηση πενταμελών εφορευτικών επιτροπών με πρόεδρο πρωτοδίκη ή ειρηνοδίκη ή δικαστικό υπάλληλο ή δικηγόρο και με μέλη αφενός τρεις υπαλλήλους τοπικών αρχών (Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) και αφ ετέρου ένα μέλος του Επιμελητηρίου, που ορίζονται κατά τα ανωτέρω με τους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος τοπικών αρχών (Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. Το έργο τους συνίσταται αποκλειστικά στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας κατά τις ημέρες των εκλογών και στην, μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ασφάλιση και αποστολή του εκλογικού υλικού στην εκλογική επιτροπή, για τις περαιτέρω διαδικασίες διαλογής και ανακήρυξης. Η εκλογική επιτροπή και οι εφορευτικές επιτροπές επικουρούνται στο έργο τους από βοηθητικό προσωπικό, ο αριθμός του οποίου προτείνεται από την ίδια. Το προσωπικό αυτό αποτελείται από υπαλλήλους του Επιμελητηρίου που ορίζονται με απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής και εφόσον οι υπάλληλοι αυτοί δεν επαρκούν, από υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου, που ορίζονται με απόφαση της αρμόδιας Δ/νσης Εμπορικών Οργανώσεων, για τα Επιμελητήρια Αθήνας και Πειραιά, ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Διοίκησης, που ορίζονται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια. 4. Η εκλογική επιτροπή, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να χορηγεί στους επικεφαλής των συνδυασμών και στους ανεξάρτητους υποψηφίους, τους προσωρινούς εκλογικούς καταλόγους, μετά την κύρωσή τους σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Μετά τη συγκρότηση της εκλογικής επιτροπής, κάθε αλλαγή μελών του επιμελητηρίου μεταξύ των τμημάτων αυτού διενεργείται αποκλειστικά από την εκλογική επιτροπή." *** Οι παρ. 2, 3 και 4 όπως είχαν τροποποιηθεί με το άρθρο 2 του π.δ.193/1997 και με το άρθρο 2 του π.δ.164/2001, αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 2 ΠΔ 52/2006,ΦΕΚ Α 54/ "Άρθρο 3 Σύνταξη εκλογικών καταλόγων 1. Η εκλογική επιτροπή προβαίνει στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων κατά Τμήμα του Επιμελητηρίου με βάση το πρωτόκολλο επωνυμιών και τα στοιχεία Μητρώου Μελών, που απαιτούνται σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο 2, όπως τηρούνται στο Επιμελητήριο για τις επιχειρήσεις της περιφέρειάς του. Η κατανομή των Μελών του Επιμελητηρίου σε Τμήματα είναι σύμφωνη με την κατάταξη που γίνεται από την υπηρεσία Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά την εγγραφή ανάλογα με το αντικείμενο δραστηριότητάς τους. 2. Κάθε εκλογικός κατάλογος συντάσσεται ανάλογα με την νομική μορφή των επιχειρήσεων κατά αλφαβητική σειρά για τις ατομικές επιχειρήσεις και κατά αριθμό Μητρώου για τα Νομικά Πρόσωπα. Ειδικότερα περιλαμβάνει: α. επί ατομικών επιχειρήσεων τον αύξοντα αριθμό, τα πλήρη στοιχεία του επιχειρηματία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας), ως και τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, β. επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών, συνεταιρισμών κ.λπ.), τον αύξοντα αριθμό, τον αριθμό μητρώου, την επωνυμία, την έδρα και τη διεύθυνση της επιχείρησης, γ. επίσης για τα νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνει και τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός και μητρός και αριθμός ταυτότητας) των ομορρύθμων εταίρων, διαχειριστών, εταίρων ΕΠΕ, μελών Δ.Σ. ή ανωτάτων διευθυντικών στελεχών Α.Ε., διευθυντών υποκαταστημάτων κ.λπ., που είτε καταχωρούνται αυτεπάγγελτα είτε θα έχουν, μέχρι την κύρωση των εκλογικών καταλόγων, εξουσιοδοτηθεί για να ψηφίσουν στις εκλογές. Αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα Μέλη τους : 3

4 α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων, β. τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη, γ. τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και δ. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης. Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα λοιπά νομικά πρόσωπα, που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, μέσω ανακοινώσεων ή προσκλήσεων ή εντύπων υποδείξεων, που τους αποστέλλει, να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν. 2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην εκλογική επιτροπή επτά (7) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσης ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών και η εκλογική επιτροπή προβαίνει, μετά από σχετικό έλεγχο, σε αντίστοιχες συμπληρώσεις των εκλογικών καταλόγων. 3. Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται εκείνα τα μέλη που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο και έχουν εξοφλήσει ή διακανονίσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν.3419/2005. Η εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλομένων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο 40 μέρες πριν από τις εκλογές.". *** Το άρθρο 3 όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 ΠΔ 164/2001,ΦΕΚ Α 148/ ,αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 ΠΔ 52/2006,ΦΕΚ Α 54/ Αρθρο 4 Εκθεση εκλογικών καταλόγων - Υποβολή και εκδίκαση ενστάσεων. "1. Οι συνταχθέντες σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Σχετική ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής, περί της κύρωσης και της επικείμενης έκθεσης των εκλογικών καταλόγων, δημοσιεύεται τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έκθέση τους, σε μια ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση που στην έδρα του Επιμελητηρίου δεν εκδίδεται ημερήσια εφημερίδα εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος διατάγματος. Στη συνέχεια οι εν λόγω κατάλογοι εκτίθενται επί τρεις (3) συνεχείς ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου". ***Η πρώτη παραγράφος αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4 του άρθρου 3 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) 2. Εντός "τρία (3)" ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της εκθέσεως οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στην εκλογική επιτροπή που κοινοποιούνται με δικαστικό επιμελητή. ***Ο εντός " " αριθμός αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) 3. Μνεία της υπάρξεως δικαιώματος υποβολής ενστάσεων γίνεται στην κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής. 4

5 *** Η παρ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 ΠΔ 52/2006, ΦΕΚ Α 54/ Η εκδίκαση των ενστάσεων από την εκλογική επιτροπή, γίνεται εντός "τρία" (3)" ημερών σε δημόσια συνεδρίαση. ***Ο εντός " " αριθμός αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.5 του άρθρου 3 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) 5. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται από την εκλογική επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι. Αρθρο 5 Άσκηση εκλογικού δικαιώματος. "1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται αυτοπροσώπως από τους νομιμοποιούμενους προς τούτο με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Ειδικότερα επί ατομικής επιχείρησης από το φυσικό πρόσωπο που αυτοδικαίως έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους και επί νομικών προσώπων (προσωπικών, κεφαλαιουχικών εταιριών και συνεταιρισμών) από τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψήφου (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ του ν.2081/1992 το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 22 ν.3419/2005 ) και που έχουν εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος." *** Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 5 ΠΔ 52/2006, ΦΕΚ Α 54/ Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει. Σε περίπτωση ασκήσεως περισσοτέρων επαγγελμάτων από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ή την ίδια επιχείρηση το εκλογικό δικαίωμα ασκείται στην κατηγορία της κατά δήλωση επιλογής του". *** Το άρθρο 5 αντικαταταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 4 ΠΔ 164/2001,ΦΕΚ Α 148/ Αρθρο 6 Άρθρο 6 Τύπος του ψηφοδελτίου "Αρθρο 6 Τύπος του ψηφοδελτίου 1. Με μέριμνα και δαπάνες του Επιμελητηρίου συντάσσονται και εκτυπώνονται τα ενιαία κατά συνδυασμό ψηφοδέλτια για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου. Τα ψηφοδέλτια περιλαμβάνουν κατά σειρά: α. τον τίτλο του συνδυασμού, β. το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του επικεφαλής του συνδυασμού και γ. κατά αλφαβητική σειρά, τόσο τα Τμήματα με βάση την ονομασία του Τμήματος, όσο και τους υποψηφίους του κάθε Τμήματος με βάση το επώνυμο, το όνομα και το όνομα πατρός του κάθε υποψηφίου. Τις διαστάσεις, τον τύπο και τα λοιπά χαρακτηριστικά του χαρτιού του ψηφοδελτίου καθώς και τον αριθμό των ψηφοδελτίων καθορίζει η εκλογική επιτροπή με απόφασή της δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές. (Η παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 372/1992 (Α 187) αντικαθίσταται ως εξής με την παρ. 4 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017) : 5

6 «2. Το ψηφοδέλτιο ενός συνδυασµού περιλαµβάνει τουλάχιστον έναν (1) υποψήφιο από κάθε τµήµα του Επιµελητηρίου. Ο αριθµός των υποψήφιων ανά συνδυασµό από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών του διοικητικού συµβουλίου. Τυχόν δεκαδικός αριθµός στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το µισό της.» Αρθρο 7 Υποβολή αιτήσεων. - Ανακήρυξη υποψηφίων - Δικαίωμα ενστάσεων. 1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού στο πρωτόκολλο της εκλογικής επιτροπής το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Το ωράριο λειτουργίας του πρωτοκόλλου καθορίζεται από την εκλογική επιτροπή και αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο εισπράξεως από το ταμείο του Επιμελητηρίου ποσού πενήντα ευρώ (50,00 ). Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, επάγγελμα, την επιχείρηση από την οποία ο υποψήφιος αντλεί το δικαίωμα να είναι εκλογέας και εκλόγιμος, το συνδυασμό στον οποίο μετέχει ο υποψήφιος και τα στοιχεία του επικεφαλής του συνδυασμού, με αίτηση του οποίου υποβάλλονται οι υποψηφιότητες των υπολοίπων στην εκλογική επιτροπή. Η αίτηση περιλαμβάνει επίσης τον τίτλο του συνδυασμού, ο οποίος μπορεί να είναι όνομα ή σύντομη φράση που να μην αντιβαίνει στο νόμο ή τα χρηστά ήθη. Δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος όποιος περιλαμβάνεται σε περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων. Η αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (του ν. 1599/1986), ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3γ του 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/ Μέσα σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η εκλογική επιτροπή σε συνεδρίαση ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπέβαλαν κανονικά αίτηση και έχουν τα νόμιμα προσόντα. Η σχετική με την ανακήρυξη απόφαση της Επιτροπής αναρτάται σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση οι εκλογείς. Στην απόφαση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία των υποψηφίων κατά συνδυασμό και τμήματα, ήτοι ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός τόσο του επικεφαλής όσο και των λοιπών υποψηφίων, όπως κατά γράμμα είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Οι κατά τα ανωτέρω ανακηρυσσόμενοι υποψήφιοι εγγράφονται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους ως εκλογείς, καταλαμβάνοντας τη μία εκ των θέσεων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων, στις περιπτώσεις που αυτά δεν έχουν υποδείξει τους εκπροσώπους τους μέχρι την ανακήρυξη των υποψηφίων. *** Οι παρ.1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 7 ΠΔ 52/2006, ΦΕΚ Α 54/ "3. Κατά της απόφασης της εκλογικής επιτροπής, με την οποία ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον αυτής, μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης. Η εκλογή επιτροπή, οφείλει μέσα σε 2 ημέρες από τη λήξη της προαναφερόμενης προθεσμίας να αποφασίσει οριστικά για τις ενστάσεις και να συντάξει τον οριστικό κατάλογο τον οποίο αναρτά σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου". ***Η παρ.3 αντικαταταστάθηκε ως άνω με την παρ.3 του άρθρου 5 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 8 6

7 Εποπτεία εκλογής "1. Η παρακολούθηση και η εποπτεία των εκλογών, η διαλογή των ψηφοδελτίων, η καταμέτρηση των ψήφων και σταυρών προτίμησης γίνεται από την εκλογική επιτροπή και τις εφορευτικές επιτροπές, όπου υπάρχουν. Η ανακήρυξη των επιτυχόντων γίνεται από την εκλογική επιτροπή αφού υποβληθούν σ`αυτήν όλα τα επί μέρους στοιχεία των εφορευτικών επιτροπών". ***Η παρ.1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 6 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) 2. Η εκλογική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα τέσσερα (4) μέλη της, οπωσδήποτε όμως απαιτείται η παρουσία του Προέδρου της ή του αναπληρωτή του. 3. Οταν μέλος της Επιτροπής απουσιάζει η κωλύεται παρίσταται ο αναπληρωτής του. "4. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας της εκλογικής επιτροπής ή των εφορευτικών επτιροπών κατά την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, οι εκλογές διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, έστω και με ελλειπή απαρτία της εκλογικής επιτροπής ή των εφορευτικών επιτροπών με τη παρουσία όμως τουλάχιστον τριών (3) μελών της". ***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) 5. Οι αποφάσεις των εκλογικών επιτροπών λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου. Αρθρο 9 Προπαρασκευή των εκλογών. 1. Την παραμονή της ημέρας των εκλογών, ο Πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής φροντίζει για την προπαρασκευή των χώρων της εκλογής. 2. Η εκλογική επιτροπή "και οι εφορευτικές επιτροπές" την ημέρα των εκλογών προβαίνει στην τακτοποίηση των καλπών ως εξής: ***Οι εντός " " λέξεις προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 7 του Π.Δ.193/1977 (Α 155) Τοποθετούνται σε τραπέζια τόσες κάλπες σε κάθε τμήμα όσες είναι απαραίτητες κατά την κρίση της εκλογικής επιτροπής "και τις εφορευτικές επιτροπές". ***Οι εντός " " λέξεις προστέθηκαν με την παρ.2 του άρθρου 7 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Σε κάθε κάλπη αναγράφεται ευανάγνωστα το Τμήμα για την αποφυγή λαθών. Αφού τακτοποιηθούν οι κάλπες, όπως παραπάνω αναφέρεται, ανοίγονται κατά σειρά και εξετάζονται αν είναι κενές και κατόπιν κλείνονται και σφραγίζονται. Για την εξέταση των καλπών την σφράγισή τους και για το ότι βρέθηκαν κενές συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από την εκλογική επιτροπή. 3. Η Διοικητική Επιτροπή κάθε Επιμελητηρίου οφείλει έγκαιρα να εφοδιάσει την εκλογική επιτροπή με το απαραίτητο για την διεξαγωγή των εκλογών υλικό (ειδική σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής, φακέλλους, κάλπες, κ.λπ.). Άρθρο 10 Έναρξη και διεξαγωγή Ψηφοφορίας. 1. Κατά την συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, που έχει ορισθεί από την εκλογική επιτροπή, κηρύσσεται από τον Πρόεδρό της η έναρξη της ψηφοφορίας. 7

8 2. Κατά την ημέρα των εκλογών απαγορεύεται η παραμονή στο χώρο που διεξάγονται αυτές προσώπων που δεν σχετίζονται με την διεξαγωγή της εκλογής ή την συνήθη λειτουργία του κτιρίου. Επιτρέπεται όμως η παρουσία ενός εκπροσώπου από κάθε συνδυασμό. 3. Απαγορεύεται επίσης στους χώρους διεξαγωγής των εκλογών οποιαδήποτε τοιχοκόλληση που σχετίζεται με τις εκλογές εκτός από τις ανακοινώσεις της εκλογικής επιτροπής και των Δημοσίων αρχών. 4. Κατά την διάρκεια της εκλογής τηρείται κατάσταση, ιδιαίτερη για κάθε τμήμα και κάλπη, αριθμημένη και μονογραφημένη από την εκλογική επιτροπή, στην οποία αναγράφονται οι ψηφοφόροι που ψήφισαν. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ψηφίσαντος, αύξοντα αριθμό, αριθμό μητρώου και αριθμό ταυτότητας. 5. Για τις εκλογές χρησιμοποιείται ειδική σφραγίδα της εκλογικής επιτροπής. 6. Οι εκλογείς προσέρχονται στην επιτροπή προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Πριν από την ψηφοφορία οι εκλογείς υπογράφουν έντυπη δήλωση, ότι ασκούν μια φορά το εκλογικό τους δικαίωμα στο οικείο Επιμελητήριο και ότι δεν εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 3γ του ν.2081/1992, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του ν. 3419/2005. Η επιτροπή, αφού πεισθεί από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, τους επιτρέπει την ψηφοφορία. 7. Κάθε ψηφοφόρος, για να ψηφίσει, βάζει μέσα στο φάκελο, που είναι σφραγισμένος και υπογεγραμμένος από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του, εκδηλώνοντας την προτίμησή του μεταξύ των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σ` αυτό με σταυρούς προτίμησης, τρεις κατ ανώτατο όριο. Για τον επικεφαλής του συνδυασμoύ δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης. 8. Η συμπλήρωση του σταυρού προτίμησης γίνεται προσωπικά από τον εκλογέα. Αυτόν, σε περίπτωση αδυναμίας, βοηθεί ο Πρόεδρος ή μέλος της εκλογικής επιτροπής. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται πριν ή μετά το όνομα του υποψηφίου με μολύβι διαρκείας μπλε ή μαύρου χρώματος. Ενδείξεις, διαγραφές ή άλλα σημεία στο ψηφοδέλτιο το καθιστούν άκυρο. Κανένας δεν μπορεί να έχει περισσότερες από μία ψήφους. 9. Εάν το ψηφοδέλτιο δεν έχει σταυρό ή έχει περισσότερους των τριών σταυρών ή έχει σταυρό και σε υποψήφιους άλλου τμήματος, προσμετράται μόνο υπέρ του συνδυασμού και δεν προσμετρώνται οι σταυροί υπέρ των υποψηφίων. *** Το άρθρο 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 8 ΠΔ 52/2006, ΦΕΚ Α 54/ Αρθρο 11 Λήξη της ψηφοφορίας - Διαλογή των ψήφων. 1. Την καθορισμένη για την λήξη της ψηφοφορίας ώρα, ο πρόεδρος της εκλογικής επιτροπής κηρύσσει την λήξη της ψηφοφορίας. Εφόσον στους εκλογικούς χώρους υπάρχουν ψηφοφόροι, που περιμένουν να ψηφίσουν, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας η εκλογική επιτροπή με απόφασή της μπορεί να παρατείνει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας. Μετά την λήξη της ψηφοφορίας, η εκλογική επιτροπή μονογράφει κατά σελίδα και κλείνει με πράξη της την κατάσταση αυτών που ψήφισαν, στην οποία γράφεται η ώρα λήξης της ψηφοφορίας. 8

9 2. Για όλα τα παραπάνω και για το ότι διαπιστώθηκαν άθικτες και απαραβίαστες οι σφραγίδες των ψηφοδόχων, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. 3. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εκλογική επιτροπή αρχίζει την διαλογή των ψηφοδελτίων, την καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης για κάθε τμήμα χωριστά. Πρώτα ανοίγονται οι κάλπες κατά σειρά που είναι τοποθετημένες και καταμετρούνται οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν τα ψηφοδέλτια. Εάν σε μια κάλπη βρεθούν φάκελοι περισσότεροι από εκείνους που ψήφισαν οι επιπλέον καταστρέφονται χωρίς να αποσφραγίζονται. Εάν όμως βρεθούν λιγότεροι από εκείνους που ψήφισαν θεωρούνται έγκυροι οι ευρεθέντες. 4. Μετά την καταμέτρηση και αρίθμηση των φακέλων αρχίζει η αποσφράγιση αυτών, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των ψήφων και των σταυρών προτίμησης. Ο συνολικός αριθμός των οποίων για κάθε συνδυασμό και υποψήφιο καταγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως σε τηρούμενο για τον σκοπό αυτό πρακτικό. (Οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 11 του π.δ. 372/ 1992 (Α 187) αντικαθίστανται ως εξής με την παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.4484/2017): «5. Ο αριθµός των εκπροσώπων για το Δ.Σ. κάθε Επιµελητηρίου κατανέµεται µεταξύ των συνδυασµών ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη ως έξης: α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των εδρών του διοικητικού συµβουλίου. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό µέτρο. β. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαµβάνει τόσες έδρες όσοι είναι οι υποψήφιοί του. γ. Την πρώτη έδρα κάθε συνδυασµού στο τµήµα, στο οποίο ο συνδυασµός έχει λάβει το µεγαλύτερο ποσοστό, καταλαµβάνει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. δ. Οι έδρες για το διοικητικό συµβούλιο που δεν έχουν διατεθεί µε τις διατάξεις των προηγουµένων εδαφίων κατανέµονται ανά µία στους συνδυασµούς κατά σειρά µεγέθους των υπολοίπων τους. 6. Οι εκπρόσωποι για το Δ.Σ. κάθε συνδυασµού, οι οποίοι έχουν εκλεγεί µε τη διαδικασία της παραγράφου 5 του παρόντος, κατανέµονται µεταξύ των τµηµάτων µε την εξής διαδικασία: α. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων ανά τµήµα διαιρείται µε το συνολικό αριθµό των εδρών του οικείου τµήµατος. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής αποτελεί το εκλογικό µέτρο του τµήµατος. β. Κάθε συνδυασµός λαµβάνει ανά τµήµα τόσες έδρες, όσες φορές χωράει το εκλογικό µέτρο του τµήµατος στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε στο οικείο τµήµα. γ. Μετά την κατανοµή που πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τις περιπτώσεις α και β της παρούσας παραγράφου, οι αδιάθετες έδρες των επιµέρους τµηµάτων κατανέµονται ως εξής: ο πρώτος σε ψήφους συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες αδιάθετες έδρες όσες χρειάζεται προκειµένου να συµπληρώσει το συνολικό αριθµό των εδρών που δικαιούται, κατά σειρά µεγέθους των υπολοίπων στα επιµέρους τµήµατα, όπως αυτά προέκυψαν από τη διαδικασία του εδαφίου β της παρούσας. Η ίδια διαδικασία εφαρµόζεται ακολούθως, κατά σειρά συνολικού αριθµού ψήφων, για τους υπόλοιπους συνδυασµούς οι οποίοι δικαιούνται αδιάθετες έδρες. δ. Συνδυασµός που δικαιούται έδρες σύµφωνα µε την κατανοµή της παραγράφου 3 και έχει λάβει αριθµό έγκυρων ψηφοδελτίων, ο οποίος είναι µικρότερος από τα εκλογικά µέτρα όλων των τµηµάτων, καταλαµβάνει τις έδρες στα τµήµατα όπου διαθέτει το µεγαλύτερο υπόλοιπο. ε. Συνδυασµός που έχει το ίδιο υπόλοιπο σε περισσότερα του ενός τµήµατος καταλαµβάνει αδιάθετη έδρα στο τµήµα όπου έλαβε τις λιγότερες έδρες κατά την πρώτη κατανοµή. 7. Οι έδρες καταλαµβάνονται από τους υποψηφίους κάθε συνδυασµού, οι οποίοι έχουν συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίµησης. Όταν στις εκλογές συµµετέχει µόνο ένας συνδυασµός, οι εκλογείς µπορούν να εκφράζουν την προτίµησή τους προς αριθµό υποψηφίων ο οποίος δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των εδρών, ενώ στις άλλες περιπτώσεις, ο αριθµός των σταυρών δεν µπορεί να υπερβαίνει το συνολικό αριθµό των εδρών του τµήµατος. Ψηφοδέλτιο συνδυασµού µε περισσότερους σταυρούς προτίµησης από τους ανωτέρω κατά περίπτωση οριζόµενους είναι έγκυρο, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη κανένας σταυρός προτίµησης. Ψηφοδέλτιο χωρίς κανένα σταυρό προτίµησης προσµετράται υπέρ του συνδυασµού. 9

10 8. Πρόεδρος του Επιµελητηρίου ανακηρύσσεται ο επικεφαλής του συνδυασµού που συγκέντρωσε τουλάχιστον το 50% των ψήφων. Αν κανείς συνδυασµός δεν συγκέντρωσε αυτό το ποσοστό, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο, µεταξύ των επικεφαλής των συνδυασµών που συµµετέχουν σε αυτό, κατά την πρώτη συνεδρίαση του οργάνου µε απόλυτη πλειοψηφία. Αν κανείς από τους υποψήφιους Προέδρους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται στην ίδια συνεδρίαση και Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία µεταξύ των δύο υποψηφίων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωµα του Προέδρου επιτρέπεται µία φορά. 9. Οι εκλογές διεξάγονται και µε ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων, ρυθµίζονται θέµατα διεξαγωγής των εκλογών µε ηλεκτρονική ψήφο.» Αρθρο 12 Ενστάσεις. Ενστάσεις που υποβάλλονται σε κάθε εκλογική επιτροπή μέχρι τη λήξη της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων και την σύνταξη του πρακτικού διεξαγωγής των εκλογών, εκδικάζονται αμέσως από την ίδια την εκλογική επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Αρθρο 13 Ανακήρυξη επιτυχόντων. Όταν τελειώσει η διαλογή των ψηφοδελτίων και η καταμέτρηση των ψήφων για κάθε τμήμα και μετά την εκδίκαση των ενστάσεων γίνεται η ανακήρυξη των επιτυχόντων "και των επιλαχόντων", βάσει των αποτελεσμάτων, με πράξη της εκλογικής επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσώπων ενεργείται κλήρωση από την εκλογική επιτροπή. ***Οι εντός " "λέξεις προστέθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 7 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Τα πρακτικά της εκλογής και τα λοιπά εκλογικά έγγραφα ασφαλίζονται μέσα σε σάκους παραλαμβάνονται από τον Πρόεδρο της εκλογικής επιτροπής, ο οποίος και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο κατά τόπο Πρωτοδικείο. "Κυρωμένα αντίγραφα των πρακτικών της εκλογικής επιτροπής και των λοιπών εκλογικών εγγράφων (εκτός των ψηφοδελτίων) διαβιβάζονται και στο Επιμελητήριο". *** Το τελευταίο εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 10 ΠΔ 52/2006, ΦΕΚ Α 54/ Αρθρο 14 Εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους της εκλογής "1. Οι διαφορές που αφορούν το κύρος των εκλογών για την ανάδειξη μελών του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου, εκδικάζονται από το Διοικητικό Πρωτοδικείο, στο δικόγραφο δε της ενστάσεως πρέπει επί ποινή ακυρότητός του να αναφέρονται τα πρόσωπα κατά της εκλογής των οποίων στρέφεται ο ενιστάμενος. "2. Η ένσταση υποβάλλεται στο Επιμελητήριο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την τοιχοκόλληση στο κατάστημα αυτού της πράξης ανακήρυξης των επιτυχόντων και κοινοποιείται στα πρόσωπα κατά των οποίων στρέφεται. Η υποβολή των ενστάσεων δεν εμποδίζει την ανάληψη των καθηκόντων του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. Το Επιμελητήριο διαβιβάζει άμεσα τις ενστάσεις στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο." 3. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο εκδικάζει τις ενστάσεις σε σύντομη δικάσιμο, ώστε οι αποφάσεις του να εκδίδονται το αργότερο σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή. 10

11 "4. Σε περίπτωση μη υποβολής ενστάσεων, το αποτέλεσμα των εκλογών οριστικοποιείται με την έκδοση απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, την επόμενη της λήξης της προθεσμίας της παρ. 2, με την οποία κυρούνται οι εκλογές και ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες." *** Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 6 ΠΔ 164/2001,ΦΕΚ Α 148/ *** Οι παρ. 2 και 4 αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω με το άρθρο 11 ΠΔ 52/2006,ΦΕΚ Α 54/ Αρθρο 15. Διάθεση εισπράξεων γραμματίων. Οι εισπράξεις των υπό της παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος προβλεπομένων γραμματίων, περιέχονται ως έσοδο στο ταμείο του Επιμελητηρίου το οποίο θα καταβάλλει όλα γενικά τα έξοδα των εκλογών, την αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της εκλογικής επιτροπής "και των εφορευτικών επιτροπών" καθώς και την αποζημίωση των υπαλλήλων του Επιμελητηρίου και του Υπουργείου Εμπορίου που συμμετέχουν στις διαδικασίες για την σύνταξη των εκλογικών καταλόγων και στην προετοιμασία και διεξαγωγή των εκλογών. ***Οι εντός " " λέξεις προστέθηκαν με την παρ.8 του άρθρου 7 του Π.Δ. 193/1997 (Α 155) "Το ύψος των αποζημιώσεων καθορίζεται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου" *** Το εντός " " τελευταίο εδάφιο,το οποίο είχε αντικατασταθεί με την παρ. 9 του άρθρου 7 του Π.Δ.193/1997 (Α 155),αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω με το άρθρο 11 ΠΔ 52/2006,ΦΕΚ Α 54/ Αρθρο 16. Εκλογή μελών Διοικητικής Επιτροπής ***Το άρθρο 16 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 17. Εφορευτική Επιτροπή. ***Το άρθρο 17 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 18 Υποψηφιότητες και ψηφοδέλτια. ***Το άρθρο 18 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 19. Ψηφοφορία. ***Το άρθρο 19 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 20 Διαλογή Ψηφοδελτίων. ***Το άρθρο 20 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 21 11

12 Εκλογική διαδικασία. - Ανακήρυξη επιτυχόντων. ***Το άρθρο 21 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 22. Θητεία Διοικητικής Επιτροπής. ***Το άρθρο 22 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 23. Τμήματα. ***Το άρθρο 23 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 24 Κωλύματα συμμετοχής εις την Διοικητική Επιτροπή και τα Τμήματα. ***Το άρθρο 24 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) Αρθρο 25. Καταργούμενες - Μεταβατικές Διατάξεις. 1. Από την δημοσίευση του παρόντος, κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται. 2. ***Η παρ.2 καταργήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ.193/1997 (Α 155) 3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 1992 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΑΣ. ΜΑΝΤΖΟΡΗΣ 12

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 372/1992 «Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων (ΦΕΚ Α 187)». (όπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 193/1997, ΠΔ 309/1997, ΠΔ 164/01,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων

Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Επιμελητηρίων 372/92 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΦΕΚ: 187Α Μέγεθος κειμένου: 168 KB Π.Δ. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Π.. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των µελών των ιοικητικών Συµβουλίων των Επιµελητηρίων

Π.. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των µελών των ιοικητικών Συµβουλίων των Επιµελητηρίων Π.. 372/92 (ΦΕΚ 187 Α') : Τρόπος διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των µελών των ιοικητικών Συµβουλίων των Επιµελητηρίων Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 3 παρ.6 του Ν.2081/92 "ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣH ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 04. 09.2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την αναγραφή της ημέρας (Δευτέρα 06 Νοεμβρίου και όχι Τετάρτη) της παρ. 2 του σημείου 3, ως προς τον αριθμό των εδρών (σημείο 2) και αντικατάσταση της σχετικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη:

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: N.4484/2017 Άρθρο 58 1. Η παρ. 2 του άρθρου 3β του ν. 2081/1992 (Α 154), «2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου των Επιμελητηρίων καθορίζεται ως εξής για εγγεγραμμένα μέλη: α. μέχρι δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 1.1. Δικαίωμα ψήφου στις επικείμενες εκλογές της 1 ης, 2 ας και 3 ης Δεκεμβρίου 2017, έχουν τα μέλη του Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ HELLENIC REPUBLIC CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF DODECANESE ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ «H Εκλογική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031

Σπάρτη, 29/08/2017 Αρ. Πρωτ. 1031 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 email: fhmqls@uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπάρτη, 16/04/2018 Αρ. Πρωτ. 636

Σπάρτη, 16/04/2018 Αρ. Πρωτ. 636 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Χανιά, 14-5-2018 Αριθ. Πρωτ. 441 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Δρ. Ιωάννης Ο. Βαρδιάμπασης Αν. Καθηγητής Πρόεδρος Τμήματος Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οργανωτική Επιτροπή Εκλογής Συμβουλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην προκήρυξη εκλογής των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αρ. Πρωτ.: 2 Βόλος, 4 Ιανουαρίου 2012 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax:

Αριθ. Πρωτ. 92 Fax: Ορθή Επανάληψη 18.9.17 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 20100 Κόρινθος Κόρινθος, 30 Αυγούστου 2017 Τηλέφωνο: 27410 74991-3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.ΙΪ. 184/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2726 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 184 Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89657 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ν.2081/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Π.Δ.372/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 5, 6, 7 & 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Άρθρο 2, παρ. 1 Π.Δ. 372/92 ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (Ν.2081/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Π.Δ.372/1992 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΠΡΟΣ: την Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -----

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621/1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Αθήνα 15-9-2012 d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Διαδικασία εκλογής, των τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών μας, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Οι Κανόνες αυτοί εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 14(1)(β), 15Β και 32 των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2013 και των Κανονισμούς 28 και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΣ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου και β) Εξελεγκτικής επιτροπής του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α ΤΜΗΜ. ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 17 Ιανουαρίου 2017 Αριθ. πρωτ.: 56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/ Τ Ε Χ ΝΟ ΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠ ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ ΙΔΡΥΜ Α ( Τ. Ε.Ι.) ΘΕΣ Σ ΑΛ Ι ΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΏΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΏΝ ΑΜ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.. ΠΡΑΚΤΙΚΌ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΏΝ Για την ανάδειξη του Σωματείου με την επωνυμία στ σήμερα 20 στην οδό, συνήλθαν τα μέλη της προαναφερομένης Οργάνωσης για την εκλογή Διοικήσεως και των άλλων οργάνων,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» Ηγουμενίτσα 29-8-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/195 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Α. (21-22 Οκτωβρίου 2018)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Α. (21-22 Οκτωβρίου 2018) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟΝ Ι.Σ.Α. (21-22 Οκτωβρίου 2018) 1. Όπως ορίζεται και στη σχετική προκήρυξη οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2018. Η ψηφοφορία αρχίζει την Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ»

Α Π Ο Φ Α Σ Η «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 31/08/2017 Αριθ. Πρωτ.: 940 Κωστακιοί, 47100 Άρτα Φίλιππα Παναγιώτα 26810 50230 26810 50240 tegeo@teiep.gr www.teiep.gr ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου, β)εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Ηγουμενίτσα 25-9-2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3.1/242 Ειρήνης & Φιλίας 1, Τ.Θ. 152, 46100, Ηγουμενίτσα Φώτης Παπαγεωργίου 2665049851 2665049882 secsdo@teiep.gr www.sdo.teiep.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ (Διεκπεραίωση με ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των Περιφερειών κατά το έτος 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 45ΠΑΝ-Ι59 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 41653 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Ολυμπία Ξυλούρη Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη Βουτών, 70013 Ηράκλειο Τηλέφωνο: 2810.394846 - FAX: 2810.542115 E-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν. ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX: Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203292 FAX: 210-8215909 http://www.aueb.gr rector@aueb.gr ΠΡΥΤΑΝΗΣ Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.:4977 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ) Για την ανάδειξη α) Διοικητικού συμβουλίου, β)εξελεγκτικής επιτροπής και γ) άλλων οργάνων του Σωματείου Στην. σήμερα../ /., ημέρα.. και ώρα στην αίθουσα του.οδός..

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Σύντομος οδηγός υποψηφίου δημάρχου/δημοτικού συμβούλου Υποψηφιότητες κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡ. 194/

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡ. 194/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/ : Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30 9 1985: Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο 53 Συγκρότηση οργανώσεων 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 Περιεχόμενα Ερωτήσεις Απαντήσεις 2 Ερώτηση 1η - Τι θα πρέ πέι να πληρώσουν τα φυσικα προ σώπα (ατομικέ ς έπιχέιρη σέις) για να ψηφι σουν στις έκλογέ ς; 2 Ερώτηση 2η -Τι

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/817 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις από 10 πμ -14 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις από 10 πμ -14 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.:

Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων Αριθ. Πρωτ.: Δ/1604 Πληρ.: Μαρία Κλάψη Τηλ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Μαρούσι 17.6.2016 Τμήμα Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

«Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής». Θέμα:

«Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Νοσηλευτικής». Θέμα: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 02 / 11 / 2017 Αριθ. Πρωτ.: Φ.3 / 5065 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47100 Άρτα Σπυριδούλα Κουτσούμπα 26810 50001 26810 76405 spirid@teiep.gr www.teiep.gr (ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά.

γ) Επιτρέπεται η εκλογή Κοσμήτορα για δεύτερη συνεχόμενη θητεία και έως δύο (2) θητείες συνολικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΒΑΘΜΟΥ Σύντομος οδηγός για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αριθ. 02/ Τ Ε Χ ΝΟ ΛΟΓΙ ΚΟ ΕΚΠ ΑΙ Δ Ε Υ Τ Ι ΚΟ ΙΔΡΥΜ Α ( Τ. Ε.Ι.) ΘΕΣ Σ ΑΛ Ι ΑΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ: Προκήρυξη Εκλογών για τo Αξίωμα του Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 10 / 10 / 2017 Αριθμ. Πρωτ. ΔΦ 30/5382 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/814 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. -2- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. -2- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜ. -2- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και Πλαταιών Τηλ: 2731089651, Φαξ: 27310 89651 email:

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: ΣΤΕΦ/809 Ψαχνά, 10-10-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Δ/νση : 34400 Ψαχνά, Εύβοια Τηλέφωνο : 22280 99528, 99707 Fax : 22280 23766 e-mail : stef@teiste.gr Προς : Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 156/Φ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 156/Φ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 02-05-2018 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 156/Φ.20 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ & Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ/ΝΣΗ: 3 Ο χλμ ΠΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΑΣ 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα μόνο στις ημέρες των εκλογών σε εκλογικά κέντρα εντός της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Η ψηφοφορία λαμβάνει χώρα μόνο στις ημέρες των εκλογών σε εκλογικά κέντρα εντός της Δημοκρατίας της Τσεχίας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ στις εκλογές για την ανάδειξη δημοτικών συμβουλίων και στις εκλογές για Γερουσία του Κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Τσεχίας, οι οποίες πραγματοποιούνται την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ Τ.Κ ΤΗΛ FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Π Ρ Ο Σ Το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Π Ρ Ο Σ Το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Η Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.phl.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες : Σ. Κρητικάκη Τηλέφωνο:2831077780 * FAX:2831077781

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ ΕΞ 2016

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ ΕΞ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ Άρθρο 11 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 1. Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, των αντιπροσώπων στη Εθνική Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, των Κεντρικών Οργάνων που θα εκλέγονται απ' την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ύστερα από την υπ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν O Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν

Π Ρ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν O Κ Ο Σ Μ Η Τ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ Σ Χ Ο Λ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.soc.uoc.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Πληροφορίες : Ελένη Καλογεράκη Τηλέφωνο:2831077406 * FAX:2831077404

Διαβάστε περισσότερα

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : :

: Τ.Θ Ηράκλειο Τ.Κ : Μ. Μούντη : : : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ταχ. Διεύθυνση Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax E-mail : Τ.Θ. 1939

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής

Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής Ο Δ Ω Δ Ε Κ Α Λ Ο Γ Ο Σ Του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής 1. Αφιξη στο εκλογικό τμήμα και αναφορά-ενημέρωση αυτοπροσώπως ή δια τηλεγραφήματος των Εφόρου, Εισαγγελέα και Νομάρχη για την ανάληψη καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 21.03.2016 3η Υ. ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) Αρ. Πρ. ΓΔ/οικ.2798 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ NM EΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΣ Ταχ. Δ/νση :Τέρμα Εγνατίας Όπως πίνακας αποδεκτών Τ.Κ :58200 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Χανιά 08-05-2018 ( Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ.πρωτ.: 173 ------------------------ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ταχ.Δ/νση: Ρωμανού 3 Χαλέπα 73 133 Xανιά Κρήτης Πληροφορίες:Γείτονα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού

Θέμα: «Αποστολή της υπ αριθμ. 1/2013 απόφασης του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ----------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 5,6,7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Κ Α. Π.) Χαριλάου Τρικούπη 50 Τ.Κ. 106 80 Fax: 211-5555916, mail: ekap@pasok.gr Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 102 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαμία Οκτώβριος 2017 1 2 ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μεσολόγγι 15-9-2017 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Πληροφορίες : ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Τηλέφωνο: 2631058348 e-mail : jigoum@teimes.gr Αριθµ ϖρωτ 28730

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ Άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος, κατά τις γενικές Βουλευτικές εκλογές, από τους Έλληνες εκλογείς που διαµένουν στο εξωτερικό ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Απόκτηση του εκλογικού δικαιώµατος 1. Έλληνες

Διαβάστε περισσότερα