ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Μάιος 2005 ekloges 1

2 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Εκλογές. 8.- (1) Ο οριζόµενος σύµφωνα µε το άρθρο 34 προσωρινός Πρόεδρος του Επιµελητηρίου µέσα σε έξι µήνες από την ετοιµασία των προβλεπόµενων στο άρθρο 33 καταλόγων και ακολούθως ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επόµενης τριετίας, προκηρύσσει εκλογές για ανάδειξη των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των αιρετών µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου. (2) Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής των εκλογών γνωστοποιούνται τουλάχιστο δεκαπέντε ηµέρες προηγουµένως µε ειδοποίηση η οποία- (α) Τοιχοκολλάται στα γραφεία του Επιµελητηρίου (β) αποστέλλεται προς δηµοσίευση σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες (γ) αποστέλλεται µε συνηθισµένη ταχυδροµική επιστολή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση κάθε µέλους. (3) Τυχαία παράλειψη συµµόρφωσης προς τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή µη λήψη της ειδοποίησης από οποιοδήποτε µέλος δεν καθιστά άκυρη την εκλογή. 2 του 15(I) του 2002 (4) Οι υποψηφιότητες για οποιαδήποτε εκλογή πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στο Γραµµατέα του Επιµελητηρίου δεκαέξι τουλάχιστον ηµέρες πριν την ηµέρα της εκλογής. (5) Οι εκλογές γίνονται µε µυστική ψηφοφορία και τα µέλη ψηφίζουν αυτοπροσώπως, απαγορευοµένης της ψηφοφορίας µε αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο. (6) Κανονισµοί που θα εκδοθούν θα προνοούν, τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, για κάθε θέµα συναφές προς τη διεξαγωγή των εκλογών. Γενικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου 10.-(1) Το Επιµελητήριο διοικείται από τριακονταµελές Γενικό Συµβούλιο. (2) Οι θέσεις των µελών του Γενικού Συµβουλίου κατανέµονται ως εξής: (α) Μία θέση για κάθε ένα από τους κλάδους µηχανικής επιστήµης (β) οι υπόλοιπες θέσεις κατανέµονται µεταξύ των κλάδων µηχανικής επιστήµης µε βάση την αναλογία των µελών κάθε κλάδου προς το σύνολο των µελών του Επιµελητηρίου. (3) Σε περίπτωση που ο αριθµός των µελών οποιουδήποτε κλάδου µηχανικής επιστήµης είναι τέτοιος ώστε να µην τους αναλογεί τουλάχιστο µια θέση, ο κλάδος αυτός δε θα συµµετέχει στην κατανοµή βάση των παράγραφο (β) του εδαφίου (2). (4) Η εκλογή για πλήρωση των θέσεων στο Γενικό Συµβούλιο που προβλέπονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2), γίνεται µε χωριστή µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του οικείου κλάδου µηχανικής επιστήµης. ekloges 1

3 (5) Μέλος του Επιµελητηρίου το οποίο λόγω προσόντων ανήκει σε δύο ή περισσότερους κλάδους µηχανικής επιστήµης, θα ψηφίζει µόνο για την ανάδειξη των αντιπροσώπων του κλάδου τον οποίο καθόρισε κατά την εγγραφή του στο Μητρώο. (6) Η θητεία του Γενικού Συµβουλίου είναι τριετής και τα µέλη του είναι επανεκλέξιµα. (7) Το Γενικό Συµβούλιο του Επιµελητηρίου εκλέγει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Α Αντιπρόεδρο, το Β Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και το Γενικό Ταµία του Επιµελητηρίου. (8) Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου µπορούν να παίρνουν τέτοια αντιµισθία ή επιδόµατα και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός. 3 του 15(I) του 2002 Πλήρωση κενών θέσεων. (9) Σε περίπτωση µη υποβολής υποψηφιότητας για συγκεκριµένο κλάδο µηχανικής επιστήµης ή µη υποβολής τόσων υποψηφιοτήτων όσες είναι οι αναλογούσες θέσεις υποψηφίων για συγκεκριµένο κλάδο µηχανικής επιστήµης, το Γενικό Συµβούλιο δύναται να προβαίνει σε διορισµό για πλήρωση οποιασδήποτε τέτοιας θέσης ή θέσεων από τα µέλη του Επιµελητηρίου που εγγεγραµµένα στο οικείο Μητρώο Μελών του Επιµελητηρίου και πληρούν τις προϋποθέσεις να είναι υποψήφιοι για εκλογή ως µέλη του Γενικού Συµβουλίου, στην αµέσως επόµενη συνεδρία που ακολουθεί την συνεδρία για την εκλογή των αξιωµατούχων ως διαλαµβάνεται στο εδάφιο (7) του παρόντος άρθρου. 11.-(1) Όταν κενώνεται θέση µέλους του Γενικού Συµβουλίου, τη θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών του οικείου κλάδου. Αν δεν υπάρχει επιλαχών, τότε τη θέση αυτή καταλαµβάνει αντικαταστατής ο οποίος εκλέγεται από τον οικείο κλάδο. (2) Κάθε µέλος του Γενικού Συµβουλίου που εκλέγεται για πλήρωση κενής θέσης θα υπηρετεί για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους στη θέση του οποίου εκλέγηκε. Σύγκληση, απαρτία και τρόπος λήψης αποφάσεων του Γενικού Συµβουλίου. 12.-(1) εκαπέντε µέλη του Γενικού Συµβουλίου παρόντα αποτελούν απαρτία. (2) Όλα τα ζητήµατα τα οποία εγείρονται κατά τις συνεδριάσεις του Γενικού Συµβουλίου αποφασίζονται µε πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων µελών του και σε περίπτωση ισοψηφίας, ο προεδρεύων της συνεδρίασης έχει νικώσα ψήφο. (3) Οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου είναι έγκυρες ανεξάρτητα αν χηρεύει οποιαδήποτε θέση µέλους του. (4) Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρία του Γενικού Συµβουλίου τουλάχιστο µια φορά κάθε έξι µήνες και εν πάση περιπτώσει όταν το ζητούν δέκα µέλη του. Κανονισµοί 32.-(1) Το Επιµελητήριο εκδίδει, µε την έγκριση του Υπουργικού Συµβουλίου, Κανονισµούς, για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και τον καθορισµό κάθε θέµατος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισµό. ekloges 2

4 (2) Χωρίς επηρεασµό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισµοί µπορούν... (ζ) να προνοούν για τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Γενικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 10 ekloges 3

5 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΚΛΟΓΕΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονιστικές ιοικητικές Πράξεις Κανονισµοί δυνάµει των άρθρων 8 και 32 Α. Κ..Π. 184/1992: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Αρ της 17 ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1992 Β. Κ..Π. 51/1996: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Αρ της 1 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1997 Γ. Κ..Π. 110/2002: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Αρ της 8 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2002 ekloges 4

6 224 του (Ι) του (Ι) του (Ι) ΤΟΥ (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του (I) του (I) του 2003 Συνοπτικός τίτλος. Εκλογές Επιµελητηρίου. Προκήρυξη εκλογών. Το Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο, ασκώντας τις εξουσίες που του δίνουν τα άρθρα 8 και 32 των περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµων, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισµούς 1. Οι παρόντες Κανονισµοί θα αναφέρονται ως οι περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Εκλογές) Κανονισµοί. 2. Τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου και τα αιρετά µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου εκλέγονται µε άµεση µυστική ψηφοφορία από τα µέλη του Επιµελητηρίου. 3. (1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 του Νόµου, η προκήρυξη για τη διεξαγωγή των εκλογών για ανάδειξη των µελών του Γενικού Συµβουλίου και των αιρετών µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρο του Επιµελητηρίου. (2) Με την προκήρυξη γνωστοποιείται ο τόπος και η ηµέρα που θα γίνουν οι εκλογές, οι ώρες ψηφοφορίας και ο αριθµός των θέσεων του Γενικού Συµβουλίου που αντιστοιχεί σε κάθε κλάδο µηχανικής επιστήµης. (3) Η κατανοµή των θέσεων που αντιστοιχεί σε κάθε κλάδο µηχανικής επιστήµης γίνεται µε βάση την αναλογία των µελών των κλάδων προς το σύνολο των µελών του Επιµελητηρίου κατά την 31η εκεµβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών. Για σκοπούς των πρώτων εκλογών ο πιο πάνω προσδιορισµός και κατανοµή θα γίνεται µε βάση τα εγγεγραµµένα µέλη στους τελικούς καταλόγους µελών που θα ετοιµάσει ο Υπουργός σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου. (4) Η κατανοµή που καθορίζεται στην παράγραφο (3) γίνεται από τη ιοικούσα Επιτροπή (5) Κατά την κατανοµή των θέσεων του Γενικού Συµβουλίου που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10 του Νόµου ακολουθείται η εξής διαδικασία: (α) Ο αριθµός των µελών του Επιµελητηρίου διαιρείται µε τον αριθµό των θέσεων που θα κατανεµηθούν και το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό µέτρο. (β) ο αριθµός των µελών κάθε κλάδου µηχανικής επιστήµης διαιρείται δια του εκλογικού µέτρου και το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί τον αριθµό θέσεων που κατανέµονται στον κάθε κλάδο. (γ) όσες θέσεις µείνουν αδιάθετες µετά την κατανοµή που έγινε µε βάση την υποπαράγραφο (β) πιο πάνω κατανέµονται ως εξής: Το άθροισµα των αδιάθετων υπολοίπων από την κατανοµή που έγινε µε βάση την υποπαράγραφο (β), διαιρείται µε τις αδιάθετες θέσεις και το πηλίκο αποτελεί το νέο εκλογικό µέτρο. Οι αδιάθετες θέσεις κατανέµονται µεταξύ των κλάδων µηχανικής επιστήµης ανάλογα µε το πόσες φορές το νέο εκλογικό µέτρο χωρεί στον αριθµό των µελών τoυ κάθε κλάδου. Κάθε υπόλοιπο διαίρεσης αποτελεί το νέο αδιάθετο υπόλοιπο µελών. (δ) τηρουµένου του εδαφίου (3) του άρθρου 10 του Νόµου, όσες θέσεις µείνουν αδιάθετες, µετά την κατανοµή που έγινε µε βάση την υπoπαράγραφο (γ), κατανέµονται µεταξύ των κλάδων µηχανικής επιστήµης πoυ έχουν αφήσει τα µεγαλύτερα αδιάθετα υπόλοιπα µελών, κατά σειρά µεγαλύτερου υπολοίπου, µέχρις εξαντλήσεως των θέσεων που δεν κατανεµήθηκαν κατά την κατανοµή της υποπαραγράφου. Επί ίσων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. ekloges 5

7 Υποβολή υποψηφιοτήτων. Παράρτηµα 4. (1) Κάθε µέλος του Επιµελητηρίου που επιθυµεί να θέσει υποψηφιότητα για εκλογή, στο Γενικό Συµβούλιο ή Πειθαρχικό Συµβούλιο, πρέπει να υποβάλει δήλωση υποψηφιότητα σύµφωνα µε το Παράρτηµα. (2) Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται στο Γενικό Γραµµατέα της ιοικούσας Επιτροπής στα Γραφεία του Επιµελητηρίου. (3) Οι δηλώσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται το αργότερο µέχρι τη 16 η ηµέρα προ των εκλογών, ή αν αυτή είναι δηµόσια αργία, την αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα. (4) Υποψηφιότητες που για οποιοδήποτε λόγο υποβάλλονται εκτός προθεσµίας είναι άκυρες. (5) εν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας για περισσότερα από ένα από τα όργανα του Επιµελητηρίου, στα οποία τα µέλη εκλέγονται µε άµεση εκλογή ή σε περισσότερους από ένα κλάδους µηχανικής επιστήµης. (6) Στην περίπτωση της παραγράφου (5), εκείνος που υπέβαλε υποψηφιότητα µπορεί ως τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των δηλώσεων υποψηφιότητας, να ανακαλέσει µερικώς τη δήλωσή του, για να µην εµπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου αυτής και στις συνέπειες που προβλέπονται από αυτή. Ανακήρυξη υποψηφίων. 5. (1) Μόλις περάσει η προθεσµία που προβλέπεται στον Κανονισµό 4 για την υποβολή υποψηφιοτήτων, η ιοικούσα Εmτροπή προβαίνει αµέσως σε έλεγχο για διαπίστωση, αν µεταξύ των υποψηφίων περιλαµβάνονται και πρόσωπα που δε συγκεντρώνουν τα προσόντα που απαιτεί ο Νόµος και οι παρόντες Κανονισµοί. (2) Μέσα σε τέσσερις ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή υποψηφιοτήτων, η ιοικούσα Επιτροπή προβαίνει σε ειδική συνεδρίαση στην ανακήρυξη των υποψηφίων που συγκεντρώνουν τα νόµιµα προσόντα κατά αξίωµα. Για την ανακήρυξη γίνεται αµέσως τοιχοκόλληση σχετικής ανακοίνωσης στα Γραφεία του Επιµελητηρίου και δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο. (3) Ανακηρύσσονται υποψήφιοι µόνο όσοι: (α) Είναι µέλη του Επιµελητηρίου στον κλάδο µηχανικής επιστήµης για τον οποίο υπέβαλαν υποψηφιότητα. (β) Έχουν ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ και έχουν διευθετήσει πλήρως όλες τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το Επιµελητήριο. (γ) εν εµπίπτουν στην περίπτωση του Κανονισµού 4(5). Ψηφοδέλτια 6. (1) Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές του Επιµελητηρίου είναι τα εξής: (α) Ένα για κάθε κλάδο µηχανικής επιστήµης για τον οποίο διενεργείται εκλογή για την ανάδειξη µελών του Γενικού Συµβουλίου. (β) Για το πειθαρχικό Συµβούλιο. (2) Το ψηφοδέλτιό κάθε κλάδου µηχανικής επιστήµης αναγράφει τις λέξεις «Γενικό Συµβούλιο», τον κλάδο της µηχανικής επιστήµης για τον οποίο προορίζεται και τα ονόµατα των υποψηφίων κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους. (3) Το ψηφοδέλτιο για το Πειθαρχικό Συµβούλιο αναγράφει τις λέξεις «Πειθαρχικό Συµβούλιο» και τα ονόµατα των υποψηφίων κατά την αλφαβητική σειρά του επωνύµου τους. ίπλα από το όνοµα κάθε υποψηφίου αναγράφεται αν έχει δεκαετή άσκηση του επαγγέλµατος ή όχι. ekloges 6

8 (4) Τα ψηφοδέλτια φέρουν τη σφραγίδα του Επιµελητηρίου. Εφορευτική επιτροπή. 7. (1) Οι εκλογές διεξάγονται κάτω από τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής. (2) Η εφορευτική επιτροπή είναι δεκαµελής και αποτελείται από τον Πρόεδρο και εννέα µέλη και ορίζονται από τη ιοικούσα Επιτροπή, ανά ένας από κάθε κλάδο της µηχανικής επιστήµης. (3) Υποψήφιος για οποιοδήποτε αξίωµα δεν µπορεί να ορισθεί ως Πρόεδρος ή µέλος της εφορευτικής επιτροπής. (4) Οι αποφάσεις της εφορευτικής εmτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της. (5) Η εφορευτική επιτροπή συνέρχεται την ηµέρα των εκλογών πριν από την έναρξή τους, εφορεύει τη διεξαγωγή των εκλογών, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων, επεξεργάζεται την έκδοση των τελικών αποτελεσµάτων και προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων. Αντιπρόσωποι υποψηφίων 8. (1) Το έργο της εφορευτικής επιτροπής µπορούν να παρακολουθούν κατά το στάδιο της διαλογής των ψήφων, αντιπρόσωποι των υποψηφίων. (2) Κάθε υποψήφιος µπορεί να ορίσει ένα αντιπρόσωπο. (3) Οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων εγκαθίστανται από την εφορευτική επιτροπή σε κατάλληλη θέση µέσα στην αίθουσα που γίνεται η διαλογή των ψήφων. Προπαρασκευή των εκλογών 9. (1) Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για τη διαρρύθµιση του χώρου της διεξαγωγής των εκλογών καθώς και για τη διαµόρφωση κατάλληλου ή κατάλληλων χώρων όπου οι εκλογείς θα µπορούν αθέατοι να συµπληρώσουν τα ψηφοδέλτια. (2) Η ιοικούσα Επιτροπή µεριµνά για τον εφοδιασµό της εφορευτικής επιτροπής µε κάθε απαιτούµενα υλικό για τη διεξαγωγή των εκλογών που περιλαµβάνει: (α) Το Μητρώο των Μελών του Επιµελητηρίου το οποίο θα αποτελεί τον εκλογικό κατάλογο, µε ένδειξη του κλάδου µηχανικής επιστήµης εκάστου για σκοπούς εκλογής. (β) Την ειδική σφραγίδα των εκλογών. (γ) Τον αναγκαίο αριθµό ψηφοδελτίων και ψηφοδόχων. ιεξαγωγή της ψηφοφορίας 10. (1) Η ψηφοφορία αρχίζει στις 9.00 το πρωί και τελειώνει στις 6.00 το βράδυ, µπορεί όµως να παραταθεί µε απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, αν υπάρχουν ψηφοφόροι στο χώρο των εκλογών που περιµένουν να ψηφίσουν. (2) Η ψηφοφορία διεξάγεται κάτω από τον έλεγχο της εφορευτικής επιτροπής, η οποία διευθύνει την εκλογή και παίρνει κάθε µέτρο που κατά την κρίση της απαιτείται για την οµαλή διεξαγωγή. (3) Κατά την ηµέρα της εκλογής απαγορεύεται η παραµονή στο κτίριο όπου διεξάγονται οι εκλογές προσώπων που δε σχετίζονται µε τη διεξαγωγή της εκλογής. Απαγορεύεται επίσης στο κτίριο αυτό ή πλησίον του οποιαδήποτε τοιχοκόλληση ή διαφήµιση ή συγκέντρωση σχετική µε τις εκλογές. (4) Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώµατος τα µέλη θεωρούνται ότι ανήκουν στον κλάδο µηχανικής επιστήµης που καθόρισαν κατά την ekloges 7

9 εγγραφή τους στο Μητρώο. (5) Οι εκλογείς ψηφίζουν αυτοπροσώπως και η εφορευτική επιτροπή δύναται να ζητήσει διαπίστωση της ταυτότητας. (6) Όλοι οι ψηφοφόροι ψηφίζουν για την εκλογή των αιρετών µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου και κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει για την εκλογή του µέλους ή µελών του κλάδου µηχανικής επιστήµης στον οποίο ανήκει και για τον οποίο διεξάγεται εκλογή. (7) Κάθε ψηφοδέλτιο για εκλογή µελών του Γενικού Συµβουλίου και εκλογή µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου σφραγίζεται κατά την ώρα της ψηφοφορίας. (8) (α) Κανένας εκλογέας δε δικαιούται να ψηφίσει, εκτός αν- (i) Είναι µέλος του Επιµελητηρίου εγγεγραµµένο στο µητρώο µελών, (ii) έχει ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλµατος, που λήγει την 31 η εκεµβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών ή έχει νόµιµα απαλλαγεί από την έκδοση ετήσιας άδειας άσκησης επαγγέλµατος, και (iii) έχει εξοφλήσει, εννιά τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα των εκλογών, όλες τις συνδροµές, τέλη, δικαιώµατα και επιβαρύνσεις που τυχόν οφείλει στο Επιµελητήριο µέχρι την 31 η εκεµβρίου του έτους που προηγείται της διεξαγωγής των εκλογών: Νοείται ότι ετήσια άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δεν απαιτείται στις πρώτες εκλογές: Νοείται περαιτέρω ότι η υποπαράγραφος (α)(ii) δεν εφαρµόζεται σε µέλη του Επιµελητηρίου που υπηρετούν στη δηµόσια ή στην εκπαιδευτική υπηρεσία της ηµοκρατίας ή κατέχουν δηµόσιο αξίωµα. (β) Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει συµµόρφωση προς τις διατάξεις της υποπαραγράφου (α), χορηγούνται στον εκλογέα τα απαιτούµενα ψηφοδέλτια. (9) Μετά ταύτα ο εκλογέας συµπληρώνει τα ψηφοδέλτια όπως προνοείται mo κάτω, αθέατος στον ειδικό χώρο και ακολούθως ρίχνει τα ψηφοδέλτια στην αντίστοιχη για κάθε ένα από αυτά ψηφοδόχο. (10) Η Εφορευτική Επιτροπή σηµειώνει ποίοι έχουν ψηφίσει. (11) Με τη λήξη της ψηφοφορίας, που κηρύσσει η Εφορευτική Επιτροπή, µονογράφονται οι καταστάσεις ψηφισάντων και σφραγίζονται οι ψηφοδόχοι. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει τα πρακτικά που κρίνει εύλογα αναγκαία για καταγραφή της διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Συµπλήρωση ψηφοδελτίουεκδήλωση προτίµησης- Άκυρα ψηφοδέλτια 11. (1) Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίµησή του µεταξύ των υποψηφίων για το όργανο πού ψηφίζει και ψηφίζει ως εξής: (α) Για τον κλάδο µηχανικής για τον οποίο ψηφίζει, βάζοντας σταυρό (ή «Χ» ή «V») µε µαύρο ή µπλε µελάνι δίπλα στο όνοµα ή ονόµατα των υποψηφίων της προτίµησής του, νοουµένου ότι το ανώτατο όριο σταυρών (ή «Χ» ή «V») που µπορεί να βάλει στο ψηφοδέλτιο είναι ίσο µε τον αριθµό των θέσεων, του κλάδου µηχανικής επιστήµης για τον οποίο ψηφίζει. (β) για το Πειθαρχικό Συµβούλιο, βάζοντας σταυρό (ή «Χ» ή «V») µε µαύρο ή µπλε µελάνι δίπλα στο όνοµα ή ονόµατα των υποψηφίων της προτίµησής του, νοουµένου ότι το ανώτερο όριο σταυρών (ή «Χ» ή «V») που µπορεί να βάλει στο ψηφοδέλτιο είναι πέντε. ekloges 8

10 (2) Άκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο, όπου υπήρξε παραβίαση των όρων των πιο πάνω υποπαραγράφων (α) και (β) της παραγράφου (1) και όταν δεν εκφράζεται µε σαφήνεια η προτίµηση του ψηφοφόρου ή όταν παραβιάζεται προφανώς η µυστικότητα της ψηφοφορίας κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής. ιαλογή ψήφων 12. (1) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η εφορευτική επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων κατά κλάδο µηχανικής επιστήµης και για το Πειθαρχικό Συµβούλιο. (2) Αν ο αριθµός των ψηφοδελτίων που βρέθηκαν στην ψηφοδόχο διαφέρει από τον αριθµό των εκλογέων, όπως προκύπτει από την κατάσταση, γίνεται µνεία στα πρακτικά και στην περίπτωση που τα ψηφοδέλτια είναι περισσότερα από τους ψηφίσαντες απορρίπτονται στην τύχη, χωρίς. να ανοιχθούν ενώ αν ο αριθµός των ψηφοδελτίων είναι µικρότερος από τον αριθµό των ψηφισάντων η διαφορά θεωρείται ότι ανήκει σε άκυρα ψηφοδέλτια. (3) Ακολουθεί η διαλογή και η καταµέτρηση των ψήφων που πήρε κάθε υποψήφιος. (4) Η διαλογή και καταµέτρηση συνεχίζει µέχρι να τελειώσει, εκτός αν είναι αντικειµενικά αδύνατη η αποπεράτωση, οπότε η εφορευτική επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και παίρνει κατά την κρίση της όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση του αδιάβλητου της εκλογής. (5) Ενστάσεις που υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή µέχρι τη λήξη της διαλογής εκδικάζονται από την ίδια και αναφέρονται στα πρακτικά. Έκδοση αποτελεσµάτων και ανακήρυξη εκλεγέντων 13. (1) Η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει τους πίνακες των αποτελεσµάτων στους οποίους αναγράφονται οι υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας, ο κλάδος κάθε υποψηφίου και ο αριθµός ψήφων που έλαβε µε βάση τους οποίους προχωρεί στην έκδοση των αποτελεσµάτων και συντάσσει τον πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων σύµφωνα µε τις επόµενες διατάξεις. (2) Για τη θέση ή τις θέσεις σε κάθε κλάδο µηχανικής επιστήµης για τις οποίες διενεργήθηκε εκλογή τη θέση ή τις θέσεις καταλαµβάνει ή καταλαµβάνουν ο υποψήφιος ή οι υποψήφιοι που έλαβε ή έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, αναλόγως της περιπτώσεως. (3) Για τις θέσεις του Πειθαρχικού Συµβουλίου τις θέσεις καταλαµβάνουν οι υποψήφιοι που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους νοουµένου ότι αν στους πέντε πρώτους πλειοψηφίσαντες περιλαµβάνονται λιγότεροι των τριών που έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλµατος σε κλάδο µηχανικής επιστήµης τις θέσεις θα καταλαµβάνουν, αντί των πλειοψηφισάντων που δεν έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλµατος, υποψήφιοι µε δεκαετή άσκηση επαγγέλµατος και κατά τη µεταξύ τους σειρά επιτυχίας ο αριθµός των οποίων θα είναι τέτοιος ώστε να συµπληρωθεί ο αριθµός των τριών που πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλµατος. (4) Σε περίπτωση ίσου αριθµού ψήφων µεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση. (5) Για τυχόν κακή καταχώρηση των αποτελεσµάτων επιτρέπεται µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 24 ωρών από την έκδοσή τους, υποβολή ενστάσεων ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίες εκδικάζονται απ' αυτή. (6) Η εφορευτική επιτροπή µε πράξη της αµέσως µετά την εκπνοή της προθεσµίας της υποπαραγράφου (5) ανακηρύσσει τα τριάντα µέλη του ekloges 9

11 Γενικού Συµβουλίου και τα πέντε αιρετά µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου. (7) Η εγκατάσταση των νέων οργάνων γίνεται αµέσως µετά την ανακήρυξη των επιτυχόντων. Τυχόν ενστάσεις ή διαδικασίες κατά του κύρους των εκλογών δεν αναστέλλουν την εγκατάσταση και λειτουργία των οργάνων του Επιµελητηρίου µέχρι της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων. Πλήρωση κενών θέσεων 14. (1) Σε περίπτωση που διενεργείται εκλογή για πλήρωση θέσης που κενώθηκε, όπου δεν υπάρχει επιλαχών, αυτή διενεργείται, τηρουµένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο ως η εκλογή του Γενικού Συµβουλίου κατά τις πιο πάνω διατάξεις. (2) Όταν κενώνεται θέση αιρετού µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου τη θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος επιλαχών νοουµένου ότι πρέπει πάντα τρία µέλη να έχουν δεκαετή άσκηση επαγγέλµατος. Για το σκοπό αυτό εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου (3) του Κανονισµού 13. Αν δεν υπάρχει επιλαχών τότε τη θέση καταλαµβάνει αντικαταστάτης ο οποίος εκλέγεται από όλα τα µέλη. Υποψήφιος δύναται να είναι κάθε µέλος νοουµένου ότι αν τα εν ενεργεία µέλη µε δεκαετή άσκηση επαγγέλµατος είναι ολιγότερα των τριών, υποψήφιοι δύνανται να είναι µόνο µέλη µε δεκαετή άσκηση επαγγέλµατος. Η εκλογή διενεργείται τηρουµένων των αναλογιών κατά τον ίδιο τρόπο ως η εκλογή του Πειθαρχικού Συµβουλίου κατά τις πιο πάνω διατάξεις. απάνες αρχαιρεσιών 15. (1) Όλες οι δαπάνες των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων βαρύνουν το Επιµελητήριο. (2) Στα.µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση που ορίζεται από τη ιοικούσα Επιτροπή. Εκλογή ιοικούσας Επιτροπής 16. (1) Στις 10 π.µ. της επόµενης εργάσιµης ηµέρας µετά την ανακήρυξη των µελών του Γενικού Συµβουλίου συνέρχεται το Γενικό Συµβούλιο στα Γραφεία του Επιµελητηρίου για να εκλέξει από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, το Β' Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραµµατέα και το Γενικό Ταµία του Επιµελητηρίου. (2) Για κάθε θέση αξιωµατούχου διεξάγεται ξεχωριστά και διαδοχικά εκλογή. Πρώτα εκλέγεται ο Πρόεδρος και ακολουθεί η εκλογή Α' Αντιπροέδρου, µετά του Β' Αντιπροέδρου, ακολούθως του Γενικού Γραµµατέα και τέλος του Γενικού Ταµία. (3) Μέλος µπορεί να θέσει υποψηφιότητα για περισσότερες της µια θέσεις. Μέλος που εκλέγηκε σε µια θέση δεν µπορεί να θέσει υποψηφιότητα σε άλλη θέση. (4) Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, της συνεδρίας του Γενικού Συµβουλίου προεδρεύει το µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος που δε θα διεκδικήσει θέση αξιωµατούχου ή µέλους της ιοικούσας Επιτροπής. Μετά την εκλογή του Προέδρου, προεδρεύει ο Πρόεδρος. (5) Οι δηλώσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου υποβάλλονται στον Προεδρεύοντα του Γενικού Συµβουλίου και ακολούθως στον Πρόεδρο ξεχωριστά για κάθε εκλογή αξιωµατούχου. Ο Προεδρεύων ή ο Πρόεδρος, ανάλογα µε την περίπτωση ανακηρύσσει τους υποψηφίους. (6) Επιτυχών ανακηρύσσεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τους µίσους πλέον από τους ψήφους των παρόντων µελών. Αν κανείς δε συγκεντρώσει την απαιτούµενη πλειοψηφία, επαναλαµβάνεται η ψηφοφορία µεταξύ των δiιo επικρατέστερων, οπότε ο πλειοψηφείσας ανακηρύσσεται ως επιτυχών υποψήφιος. ekloges 10

12 (7) Όταν υπάρχει µόνο ένας υποψήφιος αυτός ανακηρύσσεται ως επιτυχών. (8) Τυχόν ενστάσεις αποφασίζονται από το Γενικό Συµβούλιο πριν τη λήξη της συνεδρίασης ή την εξ αναβολής συνεδρίαση, που αφορά τις εκλογές αξιωµατούχων. (9) Η εκλογή αξιωµατούχων συνεχίζεται µέχρι να επιλεγούν όλοι οι αξιωµατούχοι, εκτός αν είναι αντικειµενικά αδύνατη η αποπεράτωση, οπότε το Συµβούλιο αναβάλλει τη συνεδρία για την αµέσως επόµενη ηµέρα. (10) Η εκλογή για όλες τις θέσεις αξιωµατούχων γίνεται µε µυστική ψηφοφορία. (11) Ο προεδρεύων ή ο Πρόεδρος, ανάλογα µε την περίπτωση, φροντίζει ώστε να ετοιµαστούν ψηφοδέλτια µε τα ονόµατα όλων των υποψηφίων µε αλφαβητική σειρά για κάθε εκλογή αξιωµατούχου. (12) Τα µέλη σηµειώνουν την προτίµησή τους σε ένα από τους υποψηφίους µε σταυρό ή σηµείο («Χ» ή «V») και παραδίδουν το ψηφοδέλτιο στον Προεδρεύοντα ή τον Πρόεδρο, ο οποίος σηµειώνει καθένα που ψηφίζει. (13) Ο Προεδρεύων ή ο Πρόεδρος βοηθούµενος από δυο µέλη που ορίζει ο ίδιος και που δεν είναι υποψήφιοι καταµετρά τους ψήφους και ανακηρύσσει κάθε επιτυχόντα. (14) Η εγκατάσταση των αξιωµατούχων γίνεται αµέσως µετά την ανακήρυξή τους. Τυχόν ενστάσεις ή διαδικασίες κατά του κύρους των εκλογών δεν αναστέλλουν την εγκατάσταση των αξιωµατούχων µέχρι της εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων. (15) Το Γενικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή των αξιωµατούχων προβαίνει στη συµπλήρωση της σύστασης της ιοικούσας Επιτροπής. (16) Η εκλογή των τεσσάρων άλλων µελών της ιοικούσας Επιτροπής που προνοεί η παράγραφος (β) του άρθρου 12 του Νόµου ακολουθεί την εκλογή των αξιωµατούχων κατά την αυτή συνεδρία του Γενικού Συµβουλίου ώστε να συσταθεί η ιοικούσα Επιτροπή. (17) Αν µε την εκλογή των αξιωµατούχων εκπροσωπούνται στη ιοικούσα Επιτροπή και οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι µηχανικής επιστήµης µε ένα τουλάχιστο µέλος, τα τέσσερα. άλλα µέλη της ιοικούσας Επιτροπής εκλέγονται ανάµεσα από τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου ανεξάρτητα από τον οικείο κλάδο κάθε υποψηφίου. (18) Αν µε την εκλογή των αξιωµατούχων δεν εκπροσωπούνται και οι τέσσερις πολυπληθέστεροι κλάδοι µηχανικής επιστήµης µε ένα τουλάχιστο µέλος, τα τέσσερα άλλα µέλη της ιοικούσας Επιτροπής εκλέγονται ως εξής: (α) Εκλέγεται ξεχωριστά από όλα τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου ένα µέλος του οικείου κλάδου για κάθε ένα από τους τέσσερις πολυπληθέστερους κλάδους της µηχανικής επιστήµης που δεν εκπροσωπείται στη ιοικούσα Επιτροπή: Νοείται ότι υποψήφιος για κάθε τέτοια εκλογή µπορεί να είναι µόνο µέλος του Γενικού Συµβουλίου που ανήκει στον οικείο κλάδο που δεν εκπροσωπείται στη ιοικούσα Επιτροπή. (β) Για όσες θέσεις µένουν απλήρωτες µετά την ως άνω υπό (α) εκλογή διενεργείται εκλογή ανάµεσα από τα µέλη του Γενικού Συµβουλίου ekloges 11

13 ανεξάρτητα από τον οικείο κλάδο κάθε υποψηφίου. (19) Για τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται εκλογή κατά τις διατάξεις του Κανονισµού 17 και της παραγράφου (β) του Κανονισµού 18 η εκλογή διενεργείται ως ακολούθως: (α) Τα µέλη µε µυστική ψηφοφορία σηµειώνουν την προτίµησή τους µε σταυρό («X» ή «V») στα ψηφοδέλτια δίπλα από το όνοµα ή ονόµατα του ή των υποψηφίων της προτίµησής τους. Τα µέλη µπορούν να σηµειώσουν µέχρι τόσες προτιµήσεις όσες είναι οι θέσεις για τις οποίες ψηφίζουν. (β) Επιτυχών ή επιτυχόντες είναι ο ή οι υποψήφιοι που συγκέντρωσε ή συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους, ανάλογα µε τις απλήρωτες θέσεις για τις οποίες διενεργείται εκλογή. (γ) Όπου ο αριθµός των υποψηφίων είναι ίσος µε τον αριθµό των θέσεων, οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται ως επιτυχόντες. (20) Για τις θέσεις για τις οποίες διεξάγεται εκλογή κατά τις διατάξεις της παραγράφου (α) του Κανονισµού 18 η εκλογή διενεργείται ως ακολούθως: (α) Τα µέλη µε µυστική ψηφοφορία σηµειώνουν την προτίµησή τους µε σταυρό («X» ή «V») στα ψηφοδέλτια δίπλα από το όνοµα του υποψηφίου της προτίµησής τους για κάθε ένα κλάδο της µηχανικής επιστήµης που δεν εκπροσωπείται και για τον οποίο διενεργείται εκλογή. (β) Επιτυχών είναι ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους για κάθε κλάδο για τον οποίο διενεργείται εκλογή. (21) Σε περίπτωση ισοψηφίας µεταξύ δυο ή περισσότερων υποψηφίων, αναφορικά µε οποιαδήποτε εκλογή αξιωµατούχων και µελών της ιοικούσας Επιτροπής, γίνεται κλήρωση. (22) Οι διατάξεις των παραγράφων (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) και (14) του Κανονισµού 16 εφαρµόζονται τηρουµένων των αναλογιών. (23) Η εγκατάσταση των µελών και η σύσταση της ιοικούσας Επιτροπής γίνεται αµέσως µετά την ανακήρυξη των µελών. Τυχόν ενστάσεις ή διαδικασίες κατά του κύρους των εκλογών ή της σύστασης δεν αναστέλλουν την εγκατάσταση των µελών ή τη σύσταση της ιοικούσας Επιτροπής µέχρι της εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων. ekloges 12

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Κανονισµός 4) Α. ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕΚ Προς Γενικό Γραµµατέα ΕΤΕΚ Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα Πατρός: Όνοµα Μητρός: Αριθµός Μητρώου ΕΤΕΚ: Αριθµός Ταυτότητας.. Κλάδος Μηχανικής Επιστήµης: ιεύθυνση Κατοικίας: ιεύθυνση Άσκησης Επαγγέλµατος: Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση µέλους του Γενικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου. Ηµεροµηνία: Υπογραφή: Β. ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΕΚ Προς Γενικό Γραµµατέα ΕΤΕΚ Ονοµατεπώνυµο: Όνοµα Πατρός: Όνοµα Μητρός: Αριθµός Μητρώου ΕΤΕΚ: Κλάδος Μηχανικής Επιστήµης: Αριθµός Ταυτότητας.. ιεύθυνση Άσκησης Επαγγέλµατος: Περίοδος Άσκησης Επαγγέλµατος: Με την παρούσα υποβάλλω υποψηφιότητα για τη θέση µέλους του Πειθαρχικού Συµβουλίου του Επιµελητηρίου. Ηµεροµηνία: Υπογραφή: ekloges 13

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Κανόνες για τη Συγκρότηση των Σωμάτων Διοίκησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 1. Κανόνες για την Εκλογή Εκπροσώπων στο

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.210-8203911 FAX: 210-8226204 http://www.aueb.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων.

Οργανώσεις γονέων. Παρ. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νοµού ή νοµαρχιακού διαµερίσµατος συγκροτούν µία οµοσπονδία γονέων. Οργανώσεις γονέων Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87 τ. Α Άρθρο 94 Πρόσθετες αρµοδιότητες δήµων 4. Στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, υπό τον τοµέα στ` («Παιδείας, Πολιτισµού και Α- θλητισµού»), προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 3231 Έτος: 2004 ΦΕΚ: Α 45 20040211 Τέθηκε σε ισχύ: 11.02.2004 Ηµ.Υπογραφής: 11.02.2004 Τίτλος: Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Π.Α. (συνεδρίαση 1 η /14-10-2015) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203298 / Fax: 210 8234822 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203298 / Fax: (+30) 210 8234822 E-mail: lydia@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»

Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών μελών του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα, 30 Νοεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: 7α Θέμα: «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των καθηγητών-εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/06/2013 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Διαδικασία για τις εκλογές της 18ης/19ης Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή

Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή. Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Κανόνες διεξαγωγής των εκλογών από την Εφορευτική Επιτροπή Διεξαγωγή της ψηφοφορίας Επαναληπτική εκλογή Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 31-05-2010, στην Αίθουσα Τελετών του Ιδρύματος και ώρα από 09:00 έως

Διαβάστε περισσότερα

2053 Ν. 224/90. «Διοικούσα Επιτροπή» σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου

2053 Ν. 224/90. «Διοικούσα Επιτροπή» σημαίνει τη Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου E.E., Παρ. ϊ, Αρ. 2562, 7.12.90 2053 Ν. 224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα

ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα ΠΔ 326/1983: Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, όπως ισχύει σήμερα Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 1 Π.Δ. 326 της 3/7.9.83:Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Σκοπός 1. Ο παρών "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ", εκδόθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία Σύνδεσμος Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου (ΣΕΣΕΛΚ) ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "Σύνδεσμος".

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη μελών Συμβουλίου των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥTΟΔ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων,

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: αα) Α' Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Εκλογικός νόμος ΝΟΜΟΣ 3231/2004 ΦΕΚ 45/Α/11.2.2004 με την την τροποποίηση 3636/2008 www.24grammata.com Εκλογή βουλευτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ

(για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή στο www.odye.gr) ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ (για τη διευκόλυνσή σας, το παρακάτω σχέδιο πρακτικού αρχαιρεσιών υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή ΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.. ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ [το οποίο ο κάθε Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι.

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του συστήματος ταξινομικής ψήφου, κατά τη διαδικασία εκλογής των καθηγητών - εσωτερικών μελών του Συμβουλίου κάθε Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ταχ. Δ/νση: Aνδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy.

Κύπρος, τηλ. + 357 22 883 523, email: shares@usb.com.cy. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕTHΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ειδοποιείστε ότι στις 21 Ioυλίου 2015 και ώρα 4.00 µ.µ. θα πραγµατοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση της USB BANK

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ / Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΦΕ ΡΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1998 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ : ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ο Υ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟ Υ ΚΥΠΡΟΥ (αναθεωρήθηκε στις 13.1.1993) 1. Όνομα - Έδρ α - Έμβλημα 1.1 Ο Σύνδεσμος ονομάζεται "Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε

ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Α.Σ.Γ.Μ.Ε 1. Όργανα διοίκησης των Συλλόγων Γονέων, των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, των Οµοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Αρ της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 136(Ι)/2001 Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ- ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ Η οποία έγινε στα γραφεία της ΕΑΑΝ στις 22 Ιανουαρίου 2015 υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου της Ε.Α.Α.Ν. Αντιναύαρχου ε.α. Θ. Γερούκη Π.Ν., Βάση του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων

ΑΡΘΡΟ 1 ο Στην παρ. 1 συµπληρώνονται οι λέξεις : Επαγγελµατική Οργάνωση Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Κατασκευής Τεχνικών Έργων ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Στο κείµενο του καταστατικού της 19 ης Οκτωβρίου 2009 επέρχονται οι παρακάτω συµπληρώσεις και διορθώσεις, όπως προέκυψαν από τις συζητήσεις που πραγµατοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ Β Σχολική χρονιά: 2014-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ68 Μ11 ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82

Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ε.Ε. Παρ. I, 883 Ν. 81/82 Αρ. 1824, 23.12.82 Ο περί Επαναθεσπίσεως και Τροποποιήσεως του περί Εκλογής (Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας) Νόμου του 1959 Νόμος του 1982 εκδίδεται διό δημοσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΣΒΚ-ΑΣΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 24405 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ εκέµβριος 2009 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Τ Ο Υ Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Υ 1. ΟΝΟΜΑ Ε ΡΑ 1.1. Το όνοµα του Συνδέσµου είναι «Φίλοι της Λευκωσίας» και στη συνέχεια του παρόντος καταστατικού θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1 /2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Περίληψη θεμάτων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1 /2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Περίληψη θεμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1 /2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Περίληψη θεμάτων 1) Εκλογή Προέδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011

Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΤΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1/2011 ειδικής συνεδρίασης του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗ την 2 του μηνός Ιανουαρίου 2011 Αριθμ. Απόφασης 1/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (πρώην ΑΣΟΕΕ)» ΑΡΘΡΟ 1. Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ...1 ΑΡΘΡΟ 2. Ε ΡΑ...1 ΑΡΘΡΟ 3. ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ...2 ΑΡΘΡΟ 4. ΜΕΛΗ...4 ΑΡΘΡΟ 5. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες

(Άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες και Ώρες Εσωτερικοί Κανονισμοί που διέπουν τη Διαδικασία Σύγκλυσης και Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης (Παγκύπριου Συνεδρίου) και της Εκλογικής Συνέλευσης της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ (ΟΝΕ) 1. Ημερομηνίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

N. 727/ (ΦEK τ. A' 308) Περί τροποποίησης διατάξεων της περί Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου και Iατρικών Συλλόγων, κείμενης Nομοθεσίας.

N. 727/ (ΦEK τ. A' 308) Περί τροποποίησης διατάξεων της περί Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου και Iατρικών Συλλόγων, κείμενης Nομοθεσίας. N. 727/13-10-1977 (ΦEK τ. A' 308) Περί τροποποίησης διατάξεων της περί Πανελλήνιου Iατρικού Συλλόγου και Iατρικών Συλλόγων, κείμενης Nομοθεσίας. Άρθρο 1. O Πανελλήνιος Iατρικός Σύλλογος (Π.I.Σ.) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3549, 23/11/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3549 της 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ 1. Συνοπτικός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4166, 13/6/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εγγραφής Φυσικών Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ! ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Λευκωσία, 25 Μαρτίου 2015. Ομάδα Εργασίας για την Οριζόντια Ψηφοφορία αποτελούμενη από εκπρόσωπους τριών κομμάτων (ΔΗΣΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ)

Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) 1.2.5 Καταστατικό για την εκλογή του Συμβουλίου Αλλοδαπών/Συμβουλίου Μετανάστευσης του Δήμου Χαϊδελβέργης (Εκλογικός Κανονισμός ΣΑΜ ΕΚΣΑΜ) της 12ης Φεβρουαρίου 2004. (Επίσημη Εφημερίδα του Δήμου της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε

3. Στη συνέχεια, ο Κανονισμός τροποποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Ε. Άρθρο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός καταρτίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 7 παρ. 3 και 8 παρ. 9 του Καταστατικού του Σωματείου με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1. Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο » µε έδρα την [ ΕΙΓΜΑ 1 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΥΝ ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται πρωτοβάθµιο συνδικαλιστικό Σωµατείο µε την επωνυµία «Σωµατείο ----------» µε έδρα την ------. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΤΗΣ 22ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Με την παρούσα εγκύκλιο και τις αποφάσεις της Κ.ΕΦ.Ε εξειδικεύεται η σχετική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθµός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε Ε., Παρ. Ι, Αρ. 2562, 7.12.90 Ν. 224/90 Ο περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου Νόµος του 1990 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ύστερα από την υπ αριθμ. 215/7.10.2009 απόφαση του Προέδρου του Κόμματος, κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό»

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους Έλληνες εκλογείς που κατοικούν στο Εξωτερικό» Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών

Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Διαδικαστικα Συνεδρι ου Εκπαιδευτών Οι διαδικασίες του Συνεδρίου εκπαιδευτών αποτελούν το μηχανισμό που διασφαλίζει τη βέλτιστη αξιοποίηση του χρόνου και διευκολύνει η ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων»

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4. ΘΕΜΑ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ, ΜΕΛΩΝ Ε.Κ.Σ. & Ε.Π.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων» ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016 Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 2 4 ΠΡΟΣ : - Περιφερειακούς Εφόρους - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Συστημάτων - Αρχηγούς & Υπαρχηγούς Τμημάτων - Μέλη Ε.Κ.Σ. - Μέλη Ε.Π.Π. ΚΟΙΝ. : - Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (όπως διαµορφώνεται µετά τις τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 18-4-2010) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 'Αρθρο 1 ο Ιδρύεται, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΟΡΩΝΙ ΑΣ ΝΑΞΟΥ Τίθεται σε ιαβούλευση µεταξύ των µελών του Συλλόγου Άρθρο 1 Επωνυµία και Έδρα 1. Ιδρύεται και λειτουργεί Σωµατείο µε την Επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ»

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1972 ΣΩΜΑΤΕΙΟ: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΙΘΑΚΗ» Άρθρο 1 ο ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα και με βάση τον περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Γραμματεία Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 157 84 Τηλ: 210.727.6804 Tηλεμοιότυπο: 210.727.6816

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1972 ΚΑΙ 1997 ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1998 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (Ε.Α.ΓΕ.Κ.) Ιδρύθηκε την

Διαβάστε περισσότερα