ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2015 ΘΕΜΑ: 31 ο Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, Παραλαβής Υλικών και Εργασιών του ΚΕΚ ΠΕΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Γακόπουλος Χρήστος 3. Καλομπάτσιος Χρήστος 4. Ιγγλέσης Γρηγόριος (αναπληρωματικό μέλος) 5. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Μπέμπης Απόστολος 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απούσα η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Λιακούλη αν και κλήθηκε νόμιμα με την 75/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Τρίτη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 75/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αγοραστός Περιφερειάρχης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 31 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Παπαδημόπουλος Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λάρισας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.4/ έγγραφο του Κ.Ε.Κ. Π.Ε. Λάρισας τα κατωτέρω: Ιστορικό Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Αναθέτουσες Αρχές οφείλουν να συγκροτούν συλλογικά όργανα που επιφορτίζονται με τη διενέργεια και αξιολόγηση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (διαγωνισμοί, διαπραγματεύσεις, απευθείας αναθέσεις). Σε αυτό το πλαίσιο, και αναφορικά με τις ανωτέρω διαδικασίες που θα προκηρύξει εντός του έτους 2015 καθώς και των λοιπών, το ΚΕΚ ΠΕΛ ΛΑΡΙΣΑΣ στα πλαίσια των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιεί ή πρόκειται να υλοποιήσει οφείλει να συγκροτήσει συλλογικά όργανα (επιτροπές)

2 Τα συλλογικά όργανα είναι τα εξής: 1.Επιτροπή: Αρμοδιότητα: διενέργεια και αξιολόγηση προσφορών που κατατίθενται στο πλαίσιο διεθνών, τακτικών & πρόχειρων διαγωνισμών, των απευθείας αναθέσεων και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που προκηρύσσει το ΚΕΚ ΠΕΛ για τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών 2.Επιτροπή: Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρμοδιότητα: αξιολόγηση ενστάσεων του άρθρου 15 του ΚΠΔ 118/2007 και προσφυγών του ν. 3886/2010, όπως ισχύει 3.Επιτροπή: Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων Υλικών και Εργασιών μετά την υλοποίηση των έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς ή απευθείας από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Αρμοδιότητα: παραλαβή παραδοτέων υλικών και εργασιών με σύνταξη πρακτικού για κάθε δαπάνη. Οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται έκαστη από τρία (3) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους επί των διαδικασιών που προκηρύσσονται έως και την Στην περίπτωση όπου κρίνεται ότι το αντικείμενο των συμβάσεων επιβάλλει τη συμμετοχή υπαλλήλων άλλων διευθύνσεων της, τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δύνανται να συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η διαδικασία διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226 Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής, ήτοι: με διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης Πρακτικό 1/2015 ΚΕΚ ΠΕΛ ανάμεσα στα στελέχη και υπαλλήλους του ΚΕΚ ΠΕΛ και της Διεύθυνσης Οικονομικών της ) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1)Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 2)Παπουλιάκος Βασίλης (Προϊστάμενος ΤΜ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3) Παπανίκα Κωνσταντινιά(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ) 1) Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος

3 2) Μαντέλας Μιχαήλ (Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3) Καλλιώρα Νίκη (Γραμματέας Διοίκησης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) των έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1) Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3)Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος Υποέργων Κατάρτισης) Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) των έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς ή απευθείας από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Καλλιώρα Νίκη (Γραμματέας Διοίκησης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) Ως εκ τούτου και έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 3. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 4. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 6. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 7. Το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α'/ ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης

4 8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την για το 2014υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 9. Την ανάγκη για την συγκρότηση των επιτροπών όπως αναφέρονται για την εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων του ΚΕΚ για το έτος Κατόπιν των ανωτέρω και καθώς είναι της αρμοδιότητάς σας, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει η Διεύθυνση Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έτος 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στο αριθ. 931/ Πρακτικό της Δ/νσης Οικονομικού, κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του Ν (ΦΕΚ 226 Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής, σύμφωνα με το οποίο ορίζονται τα εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1)Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 3) Παπανίκα Κωνσταντινιά(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ) 1) Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος 2) Μαντέλας Μιχαήλ (Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3) Καλλιώρα Νίκη (Γραμματέας Διοίκησης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων Υλικών και Εργασιών μετά την υλοποίησητων έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1) Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3)Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος Υποέργων Κατάρτισης)

5 Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) των έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Καλλιώρα Νίκη (Γραμματέας Διοίκησης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Στην περίπτωση όπου κρίνεται ότι το αντικείμενο των συμβάσεων επιβάλλει τη συμμετοχή υπαλλήλων άλλων διευθύνσεων της, τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δύνανται να συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό της. Για την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», την υπ αριθμ. 169/ /πρακτικό 9 ο (ΑΔΑ: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθμ. 3020/ (ΑΔΑ: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει η Διεύθυνση Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έτος 2015, όπως αυτά αποτυπώνονται στο αριθ. 931/ Πρακτικό της Δ/νσης Οικονομικού, κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του Ν (ΦΕΚ 226 Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής, σύμφωνα με το οποίο ορίζονται τα εξής: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

6 1)Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ), 3) Παπανίκα Κωνσταντινιά(ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ) 1) Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος 2) Μαντέλας Μιχαήλ (Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3) Καλλιώρα Νίκη (Γραμματέας Διοίκησης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων Υλικών και Εργασιών μετά την υλοποίησητων έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 1) Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) 3)Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Μαλάκος Σταμάτης (Υπεύθυνος ΕΚΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και Υπεύθυνος Υποέργων Κατάρτισης) Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταμουρίδης Παύλος ( Δ/ντής ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) των έργων που ανατίθενται με τους διαγωνισμούς από το ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Καλλιώρα Νίκη (Γραμματέας Διοίκησης ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ) Στην περίπτωση όπου κρίνεται ότι το αντικείμενο των συμβάσεων επιβάλλει τη συμμετοχή υπαλλήλων άλλων διευθύνσεων της, τα ανωτέρω συλλογικά όργανα δύνανται να συγκροτηθούν για το σκοπό αυτό, με σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη στον προϋπολογισμό της. Για την έγκαιρη και άρτια υλοποίηση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Η απόφαση αυτή πήρε α/α 30

7 Ο Πρόεδρος Εκ της Γραμματείας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αγοραστός Κων/νος Παππά Αικατερίνη Αναστασόπουλος Στυλιανός Λάρισα 13/1/2015 Γακόπουλος Χρήστος Καλομπάτσιος Χρήστος Ιγγλέσης Γρηγόριος Αναγνωστόπουλος Δημήτριος Μπέμπης Απόστολος Νοτόπουλος Ευάγγελος