ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο /20-7-2015"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 816/2015 ΘΕΜΑ: 87 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), για την ανάθεση του έργου : " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και Παχτουρίου Αγίας Κυριακής " με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. β) Ανάθεση του έργου: " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και Παχτουρίου Αγίας Κυριακής ". γ) Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών του παραπάνω έργου. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Αναστασόπουλος Στυλιανός 2. Κολίτσας Απόστολος (αναπληρωματικό μέλος) 3. Καλτσογιάννης Γεώργιος 4. Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία 5. Μπέμπης Απόστολος 6. Λουφόπουλος Δημήτριος (αναπληρωματικό μέλος) 7. Νοτόπουλος Ευάγγελος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 996 του πρακτικού 24/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 20 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 1321/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Καλομπάτσιος Χρήστος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 87 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μιχαλάκης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Περιφέρειας Θεσσαλίας έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το

2 υπ αριθμ.3317/135081/ έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη : Tις διατάξεις του Ν.3252/2010 (ΦΕΚ 87/ /τ.Α ) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τις διατάξεις του Π.Δ.. 129/2010 (ΦΕΚ 222/ /τ.Α ) Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρύθμιση συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2741/ (ΦΕΚ 199 Τεύχος Α ) Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει Την αριθμ /739 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ Β 1291/ ) Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Την αριθμ. Π1/3305/2010 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95» (ΦΕΚ Β 1789/ ). Την αριθμ.4/ (φεκ 3/ /τ.Β ) απόφαση Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας». Το αριθμ. 16/ απόσπασμα πρακτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου, ΘΕΜΑ 5ο: Τροποποίηση ΚΑΠ - ΕΑΠΝΑ και συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2013 Υποβολή έργων για ένταξη στο Ε.Π. Θεσσαλίας Στ.Ελλάδας- Ηπείρου όπου είναι προς έγκριση το έργο με τίτλο «Συντήρηση παρακολούθηση Σηράγγων Π.Ε.» - ΣΑΕΠ 017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Την αριθμ. πρωτ /ΔΕ-6265 / Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με την οποία εγκρίνεται η ένταξη του έργου με κωδικό /MIS 2013ΕΠ «Συντήρηση παρακολούθηση σηράγγων Π.Ε.» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΕΠ017 και υπάρχει ανάλογη πίστωση. Το γεγονός ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασης του εξυπηρετητή ( server ) στο Κέντρο Ελέγχου της σήραγγας Μεσοχώρας ο οποίος έχει βγει εκτός λειτουργίας λόγω διακυμάνσεων της τάσης τροφοδοσίας και της αστοχίας των μονάδων εφεδρείας (ups). Η προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του απέβη άκαρπη, με αποτέλεσμα η αντικατάστασή του να αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση. Επί πλέον, η προμήθεια επικαιροποιημένου λογισμικού διαχείρισης (αναβάθμιση) των PLCs Scada λόγω παρέλευσης αρκετού χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία εγκατάστασης και λειτουργίας του στις σήραγγες Μεσοχώρας Παχτουρίου αλλά και της Αγίας Κυριακής, καθιστά αναγκαία και την αναβάθμιση του

3 εξυπηρετητή (server) του Κέντρου Ελέγχου της Σήραγγας Αγίας Κυριακής μιας και οι σήραγγες Μεσοχώρας Παχτουρίου και Αγίας Κυριακής συνδέονται και επικοινωνούν διαδραστικά. Τις από Τεχνική Έκθεση των εργασιών και Ενδεικτικό Προϋπολογισμό όπως συντάχθηκαν, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.. Την από οικονομική προσφορά της εταιρείας «HONEYWELL Ε.Π.Ε. Παροχή Υπηρεσιών Εμπορία Συστ. Αυτομ. Η/Μ Εγκ/σεων» συνολικού ποσού προσφοράς ,00 ευρώ πλέον 4.439,00 ευρώ ΦΠΑ ήτοι σύνολο ,00 ευρώ. Την από οικονομική προσφορά της εταιρείας «EDIT PC» συνολικού ποσού προσφοράς ,00 ευρώ πλέον 4.508,00 ευρώ ΦΠΑ ήτοι σύνολο ,00 ευρώ. Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Ι 1. Έγκριση δαπάνης ύψους ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), για την ανάθεση του έργου : " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και Παχτουρίου Αγίας Κυριακής " με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕΠ 017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Συντήρηση παρακολούθηση Σηράγγων Π.Ε.» και κωδικό /MIS 2013ΕΠ Την ανάθεση του έργου : " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και Παχτουρίου Αγίας Κυριακής " στην εταιρεία «HONEYWELL Ε.Π.Ε. Παροχή Υπηρεσιών Εμπορία Συστ. Αυτομ. Η/Μ Εγκ/σεων» η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή συνολικού ποσού ,00 ευρώ πλέον 4.439,00 ευρώ ΦΠΑ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, η οποία είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.. 3. Ως μέλη της Επιτροπής για την επίβλεψη και την παραλαβή των εργασιών προτείνουμε τους: 1. Κοντοβουνήσιο Δημήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 2. Σκαρογιάννη Θεόδωρο, Μηχανολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 3. Πήχο Βασίλειο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της Π.Ε. Με αναπληρωματικούς τους : 1. Ντόβα Κωνσταντίνο, Μηχανολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 2. Κατσίμπα Θεόδωρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 3. Μπανταβάνη Ευάγγελο, Μηχανικό Τ.Ε. της Π.Ε. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

4 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής», την υπ αριθμ. 169/ /πρακτικό 9 ο (ΑΔΑ: 7ΨΗ17ΛΡ-ΞΟΡ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας», την υπ αριθμ. 3020/ (ΑΔΑ: 71ΤΚ7ΛΡ-Ι4Β) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Έγκριση δαπάνης ύψους ,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%), για την ανάθεση του έργου : " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και Παχτουρίου Αγίας Κυριακής " με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕΠ 017 της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τίτλο «Συντήρηση παρακολούθηση Σηράγγων Π.Ε.» και κωδικό /MIS 2013ΕΠ Την ανάθεση του έργου : " Προμήθεια εξυπηρετητών (servers ) και Παχτουρίου Αγίας Κυριακής " στην εταιρεία «HONEYWELL Ε.Π.Ε. Παροχή Υπηρεσιών Εμπορία Συστ. Αυτομ. Η/Μ Εγκ/σεων» η οποία προσέφερε την χαμηλότερη τιμή συνολικού ποσού ,00 ευρώ πλέον 4.439,00 ευρώ ΦΠΑ, ήτοι σύνολο ,00 ευρώ, η οποία είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.. 3. Ως μέλη της Επιτροπής για την επίβλεψη και την παραλαβή των εργασιών ορίζουμε τους: 1. Κοντοβουνήσιο Δημήτριο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 2. Σκαρογιάννη Θεόδωρο, Μηχανολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 3. Πήχο Βασίλειο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε. της Π.Ε. Με αναπληρωματικούς τους : 1. Ντόβα Κωνσταντίνο, Μηχανολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 2. Κατσίμπα Θεόδωρο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό της Π.Ε. 3. Μπανταβάνη Ευάγγελο, Μηχανικό Τ.Ε. της Π.Ε. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 816

5 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Καλομπάτσιος Χρήστος Παππά Αικατερίνη Αναστασόπουλος Στυλιανός Λάρισα 20/7/2015 Κολίτσας Απόστολος Καλτσογιάννης Γεώργιος Κόκκαλη Κουβέλη Γεωργία Μπέμπης Απόστολος Λουφόπουλος Δημήτριος Νοτόπουλος Ευάγγελος