ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /20-1-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2014 ΘΕΜΑ: 67 ο Εισήγηση για Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult, που αφορά την από Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου MIRTO. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Λιακούλη Ευαγγελία 7. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 131/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 67 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Καλτσογιάννης Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.43/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε Μαγνησίας & Σποράδων τα κατωτέρω: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2 2. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων». 3. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 / ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως εκάστοτε ισχύει. 5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α / ) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας». 7. Την αριθμ /739/2010 (ΦΕΚ Β 1291/ ) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 8. Τις διατάξεις του Ν. 4071(ΦΕΚ Α 85/ ) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση & και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50ΕΚ» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αναφέρεται στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής. 9. Την αρ. 1015/ (ΦΕΚ525/Β/ ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας Γεώργιο Καλτσογιάννη. 10. Με την υπ αριθμ. 238/ Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής κατακυρώθηκε στην εταιρεία Ν.ΣΜΙΤ & ΣΙΑ Μ&S HELLAS CONSULT E.E. η εκπόνηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου MIRTO που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος» και στη συνέχεια υπογράφτηκε η σχετική σύμβαση στις 5/8/ Με την υπ αριθμ. 6526/ απόφαση του Νομάρχη Μαγνησίας, ορίστηκε Επιτροπή για την διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού η οποία σύμφωνα με το άρθρο 2 ορίζεται και υπεύθυνη για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου. Η εταιρία υλοποίησε και παρέδωσε τα Παραδοτέα 1, 2 και 5 και πληρώθηκε σύμφωνα με το Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης ποσό, ύψους 3.600, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της σχετικής σύμβασης. 12. Την από 4/8/2011 επιστολή της αναδόχου εταιρίας με την οποία ενημέρωσε την υπηρεσία για αδυναμία ολοκλήρωσης της σύμβασης με το σκεπτικό που ανέπτυσσε στο περιεχόμενό της ( λόγω αλλαγών με το Καλλικράτη, δυσκολία επικοινωνίας με τον συντονιστή εταίρο, τροποποιήσεις των απαιτήσεων από το συντονιστή εταίρο κλπ.). 13. Την παρέλευση του χρόνου που είχε οριστεί ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης (διάρκεια της σύμβασης έως ) 14. Την εκ των πραγμάτων αδυναμία ολοκλήρωσης όλου του φυσικού αντικειμένου (αυτά που δεν έχουν υλοποιηθεί είναι σύμφωνα με το αρθρο 1 της σύμβασης τα: 3-σχεδιασμός & παραγωγή ενός τετράγλωσσου e-book οδηγίες για τους ιδιοκτήτες /διαχειριστές κάμπινγκ σχετικά με ζητήματα πρόληψης δασικών ΑΔΑ: ΒΙΨΕ7ΛΡ-3ΔΒ

3 πυρκαγιών, 4 σχεδιασμός & παραγωγή ενός τετράγλωσσου e-book οδηγίες για τους ιδιοκτήτες /διαχειριστές ενοικιαζόμενων δωματίων σχετικά με ζητήματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών, 6-εκπόνηση δίγλωσσης επιστημονικής έκθεσης ανάπτυξης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων της αξιολόγησης της ενημερωτικής καμπάνιας σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες του έργου MIRTO, 7-ανάπτυξη και ανανέωση του υλικού υπο-σελίδας του έργου MIRTO στην ιστοσελίδα της ΝΑΜ και 8-παραγωγή τετρακοσίων αντιτύπων των δύο τετράγλωσσων ηλεκτρονικών βιβλίων του έργου). 15. Τις αλλεπάλληλες οχλήσεις της αναδόχου εταιρίας από τις αρχές του 2011 για επιστροφή της εγγυητικής επιστολής της, με το δεδομένο ότι και οι δύο συμβαλλόμενοι δεν έχουν πλέον καμία απαίτηση, αφού από του τέλους του 2010 το έργο έχει λήξει. 16. Την Επιστολή της αρμόδιας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - πιστοποίηση της παραλαβής της τελικής έκθεσης του έργου MIRTO, την οποία μας απέστειλε η ανάδοχος εταιρία και ζητάει πλέον την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, αφού στην πράξη δεν ισχύει πλέον η συγκεκριμένη σύμβαση. 17. Τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το θέμα ( Π.Δ.118, αρθρ. 25, παραγρ Το αριθμ / έγγραφο του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης 19. Το αριθμ. 4099/ έγγραφό μας προς το γραφείο νομικής υπηρεσίας 20. Το αριθμ. 5911/ έγγραφο του γραφείου νομικής υπηρεσίας (στο οποίο προτείνεται η υπογραφή νέας σύμβασης με την ανάδοχο εταιρία στη οποία να πιστοποιείται η παραλαβή της τελικής έκθεσης του έργου MIRTO κάτι το οποίο από την υπηρεσία κρίνεται πρακτικά ανέφικτο και μη πρόσφορο αφού θα είναι άνευ αντικειμένου στην παρούσα φάση, μετά από την παρέλευση τόσου μεγάλου χρονικού διαστήματος ) και εισηγούμαστε την Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult, που αφορά την από Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου MIRTO Ε.Π. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

4 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής της εταιρίας MSD Consult, που αφορά την από Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου MIRTO Ε.Π. Λευκό οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Κρανιάς κ. Λιακούλη και κ. Καπέλος. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 71 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου - Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 20/1/2014 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Λιακούλη Ευαγγελία Καπέλος Γεώργιος

5