«Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών» Κ.Μ. : Π 97 / 2014 Κ.Α. : ΠΡΟΫΠ.: ,70 με Φ. Π. Α.

2 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών, πιστοποιημένων βάσει του προτύπου ΕΝ 1176, τα οποία θα τοποθετηθούν στις κάτωθι παιδικές χαρές του ήμου Ιλίου. Α/ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Α 1 Παιδική Χαρά πλατείας «ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ» ΝΙΚΗΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ, Ο.Τ Παιδική Χαρά επί των οδών Αλαμάνας & Ανδρέα Παπανδρέου, Ο.Τ Παιδική Χαρά πλατείας «ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ», επί των οδών ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε & ΝΙΚΗΣ στο Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ» (Βασ. Μακεδόνος - Αγ. Γεωργίου) Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» (Α. Παπανδρέου - Ισιδώρας - Ελλησπόντου - Ε. Λιόση) Ο.Τ Παιδική Χαρά «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» (Έκτορος -Ηροδότου - εληγιάννη - Γούναρη) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Γριμπόβου -Πετραλώνων Πωγωνίου) Ο.Τ α 8 Παιδική Χαρά «ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ», (Αγ. Νικολάου Παραμυθιάς) Ο.Τ α 9 Παιδική Χαρά «ΑΛΣΟΥΣ» (Έκτορος - Αίαντος - Πάριδος) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Ήρας Αιακού) Ο.Τ Παιδική Χαρά (Ήρας Αιακού) Ο.Τ Παιδική Χαρά πλατείας «Αυξεντίου Γρηγόρη»,επί των οδών Καλπακίου, Αώου & Πλάτωνος, Ο.Τ Παιδική Χαρά επί των οδών Μεσολογγίου & Ηροδότου, Ο.Τ α Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/ ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».

3 Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας ήμων και Κοινοτήτων» Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α'/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου

4 δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Οι τιμές βάσει των οποίων συντάχθηκε ο προϋπολογισμός είναι τιμές εμπορίου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε πενήντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα Ευρώ (59.890,00 ) πλέον Φ.Π.Α. 23 % δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τέσσερα Ευρώ και εβδομήντα λεπτά (13.774,70 ) και το ποσό έχει προβλεφθεί στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ήμου έτους ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/α Περιγραφή Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Ενδεικτική Τιμή ( ) Συνολική Τιμή ( ) 1 Μεταλλική Κούνια 2 θέσεων νηπίων 2 Μεταλλική Κούνια 2 θέσεων παίδων 3 Μεταλλική Τραμπάλα 2 θέσεων τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 4 Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 92 εκ. περίπου 5 Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 122 εκ. περίπου τεμάχιο , ,00 τεμάχιο , ,00 Σύνολο ,00 Φ. Π. Α. 23 % ,70 Γενικό Σύνολο ,70

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών, πιστοποιημένων βάσει του προτύπου ΕΝ 1176, τα οποία θα τοποθετηθούν σε παιδικές χαρές του ήμου για την ασφαλή λειτουργία τους. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Κάθε προμηθευόμενο όργανο θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο European Standard ΕΝ Κάθε όργανο θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον αντίστοιχο διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης (από το Εθνικό Σύστημα ιαπίστευσης για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας των παιδικών χαρών, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία (Υ.Α /ΦΕΚ 931/Β/ ) και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177) ο οποίος και θα εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης προς το πρότυπο ΕΝ Αντίγραφα αυτών των πιστοποιητικών θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλλονται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Επιπροσθέτως μετά την τοποθέτηση και για την παραλαβή των οργάνων θα παραδίδεται στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΝ 1176 και ΕΝ 1177 του εγκατεστημένου οργάνου το οποίο θα περιλαμβάνει και την πάκτωση εγκατάσταση. Η κατασκευάστρια εταιρεία των οργάνων θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να είναι κάτοχος των πιστοποιητικών ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004, αντίγραφα των οποίων και θα καταθέτει με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Κάθε όργανο θα φέρει σε ευκρινές σημείο πινακίδα με τις ακόλουθες πληροφορίες : Επωνυμία και διεύθυνση, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου Ελάχιστη και μέγιστη ηλικία παιδιών Μέγιστος αριθμός χρηστών Αναφορά στα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 ή ισοδύναμα αυτών. Επιπλέον για κάθε όργανο θα πρέπει να παραδίδεται εγχειρίδιο οδηγιών περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπου θα περιέχονται πληροφορίες για : 1. τους απαιτούμενους οπτικούς και λειτουργικούς ελέγχους του εξοπλισμού και των επιμέρους εξαρτημάτων του, 2. τους απαιτούμενους ελέγχους των θεμελιώσεων και των δαπέδων στήριξής του, 3. τη συχνότητα διενέργειας των ελέγχων. Για τον καθορισμό από τον κατασκευαστή του είδους και της συχνότητας των ελέγχων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση, η χρήση και οι τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες που σχετίζονται με τον, κατά περίπτωση, εγκατεστημένο εξοπλισμό. ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ Για τη στερέωση των οργάνων στο έδαφος με πάκτωση, κάθε ορθοστάτης διαθέτει μια βάση πάκτωσης που αποτελείται από σωλήνα πάκτωσης Φ60 χιλ., πάχους 3 χιλ. και μήκους 60 εκ., γαλβανισμένη, βαρέως τύπου, που μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις της κατασκευής. Όλα τα μεταλλικά μέρη της βάσης πάκτωσης ηλεκτροσυγκολούνται μεταξύ τους με κόλληση υψηλών μηχανικών αντοχών. ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ ΣΗΜΥ ΑΣ Τα στοιχεία από κόντρα πλακέ που θα απαιτηθούν για τις κατασκευές (καθίσματα τραμπάλας), έχουν πάχος περίπου 18 χιλ. και είναι κατασκευασμένα από φύλλα ξυλείας πάχους 1,5 χιλ.

6 έκαστο, συγκολλημένα μεταξύ τους με υπό πίεση θερμοκόλληση χρησιμοποιώντας μη τοξικές ρητίνες. Φέρουν και από τις δύο όψεις ειδικό έγχρωμο φιλμ το οποίο θα είναι μεγάλης αντοχής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες χωρίς στεγανωτικά, διαλυτικά ή βαφές περιέχουσες μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Επίσης, όλες οι βίδες που θα εξέχουν από τον εξοπλισμό πάνω από 5 χιλ. θα καλύπτονται με πλαστικές τάπες πολυπροπυλενίου (ΡΡ). ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (ελάσματα, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) θα είναι κατασκευασμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα (stainless steel) ή από μέταλλα θερμογαλβανισμένα ή ηλεκτρογαλβανισμένα, όπου θα έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφανείας τους με αμμοβολή. Οι διαστάσεις και οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων είναι επαρκείς για να παραλάβουν (με κατάλληλο συντελεστή ασφαλείας) τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. ΧΡΩΜΑΤΑ Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα μέταλλα θα είναι ειδικά μελετημένα για τις κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας (θερμοκρασιακές μεταβολές, ανοιχτοί ή κλειστοί χώροι κλπ), θα είναι απολύτως ακίνδυνα για τους χρήστες (δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο και άλλα βαρέα μέταλλα) και θα εξασφαλίζουν στις μεταλλικές κατασκευές μεγάλη διάρκεια αντίστασης στη διάβρωση και την οξείδωση. Για την αντισκωριακή προστασία τους τα μεταλλικά μέρη των οργάνων θα υφίστανται επεξεργασία για την απολαδοποίησή τους, θα ακολουθεί μία επίστρωση polyzinc (ψευδαργύρου) και έπειτα ηλεκτροστατική βαφή πούδρα polyester, δύο επιστρώσεων. Αναλυτικά ακολουθούν οι ειδικές προδιαγραφές των προς προμήθεια ειδών. Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι μεν ενδεικτικές, αλλά η απόκλιση εξ αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% για κάθε άξονα, λόγω περιορισμών στους χώρους εγκατάστασης. 1. Μεταλλική Κούνια 2 θέσεων νηπίων Η κούνια δύο θέσεων νηπίων ως αυτόνομο εξάρτημα, είτε ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα European Standard ΕΝ Απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750 χ 350 εκ. Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένα. Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός σωλήνας διατομής 3 και αλυσίδα με διάκενο κρίκου μικρότερο των 8,6 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων θα είναι σύμφωνη με ΕΛΟΤ ΕΝ Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται η αλυσίδα να μη περιστρέφεται σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δαχτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο

7 κοχλία και παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δαχτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής ( για να επιβεβαιώνεται ότι δεν παραμορφώνεται). Σε κατάσταση ηρεμίας, η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Η έδραση του κεντρικού μεταλλικού σωλήνα επιτυγχάνεται από δύο διπλά σκέλη σχήματος Λ, τα οποία κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 2 ¼. Το κάθισμα της κούνιας θα είναι με πλευρικά τοιχώματα ώστε να αποτρέπει την πτώση του παιδιού και παρέχει υποστήριξη στο πίσω μέρος του, βαρέως τύπου κατασκευής εξωτερικά από καουτσούκ και εσωτερικά από χαλύβδινο εύκαμπτο έλασμα καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο. Είναι βραδυφλεγές και θα παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά, με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης και θα φέρει σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχει αντιστατική προστασία. ΠΑΚΤΩΣΗ Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ : Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 2. Μεταλλική Κούνια 2 θέσεων παίδων Η κούνια δύο θέσεων παίδων ως αυτόνομο εξάρτημα, είτε ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ1176). Απαιτείται περιοχή ασφαλείας 750 χ 350 εκ. Το κύριο υλικό κατασκευής της κούνιας δύο θέσεων είναι ο μεταλλικός σωλήνας ο οποίος θα πληροί τις προϋποθέσεις των υλικών κατασκευής, σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Την κατασκευή συμπληρώνουν γαλβανισμένοι κοχλίες με παξιμάδια ασφαλείας. Οι κοχλίες και οι μεταλλικοί σύνδεσμοι θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή γαλβανισμένα. Για την έδραση των θέσεων χρησιμοποιείται ένας μεταλλικός σωλήνας διατομής 3 και αλυσίδα με διάκενο κρίκου μικρότερο των 8,6 mm για να αποφεύγεται η παγίδευση δακτύλων σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Για την καλύτερη ευστάθεια των θέσεων, η απόσταση μεταξύ των κουζινέτων θα είναι σύμφωνη με ΕΛΟΤ ΕΝ Τα κουζινέτα επίσης είναι έτσι εδρασμένα ώστε όταν η κούνια κινείται η αλυσίδα να μη περιστρέφεται σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Το κουζινέτο αποτελείται από σώμα αλουμινίου, ανοξείδωτο άξονα και δαχτυλίδια από φωσφορούχο ορείχαλκο. Εδράζεται πάνω στην κεντρική δοκό της κούνιας με το γαλβανισμένο κοχλία και παξιμάδι ασφαλείας. Τα ορειχάλκινα δαχτυλίδια στηρίζουν τον ανοξείδωτο άξονα και βοηθούν στην ελαχιστοποίηση των τριβών. Το κουζινέτο θα υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής ( για να επιβεβαιώνεται ότι δεν παραμορφώνεται). Σε κατάσταση ηρεμίας, η απόσταση του καθίσματος από το έδαφος είναι 400 mm σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ Η έδραση του κεντρικού μεταλλικού σωλήνα επιτυγχάνεται από δύο διπλά σκέλη σχήματος Λ, τα οποία κατασκευάζονται από μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 2 ¼. Το κάθισμα της κούνιας θα είναι βαρέως τύπου κατασκευής, εσωτερικά από επίπεδο χαλύβδινο έλασμα καθιστώντας το υψηλής αντοχής - άθραυστο και φέρει συνδέσμους από ανοξείδωτο χάλυβα. Η εξωτερική κατασκευή του καθίσματος θα είναι από φορμαρισμένο μαλακό αναπαυτικό καουτσούκ. Είναι βραδυφλεγές και παρέχει υψηλή αντοχή ενάντια στα διάφορα χημικά, με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης και θα φέρει σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχει αντιστατική προστασία.

8 ΠΑΚΤΩΣΗ Για την πάκτωση των εξοπλισμών ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ : Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος γεμίζει με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και καλύπτεται με το έδαφος. 3. Μεταλλική Τραμπάλα 2 θέσεων Η τραμπάλα δύο θέσεων παίδων ως αυτόνομο εξάρτημα, είτε ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ1176). Απαιτείται περιοχή ασφαλείας 550 χ 330 εκ. Η μεταλλική τραμπάλα αποτελείται από ένα έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø 2 ½ πάχους 3 χιλ. και μήκους 250 εκ. περίπου, στα δύο άκρα του οποίου είναι συγκολλημένα ελάσματα θερμής εξέλασης σε σχήμα σταυρού, πάνω στα οποία θα είναι στερεωμένα τα καθίσματα της τραμπάλας. Τα καθίσματα θα είναι κατασκευασμένα από κόντρα πλακέ σημύδας με αντιολισθητική επιφάνεια, πάχους 20 χιλ. περίπου, ορθογωνικής μορφής διαστάσεων 36Χ24,5 εκ. από το οποίο θα αφαιρούνται δύο έμπροσθεν τμήματα υποδοχής μηρών για να σχηματιστεί το κάθισμα. Όλες οι γωνίες του καθίσματος θα έχουν κοπεί με κυκλική κοπή και οι ακμές του θα έχουν υποστεί διαμόρφωση στρογγυλέματος για την αποφυγή τραυματισμών. Επίσης, στα δύο άκρα της τραμπάλας θα υπάρχουν μεταλλικές χειρολαβές για τη συγκράτηση των χρηστών. Οι χειρολαβές αυτές θα είναι ελάσματα θερμής εξέλασης διατομής Ø ¾ διαμορφωμένα σε κυκλικό σχήμα εσωτερικής διαμέτρου 26 εκ. Στο κέντρο του σώματος της τραμπάλας και κάθετα σε αυτό, θα υπάρχουν δύο ελάσματα θερμής εξέλασης Ø 2 ½ " και ύψους 80 εκ., τα οποία θα διαπερνά ένας άξονας με ρουλεμάν και αποτελούν τη βάση ταλάντωσης της τραμπάλας. Κάτω από κάθε κάθισμα υπάρχει ελαστικός αποσβεστήρας κρούσης για την απορρόφηση των κραδασμών κατά τη χρήση της τραμπάλας. Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση η μεταλλική κολώνα θα διαθέτει στο κάτω σημείο της σήμανση πάκτωσης. Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος. 4. Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 92 εκ. περίπου Η Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 92 εκ. περίπου ως αυτόνομο εξάρτημα, είτε ως επιμέρους στοιχείο μιας παιδικής χαράς θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ1176,1 8). Απαιτείται περιοχή ασφαλείας 700 χ 410 εκ. Η τσουλήθρα θα αποτελείται από τη σκάλα ανόδου με το πατάρι, δύο κολώνες στήριξης, την κάθοδο και μία κεντρική κολώνα στήριξης του παταριού. Οι δύο κολώνες που στηρίζουν το πατάρι θα είναι από έλασμα θερμής εξέλασης Ø3 και θα έχουν ύψος 225 εκ. ενώ η κεντρική κολώνα που

9 στηρίζει το πατάρι θα έχει ύψος εκ. Στις κορυφές των δύο κολώνων θα εφαρμόζεται μία αψίδα. Η σκάλα ανόδου για πατάρι εκ. θα είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Πάνω στα πλαϊνά της σκάλας θα τοποθετούνται οι κουπαστές της σκάλας από την εξωτερική τους πλευρά. Οι κουπαστές θα κατασκευάζονται από έλασμα θερμής διαμόρφωσης διατομής Ø 1" περίπου με κάγκελα από της ίδιας διατομής που θα ξεκινάνε από ύψος 60εκ. από το έδαφος και θα τοποθετούνται σε απόσταση 8 εκ. σε οριζόντια μέτρηση. Οι κουπαστές του παταριού θα έχουν σχήμα «Π» με στρογγυλεμένες γωνίες και θα είναι κατασκευασμένες έλασμα θερμής εξέλασης Ø1". Ενδιάμεσα θα υπάρχουν κάγκελα από έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø ½ ". Η τσουλήθρα θα έχει ύψος εκ. και μήκος προβολής από το πατάρι 185 εκ. Θα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Θα φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, που θα είναι μη τοξικό, θα τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Θα είναι μονοκόμματη και θα τοποθετείται με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας (Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία από τις πτώσεις Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Θα έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. περίπου. Θα κατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. Θα αποτελείται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene), με προσθήκη υλικών που θα παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Η αψίδα θα έχει διάσταση από κέντρο οπής σε κέντρο οπής 1015 χιλ. Θα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Θα φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υποστεί επεξεργασία «High Level Antistatic» (επεξεργασία εξουδετέρωσης στατικού ηλεκτρισμού). Το εκάστοτε χρώμα, που θα είναι μη τοξικό, θα τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Θα είναι μονοκόμματο κομμάτι. Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κάθε κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος. 5. Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 122 εκ. περίπου Η τσουλήθρα θα αποτελείται από τη σκάλα ανόδου με το πατάρι, δύο κολώνες στήριξης και την κάθοδο και μία κεντρική κολώνα στήριξης του παταριού. Οι δύο κολώνες που στηρίζουν το πατάρι θα είναι από έλασμα θερμής εξέλασης Ø3 και θα έχουν ύψος 225 εκ. ενώ η κεντρική κολώνα που στηρίζει το πατάρι θα έχει ύψος. Στις κορυφές των δύο κολώνων θα εφαρμόζεται μία αψίδα. Η σκάλα ανόδου για πατάρι ύψους εκ. θα είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ ΕΝ1176. Πάνω στα πλαϊνά της σκάλας θα τοποθετούνται οι κουπαστές της σκάλας από την εξωτερική τους πλευρά. Οι κουπαστές θα κατασκευάζονται από έλασμα θερμής διαμόρφωσης διατομής Ø 1" περίπου με κάγκελα από της ίδιας διατομής που θα ξεκινάνε από ύψος 60εκ. από το έδαφος και θα τοποθετούνται σε απόσταση 8 εκ. σε οριζόντια μέτρηση.

10 Οι κουπαστές του παταριού θα έχουν σχήμα «Π» με στρογγυλεμένες γωνίες και θα είναι κατασκευασμένες έλασμα θερμής εξέλασης Ø1". Ενδιάμεσα θα υπάρχουν κάγκελα από έλασμα θερμής εξέλασης διατομής Ø ½ ". Η τσουλήθρα έχει ύψος 122 εκ. περίπου και μήκος σε κάτοψη από το πατάρι 235 εκ. Θα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Θα φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα παρέχουν αντιστατική (στατικού ηλεκτρισμού) προστασία. Το εκάστοτε χρώμα, που θα είναι μη τοξικό, θα τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Θα είναι μονοκόμματη και θα τοποθετείται με μονοκόμματο κάλυμμα προστασίας (Hood) από το ίδιο υλικό, για την προστασία από τις πτώσεις Το προστατευτικό εισόδου της τσουλήθρας υποχρεώνει τα παιδιά να φεύγουν σε καθιστή θέση, για την αποφυγή ατυχημάτων. Θα έχει ύψος 105 εκ., πλάτος 87 εκ. και πλάτος 10εκ. περίπου. Θα κατασκευάζονται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης σε καλούπια. Θα αποτελείται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene), με προσθήκη υλικών που θα παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού. Η αψίδα θα έχει διάσταση από κέντρο οπής σε κέντρο οπής 1015 χιλ. Θα κατασκευάζεται με τη μέθοδο της περιστροφικής εκχύλισης φορμαρισμένη σε καλούπια. Θα φορμάρεται από γραμμική χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένη (polyethylene) με σταθεροποιητές ενάντια στην υπεριώδη ακτινοβολία και θα έχει υποστεί επεξεργασία «High Level Antistatic» (επεξεργασία εξουδετέρωσης στατικού ηλεκτρισμού). Το εκάστοτε χρώμα, που θα είναι μη τοξικό, θα τοποθετείται με την περιστροφική εκχύλιση του φορμαρίσματος. Θα είναι μονοκόμματο κομμάτι. Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού θα έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Προτιμούνται τα υλικά που έχουν δυνατότητα ανακύκλωσης όπως το πολυαιθυλένιο (ΡΕ) ή το πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Για την πάκτωση των εξοπλισμών θα ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία : Στο σημείο αυτό που πρόκειται να τοποθετηθεί η κάθε κολώνα θα ανοίγεται λάκκος βάθους 60εκ. περίπου και διαμέτρου 50εκ. Στη συνέχεια αφού τοποθετηθεί μέσα η κολώνα, ο λάκκος θα γεμίζεται με σκυρόδεμα σχήματος κόλουρου κώνου έως ότου φτάσει 10εκ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπου και θα καλύπτεται με το έδαφος. Όλες οι διαδικασίες εργασιών της παραγωγής για την επεξεργασία πρώτων υλών διεξάγονται σύμφωνα με: Τα πρότυπα ΕΝ 1176, Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : 2008 Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO : 2004 Επισημαίνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις όλων των προαναφερομένων προδιαγραφών.

11 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 O Μεταλλική Κούνια 2 θέσεων νηπίων. Προμήθεια αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμ. Τιμή τεμ. / 780,00 Επτακόσια ογδόντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 2 O Μεταλλική Κούνια 2 θέσεων παίδων. Προμήθεια αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή τεμ. / 650,00 Εξακόσια πενήντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 3 O Μεταλλική Τραμπάλα 2 θέσεων. Προμήθεια αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή τεμ. / 260,00 ιακόσια εξήντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 4 O Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 92 εκ. περίπου. Προμήθεια αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή τεμ./ 1880,00 Χίλια οκτακόσια ογδόντα Ευρώ ΑΡΘΡΟ 5 O Μεταλλική Τσουλήθρα με ύψος παταριού 122 εκ. περίπου. Προμήθεια αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε τεμάχια. Τιμή τεμ./ 2000,00 ύο χιλιάδες Ευρώ

12 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 O : Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων για τις παιδικές χαρές του ήμου, έτσι ώστε να είναι ασφαλείς και λειτουργικές για τα παιδιά. ΑΡΘΡΟ 2 O : Ισχύουσες διατάξεις Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με : Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β/ ) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί ημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 83. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κώδικας ήμων και Κοινοτήτων» Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ν. 2307/ΦΕΚ 113 Α / «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». Το Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», άρθρο 18. Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το N. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13η παράγραφο του 20 ου άρθρου. Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Την Υπουργική Απόφαση 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Το Ν.4013/ΦΕΚ 204 Α'/ «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ημοσίων

13 Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Την ΚΥΑ Π1/2380/ (ΦΕΚ 3400Β/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107Α'/ «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2011/7 ΤΗΣ 16ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ». Το Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α / ) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ». Το Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». ΑΡΘΡΟ 3 O : Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι : α) Συγγραφή Υποχρεώσεων β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Τεχνική Έκθεση δ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ε) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ΑΡΘΡΟ 4 : Εγγύηση συμμετοχής Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσης αξίας, δηλ. τουλάχιστον 3.683,23, σύμφωνα με την 1 η παράγραφο του 26 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). ΑΡΘΡΟ 5 O : Τιμές Προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης όλων των υλικών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία ώστε να μην αποκλειστεί από αυτήν, ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει απαραιτήτως να καταθέσει σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, ο οποίος στο εξωτερικό μέρος του θα αναγράφει «ΠΡΟΣ ΗΜΟ ΙΛΙΟΥ (Τμήμα Προμηθειών)» και ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια οργάνων Παιδικών Χαρών». Στο τέλος της προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση που δεν υπάρχει, η ημερομηνία σύνταξης της προσφοράς, υπογραφή και σφραγίδα του υποψήφιου προμηθευτή. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για τον προμηθευτή κατά την υπογραφή της

14 σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. Επιπλέον σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του. Επίσης, από την προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ότι τα προς προμήθεια είδη συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο φάκελο της προσφοράς θα εμπεριέχονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού, τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις όλων των κάτωθι προδιαγραφών:. 1. Τα πρότυπα ΕΝ 1176, 2. Το σύστημα ποιότητας ISO 9001 : Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO : 2004 ΑΡΘΡΟ 6 O : Σύμβαση Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το 6 ο άρθρο της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής. ΑΡΘΡΟ 7 O : Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10 % της συμβατικής αξίας της προμήθειας, σύμφωνα με τη 2 η παράγραφο του 26 ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την προσωρινή παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για τα είδη που θα παραδίδονται και τουλάχιστον μετά το πέρας διμήνου με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτει το χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 8 O : Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35 ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος προμηθευτής αδυνατεί να προμηθεύσει τον ήμο Ιλίου με την αιτούμενη κάθε φορά ποσότητα υλικών, επιβάλλεται σ αυτόν ποινική ρήτρα μέχρι ενός τετάρτου της αξίας της καθυστερούμενης ποσότητας του υλικού. Μπορεί όμως ο ήμος Ιλίου εκτός από την πιο πάνω προβλεπόμενη ποινική ρήτρα να προμηθευτεί υλικά από άλλον προμηθευτή σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου προμηθευτού εφ όσον αυτός αδυνατεί να εκτελέσει παραγγελία του ήμου με την προϋπόθεση ότι τούτο έχει γίνει γνωστό στον προμηθευτή εγγράφως από την προηγούμενη μέρα ή να κηρύξει αυτόν έκπτωτο ΑΡΘΡΟ 9 O : Πλημμελής κατασκευή

15 Εφ όσον η ποιότητα των ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 10 O : Συσκευασία Μεταφορά -Τοποθέτηση Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη συσκευασία, μεταφορά και παράδοση των ειδών. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανόν να γίνει από υπαιτιότητά του προσωπικού του ή άλλου, μέχρι της τοποθέτησης αυτών στις παιδικές χαρές. ΑΡΘΡΟ 11 ο : Ευθύνες και δαπάνες που βαρύνουν τον προμηθευτή Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του προμηθευτή ή στον ίδιο ή σε τρίτους που προκαλείται κατά τη διάρκεια μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών στις παιδικές χαρές του ήμου, βαρύνεται αποκλειστικά ο προμηθευτής. Επίσης τα απαιτούμενα για την προμήθεια των ειδών μέσα, τα υλικά και τα μηχανήματα για την μεταφορά τους στο ήμο καθώς και το απαιτούμενο προσωπικό για την φόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. ΑΡΘΡΟ 12 O : Φόροι - τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεις, φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει τον ήμο. ΑΡΘΡΟ 13 O : Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών. ΑΡΘΡΟ 14 O : Χρόνος και τόπος παράδοσης. Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (02) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται τμηματικά μέχρι τη λήξη της ορισμένης προθεσμίας από την επιτροπή παραλαβής, σε χώρο και χρόνο που θα ορίζεται από την Υπηρεσία. Τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και κατόπιν συνεννόησης μαζί του. Πριν από κάθε παράδοση, θα προηγείται η παραγγελία από τη ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών των αντίστοιχων υλικών και ποσοτήτων. ΑΡΘΡΟ 15 O : Παράδοση και παραλαβή των προς προμήθεια ειδών Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για το ήμο και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής παράδοση των προς προμήθεια ειδών. Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των όποιων ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο ήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

16 Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση καλής εκτέλεσης του αναδόχου. Η οριστική παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. Αρθρο 16 o Ο ήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, του αναδόχου υποχρεωμένου να εκτελέσει την προμήθεια όπως θα τροποποιείται εφόσον η προκαλούμενη αύξηση δεν ξεπερνάει το 20 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών και δεν προκαλεί υπέρβαση της συνολικής εγκεκριμένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα προμήθεια ή η προκαλούμενη μείωση δεν ξεπερνάει το 50 % της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών. Η αύξηση ή η μείωση αυτή θα αφορά ενδεχόμενη μεταβολή με βάση τις πραγματικές ανάγκες του ήμου. Αν η αύξηση ή η μείωση των ποσοτήτων των ειδών ξεπερνάει τα παραπάνω όρια, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει τον περιορισμό της στα όρια αυτά. Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το ήμο, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεότερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Επίσης ο ήμος Ιλίου διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτόν. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2286/95 και η 11389/93 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) όπως ισχύουν. ΙΛΙΟΝ.../.../2014 ΙΛΙΟΝ.../.../2014 ΙΛΙΟΝ.../.../2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ. Υ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Χαρίκλεια Ζήση Αγγελική ημητρακοπούλου Κυριάκος Καραγιώργης Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 7.223,79 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κ.Μ: Π 130/2014. ΠΡΟΫΠ. : 12.728,04 με Φ. Π. Α. Κ.Α: 30.6654.0022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Κ.Μ: Π 130/2014. Κ.Α: 30.6654.0022 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και την ασφάλεια τόσο των διερχομένων αυτοκινήτων όσο και των πεζών στο Δήμο μας,

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α.

Προμήθεια χρωμάτων Κ.Μ: Π05 / 2014 ΠΡΟΫΠ: 29.999,95 με Φ. Π. Α. Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια χρωμάτων και υλικών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την συντήρηση των ημοτικών και Σχολικών κτιρίων του ήμου, σε Κ/Χ χώρους, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινόχρηστων χώρων Κ.Μ. : Π23/2012 ΠΡΟΫΠ: 14.989 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ. Μ. : Π 154/2014 ΠΡΟΫΠ. : 36.900,00 με το Φ. Π. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια παγκακιών κοινοχρήστων χώρων Κ.Μ. : Π83/2013 ΠΡΟΫΠ: 14772,30 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια παγκακιών

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ»

«ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ» Κ.Μ. : Π 77/2015 ΠΡΟΫΠ. : 12.423,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α : 30.6262.0004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Χαλκίδα : 11-4 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους 341 00, Χαλκίδα Τηλ: 2221355155 FAX : 2221035000 Χαλκίδα : 11-4

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια

Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια - εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων για τα ημοτικά κτίρια Κ. Μ. : Π64/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων εξοικονόμησης ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Βελτίωση εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στο Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας-Αγίων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : #179.998,20 (με ΦΠΑ) # ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 34/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 24.600 Παπάγου 23-4-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου»

«Προμήθεια εξοπλισμού δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Ιλίου» ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/NΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Κ.Μ.: Π26/2015 ΠΡΟΫΠ.: 8.703,50 με το Φ.Π.Α. Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Τιμολόγιο τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου.

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του ΠΡΟΫΠ. : 58.781,21 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου

Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήμου Ιλίου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συσκευών για τις ανάγκες των Κ.Μ. : Π 85 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 13.072,44 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια σαρώθρων πεζού χειριστή. ΚΜ: Π118/2013 ΠΡΟΫΠ : 9.594,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων

Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια κάδων και καλαθιών απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαφόρων ειδών ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αρ. μελέτης: 50/2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α.

Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο κ.α) ΠΡΟΫΠ. : 4.836,52 με το Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κέντρο ΑμεΑ, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015».

«Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKOΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ : «Καθαρισμοί αθλητικών εγκαταστάσεων του ήμου Ιλίου 2015». Κ.Μ.: Π03 /2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.542,30

Διαβάστε περισσότερα