ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: XΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 55/ 2015 ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ Για την κατασκευή των παιδικών χαρών έχουν επιλεγεί υλικά, οι προδιαγραφές των οποίων θα εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, αντοχή, ασφάλεια, είναι οικολογικά, μη τοξικά και διαθέτουν τα ανάλογα πιστοποιητικά (ΕΛΟΤ, CE). Στην μελέτη του έργου καθορίζονται μονοσήμαντα τα επιλεγέντα υλικά και ο ακριβής χώρος τοποθέτησης τους. Το τεύχος αυτό περιλαμβάνει: Τον τρόπο εκτέλεσης όλων των οικοδομικών εργασιών που απαιτούνται, σύμφωνα με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης. Τις προδιαγραφές όλων των υλικών που έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τη μελέτη. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Εκτός των όρων των διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα., ισχύουν και οι συμβατικοί όροι του ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ, εφόσον δεν είναι αντίθετοι με τους όρους της παρούσης και για όσες περιπτώσεις την συμπληρώνουν. Στην περίπτωση όπου προβλέπεται η εκτέλεση κάποιων εργασιών οι οποίες δεν καλύπτονται από την Τ.Π. ούτε από τους όρους του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ, αυτές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τους παραδεκτούς κανόνες της τέχνης και της τεχνικής, καθώς και τις έγγραφες οδηγίες και εντολές του Επιβλέποντα Μηχανικού. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Γενικά, όλα τα έργα και οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες αντίστοιχους Κανονισμούς του Ελληνικού δημοσίου (εκείνους του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΔΕΗ, ΟΤΕ, και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας), συμπληρωμένους με άλλους Κανονισμούς διεθνούς κύρους. Για κάθε είδος έργου ισχύουν οι κανονισμοί που αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα και παραγράφους του κάθε κεφαλαίου της Τεχνικής Προδιαγραφής. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος αφού ενημερωθεί για την έκταση και την φύση των έργων και εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένος να προγραμματίσει μαζί με τους επιβλέποντες μηχανικούς την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών (σύμφωνα με τα στοιχεία του χρονικού προγραμματισμού της κατασκευής). Για τον συντονισμό και την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και των συνεργείων, ο Ανάδοχος θα επισκεφθεί τον χώρο του έργου για να εντοπίσει τυχόν ανωμαλίες που θα δυσκόλευαν την εκτέλεση των εργασιών. Σ αυτή την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει την Επιβλέπουσα Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών. Ο Ανάδοχος του Έργου, έχοντας προηγουμένως λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες, πρέπει να φροντίζει για την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου στο έργο όλων των απαραίτητων υλικών, τηρώντας καθ όλη την διάρκεια του έργου τους ισχύοντες κανονισμούς υγιεινής κι ασφάλειας που αφορούν στην εκτέλεση Οικοδομικών και Η/Μ εργασιών. 1

2 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ Τα συνεργεία που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε είδος εγκατάστασης πρέπει να είναι εξειδικευμένα με αποδεικνυόμενη εμπειρία σε παρόμοιες κατασκευές και εγκαταστάσεις. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ Ή ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τροποποιεί ή προσαρμόζει σχέδια ή μελέτες, εφόσον οι τροποποιήσεις ή προσαρμογές επιβάλλονται για λόγους εμποδίων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της κατασκευής από τυχόν μικροαλλαγές σε οικοδομικά ή άλλα στοιχεία που υπάρχουν (π.χ. δοκοί, άλλες σωληνώσεις, κ.λπ.) ή γενικότερα κατά την γνώμη της επίβλεψης θα συντελούσαν στην αρτιότερη εκτέλεση του έργου. Τα τροποποιημένα σχέδια, θα συντάσσονται κατά τις υποδείξεις (σκαριφήματα, οδηγίες, κ.λπ.) της Επίβλεψης και θα αποτελούν συμπληρωματικά σχέδια του έργου. Ο Ανάδοχος θα τα υποβάλει υποχρεωτικά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έγκριση. Μια σειρά από αυτά θα επιστρέφεται στον Ανάδοχο εγκεκριμένα και μόνο τότε θα μπορεί αυτός να προβεί στην κατασκευή των αντιστοίχων τμημάτων των εγκαταστάσεων. Η έγκριση των σχεδίων δεν θα καθυστερεί πέραν των δέκα (10) ημερών από την ημέρα υποβολής τους. Μετά το πέρας των εγκαταστάσεων και πριν την προσωρινή παραλαβή τους, ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει σχέδια αποτύπωσης όλων των έργων, που κατασκευάσθηκαν όπως και πλήρη φωτογραφική τεκμηρίωση. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να είναι λεπτομερέστατα, να δίνουν την πλήρη και ακριβή εικόνα της θέσης και της έκτασης, κάθε επισκευαζόμενου στοιχείου και των Η/Μ εγκαταστάσεων και να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφορία περί αυτής (κατόψεις, σχηματικά διαγράμματα κλπ) όπως ακριβώς κατασκευάσθηκε. Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία επιπλέον αποζημίωση. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις εγκαταστάσεις θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους πίνακες χαρακτηριστικών τιμών αντοχών, καμπυλών αντοχής και το τιμολόγιο. Β. ΕΙΔΟΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1.1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για τη μόρφωση των επιπέδων εφαρμογής των χώρων των παιδικών χαρών με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ Τυχόν επιφανειακές φυτικές γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος μέχρι 30cm και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγμάτων των θεμελίων με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ , όπου και θα διαστρωθούν Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων χωρίς οργανικά υλικά σε θέσεις επιχωμάτων χώρου παιδικής χαράς, με τη βέλτιστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας, AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μέγιστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο ¾ με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ και Διαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφάνειας των σκαφών του χώρου της 2

3 παιδικής χαράς που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος και των απαιτούμενων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα, με την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μέγιστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO:T180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το επί % ποσοστό του χονδρόκοκκου υλικού, που συγκρατείται με κόσκινο ¾ (19,1mm) με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οσεσδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων καταλλήλων για επιχώσεις, σε θέσεις επιχωμάτων του χώρου της παιδικής χαράς όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων που θα εναποτεθούν καταλλήλως με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ Κατεδαφίσεις πάσης φύσεως παλαιών θεμελίων, σε όποιες θέσεις και σε όποιο βάθος απαιτείται για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής του (κατασκευή κτιρίων, στεγασμένων χώρων, περίφραξη οικοπέδου, κατασκευές για την διαμόρφωση του αυλείου χώρου κ.λ.π.) με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ , ) Σύμφωνα με την μελέτη του έργου, θα λαμβάνονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, τα παρακάτω μέτρα: Εξυγιάνσεις εδαφικών στρώσεων κάτω από τη θεμελίωση. Εξυγιάνσεις εδαφικών στρώσεων κάτω από θεμέλια τοίχων χώρου παιδικής χαράς Εξυγιάνσεις σε όλο το χώρο της παιδικής χαράς (εκτός των φυτεμένων τμημάτων) σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος ρευστοποίησης, σύμφωνα με την εδαφοτεχνική μελέτη. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η διάστρωση του, από τη μελέτη, κατάλληλου αδρανούς, θα γίνεται σε στρώσεις των 30cm, με συμπύκνωση από οδοστρωτήρα ή δονητικές πλάκες. 1.3 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ ΕΔΑΦΩΝ Όπου απαιτηθεί θα γίνονται, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι ακόλουθοι τύποι αντιστηρίξεων κατά περίπτωση: Διαμόρφωση από τον πόδα του περιγράμματος εκσκαφής έως το φυσικό έδαφος πρανούς με κατάλληλη κλίση ευστάθειας Ειδικές αντιστηρίξεις ιδιαίτερων εδαφών σύμφωνα με την εδαφοτεχνική μελέτη 1.4 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΩΝ Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κατεδαφίσει, αποξηλώσει και απομακρύνει από το Εργοτάξιο (χώρο παρεμβάσεων) όλες τις κατασκευές (όργανα παιδικών χαρών, παγκάκια, ασφαλτοτάπητα, οπλισμένα και άοπλα σκυροδέματα, φωτιστικά και δίκτυα παροχών κ.λ.π) και γενικά κάθε τι που υπάρχει στο εργοτάξιο, το οποίο θα εμπόδιζε την πρόοδο των εργασιών και εφόσον έχει την έγκριση της Υπηρεσίας. Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές (μονάδες ΑΕΚΚ). 1.5 ΚΟΠΗ-ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , ) Η κοπή ή η μεταφύτευση των δένδρων προσδιορίζεται από τη Φυτοτεχνική Μελέτη του έργου. Τα προϊόντα της 3

4 κοπής των δένδρων απομακρύνονται από το εργοτάξιο. Ο ανάδοχος λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία συντήρησης και διαφύλαξη των προς μεταφύτευση δένδρων μέχρι του χρόνου όπου θα φυτευτούν εκ νέου. 2. ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Γενικά Σε όλα τα έργα οπλισμένου σκυροδέματος ισχύουν και λαμβάνονται υπ όψιν οι παρακάτω κανονισμοί και παρατηρήσεις: Προδιαγραφές στατικών μελετών (κτιριακών έργων) Π.Δ. 696/ Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ (Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275,Φ.Ε.Κ. 2184/Β/ ) με τις τροποποιήσεις του (Φ.Ε.Κ / Β/ , Φ.Ε.Κ. 781/Β/ ) Ελληνικός Κανονισμός Οπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΟΣ 2000,(Υ.Α.Δ17α/116/4/ΦΝ 429 Φ.Ε.Κ. 1329/Β/ ) με τις τροποποιήσεις του Φ.Ε.Κ. 1153/Β/ , Φ.Ε.Κ. 447/Β/5-03/2004, Φ.Ε.Κ. 576/Β/ ) Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος ΚΤΣ 97 (Υ.Α. Δ14/19164, Φ.Ε.Κ.315Β / ) και τις τροποποιήσεις του (Απόφαση Δ14/50504 Φ.Ε.Κ.537/Β/ ) Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμένου Σκυροδέματος ΚΤΧ 2000,(Φ.Ε.Κ. 381/Β / ) Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού (Απόφαση 9529/645,Φ.Ε.Κ. 649/Β/ ) πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ Νέος Κανονισμός Τεχνολογίας χαλύβων οπλισμένου Σκυροδέματος ΚΤΧ 2008 Ελληνικός Κανονισμός Φορτίσεως Δομικών Έργων (Φ.Ε.Κ. 325Α/1945) Ευρωκώδικες ΕΝ ΕΝ 1998 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός ΝΟΚ Ν (ΦΕΚ 79Α/ ) σε αντικατάσταση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ΓΟΚ Ν (Φ.Ε.Κ. 210Α/ ) με τις τροποποιήσεις του (ΓΟΚ Ν.1772-Φ.Ε.Κ. 91Α/ , ΓΟΚ Ν.2831 Φ.Ε.Κ. 140Α/ ) Κτιριοδομικός Κανονισμός (Απόφαση 3046/304/ ΦΕΚ 59Δ) με τις τροποποιήσεις του (Απόφαση 49977/3068/27/ Φ.Ε.Κ. 535Β, Απόφαση 10256/1926/26.3/ , Απόφαση 59283/2/ Φ.Ε.Κ. 558Δ, Απόφαση 12472/21.3/ Φ.Ε.Κ. 366Δ) Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίου Π.Δ. 71/ (Υ.Α /5428/1993 Φ.Ε.Κ. 6475/Α) Θα χρησιμοποιούνται, απαραίτητα, αποστάτες σιδηρού οπλισμού, από καλής ποιότητας πλαστικό, για την επίτευξη της επιθυμητής επικάλυψης οπλισμού που προβλέπεται από τον κανονισμό. ΛEΠΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 250kg ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ, με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , , Προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη: Στη βάση των πάσης φύσεως θεμελίων από οπλισμένο σκυρόδεμα (μπετόν καθαριότητας) σε πάχος 10cm, σε όλη την επιφάνεια εκσκαφής. Στην κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά δαπέδων αυλής που προβλέπονται να επιστρωθούν με οποιουδήποτε είδος επίστρωση (εκτός από ασφαλτοτάπητα), σε πάχος 10cm. Στα δάπεδα αυτά προβλέπονται αρμοί εργασίας με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ , πλάτους 2cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου που θα πληρωθούν με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ με φύλλο διογκωμένης 4

5 πολυστερίνης, βάρους 10 kg/m3, ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να χωρίζεται σε τμήματα επιφάνειας 2025m2. Στα δάπεδα αυτά θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, τύπου Δάριγκ Τ131 κατ ελάχιστον, με εξαίρεση τμήματα τα οποία θα κατασκευαστούν οπλισμένα. Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τμήμα της, που η μελέτη προβλέπει να γίνει σκυρόδεμα 250kg τσιμέντου. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , , ) Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη: Στην κατασκευή βάσεων κρασπέδων των πεζοδρομίων. Στον εγκιβωτισμό προκατασκευασμένων κρασπέδων, για την κατασκευή πεζουλιών κρασπεδορείθρων. Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή που η μελέτη προβλέπει να γίνει από σκυρόδεμα C12/15. και ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/20 Ή ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.3. (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , , ) Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη: Στην επί τόπου κατασκευή πεζουλιών (κρασπέδων) και κρασπεδόρειθρων που η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεμα C20/25. Επί τόπου κράσπεδα και κρασπεδόρειθρα κατασκευάζονται κατά κανόνα σαν διαχωριστικά επιφανειών αύλειου χώρου με διαφορά στάθμης μεγαλύτερη των 20cm ή σαν διαχωριστικά συνεπίπεδων επιφανειών από διαφορετικά υλικά. Εφόσον προβλέπεται από τη μελέτη ή κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, θα τοποθετηθεί ελαφρός σιδηροπλισμός. Στην κατασκευή βάσεων πάγκων και καθιστικών δια έγχρωμου τσιμέντου. Στην κατασκευή της βάσης της περίφραξης και της θεμελίωσής της καθώς και των από σκυρόδεμα στοιχείων της περίφραξης (τοιχεία, κολώνες, σαμάρια κ.λ.π.) όπου η μελέτη προβλέπει την κατασκευή τους από σκυρόδεμα C20/25. Στην κατασκευή βάσεων κάτω από τις επιστρώσεις με πλάκες ή κυβόλιθο στα πεζοδρόμια και τους διαδρόμους Στην κατασκευή ρείθρων πεζοδρομίων όπου προβλέπεται η κατασκευή τους από σκυρόδεμα C16/20 Σε οποιαδήποτε άλλη κατασκευή ή τμήμα της που η μελέτη προβλέπει να γίνει με σκυρόδεμα C16/20 ή ανωτέρας ποιότητας, σύμφωνα με τη συμβατική μελέτη. 2.4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη: Για την κατασκευή των πεζουλιών με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 100x15x30cm. Για την κατασκευή κρασπεδορείθρων με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 100x15x30cm. Από προκατασκευασμένα κράσπεδα κατασκευάζονται κατά κανόνα πεζούλια και κρασπεδόρειθρα, διαχωριστικά επιφανειών αυλείου χώρου με διαφορά στάθμης έως 20cm. 5

6 2.5 ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ (με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , ) Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στην στατική και αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων. Θα κατασκευαστούν έτσι ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, μετά του όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις. Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφόσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή μετά τη διάστρωση. Σε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη. Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακόρυφων στοιχείων με μη φέροντα τοιχώματα θα τοποθετηθεί υλικό, π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισμικής συμπεριφοράς. Σε περίπτωση ανεπίχριστων επιφανειών, στη θέση επαφής θα διαμορφώνεται σκοτία. Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον ξυλότυπο, ώστε με ευθύνη του Αναδόχου να προβλεφθούν όλες οι διελεύσεις των Η/Μ εργασιών ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, και να αποφεύγονται διατρήσεις κε των υστέρων (ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ) ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Προβλέπονται στις θέσεις που οι επιφάνειες σκυροδέματος θα παραμείνουν ανεπίχριστες, σύμφωνα με τη μελέτη. Θα κατασκευαστούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια, και μετά από σχέδιο διάταξης του ξυλοτύπου της μελέτης, είτε από ξυλόπλακες άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19mm τουλάχιστον, είτε από ισοπαχείς πλανισμένες σανίδες, αρίστης κατάστασης (το πολύ δύο χρήσεων), πάχους 2,5cm και πλάτους συνήθως 10-12cm, αναλόγως με το τι προβλέπει η μελέτη. Χρήση μη πλανισμένων ισοπαχών σανίδων, μόνο εφόσον και όπου ορίζεται σαφώς από τη μελέτη. Οι επιφάνειες των παραπάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν με κατάλληλο αποκολλητικό υλικό, μέχρι κορεσμού. Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής (ορθογωνίου τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατομής ή ειδικών πλαστικών μεταλλικών σκοτιών σχήματος Π, προβλέπεται για την κατασκευή των διαφόρων σκοτιών και ποταμών που προβλέπονται από τη μελέτη. Κατασκευή σκοτιών μη προβλεπομένων από τη μελέτη, αλλά απαραίτητων για ειδικούς κατασκευαστικούς λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο (π.χ. μη δυνατότης από αντικειμενικούς λόγους κατασκευής στηθαίων μαζί με πλάκα, οπότε στη θέση επαφής δημιουργείται σκοτία). Στους ξυλότυπους των τοιχείων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί σύνδεσμοι χωρίς παρεμβολή σωλήνων. Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων πρέπει να είναι εμφανισιακά άψογες. Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες σκυροδεμάτων δεν είναι εμφανισιακά άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχριση τους με τσιμεντοκονίαμα 450kg τσιμέντου με προσθήκη οποιωνδήποτε ειδικών συγκολλητικών ρητινών τύπου π.χ. REVINEX και σε όποια έκταση απαιτείται, προκειμένου να αποδοθεί άψογη αισθητικά συνολική επιφάνεια ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΙ Ή ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΥΠΟΙ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Χρήση μεταλλοτύπων αντί ξυλοτύπων ή πλαστικοτύπων στην κατασκευή ανεπίχριστων σκυροδεμάτων είναι υποχρεωτική για τον ανάδοχο, στην περίπτωση που ο ξυλότυπος δεν εξασφαλίζει ακρίβεια και καθαρότητα της κατασκευής ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) 6

7 Οι σιδηροπλισμοί θα είναι σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 649/Β/ (Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμένου σκυροδέματος). Όλοι οι σιδηροπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα προβλεπόμενου πάχους από τον ΕΚΩΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ Στους χώρους της παιδικής χαράς θα δημιουργηθούν ζώνες όδευσης στο εσωτερικό της, πλάτους 1,50μ. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Υπ. Απόφ /ΦΕΚ 931Β/ όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ.Α.18239/ΦΕΚ 1289Β/ και την υπ' αρ. Υ.Α /ΦΕΚ 2029 Β/ ) περί καθορισμού των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων. Οι ζώνες όδευσης επιλέχθηκε να γίνουν από έγχρωμο σκυρόδεμα χρώματος επιλογής της υπηρεσίας στο οποίο με στένσιλ μπορούν να δημιουργηθούν και σχέδια που να ταιριάζουν στον χώρο της παιδικής χαράς. Στην παιδική χαρά στα Φλογητά επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν σχιστόπλακες με μπορντούρα κυβολίθων διότι ο υφιστάμενος χώρος του πάρκου,στον οποίο θα γίνει η παιδική χαρά, έχει παρόμοια επίστρωση. Σε κάποιες παιδικές χαρές θα κατασκευασθούν εξωτερικά πεζοδρόμια ώστε να εξασφαλισθεί η άνετη και ασφαλής πρόσβαση στο χώρο της παιδικής χαράς από όλους (και από ΑΜΕΑ). Τα πεζοδρόμια θα επιστρωθούν με πλάκες σκυροδέματος απλές και οδηγού τυφλών όπου προβλέπεται από τη μελέτη και θα κατασκευασθούν και οι ανάλογες ράμπες διαβάσεις ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες με επίστρωση αυτή που προβλέπεται από τις προδιαγραφές. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ: 3.1. ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 3.2 ΣΧΙΣΤΟΠΛΑΚΕΣ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Επιστρώσεις με σχιστόπλακες ακανόνιστες μέσου πάχους 3 cm, επί υποστρώματος από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους 2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΑΠΌ ΓΡΑΝΙΤΗ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Επιστρώσεις με έγχρωμους προκατασκευασμένους κυβόλιθους από γρανίτη οποιονδήποτε διαστάσεων και σχήματος, οι οποίοι τοποθετούνται ελεύθερα (χωρίς κονίαμα) σε υπόστρωμα από καθαρή άμμο, πάχους 5εκ. η οποία αφού διαστρωθεί συμπυκνώνεται με δονητική πλάκα ή χειροκίνητο κύλινδρο. 3.4 ΠΛΑΚΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΕΣ (ΟΧΙ ΡΑΒΔΩΤΕΣ) με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με τσιμεντένιες πλάκες 50/50/5cm ή 40/40/3cm λευκού ή κοινού τσιμέντου, έγχρωμες ή όχι, αντιολισθητικές, μπακλαβωτές ή βοτσαλωτές κ.λ.π. σύμφωνα με τις επιταγές της μελέτης. 3.5 ΒΟΤΣΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ (ΞΑΝΘΟ) ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ 2-8mm Κάτω από τα όργανα παιδικής χαράς όπου προβλέπεται από τη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί βότσαλο χωρίς ακμές μεγέθους κόκκων 2-8mm σε βάθος 40cm όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές. Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 4. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 7

8 4.1. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 4.2. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 5. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 5.1 ΓΕΝΙΚΑ Όλες οι επιφάνειες που θα χρωματιστούν, καθαρίζονται και τρίβονται, αρχικά με πατόχαρτο οι τοίχοι, με γυαλόχαρτο τα ξύλινα και με σμυριδόχαρτο τα σιδερένια. Κατά κανόνα χρησιμοποιούνται έτοιμες κωδικοποιημένες αποχρώσεις χρωμάτων δειγματολογίων και υλικά αναγνωρισμένων για την ποιότητα τους εργοστασίων. Η εκλογή των αποχρώσεων που θα εφαρμοστούν ανήκει αποκλειστικά στον Μελετητή Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 5.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ , , , ). Προβλέπονται με βερνικόχρωμα ριπολίνης προηγουμένου σπατουλαρίσματος, ως ακολούθως: Τρίψιμο με ελαφρό γυαλόχαρτο (Νο80 έως 100) για εξομάλυνση και σπάσιμο των ακμών. Αστάρωμα με μίγμα λινελαίου, νεφτιού και στεγνωτικού με προσθήκη λίγου τσίγκου ή βελατούρας. Επικάλυψη ζωντανών ρόζων με πυκνό διάλυμα γομολάκας. Αφαίρεση νεκρών ρόζων (μαύρων) και γέμισμα του κενού με εποξειδικό στόκο (δύο συστατικών) ανακατωμένο με πριονίδι ξύλου. Νέο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεσκόνισμα. Σπατουλάρισμα με στόκο λινελαίου. Μετά το στέγνωμα, πάλι τρίψιμο με γυαλόχαρτο και ξεσκόνισμα. Πρώτο χέρι βελατούρας. Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, δεύτερο χέρι βελατούρας. Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, πρώτο χέρι ριπολίνης. Ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχαρτο Νο400 και λίγο νερό, δεύτερη στρώση ριπολίνης. Σε περίπτωση βερνικωμένων επιφανειών ξύλου (για εσωτερικές και μόνον επιφάνειες) προηγείται γυαλοχάρτισμα, αφαίρεση νεκρών ρόζων και κάψιμο ζωντανών ρόζων, ξεσκόνισμα, επάλειψη με λινέλαιο βρασμένο, στέγνωμα, ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα, δεύτερη στρώση λινελαίου και μετά το στέγνωμα πρώτη και στη συνέχεια δεύτερη στρώση διαφανούς βερνικιού. 5.3 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Δεν προβλέπονται γενικά σπατουλαρίσματα εκτός αν η μελέτη το προβλέπει. Προηγείται καθαρισμός με σπάτουλα και συρματόβουρτσα. Ακολουθεί πρώτη επίστρωση με αντισκωριακό μίνιο και στη συνέχεια δεύτερη στρώση μινίου διαφορετικής όμως απόχρωσης. Επακολουθούν δύο στρώσεις ντουκοχρώματος που διαφέρουν λίγο στην απόχρωση. Σε περίπτωση χρωματισμού με ντούκο, μεταξύ των δύο στρώσεων ελαφρό τρίψιμο με ντουκόχαρτο και ξεσκόνισμα. Στις γαλβανισμένες επιφάνειες αντί μινίου εφαρμόζονται δύο στρώσεις ειδικών PRIMER που εξασφαλίζουν πρόσφυση στην γαλβανισμένη επιφάνεια. Όλα τα παραπάνω χρώματα θα πρέπει να είναι οικολογικά και να φέρουν την αντίστοιχη πιστοποίηση ENISO ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ Εξοπλιστικά στοιχεία Παιδικής Χαράς (με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ ) Προβλέπονται πακτωμένα με μπετόν στην παιδική χαρά (κούνιες, τραμπάλες, λαβύρινθος, μύλος κλπ.) τα οποία πρέπει να τηρούν αυστηρά τις αποστάσεις ασφαλείας απ όλες τις περιμετρικές κατασκευές (π.χ. υπερυψωμένα κράσπεδα, πάγκοι, άλλο παιχνίδι, δέντρα κ.λ.π.) Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων). 8

9 6.2 Βρύσες ποσίμου νερού Θα κατασκευασθούν βρύσες για πόσιμο νερό σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Οι χτιστές βρύσες αποτελούνται από το κυρίως σώμα, από τη λεκάνη και σε κάποιες περιπτώσεις από βραχίονα με βρύση για χρήση από ΑΜΕΑ. Το κυρίως σώμα αποτελείται από πέτρα Λακκώματος. Η στέψη του κυρίως σώματος, ο βραχίονας και η λεκάνη κατασκευάζονται από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα. Η λεκάνη της βρύσης ΑΜΕΑ είναι ανοξείδωτη. Ο αριθμός των βρύσεων, ο συνδυασμός και η διάταξη διαφέρουν ανάλογα με την εκάστοτε διαμόρφωση σύμφωνα με τη μελέτη της παιδικής χαράς. 6.3 Ξύλινες κατασκευές- Πέργκολες Θα κατασκευασθεί ξύλινη πέργολα αναρρίχησης φυτών όπου προβλέπεται από τη μελέτη. Βλέπε παράρτημα Α (Ειδική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων) 6.4 Καθιστικά Θα κατασκευασθούν καθιστικά (ευθύγραμμα ή καμπύλα σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης) από έγχρωμο σκυρόδεμα με πλάτη και χωρίς πλάτη. Η πλάτη κατασκευάζεται από πέτρα Λακκώματος πρέσας (λιθοδομή με αρμό). Θα κατασκευασθεί επίσης αμφιθεατρικό καθιστικό από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα σε γήινη απόχρωση επιλογής της υπηρεσίας,σε σχήμα ημικυκλικό που θα αποτελείται από δύο επίπεδα. 7. ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προβλέπονται στην παιδική χαρά χώροι φύτευσης πρασίνου, σύμφωνα με την μελέτη και με την προϋπόθεση κατασκευής αυτόματου ποτίσματος. Προβλέπονται: Δένδρα ύψους με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ τουλάχιστον 2,50m από τον λαιμό της ρίζας, διαμέτρου τουλάχιστον 0,03m, διακλαδιζόμενα σε ύψος 1,00m από τον παραπάνω λαιμό. (Ειδικά τα καβάκια πρέπει να διακλαδίζονται σχεδόν από τον λαιμό). Πρέπει να έχουν πλούσιο ριζικό σύστημα με μπάλα χώματος συσκευασμένη σε λινάτσα ή σάκο πολυαιθυλενίου (νάυλον) ή δοχείο. Θάμνοι με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ τουλάχιστον διετείς, ύψους από το λαιμό της ρίζας τουλάχιστον 0,80m με μπάλα χώματος. Αναρριχώμενα φυτά με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ , διετή με μπάλα χώματος. Ποώδη πολυετή φυτά με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ με μπάλα χώματος σε δοχείο ή σε σάκο πολυαιθυλενίου, ύψους από τον λαιμό 0,30m. Χλοοτάπητας με βάση τον ΕΛΟΤ ΤΠ από μίγμα σπόρων με την εμπορική ονομασία Νο 21 σε αναλογία: LOLIUM PERENNE 30% FESTUCA RUBRA RUBRA 40% POA PRANTESIS 20% APROSTIS TENUIS 10% Οι σπόροι πρέπει να είναι πρόσφατης εσοδείας, να έχουν πλήρη ωρίμανση, χρώμα στιλπνό, βλαστική ικανότητα πάνω από 85%, ξένες ύλες κάτω από 1% να είναι απολυμασμένοι και απεντομομένοι και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καθαρότητας, βλαστικότητας και υγειονομικού ελέγχου. Θα είναι συσκευασμένοι σε σάκους των 50-46kg και κάθε σάκος θα έχει ετικέτα με τα στοιχεία: Είδος σπόρου Καθαρότης Βλαστικότης Απολύμανση Μολυβδοσφραγίδα τελωνείου Γενικά τα φυτά πρέπει, με βάση τους ΕΛΟΤ ΤΠ , , , , , , , , , , , , : 9

10 Να είναι αρίστης ποιότητας και εμφάνισης, υγιή, απαλλαγμένα φυτοπαθολογικών όζων και εντομολογικών προσβολών. Να είναι αναπτυγμένα σε δοχεία ή σάκους πολυαιθυλενίου γεμάτους με μίγμα από ίσα μέρη κηποχώματος, άμμου και κοπριάς. Να έχουν πλούσιο και καλά διαμορφωμένο ριζικό σύστημα, ανάλογα με το είδος του φυτού, να είναι εύρωστα και να φέρουν τρεις (3) τουλάχιστον βραχίονες καλά διαμορφωμένους. Το κηπευτικό χώμα θα είναι πολύ καλής ποιότητας, θα περιέχει άργιλο 20% - 30%, 50% - 70% άμμο με PH 66,8, θα είναι κόκκινου ή ανοιχτοκόκκινου χρώματος και θα προέρχεται από βάθος μέχρι 0,70m. Η κοπριά θα είναι ανάμικτη από αιγοπρόβατα και βοοειδή, καλά χωνεμένη και αποσυντιθέμενη, χωρίς ξένες προσμίξεις, θα λειοτρίβεται, δε θα έχει σβώλους, όχι δυσώδους οσμής και χρώματος καστανού σκούρου προς μαύρο. Το λίπασμα θα προέρχεται από το εμπόριο και θα είναι τύπου ή Οι μεταξύ των διαφόρων φυτών αποστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Οι λάκκοι φύτευσης έχουν διαστάσεις: 0,70 Χ 0,70 Χ 0,70m για δένδρα 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50m για θάμνους και αναρριχώμενα φυτά 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30m για πoώδη πολυετή φυτά Η κοπριά ενσωματώνεται σε αναλογία γενικά 15%. Το λίπασμα ενσωματώνεται σε ποσότητα 200kg για κάθε δένδρο, θάμνο ή αναρριχώμενο και 100 kg για κάθε ποώδες πολυετές. Η εργασία φύτευσης κάθε φυτού περιλαμβάνει: Την διάνοιξη των λάκκων, την μεταφορά και ενσωμάτωση κοπριάς και λιπάσματος, την μεταφορά και φύτευση του φυτού,τον σχηματισμό λεκάνης ποτίσματος, την απομάκρυνση του αχρήστου υλικού, το πότισμα, το ψέκασμα με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο και γενικά την συντήρηση των φυτών. Η εγκατάσταση χλοοτάπητα (GAZON) περιλαμβάνει: α) Προμήθεια και μεταφορά κηποχώματος αμμοπηλώδους σύστασης, απαλλαγμένου θειικών και ανθρακικών αλάτων νατρίου, λίθων, ριζών και σβόλων, καταλλήλου για σπορά λεπτών κόκκων ευαίσθητων φυτών, β) προμήθεια και μεταφορά άμμου ποταμού χονδρόκοκκης, ανάμιξη κηποχώματος και άμμου και διάστρωση σε ισοπαχείς στρώσεις, πάχους 25-30cm. Η διάστρωση γίνεται στην αρχή με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση από εργάτες με την βοήθεια τσουγκρανών για να επιτευχθεί η τελική επιθυμητή στάθμη. γ) Προμήθεια μεταφορά και διάστρωση οργανικής ύλης (τύρφη + κοπριά + λίπασμα) με τσουγκράνες. δ) Αναμόχλευση μίγματος κηποχώματος, άμμου και οργανικής ύλης δύο φορές σταυρωτά σε βάθος 20-25cm για την επίτευξη αρίστου ψιλοτεμαxισμού και ομοιόμορφης ανάμιξης. ε) Τελική διαμόρφωση της επιφανείας, απομάκρυνση ριζών, λίθων, διαμέτρου μεγαλύτερης από 1cm και λοιπών ακαταλλήλων υλικών και επιπεδοποίησή της επιφανείας, σύμφωνα με τα υψόμετρα της μελέτης. στ) Επίπαση ή ράντισμα με εντομοκτόνο και μυκητοκτόνο. ζ) Την ομοιόμορφη σπορά της επιφανείας χειρωνακτικά, από ειδικό γεωτεχνίτη, η) Την επικάλυψη του σπόρου με ελαφρό χτύπημα με τσουγκράνα. θ) Την κυλίνδρωση της επιφανείας με ελαφρό κύλινδρο cm και βάρους 1-1,5 kg/cm2 και την τελική διαμόρφωση της συμπιεσμένης επιφανείας. ι) Τα ποτίσματα (καταβρέγματα) μέχρις ότου ο χλοοτάπητας φυτρώσει και αποκτήσει ύψος 8-10 cm, το κούρεμά του και η τυχόν επανασπορά του. κ) Το βοτάνισμα, οι ψεκασμοί (προληπτικοί και κατασταλτικοί) για ασθένειες του χλοοτάπητα, η επιφανειακή λίπανση κάθε μήνα, τα ποτίσματα και γενικά η συντήρηση του. 8. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 8.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ α. Οι εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε: Τους Κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους που ισχύουν για κάθε κατηγορία αυτών Τους όρους των επίσηµων Κανονισµών που ισχύουν στη χώρα προελεύσεως των µηχανηµάτων, συσκευών και οργάνων, για όσα από αυτά είναι προελεύσεως εξωτερικού και δεν υπάρχουν επίσηµοι Κανονισµοί του Ελληνικού Κράτους Τους Διεθνείς Κανονισµούς Τα Σχέδια της Μελέτης, Τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήµης Τις Εντολές, Οδηγίες και Υποδείξεις της Υπηρεσίας Επίβλεψης 10

11 β. Τα προς ενσωμάτωση στο έργο υλικά θα έχουν τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη και θα πληρούν τις απαιτήσεις των κατά περίπτωση ισχυόντων Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) και τεχνικών προδιαγραφών και θα φέρουν σήμανση CE. Ειδικότερα το υπό προμήθεια ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει: να φέρει σήμανση CE. να συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις όλων των Ευρωπαϊκών οδηγιών και των εθνικών διατάξεων τεχνικής εναρμόνισης που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό ΜΕΛΕΤΕΣ - AΔΕΙΕΣ EΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΧΟΥ AΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβαίνει έγκαιρα στις απαιτούµενες ενέργειες προς τους αρµόδιους φορείς, για όσες από τις εγκαταστάσεις το προβλέπει ή απαιτεί η νοµοθεσία για την λήψη : Αδειών έναρξης εργασιών, Πιστοποιητικών ελέγχου εγκαταστάσεων που κατασκευάσθηκαν, Αδείας λειτουργίας εγκαταστάσεων Διευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος πρέπει να κάνει όλες τις ενέργειες που χρειάζονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, και επιπρόσθετα, έχει την υποχρέωση να κάνει όσες ενέργειες χρειάζονται προς τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.) για την έγκαιρη εξασφάλιση των αντίστοιχων παροχών, τη ρύθµιση λεπτοµερειών παροχών και σύνδεσης αυτών κλπ. Το κόστος των παραπάνω θεωρείται ανοιγµένο στο κόστος του έργου. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εκπονήσει και να υποβάλλει φωτοτεχνική μελέτη, μελέτη υπολογισμού διατομής καλωδίων και μελέτη στατικής επάρκειας των ιστών EΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΝ ΥΛΙΚΝ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Όλος ο εξοπλισµός και τα υλικά που φέρνει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, και γενικά για ενσωµάτωση στο έργο, θα είναι καινούργια, Α διαλογής χωρίς ελαττώµατα και θα πληρούν τους σχετικούς συµβατικούς όρους που καθορίζουν τον τύπο, την κατηγορία και τα λοιπά χαρακτηριστικά τους. Η Υπηρεσία Επίβλεψης έχει το δικαίωµα ελέγχου και δοκιµής κάθε είδους εξοπλισµού ή υλικού που έρχεται στο εργοτάξιο, καθώς και εντολής για την άµεση αποµάκρυνσή του από το εργοτάξιο, σε περίπτωση που δεν ικανοποιεί τους όρους που αναφέρονται στα χαρακτηριστικά και την ποιότητα. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να παρέχει στην Υπηρεσία Επίβλεψης όλα τα στοιχεία που θα του ζητηθούν σχετικά µε την προέλευση του εξοπλισµού και των υλικών, καθώς και να τα αποµακρύνει από το εργοτάξιο (µε εντολή της), εάν δεν είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ΕΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Η εγκατάσταση πρόκειται να κατασκευασθεί σύµφωνα µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 "Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις" και τις απαιτήσεις των Προσωρινών Τεχνικών Προδιαγραφών (εγκύκλιος 22/ΔΙΠΑΔ/οικ658/ ). Τα φορτία φωτισµού θα ηλεκτροδοτηθούν από Pillar φωτισµού που θα τοποθετηθεί στο σηµείο που εµφανίζεται στα σχέδια της µελέτης. Το Pillar θα τροφοδοτείται από την γραµµή Δηµοτικού φωτισµού (ΦΟΠ) ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ Για την τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης καλωδίων θα διανοίγονται τάφροι βάθους τουλάχιστον 0,7 m και πλάτους τουλάχιστον 0,6m., με στάθμη πυθμένα σε βάθος 10cm κάτω απο τη προβλεπόμενη στάθμη των σωλήνων. Κάτω απο τους σωλήνες και μέχρι 10cm πάνω απο αυτούς η τάφρος θα επανεπιχώνεται με άμμο, ενώ το υπολειπόμενο βάθος μέχρι την επιφάνεια συμπληρωνεται με κατάλληλα υλικά επιχωμάτων. Το υλικό της επανεπίχωσης συμπυκνώνεται ώστε να δέχεται τα φορτία που προβλέπονται να διέρχονται στην επιφάνεια της τάφρου χωρίς να παραμορφώνεται. 11

12 Για τη διέλευση των καλωδίων θα τοποθετηθούν σωλήνες HDPE Φ90 με ενσωματωμένο σύρμα διατομής. Για την γείωση της εγκατάστασης θα τοποθετηθεί αγωγός γείωσης διατομής 25mm2 στην ίδια τάφρο με τους σωλήνες διέλευσης καλωδίων. Αυτός θα συνδεέται με τους ακροδέκτες των ιστών και το κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής με αγωγό διατομής 6mm2 με σφικτήρες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΤΟΥ Ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 4,00 m, διαμέτρου 102 mm, Οι ιστοί θα κατασκευάζονται σε εργοστάσιο με παραγωγική διαδικασία που ακολουθείται βάσει του προτύπου ISO 9001:2008. Οι ιστοί φέρουν σήμανση CE βάσει του προτύπου ΕΝ 40-5:2002. Τεχνική Περιγραφή: Χαλύβδινος ιστός φωτισμού, σταθερής κυκλικής ριγωτής διατομής από γαλβανισμένο χάλυβα με απόληξη διαμέτρου Ø76. Η βάση αγκύρωσης και οι βίδες στερέωσης είναι από γαλβανισμένο χάλυβα, με πάχος επίστρωσης 70μικρών. Η βάση αγκύρωσης είναι από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και αποτελείται από δύο συνδετικά μέρη. Τοποθέτηση: Θα στερεώνεται με χαλύβδινη πλάκα έδρασης κυκλικής διατομής Φ310 (ή τετραγωνικής διατομής 310mm x310mm) και πάχους10mm με κεντρικής οπή ιδίων διαστάσεων με τον κορμό του ιστού για τη διέλευση των καλωδίων και του αγωγού γείωσης καθώς και με τέσσερις οπές, κυκλικού σχήματος διαστάσεων Φ18mm για τη στερέωση. Οι διαστάσεις και,τα χαρακτηριστικά του θεμελίου θα προκύψουν από τη στατική μελέτη που απαιτείται να προσκομίσει ο ανάδοχος. Διαστάσεις: Διάμετρος d=102mm, ύψος h=4000mm Χρώμα: Ηλεκτροστατική βαφή χρώματος γκρι Θύρα ελέγχου Η θυρίδα ελέγχου βρίσκεται στο κάτω μέρος του ιστού. Η θυρίδα κλείνει με κατάλληλο πορτάκι το οποίο φέρει κλειδαριά ασφαλείας και παρέχεται με πίνακα καλωδιώσεων τριών εισόδων και 12 εξόδων. Η είσοδος 60x40mm του καλωδίου παροχής βρίσκεται πάνω στον ιστό στα 350mm από τη βάση. Η γείωση του ιστού επιτυγχάνεται με ένα χαλύβδινο στοιχείο M8x17, στερεωμένο πλησίον του ιστού. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί ώστε τα µπουλόνια που θα στερεώνουν το ιστό στην βάση αγκύρωσης θα φέρουν στο επάνω µέρος ειδική κάλυπτρα από µαλακό υλικό για την αποφυγή τραυµατισµών. Φωτιστικό με λυχνία ατμών υδραργύρ ου 125 W Φωτιστικό ενδεικτικού τύπου τετραγωνικού πρίσματος χρώματος γκρι με λυχνία ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης Ισχύος 125 (E-27) κατάλληλο για να προσαρµόζεται σε απόληξη ιστού διαµέτρου Ø76. Το σώµα του θα είναι κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου και το καπάκι κατασκευασμένο απο αλουμίνιο, βαµµένα ηλεκτροστατικά µε βαφή πούδρας από πολυεστερικά χρώµατα άριστης ποιότητας (χρωμα γκρι). Το σώµα θα φέρει υποδοχή προσαρµογής σε κορυφή ιστού διαµέτρου Φ76.Θα ανοίγει µέσω άρθρωσης ώστε να µην χρειάζεται να κατέβει το φωτιστικό από τον ιστό κατά τις εργασίες ρύθµισης, συντήρησης και επισκευής των οργάνων έναυσης και του λαµπτήρα. Θα φέρει πολυκαρβονικό κάλυµµα,διαφανές, ανθεκτικό στη UV ακτινοβολία, σε κραδασµούς και σε θερµότητα, κωνικού τετραγωνικού σχήµατος. Η προστασία έναντι της σκόνης και της υγρασίας θα γίνεται µέσω ελαστικού παρεµβύσµατος το οποίο εξασφαλίζει τέλεια στεγανότητα παρέχοντας προστασία IP65 στο χώρο του λαµπτήρα. Θα έχει ειδική βάση από ατσάλι, όπου θα είναι στερεωµένα και συνδεδεµένα τα όργανα αφής και λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος. Θα είναι κατασκευασμένο σύµφωνα µε τους κανονισµούς της EU και θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά δοκιµών στεγανότητας και φωτοµετρικών στοιχείων από Πιστοποιηµένους Ελληνικούς Φορείς. Θα φέρει σήµανση CE. 12

13 Ενδεικτικό σχέδιο 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΑΡ. 14

15 1. ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑ Θα χρησιμοποιηθεί έτοιμο έγχρωμο σκυρόδεμα για την κατασκευή τόσο των εσωτερικών δαπέδων διαδρόμων στις παιδικές χαρές όσο και στην κατασκευή των καθιστικών. Το έγχρωμο σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί θα: Συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ-EN206. Θα είναι κατηγορίας αντοχής C25/30. Η μελέτη σύνθεσης του Έγχρωμου Σκυροδέματος θα είναι σχεδιασμένη ειδικά ώστε να προφέρουν ένα ιδανικό χρωματικό αποτέλεσμα. Θα είναι ειδικής σύνθεσης υψηλών προδιαγραφών που θα βασίζεται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του σκελετού των αδρανών. Η συμπεριφορά του θα είναι όπως σε κάθε σκυρόδεμα. Θα εξασφαλίζεται η επιθυμητή εργασιμότητα κατά την παραγγελία. Το έγχρωμο σκυρόδεμα παράγεται με προσθήκη χρωστικών μεταλλικών οξειδίων (κυρίως οξειδίων σιδήρου). Οι χρωστικές είναι σε μορφή σκόνης ή υγρού. Η δοσολογία είναι συνήθως 0,5-5% κατά βάρος τσιμέντου. Υψηλότερες δοσολογίες δε βαθαίνουν το χρώμα και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα του σκυροδέματος. Το χρώμα θα είναι ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Διάστρωση εφαρμογή Για εφαρμογές σε δάπεδα συνιστάται η κοπή αρμών ανά 10 15m. Επίσης, συνιστάται η διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε προσθήκη νερού από αυτή που ορίζει η μελέτη σύνθεσης. Το σκυρόδεμα θα παραδίδεται με ομοιόμορφο χρώμα στο έργο. Θα πρέπει να αποφεύγεται η οποιαδήποτε προσθήκη στο έργο αφού μπορεί να επηρεάσει την απόχρωση του προϊόντος. Ανεπαρκής συντήρηση του έγχρωμου σκυροδέματος, μπορεί να επιφέρει αλλοιώσεις στο χρώμα ή ανομοιομορφίες στην επιφάνεια. Σφράγισμα Επιφάνειας: Συνιστάται η επάλειψη της επιφάνειας με σφραγιστικό βερνίκι για μεγαλύτερη προστασία και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η ανανέωση του βερνικιού θα γίνεται κάθε 1,5 2 χρόνια ανάλογα τη χρήση 1.1 ΔΑΠΕΔΑ ΑΠΟ ΕΓΧΡΩΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ: Αφού γίνει η εκσκαφή και η μόρφωση της τελικής επιφάνειας στις απαιτούμενες κλίσεις, γίνεται συμπύκνωση του εδάφους. Τα δάπεδα από έγχρωμο γαρμπιλόδεμα διαστρώνονται σε πάχος 10εκ. και είναι οπλισμένα με ένα πλέγμα T131. Το δάπεδο εφαρμόζεται σε πλάκα από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 15εκ. με δύο πλέγματα Τ131, η οποία έχει κατασκευαστεί σε υπόβαση από εξυγιαντική και πλήρως συμπιεσμένη στρώση σκύρων λατομείου, ελάχιστου πάχους 15εκ. Μεταξύ της υπόβασης και της βάσης από σκυρόδεμα θα γίνει διάστρωση πλαστικής μεμβράνης στη βάση που θα δεχτεί το υλικό. Στα πλαίσια του δαπέδου τοποθετούνται κράσπεδα με έγχυτο σκυρόδεμα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Η τοποθέτηση των κρασπέδων προηγείται της διαστρώσεως του δαπέδου. Το γαρμπιλόδεμα είναι έγχρωμο και κατασκευάζεται από τσιμέντο και αδρανή σταθερής προβλέψεως. Ο χρωματισμός επιτυγχάνεται με πρόσμιξη οξειδίων σιδήρου σε σταθερή αναλογία μερών και η τελική απόχρωση των στοιχείων θα είναι επιλογής της υπηρεσίας. Προ της κατασκευής θα κατασκευαστούν δείγματα μέχρι επίτευξης της επιθυμητής απόχρωσης, που θα εγκριθούν από την υπηρεσία. Θα προβλεφθούν αρμοί εκτόνωσης διαστολών στις υποδεικνυόμενες από την κάτοψη και τις λεπτομέρειες θέσεις, οι οποίοι πληρωθούν με διπλή σφράγιση, τόσο στο επίπεδο του τελικού δαπέδου όσο και στο επίπεδο του γκρο μπετόν με κορδόνι πολυαιθυλενίου και μαστίχη πολυουρεθάνης χρώματος γκρι. 2. ΒΟΤΣΑΛΟ ΧΩΡΙΣ ΑΚΜΕΣ (ΞΑΝΘΟ) ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΟΚΚΩΝ 2-8mm Δάπεδο Βότσαλο ποταμίσιο. 15

16 Κάτω από τα όργανα παιδικής χαράς όπου προβλέπεται από τη μελέτη θα χρησιμοποιηθεί βότσαλο χωρίς ακμές μεγέθους κόκκων 2-8mm σε βάθος 40cm όπως προβλέπεται από τις προδιαγραφές για τις παιδικές χαρές με τα εξής χαρακτηριστικά : Μέγεθος κόκκου 2-8 mm(σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176:2008, άρθ άρθ , ΕΛΟΤ EN1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). Σε ξανθό χρωματισμό κόκκων. Στρογγυλεμένο και καθαρισμένο, απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε προσμίξεις, π.χ. σωματίδια λάσπης ή αργίλου (σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1176:2008, άρθ , ΕΛΟΤ EN 1176 και Παράρτημα ΣΤ, σχήμα ΣΤ.1, ΕΛΟΤ ΕΝ1176). Η διάστρωση σε στρώμα πάχους 400 mm κατ' ελάχιστο. 3. ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 3.1 Μεταλλική περίφραξη (Σύμφωνα με το σχέδιο... της μελέτης): Αποτελείται από βάση μπετόν ελάχιστου ύψους 25cm πάνω από την τελική επιφάνεια του εδάφους και κιγκλίδωμα μέγιστου ύψους 1.05m, έτσι ώστε το συνολικό ύψος της περίφραξης να είναι τουλάχιστον 1,30m από το εξωτερικό πεζοδρόμιο. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους, η βάση (και η αντίστοιχη θεμελίωσή της) κατασκευάζεται με αναβαθμούς ανά ακέραια πολλαπλάσια του αξονικού μήκους μεταξύ δύο συνεχόμενων ορθοστατών του κιγκλιδώματος. Ύψος αναβαθμού σταθερό 25cm. Ανώτατο ύψος τοίχου βάσης (σε θέση αναβαθμού) 1,20m. Το πλάτος πεδίλου βάσης θα είναι κατ ελάχιστον 50cm και το ύψος πεδίλου 25cm. Οι στάθμες θεμελίωσης καθορίζονται επί τόπου από τον επιβλέποντα μηχανικό με απαραίτητη έγκριση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Τα κιγκλιδώματα θα αποτελούνται από κάθετους ορθοστάτες κατασκευασμένους από χαλύβδινους κοιλοδοκούς τετραγωνικής διατομής RHS80, διαστάσεων 80x80x3mm. Κάθε ορθοστάτης θα είναι συνολικού μήκους 1,05m ενώ η οριζόντια απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών ορθοστατών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 1,90m με ενδιάμεσο στήριγμα και θα πακτώνεται σε οπές της βάσης, διαμέτρου 10cm και βάθους 35cm. Στη θέση αναβαθμού ο ορθοστάτης πακτώνεται στο χαμηλό τμήμα της βάσης, σε απόσταση 5cm. περίπου από την παρειά του αναβαθμού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την στέρεη και ασφαλή πάκτωση των κιγκλιδωμάτων επί του τοιχείου από σκυρόδεμα είτε στο σενάζ της στέψης της περιτοίχισης από λιθοδομή στην πλευρά της εισόδου και του δρόμου, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα (π.χ. πρόσθετη κατασκευή κατάλληλων βάσεων από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 εφόσον απαιτηθεί κ.λ.π.). Η κουπαστή των κιγκλιδωμάτων θα αποτελείται από την κάτω οριζόντια κοιλοδοκό 50x50 χιλ. ενώ στην πάνω μεριά από κοιλοδοκό 50x30χιλ. Το σχέδιο των κιγκλιδωμάτων μεταξύ των ορθοστατών θα είναι κατασκευασμένο από συμπαγείς χαλύβδινους ράβδους διαστάσεων Φ21mm που εμπεριέχουν ελλειψοειδές διακοσμητικό μοτίβο και τοποθετούνται σε αξονικές αποστάσεις 8cm. Το μοτίβο εναλλάσσεται σε δύο ύψη (βλ. Σχέδιο περίφραξης). Όλα τα επιμέρους τμήματα των κιγκλιδωμάτων θα είναι κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένα μεταξύ τους, διαμορφώνοντας μια στέρεη, ακλόνητη και συμπαγή κατασκευή. Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα γίνονται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτή μέθοδο (π.χ. μέθοδος SMAW), εφαρμόζοντας κατάλληλη προετοιμασία των προς συγκόλληση επιφανειών (π.χ. καθαρισμός, δημιουργία φρέζας κ.τ.λ.), επιλέγοντας τα κατάλληλα ηλεκτρόδια (π.χ. 7018) και εφαρμόζοντας την κατάλληλη διαδικασία συγκόλλησης (WPS, PQR) με τις κατάλληλες στρώσεις συγκόλλησης (πάσα). Μετά την ηλεκτροσυγκόλληση κάθε τμήματος, θα ακολουθεί απόξεση της περίσσειας υλικού που προέρχεται από την ηλεκτροσυγκόλληση και λείανση των επιφανειών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια ανωμαλία ή αστοχία στη ηλεκτροσυγκόλληση, αυτή θα επισκευάζεται και θα επανελέγχεται. Σύστημα βαφής (α) Τα στοιχεία της μεταλλικής κατασκευής, θα υφίστανται καθαρισμό επιφανείας δια αμμοβολής, ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO : Τα τμήματα της μεταλλικής κατασκευής που πρόκειται να εγκιβωτιστούν πλήρως στο σκυρόδεμα, θα υποστούν καθαρισμό επιφανείας με αμμοβολή ποιότητας SA 2, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO : Οι επιφάνειες αυτές δεν θα ασταρωθούν. (β) Οι προκύπτουσες από την επεξεργασία επιφάνειες θα καθαρίζονται επιμελώς από τα υπολείμματα του λειαντικού υλικού με ξηρό αέρα καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες ουσίες (λάδια, σκόνη, ξένα σώματα κτλ). (γ) Μετά τον καθαρισμό της επιφάνειας των μεταλλικών κατασκευών και το πολύ εντός τεσσάρων (4) ωρών από 16

17 την αμμοβολή, θα εφαρμόζεται primer (αστάρι) μεταλλικών επιφανειών ανόργανου ψευδαργύρου, ελάχιστης περιεκτικότητας σε ψευδάργυρο 85% κατά βάρος, σε δύο στρώσεις κατά προτίμηση. Το συνολικό πάχος ξηρής μεμβράνης (DFT) των στρώσεων ασταριού θα είναι 70 έως 90 μm. Τα σημεία της κατασκευής στα οποία η στρώση Primer έχει υποστεί βλάβες από ηλεκτροσυγκόλληση, διάτρηση κ.λ.π., θα καθαρίζονται επιμελώς με μηχανικά μέσα και θα βάφονται με πινέλο ή ρολό επί τόπου του έργου (touch-up). (δ) Στην συνέχεια, μέσα σε διάστημα 48 ωρών και αφού έχει στεγνώσει πλήρως η προηγούμενη στρώση του Primer, θα εφαρμόζεται η τελική βαφή με ελαιόχρωμα αλκυλιδικής σιλικόνης, σε δύο στρώσεις εφαρμογής, συνολικού πάχους ξηρού υμένα 125μm. Η τελική επίστρωση θα έχει απόχρωση χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 4. ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΓΚΟΛΑ (Σύμφωνα με το σχέδιο... της μελέτης): Η ξυλεία κάθε είδους που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι ευθύινη, αρραγής, σκληρή, χωρίς ρωγμές και σχισμές, μη πρόσφατης υλοτόμησης (πριν δύο χρόνια τουλάχιστον) και ανθεκτική στις αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και τις εναλλαγές της υγρασίας και της ξηρασίας. Να μην έχει σομφό ξύλο, μαλακά μέρη και ίχνη «ανάμματος», σαπίσματος και προσβολής εντόμων και μυκήτων. Τα νερά θα είναι ίσια και ομαλά με κλίση ως 7% σε σχέση με τις κατά μήκος ακμές, ή τον άξονα του ξύλου. Οι ρόζοι θα είναι υγιείς με διάμετρο έως 30 mm, όχι συγκεντρωμένοι, ούτε στις ακμές. Ξύλα με νεκρούς ρόζους δεν θα επιτρέπονται. Η περιεχόμενη υγρασία στο εργοστάσιο θα είναι έως 11%. Ελάχιστη πυκνότητα με περιεχόμενη υγρασία 20%, 500kg/m3. Τα είδη ευγενούς ξυλείας που προορίζονται να μείνουν εμφανή, πρέπει να είναι πρώτης διαλογής. Όλα τα εξαρτήματα, σιδηρικά και συνδετικά υλικά (κλειδαριές, χειρολαβές, μηχανισμοί, τζινέτια, γαλλικά, πορταδέλλες, μεντεσέδες, σύρτες, ξυλόβιδες, καρφιά, μπουλόνια, κόλλες διάφορες, παρεμβύσματα και λοιπά εξαρτήματα και βοηθητικά υλικά) θα είναι άριστης ποιότητας, στερεά, καλά επεξεργασμένα, θα λειτουργούν άριστα και θα είναι της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει δείγματα όλων των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και θα προβεί στην προμήθειά των μετά την έγκρισή τους από την Υπηρεσία. Η μεταφορά και διακίνηση των υλικών ή έτοιμων κατασκευών θα γίνεται με προσοχή, ώστε να μην επιφορτίζονται με τάσεις που δεν έχουν προβλεφθεί για να μην κινδυνεύουν να παραμορφωθούν και να μην τραυματίζονται οι επιφάνειες και οι ακμές τους, πάντοτε προστατευμένα από τις καιρικές συνθήκες και την υγρασία. Η αποθήκευση των ξύλων θα γίνεται πάνω σε στηρίγματα και έτσι ώστε, να μη δέχονται φορτία, είτε σε οριζόντια θέση, είτε σε κατακόρυφη, να αερίζονται καλά και να είναι προστατευμένα από την βροχή, την υγρασία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες γενικά, καθώς και από την βιολογική προσβολή και τις άλλες κακώσεις από τις δραστηριότητες του εργοταξίου. Η ξυλεία που έχει εμποτιστεί και είναι υγρή πρέπει να αποθηκεύεται έτσι, ώστε να διευκολύνεται η ξήρανσή της. Τυχόν χρησιμοποιούμενα καλύμματα δεν θα έρχονται σε επαφή με τα καλυπτόμενα ξύλα. Πλάκες και επίπεδα φύλλα προϊόντων ξύλου θα αποθηκεύονται οριζόντια πάνω σε στηρίγματα με τρόπο ώστε να μην παραμορφώνονται, ούτε να καταστρέφονται οι ακμές τους, προστατευμένα από τους ρύπους του εργοταξίου. Κατά την μεταφορά τα φύλλα θα σηκώνονται χωρίς να σύρονται ή να τρίβονται μεταξύ τους (κυρίως οι ακμές). Ξύλα που θα παραμείνουν με τα νερά εμφανή θα προστατεύονται από ρύπους που μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνισή τους. Ο Ανάδοχος - πριν από την έναρξη εκτέλεσης των διαφόρων ξυλουργικών εργασιών θα κατασκευάσει ανάλογα δείγματα από κάθε είδος, προκειμένου να εγκριθούν από την Υπηρεσία, μετά δε την έγκριση τους θα προχωρήσει στην εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν από ειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία που να διαθέτουν όλο τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό κατάλληλο για την επεξεργασία των ξύλων. Γενικά οι ξύλινες κατασκευές πρέπει να συντίθεται στα εργαστήρια του κατασκευαστή και να εκτελούνται επί τόπου μόνο οι εργασίες για την στήριξη και ενσωμάτωσή τους στο έργο. Η τελική επεξεργασία ως προς τη διαμόρφωση των άκρων μπορεί να εκτελείται στο εργοτάξιο, εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα πρεπουσών συνθηκών προστασίας (πρόσληψη υγρασίας, 17

18 βιολογικής προσβολής, κακώσεων κλπ). Κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών θα ελέγχεται η περιεχόμενη στα ξύλα υγρασία. Αν παρατηρηθεί διαφορά μεγαλύτερη από 2% θα ενημερώνεται ο επιβλέπων. Όλες οι επιφάνειες των ξύλινων μερών πρέπει να είναι επιμελώς πλανισμένες και τελείως λείες, οι δε ακμές ευθείες και χωρίς αποφλοιώσεις και σπασίματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τεμαχίων (εντορμίες, φαλτσογωνιές, μόρσα κλπ). Οι επιφάνειες σύνδεσης των ξύλων πρέπει να υποστούν κατάλληλη επεξεργασία, ώστε να επιτυγχάνεται η τελειότερη δυνατή επαφή μεταξύ των. Η συγκόλληση των διαφόρων ξύλινων μερών πρέπει να γίνεται με ψυχρή κόλλα. Τα πλαίσια των σκελετών των πρεσσαριστών θυροφύλλων θα είναι από αντικολλητή ξυλεία. Οι επενδύσεις με κόντρα πλακέ ή καπλαμά θα είναι χωρίς ενώσεις (μονοκόμματες), ανεξάρτητα με το εάν οι επιφάνειες αυτές προορίζονται να χρωματισθούν με ριπολίνη ή με βερνίκι. Η επικόλληση των καπλαμάδων θα γίνει με τρόπο ώστε να παρουσιάζουν τελική εντύπωση κατασκευής από φυσική ξυλεία. Όταν στην ίδια κατασκευή γίνεται χρήση φυσικής ξυλείας και καπλαμά, θα ληφθεί πρόνοια ώστε η τελική εντύπωση να παρουσιάζει εικόνα συνόλου κατασκευής από φυσική ξυλεία. Τα πρεβάζια θυρών, αρμοκάλυπτρα και λοιπά παρόμοια τεμάχια θα είναι μονοκόμματα. Οι ανοχές που γίνονται δεκτές είναι οι εξής: Το κενό ανάμεσα στην κάσσα και το θυρόφυλλο μπορεί να κυμαίνεται από 1,5 έως 3 mm. Το κενό ανάμεσα στο δάπεδο και το θυρόφυλλο μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 mm. Οι γενικές ή μερικές διαστάσεις των διαφόρων ξύλινων στοιχείων δεν θα διαφέρουν από τις θεωρητικές περισσότερο από 0,5%. Οι διατομές των διαφόρων κατασκευών που θεωρητικά πρέπει να είναι ίδιες δεν θα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους περισσότερο από 1%. Οι ξύλινες κατασκευές θα προστατεύονται - με εγκεκριμένη μέθοδο - από τις οποιεσδήποτε φθορές ή ρυπάνσεις από την εκτέλεση άλλων εργασιών, από τρίτους κλπ. Τα άχρηστα υλικά, απορρίμματα κλπ θα απομακρύνονται πλήρως με το τέλος της εργασίας. Ο τρόπος επιμέτρησης των ξύλινων κατασκευών ορίζεται κατά περίπτωση στα σχετικά άρθρα του συμβατικού Τιμολογίου. Οι τιμές μονάδας των ξύλινων κατασκευών περιλαμβάνουν την προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών επί τόπου του έργου (ενσωματωμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών, καθώς και των εξαρτημάτων, μικροϋλικών κλπ), τις δαπάνες για τον εμποτισμό του ξύλου όπου απαιτείται, τις δαπάνες λόγω φθορών και απομειώσεων των υλικών γενικά, τις δαπάνες για την προσέγγιση όλων των υλικών στα σημεία χρησιμοποίησής των, τις δαπάνες εργατικών, εργαλείων, μηχανημάτων και ικριωμάτων και γενικά όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών (κυρίων και βοηθητικών) σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, σε οποιαδήποτε θέση ή τμήμα του έργου και σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας. 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 5.1 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Ο εξοπλισμός θα ανταποκρίνεται πλήρως προς τους όρους των προδιαγραφών της μελέτης, θα κατασκευασθεί από υλικά άριστης ποιότητας και θα ανταποκρίνεται στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζεται. Γενικά ισχύουν οι Πρότυπες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές και συγκεκριμένα η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ : «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ», η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ : «ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» και η ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ : «ΚΑΘΙΣΤΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ». 18

19 Επιτρέπονται αποκλίσεις ± 5% στις διαστάσεις των εξοπλισμών και στις διατομές των υλικών, αρκεί ο προσφερόμενος εξοπλισμός να μην υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας που ορίζει η παρούσα μελέτη, διαφορετικά ο εξοπλισμός δεν θα μπορεί να χωρέσει στους χώρους για τους οποίους έχει μελετηθεί. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στις παιδικές χαρές δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα: α) Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. β) Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να είναι ασφαλή για τους χρήστες (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λπ.). γ) Τα παιχνίδια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το αντίστοιχο πρότυπο. δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΝ 1176:2008 και ΕΝ 1177:2008. Η τήρηση των απαιτήσεων των προαναφερόμενων προτύπων ή προδιαγραφών ασφαλείας πιστοποιείται από αναγνωρισμένους φορείς, μέσω διενέργειας περιοδικών, ανά διετία, ελέγχων και την έκδοση αντίστοιχων πιστοποιητικών ελέγχου και σήματος συμμόρφωσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει τα εν λόγω πιστοποιητικά συμμόρφωσης από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης καθώς και να εγκαταστήσει με ορθό τρόπο τα όργανα της παιδικής χαράς σε κατάλληλες θέσεις και αποστάσεις μεταξύ τους ώστε η παιδική χαρά να λάβει πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον αρμόδιο διαπιστευμένο φορέα πριν παραδοθεί σε χρήση. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε να είναι σε συνεχή συνεννόηση και επικοινωνία με την επιβλέπουσα υπηρεσία αλλά και τον φορέα πιστοποίησης ώστε να γίνει σωστά η εγκατάσταση του εξοπλισμού των παιδικών χαρών. ΞΥΛΕΙΑ Όλα τα ξύλινα μέρη θα είναι επεξεργασμένα και βαμμένα με υδατοδιαλυτά υλικά για αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Κάθε ξύλο που θα χρησιμοποιείται θα έχει λειανθεί και κατεργαστεί κατάλληλα ώστε να μην αφήνει ακίδες στην επιφάνειά του σύμφωνα με ΕΝ ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ Κυρίως χρησιμοποιείται πεύκο ή άλλο ξύλο αντίστοιχων χαρακτηριστικών. Το υλικό του φυσικού ξύλου δε θα έχει κοφτερές μύτες και γωνίες. ΣΥΝΘΕΤΟ ΞΥΛΟ Θα προέρχεται από διαφόρων τεμαχίων φυσικού ξύλου και θα είναι ειδικού βάρους kp/m3. Τα χαρακτηριστικά του σύνθετου ξύλου θα είναι: υγρασία 10-15% (S+P 8-10%) θερμική αγωγιμότητα 0,10 kcal/mho Αντοχή στη φωτιά f 30 -f 60 (δε θα χάνει την αντοχή του όταν καίγεται εξωτερικά) θα είναι εμποτισμένο για προστασία από μύκητες και έντομα ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα μεταλλικά στοιχεία (π.χ. κοχλίες, μεταλλικοί σύνδεσμοι, αλυσίδες) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα θερμογαλβανισμένο. Τα μεταλλικά τμήματα του εξοπλισμού θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή χάλυβα βαμμένο ηλεκτροστατικά. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα πλαστικά στοιχεία θα είναι από πολυπροπυλένιο ή πολυαιθυλένιο ή πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες υάλουgfrp άλλο αντίστοιχο υλικό. Τα πλαστικά καλύμματα στους συνδέσμους θα είναι από πολυαμίδιο ή ποπλυπροπυλένιο πολυαιθυλένιο άλλο αντίστοιχο υλικό με προστασία UV (έναντι της υπεριώδους ακτινοβολίας του ηλίου). 19

20 ΧΡΩΜΑΤΑ Όλα τα χρώματα θα είναι υδατοδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα. Η βαφή θα είναι ηλεκτροστατική για αντοχή σε εξωτερικό χώρο. ΠΑΚΤΩΣΗ Ο εξοπλισμός θα πακτώνεται με τρόπο κατάλληλο ώστε να προστατεύεται μακροχρόνια η ξυλεία από κατακράτηση υγρών. Θα πρέπει ο ανάδοχος να μεριμνήσει σε συνεννόηση με τον προμηθευτή του εξοπλισμού για τη σωστή επιλογή των βάσεων έδρασης του εξοπλισμού δεδομένου ότι αυτές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετηθεί το όργανο της παιδικής χαράς (βότσαλο, χώμα κλπ). Πιστοποίηση: Όλα τα όργανα των παιδικών χαρών πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1176:2008 και να φέρουν πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, επί ποινή αποκλεισμού. Διευκρίνιση για όλα τα όργανα παιδικής χαράς: Οι αναγραφόμενες διαστάσεις και φωτογραφίες είναι ενδεικτικές, προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανά όργανο μπορούν να αντικατασταθούν με άλλες, ισοδύναμες, εφόσον δεν αλλάζουν τη φύση της μελέτης, τον αριθμό των παιδιών που απασχολούνται, την ηλικιακή ομάδα και την κατηγορία χρηστών. Σε περίπτωση αποκλίσεων, θα γίνεται ειδική μνεία και αιτιολόγηση ως προς την ισοδυναμία των προσφερόμενων δραστηριοτήτων, προς διευκόλυνση της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ωστόσο, σε κάθε προσφορά θα πρέπει να πληρούνται τα όρια ασφαλείας (το προσφερόμενο είδος να μην υπερβαίνει τον αναφερόμενο στην μελέτη χώρο ασφαλείας και ύψος πτώσης). 1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΔΙΟΝ. 1 ΤΥΠΟΥ 2 Μήκος : 3900 mm περίπου Πλάτος: 3000 mm περίπου Ύψος :2600 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6900Χ6500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600 mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα, Ένα (1) πλαστικό τούνελ, Τρία (3) πάνελ δραστηριοτήτων. Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: Τέσσερις (4) ξύλινες κολώνες διατομής 84Χ84mm, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητικό δάπεδο, 20

21 Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15mm. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα θα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 84Χ84mm, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού θα προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα θα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης θα κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της θα τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm. Στη ζώνη είσοδου του χρήστη θα διαθέτει πλευρική προστασία από κοντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. Πλαστικό τούνελ. Το πλαστικό τούνελ θα αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ θα κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν διάφορες δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά και νήπια. Όλες οι ακμές έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες. Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP) ή άλλου υλικού αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΖΩΑΚΙΑ ΔΙΟΝ.2 Μήκος : 3000 ( )mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6400 x 3500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +3 21

22 Το όργανο αποτελείται από : Δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και αποσβεστήρες Δύο μορφές από ζωάκια με χειρολαβές Βάση ταλάντωσης Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από ξύλο. Στις άκρες τοποθετούνται τα καθίματα κατάλληλων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένα. Οι χειρολαβές, από πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων, τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία πάνω σε μορφές από ζωάκια που στερεώνονται σταθερά στη δοκό ταλάντωσης. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό για την απόσβεση των κρούσεων με το έδαφος. Η βάση αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς στις οποίες προσαρμόζεται ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. ΜΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΔΙΟΝ. 3 Μήκος : 2050mm περίπου Πλάτος: 1000mm περίπου Ύψος : 1920mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5650 x 4600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 2000mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) κλιμακωτή αναρρίχηση, Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης, Μία (1) αναρρίχηση «φιδάκι», Μία (1) κάθετη αναρρίχηση, Δύο (2) δοκούς σύνδεσης. Περιγραφή Το όργανο συντίθεται από δύο κεκλιμένες πλευρές που ενώνονται μεταξύ τους με δύο σιδηροδοκούς. Η μία κεκλιμένη πλευρά φέρει μία κλιμακωτή αναρριχήσεις που αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται με πέντε σιδηροσωλήνες η καθεμία. Στην άλλη κελιμένη πλευρά έχει ένα πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά που στηρίζεται δύο ξύλινες δοκούς 100Χ100mm περίπου. Μέσα στο τρίγωνο που δημιουργείται τοποθετείται μία μία αναρρίχηση «φιδάκι» από σιδηροσωλήνα ο οποίος έχει συγκολλημένα ημικύκλια από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής και μία κάθετη αναρρίχηση από σιδηροσωλήνα. 22

23 ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΔΙΟΝ.4 Μήκος :1750 mm περίπου Πλάτος:100 mm περίπου Ύψος : 650 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 4750Χ3100mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 700mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από :Δύο (2) κάθετες δοκούς, Μία (1) κεκλιμένη οριζόντια δοκό. Περιγραφή Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό 100Χ100mm περίπου η οποία σταθεροποιείται πάνω δύο κάθετες δοκούς ίδιας διατομής αλλά διαφορετικού ύψους, έτσι ώστε να φέρει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΜΥΛΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΟΝ.5 ιάµετρος: 1500 mm περίπου Ύψος: 750 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: Ø5600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Αποτελείται : Από τον µύλο κινητό µέρος και τον άξονα µε την βάση που είναι το σταθερό µέρος κίνησης. 1) Η βάση του οργάνου αποτελείται από µεταλλικό άξονα που πακτώνεται κατά ένα μέρος. 2) Το κινητό µέρος (µύλος) αποτελείται από τον µεταλλικό σκελετό και τρία καθισµατάκια νηπίων πιστοποιηµένα. Ο µεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σωλήνα. Κάθετα στο άνω μέρος του κεντρικού άξονα υπάρχουν κολλημένοι τρεις μεταλλικοί σωλήνες. Στα άκρα των τριών σωλήνων βρίσκονται προσαρμοσμένα τρία καθίσματα νηπίων. Τα καθισµατάκια νηπίων είναι µεγάλης αντοχής. Τα καθίσµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ Είναι από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, µε πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των νηπίων, µε εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουµινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν τη μορφή λίκνου όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. 23

24 ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΔΙΟΝ.6 Μήκος : 2700mm περίπου Πλάτος : 2000mm περίπου Ύψος : 2650mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: 6200 x 5000mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Αποτελείται από έναν πύργο με ημικυκλική σκεπή, μία ευθεία ράμπα ανάβασης και μία τσουλήθρα 200cm. Η ράμπα ανάβασης οδηγεί στον στεγασμένο πύργο που αριστερά και απέναντι υπάρχουν φράγματα προστασίας πτώσεων, δεξιά από την σκάλα υπάρχει μία τσουλήθρα. Πύργος με ημικυκλική σκεπή και πατάρι: Αποτελείται από ξύλινες κολόνες κάθετες στο έδαφος, οριζόντιους ξύλινους δοκούς και καδρόνια. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το πατάρι. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου πάνω στο πατάρι υπάρχει φράγμα (πάνελ) προστασίας κατασκευασμένο από σημύδα (πλακάς θαλάσσης) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο επάνω μέρος του πύργου υπάρχει η ημικυκλική σκεπή. Στη θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ ή προστατευτικό κάγκελο για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Στο κάτω μέρος του πύργου συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Ίσια ράμπα ανόδου για πατάρι 1000mm περίπου: Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσης διαστάσεων ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων και το οποίο φέρει ξύλα διαστάσεων που χρησιμοποιούνται ως πατήματα Το άνω μέρος της καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του παταριού που προσαρμόζεται. Έχει κάγκελο από τις δύο μεριές που αποτελείται από κάθετες ξύλινες κολώνες και οριζόντιοιυς ξύλινους δοκούς. Συναρμολογημένα μεταξύ τους σχηματίζουν την ίσια ράμπα ανόδου. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Τσουλήθρα 2000mm περίπου με δύο σπασίματα για πατάρι 1000mm περίπου: Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm περίπου και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος. Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. 24

25 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (3 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΜΕΑ) ΔΙΟΝ.7 Μήκος : ελάχ μέγ. 6700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τέσσερα καθίσματα (τρία καθίσματα παίδων και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ). Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστηλωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Τα καθίσματα παίδων είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ, ώστε να είναι αναπαυτικά και άνετα στη χρήση, που περιβάλει πλήρως εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό. ΑΜΕΑ Το κάθισμα για ΑΜΕΑ είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικoύ για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει το παιδί περιμετρικά, στο εμπρόσθιο τμήμα φέρει αλυσίδες σε δύο ύψη οι οποίες ασφαλίζουν με ειδικούς συνδέσμους. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. 25

26 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΔΙΟΝ.8 Μήκος : ελάχ μέγ. 6700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τέσσερα καθίσματα δύο καθίσματα νηπίων. Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστηλωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΝΗΠΙΩΝ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΔΙΟΝ.9 Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. 26

27 ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΟΝ.10 Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): 450mm περίπου Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα αποριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΟΝ.11 Γενικές διαστάσεις: 1000x80x80mm Άνοιγμα: 60x35mm Ελαστική επένδυση για κράσπεδα από σκυρόδεμα πάχους 60χιλ. Κατασκευασμένη από έγχρωμους συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλώσιμου ελαστικού με σταθερή διαβάθμιση, ομογενούς σύστασης, με σταθεροποιητή έγχρωμης πολυουρεθάνης. 2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΛ.1 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 Μήκος : 3000 mm περίπου Πλάτος :1650 mm περίπου Ύψος : 2600 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6500Χ4650mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600 mm Ηλικιακή ομάδα : 1,5+ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ 27

28 Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα, Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων, Ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι. Ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα αποτελείται από: Έξι (6) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από : Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα, Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Όλες οι ακμές έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες. Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:

29 ΚΑΛ.2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ( ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ) Μήκος : ελάχ μέγ. 1050mm περίπου Πλάτος : ελάχ. 345 μέγ. 500mm περίπου Ύψος : ελάχ. 625 μέγ. 840mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 3050 x 2505mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : 1,5+ Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από:τον φορέα (κυρίως όργανο) με κάθισμα και χειρολαβές την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως). Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης ή άλλο υλικών αντίστοιχων ιδιοτήτων που δημιουργούν τη μορφή του αυτοκινήτου. Ενδιάμεσα των δύο τεμαχίων τοποθετείται το κάθισμα. Η βάση αποτελείται από ελατήριο πιέσεως με σπείρες. Στο επάνω μέρος συγκρατείται το κυρίως όργανο. Για το ελατήριο λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. ΚΑΛ.3 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ (2 ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΜΕΑ) Μήκος : 4300mm περίπου Πλάτος : 1800mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7000 x 4500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τριών θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τρία καθίσματα (δύο καθίσματα νηπίων και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ). Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστηλωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 29

30 ΝΗΠΙΩΝ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΜΕΑ Το κάθισμα για ΑΜΕΑ είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικoύ για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει το παιδί περιμετρικά, στο εμπρόσθιο τμήμα φέρει αλυσίδες σε δύο ύψη οι οποίες ασφαλίζουν με ειδικούς συνδέσμους. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΚΑΛ.4 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ Μήκος : ελάχ μέγ. 3700mm περίπου Πλάτος : 1750mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης (mm): 7200 x 3700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια δύο θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, τέσσερις ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και ένα κάθισμα φωλιά. Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστηλωμάτων.τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς (2 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑ Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από ένα περιμετρικό στεφάνι από κυκλικό σωλήνα. Καλύπτεται περιμετρικά με σχοινί από πλυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος υπάρχει ειδική διάταξη δίχτυ (πλέγμα σχοινιών από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων) με σχετική ελαστικότητα. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Το κάθισμα αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων. 30

31 ΚΑΛ.5 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ Μήκος :2700mm περίπου Πλάτος : 900mm περίπου Ύψος : 1150mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5800 x 4000 mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Αποτελείται από σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων που συνδέονται ανά δύο με οριζόντιες δοκούς, σχηματίζοντας δύο παράλληλα πλαίσια σχήματος Π. Τα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες κολώνες. Οι οριζόντιες δοκοί φέρουν αλυσίδες ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες εν θερμώ ή σχοινιά τα οποία κατασκευάζονται από πολύκλωνο συρµατόσχοινο επενδυµένο µε ίνες πολυπροπυλενίου ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Οι αλυσίδες ή τα σχοινιά καταλήγουν σε ξύλινα πατήματα σε απόσταση από το έδαφος. Τα άκρα των ξύλινων πατημάτων συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με τα υποστυλώματα. ΚΑΛ.6 ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Ύψος: 850mm περίπου Διάμετρος: 1600mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: Ø5600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 900mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Ο βασικός σκελετός της διάταξης αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό κυκλικό άξονα. Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα προσαρμόζονται μεταλλικοί άξονες που δημιουργούν τη βάση στήριξης. Επάνω στη βάση τοποθετείται πάτωμα από κόντρα πλακάζ θαλάσσης. Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας. Στην κορυφή του σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. Παράλληλα με το βασικό σκελετό υπάρχει το κυκλικό κάθισμα που είναι κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης. Περιμετρικά υπάρχει κυκλικός σωλήνας ασφαλείας. 31

32 ΚΑΛ.7 ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ Μήκος : 2700mm περίπου Πλάτος : 2000mm περίπου Ύψος : 2650mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: 6200 x 5000mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Αποτελείται από έναν πύργο με ημικυκλική σκεπή, μία ευθεία ράμπα ανάβασης και μία τσουλήθρα 200cm. Η ράμπα ανάβασης οδηγεί στον στεγασμένο πύργο που αριστερά και απέναντι υπάρχουν φράγματα προστασίας πτώσεων, δεξιά από την σκάλα υπάρχει μία τσουλήθρα. Πύργος με ημικυκλική σκεπή και πατάρι στα: Αποτελείται από ξύλινες κολόνες κάθετες στο έδαφος, οριζόντιους ξύλινους δοκούς και καδρόνια. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το πατάρι. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου πάνω στο πατάρι υπάρχει φράγμα (πάνελ) προστασίας κατασκευασμένο από σημύδα (πλακάς θαλάσσης) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο επάνω μέρος του πύργου υπάρχει η ημικυκλική σκεπή. Στη θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ ή προστατευτικό κάγκελο για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Στο κάτω μέρος του πύργου συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Ίσια ράμπα ανόδου για πατάρι 1000mm περίπου: Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσης διαστάσεων ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων και το οποίο φέρει ξύλα διαστάσεων που χρησιμοποιούνται ως πατήματα Το άνω μέρος της καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του παταριού που προσαρμόζεται. Έχει κάγκελο από τις δύο μεριές που αποτελείται από κάθετες ξύλινες κολώνες και οριζόντιοιυς ξύλινους δοκούς. Συναρμολογημένα μεταξύ τους σχηματίζουν την ίσια ράμπα ανόδου. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Τσουλήθρα 2000mm περίπου με δύο σπασίματα για πατάρι 1000mm περίπου: Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm περίπου και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος. Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. 32

33 ΚΑΛ.8 ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΚΤΗΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ Μήκος : 3950mm περίπου Πλάτος : 1600mm περίπου Ύψος : 2000mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7700 x 5000mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 2000mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό πάνω στην οποία καταλήγουν όλα τα στοιχεία του σύνθετου. Από τη μία κεκλιμένη πλευρά φέρει δύο κλιμακωτές αναρριχήσεις που δημιουργούνται από ξύλινες δοκούς που ενώνονται με σιδηροσωλήνες. Στην άλλη κεκλιμένη πλευρά έχει μία κλιμακωτή αναρρίχηση, όμοια με τις προηγούμενες, και ένα πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά που στηρίζεται σε ξύλινες δοκούς. Σε κάθε άκρο της οριζόντιας δοκού προσαρμόζεται από μία κατακόρυφη αναρρίχηση (όπως, για παράδειγμα, κάθετη αναρρίχηση με σχοινί, αναρρίχηση «φιδάκι» από σιδηροσωλήνα ο οποίος έχει συγκολλημένα ημικύκλια από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής, κάθετη αναρρίχηση από σιδηροσωλήνα). ΚΑΛ.9 ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ Μήκος : 2500mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : 700mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5600 x 3500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Το όργανο αποτελείται από : Δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και αποσβεστήρες Βάση ταλάντωσης Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από ξύλο. Στις άκρες τοποθετούνται τα καθίματα κατάλληλων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένα. Οι χειρολαβές είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό σωλήνα στον οποίο προσαρμόζονται χερούλια από πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Οι χειρολαβές τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία μπροστά από κάθε κάθισμα και στερεώνονται σταθερά στη δοκό ταλάντωσης. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό για την απόσβεση των κρούσεων με το έδαφος. Η βάση αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς στις οποίες προσαρμόζεται ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. 33

34 ΚΑΛ.10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. ΚΑΛ.11 ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): 450mm περίπου Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα αποριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. 34

35 ΚΑΛ.12 ΠΟΔΗΛΑΤΟΣΤΑΤΗΣ ΕΛΙΚΟΕΙΔΟΥΣ ΜΟΡΦΗΣ Γενικές διαστάσεις: Μήκος: 520mm περίπου Πλάτος: 500mm περίπου Ύψος: 550mm περίπου Ο ποδηλατοστάτης κατασκευάζεται από χαλύβδινο γαλβανισμένο ή ανοξείδωτο σωλήνα. Έχει σπειροειδή μορφή με διάμετρο σπείρας 500mm περίπου. Φέρει τρεις ολοκληρωμένες σπείρες και δύο μισές, τις εξωτερικές. Η απόσταση της σπείρας από το έδαφος θα είναι 50mm τουλάχιστον. Η κατασκευή μπορεί είτε να τοποθετηθεί στο έδαφος με τη χρήση βάσεων-μεταλλικών φλαντζών και στριφωνιών είτε με την πάκτωση των δύο εξωτερικών κάθετων σωλήνων σε τσιμεντένια βάση στο έδαφος. ΚΑΛ.13 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γενικές διαστάσεις: 1000x80x80mm Άνοιγμα: 60x35mm Ελαστική επένδυση για κράσπεδα από σκυρόδεμα πάχους 60χιλ. Κατασκευασμένη από έγχρωμους συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλώσιμου ελαστικού με σταθερή διαβάθμιση, ομογενούς σύστασης, με σταθεροποιητή έγχρωμης πολυουρεθάνης. 3. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΑΝΑΣΤΗΡΙΟ) ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΜΟΥΔ_ΚΛ.1 Μήκος : ελάχ μέγ. 3700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 3700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια δύο θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, τέσσερις ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και δύο καθίσματα νηπίων. Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων 35

36 υποστηλωμάτων.τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς (2 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΟΥΔ_ΚΛ.2 Μήκος : 2100 mm περίπου Πλάτος: 1650 mm περίπου Ύψος : 1850 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5100Χ4650mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Το όργανο αποτελείται από: Μία (1) ορθογωνικη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα, Δύο (2) τραπεζάκια, Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή. Η πλατφόρμα αποτελείται από: Έξι (6) ξύλινες κολώνες, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων με αντιολισθητικό δάπεδο, Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Τραπεζάκια 36

37 Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατσκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από : Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδεροσωλήνα, Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο απο σιδηροσωλήνα με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. ΜΥΛΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΔ_ΚΛ.3 ιάµετρος: 1500 mm περίπου Ύψος: 750 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: Ø5600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Ο μύλος νηπίων 3 θέσεων θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα ΕΝ έως 8. Αποτελείται : Από τον µύλο κινητό µέρος και τον άξονα µε την βάση που είναι το σταθερό µέρος κίνησης. 1) Η βάση του οργάνου αποτελείται από µεταλλικό άξονα που πακτώνεται κατά ένα μέρος. 2) Το κινητό µέρος (µύλος) αποτελείται από τον µεταλλικό σκελετό και τρία καθισµατάκια νηπίων πιστοποιηµένα. Ο µεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σωλήνα. Κάθετα στο άνω μέρος του κεντρικού άξονα υπάρχουν κολλημένοι τρεις μεταλλικοί σωλήνες. Στα άκρα των τριών σωλήνων βρίσκονται προσαρμοσμένα τρία καθίσματα νηπίων. Τα καθισµατάκια νηπίων είναι µεγάλης αντοχής. Τα καθίσµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ Είναι από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, µε πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των νηπίων, µε εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουµινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν τη μορφή λίκνου όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. 37

38 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ ΤΥΠΟΥ 1 ΜΟΥΔ_ΚΛ.4 Μήκος : 3000 mm περίπου Πλάτος :1650 mm περίπου Ύψος : 2600 mm περίπου\ Μέγιστος χώρος χρήσης : 6500Χ4650mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600 mm Ηλικιακή ομάδα : 1,5+ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα, Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων, Ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι. Ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα αποτελείται από: Έξι (6) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από : Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα, 38

39 Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. Όλες οι ακμές έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες. Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ ΜΟΥΔ_ΚΛ.5 Μήκος : 4200 mm περίπου Πλάτος: 3700 mm περίπου Ύψος : 3200 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200Χ7200mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το σύνθετο αποτελείται από : Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) ανοξείδωτη τσουλήθρα, Μία (1) σκάλα αναρρίχησης, Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά, Μία (1) κατακόρυφη κλίμακα. Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα αποτελείται από: Τεσσερις (4) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη είσοδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κοντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. Σκάλα αναρρίχησης. Η σκάλα αναρρίχησης κατασκευάζεται από δύο καμπύλους σιδηροσωλήνες με καμπύλα σκαλοπάτια ανάμεσα τους και χειρολαβές της ίδιας διατομής. Πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά Το πλέγμα αναρρίχησης κατασκευάζεται από ένα μεταλλικό πλαίσιο από σιδηροδοκούς που 39

40 σταθεροποιείται σε δύο κατακόρυφες επικολλητές κολώνες 100Χ100mm περίπου. Αποτελείται από σχοινιά πολυπροπυλενίου ή άλλου υλικού αντίστοιχων ιδιοτήτων που διασταυρώνονται σχηματίζοντας τετράγωνα. Κατακόρυφη κλίμακα Η κατακόρυφη κλίμακα αποτελείται από δύο κολώνες 100Χ100mm περίπου και τρία πατήματα από σιδηροσωλήνα. Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP) ή άλλου υλικού αντίστοιχων ιδιοτήτων. Όλες οι ακμές έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΖΩΑΚΙΑ ΜΟΥΔ_ΚΛ.6 Μήκος : 3000 ( )mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6400 x 3500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και αποσβεστήρες Δύο μορφές από ζωάκια με χειρολαβές Βάση ταλάντωσης Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από ξύλο. Στις άκρες τοποθετούνται τα καθίματα κατάλληλων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένα. Οι χειρολαβές, από πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων, τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία πάνω σε μορφές από ζωάκια που στερεώνονται σταθερά στη δοκό ταλάντωσης. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό για την απόσβεση των κρούσεων με το έδαφος. Η βάση αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς στις οποίες προσαρμόζεται ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥΔ_ΚΛ.7 Ύψος: 850mm περίπου Διάμετρος: 1600mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: Ø5600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 900mm Ηλικιακή ομάδα : +3 40

41 Ο βασικός σκελετός της διάταξης αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό κυκλικό άξονα. Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα προσαρμόζονται μεταλλικοί άξονες που δημιουργούν τη βάση στήριξης. Επάνω στη βάση τοποθετείται πάτωμα από κόντρα πλακάζ θαλάσσης. Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας. Στην κορυφή του σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. Παράλληλα με το βασικό σκελετό υπάρχει το κυκλικό κάθισμα που είναι κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης. Περιμετρικά υπάρχει κυκλικός σωλήνας ασφαλείας. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 3 ΘΕΣΕΩΝ (2 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΜΕΑ) ΜΟΥΔ_ΚΛ.8 Μήκος : ελάχ μέγ. 5200mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 5200mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τριών θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τρία καθίσματα (δύο καθίσματα παίδων και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ). Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστη λωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Τα καθίσματα παίδων είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ, ώστε να είναι αναπαυτικά και άνετα στη χρήση, που περιβάλει πλήρως εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό. ΑΜΕΑ Το κάθισμα για ΑΜΕΑ είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικoύ για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει το παιδί περιμετρικά, στο εμπρόσθιο τμήμα φέρει αλυσίδες σε δύο ύψη οι οποίες ασφαλίζουν με ειδικούς συνδέσμους. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. 41

42 ΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΜΟΥΔ_ΚΛ.9 Μήκος : 2800 mm περίπου Πλάτος : 450 mm περίπου Ύψος : 600 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5800Χ3450mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Έξι (6) κάθετες δοκούς, Μία (1) κινητή οριζόντια δοκό. Περιγραφή Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό 100Χ100mm περίπου η οποία σταθεροποιείται πάνω σε ένα ταλαντευόμενο μεταλλικό πλαίσιο. Το πλαίσιο συνδέεται με κινητούς βραχίονες από σιδηροσωλήνα με τέσσερις ξύλινες δοκούς 100Χ100mm περίπου, δύο σε κάθε πλευρά της οριζόντιας δοκού. Στα δύο άκρα της η οριζόντια δοκός συνδέεται με σχοινί με δύο κάθετες ξύλινες δοκούς 100Χ100mm περίπου για τον περιορισμό της κίνησης. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΟΥΔ_ΚΛ.10 Μήκος :1750 mm περίπου Πλάτος:100 mm περίπου Ύψος : 650 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 4750Χ3100mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 700mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Δύο (2) κάθετες δοκούς, Μία (1) κεκλιμένη οριζόντια δοκό. Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό 100Χ100mm περίπου η οποία σταθεροποιείται πάνω δύο κάθετες δοκούς ίδιας διατομής αλλά διαφορετικού ύψους, έτσι ώστε να φέρει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο. 42

43 ΞΥΛΙΝΑ ΔΟΚΑΡΙΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥΔ_ΚΛ.11 Μήκος :2000mm περίπου Πλάτος: 300mm περίπου Ύψος : 1900mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5000 x 3300mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Πέντε (5) κάθετες δοκούς, Μία (1) οριζόντια δοκό. Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό 100Χ100mm περίπου η οποία σταθεροποιείται πάνω πέντε κάθετες δοκούς ίδιας διατομής. Οι κάθετες δοκοί τοποθετούνται εναλλάξ από τις δύο πλευρές της οριζόντιας. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΟΥΔ_ΚΛ.12 Γενικές διαστάσεις Μήκος : 1760mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : 760mm περίπου 2 μεταλλικές βάσεις σε σχήμα δένδρου 3 ξύλινοι δοκοί για κάθισμα 3 ξύλινοι δοκοί για την πλάτη Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις οι οποίες έχουν μορφή δένδρου. Η θέση καθίσματος κατασκευάζεται από 3 ξύλινους δοκούς και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με ελαφριά κλίση, έτσι ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Οι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8. 43

44 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΜΟΥΔ_ΚΛ.13 Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΔ_ΚΛ.14 Γενικές διαστάσεις: 1000x80x80mm Άνοιγμα: 60x35mm Ελαστική επένδυση για κράσπεδα από σκυρόδεμα πάχους 60χιλ. Κατασκευασμένη από έγχρωμους συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλώσιμου ελαστικού με σταθερή διαβάθμιση, ομογενούς σύστασης, με σταθεροποιητή έγχρωμης πολυουρεθάνης. 44

45 ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΥΔ_ΚΛ.15 Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): 450mm περίπου Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα αποριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΜΟΥΔ_ΚΛ.16 Γενικές διαστάσεις Μήκος : 800mm περίπου Πλάτος: 500mm περίπου Ύψος : 1100mm περίπου Η βρύση αποτελείται από : Μία (1) βάση στήριξης, Ένα (1) διακοσμητικό πάνελ. Η βρύση κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα διαμορφωμένο σε σχήμα στρογγυλεμένου Γ, το οποίο καταλήγει στην παροχή του νερού. Στο πάνω άκρο τοποθετείται διακοσμητικό πάνελ από HPL σε σχήμα σύννεφου ή αντίστοιχου. 45

46 4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΑ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΤΣΑΝΕΪΚΑ) ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ ΤΥΠΟΥ 2 ΜΟΥΔ_ΤΣ.1 Μήκος : 3900 mm περίπου Πλάτος: 3000 mm περίπου Ύψος :2600 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6900Χ6500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600 mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα, Ένα (1) πλαστικό τούνελ, Τρία (3) πάνελ δραστηριοτήτων. Τετράγωνη πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα αποτελείται από: Τέσσερις (4) ξύλινες κολώνες διατομής 84Χ84mm, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 15mm. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς διαστάσεων 95Χ35mm. Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 84Χ84mm, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 84Χ84mm και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα πάχους 1mm χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm. Στη ζώνη είσοδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κοντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. Πλαστικό τούνελ. Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος ο οποίος προσαρμόζεται σε ελεύθερες πλευρές πλατφόρμας με τη χρήση φραγμάτων από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 21mm. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. Πάνελ δραστηριοτήτων: Τα πάνελ κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν διάφορες δραστηριότητες κατάλληλες για παιδιά και νήπια. 46

47 Όλες οι ακμές έχουν στρογγυλοποιημένες άκρες. Όλες οι προεξέχουσες βίδες σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (PP) ή άλλου υλικού αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΞΥΛΙΝΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΜΟΥΔ_ΤΣ.2 Μήκος : 2500mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : 700mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5600 x 3500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Το όργανο αποτελείται από : Δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και αποσβεστήρες Βάση ταλάντωσης Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από ξύλο. Στις άκρες τοποθετούνται τα καθίματα κατάλληλων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένα. Οι χειρολαβές είναι κατασκευασμένες από μεταλλικό σωλήνα στον οποίο προσαρμόζονται χερούλια από πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Οι χειρολαβές τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία μπροστά από κάθε κάθισμα και στερεώνονται σταθερά στη δοκό ταλάντωσης. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό για την απόσβεση των κρούσεων με το έδαφος. Η βάση αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς στις οποίες προσαρμόζεται ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. ΣΠΙΤΑΚΙ ΝΗΠΙΩΝ ΜΟΥΔ_ΤΣ.3 Μήκος : 2100 mm περίπου Πλάτος: 1650 mm περίπου Ύψος : 1850 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5100Χ4650mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 47

48 Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) ορθογωνικη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα, Δύο (2) τραπεζάκια, Δύο (2) πάνελ δραστηριοτήτων, Ένα (1) καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Ορθογωνική πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή. Η πλατφόρμα αποτελείται από: Έξι (6) ξύλινες κολώνες, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) σκέπαστρο δίριχτο κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Προσαρμοζόμενη ορθογωνική πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα ορθογώνιο πλαίσιο με ξυλοδοκούς και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων με αντιολισθητικό δάπεδο, Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Τραπεζάκια Το κάθε τραπεζάκι κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και στηρίζεται σε δύο γωνίες από κόντρα πλακέ στην εξωτερική πλευρά του παραθύρου. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατσκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από : Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδεροσωλήνα, Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο απο σιδηροσωλήνα με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΖΩΑΚΙΑ ΜΟΥΔ_ΤΣ.4 Μήκος : 3000 ( )mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6400 x 3500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +3 48

49 Το όργανο αποτελείται από : Δοκό ταλάντωσης με καθίσματα και αποσβεστήρες Δύο μορφές από ζωάκια με χειρολαβές Βάση ταλάντωσης Η δοκός ταλάντωσης κατασκευάζεται από ξύλο. Στις άκρες τοποθετούνται τα καθίματα κατάλληλων διαστάσεων και ειδικά διαμορφωμένα. Οι χειρολαβές, από πολυπροπυλένιο ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων, τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία πάνω σε μορφές από ζωάκια που στερεώνονται σταθερά στη δοκό ταλάντωσης. Κάτω από τα καθίσματα εφαρμόζεται ελαστικό υλικό για την απόσβεση των κρούσεων με το έδαφος. Η βάση αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς στις οποίες προσαρμόζεται ο μεταλλικός μηχανισμός κίνησης του οργάνου. ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΟΚΤΑΓΩΝΗ ΜΟΥΔ_ΤΣ.5 Μήκος : 2300mm περίπου Πλάτος : 2300mm περίπου Ύψος : 2050mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : Ø6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 2100mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο κατασκευάζεται από οχτώ ξύλινες δοκούς τοποθετημένες σε διάταξη οκταγώνου, οι οποίες συνδέσονται μεταξύ τους με κοιλοδοκούς. Στις πλευρές του οκταγώνου εφαρμόζονται δραστηριότητες αναρρίχησης (όπως, για παράδειγμα, κλιμακωτή αναρρίχηση από σιδηροσωλήνες, ανεμόσκαλα) που εναλλάσσονται με κενές πλευρές. Στο πάνω μέρος των δοκών και εσωτερικά του οκταγώνου τοποθετείται πλέγμα σχοινιών. ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΩΝ ΜΟΥΔ_ΤΣ.6 Μήκος : 4350mm περίπου Πλάτος: 1000mm περίπου Ύψος : 2250mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: 7850 x 4000mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1500mm Ηλικιακή ομάδα: +3 Πύργος σε σχήµα Η για πατάρι 1500mm περίπου: Ό ξύλινος σκελετός σε σχήµα Η µε πατάρι στο ύψος 1500 mm περίπου αποτελείται από ξύλινες κολόνες 49

50 κάθετες στο έδαφος και οριζόντιες ξύλινες κολόνες. Κατάλληλα συναρµολογηµένα σχηµατίζουν ένα πατάρι σε σχήµα Η. Στην µια πλευρά υπάρχει ή σκάλα και απέναντι η τσουλήθρα. Στην θέση της τσουλήθρας προσαρµόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ (ή προστατευτικό κάγκελο από χαλυβδοσωλήνα) για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Τσουλήθρα 3000mm µε δύο σπασίµατα για πατάρι 1500mm: Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει µήκος 3000mm περίπου και κατασκευάζεται από λαµαρίνα γαλβανιζέ ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Είναι διαµήκη στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σηµύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ, κατασκευάζονται από σηµύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Η µπάρα κρατήµατος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Σκάλα ξύλινη για πατάρι 1500mm περίπου (3 14): Η σκάλα για πατάρι 1500mm περίπου αποτελείται από δύο ξύλινα πλαϊνά και ξύλινα σκαλοπάτια ενισχυµένα µε ξύλο. Έχει κάγκελο από τις δύο µεριές που αποτελείται από κάθετες ξύλινες κολώνες και οριζόντιους ξύλινους δοκούς. Συναρµολογηµένα µεταξύ τους σχηµατίζουν την ξύλινη σκάλα. ΜΥΛΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΟΥΔ_ΤΣ.7 Ύψος: 850mm περίπου Διάμετρος: 1600mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: Ø5600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 900mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Ο βασικός σκελετός της διάταξης αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό κυκλικό άξονα. Στον οριζόντιο κυκλικό άξονα προσαρμόζονται μεταλλικοί άξονες που δημιουργούν τη βάση στήριξης. Επάνω στη βάση τοποθετείται πάτωμα από κόντρα πλακάζ θαλάσσης. Στο κέντρο του κύκλου υψώνεται κατακόρυφος άξονας. Στην κορυφή του σωλήνα, εφαρμόζεται τιμόνι μύλου, με το οποίο περιστρέφεται χειροκίνητα η όλη κατασκευή. Παράλληλα με το βασικό σκελετό υπάρχει το κυκλικό κάθισμα που είναι κατασκευασμένο από πλακάζ θαλάσσης. Περιμετρικά υπάρχει κυκλικός σωλήνας ασφαλείας. 50

51 ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (2 ΠΑΙΔΩΝ, 1 ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ 1 ΜΟΥΔ_ΤΣ.8 ΑΜΕΑ) Μήκος : ελάχ μέγ. 6700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1.5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τέσσερα καθίσματα (δύο καθίσματα παίδων, ένα κάθισμα νηπίων και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ).Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστηλωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Τα καθίσματα παίδων είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ, ώστε να είναι αναπαυτικά και άνετα στη χρήση, που περιβάλει πλήρως εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό. ΝΗΠΙΩΝ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΜΕΑ Το κάθισμα για ΑΜΕΑ είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικoύ για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει το παιδί περιμετρικά, στο εμπρόσθιο τμήμα φέρει αλυσίδες σε δύο ύψη οι οποίες ασφαλίζουν με ειδικούς συνδέσμους. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΜΟΥΔ_ΤΣ.9 Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου 51

52 Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΥΔ_ΤΣ.10 Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): 450mm περίπου Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα αποριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΔ_ΤΣ.11 Γενικές διαστάσεις: 1000x80x80mm Άνοιγμα: 60x35mm Ελαστική επένδυση για κράσπεδα από σκυρόδεμα πάχους 60χιλ. Κατασκευασμένη από έγχρωμους συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλώσιμου ελαστικού με σταθερή διαβάθμιση, ομογενούς σύστασης, με σταθεροποιητή έγχρωμης πολυουρεθάνης. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΜΟΥΔ_ΤΣ.12 52

53 Γενικές διαστάσεις Μήκος : 800mm περίπου Πλάτος: 500mm περίπου Ύψος : 1100mm περίπου Η βρύση αποτελείται από : Μία (1) βάση στήριξης, Ένα (1) διακοσμητικό πάνελ. Η βρύση κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα διαμορφωμένο σε σχήμα στρογγυλεμένου Γ, το οποίο καταλήγει στην παροχή του νερού. Στο πάνω άκρο τοποθετείται διακοσμητικό πάνελ από HPL σε σχήμα σύννεφου Ή ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΟΥ. 5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗ Ν. ΓΩΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (2 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 2 ΝΗΠΙΩΝ) ΓΩΝ.1 Μήκος : ελάχ μέγ. 6700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τέσσερα καθίσματα (δύο καθίσματα παίδων και δύο καθίσματα νηπίων). Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστηλωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Τα καθίσματα παίδων είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ, ώστε να είναι αναπαυτικά και άνετα στη χρήση, που περιβάλει πλήρως εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό. ΝΗΠΙΩΝ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρού53

54 σης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΞΥΛΙΝΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΥΡΓΟΣ ΓΩΝ.2 Μήκος : 3850mm περίπου Πλάτος: 1000mm περίπου Ύψος : 2150mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: 7350 x 4000mm Μέγιστο ύψος πτώσης: 1200mm Ηλικιακή ομάδα: +1,5 Πύργος ασκεπής µε πατάρι στο 120cm περίπου: Ό πύργος είναι χωρίς σκεπή. Αποτελείται από ξύλινες κολόνες κάθετες στο έδαφος, δύο οριζόντιους ξύλινους δοκούς και καδρόνια. Κατάλληλα συναρµολογηµένα σχηµατίζουν το πατάρι. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου πάνω στο πατάρι υπάρχει φράγµα (πάνελ) προστασίας κατασκευασµένο από σηµύδα (πλακάς θαλάσσης) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στη θέση της τσουλήθρας προσαρµόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήµατος Γ (ή προστατευτικό κάγκελο από χαλυβδοσωλήνα) για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Σκάλα ξύλινη για πατάρι 120cm περίπου (1,5 14): Η σκάλα για πατάρι αποτελείται από δύο ξύλινα πλαϊνά και ξύλινα σκαλοπάτια. Έχει κάγκελο από τις δύο µεριές που αποτελείται από κάθετες ξύλινες κολώνες και έξι οριζόντιους ξύλινους δοκούς. Συναρµολογηµένα µεταξύ τους σχηµατίζουν την ξύλινη σκάλα. Τσουλήθρα 2000mm περίπου για πατάρι 1200mm περίπου: Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την µπάρα κρατήµατος και τη βάση. Η σκάφη έχει µήκος 2000mm περίπου και κατασκευάζεται από λαµαρίνα γαλβανιζέ ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Είναι διαµήκη στραντζαρισµένη στις δύο µεγάλες πλευρές. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σηµύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο άνω µέρος υπάρχει ή µπάρα κρατήµατος κατασκευασµένη από σωλήνα βαρέως τύπου. Η µπάρα κρατήµατος αναγκάζει το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειµένου να κατέβει από την τσουλήθρα. 54

55 ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΓΩΝ.3 Μήκος :1750 mm περίπου Πλάτος:100 mm περίπου Ύψος : 650 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 4750Χ3100mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 700mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Δύο (2) κάθετες δοκούς, Μία (1) κεκλιμένη οριζόντια δοκό. Περιγραφή Το όργανο κατασκευάζεται από μία οριζόντια ξύλινη δοκό 100Χ100mm περίπου η οποία σταθεροποιείται πάνω δύο κάθετες δοκούς ίδιας διατομής αλλά διαφορετικού ύψους, έτσι ώστε να φέρει κλίση ως προς το οριζόντιο επίπεδο. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008 ΜΟΝΑΔΑ ΜΙΝΙ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΓΩΝ.4 Μήκος : 2050mm περίπου Πλάτος: 1000mm περίπου Ύψος : 1920mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 5650 x 4600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 2000mm Ηλικιακή ομάδα : +3 Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) κλιμακωτή αναρρίχηση, Ένα (1) πλέγμα αναρρίχησης, Μία (1) αναρρίχηση «φιδάκι», Μία (1) κάθετη αναρρίχηση, Δύο (2) δοκούς σύνδεσης. Περιγραφή Το όργανο συντίθεται από δύο κεκλιμένες πλευρές που ενώνονται μεταξύ τους με δύο σιδηροδοκούς. Η μία κεκλιμένη πλευρά φέρει μία κλιμακωτή αναρριχήσεις που αποτελείται από δύο ξύλινες δοκούς 100Χ100mm που ενώνονται με πέντε σιδηροσωλήνες η καθεμία. Στην άλλη κελιμένη πλευρά έχει ένα πλέγμα αναρρίχησης με σχοινιά που στηρίζεται δύο ξύλινες δοκούς 100Χ100mm περίπου. Μέσα στο τρίγωνο που δημιουργείται τοποθετείται μία μία αναρρίχηση «φιδάκι» από σιδηροσωλήνα ο οποίος έχει συγκολλημένα ημικύκλια από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής και μία κάθετη αναρρίχηση από σιδηροσωλήνα. 55

56 Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ 1 ΓΩΝ.5 Μήκος : 1000mm περίπου Πλάτος: 200mm περίπου Ύψος : 1150mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 4000Χ3200mm Μέγιστο ύψος πτώσης : Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Το όργανο αποτελείται από : Δύο (2) δοκούς στήριξης, Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων. Περιγραφή Το όργανο κατασκευάζεται από δύο ξύλινες δοκούς 100Χ100mm περίπου πάνω στις οποίες σταθεροποιείται το πάνελ δραστηριοτήτων. Το πάνελ κατασκευάζεται από κόντρα πλακέ και φέρει περιστρεφόμενο δίσκο από HPL στο πάνω μέρος με ενσωματωμένη μπίλια και κάλυμμα από διάφανη μεθεκρυλική επιφάνεια. Στο κάτω μέρος του πάνελ και σε εγκοπή τοποθετούνται δύο ανοξείδωτοι σωλήνες με ενσωματωμένους ξύλινους κύβους. Το όργανο φέρει σήμανση με τις πληροφορίες που απαιτούνται από το πρότυπο ΕΝ 1176:2008. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΓΩΝ.6 Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. 56

57 ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ- ΓΩΝ.7 ΚΥΚΛΩΣΗΣ Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): περίπου 450mm Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα απορριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΒΡΥΣΗ ΓΩΝ.8 Γενικές διαστάσεις Μήκος : 800mm περίπου Πλάτος: 500mm περίπου Ύψος : 1100mm περίπου Η βρύση αποτελείται από : Μία (1) βάση στήριξης, Ένα (1) διακοσμητικό πάνελ. Η βρύση κατασκευάζεται από σιδηροσωλήνα διαμορφωμένο σε σχήμα στρογγυλεμένου Γ, το οποίο καταλήγει στην παροχή του νερού. Στο πάνω άκρο τοποθετείται διακοσμητικό πάνελ από HPL σε σχήμα σύννεφου Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ. 57

58 Ξύλινη περίφραξη ΓΩΝ. 9 Μήκος: 2400 mm Πλάτος: 100 mm Ύψος: 1000 mm Η περίφραξη αποτελείται από : Δύο (2) βάσεις στήριξης, Ένα (1) ξύλινο πλαίσιο. Περιγραφή Η περίφραξη στηρίζεται σε δύο επικολλητές δοκούς 100Χ100mm ύψους 1000mm που έχουν βιδωμένες δύο μεταλλικές βάσεις στήριξης για το πλαίσιο. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από δύο οριζόντιες επικολλητές δοκούς 90Χ30mm περίπου που φέρουν κάθετες δοκούς ίδιας διατομής σε σταθερές αποστάσεις μεταξύ τους. Ο τρόπος έδρασης της περίφραξης εξαρτάται από το υλικό του εδάφους που θα τοποθετηθεί. Σε περίπτωση τοποθέτησης σε σκυρόδεμα χρησιμοποιούνται ειδικά μεταλλικά πέλματα που αγκαλιάζουν την δοκό και φέρουν τετράγωνη πλάκα στο κάτω μέρος με τέσσερις οπές περιμετρικά. Διαμέσου των οπών τοποθετούνται ειδικά αγκύρια για την στήριξη της κατασκευής. Σε περίπτωση έδρασης σε φυσικό έδαφος, οι βάσεις στήριξης επεκτείνονται κατά 400mm ώστε να γίνει διάνοιξη κατάλληλης οπής στο έδαφος και θεμελίωση με σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 200mm. Η κατασκευή θα είναι σχεδιασμένη ώστε να μην παρουσιάζει κινδύνους παγίδευσης μερών του σώματος όπως αυτές καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ για την ασφάλεια των παιδοτόπων. Σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής υιοθετούνται τα : o Πρότυπο ΕΝ 1176:2008/1-7 για τους εξοπλισμούς παιδοτόπων, o Σύστημα ISO 9001:2008 για τη διαχείριση ποιότητας, o Σύστημα ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση. o Σύστημα ΕΛΟΤ ISO 1801:2002 για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία. 6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑΡΙΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (2 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 2 ΝΗΠΙΩΝ) ΠΟΡΤ.1 Μήκος : ελάχ μέγ. 6700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 58

59 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τέσσερα καθίσματα (δύο καθίσματα παίδων και δύο καθίσματα νηπίων). Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστηλωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Τα καθίσματα παίδων είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ, ώστε να είναι αναπαυτικά και άνετα στη χρήση, που περιβάλει πλήρως εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό. ΝΗΠΙΩΝ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΠΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ ΠΟΡΤ.2 Μήκος : 2700mm περίπου Πλάτος : 2000mm περίπου Ύψος : 2650mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: 6200 x 5000mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1000mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Αποτελείται από έναν πύργο με ημικυκλική σκεπή, μία ευθεία ράμπα ανάβασης και μία τσουλήθρα 200cm. Η ράμπα ανάβασης οδηγεί στον στεγασμένο πύργο που αριστερά και απέναντι υπάρχουν φράγματα προστασίας πτώσεων, δεξιά από την σκάλα υπάρχει μία τσουλήθρα. Πύργος με ημικυκλική σκεπή και πατάρι στα: Αποτελείται από ξύλινες κολόνες κάθετες στο έδαφος, οριζόντιους ξύλινους δοκούς και καδρόνια. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν το πατάρι. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου πάνω στο πατάρι υπάρχει φράγμα (πάνελ) προστασίας κατασκευασμένο από σημύδα (πλακάς θαλάσσης) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο επάνω μέρος του πύργου υπάρχει η ημικυκλική σκεπή. Στη θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ ή προστατευτικό κάγκελο για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Στο κάτω μέρος του πύργου συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Ίσια ράμπα ανόδου για πατάρι 1000mm περίπου: Αποτελείται από δύο πλαϊνά ξύλα πάνω στα οποία τοποθετείται πλακάζ θαλάσης διαστάσεων ή άλλο υλικό 59

60 αντίστοιχων ιδιοτήτων και το οποίο φέρει ξύλα διαστάσεων που χρησιμοποιούνται ως πατήματα Το άνω μέρος της καταλήγει στον πύργο και στο ύψος του παταριού που προσαρμόζεται. Έχει κάγκελο από τις δύο μεριές που αποτελείται από κάθετες ξύλινες κολώνες και οριζόντιοιυς ξύλινους δοκούς. Συναρμολογημένα μεταξύ τους σχηματίζουν την ίσια ράμπα ανόδου. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Τσουλήθρα 2000mm περίπου με δύο σπασίματα για πατάρι 1000mm περίπου: Αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος, τις κουπαστές και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm περίπου και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές και φέρει οπές μέσω των οποίων βιδώνεται στις κουπαστές με κατάλληλες βίδες. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ, κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων προσαρμόζονται ειδικά τεμάχια από ξύλο σε κάθε πλευρά. Στο άνω μέρος τα πλαϊνά ασφαλείας ενώνονται με την μπάρα κρατήματος. Η μπάρα κρατή ματος και τα πλαϊνά αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσου λήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ ΠΟΡΤ.3 Μήκος : 3000mm περίπου Πλάτος : 2500mm περίπου Ύψος : 1900 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: 5000 x 5500mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 200mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Το όργανο αποτελείται από : Ένα (1) πλαστικό τούνελ, Δύο (2) βάσεις για τούνελ, Πέντε (5) πάνελ δραστηριοτήτων, 1 θεματική σύνθεση σε μεγαλύτερο ύψος μορφής 'δέντρου' ή αντίστοιχο Πλαστικό τούνελ Το πλαστικό τούνελ αποτελείται από έναν σωλήνα διπλού δομημένου τοιχώματος. Κατασκευάζεται από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο και είναι κυματοειδής εξωτερικά και λείος εσωτερικά. Βάση για έξοδο τούνελ. Η βάση αποτελείται από: 2 ξύλινες δοκούς. 1 διακοσμητικό πάνελ με τη μορφή μανιταριού από HPL. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ κατασκευάζονται από HPL και φέρουν διάφορες δραστηριότητες απασχόλησης των νηπίων. Διακοσμητικό δέντρο ή αντίστοιχο Το δέντρο κατασκευάζεται από HPL. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΠΟΡΤ.4 60

61 Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΡΤ.5 Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): περίπου 450mm Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα αποριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. 61

62 ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΟΡΤ. 6 Γενικές διαστάσεις Μήκος : 1760mm περίπου Πλάτος : 500mm περίπου Ύψος : 760mm περίπου 2 μεταλλικές βάσεις σε σχήμα δένδρου 3 ξύλινοι δοκοί για κάθισμα 3 ξύλινοι δοκοί για την πλάτη Το παγκάκι αποτελείται από την θέση καθίσματος, την πλάτη και 2 μεταλλικές βάσεις οι οποίες έχουν μορφή δένδρου. Η θέση καθίσματος κατασκευάζεται από 3 ξύλινους δοκούς και η πλάτη από 3 ξύλινους δοκούς ίδιας διατομής. Η πλάτη του οργάνου είναι κατασκευασμένη με ελαφριά κλίση, έτσι ώστε να προσφέρεται μεγαλύτερη ανάπαυση. Οι μεταλλικές βάσεις αγκυρώνονται στο έδαφος με στριφώνια Μ8. 7. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ & ΑΜΕΑ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΤΙΔ. 1 Μήκος : 3000 mm περίπου Πλάτος :1650 mm περίπου Ύψος : 2600 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 6500Χ4650mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600 mm Ηλικιακή ομάδα : 1,5+ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Το όργανο αποτελείται από : Μία (1) ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή, Μία (1) προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα, Μία (1) μεταλλική τσουλήθρα, Ένα (1) πάνελ δραστηριοτήτων, Ένα (1) ημικυκλικό μπαλκόνι. Ορθογωνική ημικυκλική πλατφόρμα με μονόριχτη σκεπή Η πλατφόρμα αποτελείται από: Έξι (6) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 62

63 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ενιαίο σκέπαστρο τοποθετημένο υπό κλίση, κατασκευασμένο από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Προσαρμοζόμενη τετράγωνη πλατφόρμα Η πλατφόρμα αποτελείται από: Δύο (2) ξύλινες κολώνες διατομής 100Χ100mm περίπου, Μία (1) πλατφόρμα που αποτελείται από ένα τετράγωνο πλαίσιο με ξυλοδοκούς διατομής 100Χ100mm περίπου και ένα κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο. Στις ελεύθερες πλευρές του παταριού προσαρμόζονται φράγματα για την προστασία από πτώση από κόντρα πλακέ θαλάσσης ή ξύλινα κάγκελα από δοκούς. Ανοξείδωτη τσουλήθρα. Η τσουλήθρα είναι ευθεία χωρίς αλλαγές πορείας ή κλίσης στο μήκος της. Η επιφάνεια κύλισης κατασκευάζεται από ανοξείδωτη λαμαρίνα χωρίς αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Εκατέρωθεν της επιφάνειας κύλισης και κατά μήκος της τοποθετούνται πλαϊνά από κόντρα πλακέ θαλάσσης. Στη ζώνη εισόδου του χρήστη διαθέτει πλευρική προστασία από κόντρα πλακέ θαλάσσης με μορφή ζώων και προστατευτική εγκάρσια μπάρα από σιδηροσωλήνα. Πάνελ δραστηριοτήτων Τα πάνελ δραστηριοτήτων κατασκευάζονται από κόντρα πλακέ θαλάσσης και φέρουν ειδικά σχεδιασμένες δραστηριότητες για την απασχόληση των παιδιών. Καμπύλο μπαλκόνι με διάτρητη λαμαρίνα. Το μπαλκόνι αποτελείται από : Μία (1) ημικυκλική βάση από σιδηροσωλήνα, Ένα (1) πάτωμα από κόντρα πλακέ θαλάσσης με αντιολισθητικό δάπεδο, Ένα (1) ημικυκλικό πλαίσιο από σιδηροσωλήνα με επικάλυψη από φύλλο διάτρητης λαμαρίνας. Το μεταλλικό μπαλκόνι προσαρμόζεται σε μία από τις ελεύθερες πλευρές της πλατφόρμας. ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΤΥΠΟΥ 1 ( ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ) ΠΟΤΙΔ. 2 Μήκος : ελάχ μέγ. 1050mm περίπου Πλάτος : ελάχ. 345 μέγ. 500mm περίπου Ύψος : ελάχ. 625 μέγ. 840mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 3050 x 2505mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : 1,5+ Το ταλαντευόμενο παιχνίδι ελατηρίου αποτελείται από: τον φορέα (κυρίως όργανο) με κάθισμα και χειρολαβές την βάση (μεταλλικό ελατήριο πιέσεως). Ο φορέας αποτελείται από δύο παράλληλα ειδικά τεμάχια κατασκευασμένα από πλακάζ θαλάσσης ή άλλο υλικών αντίστοιχων ιδιοτήτων που δημιουργούν τη μορφή του αυτοκινήτου ή αντίστοιχου. Ενδιάμεσα των 63

64 δύο τεμαχίων τοποθετείται το κάθισμα. Η βάση αποτελείται από ελατήριο πιέσεως με σπείρες. Στο επάνω μέρος συγκρατείται το κυρίως όργανο. Για το ελατήριο λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή παγίδευσης δακτύλου. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΠΟΤΙΔ. 3 Μήκος : ελάχ μέγ. 3700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 3700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια δύο θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, τέσσερις ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και δύο καθίσματα νηπίων. Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστηλωμάτων.τα τέσσερα υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς (2 ζεύγη σε σχήμα Λ). ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ Τα καθίσματα της κούνιας είναι μεγάλης αντοχής. Είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία των νηπίων, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν την μορφή «λίκνου» όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΜΥΛΟΣ ΝΗΠΙΩΝ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΤΙΔ. 4 ιάµετρος: 1500 mm περίπου Ύψος: 750 mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης: Ø5600mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Ο μύλος νηπίων 3 θέσεων θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα ΕΝ έως 8. Αποτελείται : Από τον µύλο κινητό µέρος και τον άξονα µε την βάση που είναι το σταθερό µέρος κίνησης. Η βάση του οργάνου αποτελείται από µεταλλικό άξονα που πακτώνεται κατά ένα μέρος. 64

65 Το κινητό µέρος (µύλος) αποτελείται από τον µεταλλικό σκελετό και τρία καθισµατάκια νηπίων πιστοποιηµένα. Ο µεταλλικός σκελετός είναι κατασκευασµένος από σωλήνα. Κάθετα στο άνω μέρος του κεντρικού άξονα υπάρχουν κολλημένοι τρεις μεταλλικοί σωλήνες. Στα άκρα των τριών σωλήνων βρίσκονται προσαρμοσμένα τρία καθίσματα νηπίων. Τα καθισµατάκια νηπίων είναι µεγάλης αντοχής. Τα καθίσµατα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ Είναι από ελαστικό υλικό µε υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, µε πλευρικά τοιχώµατα για την προστασία των νηπίων, µε εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουµινίου ή αντίστοιχου υλικού για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Έχουν τη μορφή λίκνου όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΤΥΠΟΥ 2 (ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ) ΠΟΤΙΔ. 5 Μήκος: 1100mm περίπου Πλάτος: 140mm περίπου Ύψος: 1200mm περίπου Μέγιστος χώρς χρήσης : 4100 x 3140mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 600mm Ηλικιακή ομάδα : +2 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Ταμπλό με κυρτή ανακλαστική επιφάνεια που στρεβλώνει σε μεγάλο βαθμό τις εικόνες στον καθρέφτη. Είναι κατασκευασμένο από γυαλισμένο φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα με ξύλινο σκελετό. Η δομή στήριξης αποτελείται από ξύλινες δοκούς διατομής 70x140mm περίπου με στρογγυλεμένες γωνίες. Το όργανο θα εναρμονίζεται με τα Πρότυπα ΕΝ έως 8. ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (3 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 1 ΑΜΕΑ) ΠΟΤΙΔ. 6 Μήκος : ελάχ μέγ. 6700mm περίπου Πλάτος : 1600 ( )mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7200 x 6700mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +3 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδαρικά) και τέσσερα καθίσματα (τρία καθίσματα παίδων και ένα κάθισμα ΑΜΕΑ). Ο οριζόντιος άξονας αποτελείται από ξύλινη δοκό. Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε σύστημα έξι υποστη λωμάτων. Τα έξι υποστυλώματα κατασκευάζονται από ξύλινες δοκούς. Η τοποθέτησή τους είναι αναγκαία για να υπάρχουν δύο ζώνες στον εξοπλισμό (3 ζεύγη σε σχήμα Λ). 65

66 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ Τα καθίσματα παίδων είναι κατασκευασμένα από καουτσούκ, ώστε να είναι αναπαυτικά και άνετα στη χρήση, που περιβάλει πλήρως εσωτερική ενίσχυση από αλουμίνιο ή άλλο αντίστοιχο υλικό. ΑΜΕΑ Το κάθισμα για ΑΜΕΑ είναι από ελαστικό υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης, με πλευρικά τοιχώματα για την προστασία, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικoύ για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος. Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει το παιδί περιμετρικά, στο εμπρόσθιο τμήμα φέρει αλυσίδες σε δύο ύψη οι οποίες ασφαλίζουν με ειδικούς συνδέσμους. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ Τα καθίσματα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα σε κατάλληλες θέσεις με ειδικές διατάξεις (κουζινέτα) με τη χρήση ζεύγους γαλβανισμένων αλυσίδων για κάθε κάθισμα. ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΠΟΤΙΔ. 7 Μήκος : 4350mm περίπου Πλάτος : 2650mm περίπου Ύψος : 2250mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7850 x 6650mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 2050mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 Κατάλληλο για ΑΜΕΑ Αποτελείται από έναν ασκεπή πύργο με δύο πατάρια που το ένα είναι τριγωνικό, μία ξύλινη σκάλα, μία τσουλήθρα 2000mm, μία αναρρίχηση ορειβάτης, μία αναρρίχηση με μεταλλικές μπάρες και μία αναρρίχηση με σχοινιά. Η ξύλινη σκάλα οδηγεί σε έναν ασκεπή πύργο που διαθέτει δυο πατάρια ένα τετράγωνο στα 1200mm περίπου από το έδαφος και ένα τριγωνικό στα 200mm περίπου από το έδαφος. Αριστερά από την σκάλα υπάρχει μια τσουλήθρα και στις υπόλοιπες πλευρές φράγματα προστασίας. Πίσω από τον ασκεπή πύργο υπάρχει μια αναρρίχηση ορειβάτης, μία αναρρίχηση με σχοινιά και μια με μεταλλικές μπάρες, οι αναρριχήσεις είναι σε ορθογώνια διάταξη. Πύργος ασκεπής με δύο πατάρια: Αποτελείται από ξύλινες κολόνες κάθετες στο έδαφος, οριζόντιους ξύλινους δοκούς και καδρόνια. Κατάλληλα συναρμολογημένα σχηματίζουν τα δύο πατάρια. Το τετράγωνο πατάρι είναι στα 1200mm περίπου από το έδαφος και τρίγωνο στα 200mm περίπου. Στις ελεύθερες πλευρές του πύργου υπάρχουν φράγματα (πάνελ) προστασίας κατασκευασμένα από σημύδα (πλακάς θαλάσσης) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Στη θέση της τσουλήθρας προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ ή προστατευτικό κάγκελο για την καλύτερη προστασία των παιδιών. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Σκάλα ξύλινη για πατάρι 1200mm περίπου (1,5 14): Η σκάλα για πατάρι 1200mm αποτελείται από ξύλινα πλαϊνά και ξύλινα σκαλοπάτια. Έχει κάγκελο από τις δύο μεριές που αποτελείται από κάθετες ξύλινες κολώνες και οριζόντιους ξύλινους δοκούς. Συναρμολογημένα μεταξύ τους με βίδες γαλβανιζέ σχηματίζουν την ξύλινη σκάλα από ξυλεία μεγάλης αντοχής. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Τσουλήθρα 2000mm περίπου για πατάρι 1200mm περίπου: Αποτελείται από τη σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση. Η σκάφη έχει μήκος 2000mm και κατασκευάζεται από λαμαρίνα γαλβανιζέ ή άλλο υλιό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Είναι διαμήκη 66

67 στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές. Οι κουπαστές της τσουλήθρας κατασκευάζονται από σημύδα ή άλλο υλικό αντίστοιων ιδιοτήτων. Στο άνω μέρος υπάρχει ή μπάρα κρατήματος. Η μπάρα κρατήματος αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα. Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα. Αναρρίχηση ορειβάτης: Η αναρρίχηση ορειβάτης αποτελείται από μία κάθετη ξύλινη κολώνα και από μία σημύδα (πλακάς θαλάσσης) ή άλλο υλικό αντίστοιχων ιδιοτήτων. Πάνω στον τοίχο υπάρχουν ειδικές εγκοπές για να μπορούν να αναρριχηθούν τα παιδιά με ασφάλεια σε σωστή διάταξη. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Αναρρίχηση με μεταλλικές μπάρες: Η μεταλλική κλίμακα κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες ενωμένες μεταξύ τους μέσο δύο χαλυβδοελασμάτων. Τα χαλύβδοέλασματα συναρμολογούνται πάνω σε δύο ξύλινες κολώνες. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. Αναρρίχηση με σχοινιά: Η αναρρίχηση με δίχτυα αποτελείται από δύο κάθετες ξύλινες κολώνες και από ένα πλέγμα με σχοινί με κλώνους το οποίο είναι από υλικό με μεγάλη αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης δεν είναι απορροφητικό σε νερά, έχει πολύ μικρή ελαστικότητα. Στο κάτω μέρος συναρμολογούνται μεταλλικές βάσεις για πάκτωμα. ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΤΙΔ. 8 Γενικές διαστάσεις: 1000x80x80mm Άνοιγμα: 60x35mm Ελαστική επένδυση για κράσπεδα από σκυρόδεμα πάχους 60χιλ. Κατασκευασμένη από έγχρωμους συμπυκνωμένους κόκκους ανακυκλώσιμου ελαστικού με σταθερή διαβάθμιση, ομογενούς σύστασης, με σταθεροποιητή έγχρωμης πολυουρεθάνης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ ΣΕ HPL ΠΟΤΙΔ. 9 Γενικές διαστάσεις Μήκος: 800mm περίπου Πλάτος: 100mm περίπου Ύψος: 2000mm περίπου Αποτελείται από δύο ξύλινα υποστυλώµατα, την πινακίδα. Η πινακίδα κατασκευάζεται από HPL, χρώµατος επιλογής της Υπηρεσίας και έχει γενικές διαστάσεις 100 Χ 60 cm περίπου. Η πινακίδα στηρίζεται στα υποστυλώµατα σε ύψος 95 cm περίπου από το δάπεδο, µε ειδικά 67

68 µεταλλικά τεµάχια. Η κατασκευή βιδώνεται ή πακτώνεται στο έδαφος. Επάνω στην επιφάνεια HPL θα χαραχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες κατεύθυνσης, ανάλογα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και τα οριζόµενα του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ αριθ /2009 Υπ. Απόφαση ( ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β 2029) Υπ. απόφασης, όπως ισχύει σήµερα. ΞΥΛΙΝΟ ΔΙΠΛΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ- ΠΟΤΙΔ. 10 ΚΥΚΛΩΣΗΣ Γενικές διαστάσεις Ύψος : 1000mm περίπου Διάμετρος δοχείων (έκαστο): περίπου 450mm Το διπλό δοχείο αποτελείται από έναν ορθοστάτη στον οποίο προσαρμόζονται δύο δοχεία εκατέρωθεν: ένα γενικών απορριμάτων και ένα αποριμμάτων ανακύκλωσης. Στον ορθοστάτη συνδέονται βάσεις για στήριξη των εσωτερικών μεταλλικών κάδων κάθε δοχείου που αποτελείται από μεταλλικό σκελετό που φέρει εξωτερικά ξύλινη επένδυση και εσωτερικά μεταλλικό κάδο. Ο μεταλλικός σκελετός επενδύεται με ξύλα στο ύψος του εσωτερικού κάδου. Ο ορθοστάτης αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα. Το ένα από τα δύο δοχεία φέρει εμφανές σήμα ανακύκλωσης. Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος. 8. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΚΟΥΝΙΑ 4 ΘΕΣΕΩΝ (2 ΠΑΙΔΩΝ, 1 ΝΗΠΙΩΝ ΣΗΜ. 1 ΚΑΙ 1 ΑΜΕΑ) Μήκος : ελάχ mm περίπου Πλάτος : 1800 mm περίπου Ύψος : 2300mm περίπου Μέγιστος χώρος χρήσης : 7000 x 6000mm Μέγιστο ύψος πτώσης : 1300mm Ηλικιακή ομάδα : +1,5 ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΚΕΛΕΤΟΣ Η κούνια τεσσάρων θέσεων αποτελείται από έναν ξύλινο οριζόντιο άξονα, έξι ξύλινους ορθοστάτες (ποδα68

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΤΕΧΝΙΚΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΜΥΛΩΝ ΚΟΝΤΙΑ «Αγ. Αθανάσιος», Τ.Κ. ΚΟΝΤΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗ... 3 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης

λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών και κατασκευή πρόσβασης «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ λοντα χώρου των Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Προυπ.: 43.296,00. Στόχος είναι η βελτίωση των αστικών υποδοµών που συµβάλλουν σηµαντικά στον καθορισµό του επιπέδου ποιότητας ζωής των κατοίκων. ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ -ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Προµήθεια και τοποθέτηση µεταλλικής πέργκολας στους κοινόχρηστους χώρους των Ο.Τ. 3058 & Ο.Τ. 1424-1444, στο Βόλο Προυπ.: 43.296,00

Διαβάστε περισσότερα

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ

1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ 1130.1 Πεδίο Εφαρµογής Ορισµοί 1130. ΕΡΜΑΡΙΑ - ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΕΣ - ΠΑΓΚΟΙ α. Το παρόν άρθρο αφορά στις γενικές απαιτήσεις για την κατασκευή ξύλινων ερµαρίων, ιµατιοθηκών και πάγκων καθώς επίσης και την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1. Αντικείμενο της μελέτης 1/6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΡΓΟ: Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Σερρών έτους 2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡ/ΣΜΟΣ: 119.000,00 Αριθμ. Μελέτης 45/2016 ΧΡΗΜ/ΣΗ: ΣΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή

Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : ,00. Τεχνική Περιγραφή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελέτη: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Προϋπ. : 30.000,00 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τεχνική Περιγραφή ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΟ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΤΛ) Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής

Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε.Επισκοπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Σγουροκεφαλίου.Ε. Επισκοπής Προϋπολογισµός: 145.000.00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών»

Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων. Πανεπιστημίου Πατρών» Π Κ.Α.: Έργα Υποδομής 2014ΣΕ54600022 Πάτρα 10/10/2016 «Εργασίες υποστύλωσης των στεγασμένων διαδρόμων στο χώρο των παλαιών προκατασκευασμένων κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 02/2015 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 40.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.05 ΣΥΝΘΕΤΟ ΒΥΘΟΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6400mm Απαιτούμενος χώρος 9550Χ8700mm Μήκος 7850mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 2100 mm Ύψος 3300mm Ηλικία χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016

Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 1/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ. 1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 1/2016 ΕΤΕΠ & ΤΕΥΧΟΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου

ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ. δάπεδα εσωτερικού χώρου. δάπεδα εξωτερικού χώρου ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΩΝ δάπεδα εσωτερικού χώρου δάπεδα εξωτερικού χώρου κριτήρια επιλογής επίστρωσης δαπέδου σε σχέση και με τη θέση του στην οικοδομή συμπεριφορά σε σχέση με τον ήχο, το νερό και την υγρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka

Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Εξαρτήµατα για µεµβράνες PVC Alkor Draka Η Alkor Draka διαθέτει για κάθε τύπο µεµβράνης PVC αντίστοιχα εξαρτήµατα που διατίθενται κατόπιν παραγγελίας. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ALKORPLUS Alkorplus Στρώµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ Θέση: ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ - ΠΟΛΙΧΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Ιστός χαλύβδινος 6 μέτρων με πλάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ. Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος, 19-5 - 2011 ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 45069 /ΤΥ 1245 / 19-5 -2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ. Θέση: Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΈΡΓΩΝ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 26.15 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου Απαιτήσεις ασφαλείας Πλάτος 6900mm Απαιτούμενος χώρος 10150Χ10500mm Μήκος 8000mm Μέγιστο Ύψος Πτώσης 1550 mm Ύψος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ " 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό.

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ σχετικά µε το σχέδιο αυτό. 2006-11-03 ICS: 29.020;91.140.50 ΕΛΟΤ 1424 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για θεµελιακή γείωση Requirements for foundation earthing Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να κάνει παρατηρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα)

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η (οι αλλαγές επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα) Ο ΡΓ ΑΝΙΣΜΟ Σ ΛΙΜΕΝΟ Σ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες : Κεντρικός Προβλήτας : 382 21 ΒΟΛΟΣ : Φυτιλής Σπύρος Τηλέφωνο : 24210-25281 Τηλεομοιοτυπία : 24210-31115

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41618 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ EΠΕΚΤΑΣΗ Νο 3 & No 4 ΤΟΥ ΚΥΤ 400/150kV ΑΧΕΛΩΟΥ» ΤΕΥΧΟΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ / 2012» ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ν ί κ α ι : 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ Α Ι Α Σ Α Γ Ι Ο Υ Ι Ω Α Ν Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Α ρ. π ρ ω τ : Β 1 / 4 6 9 / 1 2 1 9 6 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ

ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΤΝΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΚΑΛΙΤΣΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΣΧΕ ΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ fax: 210-5192326 e-mail: dypm@dei.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΥΠΜ - 40903 ΕΡΓΟ : ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 -

ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-04-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 04 Υποδοµή τηλεφωνοδότησης οδών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τεχνική Έκθεση

Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Τεχνική Έκθεση Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης: 68 Έτος:205 Χρήση ετών:205 Προμήθεια έργων αυτεπιστασίας με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τεχνική Έκθεση Με την μελέτη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αχαρνών 464 & Αγ.Αναργύρων Νέα Χαλκηδόνα, ΤΚ 14343 Τηλ. : 210-25 89 917 εσ. 201 Fax : 210 25 89 915 e-mail : texniki@neahalkidona.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Σεπτέμβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι όψεις του Δημαρχείου Αργυρούπολης επί της οδού Κύπρου 68 χρήζουν άμεσης επισκευής (αποκατάσταση επιχρισμάτων και ελαιοχρωματισμοί). Το μόνιμο προσωπικό του

Διαβάστε περισσότερα

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1:

A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: A. TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΕΡΓΟY 1: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ" 1.1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.1.1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ενδεικτική Διάσταση : 1.60*80* 72 cm έως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΕΜ 451 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΘ. : ΝΕΜ 451 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : ΝΕΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΕΠ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 206.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 38/13 ΟΜΑΔΑ Ε (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Καράτουλας, Ν. Ηλέιας Έργο: Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας -

Διαβάστε περισσότερα

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ηµεροµηνία: Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΤΙΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ KYT Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ - 104 43 ΑΘΗΝΑ Y ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ηµεροµηνία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών

ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου στο κτίριο του Πολιτιστικού Συλλόγου στον οικισµό της Ελιάς,.Ε. Γουβών Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες...

ΑΡΘΡΟ 1ο : Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: Δ.Δ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 218.500

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 2. Γενικά ΕΡΓΟ : Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ.Δροσιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Προϋπ 500.000

Διαβάστε περισσότερα

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ www.tekto.gr ΚΟΚΚΟΙ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΜΕ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Σελίδα 1 από8 Περισσότερο από 19 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ τετραγωνικά µέτρα και 25 χρόνια πείρας στην Ευρώπη!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΡΑΣΠΕ ΩΝ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Βάση καταγεγραµµένων αναγκών) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μάτων έτους 2013 AΡ.ΜΕΛ. 72 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.420,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 71.856,60 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ Σελ. 1 από 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. EΡΓΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ 3 Σελ. 1.1 Επιχώµατα 3 1.2 Οδοστρώµατα 3 1.2.1 Οδοστρωσία 3 1.2.2 Ερείσµατα 4 1.2.3 Ασφαλτικά 4 1.3 Σήµανση - Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Κ.Α. 30.6661.46002 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.1. Πλαστικό εσωτερικού χώρου Τα προς προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα:

Construction. Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond. Περιγραφή των Ασταριών Sika Primers. Περιεχόμενα: Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 19/11/2009 Κωδικός:02.02.030 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αφορά τη διαμόρφωση υπόγειου χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ εσωτερικού χώρου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αφορά τη διαμόρφωση υπόγειου χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ εσωτερικού χώρου. Διαχ/στής Ελληνικού Δικτύου. Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Διεύθυνση Περιφ.Πελ/σου-Ηπείρου Περιοχή Πύργου Αρχιμήδους & Παπαγεωργίου, Τ.Κ. 27131 ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης χώρου για εγκατάσταση Υ/Σ Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ. Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ.

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ. Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Μοναστηρίου 326 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond

Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 24/11/2006 Κωδικός:E.01.14 Πίνακας Ασταριών Sika Primer για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Πίνακας Ασταριών για τα προϊόντα Sikaflex / SikaBond Περιγραφή των Ασταριών

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ κ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 195.120,00 Φ.Π.Α. 23% : 44.877,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 239.997,60 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή

Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ε χ ν ι κ ή Π ε ρ ι γ ρ α φ ή ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση δωµάτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στο Πειραματικό Νηπιαγωγείο-Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα