Εργασία: «Συντήρηση χώρων πρασίνου ήµου Θεσσαλονίκης»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασία: «Συντήρηση χώρων πρασίνου ήµου Θεσσαλονίκης»"

Transcript

1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από εργοστάσια αναγνωρισµένα για την καλή ποιότητα, να είναι αρίστης ποιότητας και πρώτης διαλογής, άσχετα αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο, να προσκοµίζονται στο έργο συσκευασµένα, όπως συνήθως κυκλοφορούν στην αγορά και να συνοδεύονται απαραίτητα από έγκυρα πιστοποιητικά ποιότητας και από αναλυτικές οδηγίες χρήσης ή εφαρµογής και δοκιµών. Όσον αφορά στον τρόπο χρήσης των εν λόγω υλικών πρέπει να τηρούνται κατά γράµµα οι οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, εκτός αν δοθούν άλλες εντολές από τον επιβλέποντα Γεωτεχνικό ( ασολόγο ή Γεωπόνο). 1.2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Καµία παραγγελία δεν θα δίδεται αν προηγουµένως δεν έχει εγκριθεί το αντίστοιχο δείγµα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Οι παραγγελίες υλικών και κατά συνέπεια η προσκόµιση δειγµάτων, θα γίνονται έγκαιρα. Πάντως ο Ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαιτούµενων ποσοτήτων. Τα υλικά που περιλαµβάνονται στην προσφορά και την µελέτη εφαρµογής είναι δεσµευτικά για τον Ανάδοχο. Υλικά που είναι ελαττωµατικά, αλλοιωµένα, φθαρµένα, διαβρωµένα ή παραποιηµένα θα αποµακρύνονται µε πρωτοβουλία, δαπάνες και ευθύνη του Αναδόχου, χωρίς την υπόδειξη ή την επέµβαση της Επίβλεψης. 1.3 ΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακίνησης και αποθήκευσης των υλικών. Τόσο η διακίνηση όσο και η αποθήκευση, θα γίνονται µε την ανάλογη προσοχή και σύµφωνα µε τις οδηγίες των προµηθευτικών ή κατασκευαστικών οίκων. Οι ποσότητες των προσκοµιζόµενων και αποθηκευόµενων υλικών θα είναι τόσες ώστε να µην διακόπτεται ο ρυθµός των εργασιών από τις συνήθεις διακυµάνσεις της αγοράς και των µεταφορών και θα ανταποκρίνονται στις προβλέψεις για το συγκεκριµένο έργο. Η αποθήκευση και η φύλαξη των υλικών θα γίνεται σε κατάλληλους χώρους µε φροντίδα και δαπάνη του εργολάβου. Η τοποθέτηση των υλικών στους αποθηκευτικούς χώρους θα γίνεται µε τρόπο ώστε να αναλώνονται ανάλογα µε τη σειρά παραγωγής τους ή προσκόµισής και να είναι εύκολος ο έλεγχος τους από την Επίβλεψη, όποτε αυτή κρίνει απαραίτητο, χωρίς να απαιτούνται µετακινήσεις ανατοποθετήσεις στους χώρους αποθήκευσης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1

2 2. ΥΛΙΚΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.1.ΦΥΤΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ (ΤΥΡΦΗ) Η τύρφη πρέπει να είναι καλοσυντηρηµένη ως προς το χρώµα και τη µορφή της (ινώδης ή κοκκώδης), συσκευασµένη σε σφραγισµένους σάκους επώνυµου εµπορικού οίκου, όπου θα είναι εµφανής η σύσταση, η προέλευση και το PH της και εµπλουτισµένη µε οργανικό λίπασµα. 2.2 ΧΗΜΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ Το είδος του χηµικού λιπάσµατος που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει να προσκοµίζεται σε σφραγισµένους σάκους πού θα συνοδεύονται µε την καρτέλα του προµηθευτικού οίκου. Εκεί θα αναγράφεται το είδος του λιπάσµατος και η ποσοστιαία αναλογία του, αν πρόκειται για µικτό λίπασµα. 2.3 ΦΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Το φυτικό υλικό που θα χρησιµοποιηθεί πρέπει : α. Τα δένδρα να είναι ευθυτενή, υγιή µε πλούσια βλάστηση. Το ύψος τους θα κυµαίνεται από 2, µ. και θα βρίσκονται εντός πλαστικού δοχείου, χωρίς ενδείξεις πρόσφατης µεταφύτευσης, µε ριζικό σύστηµα καλά ανεπτυγµένο χωρίς όµως να περιπλέκεται µεταξύ πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Τέλος δεν πρέπει να υπάρχουν σ αυτά ενδείξεις από εσφαλµένες επεµβάσεις ή αυστηρή κλάδευση (topping). β. Οι θάµνοι, τα εδαφοκαλυπτικά φυτά και τα ετήσια να είναι υγιή µε πλούσια βλάστηση µε ριζικό σύστηµα καλά ανεπτυγµένο χωρίς όµως να περιπλέκεται µεταξύ πλαστικού δοχείου και εδαφικού υλικού. Το ύψος των θάµνων θα κυµαίνεται από 0,60 έως 0,80 µ. γ. Τα εποχικά φυτά πρέπει να είναι υγιή και εύρωστα, απαλλαγµένα από ενδείξεις ή συµπτώµατα µυκητολογικών ή εντοµολογικών προσβολών, καθώς και από ενδείξεις πληµµελούς λίπανσης και θρέψης (χλώρωση κλπ), και να είναι τοποθετηµένα σε φυτοδοχεία, σε ικανοποιητικό µέγεθος για µεταφύτευση. 3. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει σε καθαριότητα των χώρων πρασίνου που του έχουν ανατεθεί από ξένα αντικείµενα, σκουπίδια κ.τ.λ. σύµφωνα µε το πρόγραµµα. Οι προγραµµατισµένες επαναλήψεις είναι 80 στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, και 10 στο Άλσος Λουτρών Θέρµης. Η συχνότητα των επαναλήψεων των εργασιών µπορεί να αυξοµειωθεί ανάλογα µε την εποχή, τις καιρικές συνθήκες, τη θέση του πάρκου και τις υποδείξεις του επιβλέποντα. Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία και µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων καθαρισµού θα γίνεται µε ευθύνη, προσωπικό, υλικά και µεταφορικά µέσα του αναδόχου την ίδια µέρα. Καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα πρέπει να λαµβάνεται, µε υποδείξεις της επίβλεψης, πρόνοια για τη µικρότερη δυνατή όχληση των επισκεπτών του χώρου, των λειτουργούντων αναψυκτηρίων, των εκκλησιών ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2

3 κλπ. Οι δε χώροι πρόσβασης, τόσο προς τις εκκλησίες, όσο και προς τα αναψυκτήρια, θα διατηρούνται διαρκώς καθαροί µε ευθύνη του αναδόχου. Oι ποσότητες των υλικών καθώς και οι µισθώσεις των µηχανηµάτων µπορούν να αυξοµειωθούν ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου. Β. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Ο κύκλος των εργασιών συντήρησης του χλοοτάπητα περιλαµβάνει τις εξής εργασίες : 1. ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗ του χλοοτάπητα µε επαρκή ποσότητα νερού µε το αυτόµατο σύστηµα άρδευσης, µε χειροκίνητο σύστηµα άρδευσης και µε βυτίο (χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση) σε περίπτωση βλάβης του δικτύου, ώστε ο χλοοτάπητας να διατηρείται σε άριστη κατάσταση µέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησής του. Η άρδευση του χλοοτάπητα τους κρίσιµους µήνες (Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο,) γίνεται σύµφωνα µε τη µελέτη τουλάχιστον 3 φορές την εβδοµάδα, τους µήνες (Απρίλιο, Οκτώβριο περίπου 4-5 ποτίσµατα κάθε µήνα) και για τους Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Νοέµβριο και εκέµβριο) αν χρειαστεί και όσο τακτικά χρειαστεί. Το πρόγραµµα του ποτίσµατος θα προσαρµόζεται στις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και θα εκτελείται τόσο συχνά όσο απαιτείται κατά την κρίση του γεωτεχνικού του αναδόχου (σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα της υπηρεσίας) για να διατηρείται ο χλοοτάπητας σε άριστη κατάσταση από την εγκατάστασή του, µέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησής του. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα κατά την κρίση της να αυξήσει τον αριθµό ή την διάρκεια του ποτίσµατος. H άρδευση θα πρέπει κατά τους θερινούς µήνες να γίνεται τις βραδινές και τις πρώτες πρωινές ώρες. 2. ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ του χλοοτάπητα (κοπή χλόης) µε χλοοκοπτικές µηχανές (ή χλοοκοπτικά τρακτέρ) όταν ο τάπητας αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά. Το κούρεµα θα γίνεται κάθε εβδοµάδα κατά τους µήνες αιχµής (Μάιο, Ιούνιο). Τους υπόλοιπους µήνες (Απρίλιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Οκτώβριο, Νοέµβριο, εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο) τόσο συχνά όσο απαιτείται κατά την κρίση του αναδόχου και µε ενηµέρωση του επιβλέποντος της υπηρεσίας. o Τo κούρεµα (κοπή χλόης) του χλοοτάπητα µε χλοοκοπτικές µηχανές και χλοοκοπτικά τρακτέρ - ή οποιοδήποτε άλλο χορτοκοπτικό µηχάνηµα χρειαστεί σε ύψος 5 εκατοστά όταν ο τάπητας αποκτά ύψος 8-10 εκατοστά και σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ζητηθεί από τον επιβλέποντα του έργου. o Το κούρεµα αφορά το σύνολο της επιφάνειας που καλύπτεται από χλοοτάπητα, συµπεριλαµβάνει και το κούρεµα γύρω από τους θάµνους, δένδρα, παρτέρια, την περιποίηση στις άκρες, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. o Οι επαναλήψεις, η συχνότητα των επαναλήψεων και η σειρά µε την οποία θα γίνεται το κούρεµα θα καθορίζονται σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα του έργου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 3

4 o o o o Οι εργασίες κοπής πρέπει να γίνονται τις κατάλληλες από άποψη καιρικών συνθηκών µέρες και ώρες. Η εκτέλεση των εργασιών πρέπει να εκτελείται µε τρόπο που να αποφεύγεται η παραµικρή όχληση των κατοίκων της περιοχής, επισκεπτών των πάρκων, καταστηµάτων, εκκλησιών κ.α. Η αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής θα πρέπει να γίνεται άµεσα την ίδια µέρα που εκτελείται η εργασία. Αποµάκρυνση των προϊόντων κοπής µε λήψη των απαραίτητων µέτρων για να µην µένουν υπολείµµατα σε διαδρόµους ή στο πάρκο. Επίσης πρέπει να τονιστούν τα εξής : Oοιαδήποτε βλάβη ή καταστροφή που θα προκληθεί στο αρδευτικό δίκτυο ή στο φυτικό υλικό από τους εκτελούντες κοπή χλόης πρέπει να επισκευαστεί και να αντικατασταθεί άµεσα χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να ακολουθεί το πρόγραµµα και το ηµερολόγιο εργασιών που θα του υποδείξει ο επιβλέπων και να συνεργάζεται στενά µαζί του. Ο αριθµός των κουρεµάτων για κάθε χώρο πρασίνου έχει υπολογιστεί σε 20 στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, και 5 στο Άλσος Λουτρών Θέρµης, µε δυνατότητα αυξοµείωσης ανάλογα µε το είδος του χλοοτάπητα, τη θέση, το σύστηµα άρδευσης, τις καιρικές συνθήκες κ.α. 3. ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ, ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Πιο συγκεκριµένα προτείνεται λίπανση µε κοκκώδες σύνθετο λίπασµα ελεγχόµενης αποδέσµευσης, µε κόκκους επενδεδυµένους µε οργανικά πολυµερή για σταδιακή απελευθέρωση θρεπτικών στοιχείων, ειδικό για χλοοτάπητα, που να περιέχει τα στοιχεία (Ν,Ρ,Κ) σε αναλογία µε ιχνοστοιχεία και σίδηρο σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 0,2 %. Ο έλεγχος της ποσότητας του λιπάσµατος θα γίνεται επί του αυτοκινήτου µεταφοράς. Το λίπασµα θα είναι σε σφραγισµένους σάκους που θα αναγράφουν τον τύπο και το βάρος αυτού και θα συνοδεύεται µε δελτία αποστολής που θα παραδίδονται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα κατά την κρίση της να καθορίσει τις επαναλήψεις της εργασίας. (Στην παρούσα µελέτη προβλέπεται να γίνει λίπανση στα πάρκα των Β, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας καθώς και για το Άλσος Λουτρών Θέρµης). 4. ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ του χλοοτάπητα µε σπορά ή µε έτοιµο χλοοτάπητα όπου απαιτείται σε συνεννόηση πάντα µε την επίβλεψη και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω (εγκατάσταση χλοοτάπητα µε σπορά, εγκατάσταση προκατασκευασµένου χλοοτάπητα) και στα αντίστοιχα άρθρα. 5. ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ (80 επαναλήψεις στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, και 10 επαναλήψεις στο Άλσος Λουτρών Θέρµης) από σκουπίδια και ξένα προς το έργο αντικείµενα και την αποµάκρυνση τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 4

5 αρµόδιες αρχές η απόρριψη σκουπιδιών και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Επειδή οι επαναλήψεις των παραπάνω εργασιών θα εξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην περιοχή του έργου στη διάρκεια του χρόνου συντήρησης, αυτές θα επαναληφθούν όσες φορές απαιτηθεί κατά την κρίση του αναδόχου αλλά όχι λιγότερες απ αυτές που περιγράφονται, ώστε ο χλοοτάπητας να είναι υγιής να έχει χρώµα οµοιογενές καταπράσινο, να αναπτύσσεται οµοιόµορφα να έχει ύψος πάντοτε από 6 έως 8 εκατοστά το πολύ, να είναι απαλλαγµένος από ζιζάνια και σκουπίδια και γενικά να διατηρείται σε άριστη κατάσταση µέχρι το τέλος του χρόνου συντήρησης. Σηµειώνεται ότι στο Άλσος Λουτρών Θέρµης οι επαναλήψεις τόσο στην καθαριότητα χώρου φυτών και χλοοτάπητα, όσο και στο κούρεµα του χλοοτάπητα, θα είναι λιγότερες σε σχέση µε αυτές που θα πραγµατοποιηθούν στα πάρκα της πόλης, επειδή το Άλσος έχει πολύ µικρότερη επισκεψιµότητα από τον κόσµο σε σχέση µε τα πάρκα της πόλης. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΩΝ Β, Γ, ΚΑΙ Ε ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ (Ι) ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΜΗΝΑ ΣΥΝ Πότισµα Όταν απαιτείται Κούρεµα Καθαρισµός χώρων Λίπανση 1 1 Συµπλήρωση Όταν απαιτείται ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙ) ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΜΗΝΑ ΣΥΝ Πότισµα Όταν απαιτείται Κούρεµα Καθαρισµός χώρων Λίπανση 1 1 Συµπλήρωση Όταν απαιτείται Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί και θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα της Υπηρεσίας ανάλογα µε τις υπάρχουσες την κάθε εποχή συνθήκες. Γ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 5

6 Κατά την συντήρηση παρέχονται σε κάθε φυτό τα εξής : 1. ΑΡ ΕΥΣΗ. Οι αρδεύσεις που θα απαιτηθούν (φαίνονται στους πίνακες των προµετρήσεων) θα γίνουν µε πρόγραµµα αλλά και ανάλογα µε τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και το είδος των φυτών έτσι ώστε να διατηρούνται εύρωστα και υγιή. Η άρδευση των φυτών θα γίνεται µε το µόνιµο αρδευτικό δίκτυο, ή µε νερό που θα παρέχεται κατ αρχάς από το υπάρχον αρδευτικό δίκτυο. Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για την καλή λειτουργία του αρδευτικού δικτύου. Σε περίπτωση τυχόν µη λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου βλάβη για οποιοδήποτε λόγο ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να εξασφαλίσει νερό για την άρδευση των φυτών και του χλοοτάπητα χωρίς καµία επί πλέον επιβάρυνση. Ειδικά αναφέρεται ότι τα ετήσια φυτά αρδεύονται 3 φορές την εβδοµάδα ώστε να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση. 2. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. O σχηµατισµός των λεκανών άρδευσης περιλαµβάνει την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορµό του φυτού και τη δηµιουργία λεκάνης για την άρδευση αυτού. Η λεκάνη κατασκευάζεται σε διαστάσεις και µε τρόπο ώστε να συγκρατεί νερό που χρειάζεται το φυτό, ανεξάρτητα από το αν η λεκάνη άρδευσης θα σχηµατιστεί σε οριζόντια επιφάνεια ή πρανές. Κατά το σχηµατισµό της λεκάνης καταστρέφεται η υπάρχουσα αυτοφυής βλάστηση και µε συντριβή του χώµατος της επιφανειακής στρώσης (ψιλοχωµατισµός) εξαφανίζεται η κρούστα που υπάρχει. Σε κάθε βλαστητική περίοδο προβλέπονται δύο γενικοί σχηµατισµοί λεκανών σε όλα τα φυτά, στην έναρξη και λήξη αυτής, ενώ σε όλη τη διάρκειά της θα γίνεται συνεχώς η εργασία αυτή σε όσες χρειάζεται ώστε να είναι πάντοτε καλά σχηµατισµένες και καθαρές από ζιζάνια. 3. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΗΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑ. Οι σχηµατισµοί της κόµης των φυτών που θα απαιτηθούν να γίνουν, ανάλογα µε το είδος, τη βλάστηση, τον επιδιωκόµενο σκοπό (π.χ. φράκτης) και την θέση του φυτού και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να αυξήσει τον αριθµό των διαµορφώσεων σε ορισµένα από τα φυτά (φράκτης) κατά την κρίση της. Στη µελέτη έχουν υπολογιστεί 5 ψαλιδίσµατα στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, και 5 ψαλιδίσµατα στο Άλσος Λουτρών Θέρµης. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΘΑΜΝΩΝ (ΣΚΕΛΕΤΟΚΛΑ ΕΜΑ). Η διαµόρφωση της κόµης των παλαιών ανεπτυγµένων φυτών θα γίνει, ανάλογα µε το είδος, τη βλάστηση, τον επιδιωκόµενο σκοπό και τις υποδείξεις της επίβλεψης. Η υπηρεσία έχει την δυνατότητα να αυξήσει τον αριθµό των διαµορφώσεων σε ορισµένα από τα φυτά κατά την κρίση της. Στη µελέτη έχουν υπολογιστεί 5 διαµορφώσεις για θάµνους ύψους έως 1,70 µ. και 4 διαµορφώσεις για θάµνους ύψους πάνω από 1,70 µ. στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, και 2 διαµορφώσεις για θάµνους ύψους έως 1,70 µ. στο Άλσος Λουτρών Θέρµης. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 6

7 4. ΒΟΤΑΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΦΥΤΩΝ µε τη βοήθεια εργατών, ή µηχανήµατος θα εκτελεστούν κατά την κρίση του αναδόχου και τις υποδείξεις της υπηρεσίας ώστε αυτοί να είναι καθαροί καθ' όλη την διάρκεια του έτους. Η εργασία αυτή αφορά στην αποµάκρυνση από τους χώρους πρασίνου (παρτέρια εποχικών, οµάδες καλλωπιστικών θάµνων, δενδροδόχοι, χλοοτάπητας κ.α.) όλων των ζιζανίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών που αναπτύσσονται στη διάρκεια του έτους. Η παραπάνω εργασία θα γίνει µε οποιοδήποτε µέσο (βοτάνισµα µε τα χέρια, ή χρήση τσάπας και κοπή διαφόρων ζιζανίων, ή κοπή τους µε µηχανικά µέσα). Μετά την εξαγωγή ή κοπή των παραπάνω ζιζανίων ο ανάδοχος θα τα συγκεντρώσει και θα τα αποµακρύνει µαζί µε οποιαδήποτε άχρηστα υλικά σε χώρους, στους οποίους επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Προβλέπονται βοτανίσµατα σε όλους τους χώρους των φυτών ώστε οι επιφάνειες στο έργο και γύρω από αυτό να είναι πάντοτε καθαρές και να µην υπάρχει ανταγωνιστική βλάστηση. 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΥΤΩΝ. Ο συστηµατικός καθαρισµός χώρου φυτών από ξένα αντικείµενα- σκουπίδια (χαρτιά, κουτιά κ.α.) στα πάρκα και στις νησίδες καθώς και στο Άλσος Λουτρών Θέρµης, ώστε να είναι πάντα καθαρά. Προβλέπονται 80 επαναλήψεις στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, και 10 επαναλήψεις στο Άλσος Λουτρών Θέρµης. 6. ΦΥΤΕΥΣΗ συµπλήρωση, θάµνων και ετησίων. Αφορά τη φύτευση συµπληρωµατικά µεµονωµένων θάµνων, συµπληρωµατική φύτευση µπορντούρων µε το άνοιγµα του απαιτούµενου λάκκου και τη φύτευση του φυτού ή τη διάνοιξη αυλακιάς για τη συµπλήρωση ή τη δηµιουργία µπορντούρας, το πότισµα των φυτών κ.α. Οι θάµνοι θα επιλέγονται από τη υπηρεσία και θα δίνονται στον ανάδοχο από την Υπηρεσία. Η ανανέωση των παρτεριών µε εποχικά ετήσια ώστε οι χώροι αυτών να διατηρούνται ανθισµένοι όλο σχεδόν το χρόνο σε συνεννόηση πάντα µε την υπηρεσία. Στη µελέτη προβλέπεται να γίνει η φύτευση εποχικών ετήσιων, θάµνων και 55 δένδρων στα πάρκα και στις νησίδες των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας. 7. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Καθαρισµός των χώρων από ξερά χόρτα, κατεστραµµένα φυτά, φύλλα, κλαδιά, άχρηστα προϊόντα εργασιών συντήρησης του πρασίνου κ.λ.π. ώστε οι χώροι να είναι πάντα καθαροί. Η συλλογή, συγκέντρωση, συσκευασία φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των ανωτέρω προϊόντων καθαρισµού, θα γίνεται µε ευθύνη, προσωπικό, υλικά µέσα του εργολήπτη. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 7

8 ΕΝΤΡΩΝ-ΘΑΜΝΩΝ-ΑΝΑΡΡΙΧΩΜΕΝΩΝ & ΠΟΩ ΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ ΤΩΝ Β, Γ, ΚΑΙ Ε ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ (ΙΙΙ) ΕΕ ΣΥΝ. Σχηµατισµός 1 λεκάνης Σχηµατισµός κόµης φυτών Σχηµ.κόµης φυτ.σε µπορντ. Καθαρισµός χώρων Άρδευση 50 Φυτεύσεις Όταν διαπιστωθεί ανάγκη Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις του επιβλέποντα της Υπηρεσίας ανάλογα µε τις υπάρχουσες την κάθε εποχή συνθήκες. 8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝ ΡΩΝ Η εργασία αυτή περιλαµβάνει τις παρακάτω επί µέρους εργασίες: α. ΤΟ ΚΛΑ ΕΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΥ µε χρήση κατάλληλου κοπτικού µηχανήµατος ή εργαλείου από ειδικευµένο προσωπικό και µε την καθοδήγηση της επίβλεψης του έργου. β. Τη συλλογή των υποπροϊόντων κλαδέµατος και την αποµάκρυνσή τους αυθηµερόν, σε χώρους όπου επιτρέπεται από τις αρµόδιες αρχές η απόρριψή τους και σε οποιαδήποτε απόσταση από το έργο. Πιο συγκεκριµένα η κλάδευση πρέπει να εκτελείται έχοντας σαν σκοπό την ανανέωση των δένδρων των πάρκων και των νησίδων, των B, Γ, ηµοτικών Κοινοτήτων, και τµήµατος της E ηµοτικής Κοινότητας, του Άλσους Λουτρών Θέρµης, και των δηµοτικών δενδροστοιχιών στα πεζοδρόµια της πόλης, την εξασφάλιση της αισθητικής και λειτουργικής παρουσίας τους στο χώρο όπου ζουν και αναπτύσσονται σε συσχετισµό µε τις ανάγκες των ανθρώπων που χρησιµοποιούν το χώρο αυτό. Με τις εργασίες κλάδευσης συνεπώς θα επιδιώκεται η δηµιουργία εκείνου του σχήµατος που θα εξασφαλίζει την µηχανική και φυσιολογική ισορροπία των δένδρων θα επιτυγχάνει την εξάλειψη τυχόν επικινδυνότητάς τους και θα βελτιώνει τη δοµή και την υγεία τους. Οι εργασίες θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τους δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης των καλλωπιστικών δένδρων. Οι κλαδεύσεις θα γίνονται στα δένδρα που θα υποδειχθούν από τον επιβλέποντα του έργου και θα περιλαµβάνουν: - Κοπή ξερών (νεκρών) δένδρων. - Κοπή ξερών (νεκρών) κλάδων. - Μείωση του βάρους και του όγκου βλαστών και κλάδων που έχουν τραύµατα και πληγές. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 8

9 - Αραίωση της κόµης έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής φωτισµός της φυλλώδους επιφάνειας που βρίσκονται στο εσωτερικό του δένδρου και κατ αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Η κλάδευση των δένδρων χαµηλού ή µέσου ύψους, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αραίωση και κορφολόγηση των λαίµαργων που θα έχουν προκύψει από την τελευταία κλάδευσή τους. Όσα δένδρα δεν κλαδεύτηκαν την τελευταία κλαδευτική περίοδο, θα κλαδευτούν κατά τρόπο ώστε το ύψος τους να περιορισθεί το πολύ στα ¾ του ύψους τους. Παράλληλα ακολουθεί και αραίωση των παλαιών κλάδων. - εν πρέπει να αποµακρυνθεί περισσότερο του 30% της κόµης παρά µόνο αν αυτό επιβάλλεται για λόγους µείωσης της επικινδυνότητας του δένδρου. - Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε το δένδρο να µην χάσει τη φυσιολογική φόρµα και το σχήµα του. - Οι τοµές των κλαδευθέντων κλάδων να είναι λείες και πλάγιες ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρασίας µε κίνδυνο µυκητολογικών προσβολών. - Οι τοµές θα πρέπει να είναι κοντά στον βραχίονα απ τον οποίο εκφύονται οι κλάδοι που αποκόπτονται και σε τέτοια απόσταση ώστε να είναι δυνατή και γρήγορη η επούλωση της τοµής. -Οι τοµές θα πρέπει να καλύπτονται µε ειδικό επικαλυπτικό (NOVARIL BALSAM κλπ) για την αποφυγή µυκητολογικών ή εντοµολογικών προσβολών. -Θα πρέπει να αποφεύγεται η δηµιουργία τακουνιού (τµήµα βλαστού από τοµή µέχρι τον αµέσως επόµενο οφθαλµό) έτσι ώστε να µην έχουµε τη δηµιουργία βλαστών ή ξερών τµηµάτων. γ. Τα εργαλεία που θα χρησιµοποιούνται θα πρέπει να απολυµαίνονται και να διατηρούνται πάντα ακονισµένα. Θα πρέπει ανάλογα µε το µέγεθος της τοµής να γίνεται χρήση και του αντίστοιχου εργαλείου. δ. Η κλάδευση των υγιών δένδρων θα πρέπει να γίνει κατά τη διάρκεια του λήθαργου. Οποιαδήποτε παρέκκλιση θα γίνει µετά από έγκριση της υπηρεσίας, ενώ ο παραπάνω χρονικός περιορισµός δεν αφορά τα νεκρά (ξερά) δένδρα ή τους νεκρούς (ξερούς) κλάδους. ε. Σε ότι αφορά τα υπολείµµατα των κλαδεύσεων (κλάδοι, φύλλα, πριονίδια) θα πρέπει να αποµακρύνονται από τους χώρους κλάδευσης αυθηµερόν έτσι ώστε ο χώρος να είναι διαθέσιµος προς χρήση αµέσως µετά την επέµβαση. Ειδικότερα όσον αφορά την κλάδευση των δηµοτικών δενδροστοιχιών στα πεζοδρόµια της πόλης, από την Υπηρεσία ζητούνται τα παρακάτω: Η κλάδευση των δένδρων των ηµοτικών ενδροστοιχιών αποτελεί µια εργασία δύσκολη, τεχνική, επικίνδυνη και απαιτεί έµπειρο και ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό. Το προσωπικό της /νσής µας είναι έµπειρο και κατάλληλα εκπαιδευµένο για την εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, αλλά η συνεχής µείωσή του έχει σαν αποτέλεσµα την αδυναµία περάτωσης της κλάδευσης όλων των δένδρων του ήµου εντός του επιτρεπτού για αυτήν χρονικού διαστήµατος των χειµερινών µηνών. Για τους παραπάνω λόγους, η /νσή µας προτίθεται να αναθέσει µέσω τακτικού διαγωνισµού την κλάδευση δένδρων σε ιδιωτικό συνεργείο που θα διαθέτει τα κατάλληλα µηχανήµατα και το ανάλογο προσωπικό. Όσον αφορά τα µηχανήµατα, ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει: ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 9

10 α) δύο (2) ανυψωτικά µηχανήµατα (καλαθοφόρα) ανύψωσης προσώπων, κατάλληλα για εργασίες κλάδευσης δένδρων ύψους έως 20 m, β) φορτηγό 10 τόνων για φόρτωση και αποµάκρυνση των προϊόντων κλάδευσης, γ) τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα, πτυσσόµενα µέγιστου µήκους 4,5m και µικροεργαλεία (κονταροψάλιδα, κονταροπρίονα, σκάλες, χειροπρίονα, σχοινιά, ταινίες σήµανσης κλπ). Θα πρέπει, επίσης, να έχει στη διάθεσή του τρία (3) οργανωµένα συνεργεία εκ των οποίων τα δύο (2) τουλάχιστον µε ανυψωτικά µηχανήµατα (καλαθοφόρα). Όλα τα συνεργεία θα επιβλέπονται, καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών, από Γεωπόνο ή ασολόγο ή Τεχνολόγο Γεωπονίας, που θα είναι επικεφαλής ένας, σε κάθε συνεργείο. Μαζί µε την κλάδευση θα αναλάβει και την αυθηµερόν αποκοµιδή των προϊόντων της κλάδευσης καθώς και τις ζηµίες που θα προκληθούν κατά την κλάδευση, έναντι τρίτων. Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 1. Οι κατηγορίες των δένδρων που θα κλαδευτούν είναι ύψους: α) 0-4m β) 4-8m, γ) 8-12m, δ) 12-16m και ε) 16-20m. Στο ύψος των δένδρων προσµετράται η κόµη τους. 2. Η κλάδευση των δένδρων χαµηλού ή µέσου ύψους, θα πρέπει να αποσκοπεί στην αραίωση και κορφολόγηση των λαιµάργων που θα έχουν προκύψει από την τελευταία κλάδευσή τους. Όσα δένδρα δεν κλαδεύτηκαν την τελευταία κλαδευτική περίοδο, θα κλαδευτούν κατά τρόπο ώστε το ύψος τους να περιορισθεί το πολύ στα ¾ του ύψους τους. Παράλληλα ακολουθεί και αραίωση των παλαιών κλάδων. Σε κάθε περίπτωση η κλάδευση θα πραγµατοποιείται καθ υπόδειξη της υπηρεσίας του τµήµατος εν/χιών 3. Οι τοµές των κλαδευθέντων κλάδων να είναι λείες και πλάγιες ώστε να αποφεύγεται η λίµναση του νερού της βροχής, που καθιστά αυτά ευπρόσβλητα σε µυκητολογικές προσβολές. Για τον παραπάνω λόγο, µετά την κλάδευση θα πρέπει να καλύπτονται οι τοµές µε ειδικό επικαλυπτικό πληγών των δένδρων. Η παράγραφος αυτή αφορά δένδρα που δεν κλαδεύτηκαν στην τελευταία κλαδευτική περίοδο, καθώς και τα υψηλά, εκεί όπου η τοµή των κλαδευθέντων κλάδων ξεπερνά τη διάµετρο των 10 εκατοστών. 4. Να αποφεύγονται οι όποιες πληγώσεις του κορµού και των εναποµεινάντων τµηµάτων των κλάδων. Τυχόν πλήγωση θα πρέπει άµεσα να αποκαθίσταται µε ειδικό επικαλυπτικό πληγών των δένδρων. 5. Οι εργασίες της κλάδευσης θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις αναγνωρισµένες τεχνικές και να είναι σύµφωνες µε τους δενδροκοµικούς κανόνες κλάδευσης καλλωπιστικών δένδρων. 6. Η κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να γίνει στην κατάλληλη εποχή του έτους, αποφεύγοντας τις περιόδους καύσωνα ή παγετού (προτεινόµενη έναρξη της κλάδευσης στις αρχές Νοεµβρίου και λήξη στο τέλος Μαρτίου), σύµφωνα µε τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας µας. 7. Κατά την κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή οµοιοµορφία, ως προς το ύψος της δενδροστοιχίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 10

11 8. Οι κλαδευθέντες κλάδοι θα πρέπει να αποµακρύνονται από τους χώρους κλάδευσης µε φορτηγό, απαραιτήτως αυθηµερόν, και να καθαρίζεται ο παραπάνω χώρος από τα όποια υπολείµµατα της κλάδευσης (µικρά κλαδάκια, φύλλα, πριονίδια κλπ). Επίσης, θα τοποθετείται ταινία σήµανσης, από την προηγούµενη ηµέρα, στο δρόµο που θα πραγµατοποιηθεί κλάδευση. εν θα επιτρέπεται η εκτέλεση κλάδευσης τις Κυριακές. Θα γίνεται τις Κυριακές, µόνο όταν απαιτείται και κατόπιν ειδικής άδειας. Τα δένδρα που θα κλαδευθούν στις δενδροστοιχίες της πόλης θα επιλεγούν από τις οδούς που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας µελέτης. Επισηµαίνεται ότι για την ίδια κατηγορία δένδρων όπως αυτά ταξινοµούνται σύµφωνα µε το ύψος τους, το κόστος της εργασίας κλάδευσης τους είναι µεγαλύτερο όταν αυτά βρίσκονται στις δενδροστοιχίες (στο Τιµολόγιο Μελέτης αναφέρονται δένδρα σε νησίδες, ερείσµατα και παράπλευρους χώρους οδών) σε σχέση µε τα δένδρα που βρίσκονται στα πάρκα της πόλης ή στο Άλσος Λουτρών Θέρµης. Ο λόγος είναι ότι στις δενδροστοιχίες υπάρχουν µεγαλύτερες δυσκολίες και εµπόδια τόσο κατά τη διενέργεια της κλάδευσης όσο και κατά τον τεµαχισµό και αποκοµιδή των κοµµένων κλαδιών (στενοί δρόµοι, παρκαρισµένα αυτοκίνητα, διέλευση πεζών, κυκλοφορία οχηµάτων στους παρακείµενους δρόµους) µε συνέπεια να αυξάνεται και η επικινδυνότητα εκτέλεσης της κλάδευσης για τα οχήµατα και τους πεζούς. Αντίθετα στα δένδρα που βρίσκονται στα πάρκα ή στα άλση (στο Τιµολόγιο Μελέτης αναφέρονται δένδρα σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους) δεν υπάρχουν οι παραπάνω δυσχέρειες µε αποτέλεσµα η εργασία της κλάδευσης να πραγµατοποιείται πιο εύκολα και πιο γρήγορα. Τέλος για το Άλσος Λουτρών Θέρµης προστίθεται η εργασία που αφορά τη διαµόρφωση κόµης χαµηλών δένδρων ύψους µέχρι 4 m για αντιπυρική προστασία τα κλαδιά των οποίων εµποδίζουν τη διέλευση στις αντιπυρικές ζώνες-δρόµους. 9. ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΝ ΡΩΝ ΣΤΙΣ ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΕΣ Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες: Κόψιµο και αποµάκρυνση των ξερών δένδρων Αποµάκρυνση του πρέµνου των δένδρων και εξαγωγή του ριζικού συστήµατος που έχει παραµείνει Καθαίρεση της τυχόν υπάρχουσας πλακόστρωσης, εκσκαφή τάφρων και αποµάκρυνση των προϊόντων της καθαίρεσης Πλακόστρωση του πεζοδροµίου όπου απαιτείται Τοποθέτηση οπλισµένου σκυροδέµατος περιµετρικά της δενδροδόχου. Τοποθέτηση κηπαίου χώµατος Προµήθεια και φύτευση των δένδρων Στήριξη µε πασσάλους Τοποθέτηση προστατευτικού πλέγµατος Τοποθέτηση σωλήνα αποστράγγισης Άρδευση των φυτών µε βυτίο Σχηµατισµός λεκανών άρδευσης ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 11

12 Οι παραπάνω εργασίες αναφέρονται αναλυτικά στο αναλυτικό τιµολόγιο, στην προµέτρηση και τον προϋπολογισµό. Θα χρησιµοποιηθούν ΕΝ ΡΑ των κατηγοριών που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Στο πίνακα αυτό δίνονται, επίσης, τα χαρακτηριστικά και τα είδη του φυτικού υλικού ανά κατηγορία. ΕΝ ΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α ΟΝΟΜΑ ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΜΠΑΛΑ ΧΩΜΑΤΟΣ λίτρα ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΣ µέτρα ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΜΟΥ εκατοστά Νεραντζιά 1 Νεραντζιά Citrus aurantium 40 1,50-2, ιάφορα αειθαλή και φυλλοβόλα 2 Αριά Quercus ilex 40 2,50-3, Γκίγκο Ginkgo biloba 40 1,50-2, Γάββρος Carpinus betulus 40 2,00-2, αµασκηνιά Καλλωπιστική (Προύµνη) 6 άφνη Prunus cerasifera 'Pissardii' 40 2,00-2, Laurus nobilis 40 2,50-3, Απόλλωνα 7 ρυς Quercus aucupatia 40 2,50-3, Ιβίσκος Hibiscus syriacus 40 1,50-2, Ιπποκαστανιά Aesculus hippocastanum 40 2,50-3, Κατάλπη Catalpa ovata 40 1,50-2, Κελτίς Celtis australis 40 2,50-3, Κερκίδα Cercis siliquastrum 40 1,50-2, Κερλετόρια Koelreuteria paniculata 40 2,00-2, Λιγούστρο Ligustrum vulgare 40 2,50-3, Λικιδάµβαρη Liquidambar styraciflua 40 2,50-3, Μουριά Morus nigra 40 2,00-2, Όστρια Ostria carpinofolia 40 2,50-3, Πλάτανος Platanus orientalis 40 3,00-3, Σορβιά Sorbus domestica 40 2,50-3, Σοφόρα Sophora japonica 40 2,50-3, Σφένδαµος Acer platanoides 40 2,50-3, Πλατανοειδές (Crimson King) 22 Σφένδαµος Acer cambestre 40 2,50-3, Σφένδαµος Acer rubrus 40 2,50-3, Σφένδαµος Acer pseudoplatanus 40 2,50-3, Ψευδοπλατανος 25 Φιλύρα Tilia platyphyllos 40 3,00-3, Φράξος Fraxinus ornus 40 2,50-3, Φτελιά Ulmus minor 40 2,50-3, Ψευδακακία Robinia pseudoacacia 40 2,50-3, ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 12

13 29 Χαµαίρωπας Chamaerops humilis 1,50-2,00 Τα δένδρα που θα φυτευτούν πρέπει να είναι υγιή, απαλλαγµένα από ασθένειες και ευθυτενή. Εάν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών παρατηρηθούν προβλήµατα ξήρανσης των νεοφυτευµένων δένδρων, ο ανάδοχος θα αναλάβει την άµεση αντικατάστασή τους. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ξεκινήσει τις εργασίες του σύµφωνα µε τη σειρά που θα του υποδείξει η Υπηρεσία και εκτός από τα παραπάνω υποχρεούται να ενηµερώνει τον επιβλέποντα για τυχόν καταστροφές, φθορές, επεµβάσεις τρίτων, τοποθέτηση πινακίδων κ.α. Επίσης, θα τοποθετείται ταινία σήµανσης, από την προηγούµενη ηµέρα, στο δρόµο που θα πραγµατοποιούνται οι εργασίες. Οι δενδροστοιχίες όπου θα φυτευτούν τα δένδρα θα επιλεγούν από τις οδούς που αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της Τεχνικής Περιγραφής της παρούσας µελέτης. Λόγω της ιδιαιτερότητας των εργασιών που προβλέπονται, η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα σε συνεργασία µε τον ανάδοχο να αλλάξει κάποιους από τους χώρους παρέµβασης µε άλλους όµοιας δυνατότητας εφαρµογής των εργασιών που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική συγγραφή. Επίσης, στους υπάρχοντες πίνακες θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης στα είδη των δένδρων που αναφέρονται. Ε. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΤΩΝ Η µέθοδος φύτευσης θα είναι αυτή της τοποθέτησης των φυτών στους λάκκους κατακόρυφα και η επιφάνεια των λάκκων θα είναι 10 cm πιο κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Η φύτευση των ετησίων είναι ευθύνη του αναδόχου σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας (40-50 εποχικά ανά τ.µ.) τουλάχιστον τρεις αλλαγές των παρτεριών το χρόνο, έτσι ώστε να διατηρούνται ανθισµένα όλο το χρόνο. Το φυτικό υλικό θα προµηθεύεται στον ανάδοχο από την Υπηρεσία (δένδρα- θάµνοι- ετήσια- βολβοί). Ο ανάδοχος οφείλει να το εγκαθιστά όπου κρίνεται από τον επιβλέποντα απαραίτητο ακολουθώντας τις προδιαγραφές που του υποδεικνύονται από την παρούσα συγγραφή αλλά και τις συµπληρωµατικές οδηγίες, υποδείξεις του επιβλέποντα γεωτεχνικού της Υπηρεσίας). Η παραλαβή των φυτών θα γίνεται από τον ανάδοχο σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα από τα φυτώρια του ήµου ή από όπου οριστεί. Οι εργασίες φύτευσης περιλαµβάνουν: ιάνοιξη λάκκων. Μεταφορά των φυτών στους λάκκους. Το πότισµα. Την αποµάκρυνση των άχρηστων υλικών την ίδια µέρα. 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α. ΜΕ ΣΠΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 13

14 Προβλέπεται η πάσης φύσεως προετοιµασία, κατεργασία του εδάφους που απαιτείται (καλλιέργεια του εδάφους µε φρέζα µέχρι βάθους 20 εκ. µόρφωση επιφάνειας κτλ), το τσουγκράνισµα, ο εµπλουτισµός µε χγρ. τύρφη ανά στρέµµα και 50 χγρ. λίπασµα της απολύτου εγκρίσεως της υπηρεσίας, τη σπορά µε 40 χγρ./στρέµµα και την κάλυψη αυτού, το κυλίνδρισµα και τις αρδεύσεις, το βοτάνισµα και κάθε άλλη εργασία που θα απαιτηθεί έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά έως ότου φυτρώσει ο σπόρος µέχρι ύψος 10 εκ. και γίνει το πρώτο κούρεµα. Β. ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Η προµήθεια του έτοιµου χλοοτάπητα θα γίνει από την υπηρεσία µε βάση την προσαρµογή του στις επί τόπου εδαφολογικές και κλιµατολογικές συνθήκες. Ο ανάδοχος υποχρεούται όταν του ζητηθεί από την υπηρεσία να προβεί στην πάσης φύσεως προετοιµασία (προετοιµασίες στο έδαφος, έλεγχοςσυντήρηση αρδευτικού δικτύου) για την εγκατάσταση του έτοιµου χλοοτάπητα. Η υπηρεσία θα προµηθεύσει όποτε κρίνει στον ανάδοχο έτοιµο χλοοτάπητα τον οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλάβει από την υπηρεσία από τον τόπο παραγωγής του (Μονάδα παραγωγής έτοιµου χλοοτάπητα του ήµου Θεσ/νίκης στα Λουτρά Θέρµης). Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και εγκατάσταση του χλοοτάπητα θα γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση του χλοοτάπητα και τη συντήρησή του (πότισµα, λίπανση, φυτοπροστασία, βοτάνισµα, αερισµός, κυλίνδρισµα, κούρεµα κτλ) στο επόµενο χρονικό διάστηµα σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπηρεσίας. Η λίπανση θα γίνει µε υδατοδιαλυτό λίπασµα της απόλυτης έγκρισης της Υπηρεσίας. Το ύψος του κουρέµατος θα είναι 4 εκ. και θα γίνει µε µηχανοκίνητες µηχανές του αναδόχου. Αµέσως µόλις ριζώσει ο χλοοτάπητας θα γίνει πολύ καλή έρευνα να διαπιστωθεί αν υπάρχουν σηµεία χωρίς χλοοτάπητα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν κενά επιβάλλεται να πραγµατοποιηθεί αµέσως επανατοποθέτηση έτοιµου χλοοτάπητα. Μετά την επίστρωση του χλοοτάπητα, πιθανόν να έχουµε εµφάνιση ασθενειών και εντοµολογικών προσβολών. Για την καταπολέµησή τους θα γίνουν προληπτικοί ή κατασταλτικοί ψεκασµοί, αν χρειασθεί, σε συνεννόηση πάντα µε τον επιβλέποντα γεωτεχνικό της υπηρεσίας, µε κατάλληλα κατά περίπτωση φυτοφάρµακα, µε ψεκαστικό µηχάνηµα το οποίο υποχρεούται να διαθέτει ο ανάδοχος. ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ Η συντήρηση των ζωνών πυρασφάλειας γίνεται µε την βοήθεια ισοπεδωτή γαιών (grayder). Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την απόξυνση και αποµάκρυνση της εδαφιαίας βλάστησης από τη επιφάνεια των ζωνών πυρασφάλειας, που συνάµα είναι και το οδικό δίκτυο του Άλσους, ώστε να µην παρεµποδίζεται η διέλευση οχηµάτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 14

15 Στην τιµή της εργασίας περιλαµβάνεται η αµοιβή του προσωπικού, η µίσθωση των µηχανηµάτων και η δαπάνη αποµάκρυνσης, αυθηµερόν, των προϊόντων της απόξυνσης σε χώρο του Αναδόχου. ΣΤ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ Η συντήρηση και επισκευή του υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου (αλλά και του νέου δικτύου που πιθανόν να προκύψει κατά τη διάρκεια του έτους) στην επιλεγµένη περιοχή αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την οµαλή λειτουργία του δικτύου άρδευσης. Για οποιαδήποτε βλάβη ενηµερώνεται άµεσα ο επιβλέπων της υπηρεσίας και για οποιαδήποτε αντικατάσταση προηγείται συνεννόηση µε την Υπηρεσία. Το επίπεδο συντήρησης καθορίζεται και από τα χρησιµοποιούµενα στη µελέτη άρθρα και αφορά στην εξασφάλιση οµαλών συνθηκών άρδευσης των πάρκων. Βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο που προκαλούνται κατά την εκτέλεση εργασιών από τον ανάδοχο (π.χ. κατά την εκτέλεση εργασιών κουρέµατος ή βοτανίσµατος, διάνοιξη λάκκου κ.α.) αποτελούν ευθύνη του αναδόχου που οφείλει να τις αποκαθιστά άµεσα αναλαµβάνοντας το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών που θα προκύψουν. Για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν συνέπεια ενεργειών τρίτων (πχ. εκτέλεση εργασιών από άλλο φορέα, κ.α.) ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει άµεσα των επιβλέποντα. Ο ανάδοχος µε τη λήξη της Σύµβασής του οφείλει να παραδώσει το αρδευτικό δίκτυο τουλάχιστον στην κατάσταση που το παρέλαβε. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ, ΑΛΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΡΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 15

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση Πάρκων και Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρασίνου.Θ.» ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑ: 6262.02.01 της υπηρεσίας 35, ιεύθυνση Πρασίνου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.099.997,82 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 6/2012 ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Μελέτης 149/2016 Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.987,50 Ευρώ ΠΙΣΤΩΣΗ : 23.385,00

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007

Εγγραφο ήµου/φορέα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κωδ. Προϋπ/σµού: 35.7336.0005, 35.7336.0006, 35.7336.0007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΩΝ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 52.644,00 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: Εσοδα Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη Ιστορικών περιοχών των Β και Γ ηµοτικών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΡΓΟ: Ανάδειξη Ιστορικών περιοχών των Β και Γ ηµοτικών Κοινοτήτων ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΩΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών» ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ,00 πλέον Φ.Π.Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΣΥΝΤΗΡΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Συντήρηση χώρων πρασίνου στο Βόρειο και Νότιο Λιμένα Πατρών»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 600.

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» 600. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» CPV: 77300000-3 Υπηρεσίες Φυτοκοµίας ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/2017 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

ΕΡΓΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΡΓΟ (ΕΡΓΑΣΙΑ) : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σύνταξη : Νικόλαος Παππούς ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΣΑΥ) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10) 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-05-03-00 10 Φυτοτεχνικά Εργα 05 Εγκατάσταση Πρασίνου 03 Εγκατάσταση µεσηµβριάνθεµου (µπουζίου) 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 20/2012

Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 20/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΥΚΑ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ Αρ.Πρωτ:. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΠΩΝ- ΕΝ/ΧΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Ειρήνης 19 ΠΡΟΣ Τ.Κ. 57010 Πεύκα ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.»

Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Άρθρο 1ο Αντικείµενο µελέτης Αντικείµενο της παρούσης µελέτης είναι η: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ.» και αφορά τα εξής αντικείµενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-07-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 07 ιάφορες Εργασίες 01 Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάµνων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.Θ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΛΟΥΤΡΩΝ ΘΕΡΜΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ. Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τη φύτευση και την άρδευση στο φυτεμένο δώμα Για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών απαιτείται νερό και χώμα πλούσιο σε θρεπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια λιπασμάτων Α.Μ. : Π73/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.407,50 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Προϋπολογισμού: 9.920 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 9.920 (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε και αφορά εργασίες κλαδέματος ή κοπής δένδρων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΕΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΑΝΘΕΩΝ και ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.750,72 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

H Παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: «Προμήθεια δέντρων, θάμνων, πασσάλων για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας»

H Παρούσα μελέτη περιλαμβάνει: «Προμήθεια δέντρων, θάμνων, πασσάλων για τις ανάγκες του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια δέντρων, θάμνων, πασσάλων για Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας Α.Μ: 23.0/13-02-2017 Κ.Α: 35/ 7332.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 29-09-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 346/29-09-20165 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων Δημοτικών Γηπέδων» Αρ. Μελ. : 55 / 2015

«Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων Δημοτικών Γηπέδων» Αρ. Μελ. : 55 / 2015 «Συντήρηση Φυσικών Χλοοταπήτων Δημοτικών Γηπέδων» Αρ. Μελ. : 55 / 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα Τεχνική έκθεση αφορά στις εργασίες για τη Συντήρηση του Φυσικού Χλοοτάπητα των Δημοτικών Γηπέδων και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι προδιαγραφές όλων των ειδών, καθώς και η τιμολόγησή τους συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Οι προδιαγραφές όλων των ειδών, καθώς και η τιμολόγησή τους συντάχθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια θάμνων, δένδρων, φυτών, κ.α. για τον Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας Α.Μ: Κ.Α: 35/ 7332.0016 CPV :

Διαβάστε περισσότερα

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ.

και τα οποία έχουν καταστήσει τα πεζοδρόµια µη ασφαλή και επικίνδυνα για τη διέλευση των πεζών και ΑΜΕΑ. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Είδος έργου και χρήση αυτού: Επισκευές κατασκευές πεζοδροµίων και εκριζώσεις στο ήµο Χαλανδρίου Το έργο κυρίως προβλέπει εργασίες ανακατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 -

ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-07-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 07 Καθαρισµός Χώρων Πρασίνου 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3191,85 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ ΤΕΧΝ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια φυτών» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC Πάτρα 30/0/204 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. 489 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Πληροφορίες: Δ. Φουσέκη Τηλέφωνο: 260-966249 FAX: 260-966258 ΘΕΜΑ:«Προμήθεια υλικών και φυτών για το Χριστουγεννιάτικο

Διαβάστε περισσότερα

16REQ Αρ. πρώτ. Τεύχους: 41276/

16REQ Αρ. πρώτ. Τεύχους: 41276/ Αρ. πρώτ. Τεύχους: 41276/18-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMHMA ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ «Προμήθεια χώματος και πασσάλων για την υποστύλωση δέντρων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ K.A. 35-732 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Άρθρο Περιγραφή εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 / 2 / 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Β. :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 / 2 / 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Β. :ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 / 2 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ» Α.Μ. 68/15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ: 7.423,05 (µε Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΝΙΚΟΛ Ταχ. /νση: Παράδροµος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση εργασίας ανανέωσης-διαμόρφωσης κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,30

Ανάθεση εργασίας ανανέωσης-διαμόρφωσης κόμης ψηλών δέντρων για λόγους ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΗΠΩΝ_ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ Αριθ. Τεύχ. Τεχν. Προδιαγραφών: 108/2012 Αρ. Πρωτ. 73797/08-10-2012 «Ανάθεση εργασίας ανανέωσης-διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εργασία κλαδέματος υψηλών δένρων»

«Εργασία κλαδέματος υψηλών δένρων» Αργυρούπολη: 27/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/νση: Οδός 25 η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ: 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εγκατάσταση Πρασίνου Παραλιακού Μετώπου Κ.Α. 35-7326.002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 60361, 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 21-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 167/21-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ κλπ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 15μ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ κλπ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 15μ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ κλπ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 15μ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 13 / 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.446,25 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) CPV 77341000-2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 25/2017

ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 25/2017 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΔΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 25/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: 55/2013 ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΛ ΕΜΙΡΗ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΛ ΕΜΙΡΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προµήθεια λιπασµάτων» Α.Μ. : Π 108/2014 ΠΡΟΫΠ : 1.695,00 (µε το Φ.Π.Α.) Κ.Α. : 35.6693.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Συντήρηση Βοτανικού Κήπου Αιγαίου 2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α.Μ: 2016-77 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα εργασία πρόκειται να πραγματοποιηθούν εργασίες που αφορούν στη διαχείριση του φυτικού υλικού του Βοτανικού Κήπου Αιγαίου, στη δημοτική κοινότητα Νενήτων της δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002610131 2015-03-03

15REQ002610131 2015-03-03 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Έργο: «Προµήθεια φυτικού υλικού (βολβοί, εποχιακά ανθόφυτα, πολυετή ανθόφυτα, θάµνοι, δένδρα)» Αρ. Μελ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) Θεσσαλονίκη, 23-11-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 000010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KAI ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΙΔΕΠ) 4 ο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Μποδοσάκειου Νοσοκομείου 502 00 Πτολεμαΐδα Πτολεμαΐδα

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΠΙΠΕΡΙΑΣ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΟΛΑΝΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

«Εργασίες αναδιαμόρφωσης στο αίθριο της Βιβλιοθήκης»

«Εργασίες αναδιαμόρφωσης στο αίθριο της Βιβλιοθήκης» «Εργασίες αναδιαμόρφωσης στο αίθριο της Βιβλιοθήκης» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Αρμόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ 1 ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΕΡΓΟ : Πελαγία Αστρεινίδου - Κωτσάκη Παρασκευής Παπασωτηρίου Αλέξιος Παπασωτηρίου Πολιτικός Μηχανικός Δήμος Συκεών Ανάπλαση της Πολιτιστικής Γειτονιάς διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, επισκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Αναθεώρ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης 1. ΦΑΥ Μελέτης Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτικής «Εργασίες για την αποψίλωση- Προστασίας και Συντήρησης καθαρισμό αλσυλλίων, Πρασίνου οικοπέδων δημοσίου, κλπ» Αρ. Μελ. : Γεωπ. 8/2016 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο 1 ο Βοτάνισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-01 10 Φυτοτεχνικά Εργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 01 Άρδευση Φυτών Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια έτοιμου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 14/2012 ΠΡΟYΠ: 9.998,24 (με Φ.Π.Α. 13%) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ορεστιάδα 17/07/2014 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Αριθμ. Πρωτ.26191 14SYMV002173056 2014-07-17 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΟΣΟΥ 79.950,00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.698,60 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση Πλατείας στον K.X του ήµου Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 01/2016

ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση Πλατείας στον K.X του ήµου Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: ,00 A.M.: 01/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση Πλατείας στον K.X. 1265 του ήµου Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 807.985,00 A.M.: 01/2016 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ & ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» Α.Μ. 90 /15 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ» Α.Μ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 (με ΦΠΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΑΤΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ολυμπίου & Αγ.Σοφίας Τηλ. 210 9370281 Email:illgeoponiki@gmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5781,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 3. Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4. ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» (ΚΑ 35-6262.010 45-6262.002 70.01-6262.005) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015

ΜΕΛΕΤΗ. Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων για το έτος 215 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.749, Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΕΡΗΦ ΖΟΥΧΑΛ, ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ EΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηµατάρι 31 Οκτωβρίου 2016 ΝΠ «ΚΑΠΗ - ΠΑΙ ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - Αριθµ. Πρωτ: --1110-- ΗΜΟΤΙΚΟ Ω ΕΙΟ ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5646,93 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.767,50 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΪΚΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια βελτιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ () ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Νο Εγγράφου ΤΙΤΛΟΣ: ιαµόρφωση πράσινου υπαίθριου χώρου στάθµευσης επί των οδών Τριπόλεως-Πόντου- ) Αναθεώρ. Ηµεροµ. Περιγραφή/ Αιτία Αναθεώρησης Εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 6 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΚΟΠΗ ΨΗΛΩΝ ΕΝ ΡΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 21 / 2016 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.966,55 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) Κ.Α. 35.6142.28 CPV 77312000-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 41222 ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ

ΘΕΜΑ: Εβδομαδιαίος Προγραμματισμός Προμηθειών/Εργασιών ΝΚ/ΔΚ/ΝΑΤΟ ΒΕΖΚ6-ΥΧΤ -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ ` ΚΟΙΝ: ΓΕΝ/ΔΚΓ, ΔΔΜΝ/ΔΚΓ -ΕΠΕΙΓΟΝ- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΑΤΟ Αρ.Φακ. : 608.6/ 27

Διαβάστε περισσότερα

Κομοτηνή Αριθμός πρωτοκόλλου

Κομοτηνή Αριθμός πρωτοκόλλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Σισμάνογλου 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Ευτυχιάκος ΤΗΛΕΦΩΝΟ: (25310) 22810 FAX: (25310) 72172

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου

Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘ/ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 77/2015 ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Υπηρεσίες συντήρησης πρασίνου KA:. 35.6262.0004 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Φ.Π.Α. : 13.

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 Φ.Π.Α. : 13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ - ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΚΡΑΝΝΩΝΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 6. 0 / Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: ,00. Θέµα : Προµήθεια Τρία άλφα ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α ρ ι θ µ ό ς Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδροµική /νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανιδου Βαρβάρα Συντήρηση, επισκευή και βελτίωση χώρων αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡ ΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ K.A. 35 7326.002 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΟΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΛΕΣΒΥ ΔΗΜΣ ΛΕΣΒΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62 /2017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΜΗΘΕΙΑ: ΣΠΡΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΜΥ ΧΛΤΑΠΗΤΑ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ : 13.760 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998.4 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ============================ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΠΟΡΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ Α.Μ.: Π55/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια σπόρου χλοοτάπητα Α.Μ. : Π 55/2012 ΠΡΟYΠ: 7.435,40

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Εργασίες κλάδευσης υψηλών δένδρων Κ.Μ. : Π229/2016 ΠΡΟΥΠ: 18.104,00 (με ΦΠΑ) K.A: 35.6162.0001, 7331.0009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ » Δ/νση Περ/ντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Τμήμα Πρασίνου Προϋπολογισμός : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ » Δ/νση Περ/ντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Τμήμα Πρασίνου Προϋπολογισμός : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ σε κοινόχρηστους χώρους ευθύνης του Δήμου Κομοτηνής ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2017-2018» Δ/νση Περ/ντος, Ανακύκλωσης & Καθαριότητας Τμήμα Πρασίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Η-0ΘΚ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Ενδιαφερόµενους

ΑΔΑ: Η-0ΘΚ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ. Ενδιαφερόµενους ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ταχ. /νση: ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ, Τ.Κ. 302 00 Πληροφορίες : Νικολογιάννη Ελένη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗTΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Πεύκα 15-10-2015 Αρ. Πρωτ. 47277 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEXNIKΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφορίες: Μ. Διαμαντοπούλου Δ.

Διαβάστε περισσότερα

το ριζικό τους σύστηµα να είναι πλούσιο και καλώς ανεπτυγµένο στο σύνολο της µπάλας χώµατος (γλάστρα), χωρίς αλλοιώσεις ή / και ενδείξεις προσβολών, ν

το ριζικό τους σύστηµα να είναι πλούσιο και καλώς ανεπτυγµένο στο σύνολο της µπάλας χώµατος (γλάστρα), χωρίς αλλοιώσεις ή / και ενδείξεις προσβολών, ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ Α Σ NOMOΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ταχ. /νση : Ξενοπούλου και Σαµώτη ( ηµοτικό Πάρκο Αγρινίου ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-02-02 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 02 Αρδεύσεις 02 Άρδευση χλοοτάπητα - Φυτών εδαφοκάλυψης - Χλοοτάπητα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕ ΟΥ.Α.Κ. ΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Σελίδα 1 από σύνολο 7 σελίδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ»

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΚΟΠΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» K.A. 35.6692.03

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» K.A. 35.6692.03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2014 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΠΟΡΩΝ, ΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΑΝΘΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ» K.A. 35.6692.03 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.733,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.552,00 με Φ.Π.Α 24% Κ.Α. 20/6635.0003 & 35/6635.0005 Αρ. Μελέτης 14/2016 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link. ΑΡΘΡΟ 1ο

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link. ΑΡΘΡΟ 1ο Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια καυσίµων & λιπαντικών για

Διαβάστε περισσότερα