ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Α. Π. 656/8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, 12-06-2012 Α. Π. 656/8"

Transcript

1 Μαρούσι, Α. Π. 656/8 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση ένστασης της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» κατά του αποκλεισμού της κατά το στάδιο ελέγχου του Υποφακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής για το διαγωνισμό: «Προμήθεια προσωπικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων της ΕΕΤΤ». Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη : α. το Ν. 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 12, στοιχείο (λζ ) αυτού (ΦΕΚ 13/Α / ), β. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ /2001 Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 1750/Β/2001) και ιδίως το άρθρο 21παρ. 4 αυτής, γ. την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 645/13/ , σύμφωνα με την οποία, προκηρύχθηκε Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Περιφερειακών της ΕΕΤΤ, εγκρίθηκε η συνημμένη σε αυτήν προκήρυξη, και συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή Διαγωνισμού, αποτελούμενη από: Κλειώ Λεβέντη, ως Πρόεδρο, Κωνσταντίνο Αγγελή, ως Μέλος, Κωνσταντίνο Κόττο, ως Μέλος, δ. την εγκριθείσα και δημοσιευθείσα Αναλυτική Διακήρυξη του ως άνω Πρόχειρου Διαγωνισμού, ε. το με Αριθ. 1/ Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την Παραλαβή και Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς για τον διαγωνισμό «Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Περιφερειακών της ΕΕΤΤ», 1

2 στ. το με Αριθ. 2/ Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής για την «Προμήθεια Προσωπικών Υπολογιστών και Περιφερειακών της ΕΕΤΤ», ζ. την υπ αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 21435/Φ550/ επιστολή του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού προς την εταιρεία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» με την οποία της κοινοποιήθηκε η μη πρόκρισή της στα επόμενα στάδια του διαγωνισμού απόρριψή της για τον λόγο ότι: Ο ΥΔΣ κατά παράβαση του άρθρου 21 παρ. 4 της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού δεν έχει αριθμημένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του δεν φέρει την πρωτότυπη μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου και δεν έχει δηλωθεί στο τέλος ολογράφως και αριθμητικώς ο συνολικός αριθμός σελίδων του Πρωτοτύπου. Λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με το άρθρο 16.4 της Διακήρυξης «όλοι οι όροι του Διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις, επί ποινή ακυρότητας των υποψηφίων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το Διαγωνισμό.» καθώς και ότι σύμφωνα με το άρθρο «Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες», η. την από , υπ Αριθ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 21545/ , Ένσταση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» επί της απόφασης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για αποκλεισμό της προσφοράς από την συνέχεια της διαδικασίας, για το λόγο ότι οι αποκλίσεις που επικαλείται η Επιτροπή είναι επουσιώδεις. Ισχυρίζεται και όπως αυτό προκύπτει από τη συνημμένη ένσταση ότι η συνεχόμενη αρίθμηση ούτε η μονογραφή του νόμιμου εκπροσώπου σε κάθε σελίδα των δικαιολογητικών ούτε η δήλωση του συνολικού πλήθους των σελίδων των δικαιολογητικών διασφαλίζουν το αδιάβλητο και συνεπώς αποτελούν επουσιώδη απόκλιση, ι. το υπ αριθμό 3/ Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα και με το οποίο εισηγείται την απόρριψη της κρινόμενης υπό στοιχείο η. ενστάσεως, 2

3 ια. την με αριθμό πρωτ. ΕΕΤΤ 25493/ Εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και μετά από προφορική Εισήγηση του Αντιπροέδρου αυτής, Επειδή: 1. Η κρινόμενη ένσταση εμπροθέσμως υποβλήθηκε στην ΕΕΤΤ, 2. στη Διακήρυξη του επίμαχου Διαγωνισμού σαφώς και ευκρινώς, περιγράφεται η συγκεκριμένη απαίτηση ήτοι, ότι κάθε «Πρωτότυπο» έχει αριθμημένες τις σελίδες του και κάθε σελίδα του φέρει την πρωτότυπη μονογραφή του νομίμου εκπροσώπου του διαγωνιζομένου ο οποίος υπογράφει και το «Πρωτότυπο» στο τέλος δηλώνοντας ολογράφως και αριθμητικώς ο συνολικός αριθμός σελίδων του Πρωτοτύπου, 3. η ενιστάμενη εταιρεία δεν προέβη σε υποβολή ενστάσεως κατά της αναλυτικής διακήρυξης, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την παραλαβή τους συνομολογώντας κατά τούτο την αποδοχή της Προκήρυξης, έχοντας υπογράψει και υποβάλλει, επιπροσθέτως, υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της (παρούσας) Διακήρυξης, (Δικαιολογητικό που προβλέπεται στο άρθρο της Διακήρυξης), 4. σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1260/2008 Απόφαση ΣτΕ «Η αιτιολογία όμως αυτή κατά το σκέλος της με το οποίο έγινε δεκτό ότι και η έλλειψη μονογραφής του υποψήφιου Αναδόχου σε κάθε σελίδα της προσφοράς δεν οδηγεί σε απαράδεκτο, δεν είναι νόμιμη, ενόψη της αρχής της τυπικότητας που αποσκοπεί στην αποφυγή του κινδύνου αλλοιώσεως της προσφοράς και δεδομένου ότι η εν λόγω μονογραφή ρητώς απαιτείται από τη διακήρυξη» (βλ. επίσης ΕΑ 682/2008, 421/2006, 3687/2004), 5. σύμφωνα δε με την υπ αριθμό 79/2009 Απόφαση ΣτΕ «. Ενόψει του προηγούμενου ρητού όρου της διακήρυξης περί υποχρεωτικής συνεχούς αρίθμησης όλων των φύλλων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, και συνυποβολής ευρετηρίου, και δεδομένου ότι ο όρος αυτός αποτελεί έκφανση της αρχής της τυπικότητας η οποία διέπει τον τρόπο σύνταξης εν γένει των προσφορών στα πλαίσια των διαδικασιών διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών και εξυπηρετεί τις ανάγκες διαφάνειας κατά τη διεξαγωγή των διαγωνισμών, αποφυγής του κινδύνου αλλοίωσης των προσφορών και ευχερούς εξέτασης και αξιολόγησης αυτών, πιθανολογείται σοβαρά ότι προσφορά που δεν πληροί την ως άνω απαίτηση καθίσταται απορριπτέα, έστω κι αν η διακήρυξη δεν αναφέρει ρητά ότι η εν λόγω απαίτηση τάσσεται επί ποινή αποκλεισμού» (πρβλ. ΕΑ 26/2007), 3

4 6. με τον όρο που τίθεται στο άρθρο 21 παρ. 4 της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού και τον οποίο κατά τα ως άνω παρέβη ο Υποφάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής της ενιστάμενης, σαφώς διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών της ισότητας, διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και αναλογικότητας που οφείλεται να διέπουν μια διαδικασία διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι για την τήρηση κάθε αρχής πρέπει κάθε φορά να επιλέγεται το μέτρο που δημιουργεί τα λιγότερα προβλήματα, και στο πλαίσιο αυτό το μέτρο που τίθεται με την διάταξη του ως άνω άρθρου της Διακήρυξης, μεταξύ άλλων, για την τήρηση της διαφάνειας και των λοιπών αρχών σαφώς δεν είναι δυσανάλογο. Αντιθέτως, είναι μέτρο απαραίτητο και ουσιώδες για την διασφάλιση αυτών των αρχών. Αποφασίζει: -Απορρίπτει την υπ αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 21545/ Ένσταση της Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» σύμφωνα με το υπ αριθμόν 3/ Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. -Εντέλλεται την κοινοποίηση της παρούσας στην ενιστάμενη εταιρεία. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δρ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ 4

5 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής καλείται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή, Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 107, και όπως νομίμως εκπροσωπείται, προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες. Μαρούσι,.. Ιουνίου 2012 Δρ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΤΤ 5