Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ 1883-1977"

Transcript

1 Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ Ι ΑΣΚΑΛΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ

2 Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Εις το νότιον µέρος της Τραπεζούντος και εις απόστασιν 25 χιλιοµέτρων και επί της αµαξιτής οδού Τραπεζούντος Ερζερούµ, κείται η κωµόπολις Τζεβιζλίκ (άλλως ικαιόσηµον) επί της συµβολής δύο ποταµίων, του Πυξίτου (ή Μεϊράµ Ανέ ή Παναγίας) και του Μάτσκα τερεσί (ή Πρυτάνεως) κατά τον αρχιµανδρίτην Πανάρετον Τοπαλίδην, συγγραφέα της Ιστορίας της Ι. Μονής Βαζελώνος. Εις την κορυφήν του σχηµατιζοµένου υπό των ποταµίων τριγώνου και εις την δυτικήν αυτού πλευράν κείται το χωρίον Χορτοκόπιον και έχει ως διακριτικόν σηµείον έναν βράχον κυλινδρικόν εκ φύσεως και ύψους 15 περίπου µέτρων µε οµαλήν την άνω βάσιν και χρησιµεύοντα άλλοτε ως παρατηρητήριον. Ο βράχος αυτός είναι ορατός και µακρόθεν και εκ της θαλάσσης ακόµη. Παρ αυτόν δυτικώς κείται η Χασνέηχα όπου ήδρευεν η Ρωµαϊκή Λεγεών και όχι όπως αναφέρει ο Σεβασµιότατος Τραπεζούντος κ. Χρύσανθος ότι εκείτο παρά το Καρά Καπάν ή Ποντικαί Πύλαι. Πράγµατι εις το µέρος εκείνο σώζονται ερείπια αρχαίων κτηρίων, ίσως στρατώνων, όχι όµως η Χασνέηχα. Η παρά τον κυλινδρικόν βράχον τοποθεσία εξακουλουθεί να λέγεται Χασνέα και αποτελεί ενορίαν του Χορτοκοπίου µε 25 οικίας όλας χριστιανικάς µε ναόν των Ασωµάτων και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, υπό µίαν στέγην µε εικονογραφίας Βυζαντινάς. Το αρχαιότερον χωρίον έκειτο εις την Ν πλευράν του τριγώνου και επί της εαρινής οδού ή άλλως Βασιλικής (η νέα οδός Τραπεζούντος-Ερζερούµ δεν υπήρχεν προ εξηκονταετίας και όλαι αι µεταφοραί και το εµπόριον διενεργείτο δια της Βασιλικής οδού και ως εκ τούτου υπήρχον κατά διαστήµατα, όπου πηγή πανδοχεία (χάνια) και υπόστεγα δια τα ζώα και τα εµπορεύµατα) και απείχεν εκ ικαιοσήµου ¾ της ώρας. Η θέσις του χωρίου φαίνεται ακόµη διότι σώζονται τα ερείπια των Εκκλησιών, των οικιών και των υδραγωγείων και εξακολουθεί να ονοµάζεται «παλαισπήτια» (απάκια). Εις δε δεκάλεπτον απόστασιν επί ωραίας πεδινής τοποθεσίας έκειτο το Παλάτιον ή µάλλον η θερινή διαµονή των βασιλέων και εξ αυτού η τοποθεσία λέγεται «πλατάκια» (παλατάκια). Το χωρίον αυτό εκατοικείτο µέχρι το 1650 της εποχής της βασιλείας του Σουλτάνου Σελήµ οπότε λόγω των πολέµων Σελήµ και Περσών και λόγω των διαρπαγών των διερχοµένων εκείθεν στρατευµάτων οι κάτοικοι ηναγκάσθησαν να εγκαταλείψουν το χωρίον και να εγκατασταθούν εις µέρη απόκρυφα εντός των δασών και εις τοποθεσίας µακράν της δηµοσίας οδού. Εκ της ανωτέρω αιτίας Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 1

3 εσχηµατίσθησαν αι κάτωθι συνοικισµοί : Παλαιοχώρ, Λορκά, Χαβρέα, Μουτουλού, Χασνέα, Τροχάντων, Φλαρετάντων, Μαρνάντων ή Καθιστάντων. Οι συνοικισµοί ούτοι εκυβερνώντο µέχρι του 1858 από µίαν και την αυτήν δηµογεροντίαν. Ως τελευταίος ηµογέρων αναφέρεται ο Καρτεράς. Μετά τον διαχωρισµόν αποτέλεσεν τρεις κοινότητας, 1 ον Άνω Χορτοκόπιπάλια, 2 ον Μέσον Χορτοκόπι (Βεσέτ ή Αγία), και 3 ον Κάτω Χορτοκόπι-Βεσέτ και Κάτω Χορτοκόπι (Χορτοκόπ-Ζιρ). Το άνω Χορτοκόπι απετελείτο εκ τριών συνοικισµών: 1 ον Καθιστάντων µε 24 οικογένειας και Ναόν Αγίου Γεωργίου, 2 ον Μαρνάντων µε 39 οικογενείας και Ναόν Αγίου Νικολάου, 3 ον Φλαρετάντων µε 23 οικογενείας και Ναόν της Παναγίας. Εις δε το κέντρον του συνοικισµού ευρίσκετο ο καθεδρικός ναός του Αγίου Ακινδύνου και παραπλεύρως αυτού το ηµοτικόν Σχολείον εκ δύο αιθουσών. Το µέσον Χορτοκόπι απετελείτο εκ τριών επίσης συνοικισµών: 1 ον Τροχάντων µε 21 οικογενείας µε ναόν του Ευαγγελισµού, 2 ον Χασνέα µε 20 οικογενείας µε ναόν οι Ασώµατοι, 3 ον Μουτουλού µε 31 οικογενείας µε ναόν Αγία Παρασκευή. Εις δε το κέντρον των συνοικισµών έκειτο ο κεντρικός Ναός του Αγίου Ιωάννου του Προδρόµου και παραπλεύρως το σχολείον εκ δύο αιθουσών. Εις την ενορίαν αυτήν υπήρχον και 12 οικογένειαι µωαµεθανών εις ουδέν διαφέροντες των άλλων ει µη µόνον κατά το θρήσκευµα. Το Κάτω Χορτοκόπι 1 ον Συνοικισµός Χαβρέα, οικογένειαι 37 µε ναόν Άγιος Ιωάννης. Εκ των οικογενειών τούτων µόνον 4 είναι ορθόδοξοι χριστιανοί, αι υπόλοιποι 33 είναι µωαµεθανοί οµιλούντες την Ελληνικήν (Ποντιακήν) 2 ον Συνοικισµός Παλαιοχώρ και Λορκά, οικογένειαι 21 µε ναόν Αγίου Φωκά του Σινωπέως, άπαντες χριστιανοί µε ηµοτικόν Σχολείον µε µίαν αίθουσα. Ονοµαστική κατάστασις οικογενειών ανά Κοινότητα και Συνοικισµούς κατά το 1922 ηµερας τινάς προ της απελάσεως. Κοινότης Άνω Χορτοκοπίου 1 ον Συνοικισµός Φλαρετάντων 1 Κωνσταντίνος Ευγενίδης (Μοµότζος) 2 Αβραάµ Ευγενίδης 3 Ευστάθιος Ευγενίδης (καλόγερος) 4 Στέµνη Ευγενίδου 5 ηµήτριος Παστιγιαννίδης 6 Ιωάννης Ζωγράφογλου (Χατζησάββας) 7 Ελευθέριος Κυριακίδης (Χελβατζή) Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 2

4 8 Αναστάσιος Κυριακίδης (ουζούν) 8 Παπά-Ιωάννης Κατωτικίδης (εφηµέριος) 10 Μωυσής Ζωγράφογλου 11 Γεώργιος Ζωγράφογλου 12 Χρήστος Ζωγράφογλου 13 Ιωάννης Κυριακίδης (Αµερικανός) 14 Αναστάσιος Κυριακίδης (Αµερικανός) 15 Τριαντάφυλλος Κυριακίδης (Αµερικανός) 16 Χαράλαµπος Κυριακίδης ( ιαλεχτής) 17 Ιωάννης Κυριακίδης (Βίδας) 18 Κωνσταντίνος Κυριακίδης (Ερετής) 19 Αναστάσιος Κυριακίδης 20 Ελευθέριος Μιχαηλίδης (Παρκούτζογλης) 21 Ελευθέριος Χατζόγλου (Κεζάπ) 22 Χαράλαµπος Τριανταένας (Οτούζ-πιρ 23 Νικόλαος Κυριακίδης (ΧατζηΜωυσή) Συνοικισµός Μαρνάντων 24 Ευστάθιος Κουρουγιαννίδης 25 Μιχαήλ Χριστοφορίδης 26 ηµήτριος Χριστοφορίδης 27 Ελευθέριος Χριστοφορίδης (Ζαροµύτ) 28 Ιωάννης Χριστοφορίδης 29 Μωυσής Καφετζόγλου 30 Ιωάννης Καραγιαννίδης 31 Ελευθέριος Παπαγιαννόπουλος (Καραφούλ) 32 Χριστόφορος Αποστολίδης (Καρακιόζ) 33 Χριστόφορος Μαρνόπουλος (Αποκάµογλου) 34 Κωνσταντίνος Μαρνόπουλος (Αποκάµογλου) 35 Σουµέλα Αποστόλογλου (Καρακιόζ) 36 Κύριλλος Τσαχούρογλου (Κύριλλη) 37 Ελευθέριος Τσαχούρογλου (Μάγειρας Ι.Μ. Βαζελώνος) 38 Ιωάννης Κατσογιάννης 39 Αλέξανδρος Χατζηπαναγής 40 Ιωάννης Χατζηπαναγής 41 Γεώργιος Ψιλίκ (έκτισε βρύσιν Τσορτσί) 42 Χαράλαµπος Στεφανίδης (Χατζή Μωυσή) 43 Κωνσταντίνος Ψιλικίδης 44 Ισαάκ Κορόν Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 3

5 45 Ελευθέριος Μουρούζης (εκ Σκόπιας) 46 Απόστολος Χριστοφορίδης 47 Αναστάσιος Καρκαβανίδης 48 Κωνσταντίνος Κουρουγιαννίδης 49 ηµήτριος Καφετζόγλου 50 Αναστάσιος Κεζαπίδης 51 Κωνσταντίνος Καρκαβανίδης 52 Κωνσταντίνος Παπαγεώρογλου 53 Γεώργιος Παπαγεώρογλου 54 Χαράλαµπος Πογτάνβεης (κουφόν) εκ ανείαχας 55 Ιωάννης Κουρπουγάν (καµιτανάς) 56 ηµήτριος Χριστοφορίδης 57 Ιωάννης Χριστοφορίδης 58 Χριστόφορος Χριστοφορίδης 59 Κωνσταντίνος Χριστοφορίδης 60 Χρήστος Αλεξανδρίδης 61 ηµήτριος Παπαγιαννίδης Συνοικισµός Καθιστάντων 62 Παπα-Απόστολος Παπασυµεών 63 Χαράλαµπος Παπασυµεών (χάchαρος) 64 Σάββας Καραµανλής 65 Νικόλαος Ηλιάδης (Λιόγλους) 66 Θαλασσινή Κουρουγιάν 67 Κουρουγιάν 68 Κωνσταντίνος Κουρουγιάν (Τουµπούλ) 69 Ευστάθιος Στεφανίδης (Κώφογλης) 70 Ελευθέριος Παπαγέρογλης 71 Χαράλαµπος Καρτεράς 72 Νικόλαος Ευσταθίογλου 73 Ευστάθιος Ευσταθίογλου 74 Χαράλαµπος Κουρουγιάν (Πλατσοµύτ) 75 Κωνσταντίνος Κουρουγιάν 76 Αλέξανδρος Αλεξανδρόγλου 77 Χαράλαµπος Αλεξανδρόγλου 78 Αβραάµ Κουρουγιάν 79 Νικόλαος Αλεξανδρόγλου 80 Κωνσταντίνος Πέτρογλου 81 Χριστόφορος Πέτρογλου Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 4

6 82 Χαράλ. Καρπαβάν 83 Ιωάννης Πέτρογλου 84 Στυλιανός Αµαραντίδης (Θοδώρογλου) 85 Ιωάννης Στεφανίδης (Πορφύρ) Αι ανωτέρω οικογένειαι αποδεκατισθείσαι κατά την απέλασιν αυτών εγκατεστάθην αι πλείσται εις Βοϊβοδίναν (Σπηλιά Κοζάνης) και τινες άλλαι εις άλλα χωρία της υτικής και Ανατολικής Μακεδονίας διασκορπισθείσαι τήδε κακείσε. Κοινότης Μέσου Χορτοκοπίου 1 ον Συνοικισµός Τροχάντων 1 Θεόδωρος Κυριαζίδης (Χατζηπαύλου) 2 Αναστάσιος Κυριαζίδης (Χατζηπαύλου) 3 Στυλιανός Κυριαζίδης (Χατζηπαύλου) 4 Ηλίας Απαζόγλου (Σεβαστόπουλος) 5 Γεώργιος Απαζόγλου 6 Νικόλαος Απαζόγλου (Σκοπιανίτσας) 7 Γεώργιος Κυριαζόγλου (Στέµνης) 8 Κωνσταντίνος Γερασιµίδης (Χοτσέρ) 9 Γρηγόριος Παρχαρίδης 10 Κωνσταντίνος Παρχαρίδης 11 έσποινα Παρχαρίδου 12 Πελαγία Απαζίδου 13 Κωνσταντίνος Απαζίδης (Μουτουλέτσογλης) 14 Κωνσταντίνος Πέτρογλου 15 Ελισσάβετ Κυριαζόγλου (Πατουλίνας) 16 Ελευθέριος Απαζίδης 17 Γεώργιος Λαζαρίδης (Αβραµέτας) 18 Ιωάννης Λαζαρίδης 19 Ηλίας Λαζαρίδης 20 Γεώργιος Λαζαρίδης του Ιωάννου 21 Γεώργιος Κυριαζόγλου 2 ον Συνοικισµός Χασνέα (Αγία) 22 Παπα-Γεώργιος Παπαδόπουλος 23 Πέτρος Παπαδόπουλος 24 Ελισσάβετ Παπαδοπούλου (Ματσουκάτσα) 25 Αντώνιος Παπαδόπουλος (διδάσκαλος) Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 5

7 26 Παπα-Χαράλαµπος Παπαδόπουλος 27 Ηλίας Νικολίτσογλου 28 Κωνσταντίνος Κοσµίδης (Συµεών) 29 Σοφία Κοσµίδου 30 Γεώργιος Κοσµίδης (Ζαράγκον) 31 Κωνσταντίνος Τεµιρτζόγλου (Γαβράβας) 32 Κωνσταντίνος Παγκαλίδης του Ιωάννη 33 Γεώργιος Παγκαλίδης 34 Αναστάσιος Παγκαλίδης 35 Κωνσταντίνος Παγκαλίδης του Ηλία 36 Γεώργιος Παγκαλίδης 37 Κωνσταντίνος Χιπιλίδης 38 Νικόλαος Χιπιλίδης 39 Παναγιώτης Χιπιλίδης 40 Γεώργιος Χιπιλίδης του Νικολάου 41 Απόστολος Χιπιλίδης 42 Θεόδωρος Αναστασιάδης (cheριφές) 3 ον Συνοικισµός Μουτουλού 43 Θεόφιλος Αϊβαζίδης (Παναγή) 44 Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος 45 Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης (πόζονος) 46 Γεώργιος Αλεξανδρίδης (πόζονος) 47 Χαράλαµπος Χατζόγλου 48 Ανάστα Χατζόγλου 49 Κωνσταντίνος Χατζόγλου 50 Βασίλειος Χατζόγλου 51 Ιωάννης Χατζόγλου 52 Απόστολος Χανλαράς 53 Χριστόφορος Καζαντζόγλου 54 Κωνσταντίνος Γερίνογλου (Χατζηγιάννε) 55 Τριαντάφυλλος Καζαντζόγλου 56 Χαράλαµπος Χανλαράς 57 Λάζαρος Καζαντζόγλου 58 Γαβριήλ Καζαντζόγλου 59 Γεώργιος Σαρβάν (Γιάγκονος) 60 Χαράλαµπος Σαρβάνος 61 Γαβριήλ Καζαντζόγλου (Τρικόν) 62 Σοφία Κότσογλου (Κιριµλίσα) 63 Νικόλαος Κότσογλου Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 6

8 64 Ιωάννης Κότσογλου 65 Ελευθέριος Κότσογλου (Χαβανίτζογλη) 66 ηµήτριος Κότσογλου (Χαβανίτζογλη) 67 Ελένη Κότσογλου 68 Αβραάµ Ευθυµιάδης 69 Γεώργιος Ευθυµιάδης 70 Πολυχρόνης Ευθυµιάδης 71 Αναστάσιος Ευθυµιάδης 72 Παλάσσα Γερίνογλου Καραησµαήλ, οικογένεια γυριστών (κλωστών) εξ Αγούρσης ένθα υπήρχον πολλοί Εκ των ανωτέρω οικογενειών εγκαταστάθησαν περί τοις 40 οικογένειας εις διάφορα µέρη της Μακεδονίας και αι υπόλοιπαι έσβησαν τελείως. Τουρκικαί Οικογένειαι Μουτουλού 1 Κεσέογλου Μολλά Αλή 2 Κεσέογλου Ισεϊν 3 Κεσέογλου Οµέρ 4 Κεσέογλου Σαχίν 5 Κεσέογλου Αλή Ακά (Τιζιάρ) 6 Αλήαγα Αλή 7 Αλήαγα Μεχµέτ 8 Εµίρ Ογλου Τεµέλ 9 Εµίρ Ογλού Φατιµέ 10 Μαχµούτογλου Αλή 11 Μαχµούτογλου Οσµάν 12 Κιουτσούκ Οσµάνογλου Οσµάν Αι ανωτέρω οικογένειαι είναι Έλληνες εξισλαµισθέντες. Οι µεν Κεσέογλου εκ της οικογένειας Φωτεινού ης ο τελευταίος γόνος Ιερεµίας το όνοµα δεχθείς το µοναχικόν σχήµα εκοινοβίασε εις την Μονής Αγίου Ευθυµίου εν Παλαιστίνη κατά το έτος 1815 και επισκεφθείς την γενέτειραν του εφιλοξενήθη υπό των εξισλαµισθέντων συγγενών του και εις τους οποίους µετεβίβασεν άπασαν την πατρικήν κληρονοµίαν εις αγροκτήµατα, την δε οικίαν και την αχυρώνα εις την οικογένεια Χατζόγλου συγγενούς εκ µητρός. Ταύτα ήκουσα παρά του γέροντος Σαχίν Ισµαήλ Κεσέογλου αντί Κεϊσογλου όπως έδει να λέγεται. Η οικογένεια Εµίρ Ογλου είναι οικογένεια αδελφή µε την οικογένεια Γερίν Ογλου και της οποίας ο µεν εις αδελφός ετούρκεψεν ο δε άλλος έµεινε χριστιανός και ελέγοντο Αµοιρίδαι και αργότερα έλαβεν το επώνυµον Γερίν Ογλού και Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 7

9 σώζεται µέχρι σήµερον εις Νέον Χορτοκόπιον Καβάλας ως οικογένεια Προσκυνητόπουλου (κακώς). Τα αυτά περίπου και δια τας άλλας οικογένειας Αλή Αγά και Μαχµούτογλου οίτινες και αυτοί προέρχονται εκ χριστιανών. Κοινότης Κάτω Χορτοκοπίου 1 ον Συνοικισµός Παλαιοχώρ Λορκά 1 Ιωάννης Κιρανλής 2 Ιωακείµ Παλασσίδης 3 ηµήτριος Λορκίδης 4 ηµήτριος Μακρυγιάννης (Πελαίτσογλου) 5 Ιωάννης Λορκίδης (Ιπσίζ) 6 Γεώργιος Παλασσίδης (Σολόη) 7 Μουράτ Παλασσίδης (chατίκος) 8 Ιωάννης Μαρίτσογλης 9 Αβραάµ Παλασσίδης 10 Αναστάσιος Παλασσίδης 11 Σοφία Ν. Παλασσίδη 12 Ισαάκ Λορκίδης 13 ηµήτριος Λορκίδης 14 Ιάκωβος Λορκίδης 15 Νικόλαος Λορκίδης 16 Σάββας Λορκίδης 17 ηµήτριος Κιρανλής 18 Γεώργιος Ανεργίογλους 19 Θεόδωρος Ανεργίογλους 20 Χαράλαµπος Σαπάνος 21 Γεώργιος Ευσταθιάδης 2 ον Συνοικισµός Χαβρέα 22 Κωνσταντίνος Αντώνογλου 23 Γεώργιος Αντώνογλου 24 Νικόλαος Αντώνογλου 25 Ανατολή Αντώνογλου Τουρκικαί οικογένειαι 26/1 Ιµπραήµ ογλού Οσµάν 27/2 Ιµπραήµ ογλού Μεχµέτ 28/3 Χατζησεκέρογλου Οσµάν Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 8

10 29/4 Χατζησεκέρογλου Ισµαήλ 30/5 Χατζησεκέρογλου Αρσλάν 31/6 Μολλά Ιµπραήλ ογλού Αλή 32/7 Κιουτσούκ Οσµάνογλου Αλή 33/8 Κιουτσούκ Οσµάνογλου Χεµτή 34/9 Καρακιόζογλου Αλή 35/10 Καρακιόζογλου Χασάν 36/11 Κατακάλογλου Ισµαήλ 37/12 Κατακάλ Γετίµ Αλή 38/13 Τεγερµεντζήογλου Αλή 39/14 Τεγερµεντζήογλου Γιουσούφ 40/15 Τεγερµεντζήογλου Τεµέλ 41/16 Τεγερµεντζήογλου Μεχµέτ 42/17 Ιµπραϊµογλου Μεχµέτ Αλή 43/18 Ιµπραϊµογλου Σεϊντή 44/19 Νιζάµογλου Μεχµέτ 45/20 Νιζάµογλου Οσµάν 46/21 Κατιρτζήογλου Αλή 47/22 Τεγερµεντζήογλου Αχµέτ 48/23 Τατάρ Αλής (πρόσφυξ) εκ Κριµαίας 49/24 Κατιρζόγλου Ισεϊν 50/25 Μολλά Οσµάνογλου Οσµάν 51/26 Χατζή Οσµάνογλου Αλή (χανούµ) 52/27 Χατζή Οσµάνογλου Μεχµέτ 53/28 Χατζή Οσµάνογλου Τεµέλ (Κιουλναµέ) 54/29 Εγιούπ ογλού Τεµέλ 55/30 ΧατζηΟσµάνογλου Ισεϊν 56/31 ΧατζηΟσµάνογλου Ασλάν 57/32 ΧατζηΟσµάνογλου Χεµντή 58/33 Τεγερµεντζήογλου Κατούν Εν τω συνοικισµώ τούτο µόνον 4 οικογένειαι έµειναν χριστιανικαί, αι υπόλοιποι εξισλαµίσθησαν και ολίγαι µόνον ήλθον έξωθεν όπως η οικογένεια των Χατζή Οσµάν ογλού προήλθον εκ Σκόπιας, ανταλλάξασα τα εν Σκόπια κτήµατά της µε τα εν Χαβρέα κτήµατα της Ι. Μονής Σουµελά και άτινα µέχρι των ηµερών µου ελέγοντο Μοναστηρέchα. Ως φαίνεται εκ του ανωτέρω καταλόγου των οικογενειών το όλον Χορτοκόπι απελελείτο εξ 182 ελληνικών οικογενειών και 45 τουρκικών και εν συνόλω 227 οικογενειών. Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 9

11 Σύνορα του Αγροκτήµατος Χορτοκοπίου Τα σύνορα του Χορτοκοπίου ήρχιζον από της συµβολής του Πυξίτου και του Πρυτάνεως προς Βορράν και ακολουθούντα κατεύθυνσιν υτικήν διήρχοντο δια χάλαβης (ύπερθεν του Μέξιλα και εν συναφεία µετά των συνόρων Χαµουρή, έφθανον µέχρι Γιαζελή ταch (Γραπτή Πέτρα) όπου και το πανδοχείον του Αποστόλογλου (Μαρνοπούλου Ιωάννη) ως τέρµα εκείθεν νοτιοανατολικώς βαίνοντα διήρχοντο ύπερθεν του Γιαννάντων δια της τοποθεσίας Ζωναρέα και έφθανον δια Κοτυλόπα-Κουκούλ-τασι και των λειβαδίων (Μεζιρέ) Κερασόντα εις την χαράδραν του Στενού ή Μπογάζ και ακολουθούντα τον ρουν του ποταµίου ιποτάµου διήρχοντο δια του Παρχαρίου Τσατάχα, έφθανον εις Τουρνά Κισλήν (Λίµνη Γερανών) όπου και συνηντώντο µε τα σύνορα Σταυρίν επί του Κουλάτ Ταγ και εις σηµείον αυτό υπήρχε πέτρινος στήλη και εκαλείτο σκοπέλ. Εκείθεν κάµπτοντος ΒΑ ηκολούθουν την Βασιλικήν οδόν µέχρι της θέσεως ιχάλ όπου και τα παρεκλήσια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και διερχόµενα δια της ανατολικής βάσεως του πανύψηλου βράχου διήρχοντο άνωθεν του συνοικισµού Λαβδού του χωρίου Κοσπιδή και έφθανον εις τον βράχον της Ευαγγελίστρας ύψους άνω των 100 µέτρων και εκείθεν κλίνοντα τελείως ανατολικώς έφθανον εις την θέσιν Χανλαρά και διερχόµενα δυτικώς τον συνοικισµόν τούτον βαίνοντα βορείως πλέον έφθανον µέχρι της συµβολής ένθα και η πέτρινος γέφυρα της νέας ηµοσίας οδού. Ιστορία Το χωρίον αυτό είναι αρχαιότατον ως εξάγεται εκ των υπαρχόντων ρωµαϊκών κτηρίων και εκ τοποθεσιών ακόµη, ως Χασνέηχα-Πιτάρ-Καρένια-Τσαλ αλλά και εκ πολλών χρυσοβούλων και κρισιµογράφων των αυτοκρατόρων Τραπεζούντος και των ουκών Ματσουκαίων. Εις την θέσιν Τρίλιθος εγένετο κατά τον Σάββαν Ιωαννίδην η κρίσιµος µάχη µεταξύ των Ματσουκαίων και του Μελίκ υιού και διαδόχου του Σελτσούκου Σουλτάνου του Ικονίου, όταν ούτος ηγούµενος µεγάλου στρατού επολιόρκησε την Τραπεζούντα και ηττηθείς τη βοηθεία του Αγίου Ευγενίου εν Τραπεζούντι κατέφυγεν εις το Χορτοκόπι προς ανασύνταξιν του εν διαλύσει στρατεύµατος του και προς ανάπαυσιν. Οι παραφυλάγοντες όµως Ματσουκάτες επιτεθέντες κατ αυτού τον µεν στρατόν αυτού επέρασαν εν στόµατι µαχαίρας, τον δε Μελίκ φεύγοντα συνέλαβον εντός του δάσους παρά την πηγήν ήτις µέχρι σήµερον φέρει την ονοµασίαν Αευγίος (δηλαδή Άγιος Ευγένιος) διότι παραπλεύρως της πηγής εκτίσθη ναός του Αγίου Ευγενίου (και του οποίου θεµέλια σώζονται µέχρι σήµερον) παρά του αυτοκράτορος Τραπεζούντος. Εις δε την θέσιν όπου έγινεν η επίθεσις Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 10

12 σώζεται και το µνήµα του φονευθέντος Έλληνος αρχηγού και ονοµάζεται «του τρανού το ταφίν». Το µνήµα αυτό ανέσκαψεν εκ περιεργείας ο Χαράλαµπος Απαζίδης πάππος µου εκ µητρός και εύρεν εντός αυτού ως ο ίδιος πολλάκις µοι ανέφερεν µιαν πανοπλίαν χαλκίνην, εν δόρυ και εν ξίφος, ολίγα χρήµατα χάλκινα, δύο χρυσά και έναν αργυρούν, µίαν στάµναν πλήρη νηµάτων κανάβεως και ένα σταυρόν. Τα δύο τελευταία φυλαττόµενα υπ αυτού είδον και εγώ ιδίοις όµµασιν. Τα άλλα όµως επώλησεν εις Τραπεζούντιον αρχαιοκάπηλον Καρβανόγλην ονόµατι αντί ολίγων χρηµάτων. Εκτός του ανωτέρω µνήµατος υπήρχον και άλλα ταφία εις άλλην τοποθεσίαν καλουµένην και σήµερον «τα ταφία». Ολίγον τι βορείως του Τριλίθου ευρίσκεται ο κυλινδρικός βράχος επί υψηλής τοποθεσίας. Ο βράχος ούτος σήµερον λέγεται κάστρον και εχρησίµευεν ως σηµατοδότης (φρυκτωρία) µεταξύ Τραπεζούντος και Μεσοχαλδίου και εκείθεν δια Κιαούρ Ταγ µέχρι των περσικών συνόρων. Από Κιαούρ Ταγ Μεσοχαλδίου εδίδετο το σήµα δια πυράς εις το φυλάκιον Άλας και εκείθεν εις το κάστρον και εκείθεν απ ευθείας εις την Τραπεζούντα ήτοι τα τρία αυτά φυλάκια εκάλυπτον απόστασιν 4-5 ηµερών δρόµον εις µίαν µόνον ώραν! Η εκ του ύψους εκείνου θέα έχει κάτι το άρρητον και το µεγαλοπρεπές. Βορείως φαίνεται όλη η κοιλάς του Πυξίτου ( εγερµέντερε) µέχρι Τραπεζούντος και της θαλάσσης µε όλα τα χωρία της και τα φυσικάς καλλονάς της. Ανατολικώς όλη η κοιλάς της Παναγίας Σουµελά και ο ιερός βράχος της µονής µε τα δάση της και τας χλοαζούσας βοσκάς της και τα χωρία της. Νοτίως η κοιλάδα Νικόχολα-Λαραχανής µέχρι του Καστελά όπου κατά τον Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθο εκείντο τα θερινά ανάκτορα των Τραπεζουντίων Αυτοκρατόρων εν µέσω αποκρήµνων και δυσπροσίτων χαραδρών και ορέων και εν µέσω αγρίας φύσεως µη έχουσα ουδεµίαν θέαν και ορίζοντα εκτεταµένον και µακράν των συγκοινωνιών. Προσέτι φαίνονται τα αιωνίως χιονοσκεπή όρη του Κουλάτ, Κρεπεγάδ, Αεσέρ, Άλας, Ζύγανα, Σπήλα και Καρακαπάν ήτοι απόστασις 8ωρος και πλέον. υτικώς ή Ν τα χωρία της Ματσούκας τα έχοντα όλα τα επιτήδεια και το µαινόµενον µέλι, τα κρύα τα νερά και τ όµορφα κορτσόπα. Έτι νοτιοδυτικότερον φαίνεται η κοιλάς της Μονής Βαζελώνος ήτις κτισµένη εις τα Βόρεια πλευρά του όρους Μήλι φαίνεται σα λευκή φωλιά µέσα σε πράσινον περιβάλλον, την δε νύκτα ως άστρο φωτεινόν εν µέσω σκοτεινού φόντου. υτικώς φαίνεται όλη η κοιλάς Κουσεράς µέχρι βάθους πολλών χιλιοµέτρων µε τα πράσινα εξ ελατών δάση της και µε τους αναθρώσκοντας καπνούς των ανθρακοκαµίνων της. Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 11

13 Φαίνονται επίσης τα παρχάρια του ισέρ και το µέγα οροπέδιον των Πλατάνων (ακτέ απάτ) µε όλας τας φυσικάς καλλονάς των εις δάση τοπία. υτικώς του βράχου αυτού και ακριβώς εις τους πρόποδας του λόφου εφ ου ίσταται εκτείνεται µια πεδιάς δέκα (10) χιλιάδων στρεµµάτων περίπου και ήτις ελέγετο ελληνιστί µεν Αγία, τουρκιστί δε Τραπεζάν οβασή (πεδιάς Τραπεζούντας) ανήκουσα καθ ολοκληρίαν εις τας Κοινότητας Μέσου και Κάτω Χορτοκοπίου. Εις δε το βόρειον άκρον της πεδιάδος επί λόφου κείνται τα ερείπια αρχαίου κτηρίου µε κτιστάς περιβόλους εν είδη ανθήρων και ολίγον τι έξω του τελευταίου περιβόλου έτερον κτήριον εν είδη λουτρώνος και εις το οποίον καταλήγουν τρία υδραγωγεία, εν εκ της πηγής «Αγίου Φωκά», έτερον εκ της πηγής «Αγίας» και έτερον εκ της πηγής «Ιγδίν πεγάδ» ή «Χατούνας»µ ηµικατεστραµένα ήδη. Το όλον κτήριον έχει σχήµα τετραγώνου µε διαµερίσµατα. Εις εν εκ των διαµερισµάτων εφαίνοντο τα ίχνη αιθάλης (µανέας) και ήτο ως φαίνεται το µαγειρείον, τα δε υπόλοιπα διαµερίσµατα θα ήσαν ασφαλώς τα υπνοδωµάτια και αι αίθουσαι υποδοχής και δεξιώσεων. Ολίγον τι Β επί της Βασιλικής οδού εκείτο µικρόν τι κτήριον. Ίσως το άµεσον φυλάκιον της βασιλικής Φρουράς. Το όλον κτήριον περιεβάλλετο κύκλωθεν δια τείχους ισχυρού κατεστραµµένου ήδη. Το όλον εµβαδόν είναι περίπου τµ και εκαλλιεργείτο ως αγρός υπό του Κιοσέ ογλού Μολλά Αλή. Σκάπτων και καθαρίζων το έδαφος εκ των πετρών ο ρηθείς Μολλάς Αλής εύρεν εντός µιας εκ των αιθουσών µίαν κολυµβήθραν χάλκινον και την οποίαν ως είδος ιερόν (βακούφ) εδώρησεν εις τον Ι. Ναόν Αγίου Ιωάννου. Το σκεύος τούτο µέχρι του χίλια εννιακόσια είκοσι δύο (1922) εφυλάττετο εις την Εκκλησίαν και εχρησίµευεν ως σκευοφυλάκιον του Ναού. Κατά την απέλασιν όµως των κατοίκων του Χορτοκοπίου ο τότε εφηµέριος παπα-γεώργιος Παπαδόπουλος ετεµάχισεν οµού µετ άλλων χάλκινων σκευών της Εκκλησίας και επώλησεν ίνα µη περιέλθωσιν εις την κυριότητα Τούρκων και βεβηλοθώσι. Η κολυµβήθρα αύτη έφερεν γύρω την κάτωθι επιγραφήν την οποίαν είδον και ανέγνωσα : «αυίδ εν χω πιστός Βασιλεύς τη χρυσοκεφάλω» και χρονολογίαν ην δεν ενθυµούµαι. Εξ όλων αυτών εικάζω ότι το κτήριον αυτό εχρησίµευεν ως θερινή διαµονή της Βασιλικής Οικογενείας και ίσως εκεί να εγεννήθη και κάποιον µέλος της Βασιλικής Οικογενείας και να µετεφέρθη η κολυµβήθρα εκ της πόλεως δια να βαπτισθή το νεογέννητον µέλος και ίσως λόγω της εσπευσµένης (λόγω του πολέµου) καθόδου εις την πόλιν της Βασιλικής Οικογενείας, εγκατελείφθη συν άλλοις και το Ιερόν σκεύος. Εξ όλων αυτών εξάγω το συµπέρασµα ότι το κτήριον αυτό ήτο το θερινόν παλάτιον και όχι όπως αναφέρη ο Μητροπολίτης της Τραπεζούντας Χρύσανθος Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 12

14 ότι έκειντο παρά την Λαραχανήν εις θέσιν πάντα απρόσιτον ως ανωτέρω ανέφερον. Ναοί και Ιεροί τόποι Εις το κέντρον του παλαιού συνοικισµού και γύρωθεν αυτού εσώζοντο περί τα 25 περεκκλήσια, τινά µεν τελείως κατεστραµµένα, τινά δε ηµικατεστραµµένα διατηρούντα τας εικονογραφίας των, τινά δε εν καλή καταστάσει µε ζωηράς εικονογραφίας µαυρισµένας εκ της πολυκαιρίας. Παρεκκλήσια εν καλή καταστάσει : 1 ον Αγίου Γεωργίου εν τη θέσει Τσαλ εν µέσω πυκνού δάσους υπό την ιδίαν στέγην ευρίσκετο και το παρεκκλήσιον της Αγίας Άννης. Αι αγιογραφίαι και των δύο αυτών ναών διετηρούντο ακέραιοι αλλά µαυρισµέναι εκ της πολυκαιρίας. Ενταύθα ο Άγιος Γεώργιος ήτο εζωγραφισµένος όχι έφιππος, αλλά µάρτυς µε σταυρόν εις τας χείρας, εις το εσωτερικόν υπέρθυρον. Το περεκκλήσιον αυτό δεν ετόλµων να το πλησιάσουν οι ξυλευόµενοι κάτοικοι αν και γύρω αυτού έκειντο σωροί τα ξερά ξύλα. 2 ον του Αγίου ηµητρίου εις τον συνοικισµόν Μαρνάντων, ναϊσκος σωζόµενος εν καλή καταστάσει µε εικονογραφίας αρκετά ζωηράς. 3 ον το παρεκκλήσιον του Τιµίου Σταυρού εις την θέσιν Βάρδα του συνοικισµού Καθιστάντων, 4 ον τα ναϊδρια Κωνσταντίνου και Ελένης εις την θέσιν ιχάλ µε αγιογραφίας ζωηράς και καθαράς 5 ον το παρεκκλήσιον της Ευαγγελιστρίας εντός σπηλαίου πανηψύλου βράχου και εις το οποίον εισήρχοντο δια κινητής γέφυρας ξυλίνης. 6 ον το παρεκκλήσιον της Αγίας Παρασκευής εις την θέσιν Τρίλιθος 7 ον το παρεκκλήσιον Τίµιος Σταυρός εις την θέσιν Πλατόρια, εις την ρίζαν βράχου επί του οποίου ήτο εζωγραφισµένη η Σταύρωσις εις φυσικόν µέγεθος. 8 ον ο ναϊσκος των Ασωµάτων και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου εις την θέσιν Χασνέα υπό µίαν στέγην αρκετά ευρύχωρος και µε ωραίας τοιχογραφίας αγίων εις φυσικόν µέγεθος. 9 ον ο υπόγειος ναϊσκος του Αγίου Ακινδύνου παρά τον καθολικόν ναόν του Αγίου Ιωάννου (Προδρόµου) και εις τον οποίον εισήρχετο τις δια στενής θύρας. 10 ον ο ναϊσκος του Αγίου Γεωργίου (Μασλαχάτ λεγόµενος), εντός ωραίας κοιλάδος. Ενταύθα εγίνετο πανήγυρις εις εν ελάµβανον µέρος και οι Μωαµεθανοί συν γυναιξί και τέκνοις και το µικρόν παρεκκλήσιον κατεκλύζετο υπ αυτών. Εγίνοντο θυσίαι προβάτων και αµνών και η ηµέρα εκείνη εθεωρείτο ηµέρα απολύτου αργίας. Ουδέ κλαδάκι έκοπτον, τουλάχιστον οι Μωαµεθανοί. 11 ον Ο ναϊσκος της Αγίας Κυριακής εις την θέσιν Καρένια όπου και παλαιόν νεκροταφείον. Ολίγον τι δεξιότερα παρεκκλήσιον του Αγίου Φωκά όπου υπήρχε και πηγή αενάου δροσερού ύδατος και δάσος ελάτων και σφενδάµων. Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 13

15 12 ον Ο εντός σπηλαίου ναϊσκος της Αναλήψεως του Κυρίου εις την ανατολικήν πλευράν του χωρίου εις την θέσιν Καλαντέτσα. εξιά τω εισερχοµένω εις το σπήλαιον αυτό υπήρχεν εν κοίλωµα του βράχου σκεπασµένον µε κισσόν. Το µέρος αυτό καθ όλον το έτος και κατά τα πλέον βροχεράς ηµέρας του έτους µέχρι της ηµέρας της Αναλήψεως, ήτο ξερόν και στεγνόν. Την ηµέραν αυτήν εβρέχετο και από αοράτους οπάς ήρχιζεν να στάζη διαυγέστατον ύδωρ µέχρι αργά το βράδυ. Από το ύδωρ αυτό ελάµβανον οι εκκλησιαζόµενοι και το εµεταχειρίζοντο ως αγιασµόν. Το περίεργον αυτό φαινόµενον ανέφερα εις τον τότε Μητροπολίτην Γερβάσιον Σαρασίτην διαµένοντα εις Λιβεράν και δεν επείσθη. Την παραµονήν λοιπόν τα εορτής εκάλεσα τον Σεβασµιότατον και οµού επεσκέφθηµεν το Σπήλαιον και ίδωµεν ότι ο βράχος ήτο στεγνός και κατάξερος και εµείναµεν εις την θέσιν εκείνην έως αργά την νύκτα. Την εποµένην της Αναλήψεως λίαν πρωϊ πάλιν και εν συνοδεία πολλών µετέβηµεν εις το παρεκκλήσιον δια να ίδωµεν το µέρος. Αλλ ώ του θαύµατος η κοιλότης ήρχισεν να υγραίνεται και όσον επροχωρούσεν η ώρα επί τοσούτον υγραίνετο ώστε ήρχισαν να στάζουν σταγόνες εκς των φύλλων του κισσού και των πλευρών του βράχου. Τότε ο Σεβασµιότατος υψώσας τας χείρας εις τον ουρανόν, είπε : «Συγχώρησόν µε Θεέ µου δια την απιστίαν µου και ελειτούργησεν ως απλούς Ιερεύς κηρύξας τον Θείον Λόγον εις επήκουν χριστιαννών και µωαµεθανών. Νοτίως του Σπηλαίου αυτού και εις απόστασιν (2) χιλιοµέτρων περίπου, ευρίσκετο άλλος βράχος ύψους µέτρων εις το µισόν ακριβώς του βράχου αυτού ήτο ζωγραφισµένος λευκός σταυρός θεατός και µακρόθεν και η θέσις ελέγετο το «Σταυρολίθ». Πως και διατί; Εζωγράφισαν τον σταυρόν εκείνον εις το ύψος εκείνο; υτικώς του Σταυρολίθ και πλησίον του κυλινδρικού µονολίθου κάστρου επί ισογείου φυσικής πλακός υπήρχε αποτύπωµα ανθρωπίνου ποδός και εκατέρωθεν αποτυπώµατα ποδών ίππου. ι αυτόν υπήρχε η παράδοσις ότι : όταν οι µεταφέροντες την εικόνα της Θεοτόκου (την ιστορηθείσαν υπό του Αποστόλου Λουκά) Βαρνάβας και Σωφρόνιος έφθασεν εις το σηµείον αυτό, απεφάσισαν να ιδρύσουν εκεί την Ιεράν Μονήν. Την νύκτα όµως είδον εις όνειρον των την Θεοτόκον να ιππεύη εις λευκόν ίππον και να καλπάζη προς τον εκείθεν φαινόµενον θεόρατον βράχον του όρους Μελά. Το πρωϊ άµα εξύπνησαν βλέπουν ότι η εικών λείπει και εις την θέσιν της το αποτύπωµα του ποδός και αµέσως εννοήσαντες το θαύµα ηκολούθησαν την διεύθυνσιν ην ηκολούθησεν η ιππεύουσα Θεοτόκος και φθάσαντες εις τον βράχον Μελά έστησαν εκεί την Μονήν. Τοιούτον ίχνος δεξιού ποδός ευρίσκεται και εν τω όρει των Ελαιών της Αγίας Γης και λέγεται ότι είναι του Σωτήρος Χριστού επί βράχου, εις την είσοδον του Ναού της Αναλήψεως ως αναφέρεται εν τω οδηγώ των προσκυνητών τω εκδοθέντι υπό ηµητρίου Γ. Τσάκου 1896 και εν σελίδι 133. Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 14

16 Όλα πιθανά και όλα πιστευτά. Προεστώτες και Λόγιοι Κατά την εντοπίαν παράδοσιν κατά τους χρόνους της δουλείας και της τροµοκρατίας των Τερεπεγίδων έχει και το Χορτοκόπι να παρουσιάση άνδρας δράσαντας εθνικώς και χριστιανικώς. Ως τοιούτους αναφέρω τον Νικόλαον Αµοιρόγλην (Γερίνογλου µετέπειτα), τον Ελευθέριον Κότσογλου, τον Γρηγόριον Σεβαστόπουλον (Απαζόγλου µετέπειτα), Χιπίλογλου, Μαρνολευτεράντας, τον Γεώργιον Κουρτπογιάνον, ηµήτριον Καρτεράν και Μωϋσήν Χατζησάββαν. Εκ τούτων ο Γερίνογλους κατά τας µεταξύ Εγιπλίδων και ΧατζηΣαλίχογλου έριδας και πολέµους κατόρθωσεν ως φίλος του ΧατζηΣαλίχογλου να εκδιώξη και να κατακόψη εις την θέσιν Πλατάκια (Παλατάκια) τους Εγιπλίδες και να φράξη ούτως ειπείν τον δρόµον των Εγιπλίδων προς τα χωρία της Ματσούκας και έκτοτε ωνοµάσθη Γερίν τουτέστι φράκτης, ενώ ως προείπον ελέγετο Αµοιρόγλης. Μετ αυτού συνεργάζοντο και ο Κότσογλης, Σεβαστόπουλος και Χιπίλογλου όστις ένεκα του µελαχροινού αυτού προσώπου εκλήθη Καραογλάν. Ο Καραογλάν αυτός εφονεύθη εν Κουδία της Μονής Σουµελά και ετάφη παρά τον σωζόµενον µέχρις των ηµερών ηµών νερόµυλον της Μονής. Εφονεύθη υπό των Σανταίων πολεµούντων τότε κατά του Σαλίχογλου προδοθείς ως λέγεται υπό των συναδέλφων του Τούρκων ως απολαύοντος της αγάπης και εκτιµήσεως του Αγά παρ ού πολλάς δωρεάς ελάµβανεν εν τη εν Χασνέα οικία του. Εσώζοντο µέχρις ηµών τάπητες και χάλκινα είδη µη υπάρχοντα εις ουδένα άλλον. Λέγεται ότι ήτο δεινός σκοπευτής και τολµηρός και ότι πολλάκις µόνος του ή εν συνεργασία µετά των άλλων κατόρθωσεν να εκδιώξη συµµορίαν Τονγιαλήδων ή Εγιπλίδων ερχοµένων προς λήστευσιν και σφαγήν. Ο Κότσογλους ήτο πελωρίων διαστάσεων, εµπνέων φόβον εις τους βλέποντας, υπολείπεται όµως κατά το θάρρος των δύο άλλων. Ο Σεβαστόπουλος ήτο εξ αντιθέτου µικρός το ανάστηµα αλλά πανουργότατος και άφοβος. Λέγεται ότι κατά µιαν εκστρατείαν εις Γεµουράν κατόρθωσεν µεταµφιεσθείς εις Απαζάν να εισέλθη εις το Παλάτιον του Αγά, να φονεύση αυτόν και να λεηλατήσει την οικίαν χωρίς να λάβουν γνώσιν οι φύλακες. Ο δε Αγάς µεθ ου συνεξεστράτευσεν ιδών το κατόρθωµά του λέγει : «Ασκ ολσούν µπενούµ Απαζάµ», ήτοι «εύγε τον Απαζάν µου» και έκτοτε έµεινεν εις αυτόν το επώνυµον Απαζάς και εξ αυτού οι Απαζόγληδες του Χορτοκοπίου (Αγίας). Περί αυτού ελέγετο ότι εκτός των όπλων άτινε έφερεν πάντοτε µεθ εαυτού και εις τους αγρούς ακόµη είχον και κρυµµένα εις διαφόρους τοποθεσίας και άλλα τοιαύτα ίνα του χρησιµεύσουν εν καιρώ. Περί του Σεβαστόπουλου ή Απαζά ελέγετο ότι καταδιωκόµενος υπό Τονγιαλίδων κατέφυγεν εις τον κυκλικόν βράχον Χασνέηχας και επί 3 (τρεις) Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 15

17 ηµέρας πολεµών εφόνευσεν αρκετούς εξ αυτών νήστις και διψών έως ου έφθασαν προς βοήθειάν του οι άλλοι φίλοι του και συµπολεµισταί του Χιπίλογλου, Γερίνογλου και Κότσογλης και εκδιώξαντες τους Τονγιαλήδες ηλευθέρωσαν αυτόν. Εκ του Άνω Χορτοκοπίου διεκρίθησαν κατά την µαύρην δουλείαν οι Μαρνολευτεράντ (Μαρνόπουλος ων την βιογραφίαν εν εκτάσει έγραψεν ο Αρχιµανδρίτης Πανάρετος Τοπαλίδης εν τη υπ αυτού εκδοθείση «Ιστορία της Μονής Βαζελώνος» εν σελίδι 390). Έτερος ήρως του Άνω Χορτοκοπίου ήτο ο Κουρτπουγάνος (λυκοπνίχτης). Ούτως ως λέγεται και ως ήκουσα παρά του γέροντος Ι.Α. Μαρνοπούλου και Κ. Ευγενίδου οµού µετά του Καρτερά και Χατζησάββαν και Κουρουγιάν ήσαν οι στύλοι της ελευθερίας των Χορτοκοπιτών µη επιτρέποντες την είσοδον εις το χωρίον και την εγκατάστασιν Τούρκων. Ως εκ τούτου, συλληφθέντες και κατηγορηθέντες ως πολέµιοι του Ισλαµισµού, εστάλησαν εις Αργυρούπολιν ίνα κρεµασθώσιν. Κατά καλήν των όµως τύχην τότε Εµίν Αγάς ήτο ο εκ Σπέλιας Χατζή-Μουσταφά, όστις µικρός ων και ορφανός περιήρχετο τα χωρία επαιτών και έτυχε να φιλοξενηθεί υπό του Καρτερά και µάλιστα του εδόθη και ζεύγος τσαρουχίων διότι ήτο χειµών. Ηλικιωθείς ο Χατζή-Μουσταφά µετέβη εις Κωνσταντινούπολιν και ειργάσθη ως χαλκουργός, εγγραφείς δε εις τα τάγµατα των Γενιτσάρων απέκτησεν αξιώµατα και τέλος εστάλη ως Εµίν Αγάς εις Αργυρούπολιν. Εκεί λοιπόν κατά την ηµέραν της τοπικής δίκης, ερωτών τους κατηγορουµένους έµαθεν το πόθεν είναι και το πώς λέγονται και χωρίς να ειπή λέξιν ακροάται τους κατηγόρους και κατηγορουµένους και εν τέλει εκδίδεται καταδικαστική απόφασις και διατάσσεται η φυλάκισις των. Οι µελλοθάνατοι καπνίζοντες διαρκώς και προσευχόµενοι επεκαλούντο την θείαν αρρωγήν. Κατά τα ξηµερώµατα ανοίγεται η θύρα της φυλακής και εισέρχεται εις κλητήρ κρατών ανά χείρας έγγραφον δι ου απενέµετο χάρις εις τους καταδίκους Χορτοκοπίτας και µάλιστα εκλήθησαν και εις το µέγαρον του Εµίν Αγά, όπου τους παρετέθη πιλάφι και χοσάφι. Ως φαίνεται ο Χατζή Μουσταφάς ενθυµηθείς την φιλοξενίαν και το ζεύγος των τσαρουχίων, τους απήλλαξε της κατηγορίας και τους απέστειλεν µε συνοδείαν µέχρι Ματσούκας µε την αυστηρήν διαταγήν να µην ενοχληθώσι οι χριστιανοί αυτοί ως και οι συγχωριανοί των. Εξ αιτίας αυτού το Χορτοκόπι παρ όλην την φυσικήν καλλονήν του και την ευφορίαν της γης έµεινεν απάτητον και ακατοίκητον υπό Τούρκων µέχρι της εκείθεν απελάσεως µας το Περί του Κουρτ-Πουγάν ελέγετο ότι έλαβε την επωνυµίαν ταύτην εκ του εξής γεγονότος. Προσκληθείς εις γάµον υπό τινός φίλου εν Αγία ανεχώρησεν άµα τη δύσει του Ηλίου µόνος και ενώ διήρχετο το µεταξύ κείµενον πυκνόν δάσος κρεµέσια λύκος ενεδρεύων επήδησεν επί των ώµων του. Ούτως όµως Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 16

18 περιπλέξαςτας χείρας του εις τον λαιµόν του λύκου έπνιξεν αυτόν και φέρων επί των ώµων τον λύκον παρουσιάσθη εις τον γάµον εις έκπληξιν πάντων οµοεθνών και Τούρκων και έλαβε το επώνυµον Λυκοπνίχτης (Κουρτ-Πουγάν). Περί του Μωϋσή Χατζησάββα ελέγετο ότι εξηφάνισεν τον Αλή Ακά Τούρκον εγκατασταθέντα εις την θέσει Αγία Κυριακή παρά τον οικισµόν Φλαρετάντων ως Χαντζής (πανδοχεύς) εις το φανερόν. Την νύκτα όµως εισήρχετο εις τας οικίας ελήστευεν και ικανοποιούσε τας ακολάστους ορέξεις του. Το κακόν ηµέρα τη ηµέρα επερίσσευεν και εις επίµετρον ηθέλησεν να εγκατασταθή εις Φλαρετάντων. Βαρέως φέροντες τούτο οι Προεστοί του χωρίου, εν µυστική συνεδριάση, απεφάσισαν την εξόντωσιν του Τούρκου χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και το έργον αυτό ανέλαβεν ο Χατζησάββας. Παραµονεύων και κατασκοπεύων τας κινήσεις του Αλή Ακά, βλέπει αυτόν να αναχωρή δια Τραπεζούντα προς αγοράν διαφόρων ειδών δια το πανδοχείον του. Τότε ο Χατζησάββας καιροφυλακτόν παρά την σηµερινήν θέσιν Κανλή Πελίτ δίωρον µακράν του χωρίου φονεύει και κρεµά το σώµα του εις δένδρον δρυός, παρά την οδόν και φεύγει ανενόχλητος. Την εποµένην λίαν πρωί µεταβαίνει εις τον παρακείµενον του πανδοχείου αγρού του και οργώνει ως καλός και τίµιος γεωργός. Ουδείς τον υποπτεύθη και το χωρίον εσώθη. Άλλη απόπειρα εγκαταστάσεως τούρκων εις το χωρίον εγένετο υπό τινός Κούρδου (εξ ου του Κούρτονος το Χαν, παρά του Γρηγόρογλου), αλλά και αυτός αυτήν την τύχην έσχε του Αλή Ακά, φονευθείς εντός του παρακειµένου δάσους υπό του Κουρουγιάν. Ο Κούρδος µεταβάς προς ξύλευσιν εις το δάσος συνήντησεν τον Κουρογιάννον ξηλευόµενον επίσης και αφού ητοίµασαν τα φορτία των εκάθισαν να αναπαυθούν. Τότε ο Κουρογιάννος τον αρπάζει από τον λαιµόν και τον πνίγει και ανενόχλητος φορτώνεται το φορτίον του και φεύγει. Την ηµέραν ακριβώς εκείνην κατά το δειλινόν έφθασεν και η οικογένειά του προς εγκατάστασιν εις το χωρίον. Επειδή όµως αι ώραι παρήρχοντο και ο Αγάς δεν επέστρεφεν, ανησύχησαν και προέβησαν εις έρευναν του δάσους, αλλά λόγω του σκότους δεν τον εύρον. Την εποµένην επαναλήφθησαν αι έρευναι εις ας έλαβε µέρος και ο Κουρογιάννος και εύρον τον δυστυχή Τούρκον (Κούρδον) ηµιφαγωµένον από ζώα του δάσους. Το γεγονός απεδόθη εις τους λύκους. Ούτω και η οικογένεια του Κούρτονος, µη έχουσα άλλον προστάτην, επώλησεν εις τον Τσιαρούχογλην (Έλληνα κάτοικο του χωρίου) το Χάνι και επανήλθεν εις το χωρίον της. Ούτω εσώθη δια δευτέραν φοράν το χωρίον. Άνδρες διακριθέντες εις τα γράµµατα το Χορτοκόπι δεν έχει να επιδείξει πολλούς. ύο µόνον αναφέρη η παράδοσις, τον Ιωάννην Τρανταπούρ και τον Γεώργιον Φωτεινόν. Εκ δε των νεωτέρων τον Ι.Α. Μαρνόπουλον εκ Μαρνάντων Άνω Χορτοκοπίου. Εκ τούτων ο µεν πρώτος κατήγετο εκ Χασνέηχας και ήτο εγκρατής, αρκετής παιδείας, υπήρξε κατά το έτος 1821, ως εφαίνετο εκ Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 17

19 σηµειώσεων, επί των βιβλίων της εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου Προδρόµου, άτινα µετεκόµισεν εκ Κωνσταντινουπόλεως ο ίδιος τη συνδροµή της αυτόθι αδελφότητος των Χορτοκοπιτών µετερχοµένων αυτόθι το επάγγελµα του χαλκέως και εν µια σηµειώσει φαίνεται ότι ήτο γραµµατέας της αδελφότητος των Καζαντζήδων και ότι εντολή αυτών ανεχώρησεν εκ Κωνσταντινουπόλεως ίνα αναγγείλη εις τους πατριώτας του την γενοµένην Επανάστασιν, να έχωσιν τον νουν τους και να είναι έτοιµοι δια παν ενδεχόµενον. Έµεινεν εν Χορτοκοπίω ως διδάσκαλος και το έτος 1826 επανήλθε εις Κωνσταντινούπολιν όπου απέθανεν άτεκνος. Το συγκρότηµά του (κτήµατα-οικία) κατήχετο µέχρι των ηµερών ηµών υπό της οικογενείας Παγκαλίδου και έφερε το όνοµα «Του Τρανταπούρ το χωράφ», «του Τρανταπούρ το Σαρπίν». Αποθήκη εκ σανίδων δρυός 5 εκ. πάχους και διαστάσεων κατά βούλησιν και χωρισµένης εσωτερικώς εις µικροτέρας αποθήκας δι έκαστον είδος σιτηρού και ονοµάζοντο «Σακκονάρια». Εντός αυτών εφυλλάσσετο παν πολύτιµον λόγω ασφαλείας. Η είσοδος εις το Σαρπίν εγίνετο δια στενής τετραγώνου θύρας µόλις χωρούσης ανθρώπινο σώµα να εισέλθη και να εξέλθη. Ο Γεώργιος Φωτεινός ακολουθήσας τον εκ µητρός πάππον του εις Ιεροσόλυµα προς προσκύνησιν των Αγίων Τόπων, έµεινεν εκεί παράτινι Ιεροµονάχω και εδιδάχθη γράµµατα και εγένετο Ιεροµόναχος (Ιερεµίας το όνοµα) και ηγούµενος Μοναστηρίου. Νοσταλγών όµως την γενέτειραν αυτού επανήλθεν εις το χωρίον Χορτοκόπι όπου έµεινε ν ολίγον καιρόν ως εφαίνετο επί του περιθωρίου Ευαγγελίου του Ι. Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόµου. Τα Ιερά Βιβλία της Εκκλησίας, έβριθον σηµειώσεων, άλλων µεν δυσανάγνωστων υπ εµού, άλλων δε αρκετά ευανάγνωστων. Απ αυτάς ανέγνωσα και κατέγραψα εν σηµειωµαταρίω µου απωλεσθέν δυστυχώς κατά την εξορίαν µου εις Ερζερούµ από το 1921 µέχρις το Σηµειώνω τα όσα ενθυµούµαι: «έρθεν ο εσπότης Ανανίας και εσχώρεσεν τον ασχώρετον και ελύεν». Ποίος ήτο ο ασχώρετον; «σήµερον εγέντον Ζερζελές (σεισµός) και εχαλάεν το Αεβήµαν της Εκκλησίας κλπ» και «Ιεροµόναχος Ιερεµίας Φωτεινός Ιεροσολυµίτης ελειτούργησεν σήµερον αψνδ (1754)» δυσανάγνωστα. Αναχωρήσας εκ του χωρίου, επανήλθε εις την µετανοιάν του συναποκοµίζων αρκετά εκ δωρεών και συνδροµών των Ματσουκατών, υπέρ του Παναγίου Τάφου και όπου απέθανε. Το αγρόκτηµα του Φωτεινού κατήχετο µέχρις ηµών υπό της οικογενείας Χατζόγλου. «Του Φωτεινού το κεπίν (κήπος)», «του Φωτεινού τ αλών (αλώνι)». Αντώνιος Παπαδόπουλος Χορτοκόπι Καβάλας 1943 Η Ιστορία του Χωρίου Χορτοκόπι Ματσούκας Τραπεζούντος Πόντου Αντώνης Παπαδόπουλος Σελίδα 18

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία

Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Πολιτιστικό Πρόγραμμα Υπεύθυνες καθηγήτριες Καραμπελιά Καλλιόπη Παπαγεωργίου Μαρία Τα Μετέωρα είναι ένα σύμπλεγμα από τεράστιους σκοτεινόχρωμους βράχους από ψαμμίτη οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας»

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας. Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2016 Εκκλησίες της Σωτήρας Πρόγραμμα Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων «Συνοδοιπόροι στα ιερά προσκυνήματα του τόπου μας» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Αγία Θέκλα Βρίσκεται 7χλμ νότια από το κέντρο της Σωτήρας.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη

ΘΕΜΑ: «Προτάσεις για την Τουριστική Ανάπτυξη και προβολή της Τοπικής Κοινότητας Στράτου» Κύρια πύλη δευτερεύουσα πύλη πύλη Ακρόπολης Παραποτάμια πύλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στράτος 29-12 - 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΑΤΟY ΠΛΗΡ: Πατσέας Αναστάσιος ΤΗΛ: 6978558904 Π Ρ Ο Σ Κο Αντιδήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης

Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο. Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 1 Δήμος ή Κοιν. Ονομα Εκκλησίας Τηλέφωνο Αγία Βαρβάρα Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας 22542195 Αγία Ειρήνη (Κανναβιών) Ιερός Ναός Αγίας Ειρήνης 22923295 Αγία Μαρίνα (Ξυλιάτου) Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης 22953390

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968)

Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) 294 Αριθμός 301 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΗ ΝΟΜΟΣ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Διάταγμα δυνάμει τοΰ άρθρου 3 Ό 'Υπουργός Συγκοινωνιών και "Εργων, ένασκών τάς δυνάμει τοΰ άρθρου 3 του περί

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ.

«Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΕΝ ΡΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η «Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Ν. ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης

Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης Η 1η διαδρομή που ακολουθήσαμε 2η Όσιος Δαβίδ Μονή Βλατάδων Κάστρα Άγιος Νικόλαος Ορφανός Ναός του Σωτήρος Ροτόντα Άγιος Παντελέημονας Μονή Βλατάδων H Μονή Βλατάδων ή

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝ ΡΟΝ ΚΟΡΙΚΙ Η «Αξιωθείς να γεννηθώ Έλλην, ευλογώ τον Θεό ότι είµαι Πόντιος» «...η Ρωµανία κι αν πέρασεν ανθεί και φέρει κι άλλο...» ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ Ν. ΧΟΡΤΟΚΟΠΙ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ. Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Ο ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΣ Υπό του Περικλή Π. Παπαβασιλόπουλου Η Σίτσοβα (νυν Αλαγονία) είναι ένα από τα έξι χωριά του τέως Δήμου Αλαγονίας Τα έξι αυτά χωριά που είναι κτισμένα στις

Διαβάστε περισσότερα

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται:

θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: θ) Ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε ένας συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος ανέρχεται: 6 7 8 9 0 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου.

1. Στα αποστολικά χρόνια, η Θεία Ευχαριστία γινόταν διαφορετικά από τον τρόπο που έγινε τη βραδιά του Μυστικού Δείπνου. ΜΑΘΗΜΑ 22 ο ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ Θ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με την ιστορία της αρχαίας Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου

Μαρία αγγελίδου. το βυζάντιο σε έξι χρώματα. χ ρ υ σ ο. eikonoγραφηση. κατερίνα βερουτσου Μαρία αγγελίδου χ ρ υ σ ο το βυζάντιο σε έξι χρώματα eikonoγραφηση κατερίνα βερουτσου «Ένας Θεός στον ουρανό, ένας βασιλιάς στη γη: ένας αυτοκράτορας. Και μια πόλη ολόλαμπρη, απ το χρυσάφι ολολαμπρότερη».

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Α1 Β ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό

Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Τα προσκυνήματα του Δεκαπενταύγουστου από την Τήνο μέχρι την Αμοργό Όπου και να βρεθεί κανείς τον Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά η χάρη Της. Αυτή θα σε οδηγήσει να ανάψεις ένα κερί και να γιορτάσεις μαζί Της

Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ!

29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Κωνσταντίνα Ευείδη 29 Μαΐου 1453: Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ! Η χιλιόχρονη αυτοκρατορία έπεσε. Ο θρύλος λέει ότι «ήτανε θέλημα Θεού». Από τότε το φρόνημα των Ελλήνων το κρατάνε ζωντανό ακριβώς αυτοί οι θρύλοι για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ)

ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ( ΑΚΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΨΗΦΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1. ΒΡΥΖΑΣ ΖΗΣΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 2. ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 3. ΓΙΑΛΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έγένετο τή 14η 'Οκτωβρίου 1970 (Υ. Ε. 175/59/8.)

Έγένετο τή 14η 'Οκτωβρίου 1970 (Υ. Ε. 175/59/8.) 903 ΜΕΡΟΣ-ΟΓΔΟΟΝ Περιοχή «Β» Το όριον της περιοχής αρχίζει εκ σημείου επί τής ακτής παρά το παρεκκλήσιον «"Αγιοι Ανάργυροι» καΐ προχωρεί ακριβώς δυτικώς εις ευθείαν γραμμήν μέχρι σημείου επί τής παραλιακής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012

Μαρί Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρί, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2012 A3 7 PAGES_Layout 1 11/14/2011 12:31 Page 1 DESIGNED BY NETINFO PLC Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος,,, A3 7 PAGES_Layout

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 111(1) 33! Κ.Δ.Π. 132/75 /Αρ. 1203, Αριθμός 132 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968)

Ε.Ε. Παρ. 111(1) 33! Κ.Δ.Π. 132/75 /Αρ. 1203, Αριθμός 132 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) \ Ε.Ε. Παρ. 111(1) 33! Κ.Δ.Π. 132/75 /Αρ. 1203, 11.7.75 Αριθμός 132 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝ ΤΗι ΘΑΛΑΣΣΗι ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968 (ΝΟΜΟΣ 72 ΤΟΥ 1968) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 3 Ό Υπουργός Συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5

Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5 Η Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης Ονόματα Ομάδων: 1. Μικροί Πράκτορες 2. LaCta 3. Αλλοδαποί 4. Η Συμμορία των 5 Αρχικές Σκέψεις Πόσο καλά γνωρίζουμε την πόλη μας; Πόσο καλά ξέρουμε την

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_8712 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γράφοντας δίπλα στον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Πόντος κατά Χρύσανθο. Written by Πολατίδης Βασίλειος Tuesday, 01 February :08 - Last Updated Sunday, 26 January :09 ΠΟΝΤΟΣ

Πόντος κατά Χρύσανθο. Written by Πολατίδης Βασίλειος Tuesday, 01 February :08 - Last Updated Sunday, 26 January :09 ΠΟΝΤΟΣ ΠΟΝΤΟΣ (αποσπάσματα απο περιγραφές του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθου Φιλιππίδη, του μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος και πρώτου προέδρου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών) «Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 207 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 207 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 30 3 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 :.Περιτομή του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Λάζαρος ήταν στενός φίλος του Χριστού. Κατοικούσε στη Βηθανία, 3 χλμ. περίπου ανατολικά της Ιερουσαλήμ και οι αδελφές του Μάρθα και Μαρία φιλοξένησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2019 Φεβρουαριος 2019 24 25 26 27 28 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Τα Αγια Θεοφανεια Μαρτιος 2019 24 25 26 27 28 29 30 31 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Φεβρουαριος Μαρτιος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2018 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ιωαννου του Προδροµου Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια 14 15 16 17 18 19 20 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017.

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο Μαρτιος Φεβρουαριος 2017. Ιανουαριος 2017 5 6 7 Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος 8 9 10 11 12 13 14 Ευστρατιου Θεοδοσιου Τατιανης Τα Αγια Θεοφανεια Ιωαννου του Προδροµου 15 16 17 18 19 20 21 Αντωνιου του Μεγαλου Αθανασιου

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly 12/01/2016 21:56:54 EET - 148.251.235.206 3. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΑΛΥΚΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ Την νέαν ταύτην άνασκαφήν παρά την 'Αλυκήν Γλυφάδος, οπού κατά τά έ'τη 1954 και 1955 ειχον άνασκαφή πολλοί μυκηναϊκών χρόνων θαλαμοειδείς τάφοι, κατέστησεν άναγκαίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ. ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΜΑΘΗΤΗΣ: ΝΤΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΒΑΧΤΣΙΑΒΑΝΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΗ 3 ο Γυμνάσιο Κοζάνης ΤΑΞΗ:Α 3 19-3-16 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ Ο Προφήτης Ιεζεκιήλ, ήταν ένας από

Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα

31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα 31 Ιουλίου 6 Αυγούστου 2017 Πνεύμα ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Κορινθίους Α 2: 12 Hμείς Ημείς δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα το εκ του Θεού, δια να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα εις ημάς

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ elcome CONGRESS & TRAVEL TAILOR MADE SERVICES

ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ elcome CONGRESS & TRAVEL TAILOR MADE SERVICES ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚ ΡΟΜΗ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 24-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 elcome CONGRESS & TRAVEL TAILOR MADE SERVICES 1η ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-11 ΑΘΗΝΑ - ΤΕΛ AΒΙΒ - ΒΗΘΛΕΕΜ Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

ΟΝΟΜΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΟΝΟΜΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ: «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» ΕΜΒΛΗΜΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ: Τσαγκαράδα 25-9-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2006 στην κατάµεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου «Κένταυρος» στην Τσαγκαράδα ο ήµαρχος Μουρεσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος Μάρτιος 2018 apan.gr ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ Φεβρουάριος 2018 Κ/Πολη Σάββατο μεσημέρι 3/2 Τρίτη βράδυ 6/2 (αεροπορικά με την Aegean) Για την εορτή του ιερού Φωτίου στη Μονή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚΟΝ. Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Ανακηρυχθέντων Συνδυασµών Υποψηφίων ηµάρχων και ηµοτικών Συµβούλων του ήµου Λέρου για

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10

Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7-8 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ 9-10 Α' ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (13-15 Νοεμβρίου 1998) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 13-16 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ, 17-22 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 23-42 ΕΙΣΗΓΉΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 1094 ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ Δελτίο βαθμολογίας Κανονικής Περιόδου για το Θερινό εξάμηνο του 2008 Διδάσκοντες: ΓΚΑΖΕΤΑΣ Γ., ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι., ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΟΥ Β., ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ Ν., ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης

Το ψηφοδέλτιο. ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Το ψηφοδέλτιο ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, υποψήφιος Περιφερειάρχης 1.ΒΑΡΓΕΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Νομού Ροδόπης 2. ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 of 5 14/4/2014 12:35 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 14-4-2014 Ερώτηση παρακίνησης: 1 Τα Χριστούγεννα η Εκκλησία γιορτάζει: τη Θεία Ενανθρώπηση τη Θεία Ευχαριστία τη Βάπτιση του Χριστού Ερώτηση παρακίνησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998

E N O T H T A YΠOMNHMA. Οδηγοί του κόσμου, Τα ελληνικά νησιά, εκδ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Αθήνα, 1998 0-0086_D3_GLOSSA_TEYXOS C GLOSSA 2/9/2 0:6 AM Page 78 6 Η Ρόδος Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των Δωδεκα - νήσων. Δίκαια την αποκαλούν το μαργαριτάρι της Μεσογείου. Οι σπάνιες ομορφιές της ξεδιπλώ νο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία

Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Ομάδα «Αναποφάσιστοι» : Αθανασοπούλου Ναταλία, Μανωλίδου Εβίτα, Μήτση Βασιλική, Στέφα Αναστασία Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Λακωνίας. Το όνομα «Μονεμβασιά» προέρχεται από τις λέξεις «Μόνη Έμβασις»

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑ 2014 ΑΓΙΟ ΦΩΣ ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ 6 ΜΕΡΕΣ 16-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1η ΜΕΡΑ.M.ΤΕΤΑΡΤΗ (16/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 µ.µ στο αεροδρόµιο Μακεδονία. Πτήση µε Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 µ.µ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση

Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση Έτσι ήταν η Θεσσαλονίκη στην αρχαιότητα - Υπέροχη ψηφιακή απεικόνιση - Με την βοήθεια της τεχνολογίας αρχαιολόγοι κατάφεραν να απεικονίσουν την Θεσσαλονίκη της αρχαιότητας - Μια ζηλευτή πόλη με Ιππόδρομο,

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 6 Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Α/Α ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣ/ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών

Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών Σχολικό έ Ημ/ Κατάσταση Μ.Ο. μαθητών Τάξη Εγγραφής: Α/Α Επώνυμο μαθητή Όνομα μαθητή Α Όνομα πατέρα Μέσος Όρος Μέσος Όρος Ολογράφως Χαρακτηρισμός μέσου όρου 1 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας

Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Εκκλησίες και εξωκλήσια Καρπασίας Άγιος Θύρσος, Άγιος Φίλων, Απόστολος Ανδρέας από ναό Αγίας Τριάδας Ριζοκαρπάσου Εκκλησίες Αφέντρικας Χάρτης Leonida Attar (1542) Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι στην Καρπασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται

Το ρωμαϊκό κράτος κλονίζεται Ι. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ας διαβάσουμε τι θα μάθουμε στο σημερινό μάθημα: Σκοπός: Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι να απαντήσουμε σε ένα «γιατί»: Γιατί χρειάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :129 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2012 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Μητροπολιτικός Ναός ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παραλιμνίου ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Ο Μητροπολιτικός Ναός της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Αμμοχώστου είναι αφιερωμένος στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./2007 ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 539/20-8-200 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 3oυ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ /2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤ. ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες

Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Η ιστορία του χωριού μου μέσα από φωτογραφίες Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις Έτσι έλεγαν οι αρχαίοι Κινέζοι Εμείς, οι μαθητές της Α και Β Τάξης του δημοτικού σχολείου Λισβορίου θα σας πούμε την ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Εορτασμός "Ημέρας Mνήμης του Μακεδονικού Αγώνα" Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Εορτασμός Ημέρας Mνήμης του Μακεδονικού Αγώνα Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 11/10/2017 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κομνηνών 76 Τηλ. : 2313304002-4091 Εορτασμός "Ημέρας Mνήμης του Μακεδονικού Αγώνα" Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Γυμνάσιο Προφήτη Ηλία Σχολικό Έτος 2015-2016 Τάξη Γ Project Β τριμήνου: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ Μονή Αστράτηγος. Ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για να γνωρίσει κάποιος τα Μετέωρα και να βιώσει τη μαγεία του πέτρινου δάσους, ο καλύτερος και μοναδικός τρόπος είναι να πεζοπορήσει ανάμεσα στους Μετεωρίτικους πύργους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 137 ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 186 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝ. ΙΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë

Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Περπατώντας στην ªÂÛ ÈˆÓÈÎ fiïë Σπάνια έχει κάποιος την ευκαιρία να διαβεί 2400 χρόνια ιστορίας, συγκεντρωµένα σε µια έκταση 58,37 εκταρίων που περικλείεται ανάµεσα στα τείχη της Μεσαιωνικής Πόλης. Έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010.

ΑΔΑ: 4ΑΘΞΩ10-8. ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών κτηµάτων για την καλλιεργητική περίοδο 2009-2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-04-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 380 / 2011 ΘΕΜΑ: Καθορισµός αποζηµίωσης για αυθαίρετη κατάληψη δηµοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Μ.Ο. ΓΡΑΠΤΩΝ *(70%) Μ.Ο. ΠΡΟΦΟΡΙΚΩ *(30%) ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΚΓ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ Μ.Ο. ΓΡΑΠΤΩΝ *(70%) Μ.Ο. ΠΡΟΦΟΡΙΚΩ *(30%) ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΠΤ- Ι ΑΚΤ 1 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.9125 13.7000 11.7488 0.00 0.1 11.8488 2 ΚΑΙΡΕΤΟΓΛΟΥ ΑΜΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 11.4625 12.1000 11.6538 0.00

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr

ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr ηµοτική Κίνηση http://xanthicity.gr Την Κυριακή 27/4/2014 κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ξάνθης η δήλωση υποψηφιότητας της Δημοτικής Κίνησης ΠΟΛΙΤΕΣ για την ΞΑΝΘΗ. Πρόκειται για ένα πραγματικά νέο ψηφοδέλτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα