ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ υποβάλλει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Πρόκειται για τη 18η διαχειριστική περίοδο της Σχολής. Ο προϋπολογισμός καταρτίσθηκε και υποβάλλεται προς έγκριση, αφού ελήφθη υπ όψιν η υπ αριθ. 2/62906/0020/ εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία προσδιορίζονται οι βασικοί στόχοι και οι κατευθύνσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ο προϋπολογισμός είναι «κλειστός». 2. Γίνεται προσπάθεια, με τον προϋπολογισμό του έτους 2012, συστηματικότερης διαχείρισης των περιορισμένων πόρων, αξιολόγησης της παραγωγικότητας κάθε δράσης, περιορισμού της σπατάλης, αλλά και ενίσχυσης της διαφάνειας. Παράλληλα, ο προγραμματισμός των δαπανών θα πρέπει να αποβλέπει στην ενίσχυση των τομέων εκείνων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας. 3. Για την κατάρτισή του λήφθηκαν υπόψη τα ποσά που έχουν εγγραφεί: α) Στο σχέδιο προϋπολογισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2 β) Στο νέο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης, το οποίο θα περιλάβει και τις δύο (2) δράσεις συγκεντρωτικά που είχαν ενταχθεί στα προηγούμενα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενων Πράξεων ξεχωριστά και βάσει των οποίων είχαν εκδοθεί οι υπ αριθμ. 667/ και 668/ αποφάσεις ένταξης και αφορούσαν αντίστοιχα: α) την Πράξη «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009, 2010 ΚΑΙ 2011» κατηγορία πράξης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », και β) την Πράξη «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΙΔ ΚΑΙ ΙΕ ΚΑΙ ΙΣΤ ΚΑΙ ΙΖ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ» κατηγορία πράξης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 4. Τα έσοδα βεβαιώνονται, εισπράττονται και εμφανίζονται στους οικείους κωδικούς αριθμούς εσόδων και πρόκειται να προέλθουν από: α)την κρατική επιχορήγηση του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΚΑΕ 0149), η οποία φέρεται ότι θα ανέλθει, σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε ,00 ευρώ. β) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση », η επιχορήγηση του οποίου έχει προϋπολογισθεί για το 2012 στο ποσό των ,88 ευρώ (ΚΑΕ 9400). γ) Τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΕ 3511), οι οποίοι πρόκειται να ανέλθουν σε ,00 ευρώ. δ) Αντικριζόμενες δαπάνες των κρατήσεων (KAE 5200), οι οποίες πρόκειται να ανέλθουν σε ,12 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των ,00 ευρώ (Κ.Α.Ε. 0551), το οποίο αποτελεί την εργοδοτική εισφορά της Σχολής υπέρ του Ι.Κ.Α ε) Επιστροφές χρημάτων που κατεβλήθησαν χωρίς να οφείλονται και ανέρχονται σε ,00 ευρώ (ΚΑΕ 5500). 5. Τα έξοδα κατανέμονται κατά απόλυτη προτεραιότητα για αποδοχές και, στη συνέχεια, για λειτουργικές δαπάνες. Περαιτέρω, κατανέμονται με αυστηρή αξιολόγηση των αναγκών και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται, ενώ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3 κάθε δαπάνη είναι επαρκώς αιτιολογημένη. Ειδικότερα κατά το έτος 2012 θα ανέλθουν: α) Οι ανελαστικές δαπάνες αποζημίωσης των εκπαιδευομένων και των διδασκόντων: Κ.Α.Ε.: 0200 ( ,40 ), 9415 ( ,88 ), ήτοι συνολικό ποσό ,28 ευρώ. β) Οι αντικριζόμενες δαπάνες: Κ.Α.Ε.: 3000 ( ,12 ), στο ποσό αυτό προστίθεται και το ποσό των ,00 ευρώ (ΚΑ.Ε. 0551) που αποτελεί την εργοδοτική εισφορά της Σχολής υπέρ του Ι.Κ.Α. ΚΑ.Ε.: 9412 ( ,00 ) Ήτοι, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ,12 ευρώ. 6. Το έλλειμμα των ,40 ευρώ, που παρουσιάζει ο προϋπολογισμός (έναντι φερομένου ελλείμματος ποσού ,41 για το έτος 2011) θα καλυφθεί από το ταμειακό υπόλοιπο του έτους 2010 που ανήλθε στο ποσό , Τα έσοδα και τα έξοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων εμφανίζονται σε ξεχωριστό τμήμα, στην κατηγορία 9000 του Κώδικα Κατάταξης Εσόδων-Εξόδων του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων, και πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. 8. Η σύγκριση των οικονομικών στοιχείων του τρέχοντος έτους με αυτά του οικονομικού έτους 2012 είναι ελαστική, αφού μεταβάλλονται παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τα έξοδα της Σχολής. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4 ΙΙ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Κατά το έτος 2012, 18 η χρονιά λειτουργίας της Σχολής, θα φοιτούν: 1. Εβδομήντα έξι (76) σπουδαστές της ΙΖ σειράς, η φοίτηση των οποίων καθώς και η μισθοδοσία τους άρχισε την 1 η Φεβρουαρίου 2011 και θα λήξει στις 31 Αυγούστου Συγκεκριμένα: α)πενήντα πέντε (55) σπουδαστές της Πολιτικής Ποινικής δικαιοσύνης, από τους οποίους σαράντα εφτά (47) θα διοριστούν ως πάρεδροι πρωτοδικείου και δώδεκα (8) ως πάρεδροι εισαγγελίας. β) Είκοσι ένας (21) σπουδαστές της Διοικητικής Δικαιοσύνης, από τους οποίους τέσσερις (4) θα διοριστούν ως δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεκατέσσερις (14) ως πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων και τρεις (3) ως δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2. Εκατόν ογδόντα πέντε περίπου (185) σπουδαστές της ΙΗ σειράς, η φοίτηση των οποίων, καθώς και η μισθοδοσία τους θα αρχίσει την 1 η Φεβρουαρίου 2012 και θα καλύψει όλο το Συγκεκριμένα: α)εβδομήντα πέντε (75) σπουδαστές της Πολιτικής Ποινικής δικαιοσύνης, οι οποίοι θα διοριστούν ως πάρεδροι πρωτοδικείου. β)είκοσι (20) σπουδαστές της κατεύθυνσης Εισαγγελέων, οι οποίοι θα διοριστούν ως πάρεδροι εισαγγελίας. γ)ενενήντα (90) σπουδαστές της Διοικητικής Δικαιοσύνης, από τους οποίους δώδεκα (12) θα διοριστούν ως δόκιμοι εισηγητές του Συμβουλίου της Επικρατείας, εβδομήντα έξι ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5 (76) ως πάρεδροι πρωτοδικείου διοικητικών δικαστηρίων και δύο (2) ως δόκιμοι εισηγητές του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η κατάρτιση στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών αποσκοπεί στην: Εξειδικευμένη κατάρτιση, αφού οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να αυξήσουν, να καλλιεργήσουν και να εμπεδώσουν τις θεωρητικές γνώσεις τους και να κάνουν πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους αυτών στις δικαστικές υπηρεσίες. Καλλιέργεια της κρίσης και της ικανότητας κατανόησης, αφού οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις και από άλλες, πλην της νομικής, επιστήμες και μαθαίνουν να σκέπτονται δημιουργικά, να συλλαμβάνουν το αληθινό νόημα του νόμου και να αντιλαμβάνονται τον παλμό της κοινωνικής ζωής. Ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας του νόμου, άντληση νομικών πληροφοριών, εκμάθηση χρήσης Η/Υ και σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας. Ολοκλήρωση της γνώσης ευρωπαϊκών γλωσσών με την διδασκαλία αυτών, ιδίως όσον αφορά την νομική ορολογία. Διάπλαση δικαστικού φρονήματος με την γνωριμία και συνεργασία των εκπαιδευομένων υποψηφίων δικαστών με παλαιότερους δικαστικούς λειτουργούς (δικαστές και εισαγγελείς όλων των βαθμίδων). Β. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Κατά το έτος 2011 λειτούργησε αποτελεσματικά το τμήμα επιμόρφωσης υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών. Πραγμα- τοποιήθηκαν ήδη, ένα (1) σεμινάριο και μία (1) ημερίδα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δύο (2) σεμινάρια στην Κομοτηνή, και έχει προγραμματιστεί ένα (1) ακόμη επιμορφωτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα: 1. Μία ημερίδα με θέμα «Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 14/1/2011, την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

6 οποία παρακολούθησαν 59 δικαστικοί λειτουργοί των Διοικητικών Εφετείων όλης της χώρας. 2. Ένα τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Το οικονομικό έγκλημα», που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή κατά το χρονικό διάστημα 7-9/2/2011, το οποίο παρακολούθησαν 204 δικαστικοί λειτουργοί των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της χώρας και της Ένωσης Στρατιωτικών Δικαστών. 3. Ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Σύγχρονοι προβληματισμοί για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό επίπεδο», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη κατά το χρονικό διάστημα 1-2/3/2011, το οποίο παρακολούθησαν 121 δικαστικοί λειτουργοί του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Εφετείων και Πρωτοδικείων Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 4. Ένα τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ζητήματα οικογενειακού δικαίου», που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή κατά το χρονικό διάστημα 15-17/6/2011, το οποίο παρακολούθησαν 111 δικαστικοί λειτουργοί των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της χώρας. 5. Προγραμματίστηκε ένα διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ευρωπαϊκή σύμβαση έκδοσης Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης Σύμβαση δικαστικής συνδρομής», το οποίο θα παρακολουθήσουν περίπου 180 δικαστές των Πολιτικών Δικαστηρίων όλης της χώρας και θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Νοεμβρίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη. Το έτος 2012 προγραμματίζεται μεγαλύτερος αριθμός επιμορφωτικών σεμιναρίων, ήτοι συνολικά δέκα (10) επι- μορφωτικά προγράμματα. Ο συγκεκριμένος προγραμματισμός, με τις θεματικές που θα αναπτυχθούν, θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3689/2008, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3910/2011. Τα σεμινάρια αυτά θα ενταχθούν στη δραστηριότητα της Σχολής, που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 2013». Επιπλέον, προγραμματίζονται σεμινάρια διακρατικά ή εδαφικής συνεργασίας με χρηματοδότηση από την Ε.Ε. III. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » Η Α Χρηματοδοτική φάση των Πράξεων του ως άνω Ε.Π. που προαναφέρθηκαν έληγε στις Βάσει όμως της νέας τροποποιημένης πρόσκλησης (Νο 21_2/ ), η συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου παρατείνεται μέχρι τις Η Σχολή πρόκειται να καταθέσει ένα τεχνικό δελτίο προτεινόμενης πράξης στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση » που θα αφορά τις παρακάτω δράσεις: Α. Την «ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ( ΙΖ, ΙΗ, ΙΘ, Κ ΚΑΙ ΚΑ ΣΕΙΡΩΝ) ΤΗΣ Ε.Σ.ΔΙ.». Β. Την «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015». Όσον αφορά το υποέργο της «Προεισαγωγικής Εκπαίδευσης Στελεχών Δικαστικού Σώματος ΙΖ Σειράς της Ε.Σ.Δι.» και το υποέργο «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση Υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών Έτους 2011», των οποίων το φυσικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα από τις , θα συμπεριληφθούν εκ νέου στο νέο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης απολογιστικά για το χρονικό διάστημα μέχρι τις και προϋπολογιστικά για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, μέχρις ότου ολοκληρωθεί το φυσικό τους αντικείμενο. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

8 ΙV. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α) ΕΣΟΔΑ 1) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ( Κ.Α ) ,00 22,22% 2) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ( Κ.Α ) 0,00 0,00% 3) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ( Κ.Α ) ,00 3,85% 4) ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ( Κ.Α ) ,12 16,36% 5) ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ( Κ.Α ) ,00 0,21% 6) ΔΙΑΦΟΡΑ ( 5600 ) 0,00 0,00% 7) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Κ.Α. 9000) ,88 57,36% ΣΥΝΟΛΟ ( 1-7 ) ,00 100,00% Ταμειακό Υπόλοιπο 2010 ( πρόβλεψη ) ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,40 Β) ΕΞΟΔΑ 1) ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ,40 32,46 % ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ( Κ.Α ) 2) ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ( Κ.Α ) ,00 1,24 % 3) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ(Κ.Α.0500) ,00 4,36% 4) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ( Κ.Α ) ,00 1,64% 5) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΥΔΡΕΥΣΗ, ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ,00 1,24% ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( Κ.Α ) 6) ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ( Κ.Α. 0900) 1.000,00 0,01% 7) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ κ.λ.π. (ΕΚΤΟΣ ,00 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ) (Κ.Α. 1200) 0,46% 8) ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ( Κ.Α ) 8.300,00 0,09% 9) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ,00 ( Κ.Α ) 0,15% 10) ΚΑΥΣΙΜΑ ( Κ.Α ) ,00 0,13% 11) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, 9.000,00 ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ(Κ.Α.1700) 0,10% 12) ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ( Κ.Α ) 5.000,00 0,06% 13) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ( Κ.Α ) ,12 12,07% 14) ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ( Κ.Α ) ,00 0,16% 15) ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( Κ.Α ) ,00 3,50% 16) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( Κ.Α ) ,88 42,33% ΣΥΝΟΛΟ ( 1-16 ) ,40 100,00% ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 Θεσσαλονίκη, 31 Οκτωβρίου 2011 Ο Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού και Εποπτείας Οικονομικών Υποθέσεων. Κωνσταντίνος Κωστόπουλος Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π.Δ. 315/1999 Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το Π.Δ. 315/1999 καθιερώθηκε το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α. Α βαθμού (δήμοι και κοινότητες). Το διαχειριστικό σύστημα των ΟΤΑ που ίσχυε μέχρι την έκδοση του Π.Δ. 315/1999 δεν μπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 30/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ:2/98927/0020 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Μονάδα Δ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥNΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑνΑΔ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2009 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011 ` ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αναμόρφωση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ «Την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των ιατρών, την αναμόρφωση του ΚΕΣΥ, την Ίδρυση Επιστημονικών Ιατρικών Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις». Άρθρο 1 Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2015 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2012-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα