Kοινοτική Nοµοθεσία. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια » Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Kοινοτική Nοµοθεσία. Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια 2000-2006» Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής"

Transcript

1 Kοινοτική Nοµοθεσία Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια » Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής

2 Aπόσπασµα από το Eπιχειρησιακό Πρόγραµµα «Τεχνική Βοήθεια » Kεφάλαιο 5 - ιατάξεις Eφαρµογής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εντός του νοµικού πλαισίου που καθορίζεται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, µε την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα για την περίοδο και το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µια σειρά πράξεων υιοθετήθηκαν και θα υιοθετηθούν από τις Εθνικές Αρχές και θα διέπουν τον προγραµµατισµό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την εφαρµογή του. Οι πράξεις αυτές θα συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις των κατωτέρω παραγράφων καθώς και µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά Ταµεία της προγραµµατικής περιόδου Οι πράξεις αυτές δεν προδικάζουν ρυθµίσεις που ενδέχεται να υιοθετηθούν για την οικονοµική διαχείριση και τον έλεγχο στο πλαίσιο νέων κανονισµών σε εφαρµογή του άρθρου 53 του Καν. 1260/99, ή άλλων ισοδύναµων ρυθµίσεων. Τροποποιήσεις των ρυθµίσεων του παρόντος κεφαλαίου συµφωνούνται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης µετά από πρόταση του κράτους µέλους ή/ και της Επιτροπής. Στην περίπτωση που καινοτόµες παρεµβάσεις ή/ και αποκεντρωµένη εφαρµογή απαιτούν την υιοθέτηση νέων νόµων, χωρίς να υπερισχύουν του εθνικού θεσµικού και νοµικού συστήµατος, οι βασικές αρχές και το χρονοδιάγραµµα αυτών καθορίζονται στα πλαίσια του παρόντος κεφαλαίου. Η αποκτηθείσα εµπειρία του Α' ΚΠΣ ενσωµατώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του Β'ΚΠΣ. Η προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των κοινοτικών δράσεων, πέραν του θέµατος της απορρόφησης των πόρων, ενισχύθηκε. Η Ελληνική Κυβέρνηση και η Επιτροττή συµφώνησαν ένα σηµαντικό αριθµό µέτρων για τον εκσυγχρονισµό και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας σε ότι αφορά τόσο την υλοποίηση των έργων και ενεργειών όσο και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραµµάτων και του ΚΠΣ. Οι θεσµικές, οργανωτικές και λειτουργικές παρεµβάσεις του Β' ΚΠΣ θα ενταχθούν αρµονικά στο νέο πλαίσιο που αφορά τη διαχείριση, τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων του ΚΠΣ σύµφωνα µε το νέο Καν. 1260/1999. Στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει το σεβασµό των απαιτήσεων για τη σωστή χρήση των πόρων και σε περίπτωση διαπίστωσης αδυναµιών, οι εθνικές αρχές υιοθετούν τα κατάλληλα µέτρα. Βασικά στοιχεία του νέου συστήµατος που θα ισχύσει περιγράφονται στη συνέχεια. 125

3 5.1 ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ιαχειριστική Αρχή Επιχειρησιακού Προγράµµατος ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ » είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Νίκης 5-7, Σύνταγµα) και υπάγεται στο Γενικό Γραµµατέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ιδίου υπουργείου, ο οποίος και την εκπροσωπεί έναντι της Επιτροπής και του Κράτους. Η συγκρότηση, η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων, και ο τρόπος λειτουργίας της ιαχειριστικής Αρχής καθορίζονται µε το νόµο 2860/2000. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Οι αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ορίζονται στο άρθρο 34 του Καν. 1260/1999 και για την άσκηση τους η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για τη λήψη των ακόλουθων µέτρων. Η διαχειριστική αρχή µε την επιφύλαξη των ελέγχων για τις πράξεις για τις οποίες τελικός δικαιούχος είναι η Αρχή Πληρωµής και η Ε ΕΛ, είναι υπεύθυνη ιδίως για: 1. Τη δηµιουργία µηχανισµού συλλογής αξιόπιστων οικονοµικών και στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε την εφαρµογή, τους δείκτες παρακολούθησης και την αξιολόγηση καθώς και την εισαγωγή τους στο Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ) του ΥΠΕΘΟ και την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων αυτών στην Ε.Ε. (αθρ. 34 παρ. 1α του Καν. 1260/1999). Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 1.1. Μεριµνά ώστε οι τελικοί δικαιούχοι - για διάστηµα τριών ετών µετά την τελευταία πληρωµή από την Επιτροπή- να τηρούν φάκελο έργου/υποέργου µε τα απαιτούµενα στοιχεία και παραστατικά. Η διαχειριστική αρχή και ο τελικός αποδέκτης τηρούν φάκελο έργου/υποέργου µε το κατάλληλο περιεχόµενο Τηρεί αναλυτικά στοιχεία παρακολούθησης στο ΟΠΣ µε µηνιαία δελτία δαπανών και τριµηνιαία δελτία παρακολούθησης 1.3. Ελέγχει την αξιοπιστία των δηλωθέντων στοιχείων µε τυποποιηµένους ελέγχους που διενεργεί το ΟΠΣ και η διαχειριστική αρχή. 1.4 Παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων για την υποβολή των πληροφοριών του µηνιαίου και τριµηνιαίου δελτίου του ΟΠΣ, που επηρεάζει τη χρηµατοδότηση των έργων από τον κρατικό προϋπολογισµό Αποστέλλει στην Ε.Ε. όλα τα τυποποιηµένα αρχεία (flat files) που προβλέπονται για την ηλεκτρονική διασύνδεση. Τα ανωτέρω αρχεία παράγονται από το ΟΠΣ. 2. Την σύνταξη και πρόταση προσαρµογής του συµπληρώµατος προγραµµατισµού σύµφωνα µε το άρθρο 18 παρ. 3 του Καν. 1260/99 και τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρµογή του ΟΠΣ (αρθ. 34 παρ. 1β και παρ. 3 του Καν. 1260/99). 3. Την εφαρµογή του Συµπληρώµατος Προγραµµατισµού.(αρθ. 34 παρ. 1β και παρ. 3). Στο πλαίσιο αυτό η ιαχειριστική Αρχή: 3.1. Eξειδικεύει τα µέτρα του επιχειρησιακού προγράµµατος για την επιλογή των έργων σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων και προβαίνει στους ελέγχους του πρώτου επιπέδου, έτσι όπως ορίζονται στην παρ

4 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » 4. Τη σύνταξη και υποβολή προς την Ε.Ε των ετήσιων εκθέσεων εκτέλεσης και της τελικής έκθεσης κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. καθώς και την υποβολή τους στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και στην Επιτροπή, (αρθ. 34 παρ. 1 γ του Καν. 1260/1999) Στο πλαίσιο αυτό η ιαχειριστική Αρχή: 4.1. Συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις καθώς και την τελική έκθεση εκτέλεσης, µε βάση τα στοιχεία του ΟΠΣ και τις οδηγίες της ιαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. 4.2 Υποβάλλει προς έγκριση στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις ετήσιες εκθέσεις και την τελική έκθεση εκτέλεσης. 4.3 Υποβάλλει τις ανωτέρω εκθέσεις στη διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ και στην Ε.Ε. (συµπεριλαµβανοµένης και της ανταλλαγής ηλεκτρονικών στοιχείων). 5. Την προετοιµασία και οργάνωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης.(αρθ. 34 παρ 1δ, αρθ. 42του Καν. 1260/1999). Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή: 5.1 Συνεργάζεται µε την αρµόδια Ειδική Υπηρεσία Σχεδιασµού και Αξιολόγησης της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Επιτροπή για την οργάνωση της ενδιάµεσης αξιολόγησης αξιοποιώντας και τα στοιχεία που παρέχονται από το ΟΠΣ. Η διαχειριστική αρχή συνεργάζεται µε την Επιτροπή και τις Εθνικές Αρχές στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Καν 1260/ Μεριµνά για την αξιοποίηση των συµπερασµάτων της ενδιάµεσης αξιολόγησης. 6. Τη χρησιµοποίηση, είτε χωριστού λογιστικού συστήµατος, είτε κατάλληλης λογιστικής κωδικοποίησης όλων των συναλλαγών που σχετίζονται µε το επιχειρησιακό πρόγραµµα. Στο πλαίσιο αυτό η διαχειριστική αρχή µεριµνά ώστε: 6.1. Οι τελικοί δικαιούχοι που υποχρεούνται µε βάση την ελληνική νοµοθεσία να τηρούν το ενιαίο λογιστικό σύστηµα να υποχρεωθούν να δηµιουργήσουν ειδική λογιστική µερίδα για το συγχρηµατοδοτούµενο έργο Για τους τελικούς δικαιούχους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να τηρούν λογιστικό σύστηµα, η διαχειριστική αρχή µε την έγκριση του έργου θα δίνει λογιστική κωδικοποίηση, την οποία ο τελικός δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί. 7. Την θέσπιση µέτρων εσωτερικών ελέγχων για την ορθή χρηµατοδοτική διαχείριση και υιοθέτηση µέτρων για προσαρµογές που απαιτούνται ή ενδεχόµενες διορθώσεις. 8. Τη διασφάλιση της κανονικότητας και της συµβατότητας προς τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, των πράξεων που χρηµατοδοτούνται από το επιχειρησιακό πρόγραµµα, (αρθ. 12, αρθ. 35 παρ. Ιστ) Τη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων προκειµένου να εξασφαλίζεται η συµβατότητα των παρεµβάσεων µε το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο δεδοµένου ότι η συµµόρφωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή συνδροµής από τα ιαρθρωτικά Ταµεία. Με βάση τις οδηγίες της ιαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ για το εθνικό και κοινοτικό εφαρµοστέο δίκαιο η διαχειριστική αρχή εφιστά την προσοχή των τελικών δικαιούχων καθώς και των τελικών αποδεκτών στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο. Προκειµένου να διασφαλίσει τα παραπάνω η ιαχειριστική αρχή: 8.1. Λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα προκειµένου να υποστηρίξει τους τελικούς δικαιούχους για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους Πραγµατοποιεί ελέγχους κατά την διαδικασία ένταξης -των έργων/ενεργειών στο πρόγραµµα (βλ. παρ ) και ελέγχους κατά την υλοποίηση και ολοκλήρωση των πράξεων (βλ. παρ ) 9. Την τήρηση των υποχρεώσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα. 127

5 Στο πλαίσιο αυτό η ιαχειριστική Αρχή: 9.1 Συνεργάζεται µε τις άλλες αρµόδιες ειδικές υπηρεσίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ, την Επιτροπή Παρακολούθησης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξειδίκευση και το συντονισµό των ενεργειών δηµοσιότητας του Ε.Π. 9.2 Παρακολουθεί την ορθή τήρηση των υποχρεώσεων των τελικών δικαιούχων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη δηµοσιότητα των έργων που υλοποιούνται. 10 Την εξασφάλιση των αναγκαίων πληροφοριών στις άλλες αρµόδιες ειδικές υπηρεσίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ όταν πρόκειται για την παροχή συνδροµής για µεγάλα έργα, κατ' εφαρµογή του άρθρου 26 του Καν. 1260/1999 καθώς και των οδηγιών της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ. 11 Την γραµµατειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. σύµφωνα µε τον εσωτερικό της κανονισµό. 12 Σε συνεργασία µε την Επιτροπή, την επεξεργασία και την πρόταση των δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν για την κατανοµή του αποθεµατικού επίδοσης σύµφωνα µε το άρθρο 44. Ορισµένες από τις αρµοδιότητες της διαχειριστικής αρχής µπορούν να εκχωρηθούν µε γραπτή συµφωνία σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη έναντι της Επιτροπής παραµένει στην διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Η διαχειριστική αρχή θα στελεχωθεί µε τρεις τρόπους : α) µε το υφιστάµενο προσωπικό της ΜΟ, που θα αξιοποιηθεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό, καθώς και µε το προσωπικό της ΜΕΚ σε περιφερειακό επίπεδο και ειδικότερα µε τους τεχνικούς συµβούλους. β) µε απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε διαδικασίες αξιολόγησης από επιτροπή, κατά πλειοψηφία, εξωτερικών εµπειρογνωµόνων µε την υποστήριξη της ΜΟ. γ) µε νέες προσλήψεις προσωπικού, κατά κανόνα µέσω της ΜΟ, αλλά επίσης και µε τις διαδικασίες µέσω του ΑΣΕΠ ή µε προσωπικό προερχόµενο από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης. Έγκριση πράξεων (έργων/ ενεργειών) Η διαδικασία ένταξης των πράξεων τεχνικής βοήθειας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει τα παρακάτω στάδια. Η πρόταση, η επιλογή και έγκριση χρηµατοδότησης των πράξεων καθορίζονται µε διαφανείς και αντικειµενικές διαδικασίες. Η διαχειριστική αρχή παρέχει πληροφόρηση στους δυνητικούς δηµόσιους τελικούς δικαιούχους για τις δυνατότητες συγχρηµατοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα µετά την έγκριση του συµπληρώµατος προγραµµατισµού και την επιβεβαίωση των κριτηρίων ένταξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος έχει την ευθύνη για την επιλογή ή την απόρριψη ένταξης µιας πράξης στη βάση των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων επιλογής όπως καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Έργα που δεν έχουν αξιολογηθεί από τη διαχειριστική αρχή ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο θετικής αξιολόγησης δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του Ε.Π. και κατά συνέπεια δεν χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του ΚΠΣ. 128

6 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » Η διαδικασία έγκρισης έργου/ενέργειας περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: Ενηµέρωση των τελικών δικαιούχων από την διαχειριστική αρχή για τις δυνατότητες χρηµατοδότησης του επιχειρησιακού προγράµµατος. Υποβολή από τους τελικούς δικαιούχους των προτάσεων τους σε τυποποιηµένα έντυπα (Τεχνικά ελτία έργων) για ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Αξιολόγηση των προτάσεων µε βάση τα καθορισθέντα κριτήρια επιλογής και πρόταση ένταξης έργου/ ενέργειας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Υποβολή της πράξης στη διαδικασία συντονισµού Έκδοση απόφασης ένταξης έργου / ενέργειας στο πρόγραµµα και ενηµέρωση του τελικού δικαιούχου σχετικά µε τη ληφθείσα απόφαση και τους όρους χρηµατοδότησης. έσµευση των αναγκαίων πιστώσεων. η) Αιτήσεις ένταξης έργου Βάσει των µέτρων του συµπληρώµατος προγραµµατισµού, η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. καλεί τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους µε εγκύκλιο της για την υποβολή προτάσεων µε βάση ένα µεσοχρόνιο πρόγραµµα ενεργειών τεχνικής βοήθειας. Κάθε αίτηση ένταξης έργου/ενέργειας περιλαµβάνει σχέδιο υλοποίησης φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου ή επιχειρηµατικό σχέδιο (όπου απαιτείται) και ενδεχοµένως χρονοδιάγραµµα υλοποίησης µε αναφορά στις κρίσιµες δραστηριότητες του έργου. Για όλες τις πράξεις χρησιµοποιούνται τυποποιηµένα τεχνικά δελτία από τους δυνητικούς τελικούς δικαιούχους. Β. Αξιολόγηση προτάσεων -Επιλογή έργων/ενεργειών 1. Εξέταση των προτάσεων από τη διαχειριστική αρχή του Ε.Π. Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. εξετάζει τις αιτήσεις µε βάση τις παρακάτω ενδεικτικές κατηγορίες κριτηρίων. Τα κριτήρια επιλογής εξειδικεύονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης κάθε Ε.Π.. α. Επιλεξιµότητα έργου/ ενέργειας, στο πλαίσιο του µέτρου, όπως προσδιορίζεται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού (άρθρο 18 παρ.3β). β. Σκοπιµότητα έργου/ ενέργειας γ. Πληρότητα έργου/ ενέργειας., δηλ. εάν εκπληρώνονται οι στόχοι του µέτρου µε αυτοτελή τρόπο ή εάν αποτελεί µέρος ενός ήδη ενταγµένου έργου µε στόχο την επίτευξη σωστής λειτουργίας του έργου. δ. Ωριµότητα έργου. ε. Συνέπεια του έργου µε τις εκάστοτε εθνικές και κοινοτικές πολιτικές (π. χ. πολιτική απασχόλησης, προώθηση της ισότητας των ευκαιριών). Η µεθοδολογία αξιολόγησης δηµοσιοποιείται προ της υποβολής των προτάσεων. Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. συγκροτείται µε την κατάλληλη οργάνωση για την αξιολόγηση των προτάσεων (έργων/ενεργειών). Στα ειδικά θέµατα κατά την αξιολόγηση, η διαχειριστική αρχή µπορεί να υποστηριχθεί και µε υπηρεσίες εξωτερικών εµπειρογνωµόνων. Εάν το προτεινόµενο έργο/ ενέργεια δεν πληροί τα κριτήρια για την ένταξη του, η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει τον τελικό δικαιούχο για την απόρριψη, µε σχετική αιτιολόγηση. Όπου κρίνεται αναγκαίο προσκαλεί τον τελικό δικαιούχο να επανυποβάλλει διορθωµένη την αίτηση ένταξης του έργου/ενέργειας. 2. ιαδικασία συντονισµού για την ένταξη του έργου/ενέργειας Μετά την αξιολόγηση από την διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος, οι πράξεις υποβάλλονται σε µια διαδικασία συντονισµού. Η αξιολογηθείσα πρόταση υποβάλλεται στον Υπουργό 129

7 Εθνικής Οικονοµίας για έγκριση. Οι προτάσεις που προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν από το ΕΚΤ υποβάλλονται και στο Υπουργείο Εργασίας. Κατά τη διαδικασία συντονισµού για την ένταξη του έργου/ ενέργειας εξετάζεται ιδίως η συµβατότητα τους µε την στρατηγική και τις προτεραιότητες του ΚΠΣ και επιβεβαιώνεται ή προσαρµόζεται το χρηµατοδοτικό σχήµα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να ολοκληρώνεται σε σύντοµο χρόνο. 3. Απόφαση ένταξης-χρηµατοδότησης έργου/ ενέργειας Κατά κανόνα εντός 3 µηνών από την υποβολή της αίτησης στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος, η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. αποφασίζει την ένταξη του έργου/ ενέργειας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα και εκδίδει την σχετική απόφαση ένταξης. Αυτή η απόφαση ένταξης απευθύνεται στον τελικό δικαιούχο και υποβάλλεται στις αρµόδιες υπηρεσίες για την ανάληψη των απαραίτητων οικονοµικών δεσµεύσεων από τον κρατικό προϋπολογισµό. Στην ίδια απόφαση αναφέρονται οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την ένταξη και χρηµατοδότηση όπως υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και εκθέσεων για τα οικονοµικά και φυσικά ορόσηµα καθώς και υποχρεώσεις οικονοµικού ελέγχου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής των έργων/ ενεργειών, όλες οι αποφάσεις και γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογηµένες. Με την έκδοση της απόφασης ένταξης η πράξη αποτελεί µέρος του ετήσιου προγράµµατος τεχνικής βοήθειας του άρθρου 12 του Ν. 2860/ Ενταξη έργων/ ενεργειών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης/ εκτέλεσης τους Έργα / ενέργειες που κατά τη χρονική στιγµή της αίτησης ένταξης βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης/ εκτέλεσης αξιολογούνται σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία. Οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν πριν από την απόφαση ένταξης στο επιχειρησιακό πρόγραµµα είναι επιλέξιµες µε την επιφύλαξη του άρθρου 30 παρ.2 και του άρθρου 52 παρ.4 του Καν. 1260/ Εισαγωγή των στοιχείων στο ΟΠΣ - Τήρηση των φακέλων Η διαχειριστική αρχή είναι υπεύθυνη για την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων του έργου/ενέργειας στο ΟΠΣ, µε την ένταξη του στο Ε.Π.. Είναι επίσης υπεύθυνη για την τήρηση των στοιχείων καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και για την τήρηση και επικαιροποίηση των στοιχείων του ΟΠΣ τουλάχιστον για την περίοδο που προβλέπεται από το άρθρο 38 παρ. 6 του Καν. 1260/ Τροποποίηση έργου/ενέργειας Οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων του έργου και των υποέργων του (που καθορίζονται στις αντίστοιχες συµβάσεις) όπως εγκρίθηκε από την διαχειριστική αρχή του Ε.Π. γίνεται µε βάση διαδικασία που θα καθορίσει η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ. Οι τροποποιήσεις δεν µπορούν να οδηγούν σε σηµαντικές τροποποιήσεις του αντικειµένου του έργου/ενέργειας κατά την έννοια του άρθρου 30 παρ.4 του Καν. 1260/1999. Ειδικά οι δαπάνες που, οφείλονται σε υπερβάσεις προϋπολογισµού και χρονοδιαγράµµατος δεν είναι επιλέξιµες για εθνική και κοινοτική χρηµατοδότηση. Οι δαπάνες αυτές καθίστανται επιλέξιµες µόνο στην περίπτωση µιας δεύτερης θετικής έγκρισης χρηµατοδότησης για την λήψη της οποίας επαναλαµβάνεται η διαδικασία της αρχικής έγκρισης (αξιολογώντας και τη συµβατότητα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία). Ο προϋπολογισµός του έργου χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου που εγκρίθηκε από την διαχειριστική αρχή του Ε.Π. 130

8 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » 7. Πρόσβαση στα έγγραφα Με την επιφύλαξη των ισχυουσών εθνικών διατάξεων για την πρόσβαση στα έγγραφα, ειδική βαρύτητα αποδίδεται στην διαφάνεια. Τα έγγραφα που αφορούν την διαδικασία και τα αποτελέσµατα της επιλογής των έργων/ενεργειών τίθενται στην διάθεση της αρµόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Επιπλέον όλα τα έγγραφα που αφορούν το έργο/ενέργεια καταχωρούνται στο ΟΠΣ. 5.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Σε επίπεδο του επιχειρησιακού προγράµµατος συστήνεται Επιτροπή Παρακολούθησης βάσει του άρθρου 35 του Κανονισµού 1260/99. Επιτροπή Παρακολούθησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Η παρακολούθηση του Ε.Π. είναι ευθύνη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. η οποία συστήνεται εντός τριών µηνών από την απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Ε.Π. Η Επιτροπή Παρακολούθησης λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνικής έννοµης τάξης. ΣΥΝΘΕΣΗ Της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ΥΠΕΘΟ. Ως µέλη στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. συµµετέχουν: Ο εκπρόσωπος της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας Ο εκπρόσωπος της αρχής πληρωµής Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής ηµοσιονοµικού Ελέγχου του ΚΠΣ (ΥπΟΙΚ) Εκπρόσωποι κρατικών αρχών για οριζόντια θέµατα (π.χ. περιβάλλον, ισότητα). Εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Εκπρόσωποι των Οικονοµικών και Κοινωνικών Εταίρων Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ µε συµβουλευτική ιδιότητα. Επίσης κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης µπορούν να προσκληθούν ειδήµονες σε οικονοµικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστηµονικά και λοιπά θέµατα. Στη σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης διασφαλίζεται, κατά το δυνατόν, η ισόρροπη συµµετοχή ανδρών και γυναικών. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ 1. θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό σε συµφωνία µε την ιαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ. 2. Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, επιβεβαιώνει ή προσαρµόζει το συµπλήρωµα προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των φυσικών και δηµοσιονοµικών δεικτών που θα χρησιµοποιηθούν στην παρακολούθηση του. Επίσης εγκρίνει κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση του συµπληρώµατος προγραµµατισµού. 3. Εξετάζει και εγκρίνει εντός έξι µηνών µετά από την έγκριση του προγράµµατος τα κριτήρια επιλογής των πράξεων που χρηµατοδοτούνται βάσει εκάστου µέτρου. 4. Αξιολογεί τακτικά τις εξελίξεις καθώς και την πρόοδο που σηµειώνεται όσον αφορά την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων του προγράµµατος. 5. Εξετάζει τα αποτελέσµατα της εφαρµογής, ιδίως την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τα διάφορα µέτρα, καθώς και την ενδιάµεση αξιολόγηση που προβλέπεται στο άρθρο 42 του Καν. 1260/ Εξετάζει και εγκρίνει την ετήσια και την τελική έκθεση εκτέλεσης πριν αυτές αποσταλούν στην Επιτροπή. 131

9 7. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης του περιεχοµένου της απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε τη συµµετοχή των Ταµείων µε την επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ και της Επιτροπής. 8. Προτείνει στη διαχειριστική αρχή οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράµµατος, που µπορεί να συντελέσει στην επίτευξη των στόχων του Ε.Π. ή να βελτιώσει τη διαχείριση της παρέµβασης, συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής διαχείρισης. Κάθε προσαρµογή του προγράµµατος, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 3 του Καν. 1260/1999. Η Επιτροπή Παρακολούθησης υποστηρίζεται γραµµατειακά από την διαχειριστική αρχή του Ε.Π. Προκειµένου να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους, η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ και οι Επιτροπές Παρακολούθησης των Ε.Π., έχουν δικαίωµα πληροφόρησης για όλες τις παρεµβάσεις του σχετικού Ε.Π. Ειδικότερα κάθε Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν αιτήµατος της, έχει δικαίωµα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν την επιλογή των έργων/ενεργειών και την εφαρµογή τους, επιδεικνύοντας σεβασµό στις εθνικές διατάξεις που αφορούν τα θέµατα του απορρήτου (π.χ. κρατικές ενισχύσεις). 5.3 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Αρχή Πληρωµής Αρχή πληρωµής για το Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια του ΚΠΣ είναι η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πληρωµής του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας Η αρχή πληρωµής σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 32 του Καν. 1260/1999 και την εθνική νοµοθεσία: 1. Είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και την υποβολή των αιτήσεων πληρωµών στην Ε.Ε. (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα και ανά διαρθρωτικό Ταµείο σύµφωνα µε το 32 παρ. 3 Καν. 1260/1999 καθώς και για την αποδοχή των πιστώσεων της Επιτροπής. 2. ιασφαλίζει την απόδοση της κοινοτικής και εθνικής συµµετοχής στους τελικούς δικαιούχους (στις περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων και στους τελικούς αποδέκτες) µέσω του Π Ε το συντοµότερο δυνατόν και χωρίς καµία κράτηση. 3. Υποβάλλει την πιστοποιηµένη δήλωση στην Επιτροπή (η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά µέσω του ΟΠΣ) ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα και ανά διαρθρωτικό Ταµείο σύµφωνα µε το 32 παρ. 4 του Καν. 1260/ Υποβάλλει τις προβλέψεις για µελλοντικές αιτήσεις πληρωµών στην Ε. Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 7 του Καν. 1260/ Καθορίζει σε συνεργασία µε την διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ τους κανόνες λειτουργίας του ΟΠΣ για την επεξεργασία των πληροφοριών που χρησιµοποιεί (ελέγχει, πιστοποιεί, εγκρίνει) η αρχή πληρωµής, κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Μεριµνά για την ορθή λειτουργία των λογιστικών συστηµάτων στο επίπεδο των διαχειριστικών αρχών κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΚΠΣ. Κάθε διαχειριστική αρχή Ε. Π. ορίζει έναν υπεύθυνο, που θα διαχειρίζεται τις πληροφορίες αυτές και θα συνοµιλεί µε την αρχή πληρωµής. Η αρχή πληρωµής υποστηρίζεται από το «Γραφείο Υποστήριξης» (Help desk) 6. ιενεργεί τον εξωτερικό έλεγχο στις διαχειριστικές αρχές και στους τελικούς δικαιούχους που προβλέπεται στην παρ (έλεγχος δευτέρου επιπέδου). 7. Προβαίνει σε αναστολή των πληρωµών σε περίπτωση βάσιµης υπόνοιας παρατυπίας, ενηµερώνοντας ταυτόχρονα το τρίτο επίπεδο ελέγχου (την Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών), την αρµόδια διαχειριστική αρχή, το ΟΠΣ, τον τελικό δικαιούχο και τον τελικό αποδέκτη. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας προβαίνει στη διαγραφή των σχετικών πληρωµών αφού ακούσει τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι αποφάσεις της αρχής πληρωµής, που θα πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και 132

10 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » να συµφωνούν µε την αρχή της αναλογικότητας, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο διοικητικών ή/και δικαστικών πράξεων. 8. Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και το συντονισµό των χρηµατοδοτικών ροών και την διαχείριση των λογαριασµών που κατατίθενται οι πιστώσεις των διαρθρωτικών Ταµείων. Χρηµατοδοτικές ροές Ι. Ροές χρηµατοδοτήσεων Προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης διαφάνεια των χρηµατοδοτικών ροών του ΚΠΣ, µε την έννοια ότι η παροχή εθνικής και της κοινοτικής συνδροµής στον τελικό δικαιούχο θα πρέπει να παρακολουθείται στο πλαίσιο κάθε Ε.Π., η χρηµατοδοτική διαδροµή θα είναι η ακόλουθη: i) Η αρχή πληρωµής είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των συγκεκριµένων λογαριασµών που θα διατηρεί το Υπουργείο Οικονοµικών στην Τράπεζα της Ελλάδας: τέσσερις λογαριασµούς για το ΚΠΣ (ένας λογαριασµός για κάθε διαρθρωτικό ταµείο: ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ, ΧΜΠΑ) και έναν λογαριασµό για το Ταµείο Συνοχής. Κάθε λογαριασµός υποδιαιρείται σε υπο-λογαριασµούς ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα. Οι κοινοτικές πιστώσεις κατατίθενται άµεσα από τις υπηρεσίες της Επιτροπής στους λογαριασµούς, ανά διαρθρωτικό Ταµείο και ανά επιχειρησιακό πρόγραµµα. Οι διαχειριστικές αρχές ενηµερώνονται σχετικά. ii) Με εντολή της αρχής πληρωµής, οι κοινοτικές πιστώσεις εγγράφονται στο τµήµα εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού - Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Ιτο τµήµα δαπανών εγγράφονται οι προβλέψεις µεταφοράς πιστώσεων (κοινοτικών και δηµόσιων εθνικών) προς τους τελικούς δικαιούχους. Σε περίπτωση ιδιωτικής συµµετοχής αυτή εµφαίνεται στα αντίστοιχα υποσυστήµατα του ΟΠΣ για το Κ.ΠΙ. τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταµείο Συνοχής. Οι προκαταβολές των κοινοτικών πόρων µε την αντίστοιχη εθνική συµµετοχή χρησιµοποιούνται προκειµένου να ξεκινήσει η χρηµατοδότηση των τελικών δικαιούχων. Στον κρατικό προϋπολογισµό υπάρχουν στοιχεία µε τα οποία καθορίζεται σαφώς η παρέµβαση, ο τελικός δικαιούχος και το ύψος της οικονοµικής συνδροµής, όπως: H επωνυµία του τελικού δικαιούχου, Ο τίτλος του έργου/ ενέργειας Ο εγκριθείς από την διαχειριστική αρχή προϋπολογισµός κατά την ένταξη του έργου/ ενέργειας στο επιχειρησιακό πρόγραµµα. Η ετήσια κατανοµή του παραπάνω προϋπολογισµού Το επιχειρησιακό πρόγραµµα στο οποίο έχει ενταχθεί το έργο. iii) Η αρχή πληρωµής µεριµνά για την απόδοση των ετήσιων πιστώσεων (κοινοτικών και δηµόσιων εθνικών) στους τελικούς δικαιούχους. Η απόδοση των πιστώσεων αυτών γίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία εκτέλεσης του κραηκού προϋπολογισµού -Π..Ε. και τους ρυθµούς υλοποίησης των έργων όπως πιστοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή. Η απόδοση στους τελικούς δικαιούχους γίνεται χωρίς καµία µείωση ή κράτηση ή µεταγενέστερη ειδική επιβάρυνση που επιφέρει µείωση των ποσών αυτών (άρθρο 32 παρ. 1 του Καν. 1260/1999). 2. Ροή χρηµατοδοτικών πληροφοριών i) Η απόφαση έγκρισης χρηµατοδότησης κοινοποιείται στον τελικό δικαιούχο. Ο τελικός δικαιούχος πρέπει να υποβάλει στη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος τις πραγµατοποιηθείσες πληρωµές µέσω ενός µηνιαίου δελτίου καθώς και την εξέλιξη του φυσικού και του οικονοµικού αντικειµένου µέσω ενός τριµηνιαίου δελτίου παρακολούθησης. 133

11 Οι πληροφορίες αυτές µετά την έγκριση και επιβεβαίωση τους από τη ιαχειριστική Αρχή κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Η αρχή πληρωµής κάνει χρήση αυτών των πληροφοριών µέσω του ΟΠΣ και διασταυρώνει τα στοιχεία που βεβαιώνει η διαχειριστική αρχή µε τις πληρωµές του Π Ε, έτσι όπως αυτές προκύπτουν από κατάλληλα τραπεζικά στοιχεία. ii) Η αρχή πληρωµής υποβάλλει τις αιτήσεις στην Επιτροπή αφού: - ελέγξει την ακρίβεια των παραπάνω πληροφοριών και ιδίως σε ότι αφορά τις πληρωµές που έχουν γίνει από τους τελικούς δικαιούχους - επαληθεύσει πιθανά ερωτήµατα που εκκρεµούν, µετά τους σχετικούς ελέγχους, - ελέγξει εάν το συµπλήρωµα προγραµµατισµού και οι σχετικές ετήσιες εκθέσεις της διαχειριστικής αρχής έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή. 3. Το ΟΠΣ πραγµατοποιεί ελέγχους για τις πληρωµές των σχετικών ποσών και για τα παραστατικά των δαπανών που παρέχονται από τη διαχειριστική αρχή προκειµένου να διασφαλίζεται η ορθότητα των παρεχόµενων πληροφοριών (κυρίως η ακρίβεια των καταχωρούµενων πληροφοριών και των πραγµατοποιηθεισών πληρωµών καθώς και ο τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας). Η αρχή πληρωµής διαθέτει στο ΟΠΣ αναλυτικά δεδοµένα των δαπανών που δηλώνονται από τους τελικούς δικαιούχους. Το ΟΠΣ τροφοδοτείται µε στοιχεία που αφορούν τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται µέσω των λογαριασµών που διατηρούνται σε άλλους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς. 5.4 ΕΛΕΓΧΟΙ Σύµφωνα µε το άρθρο 38 παρ.1 του Καν. 1260/99, το κράτος µέλος έχει την κύρια ευθύνη για την άσκηση του οικονοµικού ελέγχου του ΚΠΣ. Ενεργεί σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίσει ότι οι κοινοτικοί πόροι χρησιµοποιούνται σωστά και αποτελεσµατικά, βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του ιδίου Κανονισµού, η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. είναι η κατ' αρχήν υπεύθυνη αρχή για το σύννοµο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων/ ενεργειών και της εφαρµογής του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Είναι επίσης υπεύθυνη για τις αιτιάσεις και τις απαντήσεις οι οποίες δίδονται σε παρατηρήσεις και σε αιτήσεις λήψεως διορθωτικών µέτρων της Επιτροπής βάσει του Άρθρου 38 παρ. 4, εδ.α του Καν. 1260/99 ή στις συστάσεις αναπροσαρµογής, οι οποίες διατυπώνονται βάσει του άρθρου 34 παρ. 2 του Καν. 1260/99. Για την αποτελεσµατική άσκηση των ελέγχων η Ελλάδα διαθέτει ένα σύστηµα ελέγχου των διαρθρωτικών Ταµείων που οργανώνεται σε τρία επίπεδα: Ο έλεγχος πρώτου επιπέδου είναι εσωτερικής φύσεως και ασκείται από τη διαχειριστική αρχή του επιχειρησιακού προγράµµατος. Περιλαµβάνει τον έλεγχο όλων των έργων στη φυσική, χρηµατοοικονοµική και λογιστική τους διάσταση, τόσο στον τόπο υλοποίησης τους, όσο και στην έδρα των φορέων που έχουν στην κατοχή τους πρωτότυπους τεχνικούς φακέλους και τα παραστατικά δαπανών. Ο έλεγχος του δευτέρου επιπέδου συνίσταται σε εξωτερικό διαχειριστικό έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει την ανάλυση και την αξιολόγηση του συστήµατος ελέγχων του πρώτου επιπέδου και υπεισέρχεται, όπου είναι απαραίτητο, στις ειληµµένες από τα διαχειριστικά όργανα αποφάσεις, καθώς και στον έλεγχο των τελικών δικαιούχων. 134

12 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » Ο έλεγχος αυτού του επιπέδου ασκείται από την αρχή πληρωµής του ΚΠΣ. Η αρχή πληρωµής µπορεί να χρησιµοποιήσει προς τούτο υφιστάµενες εθνικές διοικητικές αρχές. Ο έλεγχος του τρίτου επιπέδου αφορά τον συνολικό συντονισµό των συστηµάτων ελέγχου καθώς και εξειδικευµένες επιθεωρήσεις και ασκείται από Ειδική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών/ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. ιενεργεί ελέγχους επί των διαχειριστικών αρχών, της αρχής πληρωµής και των τελικών δικαιούχων προκειµένου να διασφαλίσει την χρηστή και αποτελεσµατική δηµοσιονοµική διαχείριση. Επίσης διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε έργα/ ενέργειες σύµφωνα µε ης ρυθµίσεις του Καν. 2064/97 ή του εν ισχύ Κανονισµού κατά τη στιγµή πραγµατοποίησης των ελέγχων. Κατά τη διενέργεια εξειδικευµένων ελέγχων σε όλα τα επίπεδα µπορούν να χρησιµοποιηθούν υπηρεσίες εξωτερικών ελεγκτών ή ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της άσκησης της αρµοδιότητας της ως θεµατοφύλακα για την ορθή εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζει την ύπαρξη και την καλή λειτουργία του συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου, ώστε οι κοινοτικοί πόροι να χρησιµοποιούνται µε τρόπο τακτικό και αποτελεσµατικό. Προς τούτο, και χωρίς να είναι σε βάρος της ενδεχόµενης διεξαγωγής ελέγχων από πλευράς των εθνικών ελεγκτικών αρχών και τα πορίσµατα αυτών, υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Επιτροπής µπορούν να διεξάγουν επιτόπιους ελέγχους, και µάλιστα δειγµατοληπτικούς, για όλες τις πράξεις οι οποίες χρηµατοδοτούνται από τα ταµεία, καθώς και των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου, µε προειδοποίηση τουλάχιστον µίας εργάσιµης ηµέρας. Η Επιτροπή πληροφορεί για αυτό την διαχειριστική αρχή κατά τρόπον ώστε να έχει κάθε δυνατή βοήθεια. Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι του κράτους µέλους µπορούν να συµµετέχουν στους ελέγχους αυτούς. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από το κράτος µέλος να πραγµατοποιήσει έναν επιτόπιο έλεγχο για να βεβαιωθεί για το σύννοµο ενός ή περισσοτέρων πράξεων. Υπάλληλοι ή εκπρόσωποι της Επιτροπής µπορούν να συµµετέχουν στους ελέγχους αυτούς. Ο έλεγχος στο πρώτο επίπεδο Προληπτικός έλεγχος Η διαχειριστική αρχή του Ε.Π. ελέγχει πριν από την ένταξη έργου/ ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένων των έργων/ ενεργειών που βρίσκονται στο στάδιο πραγµατοποίησης ή εκτέλεσης κατά την παρουσίαση της αίτησης) όλα τα στάδια προετοιµασίας για την εφαρµογή του έργου/ ενέργειας. Συγκεκριµένα διασφαλίζει ότι: α) Ο τελικός δικαιούχος έχει λάβει όλα τα µέτρα που θα µπορούσαν να οδηγήσουν στην επιλογή αναδόχων ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του έργου, β) έχουν ληφθεί όλα τα µέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας. Έλεγχος κατά την εκτέλεση του έργου. Ο έλεγχος των υπό εκτέλεση έργων διασφαλίζεται διαρκώς µε ελέγχους που πραγµατοποιούνται µέσω του ΟΠΣ. Κάθε τελικός δικαιούχος και κάθε έργο θα ελέγχεται κατά γενικό κανόνα, από την διαχειριστική αρχή τουλάχιστον µία φορά επί τόπου, µε την επιφύλαξη των πράξεων που εκτελούν ως τελικοί δικαιούχοι η Αρχή Πληρωµής και η Ε ΕΛ. Ο έλεγχος περιλαµβάνει: Τον έλεγχο της νοµιµότητας και κανονικότητας των πράξεων και των διαδικασιών. Τον έλεγχο της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώνονται από τον τελικό δικαιούχο. 135

13 Τον έλεγχο της τήρησης των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει ο τελικός δικαιούχος στα πλαίσια του έργου. Τον έλεγχο της τήρησης των κανόνων δηµοσιότητας. Κάθε έλεγχος γίνεται αντικείµενο µιας τυποποιηµένης έκθεσης ελέγχου που καταχωρείται στο ΟΠΣ. Έλεγχος µε την ολοκλήρωση του έργου. Μετά την δήλωση ολοκλήρωσης του έργου, η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο του έργου/ενέργειας όσον αφορά το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσµα, λαµβάνοντας υπόψη το εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο και τα καταχωρηµένα στο ΟΠΣ δεδοµένα. Υπογράφει µια δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων, η οποία συνοδεύει το φάκελο ολοκλήρωσης (κλεισίµατος) του έργου και αυτή καταχωρείται στο ΟΠΣ. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Η διαχειριστική αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή για τα συµπεράσµατα των ελέγχων καθώς και για τις διοικητικές ή δικαστικές πράξεις που χρειάστηκε να πραγµατοποιηθούν εξαιτίας τους. Ο έλεγχος στο δεύτερο επίπεδο Ο χρηµατοοικονοµικός έλεγχος ασκείται από την αρχή πληρωµής. Εκτός από τον προκαταρκτικό έλεγχο κάθε πληρωµής (έλεγχος διασταύρωσης πληροφοριών), η αρχή πληρωµής πραγµατοποιεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Η αρχή πληρωµής είναι επιφορτισµένη µε την παροχή των απαραίτητων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονοµικών για την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σηµ. στ. του Καν. 1260/99. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων της αρχής πληρωµής καταχωρούνται στο ΟΠΣ και γνωστοποιούνται στη διαχειριστική αρχή, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, στον τελικό δικαιούχο και στην Επιτροπή. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων υπεράσπισης του ενδιαφερόµενου µέρους και αφού ζητήσει τη γνώµη της διαχειριστικής αρχής, η αρχή πληρωµής µε δική της πρωτοβουλία, ή µετά από πρόταση άλλων εµπλεκοµένων αρχών δύναται να προχωρήσει στην αναστολή της χρηµατοδότησης και ενδεχοµένως στην ακύρωση της χρηµατοδότησης. Ο έλεγχος στο τρίτο επίπεδο Αυτός ο έλεγχος περιλαµβάνει: Την πραγµατοποίηση ελέγχων επί των συστηµάτων ελέγχων, ελέγχων της νοµιµότητας και κανονικότητας για όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του ΚΠΣ καθώς και των επιχειρησιακών προγραµµάτων. Την πραγµατοποίηση δειγµατοληπτικών ελέγχων κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του Καν. 2064/97 ή του εν ισχύ Κανονισµού κατά τη στιγµή πραγµατοποίησης των ελέγχων. Την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο επίπεδο. Την αξιολόγηση των ενεργειών και των µέτρων που υιοθετήθηκαν προκειµένου να συµµορφωθούν οι εµπλεκόµενες αρχές µε τα συµπεράσµατα των ελέγχων. Την παρακολούθηση των διοικητικών και δικαστικών διώξεων σε περιπτώσεις παρατυπίας και την εντολή στην αρχή πληρωµής για την ανάκτηση των ποσών που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως. Την ανακοίνωση, στην Επιτροπή, των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 38 παρ. 1 σηµ. ε του Καν. 1260/99. Την υποβολή της δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 38 παρ. 1, σηµ. στ. του Καν. 1260/

14 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » 5.5 AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σύµφωνα µε το άρθρο 40 παρ. 5 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, ο τρόπος αξιολόγησης διευκρινίζεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και στις παρεµβάσεις. Τα άρθρα του Κανονισµού καθορίζουν τις ευθύνες του κάθε µέρους, ενώ η παράγραφος 2 του άρθρου 8 τοποθετεί την αξιολόγηση στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης και της συµπληρωµατικότητας των δοµών, των διαδικασιών, των µεθόδων και του χρονοδιαγράµµατος που θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή των κανονιστικών πράξεων σε θέµατα αξιολόγησης του ΚΠΣ, των προγραµµάτων, των µεγάλων έργων και των συµπληρωµάτων προγραµµατισµού καθώς και της ποσοτικοποίησης των στόχων. Οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους και ιδίως η διαχειριστική αρχή και η Επιτροπή εξοπλίζονται µε τα κατάλληλα µέσα και συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της αξιολόγησης. Σ' αυτό το πλαίσιο, η ποιότητα της ποσοτικοποίησης των στόχων και η συστηµατική και έγκαιρη συγκέντρωση των δεδοµένων των σχετικών µε τους δείκτες έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (άρθρα 41 και 26 του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1260/99) Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) των σχεδίων, προγραµµάτων και συµπληρωµάτων προγραµµατισµού. Η εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante) αποτελεί ευθύνη των αρµοδίων αρχών για την προετοιµασία των σχεδίων, των παρεµβάσεων και των συµπληρωµάτων προγραµµατισµού. ιεξάγεται στο επίπεδο του σχεδίου και των προγραµµάτων συµπεριλαµβανοµένου του συµπληρώµατος προγραµµατισµού. Αφορά: την ανάλυση των αποτελεσµάτων των προηγούµενων αξιολογήσεων την ανάλυση των ισχυρών σηµείων, των αδύνατων σηµείων και του δυναµισµού των περιφερειών ή/και των τοµέων την εκτίµηση του λόγου ύπαρξης και της συνοχής της προτεινόµενης στρατηγικής την ποσοτικοποίηση των προτεραιοτήτων και των στόχων την ανάλυση των αναµενόµενων επιπτώσεων και την αιτιολόγηση της πολιτικής την ποιότητα των µηχανισµών εφαρµογής Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στην αξιολόγηση των ανθρώπινων πόρων και στη συνοχή µε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση και τα Εθνικά Σχέδια ράσης για την Απασχόληση, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της προώθησης ίσων ευκαιριών µεταξύ γυναικών και ανδρών. Σε εφαρµογή του άρθρου 15 παρ. 3 του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1260/99, η Επιτροπή εκτιµά τα σχέδια σε συνάρτηση µε τους στόχους του κανονισµού, µε τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 41. Η αξιολόγηση των έργων Οι αιτήσεις συνδροµής από το ΕΤΠΑ σχετικά µε τα µεγάλα έργα που αναφέρονται στο άρθρο 25 του Καν.(ΕΚ) 1260/99 (δηλαδή αυτά που το συνολικό κόστος τους υπερβαίνει τα 50 εκατοµµύρια ευρώ), πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 26 παρ.1 του ως άνω αναφερόµενου κανονισµού. Η ανάγκη πραγµατοποίησης αναλύσεων κόστους-οφέλους που να καλύπτουν την χρηµατοοικονοµική ανάλυση, την κοινωνικοοικονοµική ανάλυση καθώς και την ανάλυση κινδύνων και βιωσιµότητας του έργου υπογραµµίζεται ιδιαίτερα. Αξιολογείται επίσης η επίπτωση στην απασχόληση και η περιβαλλοντική επίπτωση όπως ορίζεται στο σηµείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 26. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 26, η Επιτροπή - πριν την επιβεβαίωση ή την τροποποίηση του ποσοστού συµµετοχής - εκτιµά το έργο συµβουλευόµενη, αν κριθεί αναγκαίο, την ΕΤΕπ. 137

15 Τα άλλα έργα, µε κόστος µικρότερο των 50 εκατοµµυρίων ευρώ, αποτελούν αντικείµενο κατάλληλης αξιολόγησης εκ µέρους των αρµοδίων αρχών του κράτους µέλους βάσει διαφανών κριτηρίων και διαδικασιών. Η ενδιάµεση αξιολόγηση Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται στο επίπεδο του ΚΠΣ και του επιχειρησιακού προγράµµατος που υλοποιείται στα πλαίσια αυτού. Έχει ουσιαστικά ως στόχο να τροφοδοτήσει το ΚΠΣ και το πρόγραµµα, στο µέσο της περιόδου υλοποίησης τους, µε τις ενδεχόµενες απαραίτητες προσαρµογές και να προσφέρει στοιχεία για την εκτίµηση της απόδοσης των παρεµβάσεων. Η ενδιάµεση αξιολόγηση διεξάγεται υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π., σε συνεργασία µε την αρµόδια ειδική υπηρεσία της ιαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της εταιρικής σχέσης. Στοχεύει, βάσει των πρώτων αποτελεσµάτων, στην εξέταση της ορθότητας και των προοπτικών υλοποίησης των στόχων. Αξιολογεί επίσης τη χρήση των πιστώσεων καθώς και την εξέλιξη της παρακολούθησης και της υλοποίησης. Η ενδιάµεση αξιολόγηση περιλαµβάνει µια κριτική ανάλυση µε βάση τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν στα πλαίσια της παρακολούθησης και άλλων πηγών που χρησιµοποιήθηκαν. Αποφαίνεται επίσης για την ορθότητα και την αιτιολόγηση των ενδεχοµένων προσαρµογών σε σχέση µε τους αρχικά ποσοτικοποιηµένους στόχους. Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται από ανεξάρτητο αξιολογητή και υποβάλλεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΚΠΣ/Ε.Π. πριν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το αργότερο την 31/12/2003. Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές οφείλουν να σεβαστούν, κατά την επεξεργασία, το απόρρητο των δεδοµένων παρακολούθησης στα οποία έχουν πρόσβαση. Η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της ενδιάµεσης αξιολόγησης απαιτεί την προηγούµενη συµφωνία της Επιτροπής Παρακολούθησης. Σύµφωνα µε το άρθρο 42 παρ. 3 του Καν.(ΕΚ) 1260/99, η Επιτροπή εξετάζει την ορθότητα και την ποιότητα της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων που έχουν εκ των προτέρων συµφωνηθεί µε το κράτος µέλος σε εταιρική βάση, εν όψει της αναθεώρησης των παρεµβάσεων και της χορήγησης του αποθεµατικού επίδοσης. Η ενδιάµεση αξιολόγηση επικαιροποιείται υπό την µορφή ενός πρώτου απολογισµού το αργότερο την 31η εκεµβρίου Έγκειται στο κράτος µέλος να αποφασίσει εάν για δικούς του λόγους και ανάγκες, θα προβεί σε αξιολογήσεις πέραν των δύο υποχρεωτικών βάσει του κανονισµού, που αναφέρθηκαν προηγουµένως (ενδιάµεση και πρώτου απολογισµού). Για την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον κανονισµό, την εξασφάλιση αποτελεσµατικών και χρήσιµων αξιολογήσεων και την ανάδραση αυτών µε τις παρεµβάσεις, είναι σκόπιµη η λειτουργία µιας τεχνικής επιτροπής αξιολόγησης σε εθνικό επίπεδο καθώς και ο ορισµός υπευθύνων για την αξιολόγηση στα πλαίσια της διαχειριστικής αρχής του Ε.Π. Η εκ των υστέρων αξιολόγηση (άρθρο 43 του κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1260/99) Η εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση αφορά τις παρεµβάσεις και υπάγεται στην ευθύνη της Επιτροπής σε συνεργασία µε το κράτος µέλος και την ιαχειριστική Αρχή. Έχει ως στόχο την ανάλυση σχετικά µε τη χρήση των πόρων, την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των παρεµβάσεων και των επιπτώσεων τους καθώς και τη χρησιµότητα και διάρκεια αυτών. ιεξάγεται βάσει µεθοδολογικών προτάσεων της Επιτροπής, σε συνεννόηση µε τα κράτη µέλη, κατά τρόπο συντονισµένο και οµοιογενή, για την άντληση διδαγµάτων τόσο σχετικά µε τις παρεµβάσεις όσο και µε την πολιτική της οικονοµικής και κοινωνικής Συνοχής στο σύνολο της. ιεξάγεται από ανεξάρτητους αξιολογητές και πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο τρία χρόνια µετά το πέρας της προγραµµατικής περιόδου. 138

16 AΠOΣΠAΣMA AΠO TO EΠIXEIPHΣIAKO ΠPOΓPAMMA «TEXNIKH BOHΘEIA » 5.6 ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Περιγραφή των σχετικών µε τη δηµοσιότητα και πληροφόρηση διατάξεων Η διαχείριση της δηµοσιότητας είναι στην ευθύνη της διαχειριστικής αρχής. Πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε τις άλλες αρµόδιες ειδικές υπηρεσίες της διαχειριστικής αρχής του ΚΠΣ και την Επιτροπή, η οποία ενηµερώνεται για τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη των στόχων της. Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα διοικητικά µέτρα προκειµένου να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν την πληροφόρηση και την δηµοσιότητα σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων και να συνεργαστούν µε την Επιτροπή που προβλέπονται στον ειδικό Κανονισµό (ΕΚ) αρ. 1159/2000 "σχετικά µε τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να διεξαχθούν από τα κράτη µέλη, όσον αφορά τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών Ταµείων".. Η υλοποίηση των δράσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας των παρεµβάσεων των διαρθρωτικών Ταµείων αναστέλλονται δύο µήνες πρίν από τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών, νοµαρχιακών και δηµοτικών εκλογών. Οι δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας εξυπηρετούν αποκλειστικά τους στόχους που προβλέπονται στον Καν. 1259/2000 και έχουν ως σκοπό την πληροφόρηση: Των δυνητικών και τελικών δικαιούχων, καθώς και των περιφερειακών, τοπικών και άλλων αρµοδίων δηµοσίων αρχών, των επαγγελµατικών οργανώσεων και οικονοµικών κύκλων, των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων, των µη κυβερνητικών οργανώσεων (ιδίως των οργανώσεων προώθησης της ισότητας µεταξύ ανδρών και γυναικών και των οργανώσεων που δρουν για τη βελτίωση και την προστασία του περιβάλλοντος), και των φορέων των έργων, για την εξασφάλιση της διαφάνειας σχετικά µε τις δυνατότητες που παρέχει η κοινή παρέµβαση της Ε..Ε και του κράτους µέλους. Η διαχειριστική αρχή µεριµνά για την δηµιουργία κατάλληλου συστήµατος διάδοσης των πληροφοριών, οι οποίες έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της διαφάνειας απέναντι στους διαφόρους εταίρους και δυνητικούς δικαιούχους και ιδίως τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές οι πληροφορίες περιλαµβάνουν σαφείς ενδείξεις των προτεινόµενων διοικητικών διαδικασιών, µια περιγραφή των µηχανισµών διαχείρισης των φακέλων, πληροφορίες σχετικές µε τα κριτήρια επιλογής των έργων / ενεργειών και µε τους µηχανισµούς αξιολόγησης, καθώς και τους υπευθύνους σε εθνικό, περιφερειακό, ή τοπικό επίπεδο οι οποίοι θα µπορούσαν να εξηγήσουν τη λειτουργία των παρεµβάσεων και τα κριτήρια επιλεξιµότητας. Της κοινής γνώµης σχετικά µε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Η διαχειριστική αρχή πληροφορεί τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης (συµπεριλαµβανοµένων των διευθύνσεων του διαδικτύου) µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο σχετικά µε τις διαρθρωτικές παρεµβάσεις, οι οποίες συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να διακρίνεται µε σαφήνεια η συµµετοχή της Ε.Ε. (κυρίως αναφέροντας το ύψος της κοινοτικής συνδροµής και το ποσοστό συµµετοχής στις προβαλλόµενες δράσεις). Τα µηνύµατα πρέπει να είναι ενδεικτικά της αποστολής του κάθε Ταµείου. Η προβολή των παρεµβάσεων που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή, και οι σηµαντικές φάσεις της υλοποίησης τους αποτελούν αντικείµενο ενεργειών ευαισθητοποίησης µέσω των εθνικών ή περιφερειακών µέσων µαζικής ενηµέρωσης κατά περίπτωση. Οι καταχωρήσεις υπό την µορφή δελτίου τύπου, ή διαφηµιστικής ανακοίνωσης θα πρέπει να αναφέρουν σε απλή και κατανοητή γλώσσα για το ευρύ κοινό τη συµµετοχή της Ε.Ε. Πρέπει να διασφαλιστεί µια καλή συνεργασία µε το γραφείο της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα. Υλοποίηση των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας Τα µέτρα πληροφόρησης και δηµοσιότητας παρουσιάζονται µε τη µορφή ενός σχεδίου δράσεων που αφορά την επικοινωνία τόσο στο επίπεδο του ΚΠΣ όσο και στο επίπεδο κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος. 139

17 Τα σχέδια δράσης κάθε επιχειρησιακού προγράµµατος παρουσιάζονται στο συµπλήρωµα προγραµµατισµού σύµφωνα µε τον Καν. 1159/2000. Για την εξασφάλιση της οµοιογένειας, συνοχής και συνέργιας µεταξύ των µέτρων δηµοσιότητας και πληροφόρησης του ΚΠΣ και των επιχειρησιακών προγραµµάτων, η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ παρέχει ενιαίες αρχές και πλαίσια προς τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραµµάτων και φροντίζει για την συνολική παρακολούθηση, εποπτεία και συντονισµό. Τα ποσά που προβλέπονται για την πληροφόρηση και την δηµοσιότητα, περιλαµβάνονται στην χρηµατοδότηση των ΚΠΣ και των ΕΠ στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας (απαραίτητα ποσά για την επεξεργασία την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των παρεµβάσεων που προβλέπονται από το άρθρο 17 παρ.2 ε), στο άρθρο 18 παρ.2β), στο άρθρο 19 παρ.3β του Καν. (ΕΚ) 1260/1999). Η διαχειριστική αρχή µεριµνά στο να υποδείξει το/τα αρµόδιο/α για τα θέµατα πληροφόρησης και δηµοσιότητας πρόσωπο/α και να ενηµερώσει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999, η διαχειριστική αρχή πληροφορεί την Επιτροπή για την πρόοδο των θεµάτων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Προκειµένου να διασφαλισθεί η δηµοσιότητα των έργων που συγχρηµατοδοτούνται από τα διαρθρωτικά Ταµεία, η αρµόδια διαχειριστική αρχή έχει την ευθύνη της τήρησης των µέτρων πληροφόρησης και δηµοσιότητας που προβλέπονται από το παρόν ΚΠΣ, καθώς και στον Καν. (ΕΚ) 1159/2000. Η Επιτροπή Παρακολούθησης διασφαλίζουν επαρκή πληροφόρηση για τις εργασίες τους. Προς τούτο και µε ευθύνη του προέδρου τους πληροφορούν, στο µέτρο του δυνατού, τα µέσα ενηµέρωσης για τον βαθµό προόδου των παρεµβάσεων των οποίων έχουν την ευθύνη. Σε σηµαντικές εκδηλώσεις που συνδέονται µε τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης, τις συναντήσεις υψηλού επιπέδου ή διάφορα εγκαίνια, ενηµερώνεται η Επιτροπή και η αντιπροσωπεία της στην Ελλάδα. Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή Παρακολούθησης τις απαιτούµενες πληροφορίες επί της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών που έχουν γίνει µε σκοπό την πληροφόρηση και την δηµοσιότητα. Η διαχειριστική αρχή µπορεί σε κάθε περίπτωση, να λάβει πρόσθετα µέτρα, ιδιαίτερα δε πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνεισφέρουν στην καλή υλοποίηση της ακολουθούµενης πολιτικής στο πλαίσιο των διαρθρωτικών Ταµείων. Πληροφορεί την Επιτροπή περί των ειληµµένων πρωτοβουλιών ώστε να µπορέσει η Επιτροπή να συνεισφέρει µε τον προσήκοντα τρόπο στην υλοποίηση τους. Στο πνεύµα της εταιρικής σχέσης και της εξυπηρέτησης του κοινού συµφέροντος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στην διάθεση των καθ' ύλην αρµοδίων αρχών την πείρα και τον εξοπλισµό της. Υποστηρίζει την ανταλλαγή εµπειριών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της υλοποίησης του άρθρου 46 του Καν.(ΕΚ) 1260/1999 και εµψυχώνει άτυπα δίκτυα των υπευθύνων της πληροφόρησης. 140

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Γ ΚΠΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.. Κ. Π. LEADER+ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER+ 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, L 130/30 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1159/2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Μαΐου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Ημερομηνία 4/9/2009 Α.Π.: 8748. Κωδικός Πρόσκλησης: 29. Προς: 5 Η Υ.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Θ.Σιάππας Τηλέφωνο : 2231350903 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Άρθρο 1: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης της πράξης "ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

ΣΧΕΔΙΟ. Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 15.02.2011 α.π.:670

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020

Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Βασικά στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης / Εθνική Αρχή Συντονισμού Ιούνιος 2015 Περιεχόμενα παρουσίασης Α. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

8 η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2000-2006 5 Μαρτίου 2009 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : 8ης Μεραρχίας 5-7 Ιωάννινα Ταχ.Κώδικας : 45445 Πληροφορίες : ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία Banners Προβολή ΠΕΠ-ΑΜΘ σε ηλεκτρονικά μέσα υψηλής επισκεψιμότητας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Κομοτηνή, 22 / 10 / 2008 Αριθ. Πρωτ.: 15691 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ΑΔΑ ΑΔΑ: : 4ΑΛΥΟΡ1Υ-4Ρ 4Α877ΛΒ-68Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των:

Η δηµοσιότητα των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος αποβλέπει στην ευρεία και πλήρη πληροφόρηση των: Α. Εισαγωγή Κεντρικό σηµείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας των συγχρηµατοδοτούµενων από τα διαρθρωτικά Ταµεία παρεµβάσεων, αποτελεί η εξυπηρέτηση "του δικαιώµατος των πολιτών να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα

Ο Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 56 Τ.Κ. 115

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ Μεταφορά πράξεων πλην κρατικών ενισχύσεων Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.0 Δεκέμβριος 2013 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2):

1 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2): ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Δ / νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλέφωνο: 213 1501500

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ «Α.Κ.Α.Σ. ΗΛΙΟΣ» ΩΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (Ε.Ε.) 2200/96 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Τύπος Αναγνώρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ Ταχ. /νση : Μυλλέρου 73-77 Ταχ. Κώδικας : 10436 Πληροφορίες: Λέκκας Αθανάσιος Τηλέφωνο : 213-1320-700 Fax : 213-1320-686 Email : efd@eetaa.gr

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 7.1.2003 L 2/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 16/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Ιανουαρίου 2003 για τη θέσπιση ειδικών λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συµβουλίου όσον αφορά την επιλεξιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΡΟΣ Α.1 - ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΏΝ...7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ I ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ...7 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3

Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 Σχήμα διαχείρισης δαπανών ανάμεσα σε ΑΣ και εταίρους 1/3 1. Κάθε εταίρος της ΑΣ πραγματοποιεί δαπάνες σύμφωνα με την ΑΥΙΜ. Δημιουργεί τις λογιστικές καταστάσεις ανά δράση (με καταχώρησή στην εφαρμογή διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να λαμβάνει προέγκριση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ OΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ EΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Τίτλος Πράξης: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΙΖΩΜΑΤΩΝ Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: Άρθρο 1 : Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Ο Δικαιούχος ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στην Προγραμματική Περίοδο 2007 2013, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002

«Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 1. «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006», Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, 2002 7 «Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη ηµοσιότητα των Επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΟΥ (ΣΔΕ) ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ1083/2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 Μάιος 2009 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ε.ΤΑ.Κ Α. ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ α/α Α. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 1. Ο χειριστής να έχει αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1

ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ ΚΠΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 I.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Βίλα Καζούλη Λ. Κηφισίας 241 14561, Αθήνα Τηλ: 210 5241903, 210 5241919 Fax: 210 5241833 Πληροφορίες: Π. Φουσκοκολάκη Email : PFouskokolaki@prasinotameio.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 5 η ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΑΘΗΝΑ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 1. Σύγκληση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Μεθοδολογία και Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων Γιάννης Παπαϊωάννου, Προϊστάμενος Μον. Α2 ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Regional 2014-2020 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα 118 55 Ιστοσελίδα: www.edulll.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ eco-commerce Το eco-commerce αναπτύχθηκε από την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ/01/06/12-11-2014 1/11 ΕΣΥ ΚΑΝΑΞ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 25-02-1997

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες

2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2. ΟΠΣ/ ΚΠΣ - ΚΠ : Βοηθητικές Εργασίες 2.1 Βοηθητικές Εργασίες ΚΠΣ/ΚΠ 2.1.1 Εισαγωγή στο μενού βοηθητικών εργασιών Ο "Πυρήνας" του ΟΠΣ είναι ένα σύνολο αρχείων με κωδικοποιημένα στοιχεία που μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΑΘΗΝΑ 2013 ΜΕΡΟΣ Α : ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ (Ο.Π.Σ.A.Α.)* ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων

Σκοπός του ΟΠΣ. Μηχανογραφηµένη ιαχείριση. Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Σκοπός του ΟΠΣ Μηχανογραφηµένη ιαχείριση Ενηµέρωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρύτερη Αξιοποίηση εδοµένων Το ΟΠΣ ενσωµατώνει τη διαχειριστική λογική: του ΚΠΣ και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών του Ταµείου Συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-7450854, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Fax: 210-7473666 Α.Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210-7450854, Αθήνα, 3 Μαΐου 2011 Fax: 210-7473666 Α.Π. ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Α1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Λ. Πέλκα Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων Σελίδα 2 από 7 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Δικαιούχος Χώρα Κυπριακή Δημοκρατία. 1.2 Αναθέτουσα Αρχή Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΑ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 ΤΜΗΜΑ Γ:

Διαβάστε περισσότερα