Αριθμ. Πρω- ΕΜφθη 201

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμ. Πρω- ΕΜφθη 201"

Transcript

1 ,ί, ' ; 7 \ i ί Η Π Ο ""ΣΑΜΟΥ \ Α.Α. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝΘ/ΜΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Κ ΣΑΜΟΣ - ΣΑΜΟΥ ΤΗΛ.: FAX: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 8001 / 21 / 8-ρκβ' Αριθμ. Πρω- ΕΜφθη 201 ΠΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ ΘΕΜΑ: «Αποστολή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, διενέργειας διαγωνισιικής διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αμοιβή εργασίας για την επισκευή και συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης CCTV του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου» Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ'αριθμ. 8001/21/8-ρκα από 24/07/2013 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου, για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αμοιβή εργασίας για την επισκευή και συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης CCTV του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου, εντός του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ # 5.000,00 #, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας κ.λ.π. ενέργειες. Πληροφορίες δίδονται στους ενδιαφερόμενους από το Γραφείο Διαχείρισης της Α.Δ. Σάμου, στα τηλέφωνα , ώρες , καθημερινά.

2 Μ J J J ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: ΒΛ45Ι-Ω5Η ΑΔΑΜ: 13PROCOO Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάμος, 24 Ιουλίου 2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/ ΓΡΑΦ. ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΝ Θ / ΜΟΣ ΓΡΥΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Κ ΣΑΜΟΣ ΣΑΜΟΥ ΤΗΛ.: FAX: ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:8001 / 2 1 / 8 ρ κ α ' ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αμοιβή εργασίας για την επισκευή και συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης CCTV του πρώην Ε Χ.Π.Α Σάμου, εντός του συνολικού ποσού των πέντε χιλιάδων ευρώ # 5.000,00 #, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων. 1. Γνωρίζεται ότι, η Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου, κατόπιν της υπ' αριθμό 8000/20/4/93/3/18-α' από «Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης» του Δ)ντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με Α.Δ.Α. ΒΕ5ΩΙ-Τ3Η & ΑΔΑΜ 13REQ , προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στην αμοιβή εργασίας για την επισκευή και συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης CCTV του πρώην Ε.Χ.Π.Α Σάμου, σύμφωνα με της Τεχνικές Προδιαγραφές-Απαιτήσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 2. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των υπό προμήθεια υλικών-εργασιών. 3. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς πόρους 4. Η δαπάνη υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 5. Η πληρωμή της δαπάνης, θα γίνει από τον Υπόλογο Διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, με την έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα του Προμηθευτή, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών-εργασιών και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης. 6. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στη διαδικασία της προμήθειας, παρακαλούνται, όπως έως την ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), υποβάλλουν την προσφορά τους στην αρμόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί κατόπιν της υπ' αριθμ 8001/21/8-ρκ' από Διαταγής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου, η οποία θα συνεδριάσει στο γραφείο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου οδός Πρέσβεως Δημ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ στην πόλη της Σάμου (2 ος όροφος) την παραπάνω ημερομηνία και ώρα Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται KUI επιστρέφονται στους προσφέροντες Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 7. Η διαδικασία της προμήθειας θα διενεργηθεί σύμφωνα με: α. Τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν. 2522/1997, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) β. Την παρούσα και τα επισυναπτόμενα σ'αυτή παραρτήματα:. - f ',. (1) ΠΑΓΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α', \Μ \ (2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' i'rjx^a (3) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' "y ^ν'ολ*' ' 8. Αντίγραφο της παρούσας με τα συνημμένα σ' αυτή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, Κβ^/^^^^ορίίς-σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους της προμήθειας δίδονται από την Υπηρεσία μας, φείο Διαχείρισης Α..._. Δ, Σάμου οδός ΠρέσβεωςΔημ. Νικολαρεϊζη 3 - Τ.Κ στην πόλη της Σάμου(τηλ Τ 87320''φέςρχKafig'^K ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

3 Σελίδα 2 η της υπ' αριθμ /21/8-ρκα' από 24/07/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' ΠΑΓΙΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΟΕΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Οι συγκεκριμένες προμήθειες διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 2286/1995, Ν 2522/1997, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2.1. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην εν λόγω διαδικασία προμήθειας, υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά: Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 των ενδιαφερομένων με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται ότι: α. Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα (1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. (2) Δωροδοκία (3) Απάτη (4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, β. Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς. γ. Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της Επιχείρησής τους και δ. Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ε. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και τα προσφερόμενα είδη-εργασίες, πληρούν τις απαιτούμενες από την Υπηρεσία Τεχνικές Προδιαγραφές - Απαιτήσεις Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές 3. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 3.1 Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. 3.2 Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας διενέργειας της προμήθειας.(αστυνομική Διεύθυνση Σάμου) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου πρόσκλησης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου Η ημερομηνία διενέργειας της προμήθειας ( ) Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως Φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έως την , ο οποίος μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν τη λήξη της Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη 3.6. Η παραλαβή των προσφορών και η αποσφράγιση τους γίνεται την ημερομηνία και ώρα που καθορίζεται από την πρόκληση, από την ορισθείσα ή οριζόμενη για το σκοπό αυτό Επιτροπή Προσφορές που υποβάλλονται μετά τον καθοριζόμενο από την πρόσκληση χρόνο, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες Προσφορά για μέρος της ποσότητας δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται, ως απαράδεκτη 3.8. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, παραμένουν στην Υπηρεσία μας (δεν επιστρέφονται) 3.9. Ο προσφέρων θεωρείται, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της πρόσκλησης Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη Επισημαίνεται ότι Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Μετά τη κατάθεση της προσφοράς, δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση του όρου της πρόσκλησης ή της προσφοράς Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

4 Σελίδα 3 η της υπ' αριθμ /21/8-ρκα' από 24/07/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4.1. Για την επιλογή της προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως σύμφωνες με τους όρους της πρόσκλησης, ως εξής: 5. ΤΙΜΕΣ 5.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε για παράδοση της παρερχομένης εργασίας 5.2. Στην οικονομική προσφορά εκτός των άλλων να ορίζεται η τιμή της προσφερόμενης υπηρεσίας ολογράφως και αριθμητικώς σε, χωρίς Φ.Π Α. και με Φ.Π Α Η προμήθεια υπόκειται σε κράτηση ύψους 0,10 % επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου υπέρ της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Επίσης, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6. ΠΛΗΡΩΜΗ 6.1. Η πληρωμή της αξίας των υπο προμήθεια υλικών-εργασιών θα γίνει ως κάτωθι: 6.2. Από τον Υπόλογο Διαχειριστή της ΣΑΕ 050/2, με την έκδοση επιταγής της Τράπεζας της Ελλάδος στο όνομα του Προμηθευτή, μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών-εργασιών και αφού υποβληθούν όλα τα δικαιολογητικά της δαπάνης Ο αναλογούν φόρος εισοδήματος 4% για την προμήθεια υλικών και 8% για την παροχή Υπηρεσιών, θα παρακρατείται κατά την πληρωμή. 7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 7.1. I I Εγγύηση L_YYUI]WI συμμετοχής fcl δεν υ ΐ, ϊ ατ ι 7.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης δί \ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

5 Σελίδα 4 η της υπ' αριθμ. 8001/21/8-ρκα' από 24/07/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αμοιβής εργασίας για την επισκευή και συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης CCTV του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου) 1. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΟΕΙΑ ΥΛΙΚΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ Τα υλικά που θα απαιτηθούν είναι τα εξής: 1.1. Δύο (02) τεμάχια δικτυακού καταγραφικού DVR δυναμικότητας 16 θέσεων, με δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή ποντίκι, λειτουργία ανίχνευσης, έξοδο VGA και COMPOSITE, θύρα I/O για σήματα ALARM και ΡΤΖ και δυνατότητα BACK UP σε USB ή μέσω δικτύου Ένα (01) τεμάχιο δικτυακού καταγραφικού DVR δυναμικότητας 4 θέσεων, με δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή ποντίκι, λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, έξοδο VGA και COMPOSITE, θύρα I/O για σήματα ALARM και ΡΤΖ και δυνατότητα BACK UP σε USB ή μέσω δικτύου Τρία (03) τεμάχια σκληρών δίσκων χωρητικότητας 500GB, SATA, 7200RPM Ένα (01) τεμάχιο τροφοδοτικού καταγραφικού για 4 κάμερες σταθεροποιημένου, εξόδου 12 VOLT, ισχύος 120 WATT Δύο (02) τεμάχια τροφοδοτικού καταγραφικών για 16 κάμερες σταθεροποιημένου, 220 VOLT, 10 Α, εξόδου 12 VOLT 1.6. Δύο (02) τεμάχια T V -MONITOR, τεχνολογίας LED, 32 ιντσών, HD READY 2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2.1 Τα υπό προμήθεια υλικά-εξοπλισμοί θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τρία (03) έτη εγγύηση καλής λειτουργίας. 2.2 Η ευθύνη καλής λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών-εξοπλισμών ανατίθεται αποκλειστικά στον Ανάδοχο. 2.3 Σε περίπτωση βλαβών που προέρχονται από αστοχία του υλικού-εξοπλισμού εντός των τριών (03) ετών ή από εσφαλμένους χειρισμούς του προσωπικού του Αναδόχου και γενικά λόγω υπαιτιότητάς του, τα υλικά και οι σχετικές δαπάνες για την άμεση αποκατάσταση των βλαβών βαρύνουν αποκλειστικά τον ίδιο. 3. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι οι εξής: 3.1. Τοποθέτηση και σύνδεση των αναφερόμενων στην παράγραφο (Α.1) του παραρτήματος Β' των υπό προμήθεια υλικών-εξοπλισμού Αποξήλωση υφιστάμενου μη λειτουργικού εξοπλισμού συστήματος CCTV Αντικατάσταση αντάπτορα σε όλα τα καλώδια των καμερών Έλεγχος, αρίθμηση, πιστοποίηση και επανασύνδεση των καλωδίων στα νέα καταγραφικά 3.5. Συντήρηση και διευθέτηση καλωδιώσεων εντός του RACK Καθαρισμός, συντήρηση και ρύθμιση 34 καμερών συστήματος CCTV. 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η είσοδος του προσωπικού θα γίνεται κατόπιν έγκρισης από την Υπηρεσία που έχει την ευθύνη φύλαξης της εγκατάστασης (στην παρούσα φάση το Αστυνομικό Τμήμα Σάμου). Ο εκάστοτε εργαζόμενος θα υπόκειται σε έλεγχο κατά Λ την είσοδο και έξοδο του από τις εγκαταστάσεις του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου. Όμοια διαδικασία θα τηρείται και για την είσοδο υλικών-εξοπλισμού και εργαλείων. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος υλικών και εργαλείων στην εγκατάσταση χωρίς προηγούμενη έγκριση και έλεγχο από την Υπηρεσία φύλαξης.

6 Σελίδα 5 η της υπ' αριθμ /21/8-ρκα' από 24/07/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την αμοιβή εργασίας για την επισκευή και συντήρηση του συστήματος παρακολούθησης CCTV του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου) Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΆΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Δικτυακό καταγραφικό DVR δυναμικότητας 16 θέσεων, με δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή ποντίκι, λειτουργία ανίχνευσης, έξοδο VGA και COMPOSITE, θύρα I/O για σήματα ALARM και ΡΤΖ και δυνατότητα BACK UP σε USB ή μέσω δικτύου. 2 Δικτυακό καταγραφικό DVR δυναμικότητας 4 θέσεων, με δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή ποντίκι, λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, έξοδο VGA και COMPOSITE, θύρα I/O για σήματα ALARM και ΡΤΖ και δυνατότητα BACK UP σε USB ή μέσω δικτύου. 3 Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 500GB, SATA, 7200RPM 4 Τροφοδοτικό καταγραφικού για 4 κάμερες σταθεροποιημένου, εξόδου 12 VOLT, ισχύος 120 WATT. 5 Τροφοδοτικό καταγραφικού για 16 κάμερες σταθεροποιημένου, 220 VOLT, 10 Α, εξόδου 12 VOLT. 2,00 570, ,00 300,04 300,04 3,00 110,00 330,00 99,00 99,00 2, ,00 6 T V -MONITOR, τεχνολογίας LED, 32 ιντσών, HD READY 2,00 420,00 840,00 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΆΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Τοποθέτηση και σύνδεση των αναφερόμενων στην 379,31 379,31 παράγραφο (Α.1.) του παραρτήματος Β' των υπό προμήθεια υλικών-εξοπλισμού 2 Αποξήλωση υφιστάμενου μη λειτουργικού εξοπλισμού 200,00 200,00 συστήματος CCTV 3 Αντικατάσταση αντάπτορα σε όλα τα καλώδια των καμερών 100,00 100,00 4 Έλεγχος, αρίθμηση, πιστοποίηση και επανασύνδεση των καλωδίων στα νέα καταγραφικά 5 Συντήρηση και διευθέτηση καλωδιώσεων εντός του RACK. 6 Καθαρισμός, συντήρηση και ρύθμιση 34 καμερών συστήματος CCTV Στην τελική τιμή συμπεριλαμβάνεται νόμιμες κρατήσεις 200,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α ,35 Φ. Π Α. 16% 689,65 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.000,00

7 Σελίδα 6 η της υπ' αριθμ. 8001/21/8-ρκα από 24/07/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου Γ. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τα υπό προμήθεια υλικά και εργασίες, θα παραδοθούν-τοποθετηθούν στην έδρα του πρώην Ε.Χ.Π.Α. Σάμου, ο δε χρόνος παράδοσής της να είναι ο συντομότεβο^-δ^-νχπός. Σε κάθε περίπτωση η παράδοση των υλικών-εργασιών, να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την Λ"ί ανι " S \ Λ tyv - ^Α \ *» * \ «χ? - (js/uowott. ΧΙΩΤΕΛΛΗΣ ^ΤΥώΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

8 Σελίδα 7 η της υπ' αριθμ /21/8-ρκα' από 24/07/2013 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Α.Δ. Σάμου ΤΗΣ: ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την υπ' αριθμό 8001/21/8-ρκα' από πρόσκληση της Α.Δ. Σάμου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο Υ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (fax) ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ( ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΆΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 Δικτυακό καταγραφικό DVR δυναμικότητας 16 θέσεων, με δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή ποντίκι, λειτουργία ανίχνευσης, έξοδο VGA και COMPOSITE θύρα I/O για σήματα ALARM και ΡΤΖ και δυνατότητα BACK UP σε USB ή μέσω δικτύου. 2 Δικτυακό καταγραφικό DVR δυναμικότητας 4 θέσεων, με δυνατότητα ελέγχου από τηλεχειριστήριο ή ποντίκι, λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, έξοδο VGA και COMPOSITE, θύρα I/O για σήματα ALARM και ΡΤΖ και δυνατότητα BACK UP σε USB ή μέσω δικτύου. 3 Σκληρός δίσκος χωρητικότητας 500GB, SATA, 7200RPM. 2,00 3,00 4 Τροφοδοτικό καταγραφικού για 4 κάμερες σταθεροποιημένου, εξόδου 12 VOLT, ισχύος 120 WATT 5 Τροφοδοτικό καταγραφικού για 16 κάμερες σταθεροποιημένου, 2, VOLT, 10 Α, εξόδου 12 VOLT. 6 T V.-MONITOR, τεχνολογίας LED, 32 ιντσών, HD READY 2,00

9 A/A ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τοποθέτηση και σύνδεση των αναφερόμενων στην παράγραφο (Α.1.) του παραρτήματος Β' των υπό προμήθεια υλικών-εξοπλισμού Αποξήλωση υφιστάμενου μη λειτουργικού εξοπλισμού συστήματος CCTV Αντικατάσταση αντάπτορα σε όλα τα καλώδια των καμερών Έλεγχος, αρίθμηση, πιστοποίηση και επανασύνδεση των καλωδίων στα νέα καταγραφικά Συντήρηση και διευθέτηση καλωδιώσεων εντός του RACK. Καθαρισμός, συντήρηση και ρύθμιση 34 καμερών συστήματος CCTV ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α, 16% ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ Όλα τα προαναφερόμενα είδη και εργασίες, θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές - απαιτήσεις του «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β» της υπ' αριθμό 8001/21/8-ρκα από Πρόσκλησης της Α Δ. Σάμου, τους οποίους έλαβα γνώση για την σύνταξη της παρούσας προσφοράς και τους οποίους αποδέχομαι πλήρως. Ο προσφέρων

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν.

1.1. Του Ν.1481/1984 (Α - 152) Οργανισμός Υπουργείου Δημοσίας», όπως ισχύουν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001606158 2013-09-05

13PROC001606158 2013-09-05 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κανελλοπούλου 2 & Μεσογείων,10177 Αθήνα, Τ 2106988509, F 2106988586, www.asylo.gov.gr Αθήνα, 5/9/2013 Αρ. Πρωτ.: 5555 13PROC001606158 2013-09-05 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, και ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 / F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού Πληροφορίες: Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Τ. 2106988509, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 28 Απριλίου 2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

13PROC001557694 2013-07-26 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ EYΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ ΤΕΡΜΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Τέρμα Κοντοπούλου 53100 Φλώρινα ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο Μητρώο» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ

Κριτήριο Κατακύρωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΑΜΟΥ «Αναρτητέα στο διαδίκτυο» «Αναρτητέα στο µητρώο» Α Α: ΩΓ4Λ465ΦΘΕ-Κ1Ι Α ΑΜ: 15PROC002572740 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΠΕΡ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ι Ε ΥΘ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002590984 2015-02-20

15PROC002590984 2015-02-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα 20 /02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014

30.6.2014 4.7.2014 4.7.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΣ :Π. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ :ΒΙΥΞΟΡ10-528 ΑΔΑΜ : 14PROC002085326 03-06-2014 Αριθ. πρωτ. 1073/42669 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα