Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς"

Transcript

1 Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ Ρ έ θ υ μ ν ο, Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς

2 Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α (Χειμερινό εξάμηνο ) Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣ) ΑΙΣ 501 Κώστας Βλασσόπουλος Αθηναϊκή δημοκρατία (Π) 5 ECTS Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι το πολιτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας. Το μάθημα θα εξετάσει την Αθηναϊκή δημοκρατία ως ένα σύνθετο σύνολο πολιτικών θεσμών, πρακτικών και ιδεολογιών και θα δώσει έμφαση τόσο στη συνοχή αυτού του συστήματος, όσο και στις σημαντικές αντιφάσεις που παρουσίαζε. Εξίσου σημαντική θα είναι η εξέταση της σχέσης του Αθηναϊκού πολιτικού συστήματος με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο ρόλο των απλών πολιτών στην ιστορική εξέλιξη της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Βυζαντινή Ιστορία (ΒΙΣ) ΒΙΣ 509 Τόνια Κιουσοπούλου Η βυζαντινή οικογένεια (Π) 5 ECTS Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, που έχει ως στόχο να μελετήσει τον ρόλο της οικογένειας μέσα στη βυζαντινή κοινωνία, θα εξεταστούν οι ακόλουθες ενότητες: 1. Νομοθετικό πλαίσιο του γάμου: ηλικία των συζύγων, αριθμός επιτρεπομένων γάμων, κωλύματα γάμου λόγω συγγένειας, διαζύγιο 2. Γαμήλιες πρακτικές και «παρεκκλίσεις» 3. Η προίκα και το κληρονομικό σύστημα 4. Οικογένεια/ Νοικοκυριό: Δημογραφικές διαστάσεις ΒΙΣ 400 Δημήτρης Κυρίτσης Από τις πηγές στην ιστορική σύνθεση: η 5 ECTS δουλειά του ιστορικού του βυζαντινού Μεσαίωνα (Π) Αντικείμενο της παράδοσης είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο επιστήμονας ιστορικός εντοπίζει, αξιολογεί και επεξεργάζεται τα αποτυπώματα που έχει αφήσει η δράση των ανθρώπων του παρελθόντος, για να δώσει μία λογικά οργανωμένη και τεκμηριωμένη σύνθεση, την ιστορία. Ειδικότερα, θα ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει η συγγραφή της ιστορίας του Μεσαίωνα, και ακόμη ειδικότερα, του Βυζαντίου. Η διερεύνησή μας θα επικεντρώσει τόσο στα διαφορετικά είδη πηγών, όσο και στις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ιστορικών. ΒΙΣ 363 Δημήτρης Κυρίτσης Ποίηση και ιστορία στο Βυζάντιο (Σ) 10 ECTS 2

3 Στο σεμινάριο θα εξεταστούν βυζαντινά ποιητικά έργα με ιστορικό περιεχόμενο και θα αναλυθούν ως πηγές για την βυζαντινή ιστορία. Μέσα από την προσπάθεια να εντοπισθούν οι ιστορικές πληροφορίες, να διασταυρωθούν και να τοποθετηθούν στα ιστορικά τους συμφραζόμενα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα βασικά βιβλιογραφικά βοηθήματα και την βασική ιστορική έρευνα. Η επαρκής γνώση αρχαίων Ελληνικών είναι απαραίτητη. ΒΙΣ 611 Κώστας Μουστάκας Βυζάντιο και Ισλάμ (Π) 5 ECTS Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι προσανατολισμένο στην βασική εξοικείωση με τον κόσμο του μεσαιωνικού Ισλάμ (γεωγραφική εξάπλωση, πολιτικές ενότητες, στοιχεία κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης), κυρίως όμως αποσκοπεί σε μία συνολική επισκόπηση του πολυ-επίπεδου πλαισίου των σχέσεων της βυζαντινής αυτοκρατορίας με τον ισλαμικό κόσμο. Οι σχέσεις αυτές, που δεν περιορίζονται στο επίπεδο της πολεμικής αντιπαράθεσης αλλά εντοπίζονται και στο χώρο του εμπορίου, και ιδίως του διαλόγου και των αλληλεπιδράσεων σε πολιτιστικό επίπεδο, θα εξεταστούν στο πλαίσιο της βασικής διαμόρφωσής τους καθ όλη την περίοδο από τον 7 ο έως και το 15 ο αιώνα, δηλ. από την εμφάνιση του Ισλάμ έως το τέλος του Βυζαντίου. Το βάρος της διδακτικής ύλης επιμερίζεται εξίσου στους δύο κύριους παράγοντες φορείς της ισλαμικής θρησκείας που επηρέασαν τη βυζαντινή ιστορία, δηλ. τους αραβικούς και τους τουρκικούς λαούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκατέρωθεν πρόσληψη και αντίληψη της κοινωνίας και του πολιτισμού του άλλου, για το λόγο αυτό θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων σχετικά κείμενα από τις πηγές. Θα υπάρξει τέλος κριτική επισκόπηση της σύγχρονης ιστοριογραφίας των βυζαντινο-ισλαμικών σχέσεων. Για την κατανόηση της ύλης του μαθήματος δεν απαιτείται ιδιαίτερη προεργασία στη βυζαντινή ιστορία, άρα αυτό συνίσταται σε φοιτήτριες,-ές και των μικρών εξαμήνων. Βιβλιογραφία 1. Γενικές μελέτες βυζαντινής ιστορίας 7 ου 15 ου αιώνα - Angold, M., Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία : Μια Πολιτική Ιστορία, Αθήνα 1997 [Λονδίνο 1984]. - Haldon, J.F., Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, Cambridge Magdalino, P., The Empire of Manuel I Komnenos, , Cambridge Nicol, D.M., Οι Τελευταίοι Αιώνες του Βυζαντίου, , - Ostrogorski, G., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, 3 τ., Αθήνα [Μόναχο 1963]. - Treadgold, W., The Byzantine Revival, , Stanford Treadgold, W., A History of the Byzantine State and Society, Stanford Γενικές μελέτες για το μεσαιωνικό Ισλάμ, τους Άραβες και τους Τούρκους - Cahen, Cl., Pre-Ottoman Turkey, London Gabrieli, F., Arab Historians of the Crusades, London 1969 [Torino 1957]. - Gabrieli, F., Muhammad and the Conquests of Islam, London

4 - Grunebaum, G.E. von, «Ο Μωαμεθανικός Πολιτισμός της Αββασίδικης Περιόδου», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Holt, P.M. A.K.S. Lambton B. Lewis (επιμ.), The Cambridge History of Islam, 1a. The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World War, Cambridge Kennedy, H., The Early Abbasid Caliphate: A political History, London Lewis, B., «Διακυβέρνηση, Κοινωνία και Οικονομική Ζωή υπό τους Αββασίδες και Φατιμίδες», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Μελέτες για τη σχέση του Βυζαντίου με τον ισλαμικό κόσμο - Bryer, A.A.M., The Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980 (συλλογή μελετών). - Bryer, A.A.M. H. Lowry (επιμ.), Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, Birmingham Wahington D.C Βρυώνης, Σπ., Byzantium: its internal history and relations with the Muslim world, London 1971 (συλλογή μελετών). - Βρυώνης, Σπ., Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η Διαδικασία του Εξισλαμισμού (11 ος 15 ος αιώνας), Αθήνα 2000 [Berkeley 1971]. - Βρυώνης, Σπ., Studies on Byzantium, Seljuks, and Ottomans, Malibu 1981 (συλλογή μελετών). - Canard, M., «Το Βυζάντιο και ο Μωαμεθανικός Κόσμος ως τα Μέσα του Ενδέκατου Αιώνα», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Χρηστίδης, Β., The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824) : a turning point in the struggle between Byzantium and Islam, Αθήνα Ducellier, A., Chrétiens d orient et Islam au Moyen Age, VIIe XVe siècle, Paris Γούτας, Δ., Η Αρχαία Ελληνική Σκέψη στον Αραβικό Πολιτισμό. Το κίνημα των ελληνοαραβικών μεταφράσεων στη Βαγδάτη κατά την πρώιμη αββασιδική περίοδο (2 ος 4 ος / 8 ος 10ος αιώνας, Αθήνα 2001 [Λονδίνο 1998]. - Haldon, J.F. H. Kennedy, The Arab-Byzantine Frontier in the Eight and Ninth Centuries: Military Organisation and Society in the Borderlands, Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta, 19 (1980), Jenkins, R.J.H. (επιμ.), Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, II. Commentary, London Kaegi, W.E., Byzantium and the early Islamic conquests, Cambridge Κόλια-Δερμιτζάκη, Α., Ο Βυζαντινός «Ιερός Πόλεμος». Η Έννοια και η Προβολή του Θρησκευτικού Πολέμου στο Βυζάντιο, Αθήνα Lilie, R. J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber, München 1976 (Miscellanea Byzantina Monacensia, XXII). - Moravcsik, G., Byzantinoturcica, 2 τ., Berlin

5 - Σαββίδης, Α.Γ.Κ., Οι Τούρκοι και το Βυζάντιο, Α, Προ-οθωμανικά Φύλα στην Ασία και στα Βαλκάνια, Αθήνα Taeschner, F., «Οι Τούρκοι και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως το Τέλος του Δέκατου Τρίτου Αιώνα», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Taeschner, F., «Οι Οθωμανοί Τούρκοι ως το 1453», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Τσουγκαράκης, Δ., Byzantine Crete from the 5 th Century to the Venetian Conquest, Αθήνα Ζαχαριάδου, Ε., Romania and the Turks (c c. 1500), London 1985 (συλλογή μελετών). - Ζαχαριάδου, Ε. (επιμ.), The Ottoman Emirate ( ), Ρέθυμνο Ιστορία Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ) ΙΜΧ 205 Ελένη Σακελλαρίου Κοινωνία και Οικονομία στη Δυτική Ευρώπη, (Π) 5 ECTS Oι σημαντικές αλλαγές του έτους 1000 στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς της Δυτικής Ευρώπης. H δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις και στην ύπαιθρο από τον 11ο ως τα τέλη του 13ου αιώνα και η διασύνδεσή της με τις κοινωνικές αλλαγές και την εξέλιξη στην πολιτειακή οργάνωση της εποχής. Oι συνθήκες πληθυσμιακής πίεσης στα τέλη του 13ου αιώνα και η «κρίση» στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. H παρατεταμένη δημογραφική κάμψη του Ύστερου Mεσαίωνα. Oι διαρθρωτικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές ως συνέπεια των δραματικών δημογραφικών εξελίξεων: άνοδος του βιοτικού επιπέδου, παραγωγική διαφοροποίηση και εξειδίκευση, διακυμάνσεις στον εμπορικό τομέα μεταβολές στις σχέσεις αγροτών-γαιοκτημόνων, το ζήτημα των εξεγέρσεων σε πόλεις και ύπαιθρο. H συμβολή της ανασυγκρότησης των ανερχομένων περιφερειακών ή εδαφικών κρατών. Tο μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τάσεις της μεθοδολογίας και ιστοριογραφίας. ΙΜΧ 331 Ελένη Σακελλαρίου Πόλεμος, κρατικοί σχηματισμοί και κοινωνία στην Ευρώπη, 8ος-14ος αιώνας (Σ) 10 ECTS Ο πόλεμος είχε σημαντικότατη επίδραση σε πολλούς τομείς του μεσαιωνικού κόσμου. Υπήρχε στενή σχέση μεταξύ πολεμικής δραστηριότητας και διαμόρφωσης της ηγετικής κοινωνικής τάξης στη μεσαιωνική Ευρώπη. Από την άλλη σημαντικά τμήματα της κοινωνίας αποκλείονταν από την πολεμική δραστηριότητα: οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μοναχοί, οι κληρικοί (θεωρητικά τoυλάχιστον) ακόμα, η πλειοψηφία του ανδρικού πληθυσμού, οι αγρότες και οι απλοί κάτοικοι των πόλεων, στο μεγαλύτερο μέρος του μεσαίωνα δεν καλούνταν να λάβουν μέρος σε εκστρατείες παρά μόνο ως βοηθοί και υπηρέτες των αριστοκρατών, που διατηρούσαν το μονοπώλιο της πολεμικής δραστηριότητας. Εξάλλου, πέρα από την 5

6 ιδεολογία μιας αριστοκρατικής τάξης με έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα, επικρατούσαν παράλληλα ιδεολογικά συστήματα που απέρριπταν την πολεμική βία: η χριστιανική ηθική κυρίως κατά το πρώτο μισό του μεσαίωνα, και σταδιακά από το 12ο αιώνα και εξής η ιδεολογία νέων, ανερχόμενων κοινωνικών ομάδων όπως τα μεσαία κοινωνικά στρώματα τα οποία άρχισαν να μορφώνονται στα πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης και να αποτελούν, μαζί με τους εμπόρους και τους επαγγελματίες, τον πυρήνα της υπό διαμόρφωση αστικής τάξης. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του μεσαίωνα, τα πράγματα αλλάζουν. Ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου διαφοροποιείται, αντανακλώντας βαθιές οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές μεταβολές. 6

7 Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (ΙΝΧ) ΙΝΧ 210 Έφη Αβδελά Ιστορία του φύλου, 19 ος -20 ός αιώνας (Π) 5 ECTS Εστιάζοντας στις δυτικές κοινωνίες από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, το μάθημα εξετάζει πώς αλλάζουν οι σχέσεις ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, πώς μετασχηματίζεται το νόημα που αποδίδεται στην έμφυλη διαφορά και ποιες είναι κάθε φορά οι συνέπειες αυτών των αλλαγών για τη κοινωνία και την πολιτική. Μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα και τη συσχέτισή τους με την ελληνική περίπτωση, προσεγγίζονται, από τη σκοπιά της ιστορίας του φύλου, η εργασία, η οικογένεια και η ιδιότητα του πολίτη καθώς και ο εθνικισμός, ο πόλεμος, η αποικιοκρατία και η κοινωνική διαμαρτυρία. 7

8 Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών Τουρκολογία (ΤΟΥ) TOY 186 Αντώνης Αναστασόπουλος Θρησκεία, κράτος και κοινωνία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Π) 5 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστεί η θρησκεία ως παράγοντας στη λειτουργία του οθωμανικού κράτους και της οθωμανικής κοινωνίας. Στο επίπεδο του κράτους, η μουσουλμανική θρησκεία αποτελούσε νομιμοποιητικό παράγοντα της ύπαρξής του, ενώ το νομικό καθεστώς των υπηκόων προσδιοριζόταν βάσει της θρησκευτικής τους ταυτότητας. Στο επίπεδο της κοινωνίας, η θρησκεία ήταν στενά συνδεδεμένη με το ζήτημα της ηθικής, ενώ ο νομικός χαρακτήρας του ισλάμ σήμαινε πως και το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούσε η κοινωνία είχε θρησκευτικό περιεχόμενο. Το μάθημα δεν θα περιοριστεί μόνο στη μουσουλμανική θρησκεία και τους μουσουλμάνους, αλλά θα καλύψει επίσης τις άλλες δύο κύριες θρησκείες της οθωμανικής επικράτειας, τη χριστιανική και την εβραϊκή. Διάγραμμα μαθήματος 1 η παράδοση: και διάγραμμα μαθήματος βιβλιογραφία εισαγωγικές παρατηρήσεις. 2 η παράδοση: Η ισλαμική αντίληψη περί κράτους και η εφαρμογή της στην οθωμανική περίπτωση. 3 η παράδοση: Ο οίκος του Οσμάν και το ισλάμ. 4 η παράδοση: Οι ουλεμά, μέρος Α : εκπαίδευση, ιεραρχία, σταδιοδρομία. 5 η παράδοση: Οι ουλεμά, μέρος Β : σεϊχουλισλάμης, καζασκέρηδες, καδήδες. 6 η παράδοση: Σουφισμός δερβίσηδες. 7 η παράδοση: Η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία. 8 η παράδοση: Οι εβραϊκές κοινότητες. 9 η παράδοση: Ο βακουφικός θεσμός. 10 η παράδοση: Τρία περιστατικά του 17 ου αιώνα: Καντιζαντελί, Κύριλλος Λούκαρις, Σαμπατάι Σεβί. 11 η παράδοση: Η επίδραση της θρησκείας στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 12 η παράδοση: Η επαφή με τη Δύση τον 18 ο αιώνα και η θέση της θρησκείας. 13 η παράδοση: Η θρησκεία κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. Ενδεικτική βιβλιογραφία Χαλίλ ΙΝΑΛΤΖΙΚ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική εποχή, , μτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995 Παρασκευάς ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 17 ος αρχές 20 ού αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998 Gerhard ENDRESS, Ισλάμ: μια εισαγωγή στην ιστορία του, μτφρ. Γιώργος Σαλακίδης, Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα 2004 Suraiya FAROQHI, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τον μεσαίωνα ως τις αρχές του 20 ού αιώνα, μτφρ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Εξάντας, Αθήνα 2000 R. C. REPP, The Müfti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy, Ithaca Press, Λονδίνο και Ατλάντικ Χάιλαντς

9 Minna ROZEN, A History of the Jewish Community in Istanbul: The Formative Years ( ), Brill, Λάιντεν 2002 Madeline C. ZILFI, The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age ( ), Bibliotheca Islamica, Μιννεάπολις 1988 TOY 328 Αντώνης Αναστασόπουλος Ο θεσμός του οθωμανικού ιεροδικείου (Σ) 10 ECTS Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του ιεροδικείου, δηλαδή του δικαστηρίου του καδή, στην οθωμανική κοινωνία μέσα από τη μελέτη σχετικών πηγών της οθωμανικής περιόδου και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα κληθούν να διεξαγάγουν έρευνα ιδίως σε δημοσιευμένες στα ελληνικά μεταφράσεις ιεροδικαστικών καταστίχων, δηλαδή αρχείων καδήδων, προκειμένου να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με το εύρος δραστηριοτήτων των καδήδων και τις υποθέσεις για τις οποίες οι οθωμανοί υπήκοοι προσέφευγαν στο δικαστήριο. Διάγραμμα μαθήματος 1 ο μάθημα: Επιλογή φοιτητών παρουσίαση πλαισίου σεμιναρίου 2 ο μάθημα: Ο θεσμός του ιεροδικείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 3 ο μάθημα: Επιλογή θεμάτων εργασιών αρχές σύνταξης των εργασιών 4 ο -6 ο μάθημα: Προφορική παρουσίαση πρώτων, μικρών εργασιών 7 ο -12 ο μάθημα: Προφορική παρουσίαση κύριας εργασίας 13 ο μάθημα: Συνοπτική παρουσίαση των ενημερωμένων συμπερασμάτων όλων των εργασιών Ενδεικτική βιβλιογραφία Γκιουλσούν ΑΪΒΑΛΗ, Ηλίας ΚΟΛΟΒΟΣ, Μαρίνος ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ιεροδικείο Ηρακλείου: δεύτερος κώδικας. Μέρος Α ( ), μέρος Β ( ), επιμ. Ελισάβετ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014 Αντώνης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ελένη ΓΚΑΡΑ, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας», Μνήμων, 21 (1999), Γεώργιος Ι. ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ, Η Λάρισα (Yenişehir) στα μέσα του 17 ου αιώνα: κοινωνική και οικονομική ιστορία μιας βαλκανικής πόλης και της περιοχής της με βάση τα οθωμανικά ιεροδικαστικά έγγραφα των ετών ( ), Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, [Θεσσαλονίκη] 2004 Νικόλαος Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης, 5 τόμοι, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Suraiya FAROQHI, Προσεγγίζοντας την οθωμανική ιστορία: εισαγωγή στις πηγές, μτφρ. Κώστας Ε. Καμπουρίδης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006 TOY 119 Ηλίας Κολοβός Οι απαρχές του οθωμανικού κράτους (Π) 5 ECTS Διδάσκων: Ηλίας Κολοβός Παράδοση: Τρίτη, 11:30-14:30 9

10 Αίθουσα 5 Ώρες συνεργασίας (γραφείο αρ. 61) Δευτέρα: 9:30-11:30 Πολλοί θρύλοι διαδόθηκαν για να εξηγήσουν τις απαρχές της δυναστείας του Οσμάν, η οποία γύρω στα 1300 φαινόταν ότι είχε εμφανιστεί από το πουθενά. Στις παραδόσεις θα εξεταστεί το οθωμανικό κράτος στα πρώτα του βήματα τον 14 ο αιώνα με βάση τα ιστορικά τεκμήρια. Θα εξεταστούν επίσης οι συγκρουόμενες ερμηνείες που έχουν επιχειρήσει να δώσουν οι νεότεροι ιστορικοί για τη φυσιογνωμία των πρώτων Οθωμανών. Διάγραμμα παραδόσεων 1- Εισαγωγικά: Το όνειρο του Οσμάν 2- Επισκόπηση: Η επέκταση των Οθωμανών μέχρι το Επισκόπηση: Η επέκταση των Οθωμανών μέχρι το Οι συγκρουόμενες θεωρίες των Γκίμπονς και Κιοπρουλού για τις απαρχές του οθωμανικού κράτους 5-Η θεωρία του Βίτεκ για τον ιερό πόλεμο (γκαζά) ως κινητήρια δύναμη για την ίδρυση του οθωμανικού κράτους 6-Η αμφισβήτηση του Βίτεκ 7-Νέες ερμηνείες: Το ήθος του γκαζά σύμφωνα με τον Καφαντάρ 8-Νέες ερμηνείες: Ο οθωμανικός συγκρητισμός σύμφωνα με τον Λάουρι 9-Νέες ερμηνείες: Τα δίκτυα των πρώτων Οθωμανών σύμφωνα με την Μπάρκεϊ 10- Επιστρέφοντας στις πηγές: προφορικές παραδόσεις, αφηγήματα και χρονικά 11- Επιστρέφοντας στις πηγές: έγγραφα και επιγραφές 12- Επιστρέφοντας στις πηγές: τα αρχαιολογικά τεκμήρια 13- Ανακεφαλαίωση - Από την μεθοριακή ηγεμονία στην αυτοκρατορία: Η πολιτική εξέλιξη του πρώιμου οθωμανικού κράτους Επιλογή βιβλιογραφίας Herbert Adams Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire: A History of the Osmanlis up to the death of Bayezid I, , Οξφόρδη [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, συλλογή Victor Menage, DR481.G5, ανατύπωση] Ελληνική μετάφραση: Η θεμελίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: η ιστορία των Οθωμανών μέχρι τον θάνατο του Βαγιαζήτ Α ( ), μετ. Α. Κατσώνη, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DE481 G516]. Mehmed Fuad Köprülü, Les origines de l Empire Ottoman, Παρίσι 1935 [Κεντρική Bιβλιοθήκη DR486.K6313, ανατύπωση] The Origins of the Ottoman Empire, μετ., επιμ. Gary Leiser, Albany, Νέα Υόρκη 1992 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR 486.K6313] Ελληνική μετάφραση: Οι απαρχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2001 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.K6316]. Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, Λονδίνο 1938 [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, συλλογή Victor Menage, DR481.W5, έκδ. 1958]. Ελληνική μετάφραση: Η γένεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετ. Ευ. Μπαλτά, Αθήνα 1988 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR481.W498]. Γεώργιος Γεωργιάδης Αρνάκης, Οι πρώτοι Οθωμανοί, Αθήνα 1947 [DR 481.G4]. Ανατύπωση, Αθήνα 2008 [DR 481.G4. 10

11 Halil İnalcık The Question of the Emergence of the Ottoman State, International Journal of Turkish Studies, 2/2 ( ), σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, Περιοδικά]. Rudi Paul Lindner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia, Bloomington 1983 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR434.L55]. Ronald C. Jennings, Some Thoughts on the Gazi-Thesis, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 76 (1986), σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, Περιοδικά]. Colin Imber, What Does Ghazi Actually Mean?, στο Ç. Balim-Harding και Colin Imber (επιμ.), The Balance of Truth: Essays in Honour of Professor Geoffrey Lewis, Κωνσταντινούπολη 2000, σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, DR432.B24]. Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, Μπέρκλεϊ 1995 [Κεντρική Βιβλιοθήκη, DR486.K34]. Ελληνική μετάφραση: Ανάμεσα σε δύο κόσμους: Η κατασκευή του οθωμανικού κράτους, μετ. Α. Αναστασόπουλος, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.K3416]. Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, Albany, Νέα Υόρκη 2003 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR432.L69]. Ελληνική μετάφραση: Η φύση του πρώιμου οθωμανικού κράτους, μετ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2004 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR432.L6916]. Karen Barkey, Αυτοκρατορίες και διαφορετικότητα: Οι Οθωμανοί σε συγκριτικό πλαίσιο, Αθήνα 2008 [DR531 B ] Heath W. Lowry, The Shaping of the Ottoman Balkans : The Conquest, Settlement and Infrastructural Development of Northern Greece, Κωνσταντινούπολη 2008 [ζητείστε το από Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Παλιά Πόλη Ρεθ., Μελισσινού και Νικηφ. Φωκά 130, DF801.L69] Ένα συνέδριο για το πρώιμο οθωμανικό κράτος: Elizabeth Zachariadou (επιμ.), The Ottoman Emirate ( ), Halcyon Days in Crete I, A Symposium Held in Rethymnon, January 1991, Ρέθυμνο 1993 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR481.H35]. Μια γεύση από τις πηγές: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων ( ), Αθήνα 1991 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR438.9.A2 Z3]. Για τα γεγονότα της περιόδου δείτε: Colin Imber, The Ottoman Empire , Κωνσταντινούπολη 1990 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR481.I45] - Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ.θ, σ , , Και για συντροφιά στη μελέτη σας διαβάστε: Γιουνούς Εμρέ [ποιήματα], εισ., μετ., σχόλια Πολύμνια Αθανασιάδη, Αθήνα 1996 [Κλειστές Συλλογές ΚΑΣ ]. Ζητήστε τα παραπάνω βιβλία από τη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού με το όνομα του μαθήματος στη Βιβλιοθήκη (έχουν τοποθετηθεί εκεί μόνο οι πρόσφατες ελληνικές μεταφράσεις). Θα πρέπει να εντοπίσετε μόνοι σας τις παλαιότερες εκδόσεις και τα άρθρα στα περιοδικά. 11

12 Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Κλασική Αρχαιολογία (ΚΑΡ) ΚΑΡ 160 Παυλίνα Καραναστάση Εισαγωγή στην γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων (Π) 5 ECTS Oι ελληνιστικοί χρόνοι, οι τρεις αιώνες δηλαδή που ξεκινούν με τις κατακτήσεις του Mεγάλου Aλεξάνδρου μετά το 333 στην Aνατολή και την Aίγυπτο και ολοκληρώνονται με τη ναυμαχία του Aκτίου το έτος 31 π.x. και την ακόλουθη κατάκτηση της Aλεξάνδρειας από τον πρώτο ρωμαίο αυτοκράτορα Oκταβιανό/ Aύγουστο το 30 π.x., αποτέλεσαν μια βαθειά τομή στον αρχαίο κόσμο. Την πολυπλοκότητα και πολυμορφία των χρόνων αυτών αποτυπώνουν με ιδιαίτερη σαφήνεια τα γλυπτά (αγάλματα και ανάγλυφα), τα οποία και αποτελούν το αντικείμενο της εισαγωγικής αυτής παράδοσης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σημαντικότερα έργα, την χρονολογική και στιλιστική τους εξέλιξη, τη θεματολογία και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Ενδεικτική βιβλιογραφία R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London 1991), Ελληνική μετάφραση R.R.R. Smith, Ελληνιστική πλαστική (Αθήνα 2009, εκδόσεις Καρδαμίτσα), μετ. Κουτσούμπα, Δ. & Χαμηλάκη, Αικ. J. J. Pollitt, Η Τέχνη στην Ελληνιστική Εποχή (Αθήνα 2004, Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα). Πρωτότυπος τίτλος: Art in the Hellenistic Age, Cambridge 1986) T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις (Θεσσαλονίκη 2005, University Studio Press) Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η Τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία ( π.χ.) (Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 1998) Ν. Καλτσάς, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γλυπτά (Αθήνα 2001, εκδ. KAΠΟΝ) A. Stewart, Greek sculpture. An exploration Vol. I-II (New Haven 1990) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture I, The Styles of ca B.C. (Madison 1990). B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture II. The Styles of ca BC. (Madison 2001). B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture III. The Styles of ca BC. (Madison 2001). B. Andreae, Skulptur des Hellenismus (München 2001) C. Kunze, Zum Greifen nah. Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation (München 2002) P. Schultz - R. von den Hoff (eds.), Early Hellenistic Portraiture: Image, Style, Context (New York 2007) P. C. Bol (ed.), Geschichte der antiken Bildhauerkunst, Bd. 3 Hellenistische Plastik (Mainz 2007) ΚΑΡ 347 Παυλίνα Καραναστάση Επίλεκτα μνημεία πλαστικής των ελληνιστικών χρόνων (Σ) 10 ECTS 12

13 Αντικείμενο του σεμιναρίου θα αποτελέσουν σημαντικά πλαστικά έργα των ελληνιστικών χρόνων (π.χ. πορτρέτα πολιτικών προσώπων και ανθρώπων των γραμμάτων, πολιτικά έργα όπως η Νίκη της Σαμοθράκης, τα ανάγλυφα του βωμού του Διός στο Πέργαμον, μυθολογικά συμπλέγματα κ.ά.) με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους «ανάγνωσης» και ερμηνείας των γλυπτών, τις τοπικές αλλά και τεχνικές τους ιδιαιτερότητες και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Στους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν συνιστάται η παρακολούθηση της σχετικής παράδοσης (ΚΑΡ 160). Ενδεικτική βιβλιογραφία R.R.R. Smith, Ελληνιστική πλαστική, Ελληνική μετάφραση Κουτσούμπα, Δ. & Χαμηλάκη, Αικ. (Αθήνα 2009, εκδόσεις Καρδαμίτσα) Πρωτότυπος τίτλος:, Hellenistic Sculpture (London 1991) J. J. Pollitt, Η Τέχνη στην Ελληνιστική Εποχή (Αθήνα 2004, Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα). Πρωτότυπος τίτλος: Art in the Hellenistic Age, Cambridge 1986 T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις (Θεσσαλονίκη2005, University Studio Press) Ν. Καλτσάς, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γλυπτά (Αθήνα 2001, εκδ. KAΠΟΝ,) A. Stewart, Greek sculpture. An exploration Vol. I-II (New Haven 1990) R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London 1991) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture I, The Styles of ca B.C (Madison 1990) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture II. The Styles of ca BC (Madison 2001) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture III. The Styles of ca BC, (Madison 2001) P. Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (Berkeley 1995) O. Palagia - W. D. E. Coulson (Hrsg.), Regional Schools in Hellenistic Sculpture. Proceedings of an International Conference Held at the American School of Classical Studies at Athens, March 15-17, 1996 (Oxford 1998) B. Andreae, Skulptur des Hellenismus (München 2001) C. Kunze, Zum Greifen nah. Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur C. Kunze, Zum Greifen nah: Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation (München 2002) A. Erskine (Εκδ.), A companion to the Hellenistic World (Oxford 2003) A. Stewart, Attika. Studies in Athenian sculpture of the Hellenistic Age (London 1979) P. Schultz - R. von den Hoff (Hrsg.), Early Hellenistic Portraiture: Image, Style, Context (New York 2007) ΚΑΡ 120 Δημήτρης Μποσνάκης Γεωμετρική και Αρχαϊκή Ελλάδα (Π) 5 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι μια ευρεία ερμηνευτική σύνθεση του πολιτισμού της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Ελλάδας ( π.χ.), από τις συνθήκες της 13

14 διαμόρφωσής του κατά τους λεγ. Σκοτεινούς Χρόνους μέχρι την πρώτη άνθηση κατά την Αρχαϊκή εποχή. Μελετώντας την τέχνη και την αρχιτεκτονική αυτών των χρόνων μέσα στα ιστορικά, κοινωνικά και φιλολογικά συμφραζόμενα, η έμφαση δίνεται κυρίως στον εικαστικό κόσμο του πρώιμου ελληνικού πολιτισμού. Η αναπαραστατική και αφηγηματική τέχνη, η μνημειακή γλυπτική και αρχιτεκτονική, συμπίπτουν χρονικά με την επική και λυρική ποίηση, τη γένεση της πόλης-κράτους, την τυραννία, την πρώιμη δημοκρατία και τη φυσική φιλοσοφία. Βιβλιογραφία John Boardman, Greek Sculpture. The Archaic Period (1978) [ελλην. μετάφραση: Ελληνική πλαστική: Αρχαϊκή περίοδος, (1982)]. Boardman John, The history of greek vases, 2006 [Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, 1η έκδ./2006]. Boardman John, Athenian Black figure Vases, London, Boardman John, Athenian Red Figure Vases, London, P. C. Bol (επιμέλεια), Ι. Fruehgriechische Plastik, στη σειρά: Die Geschichte der antiken Bildaheuerkunst (2002). Coldstream, John N. (2003) [1979]. Geometric Greece: BC. London. Cook R. M., Greek Painted Pottery, 1997 [Ελληνική αγγειογραφία, 3η έκδ./1994]. W. Fuchs J. Floren, Die griechische Plastik I (München 1987) J. M. Hurwit, The Art and Culture of Early Greece, B.C. (1985). Katerina Karakasi, Archaische Koren (2001). Χ. Καρούζος, Αριστόδικος (1961). W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen (1990) Morris, Ian (1999). Archaeology As Cultural History: Words and Things in Iron Age Greece. London. Richter, Gisela M.A. (1963). A Handbook of Greek Art: Third Edition Newly Revised. Phaidon Publishers Inc. G. M. A. Richter, Archaic Gravestones of Attica (New York 1961) G. M. A. Richter, Korai. Archaic Greek Maidens (London 1968) G. M. A. Richter, Kouroi 3 (1970) B. S. Rigdway, The Archaic Style in Greek Sculpture (Princeton 1977) Claude Rolley, La sculpture grecque I. Des origines au milieu du V e siècle(1994) [ελλην. μετάφραση: Η Ελληνική Γλυπτική Ι, από τις αρχές έως το μέσο του 5 ου αι., σε ελληνική μετάφραση από το Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006]. Schweitzer, Bernhard (1971). Greek Geometric Art. New York. Snodgrass, Anthony M. (2001). The Dark Age of Greece: An Archeological Survey of the Eleventh to the Eighth Centuries BC. New York. Snodgrass, Anthony (1980). Archaic Greece: The Age of Experiment. London Melbourne Toronto. Βιβλιογραφία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ François de Polignac, La naissance de la cité grecque, Cultes, espace et societé, VIII- VII siècles (Paris 1995, [Η Γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, ΜΙΕΤ 2000]). Fritz Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte, von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit (1981] [Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, MIET 2011] H. A. Shapiro (επιμ.), The Cambridge Companion to Archaic Greece (2007). 14

15 Βυζαντινή Αρχαιολογία (ΒΑΡ) ΒΑΡ 552 Βίκυ Φωσκόλου Από την Εικονομαχία στην 4η 5 ECTS Σταυροφορία: Η τέχνη της μέσης βυζαντινής εποχής (8 ος 12 ος αιώνας) (Π) Στα μαθήματα πρόκειται να εξετάσουμε της διάφορες εκφάνσεις της τέχνης της μεσοβυζαντινής εποχής, δηλ. από τις αρχές του 8 ου έως τα τέλη του 12 ου. Θα μελετήσουμε την αρχιτεκτονική, κυρίως την εκκλησιαστική, και τη ζωγραφική, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, χειρόγραφα και εικόνες, αλλά και αντικείμενα μικροτεχνίας, τόσο στις επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και στις περιοχές της πολιτισμικής της ακτινοβολίας. Ειδικότερα στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, αφού εξετάσουμε τους αρχιτεκτονικούς τύπους και τη μορφολογία των κτιρίων, θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα μνημεία. Όσον αφορά τη ζωγραφική, θα εξεταστούν οι τεχνοτροπικές τάσεις και εικονογραφία των σημαντικότερων παραδειγμάτων της μνημειακής ζωγραφικής (ψηφιδωτά και τοιχογραφίες), των εικονογραφημένων χειρογράφων και εικόνων. Θα ασχοληθούμε επίσης με τα υλικά και την τεχνική, τους χορηγούς, το κοινό και τους δημιουργούς αυτών των έργων με σκοπό να τα εντάξουμε στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Για το μάθημα θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο e-learn, όπου θα αναρτώνται σχεδιαγράμματα των μαθημάτων με τη σχετικά βιβλιογραφία, όπως επίσης και ηλεκτρονικά ανάτυπα (pdf) άρθρων και κεφαλαίων από βιβλία που θα αφορούν κάθε θεματική των μαθημάτων. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Γενικά. Lyn Rodley, Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική, μτφ. Μ. Βέικου, Αθήνα Τζ. Λόουντεν, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, μτφρ Μ. Αγγελίδου, Αθήνα Τhe Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D , επιμ. Η.C. Evans, W. D. Wixom, κατάλογος έκθεσης, The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη Αρχιτεκτονική Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδομία ( ), Αθήνα Χ. Μπούρας, Μαθήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής, τομ. 2, Αθήνα Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα Ζωγραφική Πανσελήνου Ν., Βυζαντινή Ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Αθήνα Αχειμάστου Ποταμιάνου Μ., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα Βοκοτόπουλος Π., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα Γαλάβαρης Γ., Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995 Χατζηδάκη Ν., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα Διάγραμμα μαθημάτων 1.Εισαγωγή: Αντικείμενο του μαθήματος - Επεξήγηση βασικών εννοιών και όρων Παρουσίαση της βιβλιογραφίας. 15

16 2. Η περίοδος Εικονομαχίας ( ): Αλλαγές στο λειτουργικό τυπικό και νέοι αρχιτεκτονικοί τύποι. Επιπτώσεις στη ζωγραφική 3. Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονικοί τύποι και μορφολογία των κτηρίων 4 Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική Σχολή Κωνσταντινούπολης Ελλαδική Σχολή- Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική: Τα μνημεία 5. Μετά την Εικονομαχία (843-περ. 1000): Η δογματική θεώρηση των εικόνων Εικονογραφημένα χειρόγραφα και μνημειακή ζωγραφική 10 ου αιώνα. Έργα μικροτεχνίας 7-9. Η μνημειακή ζωγραφική του 11 ου αιώνα Τα ψηφιδωτά σύνολα του ελλαδικού χώρου και οι τεχνοτροπικές τάσεις που εκπροσωπούν Τα συγγενικά μνημεία. 10. Μικροτεχνία: κατηγορίες πολυτελών αντικειμένων και η παραγωγή τους Η μνημειακή ζωγραφική την περίοδο των Κομνηνών και των Αγγέλων ( ) 12 Εικονογραφημένα χειρόγραφα και εικόνες του 12 ου αι. 13. Ανακεφαλαίωση ΒΑΡ 357 Βίκυ Φωσκόλου Ζητήματα εικονογραφίας της βυζαντινής τέχνης (Σ) 10 ECTS Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με βασικές έννοιες που αφορούν τη μελέτη της βυζαντινής ζωγραφικής, όπως π.χ. εικονογραφικό πρόγραμμα, εικονογραφία και εικονογραφική ανάλυση. Παράλληλα, στόχος του σεμιναρίου θα είναι η γνωριμία με τις διαφορετικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, τις διαφορετικές σχολές, στην έρευνα των παραπάνω ζητημάτων. Τέλος, βασικός σκοπός μας επίσης θα είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της έρευνας και της εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Τα παραπάνω θα τα επιτύχουμε μελετώντας και σχολιάζοντας σε ενότητες περισσότερων μαθημάτων επιστημονικές συμβολές, άρθρα ή κεφάλαια από βιβλία, που αποτελούν πλέον έργα αναφοράς, δηλ. μελέτες που έφεραν μια τομή στην έρευνα των σχετικών ζητημάτων. Ιστορία Τέχνης της Δύσης (ΙΤΔ) ΙΤΔ 156 Τιτίνα Κορνέζου Ένας ζωγράφος του 17 ου αιώνα ανάμεσα στη Ρώμη και στο Παρίσι: το έργο του Νικολά Πουσέν (Π) 5 ECTS Κεντρικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της καλλιτεχνικής παραγωγής του γάλλου ζωγράφου Νικολά Πουσέν (Nicolas Poussin, ). Με αφορμή την περίπτωση του το μάθημα θα εστιάσει ωστόσο σε ευρύτερα ερωτήματα όπως: Πώς εκπαιδεύεται ένας ζωγράφος την εποχή εκείνη; Ποιες είναι οι δυνατότητες βιοπορισμού του (παραγγελιοδότες-συλλέκτες); Ποια είναι τα καλλιτεχνικά πρότυπα; Ποιες είναι οι κυρίαρχες καλλιτεχνικές τάσεις στη Ρώμη και στο Παρίσι την περίοδο αυτή; Η παρουσίαση και ανάλυση έργων του συγκεκριμένου ζωγράφου θα πραγματοποιείται συνδυαστικά με έργα άλλων 16

17 καλλιτεχνών και σε συσχετισμό με το κοινωνικοπολιτικό και αισθητικό πλαίσιο δημιουργίας τους. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Βlunt A., Nicolas Poussin: The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1958, National Gallery of Art, Washington DC, 1967, 2 τόμ. - Friedlaender W., Nicolas Poussin: a new approach, Nέα Υόρκη, Νicolas Poussin, Lettres et propos sur l art, A. Blunt (επιμ.), Παρίσι, Οberhüber K., Nicolas Poussin. The Early Years in Rome. The Origins of French Classicism, Phaidon, Rosenberg P., Nicolas Poussin ( ): catalogue raisonné des dessins, Παρίσι, 1994, 2 τόμ. - Scott K.-Warwick G. (επιμ.), Commemorating Poussin, Cambridge University Press, Τhuillier J., Nicolas Poussin, Παρίσι, ΙΤΔ 358 Τιτίνα Κορνέζου Βίοι καλλιτεχνών στην εποχή του μπαρόκ 10 ECTS (Σ) Οι βιογραφίες καλλιτεχνών αποτελούν την πρώιμη εκδοχή μιας ιστορίας της τέχνης ως ιστορία των καλλιτεχνών. Το πρότυπο αυτό που διαμορφώθηκε τον 16 ο αιώνα, από τον Τζόρτζο Βαζάρι στην Τοσκάνη, γνώρισε στη διάρκεια του 17 ου αιώνα ευρεία διάδοση. Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η μελέτη, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, του γραμματειακού αυτού είδους καθώς και η σχέση του με άλλα είδη λόγου περί της τέχνης στην ίδια περίοδο. Δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά είναι αποκλειστικά ξενόγλωσσα, το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που κατέχουν επαρκώς μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. ΙΤΔ 185 Ευγένιος Ματθιόπουλος Νεωτερικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή ζωγραφική την περίοδο : Αρ νουβώ, Φωβισμός, Εξπρεσιονισμός, Φουτουρισμός, Κυβισμός (Π) 5 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να μελετηθεί η ιστορία της Ευρωπαϊκής ζωγραφικής της περιόδου : Η παράδοση θα εστιάσει στις τάσεις και τα κινήματα της Αρ νουβώ, του Φωβισμού, του Εξπρεσιονισμού, του Φουτουρισμού και του Κυβισμού με έμφαση στις ιδιαίτερες τεχνοτροπικές και αισθητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό τους. Θα αναλυθούν: α) οι κοινωνικές-πολιτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις αυτών των κινημάτων, β) οι θεωρητικές απόψεις και εκθεσιακές δράσεις που αναπτύχθηκαν, γ) η υποδοχή τους από την κριτική και το κοινό και δ) θα παρουσιαστεί η συνεισφορά των σημαντικότερων πρωταγωνιστών κάθε τάσης ή κινήματος. Ενδεικτική βιβλιογραφία: N6447.A

18 Giulio Carlo Argan - Achille Bonito Oliva Η μοντέρνα τέχνη, / Η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, μετάφραση: Λίνα Παπαδημήτρη, Μαρία Σπυριδοπούλου πρόλογος: Νίκος Κεσσανλής, Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, NX456.A Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve - Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Η τέχνη από το 1900 : μοντερνισμός, αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, πρόλογος - επιμέλεια Μιλτιάδης Παπανικολάου, μετάφραση Ιουλία Τσολακίδου. Αθήνα : Επίκεντρο, N6465.A7 E Στέφεν Έσκριτ, Αρ Νουβώ, μετάφραση Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα : Καστανιώτης, N6494.C8 C Νηλ Κοξ, Κυβισμός, μετάφραση Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα : Καστανιώτης, NX600.F8 T b Κάρολαϊν Τίσνταλ, Άντζελο Μποτσόλα, Φουτουρισμός, μετάφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ. Αθήνα : Υποδομή, N E9 B Ashley Bassie, Expressionism, Rochester, Kent : Grange Books, c2005. ΙΤΔ 389 Ευγένιος Ματθιόπουλος Η πρόσληψη των μεταϊμπρεσιονιστικών τάσεων στην ευρωπαϊκή τέχνη στα τέλη του 19 ου και αρχές του 20 ού αιώνα (Σ) 10 ECTS Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετηθεί η πρόσληψη των μεταϊμπρεσιονιστικών αναζητήσεων που εκδηλώθηκαν στη Γαλλία κατά τα χρόνια Η υποδοχή τους θα μελετηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή τέχνη στα τέλη του 19 ου και αρχές του 20ού αιώνα. Θα δοθεί έμφαση στις σχετικές τεχνοτροπικές και αισθητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό τους σε χώρες του δυτικού κόσμου εκτός της Γαλλίας, οι εκθεσιακές δράσεις και οι θεωρητικές απόψεις που αναπτύχθηκαν καθώς και η υποδοχή τους από την κριτική και το κοινό και θα παρουσιαστεί η συνεισφορά των σημαντικότερων μεταϊμπρεσιονιστών ζωγράφων στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρωσία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και των άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Ενδεικτική βιβλιογραφία: N6447.A Giulio Carlo Argan - Achille Bonito Oliva Η μοντέρνα τέχνη, / Η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, μετάφραση: Λίνα Παπαδημήτρη, Μαρία Σπυριδοπούλου πρόλογος: Νίκος Κεσσανλής, 18

19 Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΞΥΔ Post-impressionism : cross-currents in European and American painting, Washington : National Gallery of Art, ND547.5.I4 C Critical readings in Impressionism and post-impressionism : an anthology, edited by Mary Tompkins Lewis. Berkeley : University of California Press, c

20 Εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ001 Αλέξανδρος Μαριδάκης Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 3ωρο μάθημα-εργαστήριο για τους πρωτοετείς φοιτητές, σε κύκλους των τεσσάρων εβδομάδων για ομάδες των 30 ατόμων (ώστε να καλύπτεται το σύνολο των φοιτητών του έτους). ΕΜ002 Αριάδνη Γκαζή Διαδίκτυο & ανθρωπιστικές επιστήμες: Ιστορία μέσου- Κατηγορίες ιστοσελίδων - Μέθοδοι αξιολόγησης - Διαδικτυακά ερευνητικά εργαλεία Κύκλος εργαστηριακών μαθημάτων που απευθύνεται σε ομάδες πρωτοετών φοιτητών (μέχρι 30 άτομα) και θα ολοκληρώνεται σε 4 μαθήματα που θα επαναλαμβάνονται 3 φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών κάθε έτους (~90 φοιτητές ανά εξάμηνο). Kάθε ένα από τα 4 μαθήματα διαρκεί 3 ώρες, παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και αποτελείται από δύο μέρη, το ένα θεωρία και το δεύτερο άσκηση (στο Εργαστήριο Υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής). 20

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ 2 0 1 5-16

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ 2 0 1 5-16

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ 2 0 1 5-16

Διαβάστε περισσότερα

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ 2 0 1 5-16

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου

Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας. Περιγραφή Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου Πανεπιστήμιο Κρήτης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2013 14 Ρέθυμνο, Οκτώβριος 2013 ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ(Χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής

Διαβάστε περισσότερα

D e s c r i p t i o n o f C o u r s e s W i n t e r S e m e s t e r

D e s c r i p t i o n o f C o u r s e s W i n t e r S e m e s t e r U n i v e r s i t y o f C r e t e F a c u l t y o f L e t t e r s D e p a r t m e n t o f H i s t o r y & A r c h a e o l o g y D e s c r i p t i o n o f C o u r s e s W i n t e r S e m e s t e r 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 Μαθήματα κ. Κατσικούδη Ν. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι Εξάμηνο Α Εξεταστέα ύλη Κυκλαδική τέχνη Μινωική τέχνη Μυκηναϊκή Τέχνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος

Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος Δρ. Κωνσταντίνος Γώγος (Εκλεγμένος Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ΕΚΠΑ) kgogos@turkmas.uoa.gr ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ3: Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ ΝΕΟΥ 12Κ5 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Αρχαιολογίας 12Κ3 Εισαγωγή στην Αρχαία Ιστορία 12Κ4 Εισαγωγή στην Βυζαντινή Ιστορία (Α Εξάμηνο-Μάθημα Κορμού) 12Κ17 Ιστορία της Τέχνης: Μεσαίωνας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία

Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ελευθερία Μαντά, Λέκτορας Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

[IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β

[IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 30 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Δ. Πλάντζος, Ελληνική τέχνη και αρχαιολογία 1200-30 π.χ. Εκδόσεις Καπόν: Αθήνα, 2016

Διαβάστε περισσότερα

Ώρες διδασκαλίας. 6 ώρες/ ανά εβδομάδα Υπεύθυνος/η μαθήματος Β.Πετρίδου Διδάσκοντες

Ώρες διδασκαλίας. 6 ώρες/ ανά εβδομάδα Υπεύθυνος/η μαθήματος Β.Πετρίδου Διδάσκοντες Τίτλος μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 1 Κωδικός μαθήματος: 21311 Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Εξάμηνο διδασκαλίας: 1 ο (χειμερινό) Τύπος μαθήματος: υποχρεωτικό Επίπεδο μαθήματος: προπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ15 / Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Τέχνη Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ15

Διαβάστε περισσότερα

D e s c r i p t i o n o f C o u r s e s W i n t e r S e m e s t e r

D e s c r i p t i o n o f C o u r s e s W i n t e r S e m e s t e r U n i v e r s i t y o f C r e t e F a c u l t y o f L e t t e r s D e p a r t m e n t o f H i s t o r y & A r c h a e o l o g y D e s c r i p t i o n o f C o u r s e s W i n t e r S e m e s t e r 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Διά Βίου Μάθησης. Μάθησης. Ποίηση και Θέατρο Αρχαία Ελλάδα Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Πρόγραµµα Πρόγραµµα Διά Βίου Μάθησης Μάθησης Ποίηση και Θέατρο στην Ποίηση και Θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα Αρχαία Ελλάδα + Στόχος του προγράμματος Το πρόγραμμα επιμόρφωσης Ποίηση και Θέατρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΤΜΗΜΑ Ανδρέα Παπανδρέου Α 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1. Εισαγωγικό Μάθημα Αρχιτεκτονική/Τοπογραφία-Γλυπτική-Αγγειογραφία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος: 2014-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ένα μύθο θα σας πω: Παραμύθια και ιστορίες του Μεσαίωνα, μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΙΑ119: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το μάθημα προφέρει μια συστηματική και

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΠ1011

Τίτλος μαθήματος ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΠ1011 Τίτλος μαθήματος ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΙΠ1011 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS: 3,5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 6 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση

Α εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση Α εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση Τουρκική Γλώσσα Ι (Α) Μορφολογία και Σύνταξη (70001Α) Πρόκου Τρίτη 24/01/17 ΜΘΕ ΝΟΜΙΚΗ Αίθ. Πανταζή + Αίθουσα 3 Τουρκική Γλώσσα Ι (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (70001Β) Πρόκου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017 ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΕΔΙΠ) ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΕΣ ΑΒΥ 101 Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Π. Ανδρούδης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων ( π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA11] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Α Αρχαιολογία των γεωμετρικών και αρχαϊκών χρόνων (1100-480 π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Φροντιστηριακές ασκήσεις στην ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: δηλώσεις συμμετοχής, οργανωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY Προσφερόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Undergraduate and postgraduate classes on

Διαβάστε περισσότερα

Α εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση. Μάθημα. Τουρκική Γλώσσα Ι (Α) Μορφολογία και Σύνταξη (70001Α) Τουρκική Γλώσσα Ι (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (70001Β)

Α εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση. Μάθημα. Τουρκική Γλώσσα Ι (Α) Μορφολογία και Σύνταξη (70001Α) Τουρκική Γλώσσα Ι (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (70001Β) Α εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση Τουρκική Γλώσσα Ι (Α) Μορφολογία και Σύνταξη (70001Α) Τουρκική Γλώσσα Ι (Β) Δεξιότητες στο γραπτό λόγο (70001Β) Τουρκική Γλώσσα Ι (Γ) Δεξιότητες στο προφορικό λόγο (70001Γ)

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων

185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων 185 Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Ιωαννίνων Το Τμήμα Επιστημών της Τέχνης αποτελεί ανεξάρτητο Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2000-01. Το Τμήμα ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ. 12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ. 12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΙΑΔΠΑ 2016-2017 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 09:001 2:00 12Ι-4_8 Αρχαία Ιστορία: Ρωμαϊκοί Χρόνοι Στ Εξαμήνου ΘΚ Ιστ. και ΔΠΑ κ. Σαββίδης ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2015-2016 09:00-12:00 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 18-01-2016 ΤΡΙΤΗ, 19-01-2016 ΤΕΤΑΡΤΗ, 20-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού.

ΣΚΟΠΟΣ: Η σύνδεση της καλλιτεχνικής δημιουργίας με το χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία ενός πολιτισμού. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (file://localhost/c:/documents%20and%20settings/user/επιφάνεια%20εργασίας/κ έντρο%20εξ%20αποστάσεως%20επιμόρφωσης%20- %20Παιδαγωγικό%20Ινστιτούτο.mht) Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους Α Εξάμηνο (8-30 Σεπτεμβρίου) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους Α Εξάμηνο (8-30 Σεπτεμβρίου) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ Α Εξάμηνο (8-30 Σεπτεμβρίου) 08/09/2016 ΠΕΜΠΤΗ 09:00-11:00 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (Υ), Αμφ. 1, 2. Αθ. Ευσταθίου Άν.Βουζβουρή, Ν.Παραδείσης, Σκρέκας, Αλ.Μαζωνάκη, Σ.Καρύδη 15/09/2016 ΠΕΜΠΤΗ 19:00-21:00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ Καπετάν Βασίλη 1ου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2016-2017 ΔΕΥΤΕΡΑ, 23-01-2017 ΤΡΙΤΗ, 24-01-2017 ΤΕΤΑΡΤΗ, 25-01-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY Προσφερόµενα µαθήµατα ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017 Undergraduate and postgraduate classes on

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ: 1. 70001 Α Τουρκική Γλώσσα Ι 1 -

Διαβάστε περισσότερα

! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε on line δήλωση είναι να έχετε πάρει κωδικό από το κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε on line δήλωση είναι να έχετε πάρει κωδικό από το κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 24-2-17 ΕΩΣ 14-3-17! Απαραίτητη προϋπόθεση για να κάνετε on line δήλωση είναι να έχετε πάρει κωδικό από το κέντρο Υπολογιστών του Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ Τίτλος μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΒΠ 0921 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS: 5 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: 5 ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ XEIMEΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΠΡΟΣΟΧΗ! ΛΟΓΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ 1)

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Δρ. Μανόλης Μανωλεδάκης Λέκτορας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών. Δρ. Μανόλης Μανωλεδάκης Λέκτορας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Δρ. Μανόλης Μανωλεδάκης Λέκτορας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Μαύρη Θάλασσα. Ιστορία και Πολιτισμός MA in Black Sea Cultural

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016-2017 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (04 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ) ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ 04/09/2017 ΔΕΥΤΕΡΑ - Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ι, (Υ), Αμφ. 1, Αίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές από το 6 ο εξάμηνο και άνω, όχι όμως οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων)

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (μπορούν να δηλώσουν οι φοιτητές από το 6 ο εξάμηνο και άνω, όχι όμως οι φοιτητές μικρότερων εξαμήνων) ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ Οι φοιτητές του δευτέρου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρονται στο δεύτερο εξάμηνο. Οι φοιτητές του τετάρτου εξαμήνου δηλώνουν τα μαθήματα που προσφέρονται στο τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

6 (ανά εβδομάδα) Σταύρος Μαμαλούκος. Πέμπτη μμ & Παρασκευή πμ

6 (ανά εβδομάδα) Σταύρος Μαμαλούκος. Πέμπτη μμ & Παρασκευή πμ Τίτλος μαθήματος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 2 Κωδικός μαθήματος: 21-312 Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Εξάμηνο διδασκαλίας: Τύπος μαθήματος: Επίπεδο μαθήματος: Διδακτικές μονάδες /ECTS μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Η. Σβέρκος 4 Αναπλήρωση της Κ. Ματαράγκα λόγω ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία Η. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών Οδηγός Πτυχιακών Σπουδών 2011-2012 Τομέας Εκδόσεων και Εκδηλώσεων, 2011 ISSN 1986-3608 2 Περιεχόμενα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προγράμματα Σπουδών Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό 6 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας

Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας Τμήμα Ιστορίας ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Σχολή Ιστορίας & Μετάφρασης - Διερμηνείας Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία Κ. Ματαράγκα

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 Αθήνα, 24-7-2014 Αρ.πρωτ. 1235 ΑΡ Κ.Μ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & Σ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 2.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων. Εκθέτοντας την τέχνη Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Επιμέλεια Εκθέσεων. Εκθέτοντας την τέχνη Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Επιμέλεια Εκθέσεων Εκθέτοντας την τέχνη Διδάσκουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Εσθήρ Σ. Σολομών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Άννα Φραγκουδάκη - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 26 Σεπτέμβριος :28 Άννα Φραγκουδάκη Η ευρωπαϊκή ταυτότητα του μέλλοντος (Και το απαραίτητο μεσογειακό περιεχόμενό της) Είναι σημαντική προϋπόθεση για τη δημοκρατία και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Το Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί αυτόνοµα από το ακαδηµαϊκό έτος 1983-1984. Μεταξύ των προσωπικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου

Ανάλυση Πολιτικού Λόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9η: Ο λόγος της Πολιτικής Οικολογίας 2 Γιάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ (Α) Φωνητική/Φωνολογία Μορφολογία/Σύνταξη*** (70005Α)

Μάθημα ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Τουρκική Γλώσσα ΙΙ (Α) Φωνητική/Φωνολογία Μορφολογία/Σύνταξη*** (70005Α) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΥΣ 2011- B εξάμηνο Γενική Κατεύθυνση Τουρκική Γλώσσα ΙΙ (Α) Φωνητική/Φωνολογία Μορφολογία/Σύνταξη*** (70005Α) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΣ 2010,2010-2011,2011- Τουρκική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1

ΚΑΔΗΜΙΑ Λόγου και Τέχνης Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (κωδ. 001) Γενικά στοιχεία προγράμματος : Ονομασία προγράμματος : Ελληνικός Πολιτισμός/ Hellenic Culture Οι Επιστημονικά υπεύθυνοι του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΡ. ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ : Εθνικόν και Καποδιαστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 _ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος)

177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) 177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1993 ως Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας (Π.Δ.177/21-4-1993). Λειτουργεί και δέχεται φοιτητές από το

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Εκπαίδευσης. Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης

Ιστορία της Εκπαίδευσης. Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης Ιστορία της Εκπαίδευσης Διδάσκων Φωτεινός Δημήτρης Ιστορία της Εκπαίδευσης Χρήσιμες πληροφορίες για το μάθημα (Ν. 3549/2007, αρ.15, 4) 1. Σε τι αναφέρεται το μάθημα 2. Τι θα διδαχθεί ο φοιτητής 3. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ88 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος

ΣΑ88 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης. Δημήτρης Πλάντζος ΣΑ88 Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Δημήτρης Πλάντζος ΣΑ88: Θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές στη μελέτη της κλασικής τέχνης Το σεμινάριο βοηθά τους φοιτητές να εμπεδώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014

Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Εγκαίνια έκθεσης 23.10.2013, 13.00 Διάρκεια Έκθεσης 19.10.2013 19.1.2014 Επιμέλεια έκθεσης Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, Νίκος Μπονόβας Mε την περιοδική έκθεση «Η τιμή του αγίου Μάμαντος στη Μεσόγειο: Ένας ακρίτας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΤΜΗΜΑ : ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α' Εξαμήνου 23/1/2017 12:00 15:00 Κ-Μ Γραφειο Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΑΙΘ ΑΜΦΙΘ 23/1/2017 9:00 12:00 Α-Ι μόνο για πρωτοετείς φοιτ. από Α έως Ι Σταματοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 - Ο 1.1 Ο Η

1 - Ο 1.1 Ο Η Περιεχόμενα Πίνακας συντομεύσεων και ακρωνυμίων...8 Σημείωμα για τον μεταγραμματισμό ξένων όρων...9 Πρόλογος...10 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή - Ο ισλαμικός κόσμος και η μουσική...13 1.1 Ο ισλαμικός κόσμος...13

Διαβάστε περισσότερα

European Doctorate in Social History

European Doctorate in Social History Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τοµέας Ιστορίας European Doctorate in Social History Πολιτισµικές µεταφορές και έννοιες που ταξιδεύουν. Έθνος και διανοούµενοι ανάµεσα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος της 10.6.2015 και 30.9.2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος της 10.6.2015 και 30.9.2015 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-16 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος της 10.6.2015 και 30.9.2015 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική

Γενικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υφίστανται προϋποθέσεις. Ελληνική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD0350 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κοινωνιολογία ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Υ) ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ (Υ) ΙΑΕ 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική κ. Κ. Ματαράγκα Ιστορία ΙΡΩ 101 Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία κ. H. Σβέρκος

Διαβάστε περισσότερα

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή)

186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) 186 (ΑΕΙ)-Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ-(1) -(4 έτη) http://bscc.duth.gr/ Ιστορία Το Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών είναι ένα διεπιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να είναι σε θέση να: Τίτλος Μαθήματος: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Κωδικός Μαθήματος: MUS 651 Κατηγορία Μαθήματος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόμενο) Υποχρεωτικό Επίπεδο Μαθήματος: (πρώτου, δεύτερου

Διαβάστε περισσότερα