Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς"

Transcript

1 Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ρ ή τ η ς Φ ι λ ο σ ο φ ι κ ή Σ χ ο λ ή Τ μ ή μ α Ι σ τ ο ρ ί α ς & Α ρ χ α ι ο λ ο γ ί α ς Π ε ρ ι γ ρ α φ ή Μ α θ η μ ά τ ω ν Χ ε ι μ ε ρ ι ν ο ύ ε ξ α μ ή ν ο υ Ρ έ θ υ μ ν ο, Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς

2 Π Ρ Ο Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Α Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α (Χειμερινό εξάμηνο ) Τομέας Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣ) ΑΙΣ 501 Κώστας Βλασσόπουλος Αθηναϊκή δημοκρατία (Π) 5 ECTS Αντικείμενο αυτού του μαθήματος είναι το πολιτικό σύστημα της αρχαίας Αθήνας. Το μάθημα θα εξετάσει την Αθηναϊκή δημοκρατία ως ένα σύνθετο σύνολο πολιτικών θεσμών, πρακτικών και ιδεολογιών και θα δώσει έμφαση τόσο στη συνοχή αυτού του συστήματος, όσο και στις σημαντικές αντιφάσεις που παρουσίαζε. Εξίσου σημαντική θα είναι η εξέταση της σχέσης του Αθηναϊκού πολιτικού συστήματος με το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής. Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στο ρόλο των απλών πολιτών στην ιστορική εξέλιξη της Αθηναϊκής δημοκρατίας. Βυζαντινή Ιστορία (ΒΙΣ) ΒΙΣ 509 Τόνια Κιουσοπούλου Η βυζαντινή οικογένεια (Π) 5 ECTS Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού, που έχει ως στόχο να μελετήσει τον ρόλο της οικογένειας μέσα στη βυζαντινή κοινωνία, θα εξεταστούν οι ακόλουθες ενότητες: 1. Νομοθετικό πλαίσιο του γάμου: ηλικία των συζύγων, αριθμός επιτρεπομένων γάμων, κωλύματα γάμου λόγω συγγένειας, διαζύγιο 2. Γαμήλιες πρακτικές και «παρεκκλίσεις» 3. Η προίκα και το κληρονομικό σύστημα 4. Οικογένεια/ Νοικοκυριό: Δημογραφικές διαστάσεις ΒΙΣ 400 Δημήτρης Κυρίτσης Από τις πηγές στην ιστορική σύνθεση: η 5 ECTS δουλειά του ιστορικού του βυζαντινού Μεσαίωνα (Π) Αντικείμενο της παράδοσης είναι η διαδικασία μέσα από την οποία ο επιστήμονας ιστορικός εντοπίζει, αξιολογεί και επεξεργάζεται τα αποτυπώματα που έχει αφήσει η δράση των ανθρώπων του παρελθόντος, για να δώσει μία λογικά οργανωμένη και τεκμηριωμένη σύνθεση, την ιστορία. Ειδικότερα, θα ασχοληθούμε με τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρουσιάζει η συγγραφή της ιστορίας του Μεσαίωνα, και ακόμη ειδικότερα, του Βυζαντίου. Η διερεύνησή μας θα επικεντρώσει τόσο στα διαφορετικά είδη πηγών, όσο και στις διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις των ιστορικών. ΒΙΣ 363 Δημήτρης Κυρίτσης Ποίηση και ιστορία στο Βυζάντιο (Σ) 10 ECTS 2

3 Στο σεμινάριο θα εξεταστούν βυζαντινά ποιητικά έργα με ιστορικό περιεχόμενο και θα αναλυθούν ως πηγές για την βυζαντινή ιστορία. Μέσα από την προσπάθεια να εντοπισθούν οι ιστορικές πληροφορίες, να διασταυρωθούν και να τοποθετηθούν στα ιστορικά τους συμφραζόμενα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τα βασικά βιβλιογραφικά βοηθήματα και την βασική ιστορική έρευνα. Η επαρκής γνώση αρχαίων Ελληνικών είναι απαραίτητη. ΒΙΣ 611 Κώστας Μουστάκας Βυζάντιο και Ισλάμ (Π) 5 ECTS Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι προσανατολισμένο στην βασική εξοικείωση με τον κόσμο του μεσαιωνικού Ισλάμ (γεωγραφική εξάπλωση, πολιτικές ενότητες, στοιχεία κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης), κυρίως όμως αποσκοπεί σε μία συνολική επισκόπηση του πολυ-επίπεδου πλαισίου των σχέσεων της βυζαντινής αυτοκρατορίας με τον ισλαμικό κόσμο. Οι σχέσεις αυτές, που δεν περιορίζονται στο επίπεδο της πολεμικής αντιπαράθεσης αλλά εντοπίζονται και στο χώρο του εμπορίου, και ιδίως του διαλόγου και των αλληλεπιδράσεων σε πολιτιστικό επίπεδο, θα εξεταστούν στο πλαίσιο της βασικής διαμόρφωσής τους καθ όλη την περίοδο από τον 7 ο έως και το 15 ο αιώνα, δηλ. από την εμφάνιση του Ισλάμ έως το τέλος του Βυζαντίου. Το βάρος της διδακτικής ύλης επιμερίζεται εξίσου στους δύο κύριους παράγοντες φορείς της ισλαμικής θρησκείας που επηρέασαν τη βυζαντινή ιστορία, δηλ. τους αραβικούς και τους τουρκικούς λαούς. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εκατέρωθεν πρόσληψη και αντίληψη της κοινωνίας και του πολιτισμού του άλλου, για το λόγο αυτό θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια των παραδόσεων σχετικά κείμενα από τις πηγές. Θα υπάρξει τέλος κριτική επισκόπηση της σύγχρονης ιστοριογραφίας των βυζαντινο-ισλαμικών σχέσεων. Για την κατανόηση της ύλης του μαθήματος δεν απαιτείται ιδιαίτερη προεργασία στη βυζαντινή ιστορία, άρα αυτό συνίσταται σε φοιτήτριες,-ές και των μικρών εξαμήνων. Βιβλιογραφία 1. Γενικές μελέτες βυζαντινής ιστορίας 7 ου 15 ου αιώνα - Angold, M., Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία : Μια Πολιτική Ιστορία, Αθήνα 1997 [Λονδίνο 1984]. - Haldon, J.F., Byzantium in the Seventh Century: The Transformation of a Culture, Cambridge Magdalino, P., The Empire of Manuel I Komnenos, , Cambridge Nicol, D.M., Οι Τελευταίοι Αιώνες του Βυζαντίου, , - Ostrogorski, G., Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους, 3 τ., Αθήνα [Μόναχο 1963]. - Treadgold, W., The Byzantine Revival, , Stanford Treadgold, W., A History of the Byzantine State and Society, Stanford Γενικές μελέτες για το μεσαιωνικό Ισλάμ, τους Άραβες και τους Τούρκους - Cahen, Cl., Pre-Ottoman Turkey, London Gabrieli, F., Arab Historians of the Crusades, London 1969 [Torino 1957]. - Gabrieli, F., Muhammad and the Conquests of Islam, London

4 - Grunebaum, G.E. von, «Ο Μωαμεθανικός Πολιτισμός της Αββασίδικης Περιόδου», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Holt, P.M. A.K.S. Lambton B. Lewis (επιμ.), The Cambridge History of Islam, 1a. The Central Islamic Lands from Pre-Islamic Times to the First World War, Cambridge Kennedy, H., The Early Abbasid Caliphate: A political History, London Lewis, B., «Διακυβέρνηση, Κοινωνία και Οικονομική Ζωή υπό τους Αββασίδες και Φατιμίδες», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Μελέτες για τη σχέση του Βυζαντίου με τον ισλαμικό κόσμο - Bryer, A.A.M., The Empire of Trebizond and the Pontos, London 1980 (συλλογή μελετών). - Bryer, A.A.M. H. Lowry (επιμ.), Continuity and Change in Late Byzantine and Early Ottoman Society, Birmingham Wahington D.C Βρυώνης, Σπ., Byzantium: its internal history and relations with the Muslim world, London 1971 (συλλογή μελετών). - Βρυώνης, Σπ., Η Παρακμή του Μεσαιωνικού Ελληνισμού στη Μικρά Ασία και η Διαδικασία του Εξισλαμισμού (11 ος 15 ος αιώνας), Αθήνα 2000 [Berkeley 1971]. - Βρυώνης, Σπ., Studies on Byzantium, Seljuks, and Ottomans, Malibu 1981 (συλλογή μελετών). - Canard, M., «Το Βυζάντιο και ο Μωαμεθανικός Κόσμος ως τα Μέσα του Ενδέκατου Αιώνα», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Χρηστίδης, Β., The conquest of Crete by the Arabs (ca. 824) : a turning point in the struggle between Byzantium and Islam, Αθήνα Ducellier, A., Chrétiens d orient et Islam au Moyen Age, VIIe XVe siècle, Paris Γούτας, Δ., Η Αρχαία Ελληνική Σκέψη στον Αραβικό Πολιτισμό. Το κίνημα των ελληνοαραβικών μεταφράσεων στη Βαγδάτη κατά την πρώιμη αββασιδική περίοδο (2 ος 4 ος / 8 ος 10ος αιώνας, Αθήνα 2001 [Λονδίνο 1998]. - Haldon, J.F. H. Kennedy, The Arab-Byzantine Frontier in the Eight and Ninth Centuries: Military Organisation and Society in the Borderlands, Zbornik Radova Vizantoloskog Instituta, 19 (1980), Jenkins, R.J.H. (επιμ.), Constantine Porphyrogenitus De Administrando Imperio, II. Commentary, London Kaegi, W.E., Byzantium and the early Islamic conquests, Cambridge Κόλια-Δερμιτζάκη, Α., Ο Βυζαντινός «Ιερός Πόλεμος». Η Έννοια και η Προβολή του Θρησκευτικού Πολέμου στο Βυζάντιο, Αθήνα Lilie, R. J., Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber, München 1976 (Miscellanea Byzantina Monacensia, XXII). - Moravcsik, G., Byzantinoturcica, 2 τ., Berlin

5 - Σαββίδης, Α.Γ.Κ., Οι Τούρκοι και το Βυζάντιο, Α, Προ-οθωμανικά Φύλα στην Ασία και στα Βαλκάνια, Αθήνα Taeschner, F., «Οι Τούρκοι και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ως το Τέλος του Δέκατου Τρίτου Αιώνα», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Taeschner, F., «Οι Οθωμανοί Τούρκοι ως το 1453», στο J.M. Hussey (επιμ.), Η Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας [The Cambridge Medieval History, IV. The Byzantine Empire], Αθήνα 1979 [Cambridge 1966], τ. Α, σσ , τ. Β, σσ Τσουγκαράκης, Δ., Byzantine Crete from the 5 th Century to the Venetian Conquest, Αθήνα Ζαχαριάδου, Ε., Romania and the Turks (c c. 1500), London 1985 (συλλογή μελετών). - Ζαχαριάδου, Ε. (επιμ.), The Ottoman Emirate ( ), Ρέθυμνο Ιστορία Μέσων Χρόνων (ΙΜΧ) ΙΜΧ 205 Ελένη Σακελλαρίου Κοινωνία και Οικονομία στη Δυτική Ευρώπη, (Π) 5 ECTS Oι σημαντικές αλλαγές του έτους 1000 στην οικονομία, την κοινωνία και τους θεσμούς της Δυτικής Ευρώπης. H δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη στις πόλεις και στην ύπαιθρο από τον 11ο ως τα τέλη του 13ου αιώνα και η διασύνδεσή της με τις κοινωνικές αλλαγές και την εξέλιξη στην πολιτειακή οργάνωση της εποχής. Oι συνθήκες πληθυσμιακής πίεσης στα τέλη του 13ου αιώνα και η «κρίση» στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα. H παρατεταμένη δημογραφική κάμψη του Ύστερου Mεσαίωνα. Oι διαρθρωτικές οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές ως συνέπεια των δραματικών δημογραφικών εξελίξεων: άνοδος του βιοτικού επιπέδου, παραγωγική διαφοροποίηση και εξειδίκευση, διακυμάνσεις στον εμπορικό τομέα μεταβολές στις σχέσεις αγροτών-γαιοκτημόνων, το ζήτημα των εξεγέρσεων σε πόλεις και ύπαιθρο. H συμβολή της ανασυγκρότησης των ανερχομένων περιφερειακών ή εδαφικών κρατών. Tο μάθημα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες τάσεις της μεθοδολογίας και ιστοριογραφίας. ΙΜΧ 331 Ελένη Σακελλαρίου Πόλεμος, κρατικοί σχηματισμοί και κοινωνία στην Ευρώπη, 8ος-14ος αιώνας (Σ) 10 ECTS Ο πόλεμος είχε σημαντικότατη επίδραση σε πολλούς τομείς του μεσαιωνικού κόσμου. Υπήρχε στενή σχέση μεταξύ πολεμικής δραστηριότητας και διαμόρφωσης της ηγετικής κοινωνικής τάξης στη μεσαιωνική Ευρώπη. Από την άλλη σημαντικά τμήματα της κοινωνίας αποκλείονταν από την πολεμική δραστηριότητα: οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μοναχοί, οι κληρικοί (θεωρητικά τoυλάχιστον) ακόμα, η πλειοψηφία του ανδρικού πληθυσμού, οι αγρότες και οι απλοί κάτοικοι των πόλεων, στο μεγαλύτερο μέρος του μεσαίωνα δεν καλούνταν να λάβουν μέρος σε εκστρατείες παρά μόνο ως βοηθοί και υπηρέτες των αριστοκρατών, που διατηρούσαν το μονοπώλιο της πολεμικής δραστηριότητας. Εξάλλου, πέρα από την 5

6 ιδεολογία μιας αριστοκρατικής τάξης με έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα, επικρατούσαν παράλληλα ιδεολογικά συστήματα που απέρριπταν την πολεμική βία: η χριστιανική ηθική κυρίως κατά το πρώτο μισό του μεσαίωνα, και σταδιακά από το 12ο αιώνα και εξής η ιδεολογία νέων, ανερχόμενων κοινωνικών ομάδων όπως τα μεσαία κοινωνικά στρώματα τα οποία άρχισαν να μορφώνονται στα πρώτα πανεπιστήμια της Ευρώπης και να αποτελούν, μαζί με τους εμπόρους και τους επαγγελματίες, τον πυρήνα της υπό διαμόρφωση αστικής τάξης. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του μεσαίωνα, τα πράγματα αλλάζουν. Ο τρόπος διεξαγωγής του πολέμου διαφοροποιείται, αντανακλώντας βαθιές οικονομικές, κοινωνικές και ιδεολογικές μεταβολές. 6

7 Τομέας Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων (ΙΝΧ) ΙΝΧ 210 Έφη Αβδελά Ιστορία του φύλου, 19 ος -20 ός αιώνας (Π) 5 ECTS Εστιάζοντας στις δυτικές κοινωνίες από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, το μάθημα εξετάζει πώς αλλάζουν οι σχέσεις ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες, πώς μετασχηματίζεται το νόημα που αποδίδεται στην έμφυλη διαφορά και ποιες είναι κάθε φορά οι συνέπειες αυτών των αλλαγών για τη κοινωνία και την πολιτική. Μέσα από συγκεκριμένα ιστορικά παραδείγματα και τη συσχέτισή τους με την ελληνική περίπτωση, προσεγγίζονται, από τη σκοπιά της ιστορίας του φύλου, η εργασία, η οικογένεια και η ιδιότητα του πολίτη καθώς και ο εθνικισμός, ο πόλεμος, η αποικιοκρατία και η κοινωνική διαμαρτυρία. 7

8 Τομέας Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών Τουρκολογία (ΤΟΥ) TOY 186 Αντώνης Αναστασόπουλος Θρησκεία, κράτος και κοινωνία στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (Π) 5 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να εξεταστεί η θρησκεία ως παράγοντας στη λειτουργία του οθωμανικού κράτους και της οθωμανικής κοινωνίας. Στο επίπεδο του κράτους, η μουσουλμανική θρησκεία αποτελούσε νομιμοποιητικό παράγοντα της ύπαρξής του, ενώ το νομικό καθεστώς των υπηκόων προσδιοριζόταν βάσει της θρησκευτικής τους ταυτότητας. Στο επίπεδο της κοινωνίας, η θρησκεία ήταν στενά συνδεδεμένη με το ζήτημα της ηθικής, ενώ ο νομικός χαρακτήρας του ισλάμ σήμαινε πως και το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου λειτουργούσε η κοινωνία είχε θρησκευτικό περιεχόμενο. Το μάθημα δεν θα περιοριστεί μόνο στη μουσουλμανική θρησκεία και τους μουσουλμάνους, αλλά θα καλύψει επίσης τις άλλες δύο κύριες θρησκείες της οθωμανικής επικράτειας, τη χριστιανική και την εβραϊκή. Διάγραμμα μαθήματος 1 η παράδοση: και διάγραμμα μαθήματος βιβλιογραφία εισαγωγικές παρατηρήσεις. 2 η παράδοση: Η ισλαμική αντίληψη περί κράτους και η εφαρμογή της στην οθωμανική περίπτωση. 3 η παράδοση: Ο οίκος του Οσμάν και το ισλάμ. 4 η παράδοση: Οι ουλεμά, μέρος Α : εκπαίδευση, ιεραρχία, σταδιοδρομία. 5 η παράδοση: Οι ουλεμά, μέρος Β : σεϊχουλισλάμης, καζασκέρηδες, καδήδες. 6 η παράδοση: Σουφισμός δερβίσηδες. 7 η παράδοση: Η ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία. 8 η παράδοση: Οι εβραϊκές κοινότητες. 9 η παράδοση: Ο βακουφικός θεσμός. 10 η παράδοση: Τρία περιστατικά του 17 ου αιώνα: Καντιζαντελί, Κύριλλος Λούκαρις, Σαμπατάι Σεβί. 11 η παράδοση: Η επίδραση της θρησκείας στην καθημερινότητα των ανθρώπων. 12 η παράδοση: Η επαφή με τη Δύση τον 18 ο αιώνα και η θέση της θρησκείας. 13 η παράδοση: Η θρησκεία κατά την ύστερη οθωμανική περίοδο. Ενδεικτική βιβλιογραφία Χαλίλ ΙΝΑΛΤΖΙΚ, Η Οθωμανική Αυτοκρατορία: η κλασική εποχή, , μτφρ. Μιχάλης Κοκολάκης, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1995 Παρασκευάς ΚΟΝΟΡΤΑΣ, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο 17 ος αρχές 20 ού αιώνα, Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1998 Gerhard ENDRESS, Ισλάμ: μια εισαγωγή στην ιστορία του, μτφρ. Γιώργος Σαλακίδης, Εκδόσεις Μεσόγειος, Αθήνα 2004 Suraiya FAROQHI, Κουλτούρα και καθημερινή ζωή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από τον μεσαίωνα ως τις αρχές του 20 ού αιώνα, μτφρ. Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Εξάντας, Αθήνα 2000 R. C. REPP, The Müfti of Istanbul: A Study in the Development of the Ottoman Learned Hierarchy, Ithaca Press, Λονδίνο και Ατλάντικ Χάιλαντς

9 Minna ROZEN, A History of the Jewish Community in Istanbul: The Formative Years ( ), Brill, Λάιντεν 2002 Madeline C. ZILFI, The Politics of Piety: The Ottoman Ulema in the Postclassical Age ( ), Bibliotheca Islamica, Μιννεάπολις 1988 TOY 328 Αντώνης Αναστασόπουλος Ο θεσμός του οθωμανικού ιεροδικείου (Σ) 10 ECTS Το μάθημα αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου του ιεροδικείου, δηλαδή του δικαστηρίου του καδή, στην οθωμανική κοινωνία μέσα από τη μελέτη σχετικών πηγών της οθωμανικής περιόδου και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα κληθούν να διεξαγάγουν έρευνα ιδίως σε δημοσιευμένες στα ελληνικά μεταφράσεις ιεροδικαστικών καταστίχων, δηλαδή αρχείων καδήδων, προκειμένου να εξαγάγουν συμπεράσματα σχετικά με το εύρος δραστηριοτήτων των καδήδων και τις υποθέσεις για τις οποίες οι οθωμανοί υπήκοοι προσέφευγαν στο δικαστήριο. Διάγραμμα μαθήματος 1 ο μάθημα: Επιλογή φοιτητών παρουσίαση πλαισίου σεμιναρίου 2 ο μάθημα: Ο θεσμός του ιεροδικείου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 3 ο μάθημα: Επιλογή θεμάτων εργασιών αρχές σύνταξης των εργασιών 4 ο -6 ο μάθημα: Προφορική παρουσίαση πρώτων, μικρών εργασιών 7 ο -12 ο μάθημα: Προφορική παρουσίαση κύριας εργασίας 13 ο μάθημα: Συνοπτική παρουσίαση των ενημερωμένων συμπερασμάτων όλων των εργασιών Ενδεικτική βιβλιογραφία Γκιουλσούν ΑΪΒΑΛΗ, Ηλίας ΚΟΛΟΒΟΣ, Μαρίνος ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ, Ιεροδικείο Ηρακλείου: δεύτερος κώδικας. Μέρος Α ( ), μέρος Β ( ), επιμ. Ελισάβετ Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο 2014 Αντώνης ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ελένη ΓΚΑΡΑ, «Οθωμανικές αντιλήψεις περί εγκλήματος και τιμωρίας», Μνήμων, 21 (1999), Γεώργιος Ι. ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ, Η Λάρισα (Yenişehir) στα μέσα του 17 ου αιώνα: κοινωνική και οικονομική ιστορία μιας βαλκανικής πόλης και της περιοχής της με βάση τα οθωμανικά ιεροδικαστικά έγγραφα των ετών ( ), Εκδοτικός οίκος Αντ. Σταμούλη, [Θεσσαλονίκη] 2004 Νικόλαος Σ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ, Μεταφράσεις τουρκικών ιστορικών εγγράφων αφορώντων εις την ιστορίαν της Κρήτης, 5 τόμοι, Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ηράκλειο Suraiya FAROQHI, Προσεγγίζοντας την οθωμανική ιστορία: εισαγωγή στις πηγές, μτφρ. Κώστας Ε. Καμπουρίδης, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006 TOY 119 Ηλίας Κολοβός Οι απαρχές του οθωμανικού κράτους (Π) 5 ECTS Διδάσκων: Ηλίας Κολοβός Παράδοση: Τρίτη, 11:30-14:30 9

10 Αίθουσα 5 Ώρες συνεργασίας (γραφείο αρ. 61) Δευτέρα: 9:30-11:30 Πολλοί θρύλοι διαδόθηκαν για να εξηγήσουν τις απαρχές της δυναστείας του Οσμάν, η οποία γύρω στα 1300 φαινόταν ότι είχε εμφανιστεί από το πουθενά. Στις παραδόσεις θα εξεταστεί το οθωμανικό κράτος στα πρώτα του βήματα τον 14 ο αιώνα με βάση τα ιστορικά τεκμήρια. Θα εξεταστούν επίσης οι συγκρουόμενες ερμηνείες που έχουν επιχειρήσει να δώσουν οι νεότεροι ιστορικοί για τη φυσιογνωμία των πρώτων Οθωμανών. Διάγραμμα παραδόσεων 1- Εισαγωγικά: Το όνειρο του Οσμάν 2- Επισκόπηση: Η επέκταση των Οθωμανών μέχρι το Επισκόπηση: Η επέκταση των Οθωμανών μέχρι το Οι συγκρουόμενες θεωρίες των Γκίμπονς και Κιοπρουλού για τις απαρχές του οθωμανικού κράτους 5-Η θεωρία του Βίτεκ για τον ιερό πόλεμο (γκαζά) ως κινητήρια δύναμη για την ίδρυση του οθωμανικού κράτους 6-Η αμφισβήτηση του Βίτεκ 7-Νέες ερμηνείες: Το ήθος του γκαζά σύμφωνα με τον Καφαντάρ 8-Νέες ερμηνείες: Ο οθωμανικός συγκρητισμός σύμφωνα με τον Λάουρι 9-Νέες ερμηνείες: Τα δίκτυα των πρώτων Οθωμανών σύμφωνα με την Μπάρκεϊ 10- Επιστρέφοντας στις πηγές: προφορικές παραδόσεις, αφηγήματα και χρονικά 11- Επιστρέφοντας στις πηγές: έγγραφα και επιγραφές 12- Επιστρέφοντας στις πηγές: τα αρχαιολογικά τεκμήρια 13- Ανακεφαλαίωση - Από την μεθοριακή ηγεμονία στην αυτοκρατορία: Η πολιτική εξέλιξη του πρώιμου οθωμανικού κράτους Επιλογή βιβλιογραφίας Herbert Adams Gibbons, The Foundation of the Ottoman Empire: A History of the Osmanlis up to the death of Bayezid I, , Οξφόρδη [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, συλλογή Victor Menage, DR481.G5, ανατύπωση] Ελληνική μετάφραση: Η θεμελίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας: η ιστορία των Οθωμανών μέχρι τον θάνατο του Βαγιαζήτ Α ( ), μετ. Α. Κατσώνη, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DE481 G516]. Mehmed Fuad Köprülü, Les origines de l Empire Ottoman, Παρίσι 1935 [Κεντρική Bιβλιοθήκη DR486.K6313, ανατύπωση] The Origins of the Ottoman Empire, μετ., επιμ. Gary Leiser, Albany, Νέα Υόρκη 1992 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR 486.K6313] Ελληνική μετάφραση: Οι απαρχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2001 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.K6316]. Paul Wittek, The Rise of the Ottoman Empire, Λονδίνο 1938 [Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, συλλογή Victor Menage, DR481.W5, έκδ. 1958]. Ελληνική μετάφραση: Η γένεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετ. Ευ. Μπαλτά, Αθήνα 1988 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR481.W498]. Γεώργιος Γεωργιάδης Αρνάκης, Οι πρώτοι Οθωμανοί, Αθήνα 1947 [DR 481.G4]. Ανατύπωση, Αθήνα 2008 [DR 481.G4. 10

11 Halil İnalcık The Question of the Emergence of the Ottoman State, International Journal of Turkish Studies, 2/2 ( ), σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, Περιοδικά]. Rudi Paul Lindner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia, Bloomington 1983 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR434.L55]. Ronald C. Jennings, Some Thoughts on the Gazi-Thesis, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 76 (1986), σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, Περιοδικά]. Colin Imber, What Does Ghazi Actually Mean?, στο Ç. Balim-Harding και Colin Imber (επιμ.), The Balance of Truth: Essays in Honour of Professor Geoffrey Lewis, Κωνσταντινούπολη 2000, σ [Κεντρική Βιβλιοθήκη, DR432.B24]. Cemal Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State, Μπέρκλεϊ 1995 [Κεντρική Βιβλιοθήκη, DR486.K34]. Ελληνική μετάφραση: Ανάμεσα σε δύο κόσμους: Η κατασκευή του οθωμανικού κράτους, μετ. Α. Αναστασόπουλος, Αθήνα 2008 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR486.K3416]. Heath W. Lowry, The Nature of the Early Ottoman State, Albany, Νέα Υόρκη 2003 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR432.L69]. Ελληνική μετάφραση: Η φύση του πρώιμου οθωμανικού κράτους, μετ. Στ. Παπαγεωργίου, Αθήνα 2004 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR432.L6916]. Karen Barkey, Αυτοκρατορίες και διαφορετικότητα: Οι Οθωμανοί σε συγκριτικό πλαίσιο, Αθήνα 2008 [DR531 B ] Heath W. Lowry, The Shaping of the Ottoman Balkans : The Conquest, Settlement and Infrastructural Development of Northern Greece, Κωνσταντινούπολη 2008 [ζητείστε το από Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών, Παλιά Πόλη Ρεθ., Μελισσινού και Νικηφ. Φωκά 130, DF801.L69] Ένα συνέδριο για το πρώιμο οθωμανικό κράτος: Elizabeth Zachariadou (επιμ.), The Ottoman Emirate ( ), Halcyon Days in Crete I, A Symposium Held in Rethymnon, January 1991, Ρέθυμνο 1993 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR481.H35]. Μια γεύση από τις πηγές: Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων ( ), Αθήνα 1991 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR438.9.A2 Z3]. Για τα γεγονότα της περιόδου δείτε: Colin Imber, The Ottoman Empire , Κωνσταντινούπολη 1990 [Κεντρική Βιβλιοθήκη DR481.I45] - Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ.θ, σ , , Και για συντροφιά στη μελέτη σας διαβάστε: Γιουνούς Εμρέ [ποιήματα], εισ., μετ., σχόλια Πολύμνια Αθανασιάδη, Αθήνα 1996 [Κλειστές Συλλογές ΚΑΣ ]. Ζητήστε τα παραπάνω βιβλία από τη Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού με το όνομα του μαθήματος στη Βιβλιοθήκη (έχουν τοποθετηθεί εκεί μόνο οι πρόσφατες ελληνικές μεταφράσεις). Θα πρέπει να εντοπίσετε μόνοι σας τις παλαιότερες εκδόσεις και τα άρθρα στα περιοδικά. 11

12 Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Κλασική Αρχαιολογία (ΚΑΡ) ΚΑΡ 160 Παυλίνα Καραναστάση Εισαγωγή στην γλυπτική των ελληνιστικών χρόνων (Π) 5 ECTS Oι ελληνιστικοί χρόνοι, οι τρεις αιώνες δηλαδή που ξεκινούν με τις κατακτήσεις του Mεγάλου Aλεξάνδρου μετά το 333 στην Aνατολή και την Aίγυπτο και ολοκληρώνονται με τη ναυμαχία του Aκτίου το έτος 31 π.x. και την ακόλουθη κατάκτηση της Aλεξάνδρειας από τον πρώτο ρωμαίο αυτοκράτορα Oκταβιανό/ Aύγουστο το 30 π.x., αποτέλεσαν μια βαθειά τομή στον αρχαίο κόσμο. Την πολυπλοκότητα και πολυμορφία των χρόνων αυτών αποτυπώνουν με ιδιαίτερη σαφήνεια τα γλυπτά (αγάλματα και ανάγλυφα), τα οποία και αποτελούν το αντικείμενο της εισαγωγικής αυτής παράδοσης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα σημαντικότερα έργα, την χρονολογική και στιλιστική τους εξέλιξη, τη θεματολογία και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Ενδεικτική βιβλιογραφία R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London 1991), Ελληνική μετάφραση R.R.R. Smith, Ελληνιστική πλαστική (Αθήνα 2009, εκδόσεις Καρδαμίτσα), μετ. Κουτσούμπα, Δ. & Χαμηλάκη, Αικ. J. J. Pollitt, Η Τέχνη στην Ελληνιστική Εποχή (Αθήνα 2004, Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα). Πρωτότυπος τίτλος: Art in the Hellenistic Age, Cambridge 1986) T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις (Θεσσαλονίκη 2005, University Studio Press) Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Η Τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία ( π.χ.) (Αθήνα, Εκδόσεις Καρδαμίτσα 1998) Ν. Καλτσάς, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γλυπτά (Αθήνα 2001, εκδ. KAΠΟΝ) A. Stewart, Greek sculpture. An exploration Vol. I-II (New Haven 1990) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture I, The Styles of ca B.C. (Madison 1990). B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture II. The Styles of ca BC. (Madison 2001). B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture III. The Styles of ca BC. (Madison 2001). B. Andreae, Skulptur des Hellenismus (München 2001) C. Kunze, Zum Greifen nah. Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation (München 2002) P. Schultz - R. von den Hoff (eds.), Early Hellenistic Portraiture: Image, Style, Context (New York 2007) P. C. Bol (ed.), Geschichte der antiken Bildhauerkunst, Bd. 3 Hellenistische Plastik (Mainz 2007) ΚΑΡ 347 Παυλίνα Καραναστάση Επίλεκτα μνημεία πλαστικής των ελληνιστικών χρόνων (Σ) 10 ECTS 12

13 Αντικείμενο του σεμιναρίου θα αποτελέσουν σημαντικά πλαστικά έργα των ελληνιστικών χρόνων (π.χ. πορτρέτα πολιτικών προσώπων και ανθρώπων των γραμμάτων, πολιτικά έργα όπως η Νίκη της Σαμοθράκης, τα ανάγλυφα του βωμού του Διός στο Πέργαμον, μυθολογικά συμπλέγματα κ.ά.) με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους «ανάγνωσης» και ερμηνείας των γλυπτών, τις τοπικές αλλά και τεχνικές τους ιδιαιτερότητες και τα ιστορικά τους συμφραζόμενα. Στους φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν συνιστάται η παρακολούθηση της σχετικής παράδοσης (ΚΑΡ 160). Ενδεικτική βιβλιογραφία R.R.R. Smith, Ελληνιστική πλαστική, Ελληνική μετάφραση Κουτσούμπα, Δ. & Χαμηλάκη, Αικ. (Αθήνα 2009, εκδόσεις Καρδαμίτσα) Πρωτότυπος τίτλος:, Hellenistic Sculpture (London 1991) J. J. Pollitt, Η Τέχνη στην Ελληνιστική Εποχή (Αθήνα 2004, Εκδόσεις Δ. Παπαδήμα). Πρωτότυπος τίτλος: Art in the Hellenistic Age, Cambridge 1986 T. Hölscher, Κλασική Αρχαιολογία. Βασικές Γνώσεις (Θεσσαλονίκη2005, University Studio Press) Ν. Καλτσάς, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα Γλυπτά (Αθήνα 2001, εκδ. KAΠΟΝ,) A. Stewart, Greek sculpture. An exploration Vol. I-II (New Haven 1990) R. R. R. Smith, Hellenistic Sculpture (London 1991) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture I, The Styles of ca B.C (Madison 1990) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture II. The Styles of ca BC (Madison 2001) B.S.Ridgway, Hellenistic Sculpture III. The Styles of ca BC, (Madison 2001) P. Zanker, The Mask of Socrates: The Image of the Intellectual in Antiquity (Berkeley 1995) O. Palagia - W. D. E. Coulson (Hrsg.), Regional Schools in Hellenistic Sculpture. Proceedings of an International Conference Held at the American School of Classical Studies at Athens, March 15-17, 1996 (Oxford 1998) B. Andreae, Skulptur des Hellenismus (München 2001) C. Kunze, Zum Greifen nah. Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur C. Kunze, Zum Greifen nah: Stilphänomene in der hellenistischen Skulptur und ihre inhaltliche Interpretation (München 2002) A. Erskine (Εκδ.), A companion to the Hellenistic World (Oxford 2003) A. Stewart, Attika. Studies in Athenian sculpture of the Hellenistic Age (London 1979) P. Schultz - R. von den Hoff (Hrsg.), Early Hellenistic Portraiture: Image, Style, Context (New York 2007) ΚΑΡ 120 Δημήτρης Μποσνάκης Γεωμετρική και Αρχαϊκή Ελλάδα (Π) 5 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι μια ευρεία ερμηνευτική σύνθεση του πολιτισμού της Γεωμετρικής και Αρχαϊκής Ελλάδας ( π.χ.), από τις συνθήκες της 13

14 διαμόρφωσής του κατά τους λεγ. Σκοτεινούς Χρόνους μέχρι την πρώτη άνθηση κατά την Αρχαϊκή εποχή. Μελετώντας την τέχνη και την αρχιτεκτονική αυτών των χρόνων μέσα στα ιστορικά, κοινωνικά και φιλολογικά συμφραζόμενα, η έμφαση δίνεται κυρίως στον εικαστικό κόσμο του πρώιμου ελληνικού πολιτισμού. Η αναπαραστατική και αφηγηματική τέχνη, η μνημειακή γλυπτική και αρχιτεκτονική, συμπίπτουν χρονικά με την επική και λυρική ποίηση, τη γένεση της πόλης-κράτους, την τυραννία, την πρώιμη δημοκρατία και τη φυσική φιλοσοφία. Βιβλιογραφία John Boardman, Greek Sculpture. The Archaic Period (1978) [ελλην. μετάφραση: Ελληνική πλαστική: Αρχαϊκή περίοδος, (1982)]. Boardman John, The history of greek vases, 2006 [Η ιστορία των αρχαίων ελληνικών αγγείων, 1η έκδ./2006]. Boardman John, Athenian Black figure Vases, London, Boardman John, Athenian Red Figure Vases, London, P. C. Bol (επιμέλεια), Ι. Fruehgriechische Plastik, στη σειρά: Die Geschichte der antiken Bildaheuerkunst (2002). Coldstream, John N. (2003) [1979]. Geometric Greece: BC. London. Cook R. M., Greek Painted Pottery, 1997 [Ελληνική αγγειογραφία, 3η έκδ./1994]. W. Fuchs J. Floren, Die griechische Plastik I (München 1987) J. M. Hurwit, The Art and Culture of Early Greece, B.C. (1985). Katerina Karakasi, Archaische Koren (2001). Χ. Καρούζος, Αριστόδικος (1961). W. Martini, Die archaische Plastik der Griechen (1990) Morris, Ian (1999). Archaeology As Cultural History: Words and Things in Iron Age Greece. London. Richter, Gisela M.A. (1963). A Handbook of Greek Art: Third Edition Newly Revised. Phaidon Publishers Inc. G. M. A. Richter, Archaic Gravestones of Attica (New York 1961) G. M. A. Richter, Korai. Archaic Greek Maidens (London 1968) G. M. A. Richter, Kouroi 3 (1970) B. S. Rigdway, The Archaic Style in Greek Sculpture (Princeton 1977) Claude Rolley, La sculpture grecque I. Des origines au milieu du V e siècle(1994) [ελλην. μετάφραση: Η Ελληνική Γλυπτική Ι, από τις αρχές έως το μέσο του 5 ου αι., σε ελληνική μετάφραση από το Ινστιτούτο του Βιβλίου Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2006]. Schweitzer, Bernhard (1971). Greek Geometric Art. New York. Snodgrass, Anthony M. (2001). The Dark Age of Greece: An Archeological Survey of the Eleventh to the Eighth Centuries BC. New York. Snodgrass, Anthony (1980). Archaic Greece: The Age of Experiment. London Melbourne Toronto. Βιβλιογραφία ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ François de Polignac, La naissance de la cité grecque, Cultes, espace et societé, VIII- VII siècles (Paris 1995, [Η Γέννηση της αρχαίας ελληνικής πόλης, ΜΙΕΤ 2000]). Fritz Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte, von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit (1981] [Ιστορία της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας, MIET 2011] H. A. Shapiro (επιμ.), The Cambridge Companion to Archaic Greece (2007). 14

15 Βυζαντινή Αρχαιολογία (ΒΑΡ) ΒΑΡ 552 Βίκυ Φωσκόλου Από την Εικονομαχία στην 4η 5 ECTS Σταυροφορία: Η τέχνη της μέσης βυζαντινής εποχής (8 ος 12 ος αιώνας) (Π) Στα μαθήματα πρόκειται να εξετάσουμε της διάφορες εκφάνσεις της τέχνης της μεσοβυζαντινής εποχής, δηλ. από τις αρχές του 8 ου έως τα τέλη του 12 ου. Θα μελετήσουμε την αρχιτεκτονική, κυρίως την εκκλησιαστική, και τη ζωγραφική, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, χειρόγραφα και εικόνες, αλλά και αντικείμενα μικροτεχνίας, τόσο στις επαρχίες της βυζαντινής αυτοκρατορίας αλλά και στις περιοχές της πολιτισμικής της ακτινοβολίας. Ειδικότερα στην περίπτωση της αρχιτεκτονικής, αφού εξετάσουμε τους αρχιτεκτονικούς τύπους και τη μορφολογία των κτιρίων, θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα μνημεία. Όσον αφορά τη ζωγραφική, θα εξεταστούν οι τεχνοτροπικές τάσεις και εικονογραφία των σημαντικότερων παραδειγμάτων της μνημειακής ζωγραφικής (ψηφιδωτά και τοιχογραφίες), των εικονογραφημένων χειρογράφων και εικόνων. Θα ασχοληθούμε επίσης με τα υλικά και την τεχνική, τους χορηγούς, το κοινό και τους δημιουργούς αυτών των έργων με σκοπό να τα εντάξουμε στο ιστορικό και κοινωνικό τους πλαίσιο. Για το μάθημα θα δημιουργηθεί ιστοσελίδα στο e-learn, όπου θα αναρτώνται σχεδιαγράμματα των μαθημάτων με τη σχετικά βιβλιογραφία, όπως επίσης και ηλεκτρονικά ανάτυπα (pdf) άρθρων και κεφαλαίων από βιβλία που θα αφορούν κάθε θεματική των μαθημάτων. Ενδεικτική Βιβλιογραφία Γενικά. Lyn Rodley, Εισαγωγή στη βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική, μτφ. Μ. Βέικου, Αθήνα Τζ. Λόουντεν, Πρώιμη Χριστιανική και Βυζαντινή Τέχνη, μτφρ Μ. Αγγελίδου, Αθήνα Τhe Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D , επιμ. Η.C. Evans, W. D. Wixom, κατάλογος έκθεσης, The Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη Αρχιτεκτονική Ν. Γκιολές, Βυζαντινή Ναοδομία ( ), Αθήνα Χ. Μπούρας, Μαθήματα ιστορίας της αρχιτεκτονικής, τομ. 2, Αθήνα Χ. Μπούρας, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, Αθήνα Ζωγραφική Πανσελήνου Ν., Βυζαντινή Ζωγραφική. Η βυζαντινή κοινωνία και οι εικόνες της, Αθήνα Αχειμάστου Ποταμιάνου Μ., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές τοιχογραφίες, Αθήνα Βοκοτόπουλος Π., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινές εικόνες, Αθήνα Γαλάβαρης Γ., Ελληνική Τέχνη. Ζωγραφική βυζαντινών χειρογράφων, Αθήνα 1995 Χατζηδάκη Ν., Ελληνική Τέχνη. Βυζαντινά ψηφιδωτά, Αθήνα Διάγραμμα μαθημάτων 1.Εισαγωγή: Αντικείμενο του μαθήματος - Επεξήγηση βασικών εννοιών και όρων Παρουσίαση της βιβλιογραφίας. 15

16 2. Η περίοδος Εικονομαχίας ( ): Αλλαγές στο λειτουργικό τυπικό και νέοι αρχιτεκτονικοί τύποι. Επιπτώσεις στη ζωγραφική 3. Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική: Αρχιτεκτονικοί τύποι και μορφολογία των κτηρίων 4 Μεσοβυζαντινή Αρχιτεκτονική Σχολή Κωνσταντινούπολης Ελλαδική Σχολή- Μεσοβυζαντινή αρχιτεκτονική: Τα μνημεία 5. Μετά την Εικονομαχία (843-περ. 1000): Η δογματική θεώρηση των εικόνων Εικονογραφημένα χειρόγραφα και μνημειακή ζωγραφική 10 ου αιώνα. Έργα μικροτεχνίας 7-9. Η μνημειακή ζωγραφική του 11 ου αιώνα Τα ψηφιδωτά σύνολα του ελλαδικού χώρου και οι τεχνοτροπικές τάσεις που εκπροσωπούν Τα συγγενικά μνημεία. 10. Μικροτεχνία: κατηγορίες πολυτελών αντικειμένων και η παραγωγή τους Η μνημειακή ζωγραφική την περίοδο των Κομνηνών και των Αγγέλων ( ) 12 Εικονογραφημένα χειρόγραφα και εικόνες του 12 ου αι. 13. Ανακεφαλαίωση ΒΑΡ 357 Βίκυ Φωσκόλου Ζητήματα εικονογραφίας της βυζαντινής τέχνης (Σ) 10 ECTS Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση με βασικές έννοιες που αφορούν τη μελέτη της βυζαντινής ζωγραφικής, όπως π.χ. εικονογραφικό πρόγραμμα, εικονογραφία και εικονογραφική ανάλυση. Παράλληλα, στόχος του σεμιναρίου θα είναι η γνωριμία με τις διαφορετικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις, τις διαφορετικές σχολές, στην έρευνα των παραπάνω ζητημάτων. Τέλος, βασικός σκοπός μας επίσης θα είναι η εκμάθηση των βασικών αρχών της έρευνας και της εκπόνησης μιας επιστημονικής εργασίας. Τα παραπάνω θα τα επιτύχουμε μελετώντας και σχολιάζοντας σε ενότητες περισσότερων μαθημάτων επιστημονικές συμβολές, άρθρα ή κεφάλαια από βιβλία, που αποτελούν πλέον έργα αναφοράς, δηλ. μελέτες που έφεραν μια τομή στην έρευνα των σχετικών ζητημάτων. Ιστορία Τέχνης της Δύσης (ΙΤΔ) ΙΤΔ 156 Τιτίνα Κορνέζου Ένας ζωγράφος του 17 ου αιώνα ανάμεσα στη Ρώμη και στο Παρίσι: το έργο του Νικολά Πουσέν (Π) 5 ECTS Κεντρικό αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η μελέτη της καλλιτεχνικής παραγωγής του γάλλου ζωγράφου Νικολά Πουσέν (Nicolas Poussin, ). Με αφορμή την περίπτωση του το μάθημα θα εστιάσει ωστόσο σε ευρύτερα ερωτήματα όπως: Πώς εκπαιδεύεται ένας ζωγράφος την εποχή εκείνη; Ποιες είναι οι δυνατότητες βιοπορισμού του (παραγγελιοδότες-συλλέκτες); Ποια είναι τα καλλιτεχνικά πρότυπα; Ποιες είναι οι κυρίαρχες καλλιτεχνικές τάσεις στη Ρώμη και στο Παρίσι την περίοδο αυτή; Η παρουσίαση και ανάλυση έργων του συγκεκριμένου ζωγράφου θα πραγματοποιείται συνδυαστικά με έργα άλλων 16

17 καλλιτεχνών και σε συσχετισμό με το κοινωνικοπολιτικό και αισθητικό πλαίσιο δημιουργίας τους. Ενδεικτική βιβλιογραφία: - Βlunt A., Nicolas Poussin: The A.W. Mellon Lectures in the Fine Arts, 1958, National Gallery of Art, Washington DC, 1967, 2 τόμ. - Friedlaender W., Nicolas Poussin: a new approach, Nέα Υόρκη, Νicolas Poussin, Lettres et propos sur l art, A. Blunt (επιμ.), Παρίσι, Οberhüber K., Nicolas Poussin. The Early Years in Rome. The Origins of French Classicism, Phaidon, Rosenberg P., Nicolas Poussin ( ): catalogue raisonné des dessins, Παρίσι, 1994, 2 τόμ. - Scott K.-Warwick G. (επιμ.), Commemorating Poussin, Cambridge University Press, Τhuillier J., Nicolas Poussin, Παρίσι, ΙΤΔ 358 Τιτίνα Κορνέζου Βίοι καλλιτεχνών στην εποχή του μπαρόκ 10 ECTS (Σ) Οι βιογραφίες καλλιτεχνών αποτελούν την πρώιμη εκδοχή μιας ιστορίας της τέχνης ως ιστορία των καλλιτεχνών. Το πρότυπο αυτό που διαμορφώθηκε τον 16 ο αιώνα, από τον Τζόρτζο Βαζάρι στην Τοσκάνη, γνώρισε στη διάρκεια του 17 ου αιώνα ευρεία διάδοση. Αντικείμενο του σεμιναρίου αποτελεί η μελέτη, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, του γραμματειακού αυτού είδους καθώς και η σχέση του με άλλα είδη λόγου περί της τέχνης στην ίδια περίοδο. Δεδομένου ότι τα κείμενα αυτά είναι αποκλειστικά ξενόγλωσσα, το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες που κατέχουν επαρκώς μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα. ΙΤΔ 185 Ευγένιος Ματθιόπουλος Νεωτερικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή ζωγραφική την περίοδο : Αρ νουβώ, Φωβισμός, Εξπρεσιονισμός, Φουτουρισμός, Κυβισμός (Π) 5 ECTS Στόχος του μαθήματος είναι να μελετηθεί η ιστορία της Ευρωπαϊκής ζωγραφικής της περιόδου : Η παράδοση θα εστιάσει στις τάσεις και τα κινήματα της Αρ νουβώ, του Φωβισμού, του Εξπρεσιονισμού, του Φουτουρισμού και του Κυβισμού με έμφαση στις ιδιαίτερες τεχνοτροπικές και αισθητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό τους. Θα αναλυθούν: α) οι κοινωνικές-πολιτικές και ιδεολογικές προϋποθέσεις αυτών των κινημάτων, β) οι θεωρητικές απόψεις και εκθεσιακές δράσεις που αναπτύχθηκαν, γ) η υποδοχή τους από την κριτική και το κοινό και δ) θα παρουσιαστεί η συνεισφορά των σημαντικότερων πρωταγωνιστών κάθε τάσης ή κινήματος. Ενδεικτική βιβλιογραφία: N6447.A

18 Giulio Carlo Argan - Achille Bonito Oliva Η μοντέρνα τέχνη, / Η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, μετάφραση: Λίνα Παπαδημήτρη, Μαρία Σπυριδοπούλου πρόλογος: Νίκος Κεσσανλής, Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, NX456.A Hal Foster, Rosalind Krauss, Yve - Alain Bois, Benjamin H. D. Buchloh, Η τέχνη από το 1900 : μοντερνισμός, αντιμοντερνισμός, μεταμοντερνισμός, πρόλογος - επιμέλεια Μιλτιάδης Παπανικολάου, μετάφραση Ιουλία Τσολακίδου. Αθήνα : Επίκεντρο, N6465.A7 E Στέφεν Έσκριτ, Αρ Νουβώ, μετάφραση Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα : Καστανιώτης, N6494.C8 C Νηλ Κοξ, Κυβισμός, μετάφραση Ιωάννα Βετσοπούλου, Αθήνα : Καστανιώτης, NX600.F8 T b Κάρολαϊν Τίσνταλ, Άντζελο Μποτσόλα, Φουτουρισμός, μετάφρ. Δημοσθένης Κούρτοβικ. Αθήνα : Υποδομή, N E9 B Ashley Bassie, Expressionism, Rochester, Kent : Grange Books, c2005. ΙΤΔ 389 Ευγένιος Ματθιόπουλος Η πρόσληψη των μεταϊμπρεσιονιστικών τάσεων στην ευρωπαϊκή τέχνη στα τέλη του 19 ου και αρχές του 20 ού αιώνα (Σ) 10 ECTS Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετηθεί η πρόσληψη των μεταϊμπρεσιονιστικών αναζητήσεων που εκδηλώθηκαν στη Γαλλία κατά τα χρόνια Η υποδοχή τους θα μελετηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή τέχνη στα τέλη του 19 ου και αρχές του 20ού αιώνα. Θα δοθεί έμφαση στις σχετικές τεχνοτροπικές και αισθητικές αναζητήσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιό τους σε χώρες του δυτικού κόσμου εκτός της Γαλλίας, οι εκθεσιακές δράσεις και οι θεωρητικές απόψεις που αναπτύχθηκαν καθώς και η υποδοχή τους από την κριτική και το κοινό και θα παρουσιαστεί η συνεισφορά των σημαντικότερων μεταϊμπρεσιονιστών ζωγράφων στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρωσία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα και των άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών. Ενδεικτική βιβλιογραφία: N6447.A Giulio Carlo Argan - Achille Bonito Oliva Η μοντέρνα τέχνη, / Η τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, μετάφραση: Λίνα Παπαδημήτρη, Μαρία Σπυριδοπούλου πρόλογος: Νίκος Κεσσανλής, 18

19 Ηράκλειο : Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ΞΥΔ Post-impressionism : cross-currents in European and American painting, Washington : National Gallery of Art, ND547.5.I4 C Critical readings in Impressionism and post-impressionism : an anthology, edited by Mary Tompkins Lewis. Berkeley : University of California Press, c

20 Εργαστηριακά μαθήματα ΕΜ001 Αλέξανδρος Μαριδάκης Βασικές υπολογιστικές εφαρμογές και χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 3ωρο μάθημα-εργαστήριο για τους πρωτοετείς φοιτητές, σε κύκλους των τεσσάρων εβδομάδων για ομάδες των 30 ατόμων (ώστε να καλύπτεται το σύνολο των φοιτητών του έτους). ΕΜ002 Αριάδνη Γκαζή Διαδίκτυο & ανθρωπιστικές επιστήμες: Ιστορία μέσου- Κατηγορίες ιστοσελίδων - Μέθοδοι αξιολόγησης - Διαδικτυακά ερευνητικά εργαλεία Κύκλος εργαστηριακών μαθημάτων που απευθύνεται σε ομάδες πρωτοετών φοιτητών (μέχρι 30 άτομα) και θα ολοκληρώνεται σε 4 μαθήματα που θα επαναλαμβάνονται 3 φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ώστε να μπορεί να το παρακολουθεί το σύνολο των πρωτοετών φοιτητών κάθε έτους (~90 φοιτητές ανά εξάμηνο). Kάθε ένα από τα 4 μαθήματα διαρκεί 3 ώρες, παραδίδεται μία φορά την εβδομάδα και αποτελείται από δύο μέρη, το ένα θεωρία και το δεύτερο άσκηση (στο Εργαστήριο Υπολογιστών της Φιλοσοφικής Σχολής). 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ UNIVERSITY OF CRETE DEPARTMENT OF HISTORY AND ARCHAEOLOGY Προσφερόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 Undergraduate and postgraduate classes on

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών

Ευγενία Δρακοπούλου. Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Ευγενία Δρακοπούλου Διευθύντρια Ερευνών Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών Τηλ. +302107273570 Fax: +302107246212 E-mail: egidrak@eie.gr Website: http://eie.academia.edu/eugeniadrakopoulou http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/cvs/cv-drakopoulou-gr.html

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO

ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN TMHMA IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΔIΔAΣKΩN: Eπ. Καθ. HΛΙΑΣ ΓIANNAKHΣ ΠPOΣΦEPOMENA MAΘHMATA ΓIA TO AKAΔHMAIKO ETOΣ 2015-2016 XEIMEPINO EΞAMHNO 1. Εισαγωγή στις Ελληνοαραβικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης

Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών Τέχνη Χώρος Όψεις Ανάπτυξης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης Πειραιώς 211, Ταύρος Σάββατο, 23 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού

Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ιστορία του Αραβοϊσλαμικού Πολιτισμού Ενότητα 3: Ιστορική Ανασκόπηση των Ισλαμικών Αυτοκρατοριών Δημήτριος Σταματόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα.

Κάθε νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ενδέχεται να γίνονται αλλαγές / τροποποιήσεις στα παρακάτω από τη διδάσκουσα. Τίτλος μαθήματος: Μεθοδολογία Έρευνας Κωδικός μαθήματος: ΒΠ0800 (3Ω/Υ) Διδάσκουσα: Ελευθερία Τσέλιου Ηλεκτρονική διεύθυνση για επικοινωνία: tseliou@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα Σειρά: Εκπαιδευση Σχολικά βοηθήματα (για το Λύκειο) Πλάτωνος Πρωταγόρας Γ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κατάλογος διευκρινιστικού υλικού..................................... 18 Πρόλογος....................................................... 27 Ευχαριστίες......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016. User-Pc

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016. User-Pc ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2015-2016 User-Pc Θ έ μ ι δ ο ς 9, Π α λ α ι ό Φ ά λ η ρ ο e - m a i l : b o r g i a s - @ o t e n e t. g r w w w. b o r g i a s - a r t. g r w w w. f a c e b o o k. c o m / b o r g i a s a r

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Εισαγωγή στο Γραμματισμό Περίγραμμα μαθήματος Μαρία Παπαδοπούλου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1.. Ενημέρωση για το μάθημα και Εισαγωγή Θεματικές περιοχές, Σύστημα αξιολόγησης. Το πλαίσιο του γραμματισμού. Γραμματισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΚΑΔΙΟ ΚΑΤΙΚΑΚΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΗ ΚΩΤΣΙΔΗ Η ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ που επηρέασε την καλλιτεχνική εξέλιξη στην περιοχή την προσδιορίσουμε από τον ερχομό των προσφύγων. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ.Παραδόσεις, έθιμα λαϊκή και θρησκευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ Νο2- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες

Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης. Σχεδιάγραμμα. Γενικές οδηγίες Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης Δώρα Μαρκάτου, επίκ. Καθηγήτρια Πώς γράφεται μια προπτυχιακή εργασία στην Ιστορία της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία ΙΙ (5ος - 4ος αι. π.χ.) Ιφιγένεια Λεβέντη Τμήμα: Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 12. Γλύπτες του 4 ου αι. π.χ. Σκόπας, Ευφράνωρ,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Μάθημα: Management και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian

Davydov, V. P. Gillingham-Ryan, Maxwell  Great Grenier, Jean, 1898-1971 Handbook Handbook Simmons, Ian Davydov, V. P. Ταξιδιωτικές σηµειώσεις : από τα Ιόνια Νησιά, την Ελλάδα, τη Μικρά Ασία και την Τουρκία στα 1835 / Βλαδίµηρος Νταβίντωφ ; [µετάφραση από τα ρώσικα Ολέγ Τσυµπένκο].-- Αθήνα, Εµπορική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Τηλ.: (2310) 999136 Fax: (2310) 999139 E-mail: ealetra@hotmail.com ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ» IΣΤΟΡΙΚΟ Tο Κοινωφελές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», αναγνωρίζοντας τις δραστηριότητές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων

Εργαστήριο. Μελοποίησης Ποιημάτων ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΗΣ αίθουσα εκδηλώσεων -- cafe -- gallery -- βιβλιοθήκη -- εργαστήρια ------------- 7η Θ ε ρ ι ν ή Α κ α δ η μ ί α Τ έ χ ν η ς Εργαστήριο Μελοποίησης Ποιημάτων - Παρουσίαση - Ανάλυση - Μελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού

ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού ΠΕΡΙΑΔΙΑΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Πολιτιστικό πρόγραμμα με βάση την Ιστορία της Ε Δημοτικού Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Χρύσα Κουράκη, Δασκάλα, Δρ. Παιδικής Λογοτεχνίας Παν/μίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ . ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) θέµα: ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Είναι γεγονός ότι η µηχανή απελευθέρωσε τον άνθρωπο από πολλούς πιεστικούς καταναγκασµούς και δεσµεύσεις όµως ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα

και ηµόσιας ιοίκησης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 1988-92: Αναπληρωτής Καθηγητής των ιεθνών Σχέσεων στο Τµήµα ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΒΑΛΗΝΑΚΗΣ ΣΠΟΥ ΕΣ Ιούνιος 1981: ιδάκτωρ των ιεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήµιο Pantheon Sorbonne (Παρίσι Ι) µε άριστα 1980-1981: Πανεπιστήµιο Παρίσι Ι, Diplome d Etudes Approfondies (DEA) Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνθέσεις από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο, Ποίηση και ζωγραφική κ ά. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης του ήµου Ρόδου, µε χαρά ανακοινώνει την ατοµική εικαστική έκθεση, του γνωστού «δικού µας» ζωγράφου Μάνου Αναστασιάδη, που θα φιλοξενήσει στην "Νέα Πτέρυγά" του,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2

Κεφάλαιο 1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα Κεφάλαιο 1 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κίνηση, οι αυτοκρατορίες σε κρίση (δεύτερο μισό 18ου αρχές 19ου αιώνα) Κεφάλαιο 2 Η παρακμή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr)

Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Εισαγωγή στη Ρωμαϊκή Ιστορία (55 ΒΥ1) Διδάσκων: Andrew Farrington (eduserv@otenet.gr) Ενότητα 2: H ρωμαϊκή αυτοκρατορία: Εξάπλωση της κυριαρχίας της Ρώμης μέχρι το τέλος της Δημοκρατίας 1.). Η γεωγραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού''

Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Πρόσκληση απασχόλησης στο έργο ''Πανδέκτης: Ψηφιακός θησαυρός πρωτογενών τεκµηρίων ελληνικής ιστορίας και πολιτισµού'' Οι παρακάτω προσκλήσεις εντάσσονται στο Έργο «ΠΑΝ ΕΚΤΗΣ- Ψηφιακός Θησαυρός Πρωτογενών

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία

2007 Διδακτορική Διατριβή στην Τέχνη και το Design, University of Derby, Μεγάλη Βρετανία Γιώργης Γερόλυµπος Γεννήθηκε στο Παρίσι, 1973 2008-2011 Διδάσκων Φωτογραφίας (Π.Δ.407/80) στο τµήµα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. Φωτογράφος, αρχιτέκτωv-µηχανικός. Εκπαίδευση 2007 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων και περιοδικών της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Κατάλογος βιβλίων Κατάλογος περιοδικών Κατάλογος βιβλίων Τίτλος Πρόσβαση Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών: χρονικό 1836-1984/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης

Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γλαύκη Γκότση, Δρ. Ιστορίας της Τέχνης Γυναίκες καλλιτέχνες και δημόσιος χώρος στη σύγχρονη Ελλάδα: όροι και όρια μιας σχέσης Διάχυτη είναι στις μέρες μας η αντίληψη ότι πλέον οι αντιξοότητες, θεσμικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο / Όνομα Διεύθυνση (-εις) Καραμπίνης Λεωνίδας Αλόπης 58, 118 53, Αθήνα, Ελλάδα (οικία) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Αθηνών (εργασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙ- ΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES DEPARTMENT OF ECONOMIC & REGIONAL DEVELOPMENT Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι.

Η Γενιά του 1880: Βιζυηνός- Παπαδιαμάντης Υ κ. Αποστολή / κ. Αθήνη ΠΑΜ14. Ιστορία της Νεοελληνικής. Λογοτεχνίας: 18 ος 20 ος αι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τ Μ Η Μ Α Φ Ι Λ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου, Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Β ΕΞΑΜΗΝΟ 9.00 10.00 Γενική Γλωσσολογία ΙΙ Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου

Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου Ερευνητική Εργασία Β τετραμήνου ΘΕΜΑ: Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Επαγγελματική αποκατάσταση Επιμέρους θέμα: Καλλιτεχνικές σπουδές στη ζωγραφική στο θέατρο στη μουσική και επαγγελματική αποκατάσταση ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.

Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς. Θέση: Επίκουρος καθηγητής. Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Απόστολος Μαντάς Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Θέση: Επίκουρος καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο]

ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθημα: Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Κοινωνική Έρευνα. Παραδείγματα Εφαρμογών [Σεμινάριο] Διδάσκων: Ευστράτιος Παπάνης - Αντικείμενο του μαθήματος Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη

Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: τα χρόνια στην Κρήτη Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο (Ηράκλειο, 21-23 Ιουνίου 2014) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / PROGRAMME El Greco: Τhe Cretan Years International Conference (Heraklion, 21-23 June

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου

Συγγραφέας Τίτλος Τίτλος (ελληνικά) Κατηγορία α/α τόμου 1. Ζώρας Γ. Θ. Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος Ο ποιητής Μαρίνος Φαλιέρος ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ 2 7 46 1948 Ελληνικά 2. Τωμαδάκης Ν. Ο άγιος Ιωάννης ο Ξένος και η διαθήκη αυτού 3. Σπανάκης Στ. Κανονισμός της

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου

Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Καλλιόπη Κρητικάκου-Νικολαροπούλου Ειδική Λειτουργική Επιστήµων Β Πρόγραµµα «Ελληνικός Κόσµος και Ανατολή» Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών Τοµέας Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητος Τηλ. +30 210-7273681 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής»

Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της. Γεωμετρικής Εποχής» Διδακτική πρόταση 1: 1 Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Γεωμετρική ς Εποχής; Ερωτήματα - κλειδιά: 2 Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Γεωμετρικής Εποχής; Υπήρχαν αρχηγοί στις ομάδες των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα αρχεία της 11 Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ΗΟθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια ισλαμική αυτοκρατορία των πρώιμων νεότερων και των νεότερων χρόνων (14ος-αρχές 20ού αιώνα),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α ΕΤΟΥΣ (Α ΕΞΑΜΗΝΟ) ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25

Περιεχόμενα. Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 Περιεχόμενα Πρώτος πρόλογος... 13 Δεύτερος Πρόλογος... 15 Αντί Προλόγου... 17 Εισαγωγικό σημείωμα επιμελητών... 25 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Στόχος και στάδια διεξαγωγής της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας... 27 1.1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β 689/26-3-13)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β 689/26-3-13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-10434 ΑΘΗΝΑ - email vbrinia@aueb.gr - ASOE GR, www.aueb.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β 689/26-3-13) ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΞΑΝΤΑΣ, 1988 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 360 Μ / 00497 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ = ΧΩΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΞΑΝΤΑΣ", 1988 1. ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ. 2. ΠΡΟΝΟΙΑ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση

Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Τίτλος μαθήματος: Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση Κωδικός Μαθήματος: ΠΔ1380 Διδάσκων: Βασίλης Στρογγυλός, vstroggilos@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 7 ο Μονάδες ECTS: 5 Διαδικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014-2015 Μεσαία ΔΕΥΤΕΡΑ, 19-01-2015 ΤΡΙΤΗ, 20-01-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 21-01-2015 ΠΕΜΠΤΗ, 22-01-2016 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23-01-2015 13Κ14_11:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα