ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Διενέργειας του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο: «Επαγγελματική Συμβουλευτική- Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων της Βιομηχανικής Ζώνης του Πειραιά» (σύμφωνα με την υπ αριθ. 4037/2012 προκήρυξη), που ορίστηκε με την υπ αριθμ. 4552/ απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΠ. Παρόντες: 1. ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Νομικός Σύμβουλος ΕΒΕΠ) Πρόεδρος, 2. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΒΒΑ (Διευθύντρια του ΕΒΕΠ), αναπληρωματικό μέλος που αναπληρώνει το κωλυόμενο τακτικό μέλος ΚΟΥΒΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Διοικητική Προϊσταμένη ΕΒΕΠ) 3. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Στέλεχος του ΕΒΕΠ), 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (Εκ του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΩΔ. 109) που αναπληρώνει το κωλυόμενο τακτικό μέλος ΚΑΒΡΑΚΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Εκ του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών - ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΩΔ. 56), και 5. ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Εκ του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών - ΕΜΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ΚΩΔ. 1775). Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι παρίστανται και τα πέντε μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού. Μετά ταύτα άρχισε η συζήτηση επί της από με αρ. πρωτ. 5363/ προδικαστικής προσφυγής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ ΚΕΚ ΑΕ» που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής και επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης 337, όπως νόμιμα εκπροσωπείται μετά την δηλωθείσα παραίτηση αυτής από της προηγούμενης από προδικαστικής της προσφυγής με αριθ. πρωτ. 5352/ Η προσφεύγουσα, με το δικόγραφό της αυτό, προσβάλλει α) την με αριθμό 5218/ «απορριπτική απόφαση του ΕΒΕΠ (ως Αναθέτουσας Αρχής)» με την οποία απορρίφθηκε η «με αρ. 4960/ ένσταση» αυτής κατά όρου της ως άνω προκήρυξης, β) την με αριθμό 4037/2012 1

2 προκήρυξη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου «Επαγγελματική Συμβουλευτική- Επαγγελματική Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων της Βιομηχανικής Ζώνης του Πειραιά» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». Η προδικαστική αυτή προσφυγή είναι προδήλως απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί δεδομένου ότι: Προσβάλλεται εκπρόθεσμα η υπ αριθ. 4037/2012 προκήρυξη του διαγωνισμού δεδομένου ότι ασκήθηκε απαραδέκτως μη προβλεπόμενο από το Νόμο ένδικο βοήθημα (ένσταση) - και επικουρικά: ελλείπει το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας - στρέφεται κατά μη εκτελεστής πράξης - προσβάλλει απαραδέκτως την ανέλεγκτη τεχνική κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, είναι ως εκ τούτου ουσία αβάσιμη και απορριπτέα στο σύνολό της. Ειδικότερα: Α. Προσβάλλεται εκπρόθεσμα η με αριθμό 4037/2012 προκήρυξη του διαγωνισμού η προσφεύγουσα εταιρεία άσκησε εκπρόθεσμα την προδικαστική προσφυγή του άρθρου 4, παρ.1, του Ν. 3886/10 κατά της προκήρυξης (Πρβλ. ενδεικτικά Σ.τ.Ε. Ε.Α. 92/2011) : 1. Με την από απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π., ως Αναθέτουσας Αρχής, ορίστηκε - μετά από αναβολή - η ως καταληκτική ημερομηνία διενέργειας του Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ0 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ». Η απόφαση δημοσιεύτηκε νομίμως ως εξής: α. Ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ Β41Θ469ΗΕΤ-2ΥΤ) στις β. Αποστολή στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και στο ΦΕΚ 27.9/2012 (ΚΑΔ ΚΑΔ ). γ. Δημοσίευση στον Οικονομικό, Πολιτικό και Τοπικό Τύπο (Αποστολή: , Δημοσίευση: ). Επίσης, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΠ στις Η προσφεύγουσα παρέλαβε την προκήρυξη στις με την με αρ. πρωτ. 4883/ αίτησή της. Επομένως, κατά την παραπάνω ημερομηνία έλαβε γνώση των όρων της προκήρυξης και από την επομένη άρχισε η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3886/10 δεκαήμερη προθεσμία αυτής για την προσβολή (όρου) της προκήρυξης, με άσκηση προδικαστικής προσφυγής, η οποία εξέπνευσε στις , χωρίς η προσφεύγουσα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή κατά (του κατά την άποψή της επίμαχου όρου) της προκήρυξης. Άλλως, σε κάθε περίπτωση, η γνώση της προσφεύγουσας για το περιεχόμενο των όρων της προκήρυξης τεκμαίρεται με την παρέλευση εύλογου χρόνου, που συνίσταται στο ήμισυ της προθεσμίας μεταξύ της δημοσίευσης κατά τα παραπάνω της προκήρυξης ( ) και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ( ), κατά τα παγίως δεκτά από τη νομολογία (Πρβλ. ενδεικτικά Σ.τ.Ε. Ε.Α. 48, 2

3 80, 262, 286, 307, 464,795/2007 κ.α). Και η παραπάνω προθεσμία εξέπνευσε ( ) χωρίς η προσφεύγουσα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή. Άλλως, η γνώση της προσφεύγουσας για το περιεχόμενο των όρων της προκήρυξης προκύπτει με βεβαιότητα στις , οπότε η προσφεύγουσα άσκησε απαραδέκτως κατά τα παρακάτω ένσταση κατά του επίμαχου όρου της προκήρυξης. Περαιτέρω και από τον παραπάνω χρόνο εξέπνευσε η προθεσμία προς άσκηση προδικαστικής προσφυγής ( ) χωρίς η προσφεύγουσα να την ασκήσει κατά (του επίμαχου όρου) της προκήρυξης. Ως εκ τούτου, η ασκηθείσα στις με αριθ πρωτ. 5363/2012 προδικαστική προσφυγή κατά της προκήρυξης είναι εκπρόθεσμη και απορριπτέα ως προδήλως απαράδεκτη. Β. Αντί της παραπάνω προδικαστικής προσφυγής, η προσφεύγουσα άσκησε απαραδέκτως, μη προβλεπόμενο από το νόμο ένδικο βοήθημα (ένσταση - αναφορά), που απορρίφθηκε σιωπηρά: Στις η προσφεύγουσα κατέθεσε, κατά τους ισχυρισμούς της, «ένσταση» (δηλ. έγγραφο επιγραφόμενο «ένσταση-αναφορά») με την οποία ζητούσε τα αναφερόμενα σε αυτήν σχετικά με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 της προκήρυξης, επικαλούμενη ότι επιβαρύνεται από αυτήν οικονομικά, λόγω της αναζήτησης εταιρειών προς σύμπραξη. Οι ενστάσεις (διοικητικές προσφυγές του αρ.15 Π.Δ 118/07), όμως, κατά εκτελεστών πράξεων της Αναθέτουσας Αρχής (όπως είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού στην παρούσα περίπτωση), στο πλαίσιο της διενέργειας διαγωνισμών, που εμπίπτουν στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ (Π.Δ 60/07) έχουν καταργηθεί και η σχετική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τη ρητή διάταξη της παρ.6 του άρθρου 4 του ν.3886/07. Επομένως η παραπάνω ένσταση αποτελεί ένδικο βοήθημα μη προβλεπόμενο από το νόμο (ενδεικτικά Δ.Ε.Φ. Αθ. 184/2011) και η άσκησή της δεν ανέστειλε την προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της προκήρυξης. Επικουρικά σημειώνεται ότι η παραπάνω ένσταση ήταν απαράδεκτη και ελλείψει εννόμου συμφέροντος της ενισταμένης, η οποία δεν επικαλείτο (ούτε προέκυπτε) ότι αποκλείεται η συμμετοχή της στον διαγωνισμό από τον όρο της προκήρυξης, καθώς έθετε μόνο ζητήματα εμπορικής της πολιτικής. Γ. Επικουρικά, ελλείπει το έννομο συμφέρον της προσφεύγουσας. Η προσφεύγουσα εταιρεία ζητεί την ακύρωση όρου της προκήρυξης του διαγωνισμού μετά τη διενέργειά του και ενώ δεν έχει συμμετάσχει σε αυτόν και μάλιστα χωρίς να επικαλείται, να αποδεικνύει ή/και να προκύπτει ότι από τον επίμαχο όρο αποκλείστηκε παρανόμως η συμμετοχή της ή κατέστη ανέφικτη κατά τα παγίως δεκτά από τα δικαστήρια (Πρβλ. ενδεικτικά Σ.τ.Ε. Ε.Α. 1354/2009, Ε.Α. 14, 27/2006, 474, 799/2005, 532/2004, 543/2003, 284/2002, 424/2001, 87/2000, βλ. και απόφαση Δ.Ε.Κ. της , υπόθεση C-230/2002, Grossmann Air Service κατά Αυστρίας). Αντιθέτως, η προσφεύγουσα, με την ένσταση και την προσφυγή της ισχυρίζεται ότι από τον προσβαλλόμενο όρο επιβαρύνεται οικονομικά, λόγω της αναζήτησης εταιρειών προς σύμπραξη και, 3

4 επομένως, αφενός συνομολογεί ότι η συμμετοχή της είναι εφικτή και εξασφαλίζεται με την σύμπραξή της με άλλους ενδιαφερόμενους και, αφετέρου, οι αιτιάσεις της ανάγονται αποκλειστικά σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής. Επομένως η προσφεύγουσα στερείται και εννόμου συμφέροντος. Δ. Επί πλέον η προσφυγή στρέφεται κατά μη εκτελεστής πράξης. Η προσφεύγουσα στρέφεται κατά του από πληροφοριακού εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή κατά μη εκτελεστής πράξης, όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, με το οποίο η Αναθέτουσα Αρχή απλώς ενημερώνει για τους λόγους, που κατέστησαν σκόπιμο τον επίμαχο όρο της προκήρυξης και, συγκεκριμένα, για την αυτόδηλη αναγκαιότητα χρησιμοποίησης αιθουσών, που βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα του Πειραιά, προκειμένου να πραγματοποιηθεί από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Πειραιά κατάρτιση ανέργων και απειλούμενων ανέργων από την περιοχή αυτήν ( Πειραιά). Σημειωτέον ότι ακόμη αν εφαρμόζονταν οι διατάξεις περί ενστάσεων του Π.Δ 118/07 στον παρόντα διαγωνισμό - πράγμα που δεν συμβαίνει - η ένσταση της προσφεύγουσας θα είχε απορριφθεί σιωπηρώς με την παρέλευση της προθεσμίας, που τάσσει ο νόμος για την απάντηση της Αναθέτουσας Αρχής επί της ένστασης (δηλ. πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού - άρθρο 15 παρ.1 α Π.Δ 118/07) και μόνο η σιωπηρή απόρριψη θα μπορούσε να προσβληθεί και όχι το προσβαλλόμενο έγγραφο, που είναι μεταγενέστερο ( ) της παραπάνω προθεσμίας και της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Επομένως, η προσφυγή είναι απαράδεκτη και εκ του λόγου αυτού. Ε. Επί πλέον η προσφυγή προσβάλει απαραδέκτως την ανέλεγκτη τεχνική κρίση της Αναθέτουσας Αρχής είναι προδήλως ουσία αβάσιμη. Λαμβάνοντας υπ όψιν ότι η Αναθέτουσα Αρχή είναι, κατ αρχήν, ελεύθερη να διαμορφώνει, κατά την κρίση της, τους όρους της προκήρυξης, οι οποίοι, άλλωστε, ως κανονιστικές ρυθμίσεις δεν χρήζουν αιτιολογίας, οι αιτιάσεις της προσφεύγουσας είναι απορριπτέες διότι πλήττουν απαραδέκτως την ακυρωτικώς ανέλεγκτη τεχνική εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής ως προς την σκοπιμότητα των θεσπιζομένων από αυτήν προδιαγραφών των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών (Σ.τ.Ε. 133/2012, Ε.Α. 670/2009, 117/2007, 1076, 977/2006, 763, 373, 356/2004 κ.ά.). Τέλος, η προσφυγή είναι προδήλως ουσία αβάσιμη και για τους λόγους, που αναφέρονται αναλυτικά στο από πληροφοριακό έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής. Για τους παραπάνω λόγους τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του παρόντος Διαγωνισμού ομόφωνα κρίνουν ότι θα πρέπει η παρούσα με αριθ. πρωτ. 5363/ προδικαστική προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε.» να απορριφθεί ως προδήλως απαράδεκτη και, επικουρικά, και για τους παραπάνω λοιπούς επάλληλους λόγους. Το παρόν πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού αυτού υποβάλλεται με την παραπάνω εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι την Διοικητική Επιτροπή του Εμπορικού και 4

5 Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, για την λήψη της κατά τον Νόμο απόφασης, κατά της οποίας επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 3886/2010, η υποβολή ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησής της. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ακολουθούν οι υπογραφές Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Τ Α Μ Ε Λ Η Σταύρος Βαρδαλάς Παναγιώτα Κούβαρη Παναγιώτης Μιχαλακάκος Κωνσταντίνος Δημόπουλος Κωνσταντίνος Ντεκουμές ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΑΒΒΑ 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 2 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 9 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 1 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Α/Α Στον Πειραιά, σήμερα την 31 η Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ

1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ 1. ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 9 1. Αναστολές και ασφαλιστικά ΜΕΤΡΑ Αριθμός απόφασης: 2/2013 Πρόεδρος: Λαμπρινή Πλούμη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. Δικαστές: Κων/νος Παππάς, Αθανάσιος Ασημακόπουλος (εισηγητής),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 751/2014 ΘΕΜΑ: 33 ο Διαβίβαση Πρακτικού Ι, Ενστάσεων επί του Πρακτικού Ι και Εισήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 29-05-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 17810 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-07-13 Αριθμ. Πρωτ.: 18344

Αθήνα: 15-07-13 Αριθμ. Πρωτ.: 18344 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-07-13 Αριθμ. Πρωτ.: 18344 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Π. 15PROC002973612 ΦΑΛΗΡΟΥ 2015-08-14 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ: 22425/11-8-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΘΡΟΥ 152 Ν. 3463/2006 ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 20 Στην Ερμούπολη και στο κατάστημα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 131/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

1. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ αριθμό 13/2015 μελέτης. 2. Την έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 9 η της 24-03-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 9 η Συνεδρίαση της 24-03-2015 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747

Μύρινα 26/5/2015 Αριθμ. Πρωτ.:3747 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. 1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑ Στην προκειµένη περίπτωση, εκδούσα την προσβαλλόµενη πράξη αρχή είναι ο εδρεύων στις Σέρρες Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας της Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 29-09-2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 Αρ. Πρωτ.: 32403 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΒΠ469ΗΖΞ-8ΒΩ. Μύρινα 30-7-2013 Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 26-3-2013 Αρ. Πρωτ.: 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 148/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 19/24-07-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 44 η Απόφαση υπ αριθµ. 1180/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων

διαγωνισµού για το έργο: «Έργα συλλογής µεταφοράς λυµάτων Πολυγύρου Καλυβών ήµου Πολυγύρου» µε παράλληλη εξέταση ενστάσεων 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) Αυγούστου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2/20-2-2012 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 20 η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 1 / 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 1 / 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 1 / 2015 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 10077/5-4-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/13

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 10077/5-4-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 10077/5-4-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Ζαχάρωφ 3, 115 21 Αθήνα URL: http://www.1ypatt.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/13 ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΗΖΞ-ΔΤΤ. Μύρινα 22/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 7236 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα