Development and sale of 2 Photovoltaic Parks in Area of southern Greece.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Development and sale of 2 Photovoltaic Parks in Area of southern Greece. www.sfaira.org"

Transcript

1 Development and sale of 2 Photovoltaic Parks in Area of southern Greece

2 Περιεχόμενα Contents Engineering - Architecture

3 i. Η Εταιρεία & χρήςιμεσ Πληροφορίεσ ii. Παρουςίαςη Πάρκου 498,60kWp iii. Παρουςίαςη Πάρκου 99,30kWp iv. Σεχνολογία Πάρκων (i) v. Σεχνολογία Πάρκων (ii) vi. Αποδοτικότητα Πάρκων i. The Company & Projects highlights ii. 498,60kWp Solar Park Presentation iii. 99,30kWp Solar Park Presentation iv. Projects Technology (i) v. Projects Technology (ii) vi. Projects Profitability ΤΠΟΔΟΜΕ / INFASTRUCTURE Athens (center) 1, Veranzerou Street (5 & 6th floor) , GREECE T: F: Athens (N.Psychiko) 19, Odissou Street (groundfloor) , GREECE T: F: Marina Zotaki M:

4 H Εταιρεία & χρήσιμες Πληροφορίες The Company & Projects highlights Engineering - Architecture

5 ΤΝΣΟΜΟ ΠΡΟΦΙΛ Η sfaira είναι μία από τισ πιο καινοτόμεσ και πρωτοπόρεσ ελλθνικζσ εταιρίεσ Μελετϊν & Σεχνικϊν Ζργων, με μεγάλθ τεχνογνωςία και εμπειρία ςτον βιομθχανικό και κτιριακό τομζα. Η sfaira προςβλζπει να διαδραματίςει ουςιαςτικό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ του οράματοσ τθσ αφξθςθσ τθσ παραγωγικότθτασ ςτθ βιομθχανία, τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ, τθσ διείςδυςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθσ διαχείριςθσ υδάτινων πόρων, τθσ καταςκευισ ζξυπνων και παραδοςιακϊν κτιρίων SHORT PROFILE sfaira is one of the most innovative and leading Greek companies in the field of Studies & Construction Engineering, with great expertise and experience in industrial and building sectors. sfaira looks to play a key role in realizing the visions of increasing the productivity in industry, green development, penetration of renewable energy and water resources, management and construction of smart home and traditional building. ΣΟΜΕΙ ΔΡΑΗ Μελζτεσ & Ζργα Ηλεκτρολογικά/Μθχανολογικά και Βιομθχανικά Καταςκευι Κτιριακϊν ζργων Μελζτθ Επίβλεψθ Κτιρίων Ενεργειακζσ Υπθρεςίεσ AREAS OF FOCUS Studies & Projects Electrical / Mechanical and Industrial Construction of Building projects Study - Supervision of Buildings Energy Services ΧΡΗΙΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Tα Φ/Β Πάρκα είναι ςε λειτουργία και διατίκενται προσ πϊλθςθ ξεχωριςτά ι/και μαηί Η sfaira είναι επίςθσ ιδιοκτιτρια των γεωτεμαχίων των προσ πϊλθςθ πάρκων Η sfaira ωσ εταιρεία Μελετϊν & Τεχνικϊν Ζργων παρζχει υπθρεςίεσ ςυντιρθςθσ ςτο χϊρο των Α.Π.Ε. PROJECTS HIGHLIGHTS The PV parks are operational and ready to be delivered sfaira is also the owner of the parks land sfaira is a construction company also present in the RES sector as Energy Services Company ΤΠΟΔΟΜΕ / INFASTRUCTURE Athens (center) 1, Veranzerou Street (5 & 6th floor) , GREECE T: F: Athens (N.Psychiko) 19, Odissou Street (groundfloor) , GREECE T: F: Marina Zotaki M:

6 Παρουσίαση Φ/Β Πάρκου 498,60kWp 498,60kWp Solar Park Presentation Engineering - Architecture

7 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΧΤΟ 498,60KWP Θζςη Σπικάρι Δ.Βόχασ Τ.Κ Νομόσ Κορινκίασ Γήπεδο Εμβαδόν ιδιοκτθςίασ ,61τ.μ. και εμβαδόν περιφραγμζνου για τθν εγκατάςταςθ: τ.μ. Ημερομηνία φνδεςησ με ΔΕΔΔΗΕ 5 Μαρτίου 2013 Σιμή Πϊληςησ 0,2997 /kwh Πανζλα τοποκετικθκαν 1662 πανζλα S-Energy, τφπου SM-300 PC8,, polycrystalline PV Module ιςχφοσ 300Wp, 72cell-series Inverter 26τεμάχια Sunny Τripower 17000TL-10 και 3τεμάχια Sunny Tripower 15000TL-10 SMA SUNNY TRIPOWER Φορζασ Πιςτοποίηςησ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν Αςφάλιςη Πάρκου GENERALI HELLAS 498,60KWP PHOTOVOLTAIC PARK Area Country Voxas, Spithari, Post Code Korinthos, Greece Land 13, sq. meters and 13,047 sq. meters of them pale for the project Day start of Park operation March 05, 2013 Tariff - Contract value per unit of power produced 0,2997 /kwh Panel 1662 panels S-Energy, τφπου SM-300 PC8,, polycrystalline PV Module 300Wp, 72cell-series Inverter Sunny Τripower 17000TL-10 (26 pieces) and Sunny Tripower 15000TL-10 (3 pieces) SMA SUNNY TRIPOWER Certification University of Patra Park Insurance GENERALI HELLAS

8 Παρουσίαση Φ/Β Πάρκου 99,30kWp 99,30kWp Solar Park Presentation Engineering - Architecture

9 ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΙΧΤΟ 99,30KWP Θζςη Προϊγγζρι Δ.Βόχασ Τ.Κ Νομόσ Κορινκίασ Γήπεδο Εμβαδόν ιδιοκτθςίασ 8.789,44τ.μ. και εμβαδόν περιφραγμζνου για τθν εγκατάςταςθ: 4.197τ.μ. Ημερομηνία φνδεςησ με ΔΕΔΔΗΕ 10 Μαρτίου 2013 Σιμή Πϊληςησ 0,33646 /kwh Πανζλα τοποκετικθκαν 331 πανζλα S-Energy, τφπου SM-300 PC8,, polycrystalline PV Module ιςχφοσ 300Wp, 72cell-series Inverter 5τεμάχια Sunny Τripower 17000TL-10 και 1τεμάχιο Sunny Tripower 15000TL-10 SMA SUNNY TRIPOWER Φορζασ Πιςτοποίηςησ Πανεπιςτιμιο Πατρϊν Αςφάλιςη Πάρκου GENERALI HELLAS 99,30KWP PHOTOVOLTAIC PARK Area Country Voxas, Proiggeri, Post Code Korinthos, Greece Land 8, sq. meters and 4,197 sq. meters of this land is pale for the project Day start of Park operation March 10, 2013 Feed-in Tariff 0,33646 /kwh Panel 331 panels S-Energy, τφπου SM-300 PC8,, polycrystalline PV Module 300Wp, 72cell-series Inverter Sunny Τripower 17000TL-10 (5 pieces) and Sunny Tripower 15000TL-10 (1 piece) SMA SUNNY TRIPOWER Certification University of Patra Park Insurance GENERALI HELLAS

10 Τεχνολογία Πάρκων (i) Projects technology (i) Engineering - Architecture

11 i. Φωτοβολταικά πάνελ τησ εξαιρετικήσ Κορεάτικησ εταιρειασ S-ENERGY Πιςτοποιθτικά Ποιότθτασ: IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules. ΙΕC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification. Τα Φ/Β Πλαίςια διακζτουν διόδουσ παράκαμψθσ (by-pass diodes). Τα Φ/Β Πλαίςια διακζτουν «Declaration of conformity CE» του καταςκευαςτι ςφμφωνα με τθν 2004/108/EC (ι 93/97/EC ι 89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» και τθν 2006/95/EC (ι 93/68/EC ι 73/23/EC) «Low voltage directive». Πανζλα υψηλήσ αποδοτικότητασ Εγγφηςη πανζλων: 25 χρόνια Εγγφηςη απόδοςησ 1 ου ζτουσ για ελάχιςτη δυνατότητα απόδοςησ: 97% και μζγιςτη γραμμική πτϊςη απόδοςησ μόνο: 0.7% ανά ζτοσ για τα υπόλοιπα 24χρόνια ii. Μετατροπείσ (inverters) Εταιρείασ SMA Ζχουν ςφςτθμα αυτόματθσ αποςφνδεςθσ των Φ/Β Πλαιςίων από το Δίκτυο ςε περίπτωςθ πτϊςθσ τθσ τάςθσ. Ζχουν Δείκτθ Προςταςίασ τουλάχιςτον IP 54. iii. φςτημα τήριξησ Φ/Β πλαιςίων Τθσ εταιρείασ ΜΕΤΑΛΛΟΜΗ ΑΒΕΕ, πιςτοποιθμζνθσ ςτατικισ μελζτθσ από TUV HELLAS Καταςκευι με το ςφςτθμα τθσ μπετόμπηξησ iv. Δυνατότθτα μζγιςτησ πτϊςησ τάςησ 2% i. Solar Panels from top PV manufacture in Korea, S-ENERGY Qualifications & Certifications: IEC 61215: Design qualification and type approval for crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules. ΙΕC 61730: Photovoltaic (PV) module safety qualification. Solar Panels have by-pass diodes. Solar Panels also have «Declaration of conformity CE» from the manufacture company to order 2004/108/EC (or 93/97/EC or 89/336/EC) «Electromagnetic compatibility directive» and 2006/95/EC (or 93/68/EC or 73/23/EC) «Low voltage directive». High efficiency PV Panels Warranty : 25 years Performance Warranty 1 st year minimum peak power output: 97% and warranty that Panels from 2 nd to 25 th year peak power output have max annual power decline only: 0.7% ii. SMA A.G. Inverters SMA inverters have electronic string fuse and failure detection. Electronics protection rating / connection area (as per IEC 60529) IP 65/IP 54. iii. Supporting System for PV Modules METALLOMI SA company, certified structural design by TUV HELLAS Construction with concrete foundation iv. Maximum voltage drop 2%

12 Τεχνολογία Πάρκων (ii) Projects technology (ii) Engineering - Architecture

13 v. Τποςταθμόσ Υποςτακμόσ τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ ADM Μεταςχθματιςτι 500 ΚVA ABB (Sr. No 1LPL504720) vi. Γ. Π. Χ. Σ Γενικόσ Πίνακασ Χαμθλισ Τάςθσ A.C. τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ ADM Υλικά ΑΒΒ vii. Combiner Box - Sunny SensorBox SMA - Sunny Webbox SMA viii. Εφεδρικά: 2 κενοί ςωλήνεσ ςε όλο το δίκτυο καλωδίων και τςιμεντζνια φρεάτια v. Substation Medium Voltage Power by the Electrical Engineering Firm ADM Transformer 500 ΚVA ABB (Sr. No 1LPL504720) vi. Low Voltage Power Low Voltage Power center A.C. by the Electrical Engineering Firm ADM, Makings : ΑΒΒ vii. Combiner Box - Sunny SensorBox SMA - Sunny Webbox SMA viii. Backup: 2 unused electrical raceways across the network cables and concrete wells ix. Πίνακασ Πυρανίχνευςησ, Πυρανιχνευτήσ Καπνοφ, ειρήνα Πυρανίχνευςησ, Πυροςβεςτήρεσ Co2 και ξηράσ κόνεωσ ix. Fire Panel, smoke detector, fire alarm siren, Co2 Fire Extinguishers and dry powder Fire Extinguishers x. Φωτεινοί Επαναλήπτεσ, Ανιχνευτήσ Κίνηςησ COOPER O420, Κάμερεσ PTZ Samsung, Καταγραφικό DVD O-RC4-5006, Ανιχνευτήσ δζςμησ (Beams) κωδ. Ο-ΑΧ200TFI x. Beacons, Motion Detector COOPER O420, Cameras PTZ Samsung, Recorder DVD O-RC4-5006, Beams No Ο-ΑΧ200TFI xi. Πίνακασ COOPER 9751, Πληκτρολόγιο, ειρήνα υναγερμοφ, Μαγνητικζσ Επαφζσ xi. Table alarm COOPER 9751, Siren Alarm, Alarm Keypad, Magnetic sensors xii. Πιςτοποιημζνα καλϊδια PRYSMIAN PV1-F TECSUN (TUV Rheinland) Faber kabel iso9001 (TUV Rheinland) xii. Certificated Cables PRYSMIAN PV1-F TECSUN (TUV Rheinland) Faber kabel iso9001 (TUV Rheinland) xiii. Δορυφορικό internet upload: 7mbps xiv. Περίφραξη τφπου ΝΑΤΟ φψουσ 2,5μ. xiii. Satellite internet upload: 7mbps xiv. Fence NATO height 2.5m

14 Αποδοτικότητα Πάρκων Projects Profitability Engineering - Architecture

15 Φ/Β ΠΑΡΚΟ 498,60 KWP ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟΔΟΕΙ Συνολικά Ζξοδα ετθςίωσ περίπου: 8.000,00 Ετιςια παραγωγι περίπου: kwh Ετιςια Ζςοδα (προ φόρων) περίπου: ,00 Συνολικά Ακακάριςτα ζςοδα 20ετιασ (0,5 ετιςια πτϊςθ παραγωγικότθτασ) περίπου: ,00 PV PARK 498,60 KWP OPERATING COST OUTPUT Total Operating Cost per year: about 8.000,00 Annual output: about kwh Annual income (before taxes): about ,00 Total Gross income for 20 years (0.5 annual productivity decline) : about ,00 Φ/Β ΠΑΡΚΟ 99,30 KWP ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΠΟΔΟΕΙ Συνολικά Ζξοδα ετθςίωσ περίπου: 2.000,00 Ετιςια παραγωγι περίπου: kwh Ετιςια Ζςοδα (προ φόρων) περίπου : ,00 Συνολικά Ακακάριςτα ζςοδα 20ετιασ (0,5 ετιςια πτϊςθ παραγωγικότθτασ) περίπου: ,00 PV PARK 99,30 KWP OPERATING COST OUTPUT Total Operating Cost per year: about 2.000,00 Annual output: about kwh Annual income (before taxes): about ,00 Total Gross income for 20 years (0.5 annual productivity decline) : about ,00

16 Athens (center) 1, Veranzerou Street (5 & 6th floor) , GREECE T: F: Marina Zotaki M: Athens (N.Psychiko) 19, Odissou Street (groundfloor) , GREECE T: F:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ 100 kw ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ www.apostolosbobolas.gr 1 Εταιρικό Προφίλ Η Εταιρεία «apostolos bobolas Α.Ε.» Ο επιχειρηματικός οργανισμός apostolos bobolas δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for

Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for Συστήματα αλουμινίου για βάσεις στήριξης και πλαισίων αλουμινίου για φωτοβολταϊκά πάρκα, δώματα, στέγες και βιομηχανικές στέγες Aluminium systems for support bases and aluminium frames for photovoltaic

Διαβάστε περισσότερα

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S.

Summer School. Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. Summer School July 1-10, 2013 Patras, Greece The T.E.I. of Patras with other partner Universities, Institutions and Social Partners Organize an International Event: The Innovation Week on R.E.S. 10 Days

Διαβάστε περισσότερα

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny

GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny GLiC Ltd A Greek Cypriot CompAny An international property development And investment CompAny GLiC Ltd Contents Περιεχόμενα 4 8 12 14 28 34 68 82 88 92 94 96 97 Foreword Εισαγωγή About us ή ΕταιρΕια μασ

Διαβάστε περισσότερα

> Developing of Pioneer RES Projects > Designing & Constructing Renewable Power Plants > Innovative Engineering > Minimizing Energy Consumption

> Developing of Pioneer RES Projects > Designing & Constructing Renewable Power Plants > Innovative Engineering > Minimizing Energy Consumption Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ είναι η θυγατρική εταιρία του οµίλου εταιριών ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ που ασχολείται µε τις ενεργειακές εφαρµογές την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την εµπορία ενέργειας και την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : Η Ελληνική Εµπειρία

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : Η Ελληνική Εµπειρία ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ : Η Ελληνική Εµπειρία Στέφανος Γαρυφαλάκης ιευθύνων Σύµβουλος της ENERCON Hellas ΑΕ ιπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Περιεχόµενα: 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Εθνική Πολιτική 3. Νοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP. εργα υποδομησ. ιαμόρφωση του χώρου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP. εργα υποδομησ. ιαμόρφωση του χώρου ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP εργα υποδομησ ιαμόρφωση του χώρου Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης των συστημάτων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX

Έξυπνες Μετρήσεις με KNX. Smart Metering with KNX Έξυπνες Μετρήσεις με KNX Smart Metering with KNX Περιεχόμενα / Content Οι Μετρήσεις KNX είναι Έξυπνες KNX Metering is Smart 4 KNX Προδιαγραφές Μετρήσεων Το μοναδικό παγκόσμιο ΠΡΟΤΥΠΟ για Έξυπνες Μετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline

Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline www.hdi-gerling.gr HDI-Gerling Sicherheitstechnik Οδηγίες Risk Engineering Risk Engineering Guideline Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα... αποκτούν αυξανόμενη σημασία τόσο ως εμπορικές όσο και ως οικιακές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΣΕΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 1. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΑΣΕΓΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 1. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΣΕΓΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φ/Β ΠΑΡΚΟΥ 100KWP ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΟΜΗΣ 1. ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο χώρος εγκατάστασης του Φ/Β συστήµατος πρέπει να προετοιµαστεί κατάλληλα για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά & ανανεώσιμη ενέργεια Επιμέλεια: Ελένη Μητάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π.

Φωτοβολταϊκά & ανανεώσιμη ενέργεια Επιμέλεια: Ελένη Μητάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π. Vioklimatiki_Layout 1 3/1/2012 3:18 PM Page 228 Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Φωτοβολταϊκά & ανανεώσιμη ενέργεια Επιμέλεια: Ελένη Μητάκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Α.Π.Θ., MSc Ε.Μ.Π. ύντομη Ιστορική Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Deliverable D3.3.3 DEVELOPMENT OF INNO-SME NETWORKS PILOT ONLINE COLLABORATIVE PLATFORM Thessaloniki, March 2011 According to specifications

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση 7η Διεθνής Έκθεση ENERGY-

Η Έκθεση 7η Διεθνής Έκθεση ENERGY- Η Έκθεση 7η Διεθνής Έκθεση ENERGY- 12 Η συνάντηση των ειδικών! Για µεγάλη και δυναµική προβολή και επιτυχείς εµπορικές συµφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Íew double structured wall HDPE conduits Cable protection

Íew double structured wall HDPE conduits Cable protection version 01.2014 GEOSUB Íew double structured wall HDPE conduits Cable protection Cable Protection Drainage & Sewage GEOSUB new double structured-wall conduits Double wall corrugated conduits made from

Διαβάστε περισσότερα

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην

Η Έκθεση. Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην Η Έκθεση Η συνάντηση των ειδικών! Για μεγάλη και δυναμική προβολή και επιτυχείς εμπορικές συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η μεγαλύτερη διεθνής κλαδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC Η Έκθεση 4η Διεθνής Έκθεση Ο δικός σας επαγγελματικός χώρος για επιτυχείς συμφωνίες στην αγορά των Φωτοβολταϊκών και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Η Διεθνής Έκθεση ΕΝΕΡΓΕΙΑ - PHOTOVOLTAIC, από το 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Table of Contents

Περιεχόμενα Table of Contents Περιεχόμενα Table of Contents 1. Εισαγωγή Introduction 3-10 2. Βασικές Τυπολογίες Φ/Β για Ταράτσες και Στέγες Roof / Flat Roof / Industrial Roof Photovoltaic System Basic Typologies 11-16 3. H2200 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταικα Μια Επιχειρηματική Άποψη

Φωτοβολταικα Μια Επιχειρηματική Άποψη Φωτοβολταικα Μια Επιχειρηματική Άποψη ρ. Αναστάσιος Γκαρής ιευθύνων Σύμβουλος ΙΕΝΕ 2 η Εβδομάδα Ενέργειας Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 1 Μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί προβλέπουν δραστική

Διαβάστε περισσότερα

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD

Present Status and prospects of RES in Greek Islands. G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Present Status and prospects of RES in Greek Islands G.Caralis Mechanical Engineer NTUA, PhD Παπούζα Καηάζηαζη και Πποοπηικέρ ηων ΑΠΔ ζηα Δλληνικά νηζιά Γ. Κάπαληρ Γπ Μησανολόγορ Μησανικόρ ΔΜΠ Structure

Διαβάστε περισσότερα

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.

TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS. Survey on markets needs and perceptions. Questionnaire. for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2. TRAINING OF PHOTOVOLTAIC INSTALLERS Survey on markets needs and perceptions Questionnaire for PV industry key actors and PV owners (WP2 -D2.5) Issued by ReSEL-TUC, 14-Oct-10 Contract N : IEE/09/928/SI2.558379

Διαβάστε περισσότερα

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ

PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ PVS in BLOOM (Φωτοβολταϊκά ςε Ανάπτυξθ) ΣΕΧΝΚΚΟ ΕΓΧΕΚΡΚΔΚΟ Θ Εγκατάςταςθ επί του εδάφουσ φωτοβολταϊκϊν ςε υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ ISBN: 9788890231001 Αυτό το τεχνικό εγχειρίδιο αναπτφχκθκε ςτα πλαίςια

Διαβάστε περισσότερα

Techno-Economical Design and Pilot Production of Advanced & High-Added Value Materials from Rice Husk Ash. Layman s Report

Techno-Economical Design and Pilot Production of Advanced & High-Added Value Materials from Rice Husk Ash. Layman s Report Techno-Economical Design and Pilot Production of Advanced & High-Added Value Materials from Rice Husk Ash Layman s Report ...forging a new life from rice husk ashes καινοτομία μέσα από τις στάχτες Introduction

Διαβάστε περισσότερα

Costas A. Balaras, PhD

Costas A. Balaras, PhD 1 BUILDING ENERGY MANAGEMENT M.S. in Energy Systems Costas A. Balaras, PhD Dr Mechanical Engineer, Research Director costas@noa.gr www.facebook.com/groupenergyconservation GRoup Energy Conservation (GR.E.C.)

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells

Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells 15 Κυψέλες Καυσίμου Fuel Cells Γιά να έχετε πάντα ηλεκτρική ενέργεια στο σκάφος Κυψέλες καυσίμου EFOY Ελευθερία χωρίς όρια Τώρα μπορείτε πλέον να αγκυροβολήσετε όπου θέλετε, χωρίς συμβιβασμούς στις ανέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus

Documentation of the dissemination workshop in Cyprus Documentation of the dissemination workshop in Cyprus D22 from the RES-H Policy project A report prepared as part of the IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member

Διαβάστε περισσότερα

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners:

5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT. Date: December 2014. Supported by: Coordination: Partners: 5.3. APPLICATION OF THE SPP TOOLBOX MUNICIPALITY OF AGIA PILOT PROJECT REPORT Date: December 2014 Supported by: Coordination: Partners: Contents EXECUTIVE SUMMARY... 3 INTRODUCTION... 6 OBJECTIVES... 7

Διαβάστε περισσότερα