15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003022907 2015-09-07"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ 04/09/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.:28547/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταµατίου Αντώνης Τηλ.: FAX: ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη: - Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 - Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ - Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) - Την από 18/2015 µελέτη της τεχνικής υπηρεσίας - Την ανάγκη του ήµου για την προµήθεια των αναφεροµένων στο θέµα ειδών. - Την 302/2015 απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µε την οποία έγινε η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ο καθορισµός των όρων του διαγωνισµού και η ψήφιση πίστωσης για την «Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας» - Το Ν.3463/06 (.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Την διενέργεια πρόχειρου δηµόσιου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93) για την «Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας»,

2 σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Άρθρο 1 ο : Προϋπολογισθείσα απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των ,73 µε το ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α , , , , , του προϋπολογισµού έτους 2015 και θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους. Άρθρο 2 ο : Τ όπος κ α ι χ ρ ό ν ος δι ε ξα γ ωγ ή ς τ ου δια γ ωνισ µ ού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρµόδιας Επιτροπής ιενέργειας του διαγωνισµού στα γραφεία του ήµου Ν. Προποντίδας (Μεγ. Αλεξάνδρου 26, Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής, Τ.Κ ) την 1 4 / 0 9 / ηµέρα ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. (λήξη παράδοσης προσφορών). Άρθρο 3 ο : εκτοί στο ιαγωνισµό Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν τα υπό προµήθεια είδη, εγχώριας ή αλλοδαπής παραγωγής και προελεύσεως. Γίνονται δεκτοί κατασκευαστές ή προµηθευτές που εκπροσωπούν ελληνικά ή αλλοδαπά εργοστάσια κατασκευής των προσφερόµενων ειδών και οι οποίοι αποδεικνύουν ότι ασκούν εµπορικό ή βιοµηχανικό επάγγελµα, σχετικό µε την προκηρυχθείσα προµήθεια, ώστε να παρέχουν τις εγγυήσεις για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαµβανόµενων υποχρεώσεων διαφ ο ρε τ ικά αποκλείο ν τ αι. Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή σε περισσότερες οµάδες των προς προµήθεια ειδών του προϋπολογισµού. Άρθρο 4 ο : ικαιολογητικά συµµετοχής 1. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εµπορικού ή βιοµηχανικού επιµελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι µήνες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελµά του. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εµπίπτει στους περιορισµούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισµού από τις διαδικασίες προµήθειας του ηµοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόµιµα την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. Γ) Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι συµµετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων και των τευχών διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

3 α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης. β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. Ε) Επίσης απαιτείται Πισ τ οποιητ ικό δια σφ ά λ ισ η ς ποιό τητ α ς ( ISO ή α ν τ ίσ τ οιχο) τ ου π ρ οσφέ ρ ον τ ο ς, ή του προµηθευτή του εάν αυτός δεν είναι και ο κατασκευαστής των ζητούµενων προϊόντων. 2. Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο.οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για όλες τις βασικές οµάδες της παρούσας µελέτης σύµφωνα µε τον Πίνακα του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς.η προσφορά στην οµάδα Α θα συµπεριλαµβάνει και τις δύο υποοµάδες Α1 και Α2 και όχι µόνο µια υποοµάδα. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ιενέργειας του ιαγωνισµού µέσα σε καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προµήθεια γ) Ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόµενου Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα όλα τα προηγούµενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόµενου. Άρθρο 5 ο : Υποβολή τεύχους τεχνικής περιγραφής Με την προσφορά οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ειδικό τεύχος τεχνικής περιγραφής στο οποίο θα δίδεται σαφής περιγραφή για τα προσφερόµενα είδη και εγχειρίδια τεχνικών στοιχείων του οίκου κατασκευής. Όποια προσφορά δεν συνοδεύεται από το τεύχος αυτό ή συνοδεύεται από το τεύχος µε ασαφείς ή ελλιπείς τεχνικές περιγραφές µπορεί να απορριφθεί, ανάλογα µε τις ελλείψεις ή ασάφειες. Άρθρο 6 ο : Ηµεροµηνία παραλαβής & αποσφράγισης προσφορών Οι προσφορές για τον διαγωνισµό µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο ήµο µ έχρι τη ν ηµ έρα τη ς απο σ φράγισ η ς τω ν προ σ φο ρ ών που ορίζεται η 14/09/2015 ηµέρα ευτέρα, ώρα 10:00 π.µ., αυτοπροσώπως ή µέσω

4 εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου, ή θα αποσταλούν στο ήµο, στη ιεύθυνση: ήµος Ν. Προποντίδας - Μεγ. Αλεξάνδρου 26 - Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής - ΤΚ Γραφείο Προµηθειών (Αρµόδια: κα Γλαράκη Ράνια τηλ , ) όπως αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Τα στοιχεία και το νοµικό καθεστώς διενέργειας του διαγωνισµού ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και συγγραφή υποχρεώσεων. Άρθρο 7 ο : Τρόπος κατάθεσης προσφορών 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική διακήρυξη. 2. Οι προσφορές παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. Άρθρο 8 ο : Προσφορές Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προσφέρουν το κάθε προς προµήθεια είδος για ολόκληρη την ποσότητα που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. Ο ήµος Ν. Προποντίδας διατηρεί το δικαίωµα να εκτελέσει την προµήθεια εξ ολοκλήρου από έναν προµηθευτή ή από διάφορους προµηθευτές ανά οµάδα ειδών. Άρθρο 9 ο : Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι π ροσφ ο ρές ισχύουν και δ εσ µ εύουν τ ους π ρο µη θε υτ ές για τ έσσερις (4) µή νες από τη ν επο µ ένη τη ς διε νέργειας τ ου δια γωνισ µ ού, κ αθώς και για τ ον χ ρό ν ο που αποδ έ χθ η καν να παρα τ είνουν τη ν προ σ φορά τ ου ς. 1. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2. Η ισχύς την προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία, πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από την διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού µε την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 20 παρ.5 και 23 παρ. 2. του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 10 ο : Προσφερόµενη τιµή 1. Με την προσφορά η τιµή των προς προµήθεια υλικών-µικροϋλικών δίνεται ανά µονάδα, όπως καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. για παράδοση των υλικών στο ήµο, όπως προβλέπεται στη διακήρυξη.

5 2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε Ευρώ, και θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής θα 15PROC απορρίπτεται ως απαράδεκτη Με ποινή αποκλεισµού, στην οικονοµική προσφορά θα αναφέρεται η τιµή χωρίς ΦΠΑ σε Ευρώ αριθµητικώς και ολογράφως ανά τεµάχιο, καθώς και αριθµητικώς η προσφερόµενη τιµή για το σύνολο της προµήθειας συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 3. Η δαπάνη για τις ανακοινώσεις - δηµοσιεύσεις περιλήψεων των διακηρύξεων επιβαρύνει τον προµηθευτή. 4. Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ήµος απαλλάσσεται της καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. Άρθρο 11 ο : Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης και να γίνει η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών. 2. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 12 ο : Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειας του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής : α. Κ α τ ά τη ς δια κ ή ρυξ η ς τ ου δια γ ωνισ µ ο ύ, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού υπηρεσία, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών,

6 σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 15 παρ. 1α. β. Κα τ ά τη ς νο µ ιµ ό τητ ας τη ς διε νέργειας τ ου δια γωνισ µ ού ή της συµµετοχής σ' αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στον διαγωνισµό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια διαγωνισµού επιτροπή, µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότηση του στη δηµαρχιακή επιτροπή που αποφαίνεται τελικά. 2. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις τους γενικά που αφορούν την κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους κατά τις διατάξεις του.κ.κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται δεκτές. 4. Είναι δυνατή η παράταση της σύµβασης, ύστερα από συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών, µέχρι την ανάδειξη νέου προµηθευτή και την υπογραφή της νέας σύµβασης, στο µέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ήµου. 5. Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι µέχρι τις 31/12/2015 ή µέχρι εξαντλήσεως του ποσού της µελέτης. Άρθρο 13 ο : Αξιολόγηση προσφορών Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η χαµηλότερη τιµή λαµβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 2. Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. Άρθρο 14 ο : Παράδοση υλικών

7 Τα υπό προµήθεια είδη, θα παραδίδονται τµηµ α τ ικά, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του ήµου. Η παράδοση θα γίνεται εν τ ός τ ων ο ρίων τ ου ήµ ου Ν. Προποντίδας και συ γ κεκριµ ένα σ τ ον τ όπο που θα υποδείξει η Υ π η ρεσία. Άρθρο 15 ο : ηµοσίευση Η διακήρυξη θα αναρτηθεί µε τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του ήµου και θα δηµοσιευτεί σε µια τοπική εφηµερίδα πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ήµου Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταµατίου Αντώνης Τηλ.: FAX: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2015 Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ»

9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταµατίου Αντώνιος Τηλ.: FAX: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2015 Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική µελέτη συντάσσεται προκειµένου ο ήµος Ν.Προποντίδας να προβεί στη συντήρηση και επισκευή ελαστικών (CPV ), προµήθεια ελαστικών και ανταλλακτικών-εξαρτηµάτων απαραίτητων για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ήµου Ν.Προποντίδας. Τα υπό προµήθεια υλικά είναι ελαστικά (CPV ), φίλτρα-µπουζί-νεροπαγίδες (CPV ), µπαταρίες (CPV: ), ακρολέπιδα (λάµες) και βίδες για γκρέϋντερ (CPV: ). Η εργασία συντήρησης αφορά τα ελαστικά των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του ήµου Ν.Προποντίδας. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης προµήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων ανέρχεται στο ποσό των ,73 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 23%. Η δε δαπάνη για τις εργασίες ανέρχεται στο ποσό των 5.166,00 συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. Τεχνικές Προδιαγραφές Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν σε συνεννόηση µε την υπηρεσία. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για όλες τις βασικές οµάδες της παρούσας µελέτης σύµφωνα µε τον Πίνακα του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς.η προσφορά στην οµάδα Α θα συµπεριλαµβάνει και τις δύο υποοµάδες Α1 και Α2 και όχι µόνο µια υποοµάδα.

10 1. Για την προµήθεια των ανταλλακτικών - εξαρτηµάτων. Τα προσφερόµενα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα πάσης φύσεως θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, µπορούν δε να είναι είτε γνήσια του εργοστασίου κατασκευής κάθε οχήµατος και µηχανήµατος έργου, είτε εφάµιλλης ποιότητας από ανεξάρτητους κατασκευαστές. Ως γνήσια, σύµφωνα µε τον κανονισµό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002 ορίζονται τα ανταλλακτικά της ίδιας ποιότητας µε τα συστατικά που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση του οχήµατος - µηχανήµατος έργου, και τα οποία παράγονται µε τις τυποποιηµένες προδιαγραφές και διαδικασίες που καθορίζει ο εκάστοτε κατασκευαστής οχήµατος - µηχανήµατος έργου για το συγκεκριµένο όχηµα µηχάνηµα έργου και κατασκευάζονται στην ίδια γραµµή παραγωγής. Ως εφάµιλλης ποιότητας, σύµφωνα και πάλι µε τον κανονισµό ( ΕΚ ) αριθ. 1400/2002, ορίζονται τα ανταλλακτικά που κατασκευάζονται από οποιαδήποτε επιχείρηση, η οποία ανά πάσα στιγµή µπορεί να πιστοποιήσει ότι τα ανταλλακτικά αυτά έχουν την ίδια ποιότητα µε εκείνα που χρησιµοποιούνται για τη συναρµολόγηση του οχήµατος - µηχανήµατος έργου από τον κατασκευαστή του. 2. Για την προµήθεια Ελαστικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργων. Τα υπό προµήθεια ελαστικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, γνωστού και εύφηµου οίκου της αγοράς, σύµφωνα µε την Τεχνική περιγραφή που ακολουθεί, η παράδοση των οποίων θα πραγµατοποιηθεί επί των ζαντών των τροχών κάθε οχήµατος, ζυγοσταθµισµένα, µετά από σχετική ενηµέρωση και συνεννόηση µε το Τµήµα ιαχείρισης και Συντήρησης Οχηµάτων του ήµου µας, σε κατάστηµα εξυπηρέτησης στα όρια του ήµου, χωρίς επιβάρυνση οικονοµική, εντός ωραρίου εργασίας του ήµου της ιδίας ηµέρας. Σε όλα τα κάτωθι αναφερόµενα ελαστικά θα πρέπει να αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία : -Επωνυµία κατασκευαστή και εµπορική ονοµασία του ελαστικού - ιάσταση ελαστικού -Εάν φέρει αεροθάλαµο ή όχι -Χώρα κατασκευής του ελαστικού - είκτης φορτίου - είκτης ταχύτητας -Αναγραφή της µέγιστης επιτρεπόµενης πίεσης αέρα -Τετραψήφιος αριθµός περί της ηµεροµηνίας παραγωγής του.

11 Τα υπό προµήθεια ελαστικά πρέπει να είναι διαστάσεων ως αυτές αναγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης ανά όχηµα για το οποίο προορίζονται, να είναι καινούρια πρώτης ποιότητας µη αναγοµωµένα, σε άριστη κατάσταση και να στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων. Ο προµηθευτής θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση ότι τα προς προµήθεια ελαστικά τα οποία θα παραδοθούν θα είναι καινούρια και µη αναγοµωµένα. Κατά την ηµεροµηνία παράδοσης των ελαστικών επισώτρων από τον προµηθευτή, πρέπει να µην έχει συµπληρωθεί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των (5) πέντε µηνών, από την ηµεροµηνία παραγωγής τους, η οποία θα αναγράφεται στα ελαστικά. O προµηθευτής θα πρέπει να βεβαιώσει ότι τα ελαστικά που θα παραδώσει είναι πρώτης ποιότητας, ότι στερούνται εργοστασιακών ελαττωµάτων και δεν προέρχονται από αναγόµωση. Τα ελαστικά θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανονισµό και την Ελληνική νοµοθεσία, να αναγράφεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα η έγκριση CE, η χώρα έγκρισης (αριθµός που δηλώνει την χώρα) και ο αριθµός αναγνώρισης του ελαστικού. Επί των ελαστικών πρέπει να αναγράφονται όλα τα τεχνικά στοιχεία, το εργοστάσιο και η χώρα παραγωγής τους. Για την εκτέλεση, όλων των προβλεποµένων στην παρούσα προδιαγραφή εργαστηριακών ελέγχων, υπεύθυνος είναι ο προµηθευτής. ειγµατοληπτικά µπορεί να πραγµατοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος κατά τον οποίο ελέγχονται : o Οι διαστάσεις και τα κατασκευαστικά στοιχεία o Ο σκελετός o Η αντοχή σε εφελκυσµό Οι παραπάνω εργαστηριακοί έλεγχοι θα πραγµατοποιηθούν µε έξοδα του προµηθευτή, σε οποιοδήποτε εργαστήριο του εσωτερικού ή εξωτερικού επιλογής της Υπηρεσίας, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από την επιτροπή παραλαβής. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή νοείται ότι θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες που ισχύουν και τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία των ελαστικών. Επιπλέον από τον ήµο απαιτούνται τα κάτωθι: 3.Για τις Εργασίες συντήρησης & επισκευής ελαστικών οχηµάτων µηχανηµάτων έργων. Ως εργασίες συντήρησης και επισκευής ορίζονται οι ανθρωποώρες που απαιτούνται για την εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών που απαιτεί η τακτική συντήρηση των ελαστικών των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων, εντός του καταστήµατος του µειοδότη ή και εκτός αυτού.

12 Λόγω της έκτασης του ήµου µας και της φύσεως των εργασιών που εκτελούν τα οχήµατα και µηχανήµατα έργου, κρίνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα του µειοδότη για επισκευές σε όλη την έκταση του ήµου κατόπιν εντολής του αρµόδιου Τµήµατος ιαχείρισης & Συντήρησης Οχηµάτων. Οι εργασίες πάσης φύσεως θα πιστοποιούνται µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση από τους προσφέροντες ως προς την ποιότητα και την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας κατά την εκτέλεσή τους, όπως επίσης και για τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισµού κάθε φορά. Α.ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Α1.ΥΠΟΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα οµάδα εργασιών αφορά στην προµήθεια-τοποθέτηση αλλά και συντήρηση των ελαστικών µηχανηµάτων, δικύκλων και οχηµάτων ιδιοκτησίας του ήµου Ν. Προποντίδας για τη.ε Μουδανιών. Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα τεχνικών έργων στα οποία χρειάζεται συντήρηση των ελαστικών παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατηγορίες Οχηµάτων ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 1.1 ME SWINGO 100 ΣΚΟΥΠΑ KUBOTA 6.00x9 6.00x9 ΠΙΣΩ 1.2 ΜΕ ICCID ΣΚΟΥΠΑ KUBOTA 145R / 70R ΜΕ ICCID ΣΚΟΥΠΑ KUBOTA 145R / 70R ΜΕ ICCID ΣΚΟΥΠΑ KUBOTA 145R / 70R ΜΕ ICCID ΣΚΟΥΠΑ KUBOTA 145R / 70R ΜΕ ICCID ΣΚΟΥΠΑ KUBOTA 145R / 70R ΜΕ CAT 140G ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ CATERPILAR 14.00/ /24TG TG 1.8 ΜΕ SV -ΣΚΟΥΠΑ DULEVO 8.25/ / ΜΕ SX-4 JCB-ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 12.5/80R-18 18,4 / ΜΕ WB93R-2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ KOMATSU 12,5/80 R / ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILAR 20, , ΜΕ ΑΚ 1400 NISAN NISAN 195/ 70 R15 195/ 70 R15 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 1.13 ΜΕ CXC5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 12.5/ ,4 /15-26

13 1.14 ΜΕ MERSEDES MERCEDES 285/70 R /70 R ΜΕ G ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ CARERPILAR TG TG PROC ΜΕ MKAS-120X ZETOR 16.9/ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΚΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 1.17 ΜΕ L 508DG-AK MERCEDES ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 1.18 ΜΕ ABIENTE C FOREDIL- 405/70 R24 405/70 R24 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ MACCHINE 1.19 ΜΕ H-ES ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ CATERPILAR TG TG 1.20 ΜΕ Κ10-S ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 225/75 R /75 R ΜΕ ΙIVECO-400SA ΣΚΟΥΠΑ DULEVO 8.25/R /R ΜΕ Β - ΙΑΒΟΛΑΚΙ CATERPILAR 10R R ANEY ΤΡΕΫΛΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ANEY 8,25-15 NHS 8,25-15 N Α/Α ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 2.1 ΚΗΥ 3399 FA 2105PH400 DAF 12R R ΚΗΥ 3467 ATECO1523 MERCEDES 11R R ΚΗΙ ΜΑΝ 11R R ΚΗΙ Κ MERCEDES 12R R KHI Κ MERCEDES 315/80 R /80 R KHY MERCEDES 11R R ΚΗΥ 3353 FA2305 DAF 12R R KHI 9473 ATECO MERCEDES 315/80 R /80 R KHI MERCEDES 315/80 R /80 R KHI MERCEDES 295/80 R /80 R ΚΗΙ 9471 ACTROS MERCEDES 315/80 R /80 R 22.5 (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ) 2.12 ΚΗΙ 9471 ΟΤΟΚΑΡ 385/65 R22.5 (ΚΑΡΟΤΣΑ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟΥ) 2.13 KHI ΜΑΝ 315/80 R /80 R ΚΗΙ Κ MERCEDES 12R R ΚΗΙ Κ MERCEDES 12R R KHI ΜΑΝ 315/80 R /80 R ΚΗΥ 3435 MERCEDES 315/80 R /80 R 22.5

14 2.18 KHH ΚΗΥ 3386 FA ΚΗΥ 3387 FA NAN /K ΚΗΗ Κ ΜΑΝ 315/80 R /65 R 22.5 DAF 315/80 R /80 R 22.5 DAF 315/80 R /80 R 22.5 STAYER 1.200R R20 MERCEDES 315/80 R /80 R 22.5 ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ Α/Α ΑΡ. ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΕΡΓ. ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 3.1 KHI 1130 L200 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MITSUBITSI 205/80R16 205/80R ΚΗΙ 1136 Β2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 195R14 195R KHI 9430 D-MAX3000 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 ISUZU 245/70R16 245/ 70 R KHI 9490 NIVA ΤΖΙΠ 4Χ4 LADA 185/75R16 185/ 75R NZI 6729 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 TOUOTA 235/70R15 235/70R KHI 1101 GRAND VITARA SUZUKI 205/70R15 205/70R15 ΤΖΙΠ 4Χ4 3.7 KHI 1160 FABIA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 165/70 R14 165/70 R ΚΗΙ 1155 Β2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 195 R R ΚΗΙ 9480 ALTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 155/70/R14 155/70/R MO 1117 DATSUN ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.11 KHI 9441 PICK UP 1.9DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ NISAN 600X14 600X14 SKODA 165/70R13 165/ 70R KHI 1138 Β2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA 195 R R KHI 1102 PICK UP LXI ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.14 KHI 9436 DOBLO KARGO ΗΜΙΦΟΤΡΗΓΟ 3.15 ΚΗΗ 5089 PUNTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.16 KHI 9437 PUNTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SKODA 165/70 R13 165/70 R13 FIAT 175/70R14 175/70R14 FIAT 205/55R16 205/55R16 FIAT 185/60R14 185/60R14 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ/Ρ ΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΑΣΚ ΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 4.1 ΑΝΕΫ ML 150E18 IVECO ΦΟΡΤΗΓΟ 4.2 KHY E 30W ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 315/80R /80R22.5

15 4.3 XKH 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΦΟΡΑΣ ΚΑ ΩΝ ΜΑΝ 12R R ΧΚΕ ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO 12R R KHI ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 315/80R 22,5 315/80R 22,5 4.6 XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 12R / R / XO ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 12 R R XKM 9120 LP 1013 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 10 R R KHI ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES R 22, R 22, XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕΤΦΟΡΑΣ ΚΑ ΩΝ MERCEDES 13R R KHI D ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 185R14 185R KHY 3382 LPKO1519 MERCEDES 11R R22.5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 4.13 ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 225/75R16 225/75 R ΚΗΥ 3490 MP190E 30W IVECO 315/80 R /80 R22.5 ΦΟΡΤΗΓΟ 4.15 KHH ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 12R R KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 9.5R R KHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 295/80 R /80 R22.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ ΩΝ 4.18 ΚΗΙ Κ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 9.5R R17.5 ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 4.19 KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 11R R22.5 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ/Ρ ΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ.ΚΑΤΑΣΚΕ ΥΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ 5.1 ΚΗΥ E 18M/P FIAT-IVECO 235/ 235/ 75R17.5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 75R ΚΗΙ 9455 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ MERCEDES 295/80 295/80 R22.5 R ΚΗΙ 9489 TΡΑΝΖΙΤ (130-TFCFL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ FORD 185R14 185R14 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 6.1 ΧΛ DT/1 ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 6.2 ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΠΑΡΚΩΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΣΩ FIAT R R JOHN DEAR X8.50X15 13,6-16,1

16 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ Α/Α ΑΡ. ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΕΡΓ. ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ 15PROC ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΗΣ 7.1 ΧΚΗ 4403 ΤΡΙΚΥΚΛΟ 1709 PIAGIO 12x125 12x125 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 7.2 ΧΚΤ 329 XR 150 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ YAMAHA ΑΤ19*7-8 ΑΤ19* ΧΚΤ 330 PIAGIO ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ PIAGIO 7.4 ΧΚΤ 331 WVCM ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ SUZUKI ΟΚΝ 1501 C50 ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ HONDA ΧΚΤ ΤΡΙΚΥΚΛΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ KWANG YANG 19*7-8 19*7-8 Το κόστος των ειδών των αναλώσιµων υλικών µικροϋλικών τα οποία θα χρησιµοποιηθούν στη συντήρηση των ελαστικών φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κόστος ειδών αναλώσιµων υλικών-µικροϋλικών ΕΙ Η ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΜΑΝΣΟΝ ΜΙΚΡΟ ΜΑΝΣΟΝ ΜΕΣΑΙΟ ΜΑΝΣΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΛΒΙ Α 5.00 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ 5.00 ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΦΩΡΤΩΤΟΥ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΠΙΣΩ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΚΡΕΫΝΤΕΡ Το κόστος της εργασίας συντήρησης των ελαστικών λαµβάνοντας υπόψη το κόστος των ειδών των αναλώσιµων υλικών µικροϋλικών φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα3. ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εκτιµώµενο Κόστος Συντήρησης Ελαστικών ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ) Επισκευή ελαστικού επιβατικών (µε µικρό µανσόν) εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού φορτηγού (µε µικρό µανσόν) εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήµατος στον τόπο της βλάβης (µε µικρό µανσόν) ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 15,00 20,00 60,00 /τεµ

17 Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήµατος στον τόπο της βλάβης (µε µεσαίο µανσόν) Επισκευή ελαστικού φορτηγού εκτός του καταστήµατος στον τόπο της βλάβης (µε µεγάλο µανσόν) Επισκευή ελαστικού µηχ. έργου(φορτωτή) µε µεσαίο µανσόν, στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού µηχ. έργου(φορτωτή) µε µεγάλο µανσόν, στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού µηχ. έργου(φορτωτή) µε µεσαίο µανσόν, στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού µηχ. έργου(φορτωτή) µε µεγάλο µανσόν, στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεσαίο µανσόν στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού (εµπρός) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεσαίο µανσόν στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού (πίσω) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεγάλο µανσόν στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού (εµπρός) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεγάλο µανσόν στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού (πίσω) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεσαίο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (εµπρός) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεσαίο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεγάλο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (εµπρός) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε µεγάλο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού µηχ. Έργου (Γκρέϋντερ) µε µεσαίο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού µηχ. Έργου (Γκρέϋντερ) µε µεσαίο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) Γεωργικού ελκυστήρα µε µεσαίο µανσόν στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού (πίσω) Γεωργικού ελκυστήρα µε µεγάλο µανσόν στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού (πίσω) Γεωργικού ελκυστήρα µε µεσαίο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) Γεωργικού ελκυστήρα µε µεγάλο µανσόν στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού µηχ. έργου(φορτωτή) µε αεροθάλαµο, στο κατάστηµα Επισκευή ελαστικού µηχ. έργου(φορτωτή) µε αεροθάλαµο, στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (εµπρός) Γεωργικού ελκυστήρα µε αεροθάλαµο εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού (πίσω) Γεωργικού ελκυστήρα µε αεροθάλαµο, εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού (εµπρός) Γεωργικού ελκυστήρα µε αεροθάλαµο στον τόπο της βλάβης 70,00 /τεµ 100,00 /τεµ 50,00 80,00 80,00 100,00 50,00 /τεµ 20,00 /τεµ 90,00 /τεµ 70,00 /τεµ 80,00 /τεµ 70,00 /τεµ 100,00 /τεµ 80,00 /τεµ 50,00 80,00 50,00 /τεµ 70,00 /τεµ 80,00 100,00 95,00 125,00 15,00 50,00 75,00

18 Επισκευή ελαστικού (πίσω) Γεωργικού ελκυστήρα µε αεροθάλαµο, στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (εµπρός) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε αεροθάλαµο εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού (πίσω) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε αεροθάλαµο εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού (εµπρός) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε αεροθάλαµο στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού (πίσω) µηχ. έργου(εκσκαφέα) µε αεροθάλαµο στον τόπο της βλάβης Επισκευή ελαστικού µηχ. Έργου (Γκρέϋντερ) µε αεροθάλαµο, εντός του καταστήµατος Επισκευή ελαστικού µηχ. Έργου (Γκρέϋντερ) µε αεροθάλαµο στον τόπο της βλάβης 100,00 20,00 60,00 70,00 110,00 45,00 95,00 ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ 4.200,00 ΦΠΑ 23% 966,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.166,00 Α2.ΥΠΟΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Η παρούσα οµάδα εργασιών αφορά στην προµήθεια-τοποθέτηση των ελαστικών µηχανηµάτων, δικύκλων και οχηµάτων ιδιοκτησίας του ήµου Ν. Προποντίδας για τη.ε Μουδανιών. Τα οχήµατα και τα µηχανήµατα τεχνικών έργων στα οποία χρειάζεται να γίνει η προµήθεια των ελαστικών µαζί µε την ποσότητα και το είδος των ελαστικών παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 4. Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατηγορίες Οχηµάτων για προµήθεια ελαστικών ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ 1.1 ΜΕ CAT 140G ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ CATERPILAR 14.00/24TG 14.00/24TG 2 ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ 1.2 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CATERPILAR 20, , ΜΕ CXC5 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ JCB 12.5/ ,4 /15-26 Ε.2 Π ΜΕ G ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ CARERPILAR TG TG ΜΕ H-ES ΓΚΡΕΥΝΤΕΡ CATERPILAR TG TG 3

19 1.6 ΜΕ Κ10-S ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ MERCEDES 225/75 R /75 4 R ΜΕ Β - ΙΑΒΟΛΑΚΙ CATERPILAR 10R R ANEY ΤΡΕΫΛΟΡ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ANEY 8,25-15 NHS 8,25-15NHS 4 Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2.1 ΚΗΥ 3467 ATECO ΚΗΙ Κ 2.3 KHI Κ 2.4 KHI 9473 ATECO 2.5 KHI KHI ΚΗΙ 9471 ACTROS (ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟΥ) 2.8 ΚΗΙ 9471 (ΚΑΡΟΤΣΑ ΕΠΙΚΑΘΙΜΕΝΟΥ) 2.9 KHI ΚΗΙ Κ 2.11 ΚΗΙ Κ 2.12 KHH ΚΗΗ Κ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ MERCEDES 11R R MERCEDES 12R R MERCEDES 315/80 R22.5 MERCEDES 315/80 R 22.5 MERCEDES 315/80 R 22.5 MERCEDES 295/80 R 22.5 MERCEDES 315/80 R /80 R /80 R /80 R /80 R /80 R 22.5 ΟΤΟΚΑΡ 385/65 R ΜΑΝ 315/80 R 315/ R 22.5 MERCEDES 12R R MERCEDES 12R R ΜΑΝ MERCEDES 315/80 R /80 R /65 R /80 R ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ-ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ Α/Α ΑΡ.ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 3.1 KHI 1130 L200 MITSUBITSI 205/80R16 205/80R16 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.2 ΚΗΙ 1136 Β2500 MAZDA 195R14 195R14 4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.3 KHI 9430 D-MAX3000 ISUZU 245/70R16 245/ 70 R16 2 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4 3.4 KHI 9490 NIVA ΤΖΙΠ 4Χ4 LADA 185/75R16 185/ 75R ΚΗΙ 1155 Β2500 MAZDA 195 R R14 2

20 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.6 ΚΗΙ 9480 ALTO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ SUZUKI 155/70/R14 155/70/R KHI 9441 PICK UP 1.9DLX ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.8 KHI 1138 Β2500 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 3.9 KHI 9436 DOBLO KARGO ΗΜΙΦΟΤΡΗΓΟ SKODA 165/70R13 165/ 70R13 4 MAZDA 195 R R14 4 FIAT 175/70R14 175/70 R14 4 Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ 4.1 KHY E 30W IVECO 315/80R /80R ΦΟΡΤΗΓΟ 4.2 XKH 8384 ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 12R R ΜΕΤΦΟΡΑΣ ΚΑ ΩΝ 4.3 KHI ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 315/80R 22,5 315/80R 5 22,5 4.4 XKM 6893 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 12R / R / XKM 9120 LP 1013 MERCEDES 10 R R ΦΟΡΤΗΓΟ 4.6 XKH 6592 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 13R R ΜΕΤΦΟΡΑΣ ΚΑ ΩΝ 4.7 ΝΒΥ 4501 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 225/75R16 225/75 4 R ΚΗΥ 3490 MP190E 30W IVECO 315/80 R /80 4 ΦΟΡΤΗΓΟ R KHH ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 12R R KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 9.5R R KHI ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 295/80 R /80 2 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑ ΩΝ R ΚΗΙ Κ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 9.5R R ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟ 4.13 KHY ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 11R R Α/Α ΑΡ. ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΥΠΟΣ-ΕΙ ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5.1 ΚΗΙ 9489 TΡΑΝΖΙΤ (130- TFCFL) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΡΓ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ FORD 185R14 185R14 2 Το κόστος της προµήθειας των ελαστικών λαµβάνοντας παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα5.

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κόστος Προµήθειας Ελαστικών Α/ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ Α ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) /24TG τεµ , ,5-25 τεµ , ,5/80-18 τεµ , ,4/15-26 τεµ , TG PIRELI τεµ , TG τεµ , /75R17.5 τεµ , R16.5 COLTUR τεµ , NHS τεµ , R22,5 τεµ , /80R22.5 τεµ , /80R22.5 τεµ , /80R22.5 GOOD YEAR τεµ , /65R22.5 τεµ , /80R16 DUNLOP τεµ , R14 τεµ , /70R16 τεµ , /75R16 τεµ , /70R14 τεµ , /70R13 τεµ , /70R14 τεµ , R17.5 τεµ , R22.5 τεµ , /75R16 τεµ , X17.5 τεµ , R22.5 τεµ , R14 τεµ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 9.163,66 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,66 Β.ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΜΠΟΥΖΙ - ΝΕΡΟΠΑΓΙ ΩΝ α/α ΕΙ ΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.ΦΙΛΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1 FF209 7, ,40 2 FF , , , ,50 4 BFU700X 2, ,60 5 BFU700 2,60 3 7, , ,60 7 FF185 8, ,25 8 S8500NR 4,98 2 9,96 9 H60WK01 4,31 2 8,62

22 10 PU1046/1X 8, , R , ,70 12 FP-406 3, ,68 13 KC28 8, ,60 14 MF-283 8, ,90 15 P811 3, ,70 16 FP707 3,15 3 9,45 17 FP321 6, ,60 18 WP928/81 9, ,20 19 KC102 8, ,20 20 FP158 6, ,60 21 WK962/4 7, ,20 22 PU999/1 10, ,50 23 KC24 4, ,86 24 KX80D 10, ,50 25 BFU707 2, ,40 26 WK817/3K 8, , , ,40 28 KX44 2,95 2 5,90 29 PW809 3, ,00 30 BF700X 5, ,40 31 EFF022 7, ,20 32 WDK725 8, , , ,50 34 PP837 6, ,80 35 EFF104 4, ,50 36 WK940/22 8, ,60 37 WK4001 9, ,00 38 BFU708 2,60 3 7,80 2.ΦΙΛΤΡΑ ΛΑ ΙΟΥ 39 OC121 12, ,00 40 W950/38 12, ,70 41 HU932/4X 5, ,00 42 F556 5, , , ,45 44 W , ,70 45 P , ,80 46 R80 8, ,80 47 HU945/2X 8, ,60 48 BQ1R0739 8, ,40 49 FL304 3, ,90 50 OC42 9, ,60 51 T3136 4, ,00 52 MO237 3, ,20 53 FL306 8, ,60 54 MO129 6, ,60 55 OC267 15, ,20 56 OC206 10, ,20 57 FL115 6, ,20 58 W962 7, ,20 59 HU , ,40 60 OC60 7, ,60 61 H12110/2 9, ,20 62 H942 6, ,00 63 PF1050/1K 6, ,70 64 P9180 7, ,60 65 OX71D 10, , /8 5, ,60 67 OX146D ,00 68 H12110/2X 9, , ,97

23 69 HU947/2X 10, ,80 70 W962/ ,00 71 MO302 3,80 2 7,60 72 LF , ,00 73 W950/18 12, ,80 74 W914/2 3, ,60 75 W610/1 2,80 3 8,40 76 W67/2 4, ,50 77 W610/3 3, ,80 78 PF1190X 9, ,50 79 W713/16 3, ,20 80 HU947/1X 10, ,72 81 W712/54 5, , ,85 3.ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΟΣ 82 GI , ,10 83 GI , ,10 84 P , ,80 85 C , , , ,20 87 FC460 5, ,60 88 P , ,62 89 C291032/1 63, ,60 90 BQ7W , ,65 91 P , ,00 92 FA303 9,5 1 9,50 93 WL , ,00 94 LX273 48, ,00 95 C , ,00 96 LX227 30, , E00 7,60 1 7,60 98 LX560/1 42, ,80 99 AM425/3 54, , C /1 63,3 1 63, AF , , C24650/1 35, , C ,7 1 74, C , , C33/922 57, , E280L 25, , C30850/2 48, , C ,8 1 22, ,3 1 42, ,6 1 36, C20325/2 26,6 1 26, A303 19,6 1 19, CH , , AM418 19,3 1 19, LX612 47, , LX776 74, , AM440 46,7 1 46, C ,3 1 47, FA3175 8,3 1 8, C ,1 1 6, C15165/7 10,5 2 21, C ,6 1 10, C ,6 1 10, C ,2 1 12,20

24 125 C , , C1189 9,9 1 9, C3078 6,1 1 6, C ,2 1 70, C2295/2 12, , ,86 4.ΝΕΡΟΠΑΓΙ ΕΣ 130 FK , SP , KC , WK , PU51X ,00 283,50 5.ΦΙΛΤΡΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ 135 AL , TB1394/1X ,70 150,20 6.ΦΙΛΤΡΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ , A-1-21C , R , R164C25B , HX , , HD , OC , H601/ ,00 219,96 7.ΦΙΛΤΡΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 146 WK612/ , WK614/ , WK , KL ,80 22,56 8.ΜΠΟΥΖΙ 150 NGK BP6ES , NGK BKR6E , BOSCH FR-7-D , DOBLO , NGK IKR6G , NGK-ZFR5F , PUNTO , PUNTO ,20 116,72 ΑΘΡΟΙΣΜΑ 5.905,62 Φ.Π.Α 23% 1.358,29 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β 7.263,91 Γ.ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Οι µπαταρίες θα είναι Ca/Ca(Ασβεστίου-Ασβεστίου) κλειστού τύπου χωρίς να χρειάζονται συντήρηση µε µατάκι παρακολούθησης της κατάστασης της

25 µπαταρίας(check CONTROL), και να έχουν ρεύµα (Α) εκίνησης σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα. ΤΥΠΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΕ (ΑΗ) 50ΑΗ 60ΑΗ 75ΑΗ 100ΑΗ 135ΑΗ 140ΑΗ 180ΑΗ 225ΑΗ AMPERE ΕΚΙΝΗΣΗΣ 360 Α(ΕΝ) 500 Α(ΕΝ) 600 Α(ΕΝ) 800 Α(ΕΝ) 850 Α(ΕΝ) 850 Α(ΕΝ) 1100 Α(ΕΝ) 1300 Α(ΕΝ) Οι µπαταρίες θα πρέπει να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 12 µηνών και θα αντικαθιστούνται άµεσα εντός 48 ωρών σε περίπτωση που παρουσιάσουν βλάβη. Στις µπαταρίες θα αναγράφεται η ηµεροµηνία κατασκευής σε ευκρινές σηµείο και η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το διάστηµα των 6 µηνών. Α/ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) 1 225ΑΗ τεµ. 278, , ΑΗ τεµ. 229, , ΑΗ τεµ. 190, , ΑΗ τεµ. 140, , ΑΗ τεµ. 102, , ΑΗ τεµ. 79, , ΑΗ τεµ. 74, ,80 ΣΥΝΟΛΟ 6.524,27 ΦΠΑ 23% 1.500,58 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 8.024,85.ΟΜΑ Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ Σκληρότητα 38-40HRS Χρώµα : Κίτρινο ιαστάσεις : Μήκος 182,84cm, Πλάτος 1,60cm, Πάχος 1,6cm. Αριθµός οπών :13 Μέγεθος µπουλονιών: 5/8 Βάρος 30,70 kg. Α/ ΜΟΝΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΑΠΑΝΗ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΑ ( ) 1 ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ τεµ. 65, ,00 2 ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ-ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΛΑΜΕΣ τεµ. 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.497,00 ΦΠΑ 23% 804,31

26 Α ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 4.301,31 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/ ΑΠΑΝΗ ΟΜΑ Α ( ) ΟΜΑ Α Α: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1 ΥΠΟΟΜΑ Α:Α1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 4.200,00 2 ΥΠΟΟΜΑ Α:Α2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α ,00 3 ΟΜΑ Α:Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΜΠΟΥΖΙ-ΝΕΡΟΠΑΓΙ ΩΝ 5.905,62 4 ΟΜΑ Α:Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 6.524,27 5 ΟΜΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΓΚΡΕΫΝΤΕΡ 3.497,00 ΣΥΝΟΛΟ ,89 ΦΠΑ 23% ,84 ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ,73 Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΡΑΜΑΝ ΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πολιτικός Μηχανικός

27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταµατίου Αντώνης Τηλ.: FAX: ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 59/2015 Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο Αντικείµενο Η συγγραφή αυτή αφορά την Συντήρηση και Επισκευή Ελαστικών, Προµήθεια Ελαστικών και ανταλλακτικών εξαρτηµάτων, Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Τεχνικών Έργων του ήµου Νέας Προποντίδας. Άρθρ ο 2 ο : Ισχύουσ ε ς διατάξεις Η διενέργεια της προµήθειας θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.) του Νόµου 2286/95, και του εν ισχύ ΚΚ εφ όσον δεν αντίκειται στα παραπάνω. Άρθρ ο 3 ο : Τρ όπος εκτέλεσης της π ρ ο µ ήθ ε ια ς Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή,µε βάση τους όρους της διακήρυξης, και ενώπιον της αρµόδιας για γνωµοδότηση επιτροπής του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.ΟΤ.Α. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για όλες τις βασικές οµάδες της παρούσας µελέτης σύµφωνα µε τον Πίνακα του εντύπου της οικονοµικής προσφοράς.η προσφορά στην οµάδα Α θα συµπεριλαµβάνει και τις δύο υποοµάδες Α1 και Α2 και όχι µόνο µια υποοµάδα. Άρθρ ο 4 ο : Α π α ν τή σ ε ις στα τεχνικά στοιχεία

28 Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης οι οποίες θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούνται και για τις οποίες θα πρέπει να δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθεί πλήρης τεχνική προσφορά για το σύνολο των προσφερόµενων προϊόντων για να µπορέσει η επιτροπή να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. Επίσ η ς ο δια γ ωνιζό µ ενος θα υποβάλλει υπεύθ υ νη δ ή λ ωση ό τ ι έ χει λάβει γ ν ώση τω ν ό ρ ων τη ς διακ ή ρυξ η ς και τ ων τ εχν ικών π ροδιαγρ α φών κ αι τ ους απ ο δέχε τ αι χ ωρία κα µ ία επιφύλαξ η. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Άρθρ ο 5 ο : Χρ όνος και τρ όπος παραδόσεως. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες του ήµου Ν. Προποντίδας. Ειδικότερα ως υποχρέωση του αναδόχου ορίζεται η παράδοση των υλικών οποιασδήποτε ποσότητας και σε οποιασδήποτε εργάσιµη ηµέρα που θα αιτηθεί ο ήµος για την παραλαβή των υλικών. Η µεταφορά των υλικών είναι υποχρέωση του Προµηθευτή. Άρθρ ο 6 ο : Ε γ γ ύ η ση κ α λ ή ς κ α ι εµ π ρ ο θ έ σ µ ο υ ε κ τέ λε σ η ς τη ς σύ µβ α σ ης. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση και η ανάθεση της προµήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Με την αποστολή της ανακοίνωσης θεωρείται ότι η σύµβαση συνάφθηκε, και ο προµηθευτής υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε 10 µέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης της ανακοίνωσης της κατακύρωσης για να υπογράψει τη σύµβαση. Ο ανάδοχος µπορεί να προσέλθει το αργότερο µέσα σε 15 µέρες από την κοινοποίηση αυτή όµως τότε η προθεσµία παράδοσης των υλικών αρχίζει µετά 10 µέρες από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. Κατά τα λοιπά ως το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια, υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό µε εγγύηση ίση προς το 5% της καθαρής αξίας της κατακυρωθείσης προσφοράς για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της σύµβασης. Η µη προσκόµιση εγγυήσεως σύµφωνα µε τα ανωτέρω αποκλείει την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε υπαιτιότητα του αναδόχου και ισοδυναµεί µε άρνηση αυτού για την συνοµολόγηση και υπογραφή της σύµβασης που ενάγεται εις βάρος του τις νόµιµες κυρώσεις, ήτοι την έκπτωση αυτού και την υπέρ

29 του ήµου κατάπτωσή της για την συµµετοχή στον διαγωνισµό κατατεθείσης εγγυήσεως. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί εντός 10 (δέκα) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της προσκλήσεως προς υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά τον χρόνο εγγυήσεως και παραλαµβάνεται ιδιοχείρως από τον ενδιαφερόµενο ή εξ όσον αυτό είναι αδύνατο, µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο και µε δική του επιβάρυνση. Η εγγύ η ση καλ ή ς εκ τ έλεσ η ς τη ς σύ µ βασ η ς επισ τ ρέφε τ αι εις τ ον α νάδο χ ο τη ς προ µή θε ιας µ ε τ ά από τη ν ο ρισ τ ική ποσο τ ική και ποιο τ ική παρ α λαβή και ύσ τ ερα από τη ν εκκαθ ά ριση τ ων τ υχ ό ν απα ιτή σεων α π ό τ ους δύο συ µ βαλλό µ ενου ς. Άρθρ ο 7 ο : Άρ ν η ση υ πογ ρα φ ή ς τη ς σ ύ µβ α σ η ς κ α ι συ ν έ π ε ιε ς α υ τής. Εάν ο προµηθευτής που αναδείχτηκε δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση της προµήθειας εντός 15 ηµερών από της γνωστοποίησης σ αυτόν της κατακυρώσεως της δηµοπρασίας επ ονόµατί του ή δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση: Η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ήµου. Ο ήµος µετά από αυτό είναι ελεύθερος να επιλέξει οποιαδήποτε αποδεκτή προσφορά ή να επαναλάβει τον διαγωνισµό, ή να εφαρµόσει τα οριζόµενα στα άρθρα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ο ήµος σε αµφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις δικαιούται να αναζητήσει την αποκατάσταση πάσης τυχόν γενοµένης σ αυτόν ζηµίας από µέρους του αρνηθέντος την υπογραφή της σύµβασης. Άρθρο 8 ο : Ευθύνη πωλητού και εγγύηση κατασκευής Ο ανάδοχος προµηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των πωλουµένων ειδών γενικώς και εγγυάται την ανυπαρξία οποιουδήποτε εγκεκριµένου ελαττώµατος. Κατά την παραλαβή του εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ αρχήν ιδιότητες και οι τυχόν επελθούσες φθορές, ζηµίες κλπ λόγω πληµµελούς κατασκευής, µεταφοράς, ή κακής ποιότητας χρησιµοποιηθέντων υλικών. Ο ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει µε δικές του δαπάνες κάθε υλικό που θα αποδειχθεί ελαττωµατικό. Εάν ο προµηθευτής δεν προβεί στην αντικατάσταση των ελαττωµατικών υλικών, θα επιστραφούν αυτά και θα προσκοµιστούν νέα ανταποκρινόµενα στις προδιαγραφές της µελέτης ή θα παρακρατηθεί η αξία τους από την εγγύηση που κατέθεσε.

30 Άρθρ ο 9 ο : Α ν αθ ε ώ ρη ση τ ιµ ών προσφοράς. Οι τιµές προσφοράς δεν υπόκεινται σε καµία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες. Άρθρ ο 10 ο : α π ά νε ς προ µ ηθ ε υ τ ή - Ευ θ ύ ν η µέ χ ρ ι πα ρα δόσ ε ω ς. Όλα τα έξοδα γενικώς µέχρι της παραδόσεως των προς προµήθεια ειδών στο ήµο, βαρύνουν τον προµηθευτή. Άρθρ ο 11 ο : Π αρά δοση - π αρα λ α β ή Ως ηµέρα παραδόσεως θεωρείται η ηµέρα κατά την οποία θα προσκοµίσει τα υλικά στον οριζόµενο από το ήµο χώρο για την παράδοσή του. Ο προµηθευτής ευθύνεται µέχρι του χρόνου υπογραφής του πρωτοκόλλου παραλαβής. Κατά τον χρόνο χρήσης και εφ όσον διαπιστωθούν φθορές, ζηµίες κλπ που θα οφείλονται στην κακή ποιότητα υλικών ή πληµµελή κατασκευή ο προµηθευτής υποχρεούται να επανορθώσει άνευ ουδεµίας αµοιβής, εφ όσον είναι δεκτικές επανορθώσεων κατά την κρίση της επιτροπής, ειδάλλως τα είδη θα επιστραφούν. Επίσης ο προµηθευτής υποχρεούται µε δικές του δαπάνες να αντικαταστήσει τα υλικά που θα αποδειχθούν ελαττωµατικά. Για την περίπτωση µη συµµορφώσεως του προµηθευτού προς την υποχρέωσή του αυτή, ο ήµος δικαιούται να προβεί σ αυτό σε βάρος και για λογαριασµό του προµηθευτή παρακρατούµενης της αξιώσεως του ποσού από την εγγύηση καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από επιτροπή οριζόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π..Ο.Τ.Α. Άρθρ ο 12 ο : Υπ έ ρ β α ση προ θ ε σ µ ία ς πα ρα δόσ ε ως Για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία υπέρβασης της προθεσµίας παραδόσεως ή αντικατάστασης των υλικών δύναται το.σ. να υποχρεώσει τον προµηθευτή στην καταβολή λόγω ποινικής ρήτρας και αναπόδεικτου αποζηµιώσεως, προστίµου σύµφωνα µε τα κάτωθι: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µέγιστου προβλεπόµενου χρόνου παράτασης, 2,5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα.

31 β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Τα παραπάνω, κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής αξίας του εκπρόθεσµα παραδοθέντος υλικού χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που το υλικό που παραδόθηκε εκπρόθεσµα επηρεάζει τη χρησιµοποίηση του, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συνολικής συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτού. Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ αυτόν, η δυνατότητα να παραδώσει το υλικό µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της συµβατικής τιµής, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία παράδοσης µέσα στο παρεχόµενο χρονικό διάστηµα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος παραδώσει το όχηµα ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται, µε απόφαση του.σ. ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. Προκαταβολή δεν χορηγείται. Άρθρ ο 13 ο : Αθ έ τη ση ό ρ ων συ µ φ ω ν ί ας Η από µέρους του τελευταίου µειοδότη αθέτηση όρου της παρούσης, της διακήρυξης και της συνοµολογηθήσας συµβάσεως, η µη πλήρως συµµόρφωσή του προς τους όρους αυτών, παρέχει στο ήµο το δικαίωµα να τον κηρύξει έκπτωτο της προµήθειας µε απόφαση του.σ. Η έκπτωση του προµηθευτή έχει σαν συνέπεια: α) Την απώλεια υπέρ του ήµου λόγω ποινικής ρήτρας ολόκληρου του ποσού της κατατεθειµένης εγγύησης ή µέρους. β) Την υποχρέωση του προµηθευτή να αποζηµιώσει το ήµο για κάθε ζηµία την οποία θα υποστεί από τη µη εκτέλεση της συµβάσεως. Άρθρ ο 14 ο : Ευ θ ύ ν η πω λ ητ ή Ο πωλητής ευθύνεται για την ύπαρξη των συµπεφωνηµένων ιδιοτήτων των υλικών και εγγυάται για την ανυπαρξία οπουδήποτε εγκεκριµένου ελαττώµατος. Εάν εντός του χρόνου χρήσεως παρουσιαστεί έλλειψη συµφωνηθείσης ιδιότητος ή ελαττώµατα τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά την οριστική παραλαβή, ο ήµος δικαιούται κατά την κρίση του να επιδιώξει είτε την αναστροφή της αγοραπωλησίας, είτε την ανάλογο µείωση του τιµήµατος.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ ΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Προϋπολογισµός : 60.000,00 Φ.Π.Α. (23%): 13.800,00 απάνη: 73.800,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΥ Προϋπολογισµός : 60.000,00 Φ.Π.Α.: 11.219,51 απάνη: 48.780,49 Πίστωση: 60.000,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ Γραφείο Πρασίνου ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΛΗΣ Προϋπολογισµός : 36450 Φ.Π.Α.: 8383,5 απάνη: 44833,5 Πίστωση: 45.000,00 (Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :27/2015 Α.Π. 25158 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΑΜ: 14PROC002326901 Νέα Μουδανια, 07/10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ: 31292 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ. Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr

Τηλ.: 2831341038 Email: stagouraki@rethymno.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚ ΟΣΕΩΝ, ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο, 20-8-2013 ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 21624 ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & AΠΟΘΗΚΗΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

. KEN. 1 2 73.591,15

. KEN.   1 2 73.591,15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦ. KEN. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.6 & 23 της Υπουργικής Απόφασης 389/93 περί ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΠΟΤΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137

Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 Ελεούσα 10-12-2014 Αριθ.πρωτ: 24137 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΡΓ-ΦΟΓ. Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 Ελεούσα 28-11-2013 Αριθ.πρωτ: 23298 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδου Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 εσωτ.208 FAX.: 2651062794

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: 2 ος όροφος κτιρίου ΕΑΣ Λήμνου Τ.Κ.81400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.: 2254350026, Φαξ: 2254020062 Μύρινα, 09 Ιουλίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 15521 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΞ3-ΤΩ2. Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 18/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 216/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Ν Ο Ι Κ Τ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Ο ήµαρχος Πεντέλης διακηρύσσει Αρ. Μελέτης : 40/2013Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 28709/2013 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ Χρυσό, 12-07-2011 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 150 ΔΗΜΟΥ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ ( ΚΑ.Κ.ΠΟ.) Ταχ. Δ/νση: 62046 ΧΡΥΣΟ -ΣΕΡΡΩΝ Πληροφορίες: Τσιλεδάκη Μαρία-Όρσολα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου ιονύσου»

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου διαγωνισµού για «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόµενους του ήµου ιονύσου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : Αρ. Απόφ. ηµάρχου: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαµπος Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑ 12/8/2015 Αρίθµ. Πρωτ.: 4353 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ : Ίδιοι Πόροι ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 47.959,48 Περιεχόµενα: 1. ιακήρυξη ιαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜJΗΘΕΙΑ: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19832 /31-07-2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτικά μεταφορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 20-08-2010 Αριθ. Πρωτ 31615 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο: 2531352400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1, 3 παρ. 1 και 10, 4 παρ. 6 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα