Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ"

Transcript

1 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1: EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας E Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου / Α Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: ΜΕΤΡΟ 1.1 1

2 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999, Άρθρα 4-7 Κανονισµός (ΕΚ) 1750/1999, Άρθρα 2-4 Κανονισµός (ΕΚ) 2075/2000, Άρθρο 1 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/99, Άρθρο 29, παράγραφος 4β. Κανονισµός (ΕΚ) 1685/2000, Παράρτηµα Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999, Άρθρο 52 (3) Κανονισµός (ΕΚ) 950/1997 ΜΕΤΡΟ 1.1 2

3 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ειδικοί στόχοι Μείωση του κόστους παραγωγής Βελτίωση ή αναβάθµιση των συνθηκών παραγωγής Βελτίωση της ποιότητας 2. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. Προώθηση της πολυαπασχόλησης στα πλαίσια δράσεων που αφορούν γεωργικά προϊόντα του Παραρτήµατος Ι της Συνθήκης ιαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και των συνθηκών υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων πέραν των ελαχίστων υποχρεωτικών προϋποθέσεων Επίτευξη των ελαχίστων προϋποθέσεων για το περιβάλλον και την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, στην περίπτωση θέσπισης νέων ελαχίστων προϋποθέσεων 2. Κατηγορίες δράσεων 3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4. Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι οποίες εµφανίζουν ενδείξεις οικονοµικής βιωσιµότητας Καθεστώς ενισχύσεων στις µικρές γεωργικές εκµεταλλεύσεις Καθεστώς ενισχύσεων για την ενθάρρυνση δηµιουργίας πρότυπων αγροκτηµάτων Καθεστώς ενισχύσεων για την προώθηση καινοτόµων δράσεων Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων ενεργειών του Μέτρου 1.1. του ΕΠ Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας του ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 3

4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 4

5 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (2000/ C 28/ 02) 2. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά κατά περίπτωση πράξης 3. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 4. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση έτους Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση έτους Κοινή Αγροτική Πολιτική 5. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές Κοινοτική Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Ανταγωνιστικότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 5

6 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πληρότητα περιεχοµένου της προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου (ολοκληρωµένο από τεχνική άποψη φυσικό αντικείµενο) Η πράξη συµβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου Η πράξη συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου άλλων πράξεων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ, της παρούσης ή της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης 2. Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί Λειτουργικότητα της πράξης συµπληρωµατικά µε άλλες πράξεις ΜΕΤΡΟ 1.1 6

7 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Επαρκής αναφορά στις προδιαγραφές των υποψηφίων προς ένταξη στην προκήρυξη της πράξης 2. Επαρκής καθορισµός του νοµοθετικού πλαισίου στην προκήρυξη της πράξης 3. Επαρκής καθορισµός των διαδικασιών υποβολής (αποκεντρωµένη διαδικασία) στην προκήρυξη της πράξης 3. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης 4. Επαρκής αναφορά της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων στην προκήρυξη της πράξης 5. Επαρκής αναφορά του τρόπου/ διαδικασίας παρακολούθησης στην προκήρυξη της πράξης 6. Επαρκής αναφορά των µεθόδων ελέγχου στην προκήρυξη της πράξης 7. Επαρκής αναφορά του τρόπου πληρωµής στην προκήρυξη της πράξης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 7

8 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 2. Επάρκεια του Τελικού ικαιούχου να παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών 3. Επάρκεια των Υπηρεσιών Επίβλεψης να παρακολουθούν, ελέγχουν και διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έκδοση όλων των ΚΥΑ και Υπουργικών Αποφάσεων των Λεπτοµερειών Εφαρµογής της πράξης Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από υλοποίηση παρόµοιων πράξεων στο Β ΚΠΣ Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από εφαρµογή και επίβλεψη παρόµοιων πράξεων στο Β ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 8

9 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Περιβάλλον ΒΑΘΜΟΣ Σ 1. Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη Υγιεινή και Καλή ιαβίωση των Ζώων Ανταγωνιστικότητα Νέες Θέσεις εργασίας 2. Άµεσες Επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης ιατηρούµενες θέσεις εργασίας 3. Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων Κινητοποίηση Ιδιωτικών Πόρων 4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Εξοικονόµηση υδάτινων πόρων Προστασία περιβάλλοντος 5. Ειδικά Κριτήρια Κοινωνικοοικονοµικών Επιπτώσεων Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας ηµιουργία- ιατήρηση θέσεων απασχόλησης 6. Οικονοµική Βιωσιµότητα Βελτίωση επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΜΕΤΡΟ 1.1 9

10 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

11 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ 1. Ο προϋπολογισµός της πράξης είναι ρεαλιστικός σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο 2. Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της πράξης είναι ρεαλιστικό ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Περαιτέρω εξιδείκευση θα υπάρχει ενδεχοµένως στην ΚΥΑ ΜΕΤΡΟ

12

13 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας E Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου / Α Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: ΜΕΤΡΟ 1.2 1

14 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999 Κανονισµός (ΕΚ) 1685/2000, Παράρτηµα ΜΕΤΡΟ 1.2 2

15 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 2. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. 1. Ειδικοί στόχοι Βελτίωση του Συστήµατος Λήψης Αποφάσεων Μέτρων ιαρθρωτικής Πολιτικής Ανάπτυξη του Συστήµατος Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 2. Κατηγορίες πράξεων Κατηγορίες πράξεων Ενέργειας 1.2.Α., όπως στο Σ.Π. Κατηγορίες Πράξεων Ενέργειας 1.2.Β, όπως στο Σ.Π. 3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4. Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 3

16 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Τήρηση/ έσµευση Τήρησης του Τελικού ικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που διέπουν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών, και υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση πράξης 2. Ενδεχόµενη έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία, κατά περίπτωση πράξης 3. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση πράξης, εφόσον απαιτείται 4. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 5. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (2000/ C 28/ 02) Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση έτους Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση έτους / Α / Α / Α / Α 6. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές Κοινή Αγροτική Πολιτική Κοινοτική Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 4

17 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πληρότητα περιεχοµένου της προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου (ολοκληρωµένο από τεχνική άποψη φυσικό αντικείµενο) Η πράξη συµβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου Η πράξη συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου άλλων πράξεων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ, της παρούσης ή της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης 2. Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί Λειτουργικότητα της πράξης συµπληρωµατικά µε άλλες πράξεις / Α / Α ΜΕΤΡΟ 1.2 5

18 3. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Επαρκής συµπλήρωση των στοιχείων του Τ Ε που αναφέρονται στην ταυτότητα της πράξης 2. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο φυσικό αντικείµενο της πράξης 3. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία σκοπιµότητας της πράξης 4. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στους δείκτες παρακολούθησης της πράξης 5. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό της πράξης 6. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχέδιο της πράξης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 6

19 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης, κατά περίπτωση, όπως ισχύει κατά περίπτωση 2. Επάρκεια του Τελικού ικαιούχου να παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από υλοποίηση παρόµοιων πράξεων 3. Επάρκεια των Υπηρεσιών Επίβλεψης να παρακολουθούν, ελέγχουν και διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών 4. Επάρκεια του φορέα λειτουργίας να διαχειριστεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από υλοποίηση παρόµοιων πράξεων Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από υλοποίηση παρόµοιων πράξεων ΜΕΤΡΟ 1.2 7

20 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 8

21 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη Έλλειψη συνδυασµένων και σε τακτά χρονικά διαστήµατα επικαιροποιουµένων αναλυτικών και στατιστικών στοιχείων βάσης για την αποτελεσµατικότερη χάραξη της διαρθρωτικής πολιτικής και τον σχεδιασµό ολοκληρωµένων παρεµβάσεων αγροτικής ανάπτυξης ΒΑΘΜΟΣ Σ Νέες Θέσεις εργασίας 2. Άµεσες Επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης ιατηρούµενες θέσεις εργασίας 3. Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων 4. Συνέργια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες πράξεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 9

22 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ο προϋπολογισµός της πράξης είναι ρεαλιστικός σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο 2. Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της πράξης είναι ρεαλιστικό ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ

23 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.3: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΜΑ ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας E Α Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου Α Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: ΜΕΤΡΟ 1.3 1

24 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 Κανονισµός (ΕΚ) 2603/1999 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999, Άρθρο 52(3) Κανονισµός (ΕΚ) 2200/96 & 1035/72 Κανονισµός (ΕΚ) 952/97 & 1360/78 ΜΕΤΡΟ 1.3 2

25 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ειδικοί στόχοι 2. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. 3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4. Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενίσχυση Σύστασης & Λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών 2. Κατηγορίες δράσεων Οµάδες Παραγωγών Νωπών Οπωροκηπευτικών & Ξηρών καρπών Καν. (ΕΚ) 2200/96 & 1035/72 Οµάδες Παραγωγών Καν. (ΕΚ) 952/97 & 1360/78 ΜΕΤΡΟ 1.3 3

26 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Κοινή Αγροτική Πολιτική 1. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές Κοινοτική Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 4

27 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Επαρκής συµπλήρωση των στοιχείων του Τ Ε που αναφέρονται στην ταυτότητα της πράξης 2. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο φυσικό αντικείµενο της πράξης 1. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης 3. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στους δείκτες παρακολούθησης της πράξης 4. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό της πράξης 5. Επαρκής συµπλήρωση στοιχείου Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχέδιο της πράξης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 5

28 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Ανειληµµένες Υποχρεώσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 6

29 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ) ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΣ Σ Ανειληµµένες υποχρεώσεις για ενισχύσεις σύστασης και λειτουργίας Οµάδων Παραγωγών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 7

30 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1.3 8

31 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.1: EΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Ε Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου / Υ Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: 1

32 1 ο ΣΤΑ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 τουλάχιστον από τα επιµέρους κριτήρια σε κάθε κατηγορία (ειδικοί στόχοι, κατηγορίες δράσεων) ανάλογη µε το είδος της πράξης Στο κριτήριο 3 και 4 υπάρχει θετική σήµανση στο κάθε κριτήριο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999, Άρθρο 25-28, 951/97 Κανονισµός (ΕΚ) 1750/1999, Άρθρο 21, 22, 23 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/99, Άρθρο 29, παράγραφος 4β., Αρθρο 52, παρ. 3 Κανονισµός (ΕΚ) 1685/2000 2

33 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ειδικοί στόχοι Η βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων Η εφαρµογή νέων τεχνολογιών και καινοτόµων δράσεων Ο προσανατολισµός της παραγωγής και ύπαρξη νέων διεξόδων για τα γεωργικά προϊόντα Η βελτίωση της παρουσίασης και της συσκευασίας των προϊόντων και των δικτύων εµπορίας τους Η προστασία του περιβάλλοντος Η παραγωγή και εµπορία προϊόντων βιολογικής γεωργίας 2 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. Η τήρηση των κοινοτικών υγειονοµικών προδιαγραφών και η εξασφάλιση της καλής διαβίωσης των ζώων Η οικονοµική βιωσιµότητα και η παροχή επαρκών εγγυήσεων ως προς την αποδοτικότητά τους Η σύνδεση του οικονοµικού οφέλους που θα προκύπτει µε τον πρωτογενή παραγωγό (π.χ. ύπαρξη συµβολαίων) 2. Κατηγορίες δράσεων Εκσυγχρονισµός, βελτίωση, επέκταση και συµπλήρωση αναγκών σε υφιστάµενες µονάδες διαλογής- τυποποίησης συσκευασίας και µεταποίησης Μετεγκατάσταση υφισταµένων µονάδων διαλογήςτυποποίησης συσκευασίας, µεταποίησης µε ή χωρίς εκσυγχρονισµό, βελτίωση, επέκταση και συµπλήρωση των εγκαταστάσεων. Ίδρυση Νέων σύγχρονων µονάδων διαλογής- τυποποίησης συσκευασίας, µεταποίησης σε αντικατάσταση υφισταµένων µονάδων παλαιάς τεχνολογίας που οδηγούνται ή έχουν οδηγηθεί σε παύση δραστηριότητας. Ίδρυση νέων µονάδων διαλογής - τυποποίησης συσκευασίας, µεταποίησης για την παραγωγή νέων προϊόντων ή νέων µορφών επιθυµητών στη κατανάλωση. (Προϊόντα υγιεινής διατροφής, βιολογικής καλλιέργειας, ονοµασίας προέλευσης, µικροσυσκευασιών, κλπ) καθώς και µικρών µονάδων προωθούµενων κλάδων παραγωγής. 3

34 3 Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4 Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. Ίδρυση νέων µονάδων, µετεγκατάσταση, εκσυγχρονισµός και επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων αποθήκευσης και συντήρησης αγροτικών προϊόντων µε ή χωρίς ψυκτικές εγκαταστάσεις-εγκαταστάσεις ξήρανσης κλπ. Ίδρυση νέων µικρών µονάδων διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας, µεταποίησης σε αποµακρυσµένες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές (µέχρι και 10 εργαζόµενοι). Προµήθεια ειδικών µέσων συντήρησης, µεταφοράς, για την υγιεινή µεταφορά των γεωργικών προϊόντων και την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών. Επενδύσεις προστασίας Περιβάλλοντος - Βιολογικοί καθαρισµοί εφ όσον προκύπτουν από πρόσφατη αλλαγή της νοµοθεσίας που τροποποιεί τους όρους λειτουργίας της µονάδας. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός και επέκταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας υποπροϊόντων και παραπροϊόντωνυπολειµµάτων -της κύριας µεταποιητικής διαδικασίας ηµιουργία συγχρόνων δικτύων διακίνησης των γεωργικών Προϊόντων (δηµιουργία κέντρων διανοµής σε εκτέλεση προγραµµάτων εφοδιασµού αλυσίδας καταστηµάτων, υπεραγορών κλπ) µε την εφαρµογή Logistics Προµήθεια κινητών (αυτοκινούµενων) ψυγείων και ίδρυση εγκαταστάσεων ψύξης στα νησιά του Αιγαίου Επεµβάσεις στα δίκτυα Μεταφορών µε την κατασκευή των απαραιτήτων συνδέσεων αυτών µε µονάδες εµπορίας καθώς και κατασκευή εγκαταστάσεων ψύξης-συντήρησης στα διαµετακοµιστικά κέντρα. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός και επέκταση υφισταµένων µονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού. 4

35 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί απαραίτητα τα κριτήρια 1, 2, 4, 5 και 6 αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση ανάλογα µε το είδος της πράξης (φυσικό αντικείµενο, κλπ.). Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση στο επιµέρους κριτήριο. Στο κριτήριο 4, υπάρχει θετική σήµανση στα επιµέρους κριτήρια. Στο κριτήριο 5, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 από τα 2 επιµέρους κριτήρια. Στο κριτήριο 6 υπάρχει θετική σήµαση στα επιµέρους κριτήρια ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Εφαρµογή των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τον ανταγωνισµό. 2. Συµβατότητα µε τους κοινοτικούς κανόνες και την εθνική νοµοθεσία για το περιβάλλον. Κρατικές ενισχύσεις για τη Γεωργία Οπως ισχύουν κάθε φορά, ανάλογα µε το είδος της πράξης 3. Εφαρµογή κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Κανονισµός (ΕΚ) 1159/ Υπαρξη προαπαιτούµενων αποφάσεων Συλλογικών οργάνων Απόφαση Νοµαρχιακού Συµβουλίου 5. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση Κοινοτική Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου. 6. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε άλλες κοινοτικές πολιτικές. Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ανταγωνιστικότητα 7. Συµβατότητα µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών ΝΑΙ/ΟΧΙ 5

36 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 1, υπάρχει θετική σήµανση στο επιµέρους κριτήριο. Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση στο επιµέρους κριτήριο. Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση στα επιµέρους κριτήρια ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πληρότητα περιεχοµένου προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου 2. Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί. 3. Πληρότητα της πράξης Η πράξη συµβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση των στοιχείων του Τ Ε που αναφέρονται στην ταυτότητα της πράξης. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο φυσικό αντικείµενο. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία σκοπιµότητας. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στους δείκτες παρακολούθησης. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχέδιο. ΝΑΙ/ΟΧΙ 6

37 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί τα κριτήρια ένταξης 1,2,3 Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση και στα 2 επιµέρους κριτήρια Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση και στα 2 επιµέρους κριτήρια. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Υπαρξη αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης. 2. Επάρκεια του τελικού δικαιούχου να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. 3. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. Εκδοση ΚΥΑ και Υπουργικών Αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής. Ύπαρξη εξειδικευµένων στελεχών για τον έλεγχο και τη διοίκηση της πράξης. Προηγούµενη εµπειρία στην εκπόνηση παρόµοιων πράξεων στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. Ύπαρξη εξειδικευµένων στελεχών για τον έλεγχο και τη διοίκηση της πράξης. Προηγούµενη εµπειρία στην εκπόνηση παρόµοιων πράξεων στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. 7

38 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ) Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί τα κριτήρια 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση σε όλα τα επιµέρους κριτήρια. Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 τουλάχιστον από τα επιµέρους κριτήρια (ανάλογα µε το είδος της πράξης) Στο κριτήριο 4, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 τουλάχιστον από τα επιµέρους κριτήρια Στο κριτήριο 5,6,7 υπάρχει θετική σήµανση σε όλα τα κριτήρια. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Κρισιµιµότητα του προβλήµατος που πρόκειται να αντιµετωπιστεί µε την υλοποίηση της πράξης 2. Καταλληλότητα σχεδιασµού 3. Αµεσες επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης Βελτίωση των συνθηκών πρώτης µεταποίησης, τυποποίησης και εµπορίας των γεωργικών προϊόντων Χωροθέτηση σε σχέση µε τις ανάγκες της τοπικής αγροτικής παραγωγής Βρίσκεται εντός των ορίων για εκσυγχρονισµό/νέα δυναµικότητα στον τοµέα ιατήρηση θέσεων εργασίας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Βελτίωση όρων εξωτερικού εµπορίου. 4. Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας τροφίµων Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων 5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 6. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις που υφίστανται υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση και αφορούν τον τοµέα Εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις ασφάλειας υγιεινής 7. Ειδικά κριτήρια κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων Βελτίωση του εισοδήµατος των παραγωγών των πρωτογενών προϊόντων 8

39 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί απαραίτητα όλα τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας. ΕΙ ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Περαιτέρω εξιδείκευση θα υπάρχει ενδεχοµένως στην ΚΥΑ 9

40

41 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Ε Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου / Υ Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: 1

42 1 ο ΣΤΑ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 τουλάχιστον από τα επιµέρους κριτήρια σε κάθε κατηγορία (ειδικοί στόχοι, κατηγορίες δράσεων) ανάλογη µε το είδος της πράξης Στο κριτήριο 3 και 4 υπάρχει θετική σήµανση στο κάθε κριτήριο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999, Άρθρο 30, παρ. 1, τρίτη παύλα και παρ. 2 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/99, Άρθρο 29, παράγραφος 4β. Κανονισµος (ΕΚ) 1685/2000 2

43 1. Ειδικοί στόχοι Εκσυγχρονισµός της διαχείρισης και εκµετάλλευσης των δασών και ειδικότερα, ορθολογική οργάνωση της διαδικασίας µεταποίησης και διακίνησης των δασικών προϊόντων Αύξηση της δασικής παραγωγής Ποιοτική βελτίωση και προστασία της ξυλώδους παραγωγής. Αύξηση των θέσεων απασχόλησης Αποτελεσµατικότερη λειτουργία των δασικών συνεταιρισµών εργασίας Ενθάρρυνση της απασχόλησης στη δασοπονία 2. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. Προστασία του περιβάλλοντος 2. Κατηγορίες δράσεων Προµήθεια εξοπλισµού για Υλοτοµικές εργασίες Προµήθεια εξοπλισµού για εργασίες αποφλοίωσης και τεµαχισµού Προµήθεια εξοπλισµού για Εργασίες αποκοµιδής και µεταφοράς δασικών προϊόντων Προµήθεια Εξοπλισµού για ηµιουργία και εκσυγχρονισµό Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου της τοπικής παραγωγής Εργα υποδοµής για Αποθήκευση δασικών προϊόντων στο δάσος Εργα υποδοµής για Προστατευτική επεξεργασία - ξήρανση στρογγυλής ξυλείας 3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4. Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. 3

44 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί απαραίτητα τα κριτήρια 1, 2, 4, 5 και 6 αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 5, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 από τα 2 επιµέρους κριτήρια. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Τήρηση/δέσµευση τήρησης του τελικού δικαιούχου, των εθνικών και κοινοτικών κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, υπηρεσιών και προµηθειών. 2. Τήρηση/δέσµευση τήρησης του τελικού δικαιούχου των κοινοτικών κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον Οπως ισχύουν, ανάλογα µε το είδος της πράξης. Οπως ισχύουν, ανάλογα µε το είδος της πράξης. 3. Εφαρµογή κοινοτικών κανόνων περί πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Κανονισµός (ΕΚ) 1159/ Τήρηση ή δέσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις 5. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση. 6. Συµβατότητα µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999 Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση

45 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί όλα τα κριτήρια ένταξης αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση στα επιµέρους κριτήρια ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πληρότητα περιεχοµένου προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου 2. Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί. 3. Πληρότητα της πράξης Η πράξη συµβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου. Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση των στοιχείων του Τ Ε που αναφέρονται στην ταυτότητα της πράξης. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο φυσικό αντικείµενο. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στα στοιχεία σκοπιµότητας. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στους δείκτες παρακολούθησης. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρονικό και οικονοµικό προγραµµατισµό. Απαίτηση στην προκήρυξη της πράξης για επαρκή συµπλήρωση στοιχείου του Τ Ε το οποίο αναφέρεται στο χρηµατοδοτικό σχέδιο. ΝΑΙ/ΟΧΙ 5

46 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί τα κριτήρια ένταξης 1,2,3 Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση και στα 2 επιµέρους κριτήρια Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση και στα 2 επιµέρους κριτήρια. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Υπαρξη αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης. 2. Επάρκεια του τελικού δικαιούχου να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διοικεί απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση της πράξης από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. 3. Επάρκεια των υπηρεσιών επίβλεψης των έργων να επιβλέπουν, να ελέγχουν και να διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών. Εκδοση ΚΥΑ και Υπουργικών Αποφάσεων που θα προσδιορίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής. Ύπαρξη εξειδικευµένων στελεχών για τον έλεγχο και τη διοίκηση της πράξης. Προηγούµενη εµπειρία στην εκπόνηση παρόµοιων πράξεων στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. Ύπαρξη εξειδικευµένων στελεχών για τον έλεγχο και τη διοίκηση της πράξης. Προηγούµενη εµπειρία στην εκπόνηση παρόµοιων πράξεων στο πλαίσιο του Β ΚΠΣ. 6

47 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ) Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί τα κριτήρια 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 αυτής της κατηγορίας. Κανόνας εκπλήρωσης κριτηρίων: Στα κριτήρια εκείνα στα οποία εµφανίζεται check list επιµέρους κριτηρίων επιλεξιµότητας, η πράξη θα θεωρείται ότι πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης αν: Στο κριτήριο 2, υπάρχει θετική σήµανση σε όλα τα επιµέρους κριτήρια. Στο κριτήριο 3, υπάρχει θετική σήµανση σε 1 τουλάχιστον από τα επιµέρους κριτήρια (ανάλογα µε το είδος της πράξης) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Κρισιµότητα του προβλήµατος που πρόκειται να αντιµετωπιστεί µε την υλοποίηση της πράξης 2. Καταλληλότητα σχεδιασµού 3. Αµεσες επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης 4. Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον. Ανάγκη εξορθολογισµού της διαδικασίας υλοτόµησης, µεταποίησης και εµπορίας των δασικών προϊόντων. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι ρεαλιστικός σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης του έργου είναι ρεαλιστικό ιατήρηση θέσεων εργασίας ηµιουργία νέων θέσεων εργασίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των µονάδων επεξεργασίας δασικών προϊόντων. ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ/ΟΧΙ Κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων 5. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον 6. Συνέργεια και συµπληρωµατικότητα µε άλλες δράσεις που υφίστανται υλοποιούνται ή προτείνονται προς υλοποίηση και αφορούν τον τοµέα 7. Ειδικά κριτήρια κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων ιασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία. ηµιουργία και επέκταση της επιχειρηµατικής δράσης στις δασικές περιοχές 7

48 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Κανόνας επιλεξιµότητας πράξης: Η πράξη πρέπει να πληροί απαραίτητα όλα τα κριτήρια αυτής της κατηγορίας. ΕΙ ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ Τα ειδικά κριτήρια θα εξειδικευτούν µε την έκδοση ΚΥΑ 8

49 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1: ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΙΜΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας E Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου / Α Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: ΜΕΤΡΟ 3.1 1

50 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999, Άρθρo 8 Κανονισµός (ΕΚ) 1750/1999, Άρθρo 5 Κανονισµός (ΕΚ) 2075/2000 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999, Άρθρο 29 Κανονισµός (ΕΚ) 1685/2000, Παράρτηµα Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999, Άρθρο 52 (3) Κανονισµός (ΕΚ) 950/1997 ΜΕΤΡΟ 3.1 2

51 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ειδικοί στόχοι Ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών 2. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. Ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού Πληθυσµού 2. Κατηγορίες δράσεων Εφάπαξ πριµοδότηση πρώτης εγκατάστασης 3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4. Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων ενεργειών του Μέτρου 1.1. του ΕΠ Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας του ΚΠΣ , που αφορούν κοινές δράσεις για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 3

52 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (2000/ C 28/ 02) / Α / Α 2. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά κατά περίπτωση πράξης 3. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 4. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση έτους Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση έτους Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές Κοινή Αγροτική Πολιτική Κοινοτική Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 4

53 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πληρότητα περιεχοµένου της προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου (ολοκληρωµένο από τεχνική άποψη φυσικό αντικείµενο) Η πράξη συµβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου Η πράξη συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου άλλων πράξεων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ, της παρούσης ή της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης 2. Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί Λειτουργικότητα της πράξης συµπληρωµατικά µε άλλες πράξεις ΜΕΤΡΟ 3.1 5

54 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Επαρκής αναφορά στις προδιαγραφές των υποψηφίων προς ένταξη στην προκήρυξη της πράξης 2. Επαρκής καθορισµός του νοµοθετικού πλαισίου στην προκήρυξη της πράξης 3. Επαρκής καθορισµός των διαδικασιών υποβολής (αποκεντρωµένη διαδικασία) στην προκήρυξη της πράξης 3. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης 4. Επαρκής αναφορά της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων στην προκήρυξη της πράξης 5. Επαρκής αναφορά του τρόπου/ διαδικασίας παρακολούθησης στην προκήρυξη της πράξης 6. Επαρκής αναφορά των µεθόδων ελέγχου στην προκήρυξη της πράξης 7. Επαρκής αναφορά του τρόπου πληρωµής στην προκήρυξη της πράξης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 6

55 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 2. Επάρκεια του Τελικού ικαιούχου να παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών 3. Επάρκεια των Υπηρεσιών Επίβλεψης να παρακολουθούν, ελέγχουν και διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έκδοση όλων των ΚΥΑ και Υπουργικών Αποφάσεων των Λεπτοµερειών Εφαρµογής της πράξης Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από υλοποίηση παρόµοιων πράξεων στο Β ΚΠΣ Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από εφαρµογή και επίβλεψη παρόµοιων πράξεων στο Β ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 7

56 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Ε. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Κρισιµότητα προβλήµατος που προτείνεται να αντιµετωπιστεί από την πράξη Γήρανση των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα Πληθυσµιακή και δηµογραφική ύφεση στις ορεινές, µειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές ΒΑΘΜΟΣ Σ 2. Άµεσες Επιπτώσεις στην απασχόληση µετά την ολοκλήρωση της πράξης Νέες Θέσεις εργασίας 3. Επιπτώσεις στο οικονοµικό περιβάλλον Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών εκµεταλλεύσεων 4. Θετικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον Προστασία περιβάλλοντος 5. Ειδικά Κριτήρια Κοινωνικοοικονοµικών Επιπτώσεων Αναζωογόνηση πληθυσµού της υπαίθρου 6. Οικονοµική Βιωσιµότητα ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Βελτίωση επιπέδου οικονοµικής βιωσιµότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ΜΕΤΡΟ 3.1 8

57 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤ. ΕΙ ΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ο προϋπολογισµός της πράξης είναι ρεαλιστικός σε σχέση µε το φυσικό αντικείµενο 2. Το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης της πράξης είναι ρεαλιστικό ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Περαιτέρω εξειδίκευση θα υπάρχει ενδεχοµένως στην ΚΥΑ ΜΕΤΡΟ 3.1 9

58

59 Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Τίτλος πράξης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αρµόδιο πρόσωπο: Είναι η πράξη επιλέξιµη για ένταξη στο Μέτρο Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Α Τελικός δικαιούχος πράξης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Β Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Γ Τηλ. Fax Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας Υπεύθυνος παρακολούθησης: Εκπλήρωση κριτηρίων Οµάδας E Αρµόδιο πρόσωπο: Εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων Μέτρου / Α Χρονική διάρκεια πράξης: Προϋπολογισµός (ΕΥΡΩ): Τηλ. Fax ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ηµόσια δαπάνη: Ιδιωτική συµµετοχή: ΜΕΤΡΟ 3.1 1

60 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας που θέτουν οι επί µέρους Κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων καθώς και τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας του Κανονισµού 1685 / 2000, των προβλεποµένων δαπανών της προτεινόµενης πράξης. Κανονισµός (ΕΚ) 1257/1999, Άρθρo 8 Κανονισµός (ΕΚ) 1750/1999, Άρθρo 5 Κανονισµός (ΕΚ) 2075/2000 Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999, Άρθρο 29 Κανονισµός (ΕΚ) 1685/2000, Παράρτηµα Κανονισµός (ΕΚ) 1260/1999, Άρθρο 52 (3) Κανονισµός (ΕΚ) 950/1997 ΜΕΤΡΟ 3.1 2

61 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 2. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους ειδικούς στόχους και κατηγορίες πράξεων του Μέτρου, στο οποίο προτείνεται προς ένταξη. 3. Ο τελικός δικαιούχος της προτεινόµενης πράξης εµπίπτει στις κατηγορίες τελικών δικαιούχων του αντίστοιχου Μέτρου, σύµφωνα µε το Σ.Π. 4. Eξασφάλιση ότι η περίοδος υλοποίησης της πράξης εµπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιµότητας του Μέτρου. 1. Ειδικοί στόχοι Ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών µε χρηµατοδότηση του επιτοκίου δανείων πρώτης εγκατάστασης Ανανέωση της ηλικιακής σύνθεσης του Αγροτικού Πληθυσµού 2. Κατηγορίες δράσεων Αντιµετώπιση δαπανών πρώτης εγκατάστασης Καθεστώς ενισχύσεων για την πληρωµή ανειληµµένων υποχρεώσεων ενεργειών του Μέτρου 1.1. του ΕΠ Ανάπτυξη Τοµέα Γεωργίας του ΚΠΣ , που αφορούν κοινές δράσεις για την ενθάρρυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 3

62 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Β. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη γεωργία Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας (2000/ C 28/ 02) / Α / Α 2. έσµευση τήρησης του Τελικού ικαιούχου των κανόνων και της εθνικής νοµοθεσίας για το περιβάλλον, την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά κατά περίπτωση πράξης 3. Συνέπεια µε τις κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών 4. Συνέπεια και συνεκτικότητα µε την Εθνική και Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση έτους Εθνικό Σχέδιο ράσης για την Απασχόληση έτους Συνέπεια και συνεκτικότητα µε τις άλλες κοινοτικές πολιτικές Κοινή Αγροτική Πολιτική Κοινοτική Πολιτική για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 4

63 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ Γ. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Πληρότητα περιεχοµένου της προτεινόµενης πράξης σε σχέση µε τους στόχους του Μέτρου (ολοκληρωµένο από τεχνική άποψη φυσικό αντικείµενο) Η πράξη συµβάλλει αυτοτελώς στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε πλήρη ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου Η πράξη συµβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Μέτρου µε την ολοκλήρωση λειτουργικού φυσικού αντικειµένου άλλων πράξεων χρηµατοδοτούµενων από το ΚΠΣ, της παρούσης ή της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου Αυτοτελής λειτουργικότητα της πράξης 2. Λειτουργικότητα της πράξης αυτοτελώς ή σε συνδυασµό µε άλλο έργο που υλοποιείται ή έχει ήδη υλοποιηθεί Λειτουργικότητα της πράξης συµπληρωµατικά µε άλλες πράξεις ΜΕΤΡΟ 3.1 5

64 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Επαρκής αναφορά στις προδιαγραφές των υποψηφίων προς ένταξη στην προκήρυξη της πράξης 2. Επαρκής καθορισµός του νοµοθετικού πλαισίου στην προκήρυξη της πράξης 3. Επαρκής καθορισµός των διαδικασιών υποβολής (αποκεντρωµένη διαδικασία) στην προκήρυξη της πράξης 3. Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης 4. Επαρκής αναφορά της διαδικασίας αξιολόγησης προτάσεων στην προκήρυξη της πράξης 5. Επαρκής αναφορά του τρόπου/ διαδικασίας παρακολούθησης στην προκήρυξη της πράξης 6. Επαρκής αναφορά των µεθόδων ελέγχου στην προκήρυξη της πράξης 7. Επαρκής αναφορά του τρόπου πληρωµής στην προκήρυξη της πράξης ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 6

65 ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ 1. Ύπαρξη αναγκαίου θεσµικού πλαισίου για την υλοποίηση της πράξης 2. Επάρκεια του Τελικού ικαιούχου να παρακολουθεί, ελέγχει και διοικεί απρόσκοπτα την πράξη από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών 3. Επάρκεια των Υπηρεσιών Επίβλεψης να παρακολουθούν, ελέγχουν και διοικούν απρόσκοπτα την πραγµατοποίηση όλων των υποέργων από άποψη διάθεσης των κατάλληλων τεχνικών µέσων, τεχνογνωσίας και στελεχών ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Έκδοση όλων των ΚΥΑ και Υπουργικών Αποφάσεων των Λεπτοµερειών Εφαρµογής της πράξης Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από υλοποίηση παρόµοιων πράξεων στο Β ΚΠΣ Ύπαρξη εµπειρίας και τεχνογνωσίας από εφαρµογή και επίβλεψη παρόµοιων πράξεων στο Β ΚΠΣ ΜΕΤΡΟ 3.1 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 14/1/2003 Α.Π.: 127 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 15/2/2005 Α.Π.:1541 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 3.4 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» 1 ΜΕΤΡΟ 3.4 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7- «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» (ΜΗ ΗΜΟΣΙΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 22 Αυγούστου 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. 22 Αυγούστου 2002 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Αυγούστου 2002 Α.Π.: 4041 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Α.1 Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ 2 ΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΠ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Στόχος της αναθεώρησης του Προγράµµατος είναι η διασφάλιση ρεαλιστικών προϋποθέσεων υλοποίησης των στόχων και των έργων, µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 1.7 «ΑΣΟΚΟΜΙΑ» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ Α. ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 /

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.3 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3692 / 14.04.05 Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 2 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 7 Μαΐου 2004 Α.Π.: 4158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 1 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 27/2/2007 Α.Π.: 2550 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 20/10/2006 Α.Π.:14438 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2 Νοεµβρίου 2001 Α.Π.: 3066 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού) 1. Συµβατότητα της προτεινόµενης πράξης µε τους όρους επιλεξιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.13 : «ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 28/02/05 Α.Π.: 1989 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 3.9 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει την πράξη: Νόμιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 1 ΜΈΤΡΟ 3.7-8 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 8: Προστασία Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την Δασοκομία και Κτηνοτροφία ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 25/5/2004 Α.Π.: 4863 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΜΕΤΡΟ 12: Στήριξη Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, Τομέα Μεταποίησης ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.4 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. Εγκατάσταση αποδεικτικών αγρών για πιλοτική καλλιέργεια νέων προϊόντων Προβολή τοπικών προϊόντων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. Εγκατάσταση αποδεικτικών αγρών για πιλοτική καλλιέργεια νέων προϊόντων Προβολή τοπικών προϊόντων ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία:12-9-2002 Α.Π.: 4354 Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων (υποδομές, επιχειρηματικές δραστηριότητες, προώθηση -προβολή) ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.7: Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 14/1/2003 Α.Π.: 131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-8- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2160 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 8/3/2006 Α.Π.: 2798 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 2.2: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΤΟΜΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 19-09-2006 Α.Π.: 12575 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΈΤΡΟ 5.2 7 η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε Α.Π 1321/12-02-2007 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 1 Α. Επιλεξιµότητα κατά φύση και είδος της Πράξης στο πλαίσιο του Μέτρου. (Κριτήρια αποκλεισµού)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΟ 4 ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.3 Υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.1 Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ηµεροµηνία: 27-4 - 2005 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 4245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ενίσχυση της λειτουργίας δομών φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ. ενίσχυση της λειτουργίας δομών φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908

Ημερομηνία: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία:25-10-2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2908 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 04/07/2007 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 9428 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΆΜΒΛΥΝΣΗ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ.

Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.: ΟΙΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Βορείου Αιγαίου 2000-2006 Ηµεροµηνία: 21/10/2003 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 31-08- 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 2158 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.2 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Α.Π.: 3569 / 12.4.05 Τίτλος πράξης: α/α πρότασης: Κωδικός πράξης: Φορέας που προτείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 28 Ιουλίου 2005 Α.Π.: 8887 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.2 «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6 Αυγούστου 2001 Α.Π.: 1946 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 11/4/2006 Α.Π.: 4435 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ηµεροµηνία: 31/10/2005 Α.Π.: 13192 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 15 Νοεμβρίου 2001 Α.Π.: 3300 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσ/νίκη 8/3/2006 Α.Π.: 2789 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Θεσσαλονίκη, 05/08/2008 Αριθμ. Πρωτ.: 12557 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Ενόψει της 3 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα) του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, η ΕΥ ΠΕΠ ΚΜ εισηγείται την τροποποίηση σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-13 Σύµφωνα µε το άρθρο 65, παράγραφος 1, εδάφιο α) του Κανονισµού 1083/2006, τα κριτήρια για την επιλογή των προς χρηµατοδότηση Πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 1862 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Αίτηση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο Πράξης Αίτηση χρηματοδότησης και Τεχνικό Δελτίο Πράξης Νικόλαος Μπαλτογιάννης Ιωάννινα, 26/4/2017 infoipiros@mou.gr Διαδικασία υποβολής προτάσεων 1. Έκδοση σχετικής πρόσκλησης από την ΕΥΔ 2. Υποβολή από τον Φορέα

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.6 : «ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100%

1 2 3 = = % 71,96% 28,04% 55,55% 44,45% 100% 5.3.3.1.3. Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 52 (α) (iii) και 55 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Σηµείο 5.3.3.1.3 Παράρτηµα II του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Τίτλος Δράσης Κωδικός Δράσης 19.2.3 Τίτλος υπο-δράσης Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη/βελτίωση της και ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ Βάσει του άρθρου 65, παρ. 1, εδάφιο α) του Καν. 1083/2006, τα κριτήρια επιλογής πράξεων θα πρέπει να εγκριθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η μεθοδολογία αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. βασίζεται στον «Οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ημερομηνία: 27 Ιουλίου 2001 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Α.Π.: 1864 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ : 61 Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση (05.61.01.02 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 2.2 «ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος»

ΜΕΤΡΟ 2.2 «ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 12 Απριλίου 2005 Α.Π.: 3569 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 13 Νοεµβρίου ΜΕΤΡΟ 2.2 «ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος»

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 13 Νοεµβρίου ΜΕΤΡΟ 2.2 «ιαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας 13 Νοεµβρίου 2003 Α.Π.: 8427 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100%

1 2 3 = = % 76,06% 23,94% 50,02% 49,98% 100% 5.3.4.1. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 61, 62, 63 (α) και 64 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 37 και σηµείο 5.3.4.1 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( )

Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» ( ) Ε.Π. Κ.Π. «LEADER+» (2000-2006) Το τοπικό πρόγραμμα Leader+ της Αναπτυξιακής Κιλκίς δομήθηκε γύρω από την έννοια της υπεροχής συγκεράζοντας σε αυτή έννοιες όπως αυτή της ολικής ποιότητας, της αειφορείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΙΣΣΑΒΟΥ Α.Ε. 1.Τι είναι τα «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) εντάσσονται στον Άξονα 2 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.8 : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΣΔΕ ΕΣΠΑ Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης ΣΔΕ ΕΣΠΑ 2014 2020 Σημεία αναφοράς για δικαιούχους: Τεχνικό Δελτίο Πράξης Οκτώβριος 2016 Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ Τι είναι το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ) Τυποποιημένο έντυπο υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Λ_2: ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Α/ Α Α1 Περιγραφή Πεδίο ΤΔΕ Εξειδίκευση Κατάσταση Τιμή Αιτιολόγηση Η Πράξη εμπίπτει στις θεματικές προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ /ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Κωδικός υπό δράσης 19.2.2.1 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3 ΤΟΥ ΠΑΑ ΕΛΛΑ Α 2007-2013 ΜΕΤΡΑ 311, 312, 313 Περιγραφή προγράµµατος Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δηµοσίευσε την 2η πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟ- ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ /ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα