Τηλ. : Φ.831/Α.5364/7607 Σ.1770

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. : 210 6592836 Φ.831/Α.5364/7607 Σ.1770"

Transcript

1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/15 ΣΕ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΗΜΩΝ- ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ- ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Α.

2 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ. : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Τηλ. : Φ.831/Α.5364/7607 Σ.1770 Αθήνα, 02 Οκτ 15 ΘΕΜΑ : Εντολή ιενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού για την Προµήθεια Παρασήµων- ιασήµων- ιαµνηµονεύσεων Αναγκών Π.Α. -.4/15 Μ.ΓΕΑ ΣΧΕΤ : Φ.812.1/Α /Σ.1505/15 Σεπ 15/ΓΕΑ/ 6/3α α. Τις διατάξεις του Ν.. 721/70 (ΦΕΚ 251/Α'/ ) «Περί Οικονοµικής Μερίµνης και Λογιστικού των Ενόπλων υνάµεων», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.3257/04. β. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α'/1-2-95) «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. γ. Τις διατάξεις του Π..118/07 (ΦΕΚ 150/Α'/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (ΚΠ )». δ. Τις διατάξεις του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 74/Α / ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της οδηγίας 2011/85ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (αντικατέστησε τις διατάξεις του Ν.2362/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4281/14 και ισχύει. ε. Τις διατάξεις του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/Α / ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» άρθρο 157 Εγγυήσεις, όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / ). «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις». στ. Την υπ. αριθµ. Φ.800/133/134893/ Απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 2300/Β'/ ) «Περί Μεταβίβασης Οικονοµικής Εξουσίας των Υφυπουργών Εθνικής Άµυνας σε Κεντρικά και Περιφερειακά όργανα της ιοίκησης των Ενόπλων υνάµεων και σε Προϊσταµένους των Υπηρεσιών που εξαρτώνται από αυτές». ζ. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α'/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών,

3 - 3 - διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις». η. Τις διατάξεις του Ν.4013/11, «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων». θ. Τις διατάξεις του Ν. 4038/12, «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής ». ι. Την σχετική µε την οποία ΓΕΑ/ 6 ανέθεσε σε µονάδα µας τη διενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών θέµατος. ια. Την υπ αρίθµ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης επί ΚΑΕ 1699/Ε.Φ (Α Α:7Π7Τ6-1Ψ1) συνολικού ποσού πενήντα ενός χιλιάδων ευρώ (73.800,00 ), που εκδόθηκε για τη χρηµατοδότηση της απαίτησης. ιβ. Το γεγονός ότι διενεργήθηκε υποβολή του πρωτογενούς αιτήµατος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ ΗΣ) µε Α ΑΜ: 15REQ και υποβολή εγκεκριµένου αιτήµατος µε Α ΑΜ:15REQ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 2. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ- ΙΑΣΗΜΩΝ- ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ Π.Α, ΩΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4270/14, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ε ΤΟΥ Π.118/ Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι εβδοµήντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων τρίτων. 4. Ο πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός θα διενεργηθεί την ηµέρα Tετάρτη και ώρα 10:00 πµ. στο Τµήµα Οικονοµικού της Μ.ΓΕΑ 5. Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν τους φακέλους προσφοράς τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη µε τους εξής τρόπους: α. Την αποστολή τους στην ιεύθυνση ΣΤΡΑΤΟΠΕ Ο ΠΑΠΑΓΟΥ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΤΚ 15561, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ταχυδροµικά, µε συστηµένη επιστολή ή courrier ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε την απαραίτητη, όµως,

4 - 4 - προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία µέχρι την ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 µµ. Στην περίπτωση της ταχυδροµικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο και το περιεχόµενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. β. Την κατάθεσή τους ιδιοχείρως, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό, στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειάς του. 6. Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί µε την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 8. Για την είσοδο στο Στρατόπεδο Παπάγου απαιτείται η έκδοση άδειας εισόδου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τουλάχιστον µια (1) εργάσιµη ηµέρα νωρίτερα. 9. Για πληροφορίες όσον αφορά τους όρους του διαγωνισµού, καθώς και για την έκδοση άδειας εισόδου στο Στρατόπεδο Παπάγου, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Οικονοµικού της Μονάδας τηλεφ [Αρµόδιος :Ανθσγος (Ο) Γιαννακός Σπυρίδων]. 10. Για πληροφορίες όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτηµα «Γ» της παρούσας, καθώς και για την έκδοση άδειας εισόδου στο Στρατόπεδο Παπάγου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΓΕΑ/Β3/2 στα τηλ Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Σµχος (ΥΟ) Γεώργιος Οικονόµου ιοικητής Μ.ΓΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Γενικά Στοιχεία ιαγωνισµού «Β» Ειδικοί Όροι Συµφωνιών «Γ» Τεχνικές Προδιαγραφές Προµήθειας Παρασήµων- ιασήµων- ιαµνηµονεύσεων ΓΕΑ/Β3/2 Σχέδιο Σύµβασης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Αποδέκτες για Ενέργεια Μ.ΓΕΑ/ΤΜ.ΟΙΚ Παραρτήµατα «Α», «Β», «Γ»,

5 - 5 - Αποδέκτες για Πληροφορία ΓΕΑ/Β3 ΓΕΑ/ 6 «Α», «Β», «Γ»,

6

7 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α.5364/7607/Σ.1770 ( ιακήρυξη Υπ αριθµ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 02 Οκτ 15 Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός για την Προµήθεια Παρασήµων- ιασήµων- ιαµνηµονεύσεων για ανάγκες Π.Α. Βλέπε Παράρτηµα «Γ» της διακήρυξης CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ : Σύµφωνα µε Παράρτηµα «Γ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ : Η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά Εβδοµήντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (73.800,00 ) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων τρίτων ΓΕΑ/Β3 ΚΑΕ 1699 ΕΦ Τρίτη, 13/10/2015, ώρα 14:00 ή ιδιοχείρως κατά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού Τετάρτη, 14/10/2015, ώρα 10:00 Ο συντοµότερος δυνατός και όχι µεγαλύτερος των τριάντα ηµερών (30) ηµερολογιακών ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ % : ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ (Ν.2198/94, ΑΡΘΡΟ 24) ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Οι κρατήσεις ποσοστού 6,2476 % να συµπεριλαµβάνονται στην τιµή της προσφοράς Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται ο προβλεπόµενος από το Ν.2198/94 άρθρο 24, φόρος εισοδήµατος (ποσοστού 4% για υλικά) Ενενήντα (90) ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην παρούσα ιακήρυξη. Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Ευστρ. Καρναχωρίτης Ε.Ο.Υ/Μ.ΓΕΑ

8 - 2 - Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α.5364/7607/Σ.1770 ( ιακήρυξη Υπ αριθµ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 02 Οκτ Αντικείµενο διαγωνισµού: ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ α. Ο πρόχειρος διαγωνισµός υπ αριθµ.4/15 αφορά την προµήθεια παρασήµων-µεταλλίων-διαµνηµονεύσεων για ανάγκες Π.Α., ως παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτηµα «Γ» του παρόντος. β. Η προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισµού ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες (60.000,00 ), χωρίς ΦΠΑ. γ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή. 2. ικαίωµα συµµετοχής: α. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: (1) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. (2) ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά. (3) συνεταιρισµοί (4) κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. β. Ο όρος «οικονοµικός φορέας» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στην παρ. 2α κατηγορίες συµµετεχόντων. γ. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση, εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. δ. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 3. Κατάρτιση, περιεχόµενο, υποβολή προσφορών. α. Οι προσφορές πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα:

9 - 3 - (1) Να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. (2) Να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. (3) Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µετά από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας / αξιολόγησης του διαγωνισµού. (4) Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ) της διακήρυξης. (5) Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα τεθούν στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα (1) από τα δύο (2) αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους. Η αρίθµηση των σελίδων είναι υποχρεωτική. (6) Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. «.4/15» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΗΜΩΝ- ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ- ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Α.» Πίνακα περιεχοµένων µε συνεχή αρίθµηση των σελίδων όλων των υποβληθέντων στοιχείων (1, 2, 3,.). β. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει: Τα δικαιολογητικά συµµετοχής, τα δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς και την οικονοµική προσφορά. Σηµειώνεται ότι ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο, στο οποίο θα αξιολογηθούν συνολικά οι κατατεθείσες προσφορές (δικ/κα συµµετοχής, τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία). ικαιολογητικά Συµµετοχής: Εντός του φακέλου της προσφοράς τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόµενα κατωτέρω δικαιολογητικά συµµετοχής. Ειδικότερα, οι προσφέροντες υποβάλλουν : 1. Οι Έλληνες Αλλοδαποί πολίτες

10 - 4 - α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α /75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να αναγράφονται : (1) Τα στοιχεία του διαγωνισµού. (2) Να αναφέρουν ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα αδικήµατα : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, απάτη, δωροδοκία, ενεργητική διαφθορά, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, ψευδορκία, εκβίαση, δόλια χρεωκοπία, πλαστογραφία. (3) Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. (4) Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους. (5) Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990. (6) Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. (7) Ότι δεν τελούν σε αποκλεισµό µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34, 39 του Π 118/07 κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. (8) Ότι είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περ. (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περ. (3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π 118/07. (9) Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. (10) Να βεβαιώνουν ότι έλαβαν γνώση του άρθρου 66 του Ν 1400/73 και ότι δεν θα χρησιµοποιήσουν ως άµεσους ή έµµεσους αντιπροσώπους Αξιωµατικούς, για τους οποίους δεν παρήλθε πενταετία από την αποστρατεία τους β Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι οικονοµικοί φορείς συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β Π 118/07). γ. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/07 ή στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π..

11 /07, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. δ. Αποδοχή των κατωτέρω όρων του υποδείγµατος της Προσθήκης «2» του παρόντος Παραρτήµατος (η συµπλήρωση είναι υποχρεωτική). (1) ήλωση Αποδοχής Όρων ιακήρυξης. (2) Ισχύς προσφοράς. 2. Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά : α. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά της παραγράφου και διευκρινίζεται ότι : (1) Οι προσκοµιζόµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις για τα ποινικά αδικήµατα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον πρόεδρο του.σ. και τον ιευθύνοντα Σύµβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. και (2) Οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως απ αυτούς. β. Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα : (1) Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένου (µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], προκειµένου για Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί Ανωνύµων Εταιριών, ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της Εταιρίας (το οποίο πρέπει να προσκοµίζεται κωδικοποιηµένο) και της συγκρότησης του ιοικητικού της Συµβουλίου, µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν γίνει οι σχετικές δηµοσιεύσεις και (2) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. γ. Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα προσκοµίζουν επιπρόσθετα : (1) Αντίγραφο του καταστατικού του νοµικού προσώπου, όπως τροποποιηµένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, µε βάση τη νοµοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόµενων κανόνων δηµοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις µεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νοµικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται

12 - 6 - από συλλογικό όργανο (.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δηµοσιότητας και (2) Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 3. Οι Συνεταιρισµοί: Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω. ιευκρινίζεται ότι : α. οι προσκοµιζόµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις για τα ποινικά αδικήµατα αφορούν τον Πρόεδρο του.σ. του συνεταιρισµού και β. οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν. 4. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες: α. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. β. ήλωση σύστασης ένωσης προµηθευτών ή κοινοπραξίας, νόµιµα θεωρηµένης για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείµενο των εργασιών του καθενός από τους συµµετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχοµένως τον αναπληρώνει. 5. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή, στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων. 6. Σε περίπτωση µη υποβολής των αναφερόµενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς Αποτελείται από τα τεχνικά στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Πιο συγκεκριµένα, ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης

13 - 7 - (α) Πλήρη τεχνική περιγραφή στην ελληνική γλώσσα, σε πλήρη ανταπόκριση τόσο µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, όσο και µε τα συνυποβαλλόµενα prospectus (τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή) ή δικαιολογητικά (σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα και όχι απλά φωτοαντίγραφα) ώστε να επιτυγχάνεται αντικειµενική αξιολόγηση. (β) Αναλυτικό φύλλο συµµόρφωσης τεκµηρίωσης µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών, το οποίο θα περιλαµβάνει µε πληρότητα και αναλυτικά, όλες τις απαντήσεις προσφορές, µε παραποµπή, για τεκµηρίωση, στα συνηµµένα τεχνικά εγχειρίδια (π.χ. «βλέπε prospectus No σελίδα.») και λοιπά δικαιολογητικά. Προσφορές οι οποίες απλά αντιγράφουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του διαγωνισµού χωρίς τεκµηρίωση και πλήρη παραποµπή αντιστοιχία, µεταξύ κειµένου ανά παράγραφο και prospectus, θα αποκλείονται. Προσφορές οι οποίες στην Τεχνική Περιγραφή ή στο φύλλο συµµόρφωσης τεκµηρίωσης κλπ είναι αόριστες, ασαφείς ή ελλιπείς και δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για τεκµηρίωση, θα θεωρούνται ως έχουσες αποκλίσεις από τους όρους του διαγωνισµού και θα αποκλείονται της περαιτέρω διαδικασίας αξιολόγησης. (γ) Τα κατατιθέµενα prospectus, τα οποία πρέπει να επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις προσφορές πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα, (όχι απλά φωτοαντίγραφα) του µητρικού κατασκευαστικού οίκου, ή εκτυπώσεις από επίσηµες τοποθεσίες του κατασκευαστή στο διαδίκτυο, η ακριβής ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιµοποιεί ο κατασκευαστικός οίκος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεών του στις αγορές (ιδιωτικές και του ηµοσίου) του ενδιαφέροντος του. προϊόντος. (δ) ήλωση της χώρας προέλευσης του προσφερόµενου (ε) Την παρεχόµενη χρονική εγγύηση του προϊόντος, εφόσον παρέχεται εγγύηση. (ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό - έντυπο που ζητείται από την τεχνική περιγραφή της παρούσας διακήρυξης. Οικονοµική Προσφορά Θα περιλαµβάνει το είδος που περιέχεται στην τεχνική προσφορά µε: (α) Την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ ( ) η οποία θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης µεταξύ της αναγραφόµενης τιµής αριθµητικώς και ολογράφως, λαµβάνεται υπόψη η τιµή

14 - 8 - ολογράφως. Στην τιµή θα περιλαµβάνονται τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης των υπό προµήθεια προϊόντων στο Στρατόπεδο Παπάγου. (β) Το χρόνο ισχύος της προσφοράς. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν και να δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για τρεις (3) µήνες από την επόµενη ηµέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα, το οποίο θα γίνει αποδεκτό από τους προµηθευτές. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισµό. (γ). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 4. Αποσφράγιση Προσφορών: α. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: (1) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, στον οποίο περιλαµβάνονται τα δικαιολογητικά συµµετοχής, η Τεχνική και η Οικονοµική προσφορά και η Επιτροπή µονογράφει και σφραγίζει κάθε φύλλο των εν λόγω δικαιολογητικών. (2) Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. β. Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, εις τριπλούν. γ. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποι τους, εφόσον είναι εφοδιασµένοι µε σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

15 Αξιολόγηση Προσφορών: α. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης. Η Επιτροπή γνωµοδοτεί και εισηγείται τεκµηριωµένα, αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. β. Η επιτροπή αξιολογήσεως, κατά την αξιολόγησή των προσφορών και πριν το άνοιγµα των προσφορών, εφόσον το κρίνει σκόπιµο δύναται να ζητήσει να εξετάσει κατ ιδίαν δείγµατα των προσφεροµένων υλικών προκειµένου να αξιολογήσει µακροσκοπικά την καταλληλότητα / συµµόρφωσή τους µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Ό έλεγχος των δειγµάτων θα διεξαχθεί µε την προσκόµιση των υλικών αυτών σε χώρο και χρόνο που θα ζητήσει η επιτροπή. γ. Συγκεκριµένα, η οικονοµική προσφορά µε τη χαµηλότερη τιµή είναι αυτή που παρουσιάζει το µικρότερο συνολικό κόστος για το σύνολο των προσφερόµενων ειδών, όπως αυτά παρατίθενται στην τεχνική προδιαγραφή της διακήρυξης. δ. Κάθε οικονοµικός φορέας απαιτείται να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ειδών, ήτοι δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για µέρος έναντι του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών. ε. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισµού αλλά και κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα εφαρµοσθούν κατ αναλογία οι διατάξεις του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) και του Π 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/07), σχετικά µε τις γνωµοδοτήσεις συλλογικών οργάνων, επί θεµάτων αξιολόγησης προσφορών αλλά και θεµάτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 6. Ενστάσεις - Προσφυγές: α. Ένσταση επιτρέπεται κατά της διακήρυξης, κατά της συµµετοχής οικονοµικού φορέα στο διαγωνισµό και κατά της νοµιµότητας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση. Η ένσταση κατά της κατακυρωτικής απόφασης, µπορεί να αφορά και την πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6 και 8α του Π 118/07, που υποβάλλονται από το µειοδότη. β. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές. Κατά τα λοιπά, για τους λόγους, την προθεσµία και τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων και εξέτασής τους ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.. 118/2007. γ. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, προσκοµίζεται παράβολο υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του διαγωνισµού, το ύψος του οποίου δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000,00) και µεγαλύτερο των πέντε (5.000,00) χιλιάδων ευρώ. Το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών, µπορεί να αναπροσαρµόζονται µετά από έκδοση κοινής απόφασης των

16 Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α 202/2005). 7. Κρίση αποτελεσµάτων διαγωνισµού- ανακοίνωση κατακύρωσης: α. Η Επιτροπή του διαγωνισµού µε εισήγησή της µπορεί να προτείνει : (1) Κατακύρωση της ανάθεσης για εργασίες καθαριότητας για µεγαλύτερης ή µικρότερης αξίας κατά 30% της προϋπολογισθείσας αξίας. (2) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ, ε, στ και ζ του Π.. 118/2007. β. Εάν στο διαγωνισµό υποβληθεί µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. γ. Η κατακύρωση του διαγωvισµoύ θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα αvακoιvωθεί εγγράφως στον αvακηρυχθέvτα προµηθευτή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο δ. µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. δ. Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ποσοστού 5 % επί της συµβατικής τιµής (χωρίς το ΦΠΑ). ε. Η Σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος της παρούσας διακήρυξης. εν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της Σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του εργολήπτη. στ. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. Οµοίως, η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύµβασης, κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής απόφασης µε την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα.

17 Χρόνος και Τόπος Παράδοσης: 1. α. Χρόνος Παράδοσης: Η ολοκλήρωση των παραδόσεων των υπό προµήθεια ειδών θα πραγµατοποιηθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. β. Τόπος παράδοσης: Η παράδοση του συµβατικού αντικειµένου θα γίνει στο Στρατόπεδο Παπάγου (Μ.ΓΕΑ/ΣΜ. ΕΦΟ ). γ. Η παραλαβή των ειδών θα διενεργηθεί από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό από τη Μ.ΓΕΑ, µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. δ. Ο συµβαλλόµενος εντός δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης θα ενηµερωθεί επί των στοιχείων επικοινωνίας των εκπροσώπων της Μ.ΓΕΑ για τη διεκπεραίωση της προµήθειας. 9. Πληρωµή: Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνει µε τον παρακάτω τρόπο: α. Εξόφληση 100% του τιµήµατος µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συµβατικών ειδών από την αρµόδια Επιτροπή της Μ.ΓΕΑ, που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.. (Π.. 118/07). β. Η πληρωµή δεν µπορεί να γίνει πριν από την ηµεροµηνία οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής µε έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίµων ή άλλων οικονοµικών κυρώσεων εις βάρος του οικονοµικού φορέα. γ. ικαιολογητικά πληρωµής: Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Π 118/2007 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ηµόσιο. [έκδοση τιµολογίου και δελτίου αποστολής, προσκόµιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, κλπ]. δ. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ηµερών, υπολογιζόµενων από την επόµενη της υποβολής του τιµολογίου από τον οικονοµικό φορέα, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. ε. Η προµήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013, περί καταπολέµησης καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές. στ. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται: (1) Για το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

18 (2) Για τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του οικονοµικού φορέα (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, κ.λ.π.). ζ. Ο προµηθευτής βαρύνεται µε κρατήσεις υπέρ ηµοσίου και Τρίτων, ποσοστού 6,2476 % καθώς και µε τα τυχών έξοδα µεταφοράς. η. Κατά την πληρωµή θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε τον Ν.2198/ Κυρώσεις: α. Σε περίπτωση που τα υπό προµήθεια είδη δεν παραδοθούν εντός τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης, επιβάλλονται στον προµηθευτής οι προβλεπόµενες κατά νόµο κυρώσεις, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. β. Κυρώσεις δεν επιβάλλονται όταν, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και εφόσον συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι αδυναµίας εµπρόθεσµης παράδοσης, µετατίθεται ανάλογα ο χρόνος παράδοσης. γ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξή της βαρύνει τον οικονοµικό φορέα, ο οποίος υποχρεούται να αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία για τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, εντός είκοσι (20) ηµερών από τότε που συνέβησαν. δ. Επίσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις αν υπάρχει υπαιτιότητα της Υπηρεσίας για τη µη υπογραφή ή τη µη εκτέλεση της σύµβασης, καθώς και εάν συντρέχει άλλη εξαιρετική περίπτωση, ύστερα από απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. ε. Με απόφαση της Υπηρεσίας και ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας Επιτροπής (επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων διαγωνισµού), δύναται να καταγγελθεί η σύµβαση εφόσον ο οικονοµικός φορέας υπαιτίως δεν ενεργεί σύµφωνα µε αυτή. Για τα θέµατα κήρυξης του οικονοµικού φορέα ως έκπτωτου και τις επιβαλλόµενες σε αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π 118/ Λοιποί Ειδικοί Όροι: α. ιευκρινίζεται ότι όσον αφορά στα δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα εξετάσουν κατ ιδίαν, κατόπιν συνεννόησης µε το Σµήνος Εφοδιασµού της Μ.ΓΕΑ τηλεφ [Αρµόδιοι: Σγός (ΤΕΦ) Μπάκας Απόστολος, Ανθσγός (ΤΕΦ) Μιχαλακόπουλος Ιωάννης].

19 β. Η υποστήριξη του Προµηθευτή κατά τη διάρκεια της τυχόν παρεχόµενης εγγύησης, θα αφορά στην αντικατάσταση των ειδών που για οποιοδήποτε λόγω παρουσιάζουν κατασκευαστικά ελαττώµατα ή µη φυσιολογικές φθορές. γ. Ο Προµηθευτής εντός (15) εργασίµων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης προµήθειας, θα ενηµερωθεί επί των στοιχείων επικοινωνίας των εκπροσώπων της Μ.ΓΕΑ για την διεκπεραίωση της προµήθειας. δ. εν απαιτείται η κωδικοποίηση των σχετικών ειδών. 12. Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. Τα ποσά των εγγυήσεων θα δίνονται σε ευρώ. Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια των ειδών του διαγωνισµού, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει, πριν ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, που να καλύπτει το 5% της συνολικής Συµβατικής αξίας (άνευ ΦΠΑ) των ειδών που κατακυρώθηκαν σ αυτόν και χρονική διάρκεια που να καλύπτει διάστηµα µέχρι και δύο (2) µήνες από την παράδοση των ειδών. Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281/14. Επισηµαίνεται ότι οι εγγυήσεις πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Π 118/07, διότι διαφορετικά δε θα γίνονται δεκτές, µε συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς. Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύµβασης αποτελεί η Προσθήκη «2» του παρόντος Παραρτήµατος. 13. Λοιπές διατάξεις α. Οι οικονοµικές προσφορές (τιµές) πρέπει να δοθούν σε ευρώ χωρίς όρο αναπροσαρµογής, αναθεωρήσεις η αυξοµειώσεις τους. β. Για ό,τι δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης, ισχύουν οι διατάξεις περί προµηθειών του ηµοσίου, ιδίως δε οι διατάξεις του Ν.2286/95, του Π 118/07 και του Ν.4270/14. γ. Όλοι οι όροι της παρούσας κηρύσσονται ουσιώδεις. 14. Κανόνες ηµοσιότητας α. Η παρούσα διακήρυξη είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα της Π.Α. :

20 καθώς και στην ιστοσελίδα της ιαύγειας : Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Ευστρ. Καρναχωρίτης Ε.Ο.Υ/Μ.ΓΕΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» Υπόδειγµα περί Αποδοχής των Όρων της Υπ Αριθµ. 04/15 ιακήρυξης ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης

21 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΓΗ Φ.831/Α.5364/7607/Σ.1770 ( ιακήρυξη Υπ αριθµ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 02 Οκτ 15 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 04/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Λάβαµε γνώση των Ειδικών Όρων Συµφωνιών που αφορούν στην διενέργεια του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού µε ενσφράγιστες προσφορές για την προµήθεια παρασήµων-διασήµων-διαµνηµονεύσεων (.4/2015/Μ.ΓΕΑ) και τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, καθώς και τις διατάξεις που αφορούν τις προµήθειες των Ενόπλων υνάµεων (Π 118/07). 2. Ισχύς Προσφοράς Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Ευστρ. Καρναχωρίτης Ε.Ο.Υ/Μ.ΓΕΑ

22 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΓΗ Φ.831/Α.5364/7607/Σ.1770 ( ιακήρυξη Υπ αριθµ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 02 Οκτ 15 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ονοµασία Τράπεζας. Κατάστηµα. ( /νση οδός αριθµός TK fax) Ηµεροµηνία έκδοσης ΕΥΡΩ.. Προς.... ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ.. - Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως).... στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή µας, υπέρ της εταιρείας.. \νση για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της µε αριθµό.σύµβασης, που υπέγραψε µαζί σας για την προµήθεια παρασήµων-διασήµωνδιαµνηµονεύσεων (αρ. διακ/ξης 04/15) προς κάλυψη αναγκών του και το οποίο ποσό καλύπτει το 5% της συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας...ευρω αυτής. - Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. - Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. - Η παρούσα εγγύησή µας αφορά µόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει µέχρι την επιστροφή της σ εµάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί µας καµιά ισχύ. - Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν

23 υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Ευστρ. Καρναχωρίτης Ε.Ο.Υ/Μ.ΓΕΑ

24

25 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α.5364/7607/Σ.1770 ( ιακήρυξη Υπ αριθµ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 02 Οκτ 15 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΣΗΜΩΝ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ Σταυρός Παρασήµου Α/Α Περιγραφή ΤΜΧ ΠΑΡΑΣΗΜΑ Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγµατος της 1 Τιµής 5 Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγµατος του 2 Φοίνικα 40 3 Ταξιάρχης του Τάγµατος της Τιµής Χρυσός Σταυρός του Τάγµατος της Τιµής 70 Χρυσός Σταυρός του Τάγµατος του 5 Φοίνικα 500 ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙΣ 6 Ηγεσίας Σχηµατισµού-Μεγάλης Μονάδος 50 7 Ευδοκίµου ιοικήσεως Β τάξης 200 Υπηρεσιών Αξιωµατικού Επιτελούς Β 8 τάξης 100 Χρυσός Σταυρός Τιµής Περιγραφή Αποτελείται από Σταυρό του οποίου οι βραχίονες έχουν σχήµα τριγωνικό, το οποίο πλαταίνει προοδευτικά προς τα άκρα, από κυανό σµάλτο µε µεταλλικό πλαίσιο. Στο κέντρο ο σταυρός φέρει εξώγλυφη επίχρυση κεφαλή της Αθηνάς, στραµµένη προς τα δεξιά, σε κυανό πεδίο από σµάλτο µε την κυκλική επιγραφή «Ο ΑΓΑΘΟΣ». Η επιγραφή αναγράφεται µε επίχρυσα γράµµατα σε πεδίο από λευκό σµάλτο. Στην πίσω όψη ο Σταυρός έχει κυανό σµάλτο και στο κέντρο κυκλικό πεδίο µε τον Ελληνικό Σταυρό από λευκό σµάλτο. Γύρω από τον σταυρό φέρει την επιγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1975» µε επίχρυσα στοιχεία εντός κύκλου από κυανό σµάλτο. Ο σταυρός έχει διάµετρο 37 χιλ. και αναρτάται µε κινητό κρίκο διαµέτρου 12 χιλ. απευθείας από την ταινία. Το βάρος του είναι 19,50 γραµµάρια περίπου. Ταινία Παρασήµου

26 - 2 - Είναι κατασκευασµένη από τεχνητή µέταξα (ραιγιόν). Έχει πλάτος 35 χιλ. και χρώµα βαθύ κυανό µε στενές χρυσές λωρίδες πλάτους 3 χιλ. κατά µήκος των άκρων της. Έχει µήκος 15 εκατ. και στο άνω µέρος φέρει καρφίτσα αναρτήσεως από χάλυβα επιµεταλλωµένο χρώµατος ασηµί. Λοιπές λεπτοµέρειες ως δείγµα. ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μεταλλικά Μέρη Παρασήµων Τα µεταλλικά µέρη των παρασήµων εκτός από την καρφίτσα αναρτήσεως του Χρυσού Σταυρού, θα κατασκευασθούν από άργυρο τίτλου 950 κατ ελάχιστο. Όπου προβλέπεται επιχρύσωση, αυτή θα γίνεται µε ηλεκτρολυτική µέθοδο από χρυσό καρατίων και σε πάχος (0,3) µικρά, θα είναι συνεχής πάνω σε όλη την επιφάνεια, θα προσδίδει την χρυσοκίτρινη λάµψη της στα δείγµατα και δεν θα παρουσιάζει σκιάσεις, ξεφλουδίσµατα, φουσκάλες ή άλλα ελαττώµατα. Η επισµάλτωση θα γίνει µε θερµή (πλέον των 700 C) επεξεργασία, θα είναι συµπαγής, αδιαφανούς τύπου και στην απόχρωση του αντίστοιχου επίσηµου δείγµατος. Η επισµαλτωµένη επιφάνεια πρέπει να είναι λεία χωρίς ελαττώµατα και στιλβωµένη. Ταινίες Παρασήµου Οι ταινίες των παρασήµων κατασκευάζονται από νήµατα τεχνητής µετάξης (ραιγιόν), έχουν πλάτος 35 χιλ. και τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ύφανση απόχρωση χρωµατισµού όπως τα δείγµατα. Βάρος ταινίας ανα τρέχον µέτρο: 10 ± 2 γραµ. Νήµατα στήµονα: 250 ± 20 καθ όλο το πλάτος. Νήµατα κρόκης ανά 13 ± 2 εκ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο Χρυσός Σταυρός Τιµής συσκευάζεται σε κυτίο διαστάσεων 15x8x3 εκ., χρώµατος µπλε πολυτελούς εµφανίσεως, όπως το δείγµα. Στο µέσον της εξωτερικής επιφάνειας του καλύµµατος είναι τυπωµένο το Εθνόσηµο, µε εκτύπωση χρώµατος χρυσού. Ανώτερος Ταξιάρχης Τιµής Περιγραφή Αποτελείται από τον Ταξιάρχη της Τιµής (σταυρό παρασήµου και ταινία) και από τον Αστέρα, όπως περιγράφεται παρακάτω: Σταυρός Παρασήµου Είναι της ίδιας κατασκευής, µορφής και σχήµατος µε τον Χρυσό σταυρό Τιµής, µόνο που είναι αναλογικά µεγαλύτερος στο µέγεθος µε διάµετρο Σταυρού 57 χιλ. και κρέµεται από την ταινία η οποία διέρχεται από πεπλατισµένο κρίκο

27 - 3 - εξωτερικών διαστάσεων µήκους 18 χιλ. και πλάτους 14 χιλ., στο κάτω µέρος του οποίου θα είναι κολληµένος παράλληλα µικρότερος κρίκος εξωτερικής διαµέτρου 5 χιλ. από τον οποίο αναρτάται ο Σταυρός. Ταινία Παρασήµου Είναι της ίδιας κατασκευής, πλάτους και αποχρώσεως µε την ταινία του Χρυσού Σταυρού Τιµής, µε µόνη διαφορά ότι έχει µήκος 40 εκ. και από κάθε άκρο της επεκτείνεται σε µήκος 20 εκ. µε λεπτή ταινία πλάτους 6 χιλ. του ίδιου χρώµατος. Αστέρας Ο αστέρας είναι κατασκευασµένος από άργυρο µε οκτώ ακτίνες και έχει διάµετρο 80 χιλ. (από άκρο σε άκρο των ακτινών). Στο µέσο της εµπρόσθιας επιφάνειάς του έχει επικολληθεί ο σταυρός του παρασήµου διαµέτρου 52 χιλ. Στην οπίσθια πλευρά του φέρει καρφίτσα αναρτήσεως µε δύο πλαϊνά στηρίγµατα. Λεπτοµέρειες κατασκευής στο δείγµα από το οποίο προκύπτει και το ανάγλυφο των ακτινών. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Ο Ανώτερος Ταξιάρχης Τιµής συσκευάζεται σε κυτίο διαστάσεων 23x12x4 εκ. χρώµατος µπλε πολυτελούς εµφανίσεως, όπως το δείγµα. Στο µέσον της εξωτερικής επιφάνειας του καλύµµατος είναι τυπωµένο το Εθνόσηµο, µε εκτύπωση χρώµατος χρυσού. ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ Σώµατος Περιγραφή Το σώµα του µεταλλίου είναι κυκλικό διαµέτρου 35 χιλιοστών και είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο χρώµατος όπως του επίσηµου δείγµατος, το οποίο καταλήγει σε οριζόντια ορειχάλκινη ανάρτηση, µέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Στην κύρια όψη φέρει απεικόνιση ασπίδας, η οποία συµβολίζει τη θωράκιση του Έθνους και πάνω σε αυτή, σύνθεση κράνους χιαστί διασταυρούµενων τουφεκίων, πολεµικών πλοίων και µαχητικών αεροσκαφών. Στην πίσω πλευρά απεικονίζεται ανάγλυφο το σύµπλεγµα των συµβόλων του ΓΕΕΘΑ και αναγράφεται από κάτω ο αριθµός 1991, έτος καθιέρωσης της διαµνηµόνευσης. Ταινία Παρασήµου Η ταινία του είναι χρώµατος ανοιχτού κυανού και πλάτος 35 χιλιοστών. Φέρει απολήξεις πάχους 5 χιλιοστών κυανές. Επάνω στην ταινία προσαρτώνται µεταλλικές διεµβολές πλάτους 6 χιλιοστών, επίχρυσες για την Ά τάξη, επάργυρες για τη Β τάξη και χάλκινες για τη Γ τάξη, στο πίσω µέρος των οποίων είναι προσκολληµένο έλασµα, µε τη βοήθεια του οποίου προσαρτώνται οι µεταλλικές διεµβολές στην ταινία. Επί των διεµβολών αναγράφεται το όνοµα του -

28 - 4 - Σχηµατισµού. Η εµπρόσθιος περίµετρος των διεµβολών είναι ανάγλυφη, ενώ τα ονόµατα των σχηµατισµών είναι εσώγλυφα χρώµατος µαύρου. Μεταλλικά Μέρη Όλα τα µεταλλικά µέρη, τόσο του κυρίου σώµατος όσο και αυτών που προσαρτώνται, κατασκευάζονται από ορείχαλκο µε σύνθεση από 80%CU και 20%ΖΝ ως 85% CU και 15%ΖΝ (κράµα ΤΟΜΠΑΚ). Η επιχρύσωση γίνεται µε χρυσό καθαρότητας 24Κ, ενώ η επαργύρωση µε ασήµι καθαρότητας κατ ελάχιστο 950 βαθµών. Το τελικό χρώµα είναι αυτό του πεπαλαιωµένου ορείχαλκου. Μεταλλική Καρφίτσα Είναι κατασκευασµένη από ορείχαλκο. Αποτελείται από δύο τεµάχια τα οποία συνενούνται και ασφαλίζουν το µεταξύ αυτών υφάσµα της ταινίας µε δύο άγκιστρα. Λεπτοµέρειες κατασκευής όπως στο δείγµα. Ταινίες Οι ταινίες των παρασήµων κατασκευάζονται από νήµατα τεχνητής µετάξης (ραϊγιόν), µε δυνατότητα χρησιµοποίησης µέχρι 25% άλλων ινών για υφάδι και παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 1.1. Βάρος ταινιών ανά τρέχον µέτρο, 10 γραµµάρια (µε απόκλιση +/- 2γρ Αριθµός νηµάτων (µονόκλωνα ή δίκλωνα) στήµονως σ όλο το πλάτος 250(+/- 20) Αριθµός νηµάτων (δίκλωνα) κρόκης άνα εκατ.: +/ Aντοχή χρωµατισµού στο νερό 4-5 και στο ηλικό φώς 6. Σταυρός Παρασήµου Ταξιάρχης Τιµής Περιγραφή Είναι της ίδιας κατασκευής, µορφής και σχήµατος µε τον χρυσό Σταυρό Τιµής, µόνο που είναι αναλογικά µεγαλύτερος σε µέγεθος µε διάµετρο Σταυρού 57 χιλ. και κρέµεται από την ταινία η οποία διέρχεται από πεπλατισµένο κρίκο εξωτερικών διαστάσεων µήκους 18χιλ. και πλάτους 14χιλ., στο κάτω µέρος του οποίου θα είναι κολληµένος παράλληλα µικρότερος εξωτερικής διαµέτρου 5 χιλ. από τον οποίο αναρτάται ο Σταυρός. Ταινία Παρασήµου Είναι της ίδιας κατασκευής, πλάτους και αποχρώσεως µε την ταινία του Χρυσού Σταυρού Τιµής, µε µόνη διαφορά ότι έχει µήκος 40εκ. και από κάθε άκρο της επεκτείνεται σε µήκος 20µ εκ. µε λεπτή ταινία πλάτους 6χιλ. του ίδιου χρώµατος.

29 - 5 - Συσκευασία Επισηµάνσεις Ο Ταξιάρχης Τιµής συσκευάζεται σε κυτίο διαστάσεων 17χ11χ3 εκ. ιδίας µορφής µε αυτό του Χρυσού Σταυρού Τιµής. Ανώτερος Ταξιάρχης του Φοίνικα Περιγραφή Αποτελείται από τον Ταξιάρχη του Φοίνικα (σταυρό παρασήµου και ταινία) και από τον Αστέρα, όπως περιγράφεται παρακάτω: Σταυρός Παρασήµου Ο Σταυρός είναι χρυσός διαµέτρου 58χιλ. που πλαταίνει στα άκρα και καταλήγει σε µικρά ηµικύκλια από λευκό σµάλτο και µε µεταλλικό πλαίσιο. Στο κέντρο φέρει ανάγλυφο το µυθολογικό φοίνικα να αναγεννιέται από τις φλόγες και επάνω από το φοίνικα ένα πεντάκτινο εσώγλυφο άστρο. Ο σταυρός αναρτάται µε κρίκο απ ευθείας από την ταινία. Στην πίσω όψη του σταυρού, επάνω σε στρόγγυλη πλάκα που τοποθετείται στο κέντρο, αναγράφεται εξώγλυφα κυκλικά οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, µε το εθνόσηµο στο κέντρο. Λεπτοµέρειες όπως στο δείγµα. Ταινία Παρασήµου Η ταινία αναρτήσεως του σταυρού είναι χρώµατος βαθιά κίτρινου µε στενές µαύρες λωρίδες στις άκρες. Το πλάτος της ταινίας είναι 35χιλ. µε µαύρες λωρίδες πλάτους 3χιλ. και µήκος 15εκ. Αστέρας Παρασήµου Ο Αστέρας είναι αργυρός, διαµέτρου 75χιλ., έχει οκτώ ακτίνες και στο κέντρο ανάγλυφο χρυσό φοίνικα. Συσκευασία Επισηµάνσεις Ο Ταξιάρχης Τιµής συσκευάζεται σε κυτίο διαστάσεων 22Χ12Χ3 εκ. χρώµατος καφέ πολυτελούς εµφανίσεως όπως το δείγµα. Στο µέσο της εξωτερικής επιφάνειας του καλύµµατος είναι τυπωµένο το Εθνόσηµο, µε εκτύπωση χρώµατος χρυσό. Σταυρός Παρασήµου Χρυσός Σταυρός του Φοίνικα Περιγραφή Ο σταυρός είναι ιδίας µορφής µε αυτόν του Ανωτέρω Ταξιάρχη του Φοίνικα διαµέτρου 38χιλ. -

30 - 6 - Ταινία Παρασήµου H ταινία αναρτήσεως του σταυρού είναι ίδια µε αυτή του Ανωτέρω ταξιάρχη του Φοίνικα. Συσκευασία Σε κυτίο διαστάσεων 13x7x7εκ. χρώµατος καφέ πολυτελούς εµφανίσεως, όπως το δείγµα. Στο µέσο της εξωτερικής επιφάνειας του καλύµµατος είναι τυπωµένο το Εθνόσηµο, µε εκτύπωση χρώµατος χρυσό. Σώµατος ιαµµνηµόνευση Ευδοκίµου ιοικήσεως Β τάξης Περιγραφή Το σώµα του µεταλλίου είναι κυκλικό διαµέτρου 35 χιλιοστών και είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο. Το Α τάξεως είναι επιχρυσωµένο, το Β τάξεως επαργυρωµένο και το Γ τάξεως χάλκινο. Στην κύρια όψη φέρει στο κέντρο τη µορφή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ενώ την περίµετρο διατρέχει δάφνινο στεφάνι. Η πίσω πλευρά απεικονίζει ανάγλυφο το σύµπλεγµα των συµβόλων του ΓΕΕΘΑ και αναγράφεται από κάτω ο αριθµός 1991, έτος καθιερώσεως της διαµνηµόνευσης. Λεπτοµέρειες όπως το δείγµα το οποίο διατίθεται από την Υπηρεσία. Ταινία Είναι µεταξωτή-κυµατοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών, χρώµατος κυανού και εκατέρωθεν στα άκρα λευκές λωρίδες πλάτους 4 χιλ., στο δε µέσον µια ερυθρά λωρίδα πλάτους 4 χιλ. Συσκευασία Η εν λόγω διαµνηµόνευση συσκευάζεται σε απλό κυτίο ανάλογου διαστάσεων χρώµατος µπλέ. Σώµατος ιαµνηµόνευση Υπηρεσιών Αξιωµατικού Επιτελούς Β τάξης Περιγραφή Το σώµα του µεταλλίου είναι κυκλικό διαµέτρου 35 χιλιοστών και είναι κατασκευασµένο από ορείχαλκο. Στην κύρια όψη απεικονίζει τη θεά Αθηνά φέρουσα πανοπλία, περικεφαλαία και ασπίδα. Η παράσταση περιβάλλεται κυκλικά από µεγάλα αµφιµασχάλια. Η πίσω πλευρά απεικονίζει ανάγλυφα το σύµπλεγµα των συµβόλων του ΓΕΕΘΑ και αναγράφεται ο αριθµός 1991, έτος

31 - 7 - καθιέρωσης της διαµνηµόνευσης. Λεπτοµέρειες όπως το δείγµα το οποίο διατίθεται από την Υπηρεσία. Ταινία Είναι µεταξωτή-κυµατοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών. ιαιρείται σε τρείς ισοµερής λωρίδες, από τις οποίες οι δύο ακραίες είναι χρώµατος βαθέως κυανού, η δε µεσαία είναι λευκή και φέρει τρείς λεπτές σειρίδες πλάτους 1χιλ. εκάστη και χρώµατος εξ αριστερών προς τα δεξιά βαθέως κυανού, ερυθρού και κυανού, που υποδηλώνουν τους τρείς κλάδους των Ε. Τα µεταξύ των σειρίδων διαστήµατα είναι πλάτους 1χιλ. έκαστο. Στην ταινία του µεταλλίου προσαρτάται επάργυρο δάφνινο στεφάνι, διαµέτρου 22 χιλ. Συσκευασία Η εν λόγω διαµνηµόνευση συσκευάζεται σε απλό κυτίο ανάλογου διαστάσεων χρώµατος µαύρου. ιευκρινίζεται ότι όσον αφορά στα δείγµατα των υπό προµήθεια ειδών, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τα εξετάσουν κατ ιδίαν, κατόπιν συνεννόησης µε το Σµήνος Εφοδιασµού της Μ.ΓΕΑ τηλεφ [Αρµόδιοι: Σγός (ΤΕΦ) Μπάκας Απόστολος- Ανθσγός (ΤΕΦ) Μιχαλακόπουλος Ιωάννης] Ακριβές Αντίγραφο Μ.Υ. µε Γ Βαθµό Μ. Παπαϊωάννου Αναπλ. Γραµµατέας Μ.ΓΕΑ Επγός (Ο) Ευστρ. Καρναχωρίτης Ε.Ο.Υ/Μ.ΓΕΑ -

32

33 Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗ ΓΗ Φ.831/Α.5364/7607/Σ.1770 ( ιακήρυξη Υπ αριθµ. 04/15 της Μ.ΓΕΑ) ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Χολαργός, 02 Οκτ 15 ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ../2015 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΗΜΩΝ- ΙΑΣΗΜΩΝ ΙΑΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΩΝ Π.Α.»

34 - 2 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : «.» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ Α. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 1 ο : Γενικοί Όροι Β. ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 2 ο : Περιγραφή Τιµή Αντικειµένου Κρατήσεις Άρθρο 3 ο : Πληρωµή ικαιολογητικά Άρθρο 4 ο : Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου Άρθρο 5 ο : Κυρώσεις Εκπρόθεσµη Φόρτωση Παράδοση Άρθρο 6 ο : Απόρριψη Συµβατικών Υλικών Αντικατάσταση Άρθρο 7 ο : Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων Γ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 8 ο : Τεχνικά Χαρακτηριστικά Παροχές Εγγυήσεων κλπ. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Άρθρο 9 ο : Παράδοση Παραλαβή Άρθρο 10 ο : Συσκευασία Άρθρο 11 ο : Απόρριψη Υλικού Παραποµπή σε ευτεροβάθµια Επιτροπή Ε. ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Άρθρο 12 ο : Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύµβασης Άρθρο 13 ο : Ολοκλήρωση Σύµβασης

35 - 3 - ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΜΟΙΡΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΛ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ../2015 Για την προµήθεια παρασήµων-διασήµων-διαµνηµοµεύσεων για ανάγκες Π.Α.. Αριθµός Πρόχειρου ιαγωνισµού : 04/ Χρόνος καταρτίσεως Σύµβασης :.. 2. Τόπος καταρτίσεως Σύµβασης : Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ), Λ. Μεσογείων , Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΚ , Τηλ , Fax Συµβαλλόµενοι : α. Ο.., ιοικητής της Μ.ΓΕΑ, ως εκπρόσωπος της Πολεµικής Αεροπορίας (ΠΑ). β. Ο/Η, ως εκπρόσωπος της εταιρείας «.». 4. Η Μ.ΓΕΑ, µε τη, κατακύρωσε τα αποτελέσµατα του υπ αριθµ. 04/2015 πρόχειρου διαγωνισµού, στην εταιρεία «.». 5. Κατόπιν των ανωτέρω, ο..., µε την ιδιότητα που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντοµία «Υπηρεσία», αναθέτει την προµήθεια παρασήµων-µεταλλίωνδιαµνηµονεύσεων για ανάγκες Π.Α. στην εταιρεία «..», που στο εξής θα αναφέρεται «Προµηθευτής», και την αναλαµβάνει µε τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Ο Ι Ά ρ θ ρ ο 1 ο 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερµηνεία και στην εκτέλεση σύµβασης ή παραγγελίας των προµηθευτών ΠΑ λύεται, εφόσον από την κείµενη νοµοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας του διαγωνισµού, εφαρµοζόµενου του Ελληνικού ικαίου.