~1~ Αρ. Μελέτης 33/2015 CPV: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "~1~ Αρ. Μελέτης 33/2015 CPV: 33690000-3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Πληροφορίες: Β. Ιωάννου - Ν. Στεργιάδης Τηλ.: Αρ. Μελέτης 33/205 CPV: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 205 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.869, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 6,5% 3% και Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενική & ειδική συγγραφή υποχρεώσεων Ενδεικτικός Πίνακας Προϋπολογισµού απάνης Τιµολόγιο προσφοράς ~~

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΕΜΑ: Προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια φαρµάκων και εξοπλισµού Δηµοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων» µε πρόχειρο διαγωνισµό και κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή κατ είδος. Στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήµου Κοµοτηνής πραγµατοποιούνται στειρώσεις, εµβολιασµοί στα πλαίσια εφαρµογής του προγράµµατος προστασίας αδέσποτων ζώων που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήµου. Γενικά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4039/202 που αφορά τα δεσποζόµενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και κάθε άλλη διάταξη σε ισχύ που αφορά την λειτουργία καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Συγκεκριµένα πραγµατοποιούνται οι παρακάτω εργασίες Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων από διάφορα σηµεία του Δήµου και µεταφορά τους στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων του Δήµου Κοµοτηνής όπου γίνεται κτηνιατρική εξέταση των ζώων και ακολουθείται η διαδικασία εµβολισµού, αποπαρασιτισµού στείρωσης, σήµανση και επανένταξη του ζώου στο σηµείο από όπου περισυλλέχθηκε. Εάν τα ζώα που περισυλλέγονται διαπιστώνεται ότι είναι τραυµατισµένα ή πάσχουν από ιάσιµο νόσηµα υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Εάν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι αντίθετη µε την ευζωία τους και αρνηθούν τα φιλοζωικά σωµατεία της περιοχής να αναλάβουν την φροντίδα, εποπτεία και τη διαδικασία υιοθεσία τους, υποβάλλονται σε ευθανασία, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση του άρθρου 9 του ν. 4039/202. Χειρουργική στείρωση των αρσενικών και θηλυκών υγειών σκύλων. Τη µετεγχειρητική νοσηλεία και θεραπεία που κρίνεται αναγκαία για την υγεία των ζώων. Τον απαραίτητο εµβολιασµό των σκύλων. Τη σήµανση των χειρουργηµένων ζώων, προκειµένου να διακρίνονται τα στειρωµένα, ως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία. Την επανατοποθέτηση των ζώων στο χώρο απ' όπου περισυλλέγησαν. Γίνεται εξέταση των ζώων για λεϊσµανίαση. Καθαρισµός, απολύµανση του χώρου του καταφυγίου αδέσποτων ζώων. Με την παρούσα µελέτη θα γίνει η προµήθεια φαρµάκων εξοπλισµού για τη σωστή λειτουργία του Δηµοτικού Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων του Δήµου Κοµοτηνής. ~2~

3 Κοµοτηνή, 27/03/205 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τα προσφερόµενα είδη θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν Άρθρο ο Με τη µελέτη αυτή προβλέπεται η προµήθεια φαρµάκων και εξοπλισµού του Δηµοτικού Καταφυγίου αδέσποτων ζώων Κοµοτηνής για το 205. Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Ο.Τ.Α. (υπουργικές αποφάσεις 389/93). Του εν ισχύει Δ.Κ.Κ. Ν.3463/2006 και του Ν.3852/200. Άρθρο 3ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4ο Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στο Δήµο εντός 0 δέκα ηµερών και όχι µεγαλύτερο των 5 δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Άρθρο 5ο Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. ~3~

4 Άρθρο 6ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς των Φ.Π.Α. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του επισυναπτόµενου παραρτήµατος. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την προσωρινή παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή. Άρθρο 7ο Χρόνος εγγυήσεως Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αντικαθίσταται µε εγγύηση καλής λειτουργίας, ύψους 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το άρθρο 26 της Υπ. Απ.389/93. Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την λήξη του χρόνου εγγύησης και την οριστική παραλαβή του εξοπλισµού. Ο χρόνος εγγύησης καθορίζεται από τον προσφέροντα και δεν µπορεί να είναι µικρότερος από χρόνο. Άρθρο 8ο Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να παραδίδονται τµηµατικά µετά από έγγραφη ειδοποίηση του αρµόδιου κτηνιάτρου το αργότερο εντός πέντε ηµερών. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παράδοση θα γίνει στο Δηµοτικό Καταφύγιο αδέσποτων Ζώων Κοµοτηνής. Άρθρο 9ο Πληµµελής κατασκευή Τα υπό προµήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελεγχθούν µε βάση τις προβλεπόµενες προδιαγραφές. Τα προσφερόµενα είδη θα έχουν ηµεροµηνία λήξης µεγαλύτερη των 5 µηνών από την παραλαβή. Αν λήγουν πριν την ηµεροµηνία αυτή θα επιστρέφονται. Αν τα είδη αποδειχτούν από τον έλεγχο ακατάλληλα η υπηρεσία έχει δικαίωµα να τα απορρίψει ή να επιβάλλει περικοπή λόγω υποβαθµισµένης ποιότητας, µετά από πρακτικό του αρµόδιου οργάνου, κατά την εκτίµηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 34 της Αποφ. 389/23/3/993 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 0ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Τα έξοδα δηµοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους όταν είναι πολλοί ανάλογα µε το ύψος της υπογραφείσας σύµβασης. ~4~

5 Άρθρο ο Παραλαβή Υλικών-Πληρωµή Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά έως 3/2/205 και από την υπογραφή της σύµβασης. Μετά την υπογραφή της σύµβασης, θα παραλαµβάνεται κάθε 2 µήνες, η απαιτούµενη ποσότητα φαρµάκων και ειδών ανάλογα µε τις ανάγκες του κυνοκοµείου και κατόπιν έγγραφης εντολής µέσα σε διάστηµα 5 ηµερών και στη συνέχεια θα συντάσσεται και θα υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής της προµήθειας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η πληρωµή του προµηθευτή (άρθρο 29 παρ.3 της Απόφ. 389/23/3/993 του ΥΠ.ΕΣ.). Εάν παρατηρηθούν καθυστερήσεις στη προθεσµία παράδοσης, για κάθε ηµέρα καθυστέρησης θα επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε την Αποφ. 389/23/3/993 του ΥΠ.ΕΣ. Εάν και οι προθεσµίες αυτές παρέλθουν άπρακτες ο ανάδοχος θα κηρυχτεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις τής Αποφ. 389/23/3/993 του ΥΠ.ΕΣ. Σε περίπτωση αδυναµίας του προµηθευτή να προµηθεύσει τα είδη ή σε παρατηρούµενες καθυστερήσεις παραδόσεως των υλικών, ο Δήµος έχει το δικαίωµα να διαλύσει την σύµβαση και να κηρύξει τον προµηθευτή έκπτωτο σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, επιβάλλοντας στον προµηθευτή τις από τον νόµο προβλεπόµενες κυρώσεις. Άρθρο 2ο Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-τεχνικά στοιχεία προσφοράς. Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή, και ότι είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. Τα προσφερόµενα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Προτεινόµενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση µε τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς µηχανισµούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθµολογούνται. Επίσης απορρίπτονται προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. Κοµοτηνή, 27/03/205 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ~5~

6 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ K.A Α/Α ΕΙ ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΠΟΣΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΞΥΛΑΖΙΝΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20mg/ml Inj. 50ml Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΚΕΤΑΜΙΝΗ 00mg/ml Inj0 ml ΑΝΑΘΕΛΜΙΚΑ ΙΣΚΙΑ (ΣΥΝΘΕΣΗΣ 50 mg FEBENTAL 44mg PYRANTEL EMBONATE 50mg PRAZIQUANTEL) x 04 tabs ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΟ ΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ, ΝΟΣΟΣ CARRE, ΠΑΡΒΟΙΟΥ, ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, Α ΕΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 0.9% NACL 000ml TEST LEISH (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ) TEST DIROFILARIA (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗΣ) ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ Inj 00 ml ΠΕΡΙΕΧΕΙ 50mg ENROFLOXACIN EΝΕΣΙΜΟ ΙΑΛΥΜΑ ΙΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ % 250ml ΙΩ ΙΟΥΧΟΣ ΠΟΒΙ ΟΝΗ των 240 ml ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ INTROKAN ΤΥΠΟΥ ABOCATH 22G *50 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ INTROKAN ΤΥΠΟΥ ABOCATH 24G *50 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ No 8 *50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ *00 2.5ml µε 23G ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΩΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ Κ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ 5 39, % 77, % % , % ,50% , % % ,8 98 6,50% 6,37 04, , ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙ Η ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ Η INJ 50ml (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 0 mg KETOPROFEN) 0% % ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 70 6,8 432,6 3,00% 56,24 488,84 ~6~

7 0cm*5m.9 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ MAYO- HEGAR 5cm ATROPINE inj ml * , % CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% W/N 000ΜΛ THIOPENTAL VUAB INJ.PLV. SOL.,0g % ,50% 7,55 287,55.23 PHOXIM 50mg sol ext use 250ml 0 32, % MELASORMINE % MILTEFOSINE 60ml ΠΟΣΙΜΟ ΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ * % ,00 0, ΚΑΛΙΠΤΡΙ ΕΣ * , ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ BD VACUTAINER K2E 3.6mg 4.0ml x AMITRAZ sol. ext. use lt ,00% 72,80 632,80.30 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ DIGI-TEMP ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΜΑ (ΡΑΜΜΑ) ΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,20mm 53,90 53,90 2,40 66, CYPERMETHRIN 2% (w/c) high cid 500ml ACEPROMAZINE MALATE 7mg tabs *20 ΧΕΙΡ. ΟΘΟΝ. ΑΠΟΣΤΕΙ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 75 x 90 cm 25 23, % % FUROSEMIDE 50ml % ΛΕΠΙ ΕΣ *00 Νο , ,00% ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70% 300 ml ΚΟΛΑΡΟ ELISABETH 25 cm ,00% 3,80 73, MICROCIP (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) 30 0,00 300,00 69,00 369, ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 5000 ml(δωδεκυλοδιµεθυλο χλωριούχο αµµώνιο, γλουταραλδεϋδη, φοορµαλδεύδη, οκτυλφαινόξυ-πολυαιθόξυ αιθανόλη) 30,00 30, ~7~

8 .4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤ. ΜΙΚΡΟΠΗΓΜ. ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΓ. ΤΟ ΡΥΓΧ. ΤΗΣ 5 0, ΡΑMΜΑ NYLON No κοπτουσα µη απορ. 3/8 70cm 25mm 35,00 35,00 3% 4,55 39,55.43 ΡΑMΜΑ PGA No κοπτουσα απορ. 3/8 30mm 75cm 7 65,00 05,00 3% ΡΑΜMΑ PGA No 2/0 κοπτουσα απορ. 3/8 24mm 75cm 4 65, % ΡΑΜMΑ PGA No 3/0 στρον. απορ. /2 26mm 75cm 5 65, % ΚΟΠΤΙΚO AESCULAR GH 700/ , ΜΕΘΑΝΟΛΗ lt ,00 %,30,30.48 GIEMSA 500ml (ΧΡΩΣΗ) 33 33,00 7,59 40,59.49 ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΤΥΠΟΥ AMPULA 4ml (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 250 mg Imidacloprid, % mg moxedectin).50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml µε 2G βελόνα x00 2 4, GIEMSA 500ml (ΧΡΩΣΗ) 33,00 33,00 7,59 40,59 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ,.52 ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ FAVORITA.53 PARAFFIN LIQUID LIGHT lt (ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ) ,88 3,00%,4 2,29.54 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Εµβόλια κατά της λύσσας του σκύλου % και της γάτας ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.869, ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΕ ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ( ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΗΝΕΣ) Η ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ. ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΦΕΛΙΖΟΛ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΓΟΚΥΣΤΕΣ. Κοµοτηνή, 27/03/205 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΣΙΝΑ ΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ~8~

9 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ K.A Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΞΥΛΑΖΙΝΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20mg/ml Inj. 50ml Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΗ ΚΕΤΑΜΙΝΗ 00mg/ml Inj0 ml ΑΝΑΘΕΛΜΙΚΑ ΙΣΚΙΑ (ΣΥΝΘΕΣΗΣ 50 mg FEBENTAL 44mg PYRANTEL EMBONATE 50mg PRAZIQUANTEL) x 04 tabs ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΛΟΙΜΟ ΟΥΣ ΗΠΑΤΙΤΙ ΑΣ, ΝΟΣΟΣ CARRE, ΠΑΡΒΟΙΟΥ, ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗΣ, Α ΕΝΟΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΟΡΟΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΙ 0.9% NACL 000ml TEST LEISH (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΕΙΣΜΑΝΙΑΣΗΣ) TEST DIROFILARIA (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΡΟΦΙΛΑΡΙΩΣΗΣ) ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ Inj 00 ml ΠΕΡΙΕΧΕΙ 50mg ENROFLOXACIN EΝΕΣΙΜΟ ΙΑΛΥΜΑ ΙΒΕΡΜΕΚΤΙΝΗΣ % 250ml ΙΩ ΙΟΥΧΟΣ ΠΟΒΙ ΟΝΗ των 240 ml ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ INTROKAN ΤΥΠΟΥ ABOCATH 22G *50 ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ INTROKAN ΤΥΠΟΥ ABOCATH 24G *50 ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ No 8 *50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ *00 2.5ml µε 23G ΒΕΛΟΝΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΟΦΛΕΒΙΩΣ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ Κ ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΡΑΤΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙ Η ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩ Η INJ 50ml (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 0 mg KETOPROFEN) 0% ΤΑΙΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ 0cm*5m 5 3% 5 3% 5 3% 300 3% 50 6,50% % 8 3% 35 6,50% % 70 3,00% ~9~

10 .9 ΒΕΛΟΝΟΚΑΤΟΧΑ MAYO- HEGAR 5cm.20 ATROPINE inj ml * %.2.22 CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% W/N 000ΜΛ THIOPENTAL VUAB INJ.PLV. SOL.,0g 0 3% 90 6,50%.23 PHOXIM 50mg sol ext use 250ml 0 3%.24 MELASORMINE 0 3% MILTEFOSINE 60ml ΠΟΣΙΜΟ ΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ *50 0 3% 0.27 ΚΑΛΙΠΤΡΙ ΕΣ * ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΚΕΝΟΥ BD VACUTAINER K2E 3.6mg 4.0ml x AMITRAZ sol. ext. use lt 6 3,00%.30 ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ DIGI-TEMP.3 ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΥΡΜΑ (ΡΑΜΜΑ) ΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,20mm.32 CYPERMETHRIN 2% (w/c) high cid 500ml 25 3%.33 ACEPROMAZINE MALATE 7mg tabs * %.34 ΧΕΙΡ. ΟΘΟΝ. ΑΠΟΣΤΕΙ. ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 75 x 90 cm FUROSEMIDE 50ml 5 3%.36 ΛΕΠΙ ΕΣ *00 Νο ,00%.37 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ 70% ,00%.38 ΚΟΛΑΡΟ ELISABETH 25 cm.39 MICROCIP (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ 5000 ml(δωδεκυλοδιµεθυλο χλωριούχο αµµώνιο, γλουταραλδεϋδη, φοορµαλδεύδη, οκτυλφαινόξυ-πολυαιθόξυ αιθανόλη).4 ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΤΟ ΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΤΑΚΡΑΤ. ΜΙΚΡΟΠΗΓΜ. ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΤΑΓ. ΤΟ ΡΥΓΧ. ΤΗΣ 5.42 ΡΑMΜΑ NYLON No κοπτουσα µη απορ. 3/8 70cm 25mm 3%.43 ΡΑMΜΑ PGA No κοπτουσα απορ. 3/8 30mm 75cm 7 3% ~0~

11 .44 ΡΑΜMΑ PGA No 2/0 κοπτουσα απορ. 3/8 24mm 75cm 4 3%.45 ΡΑΜMΑ PGA No 3/0 στρον. απορ. /2 26mm 75cm 5 3%.46 ΚΟΠΤΙΚO AESCULAR GH 700/20.47 ΜΕΘΑΝΟΛΗ lt 3 2 3,00 %.48 GIEMSA 500ml (ΧΡΩΣΗ).49 ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΤΥΠΟΥ AMPULA 4ml (ΠΕΡΙΕΧΕΙ 250 mg Imidacloprid, 60 3% 62.5mg moxedectin).50 ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml µε 2G βελόνα x GIEMSA 500ml (ΧΡΩΣΗ).52 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΨΥΚΤΙΚΟ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ SPRAY ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ 4 ΜΗΧΑΝΗ FAVORITA.53 PARAFFIN LIQUID LIGHT lt (ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ) 3,00%.54 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 3.55 Εµβόλια κατά της λύσσας του σκύλου και της γάτας ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 300 3% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ~~