Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα"

Transcript

1 ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (1) Ορισµός Νήµα (thread) είναι µια ακολουθιακή ροή ελέγχου (δηλ. κάτι που έχει αρχή, ακολουθία εντολών και τέλος) σ ένα πρόγραµµα. Αιτία Η δυνατότητα αποµόνωσης (ή αυτονόµησης) κάποιων εργασιών, ώστε να µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα. Παρατηρήσεις Ένα νήµα δεν είναι πρόγραµµα αφ εαυτού του. Ένα νήµα εκτελείται µέσα σ ένα πρόγραµµα. Ένα µόνο νήµα δεν προσφέρει κάτι το καινούργιο. ύο ή περισσότερα νήµατα µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα πραγµατοποιώντας διαφορετικές εργασίες.

2 ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (2) Κάθε νήµα αντιπροσωπεύει µια διεργασία. ιεργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα λέγονται ταυτόχρονες διεργασίες (concurrent processes) Τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης διεργασιών την παρέχει το λειτουργικό σύστηµα, όπως π.χ. τα MS Windows, Linux. Τα συστήµατα αυτά επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραµµάτων (multitasking). Π.χ. ενώ διορθώνουµε ένα κείµενο στον επεξεργαστή κειµένου, γίνεται µια εκτύπωση. Παρόµοια, ένα µόνο πρόγραµµα µπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα πολλές διεργασίες (νήµατα). Τέτοια προγράµµατα αποτελούν πολυνηµατικές εφαρµογές (multithreaded applications). Π.χ. ο φυλλοµετρητής HotJava είναι µια τέτοια εφαρµογή.

3 ΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗ JAVA (3) Παραδείγµατα ταυτόχρονων διεργασιών: Κύλιση µιας σελίδας-κατέβασµα µιας εικόνας Εκτέλεση µιας προσοµοίωσης-παίξιµο ενός ήχου Εκτύπωση µιας σελίδας-κατέβασµα µιας νέας σελίδας Για να δηµιουργήσουµε µια εφαρµογή που χρησιµοποιεί αυτή τη δυνατότητα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε µια γλώσσα που να µπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονες διεργασίες (δηλ. νήµατα). Μια τέτοια γλώσσα είναι η Java. Το είδος προγραµµατισµού που ασχολείται µε τη διαχείριση ταυτόχρονων διεργασιών ονοµάζεται ταυτόχρονος προγραµµατισµός (concurrent programming).

4 ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ γεννηθέν (born) start εκτελέσιµο (runnable) End of sleeping time resume yield notify notifyall I/O completion αναπαυόµενο (sleep) ανασταλλέν (suspended) αναµένον (waiting) αποκλεισµένο (blocked) sleep suspend dispatch wait I/O request εκτελούµενο (running) stop complete νεκρό (dead)

5 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ JAVA ύο τρόποι δηµιουργίας νηµάτων: (α) Σαν στιγµιότυπα υποκλάσεων της κλάσης Thread (β) Σαν στιγµιότυπα υλοποίησεων της διεπαφής Runnable (όταν η κλάση που δηµιουργείται πρέπει να είναι υποκλάση κάποιας άλλης κλάσης, π.χ. της Applet) Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να οριστεί το σώµα της µεθόδου void run(), που είναι κενό και προσδιορίζει τι κάνει το νήµα. Η µέθοδος run() είναι (αφηρηµένη) µέθοδος της Runnable, αλλά και της Thread (διότι η Thread υλοποιεί την Runnable).

6 ΚΛΑΣΗ THREAD-ΜΕΘΟ ΟΙ Άλλες µέθοδοι της Thread είναι: start() : Απαιτείται η κλήση της για να ενεργοποιηθεί το νήµα. sleep(n) : Καθορίζει το χρόνο n (σε msec) που (θέλουµε να) καθυστερεί το νήµα πριν αρχίσει η εκτέλεσή του (το n είναι τύπου long). Εγείρει εξαίρεση τύπου InterruptedException. interrupted() : Επιστρέφει true, αν το νήµα είναι σε διακοπή, αλλιώς false. interrupt() : ιακόπτει την εκτέλεση του νήµατος. suspend() : Αναστέλλει την εκτέλεση του νήµατος. resume() : Επαναρχίζει η εκτέλεση του νήµατος. stop() : Τερµατίζει την εκτέλεση του νήµατος. isalive() : Επιστρέφει true, αν έχει ενεργοποιηθεί το νήµα (έχει κληθεί η start και δεν έχει τερµατιστεί), αλλιώς false.

7 ΚΛΑΣΗ THREAD- ΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Η Thread διαθέτει αρκετούς δηµιουργούς. Τρεις από τους πιο δηµοφιλείς είναι: Thread () Thread (String name) Thread (Runnable object) Thread (Runnable object, String name) όπου name είναι το όνοµα του νήµατος και object αντικείµενο τύπου Runnable. ένα

8 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ THREAD (1) ιαδικασία δηµιουργίας νήµατος ηµιουργία µιας υποκλάσης της Thread Υλοποίηση της run στο σώµα της υποκλάσης. ηµιουργία στιγµιοτύπου της υποκλάσης Κλήση της start από το στιγµιότυπο Λειτουργία µεθόδου start ηµιουργεί το νέο νήµα εκτέλεσης Καλεί τη µέθοδο run Επιστρέφει τον έλεγχο στο σηµείο κλήσης της

9 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ THREAD (2) (δηµιουργός) (υλοποίηση της run) public class SimpleThread extends Thread { public SimpleThread(String str) { super(str); public void run() { for (int i = 0; i < 10; i++) { System.out.println(i + " " + getname()); try { Thread.sleep((int) (Math.random() * 1000)); catch (InterruptedException e) { System.out.println("DONE! " + getname());

10 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ THREAD (3) public class TwoThreadsDemo { public static void main (String[] args) { thread1 = new SimpleThread( Patra ); thread2 = new SimpleThread( Athina ); thread1. start(); thread2. start(); (δηµιουργία νηµάτων ως στιγµιότυπα της SimpleThread και κλήση της start)

11 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ THREAD (4) public class TwoThreadsDemo { public static void main (String[] args) { new SimpleThread( Patra ).start(); new SimpleThread( Athina ).start(); (δηµιουργία νηµάτων ως στιγµιότυπα της SimpleThread και κλήση της start)

12 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΗΜΑΤΩΝ 0 Patra 0 Athina 1 Athina 1 Patra 2 Patra 2 Athina 3 Athina 3 Patra 4 Patra 4 Athina 5 Patra 5 Athina 6 Athina 6 Patra 7 Patra 7 Athina 8 Athina 9 Athina 8 Patra DONE! Athina 9 Patra DONE! Patra

13 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ RUNNABLE ιαδικασία δηµιουργίας νήµατος ηµιουργία κλάσης που υλοποιεί την Runnable Υλοποίηση της run στο σώµα της κλάσης. ηµιουργία στιγµιοτύπου της κλάσης ηµιουργία στιγµιοτύπου της Thread µε όρισµα το στιγµιότυπο της κλάσης Κλήση της start από το στιγµιότυπο της Thread

14 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ RUNNABLE (1) 1. ηµιουργία κλάσης 2. Υλοποίηση run public class CountUp implements Runnable { public void run() { for (int i=0; i < 0; i++) System.out.println( CountUp- + i); 3. ηµιουργία στιγµιοτύπου της CountUp CountUp counter1 = new CountUp(); 4. ηµιουργία στιγµιοτύπου Thread µε όρισµα δηµιουργού counter1 Thread thread1 = new Thread(counter1); 5. Κλήση µεθόδου start thread1.start();

15 ΝΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ RUNNABLE (2) public class Clock extends Applet implements Runnable { private Thread clockthread = null; public void start() { if (clockthread == null) { clockthread = new Thread(this, "Clock"); clockthread.start(); public void run() { Thread mythread = Thread.currentThread(); while (clockthread == mythread) { repaint(); try { Thread.sleep(1000); catch (InterruptedException e){

16 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ (1) Μέχρι τώρα αναφερθήκαµε σε νήµατα εκτελούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. εν απαιτείται το ένα να γνωρίζει σχετικά µε τις εργασίες των άλλων. Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που τα νήµατα πρέπει να µοιράζονται δεδοµένα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίσουµε ότι το ένα νήµα δεν θα αλλάξει τα δεδοµένα ενόσω τα διαχειρίζεται άλλο νήµα. Περίπτωση που µπορεί να δηµιουργηθεί τέτοιο πρόβληµα υπάρχει όταν διαφορετικά αντικείµενα µιας κλάσης διαχειρίζονται στατικές µεταβλητές ή στατικές µεθόδους της κλάσης.

17 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ (2) Για την αντιµετώπιση τέτοιων καταστάσεων η Java επιτρέπει το κλείδωµα αντικειµένων και µεθόδων µε τη χρήση της δεσµευµένης λέξης synchronized. Έτσι επιτυγχάνεται ο λεγόµενος συγχρονισµός νηµάτων, ο οποίος επιτρέπει την προσπέλαση µιας µεθόδου (ή ενός αντικειµένου) σ ένα µόνο νήµα κάθε φορά. Μια µέθοδος συγχρονίζεται ως εξής: public synchronized void xmethod { Για να προσπελάσει ένα νήµα µια µέθοδο που έχει δηλωθεί ως synchronized, πρέπει να περιµένει να τελειώσει το τρέχον νήµα (blocked). (Έλεγχος µέσω monitor object).

18 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ (3) Μπορούµε επίσης να δηλώσουµε ως συγχρονισµένο ένα τµήµα κώδικα στο σώµα µιας µεθόδου, αντί όλης της µεθόδου: public int ymethod { synchronized (this) {

19 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΜΑΤΩΝ (4) Για µεγαλύτερη ασφάλεια και αποφυγή αδιεξόδων, τα µέρη του κώδικα που έχουν δηλωθεί ως synchronized πρέπει να περιλαµβάνουν κλήσεις της µεθόδου wait(): try { <κώδικας> wait(); catch (InterruptedException e) { Η κλήση της wait προκαλεί αναστολή της εκτέλεσης του νήµατος, µέχρις ότου ένα άλλο νήµα καλέσει τη µέθοδο notify() ή notifyall() (µεταθέτουν ένα ή όλα τα νήµατα από κατάσταση αναστολής σε κατάσταση ετοιµότητας).

20 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΜΑΤΩΝ Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουµε τα νήµατα να µην είναι ισοδύναµα, αλλά κάποια να εκτελούνται περισσότερο χρόνο από άλλα. Αυτό επιτυγχάνεται µε τον καθορισµό προτεραιότητας για κάθε νήµα (1-10). Η κανονική προτεραιότητα είναι 5. Η Thread διαθέτει τρεις σταθερές MAX_PRIORITY, MIN_PRIORITY και NORM_PRIORITY µε τιµές 10, 1 και 5. Η προτεραιότητα ενός νήµατος τίθεται µε την setpriority (int priority), ενώ µε την getpriority() µπορούµε να ανιχνεύσουµε την τρέχουσα τιµή προτεραιότητας ενός νήµατος.

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, Τµήµα τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων Εργαστήριο Java Lab09 Αντικείμενο: Πολυνηματικές εφαρμογές Η χρήση περισσότερων από μιας ροής εντολών μέσα σε ένα πρόγραμμα είναι γνωστή ως multithreading. H κάθε μια ροή εντολών μέσα στο πρόγραμμα ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java

Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Πολυνηµατικές εφαρµογές σε Java Σταύρος Πολυβίου Τί είναι ένα νήµα (thread); Ας ορίσουµε πρώτα το τί είναι µία διεργασία (process): Ένα αυτοδύναµο περιβάλλον εκτέλεσης (selfcontained execution environment).

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 εδοµένα, µεταβλητές, τύποι δεδοµένων...21 Τελεστές, εκχωρήσεις, µετατροπές δεδοµένων...23 οµές διακλάδωσης... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 Η Γλώσσα προγραµµατισµού JAVA...4 ιαδικασία εκκίνησης της Java και το NetBeans IDE...5 ηµιουργία µιας εφαρµογής Java...11 Μεταγλώττιση ενός προγράµµατος...14 Εκτέλεση ενός προγράµµατος...17

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 19 Τι είναι η Java... 19 Η ιστορία της Java... 23 Εκδόσεις της Java... 25 Ξεκίνημα με την Java... 27 Το περιβάλλον της γλώσσας... 31 Δημιουργία μιας εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ24 ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2008-2009 ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ζητείται να αναπτύξετε λογισμικό ελέγχου για τον Πίνακα Αναχωρήσεων ενός αεροδρομίου ακολουθώντας τη διεργασία ανάπτυξης λογισμικού ICONIX.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 3 (Κεφάλαιο 4) Νήματα και Μικροπυρήνες

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προχωρηµένα Θέµατα Πακέτα Τις κλάσεις που κατασκευάζουµε µπορούµε να τις οργανώνουµε σε πακέτα εν «κουβαλάµε» µια-µια τις κλάσεις που επιθυµούµε αλλά ένα συµπαγές αρχείο, το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων

Προγραµµατισµός ΙΙ. Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς. ιαχείριση Εξαιρέσεων. Εισαγωγή στη ιαχείριση Εξαιρέσεων Προγραµµατισµός ΙΙ Ηγλώσσααντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού Java ιδάσκων ηµήτριος Κατσαρός, Ph.D. @ Τµ. Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιάλεξη 6η: 06/04/2006 1 ιαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

«ροµολόγηση ιεργασιών (2/2): Οργάνωση Επεξεργαστών και ιεργασιών (β)»

«ροµολόγηση ιεργασιών (2/2): Οργάνωση Επεξεργαστών και ιεργασιών (β)» Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «ροµολόγηση ιεργασιών (2/2): Οργάνωση Επεξεργαστών και ιεργασιών (β)» Οργάνωση επεξεργαστών Πολιτικές καταχώρισης επεξεργαστών Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Το εγχειρίδιο του BlueJ

Το εγχειρίδιο του BlueJ Το εγχειρίδιο του BlueJ Έκδοση 1.4 για το BlueJ 1.2.x Michael Kölling Mærsk Insitute University of Southern Denmark µετάφραση: Τάσος Ζερβός 1 Πρόλογος... 4 1.1 BlueJ...4 1.2 Πλαίσιο και αναγνωστικό κοινό...4

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός JAVA. ρ Γεώργιος Μαυροµµάτης Πειραιάς 2004

Προγραµµατισµός JAVA. ρ Γεώργιος Μαυροµµάτης Πειραιάς 2004 Προγραµµατισµός JAVA ρ Γεώργιος Μαυροµµάτης Πειραιάς 2004 Αλγόριθµος Ένας Αλγόριθµος είναι µία καλά ορισµένη υπολογιστική διαδικασία που δέχεται κάποιες τιµές σαν είσοδο και παράγει κάποιες τιµές σαν έξοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Naxos Solver Εγχειρίδιο Χρήσης Νίκος Ποθητός 1 Ιουνίου 2009

Naxos Solver Εγχειρίδιο Χρήσης Νίκος Ποθητός 1 Ιουνίου 2009 Naxos Solver Εγχειρίδιο Χρήσης Νίκος Ποθητός 1 Ιουνίου 2009 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή 3 2 ιαχείριση Σφαλµάτων 4 3 Περιορισµένες Μεταβλητές 5 4 Πίνακες Περιορισµένων Μεταβλητών 8 4.1 Πίνακες Γενικής Χρήσης.....................

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java:

Ακολουθούν μερικές από τις πολλές δυνατότητες της Java: JAVA TUTORIAL ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Τι κάνει τη Java να ξεχωρίζει; Η Java προκάλεσε ίσως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη στον κόσμο του Internet. Όλοι μιλούν γι αυτήν. Όλοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διπλωματική Εργασία του Θωμά Σέγκουλη (ΑΕΜ: 1224) Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός ΕΠΛ222: Λειτουργικά Συστήματα (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Operating Systems: Internals and Design Principles, 8/E, William Stallings) Ενότητα 4 (Κεφάλαιο 5) Συντρέχων Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Ενότητα 3 Κλάσεις και αντικείμενα Πεδία Μέθοδοι Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας 1.0.0 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++

1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Email: liliadis@fmenr.duth.gr 1. ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C++ Τα προγράµµατα αποτελούνται από εντολές οι οποίες γράφονται σε έναν απλό επεξεργαστή που προσφέρει και το Περιβάλλον της Visual C++. Οι εντολές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα