Η λέξη κλειδί this. Γαβαλάς Δαμιανός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λέξη κλειδί this. Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr"

Transcript

1 Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός I (5 ο εξ) Διάλεξη #6 η : Η λέξη κλειδί this, υπερφόρτωση μεθόδων, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός, υπερκάλυψη, επίπεδα προσπέλασης Γαβαλάς Δαμιανός Η λέξη κλειδί this Σε μια μέθοδο αν θέλουμε να αναφερθούμε στο αντικείμενο που την κάλεσε (τρέχον αντικείμενο) αντί του ονόματος του αντικειμένου μπορούμε μ να γράψουμε τη λέξη κλειδί this Το this το χρησιμοποιούμε μέσα στις μεθόδους για να αναφερθούμε σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να παραχθεί από την κλάση στην οποία βρισκόμαστε Σημαίνει απλά: this object here! Το this χρησιμοποιείτα συνήθως είτε για να περάσουμε το τρέχον αντικείμενο ως παράμετρο σε μεθόδους άλλων κλάσεων είτε για να καλέσουμε, μέσα από ένα κατασκευαστή της τρέχουσας κλάσης έναν άλλο κατασκευαστή. 1

2 Μέθοδοι και this class Car { String licenseplate = ""; // e.g. "New York 543 A23" double speed = 0.0; // in kilometers per hour double maxspeed; = 120.0; // in kilometers per hour // επιτάχυνε στο maximum void gomaximum() { this.speed = this.maxspeed; void accelerate (double deltav) { this.speed = this.speed + deltav; if (this.speed speed > this.maxspeed) { this.speed = this.maxspeed; if (this.speed < 0.0) { this.speed = 0.0; Μέθοδοι και this class CarTest { public static void main( String[] args) { Car c = new Car(); c.licenseplate = "New York A45 636"; c.maxspeed = ; System.out.println(c.licensePlate + " is moving at " + c.speed + " kilometers per hour."); for (int i = 0; i < 15; i++) { c.accelerate(10.0); System.out.println( c.licenseplate + " is moving at " + c.speed + " kilometers per hour."); 2

3 Υπερφόρτωση Μεθόδων Δύο μέθοδοι με το ίδιο όνομα αλλά διαφορετικά ορίσματα είναι διαφορετικές μέθοδοι Δεν πρέπει αναγκαστικά να επιστρέφουν τον ίδιο τύπο, πρέπει να έχουν διαφορετικά ορίσματα Η τεχνική αυτή, λέγεται υπερφόρτωση μεθόδων (method overloading) Συνήθως επιλέγουμε οι μέθοδοι αυτές να κάνουν την ίδια δουλειά αλλά με διαφορετικό τρόπο Υπερφόρτωση Μεθόδων: Παράδειγμα Η μέθοδος indexof της κλάσης String: public int indexof (String str) public int indexof (int ch) public int indexof (String str, int fromindex) public int indexof (int ch, int fromindex) 3

4 Κλήση υπερφορτωμένου κατασκευαστή public class Circle { private double radius; public Circle(double radius) { this.radius = radius; public Circle() { this(1.0); To this αναφέρεται στην ιδιότητα radiusτου αν τικειμένου που δημιουργείται To this χρησιμοποιείται για να καλέσει το ν άλ λο κατασκευαστή public double getarea() { return this.radius * this.radius * Math.PI; Κάθε ιδιότητα ανήκει σε ένα στιγμιότυπο του αν τικειμένου που αναπαρίσταται από το this, το οποίο συνήθως παραλείπεται. Υπερφόρτωση Μεθόδων: Παράδειγμα public class Rectangle { double x1, y1, x2, y2; Rectangular builtrect (double a, double b, double c, double d) { x1 = a; y1 = a; x2 = a; y2 = a; return this; Rectangular builtrect (Point a, Point b){ x1 = a.getx(); y1 = a.gety(); x2 = b.getx(); y2 = b.gety(); return this; public static void main(string[] args) { Rectangle r = new Rectangular(); Rectangle r1 = rbuiltrect(new r.builtrect(new Point(3,3), new Point(5,5)); Rectangle r2 = r.builtrect(3,3,6,6); 4

5 Υπερφόρτωση κατασκευαστών: Παράδειγμα public class Rectangular { double x1, y1, x2, y2; public Rectangular (double a, double b, double c, double d) { x1 = a; y1 = a; x2 = a; y2 = a; public Rectangular () { this (1,1,2,2); Κληρονομικότητα (inheritance) Μια υποκλάση (subclass) κληρονομεί όλες τις ιδιότητες και μεθόδους των υπερκλάσεων (superclass) αυτής Μια κλάση μπορεί να έχει και υποκλάσεις (subclasses) οι οποίες δείχνουν πως το γενικό πρότυπο εξειδικεύεται σε πιο «στενά» πρότυπα Π.χ. η υπερκλάση Άνθρωπος μπορεί να έχει ως υποκλάσεις τις κλάσεις άνδρας, γυναίκα, φοιτητής, υπάλληλος λ Η υποκλάση δημιουργείται επεκτείνοντας μια κλάση (χρησιμοποιείται η λέξη κλειδί extends) Διατηρεί όλα τα χαρακτηριστικά (μέθοδοι, ιδιότητες) της κλάσης και προσθέτει κάποια επιπλέον δικά της (που αφορούν μόνο αυτή) 5

6 Υπερκλάσεις και υποκλάσεις GeometricObject -color: String -filled: boolean -datecreated: java.util.date +GeometricObject() +getcolor(): String +setcolor(color: String): void +isfilled (): boolean +setfilled(filled: boolean): void +getdatecreated(): java.util.date +tostrin g(): String The color of the object (defau lt: white). Indicates whether the object is filled with a color (default: false). The date when the object was created. Creates a GeometricObject. Returns the color. Sets a new color. Returns the filled prop erty. Sets a new filled property. Returns the datecreated. Returns a string representation of this object. Circle -radius: double +Circle() +Circle(radius: double) +getradius(): double +setrad ius(radius: double): void +getarea(): d ou ble +getperimeter(): double +getdiameter(): double Rectangle -width: wd double -height: double +Rectangle() +Rectangle(wid th: double, height: double) +getwidth(): double +setwidth(width: double): void +getheight(): double +setheight(height: double): void +getarea(): double +getperimeter(): double Οι κατασκευαστές των υπερκλάσεων κληρονομούνται; Όχι, δεν κληρονομούνται. Καλούνται άμεσα ή έμμεσα. Η άμεση κλήση γίνεται με χρήση της λέξης κλειδί super. Σε περίπτωση που η λέξη κλειδί super δε χρησιμοποιηθεί άμεσα, τότε καλείται ο κατασκευαστής της υπερκλάσης που δε δέχεται ορίσματα. 6

7 Προσοχή! Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λέξη κλειδί super για να καλέσετε τον κατασκευαστή της υπερκλάσης Το να καλέσετε τον κατασκευαστή της υπερκλάσης με το όνομά του, αντί με το super(), στην υποκλάση δημιουργεί συντακτικό λάθος Η Java απαιτεί η δήλωση που απαιτεί τη λέξη κλειδί super να εμφανίζεται πρώτη στον κατασκευαστή της υποκλάσης Μέθοδοι και super import java.awt.point; class NamedPoint extends Point { String name; NamedPoint(int x, int y, String name) { super(x,y); this.name = name; public static void main (String[] arguments) { NamedPoint np = new NamedPoint(5, 5, "SmallPoint"); System.out.println("x is " + np.x); System.out.println("y is " + np.y); System.out.println("Name is " + np.name); 7

8 Ορίζοντας μια υποκλάση Μια υποκλάση κληρονομεί τις ιδιότητες και μεθόδους της υπερκλάσης της Μπορεί ωστόσο και να την επεκτείνει : Προσθέτοντας νέες ιδιότητες Προσθέτοντας νέες μεθόδους Υπερκαλύπτοντας τις μεθόδους της υπερκλάσεις Υπερκαλύπτοντας μεθόδους των υπερκλάσεων Μια υποκλάση κληρονομεί τις μεθόδους της υπερκλάσηςτης Κάποιες φορές είναι απαραίτητο μια υποκλάση να τροποποιήσει την υλοποίηση μιας μεθόδου που ορίζεται στην υπερκλάση Αυτή η τροποίηση ονομάζεται υπερκάλυψη (overriding) public class Circle extends GeometricObject { // άλλες μέθοδοι παραλείπονται /** Override the tostring method defined in GeometricObject */ public String tostring() { return super.tostring() + "\nradius is " + radius; 8

9 Σημείωση Μία μέθοδος μπορεί να υπερκαλυφθεί μόνο εφόσον είναι προσβάσιμη Έτσι, μια private μέθοδος δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί καθώς δεν είναι προσβάσιμη εκτός της δικής της κλάσης Αν μια μέθοδος που ορίζεται σε μια υποκλάση είναι private στην υπερκλάση της, οι δύο μέθοδοι είναι εντελών ασυσχέτιστες Οι static μέθοδοι κληρονομούνται αλλά δεν υπερκαλύπτονται Υπερκάλυψη έναντι υπερφόρτωσης (overriding vs overloading public class Test { public static void main(string[] args) { A a = new A(); a.p(10); class B { public void p(int i) { class A extends B { // This method overrides the method in B public void p(int i) { System.out.println(i); public class Test { public static void main(string[] args) { A a = new A(); a.p(10); class B { public void p(int i) { class A extends B { // This method overloads the method in B public void p(double i) { System.out.println(i); 9

10 H κλάση Object Κάθε κλάση στην Java «κατάγεται» από (κληρονομεί) την κλάση java.lang.object Εφόσον δεν ορίζεται κληρονομικότητα η στον ορισμό μιας κλάσης, η υπερκλάση της κλάσης είναι η Object. public class Circle { public class Circle extends Object { αντίστοιχο Η μέθοδος tostring() στην κλάση Object Η μέθοδος tostring() της κλάσης java.lang.object επιστρέφει μια συμβολοσειρά που αναπαριστά το αντικείμενο (τυπικά η συμβολοσειρά αυτή περιλαμβάνει το όνομα της κλάσης της οποίας το αντικείμενο αποτελεί στιγμιότυπο, το «παπάκι» και ένα αριθμό που αναπαριστά το αντικείμενο. Loan loan = new Loan(); System.out.println(loan.toString()); tostring()); Ο παραπάνω κώδικας τυπώνει κάτι σαν Για να τυπωθεί κάτι πιο χρήσιμο, πρέπει να υλοποιήσεις μια μέθοδο που υπερκαλύπτει την tostring ώστε να εμφανίζει μια πιο εύγλωτη αναπαράσταση του αντικειμένου 10

11 Πολυμορφισμός (Polymorphism) public class PolymorphismDemo { public static void main(string[] args) { m(new GraduateStudent()); m(new Student()); m(new Person()); m(new Object()); public static void m(object x) { System.out.println(x.toString()); class GraduateStudent extends Student { class Student extends Person { public String tostring() { return "Student"; class Person extends Object { public String tostring() { return "Person"; Η μέθοδος m δέχεται ως παράμετρο ένα αντικείμενο τύπου Object. Την καλείς περνώντας τις οποιοδήποτε αντικείμενο. Ένα αντικείμενο κάποιας υποκλάσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όποτε απαιτείται αντικείμενο της υπερκλάσης. Αυτό το χαρακτηριστικό ονομάζεται πολυμορφισμός (polymorphism). Όταν εκτελείται η μέθοδοος m(object x), καλείται η tostring μέθοδος της παραμέτρου x. Το x μπορεί να είναι στιγμιότυπο των κλάσεων GraduateStudent, Student, Person, ή Object. Οι κλάσεις GraduateStudent, Student, Person και Object έχουν τη δική τους υλοποίηση της μεθόδου tostring. Το ποια υλοποίηση θα χρησιμοποιηθεί αποφασίζεται δυναμικά από τη Java Virtual Machine κατά το χρόνο εκτέλεσης. Αυτή η δυνατότητα ονομάζεται δυναμική σύνδεση (dynamic binding). Μετατροπή αντικειμένων (Casting Objects) Έχουμε ήδη δει μετατροπές μεταβλητών από έναν πρωτογενή τύπο σε άλλον (type casting): float f = 8.9; int i = (int)f ). Μετατροπές μπορούν να γίνουν και από ένα αντικείμενο μιας κλάσης σε αντικείμενο κάποιας άλλης κλάσης. Στο προηγούμενο παράδειγμα, η παρακάτω δήλωση εκχωρεί ένα αντικείμενο της κλάσης Student σε μια παράμετρο τύπου Object: m(new Student()); Αυτή η δήλωση είναι αντίστοιχη με το παρακάτω (καθώς ένα στιγμιότυπο της Student είναι αυτομάτως, λόγω κληρονομικότητας, και στιγμιότυπο της Object: Object o = new Student(); // έμμεση μετατροπή m(o); 11

12 Γιατί το Casting είναι απαραίτητο; Αν όμως προσπαθήσουμε να εκχωρήσουμε ένα αντικείμενο της Object σε μια μεταβλητή τύπου Student: Student b = o; θα πάρουμε λάθος ςμεταγλώττισης ης( (καθώς ς ο Student, ως ειδικότερος τύπος, είναι Object ενώ το Object δεν είναι Student Δηλαδή, παρότι το ο είναι όντως μεταβλητή τύπου Student, o compiler δε το δέχεται. Για να επιτύχουμε τη μετατροπή, γράφουμε: Student b = (Student)o; // Άμεση μετατροπή Άρα, το casting χρησιμοποιείται μόνο για τη μετατροπή από την υπερκλάση στην υποκλάση Ο τελεστής instanceof Ο τελεστής instanceof ελέγχει κατά πόσο ένα αντικείμενο αποτελεί πράγματι στιγμιότυπο μιας κλάσης: Object myobject = new Circle();... // Some lines of code /** κάνε τη μετατροπή εφόσον το myobject είναι στιγμιότυπο της κλάσης Circle */ if (myobject instanceof Circle) { System.out.println("The circle diameter is " + ((Circle)myObject).getDiameter());... 12

13 Επίπεδα Προσπέλασης Υπάρχουν λέξεις κλειδιά που ελέγχουν ποιος βλέπει ποια κλάση, μέθοδο, μεταβλητή Αυτές είναι με σειρά προσπελασιμότητας οι: private (ιδιωτική προσπέλαση) protected (προστατευμένη προσπέλαση) χωρίς λέξη κλειδί είναι η προεπιλεγμένη (default) προσπέλαση public (δημόσια ό προσπέλαση) ) Παράδειγμα public int MyMethod(int x, int y) Σύνοψη προσπελασιμότητας Θέα Από την ίδια Από κάθεάλλη άλλη Από μία Από οποιαδήποτε κλάση κλάση στο ίδιο υποκλάση κλάση σε άλλο πακέτο πακέτο public protected - default - - private

14 package p1; Επίπεδα Προσπέλασης public class C1 { public int x; protected int y; int z; private int u; protected void m() { public class C2 { C1 o = new C1(); can access o.x; can access o.y; can access o.z; cannot access o.u; can invoke o.m(); package p2; public class C3 extends C1 { can access x; can access y; can access z; cannot access u; can invoke m(); public class C4 extends C1 { can access x; can access y; cannot access z; cannot access u; can invoke m(); public class C5 { C1 o = new C1(); can access o.x; cannot access o.y; cannot access o.z; cannot access o.u; cannot invoke o.m(); Το επίπεδο προσπέλασης final Ηfinal κλάση δεν κληρονομείται: final class Math {... Η final μεταβλητή είναι σταθερή: final static double PI = ; Η final μέθοδος δεν μπορεί να υπερκαλυφθεί στις υποκλάσεις 14

15 Η μέθοδος equals() της κλάσης Object Όταν θέλουμε να ελέγξουμε ότι δύο μεταβλητές πρωτογενών τύπων είναι ίσες γράφουμε: int i, j; if (i == j). Για να συγκρίνουμε τα περιεχόμενα δύο αντικειμένων χρησιμοποιούμε μ τη ημέθοδο equals() της κλάσης Object: Object x, y; // ή Point x, y if (x.equals(y)). 15

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 ηµιουργική Εργασία µε Κλάσεις κι Αντικείµενα Τι Θα Μελετήσουµε οµή µιας κλάσης και των µεθόδων της Επιθεώρηση των κλάσεων και των µεθόδων τους Μέθοδοι και this Υπερφόρτωση µεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι. Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων

Μέθοδοι. Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων Μέθοδοι Μέθοδοι ηµιουργοί, Υπερφόρτωση και Υπέρβαση Μεθόδων Μέθοδοι Οιµέθοδοικαθορίζουντηνσυµπεριφοράενόςαντικειµένου. Τα βασικά µέρη από τα οποία αποτελείται µία µέθοδος είναι τα εξής: Το όνοµα της µεθόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης. Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007 Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υ πολογιστών ΗΥ 252 Αντικειμενοστρεφ ής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Επαναληπτική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 31 Αυγούστου 2007

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth. Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης

ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΗΥ-252 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοματεπώνυμο: Αριθμός Μητρώου: Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2009 Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής. 2D Graphics API. Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.

ΠΠΜ 500: Προχωρημένη Ανάπτυξη Λογισμικού Εφαρμογών Μηχανικής. 2D Graphics API. Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac. 12. Δισδιάστατα γραφικά και 2D Graphics API Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή στα 2D Graphics Graphics Contexts and Graphics

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη)

(Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο? Ανάλυση αντικειμένων Πραγματικά αντικείμενα Καταστάσεις Συμπεριφορές Αντικείμενα στον προγραμματισμό

Διαβάστε περισσότερα

API: Applications Programming Interface

API: Applications Programming Interface ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 17 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 19 Τι είναι η Java... 19 Η ιστορία της Java... 23 Εκδόσεις της Java... 25 Ξεκίνημα με την Java... 27 Το περιβάλλον της γλώσσας... 31 Δημιουργία μιας εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

15. Αρχεία (Files) και Ροές (Streams)

15. Αρχεία (Files) και Ροές (Streams) 15. Αρχεία (Files) και Ροές (Streams) Χειμερινό Εξάμηνο 2012 Πέτρος Κωμοδρόμος komodromos@ucy.ac.cy http://www.eng.ucy.ac.cy/petros 1 Θέματα Εισαγωγή Ιεραρχία δεδομένων Αρχεία (Files) και ροές (Streams)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο

Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού Εργαστήριο Κωδικός Μαθήματος: TP323 Ώρες Εργαστηρίου: 2/εβδομάδα (Διαφάνειες Νίκου Βιδάκη) 1 JAVA Inheritance Εβδομάδα Νο. 3 2 Προηγούμενο μάθημα (1/2) Τι είναι αντικείμενο?

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩN ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 (10/7/2015) ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ Α 1. (3.5 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ»

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ» Κωνσταντίνος Π. Φερεντίνος Διδάσκων ΠΔ 407/80 Οι σημειώσεις αυτές του μαθήματος «Γλώσσες Προγραμματισμού» αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων (Class and Method Design)

Σχεδίαση Κλάσεων και Μεθόδων (Class and Method Design) HY351 - Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων CS351 - Information Systems Analysis and Design ΗΥ351: Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων Information Systems Analysis and Design Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πολυμορφισμός Αφηρημένες κλάσεις Interfaces (διεπαφές) Βρείτε τα λάθη Στο πρόγραμμα στην επόμενη διαφάνεια υπάρχουν διάφορα λάθη Ποια είναι? public abstract

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης

Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Ονοµατεπώνυµο: Αριθµός Μητρώου: Άσκηση 1 (15 µονάδες) Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών ΗΥ-252 Οντοκεντρικός Προγραµµατισµός Βασίλης Χριστοφίδης Τελική Εξέταση (3 ώρες) Ηµεροµηνία: 24 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Ακαδ έτος 2007-2008 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι Φερεντίνος 22/11/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με ΑΜ σε 3, 7, 8 & 9 22/11/07 Παράδειγμα με if/else if και user input: import javautil*; public class Grades public

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Εισαγωγή στη Java III ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εισαγωγή στη Java III Το if-else statement Το if-else statement δουλεύει καλά όταν στο condition θέλουμε να περιγράψουμε μια επιλογή με δύο πιθανά ενδεχόμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Κλάσεις και αντικείμενα στην Java Strings Πίνακες ΚΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Κλάση Μια κλάση είναι μία αφηρημένη περιγραφή αντικειμένων με κοινά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2

Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προγραµµατισµός ΙΙ Java 2 Προχωρηµένα Θέµατα Πακέτα Τις κλάσεις που κατασκευάζουµε µπορούµε να τις οργανώνουµε σε πακέτα εν «κουβαλάµε» µια-µια τις κλάσεις που επιθυµούµε αλλά ένα συµπαγές αρχείο, το πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων

Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων Αρχικοποιήσεις Μεταβλητών και Αντικειµένων Initializers Μ. Δικαιάκος Στην Java, πριν την χρήση μιας μεταβλητής αρχέγονου τύπου, η μεταβλητή αυτή θα πρέπει να έχει αρχικοποιηθεί. Διαφορετικά ο μεταφραστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Website: www.dap-papei.gr E-mail: dap.papei@yahoo.gr Facebook: https://www.facebook.com/dap.papei Twitter: https://twitter.com/dap_papei

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ

Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών. ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ ΗΥ252 Τελικό Διαγώνιζμα 20 Ιανοσαρίοσ 2010 Σελίδα 1 από 10 Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ Τμήμα Επιζηήμηρ Υπολογιζηών ΗΥ-252 Ανηικειμενοζηπεθήρ Ππογπαμμαηιζμόρ Βαζίληρ Φπιζηοθίδηρ Τελική Εξέηαζη (3 ώπερ) Ημεπομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases

Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages. Persistent C++ Systems. Object-Relational Databases. Object-Oriented Oriented Databases Αντικείµενα στις Β Object-Oriented Databases Need for Complex Data Types The O-O Data Model O-O Languages Persistent Programming Languages Persistent C++ Systems Object-Relational Databases Nested Relations

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εξεταζόµενου Αριθµός Απάντησης Βαθµολογία. Σύνολο (Θέµα 4 ο )

Στοιχεία εξεταζόµενου Αριθµός Απάντησης Βαθµολογία. Σύνολο (Θέµα 4 ο ) Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό των Υπολογιστών Καθηγητής Ι. Κάβουρας Εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου 2004 Τετάρτη 10/3/2004, ώρα 8.00 Στοιχεία εξεταζόµενου

Διαβάστε περισσότερα